FPMA TOULOUSE MATOAN-DAHATSORATRA TORITENY PASKA

Gazety Fiainana
FPMA TOULOUSE
«Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be» - Jaona 10:10
Laharana 223
- 05 Aprily 2015 - Ny finoana
an’Andriamanitra
Mpahary
Isantaona SVK
TEMOIGNAGE
Le cancer du sein
Voir page 7
Jereo pejy 5
Jereo pejy 12
TORITENY PASKA
Rev. Dr Jean ANDRIAMAROHASINA RAVALITERA
Mpitandrina Filoha Synodaly
« Fantatrareo ny teny
nampitondrain’
Andriamanitra
ho
an’ny
vahoaka
ISRAELY anambarany ny Vaovao
Mahafaly: dia ny fampihavanana
amin’ny alalan’i Jesoa Kristy,
ilay Tompon’ny olona rehetra.
Fantatrareo ny zava-nitranga tany
Galilea aloha ary dia nanerana
an’i Jodea, taorian’ny toriteny
sy ny batisa nataon’i Johany:
nandrotsahan’Andriamanitra
ny herin’ny Fanahy Masina
i Jesoa avy any Nazareta,
ka nitety tany nanao soa sy
nanasitrana izay rehetra teo
ambany
fahefan’ny
devoly,
satria
nomban’Andriamanitra
Izy. Izahay dia vavolombelona
nahita ny zavatra rehetra nataony
manerana ny tanin’ny Jiosy sy
tao Jerosalema. Io Jesoa io dia
nahanton’ny olona tamin’ny
hazofijaliana no namonoany Azy,
nefa
natsangan’Andriamanitra
ho velona tamin’ny andro
fahatelo. Nasehon’Andriamanitra
miharihary Izy, tsy tamin’ny
vahoaka
ankapobeny
fa
taminay
vavolombelona
efa
notendren’Andriamanitra
mialoha hanambara an’i Jesoa.
Niara-nihinana
sy
nisotro
taminy
izahay
taorian’ny
nananganan’Andriamanitra
Azy ho velona avy any amin’ny
maty; ary nomeny baiko mba
hitory amin’ny vahoaka sy ho
vavolombelona manambara fa
Izy no voatendrin’Andriamanitra
ho Mpitsara ny velona sy ny maty.
Samy mijoro ho vavolombelona
momba azy ny mpaminany
rehetra ka manambara fa izay
rehetra mino Azy dia hahazo
famelan-keloka
amin’ny
anarany.» (Asan’ny Apostoly 10/
36-43 DIEM)
www.fpmatoulouse.com
Raha anontaniana izay zavadehibe
voalohany
amin’ny
finoantsika Kristiana isika, dia
tsy tokony hisalasala akory
hanambara fa «Mino an’i Jesoa
Kristy nohomboana tamin’ny
hazofijaliana, maty ka nalevina,
ary NITSANGANA TAMIN’NY
MATY
TAMIN’NY
ANDRO
FAHATELO». Fa hoy ny apostoly
Paoly : « Fa raha tsy hitsangana
velona ny maty, na dia i Kristy
aza dia tsy ho nitsangana velona
mihitsy; ary raha tsy nitsangana
velona i Kristy, dia tsy misy fotony
izay torinay, ary tsy misy fotony
izay inoanareo» (I Korintianina
15, 13-14)
Tena hafa noho ny raiketin’ny
fivavahana misy eto amin’ity
izao tontolo izao misy antsika ity
izany finoana izany, noho ireto
roa ireto fara-faharatsiny izay
mampiavaka azy :
- Tsy Andriamanitra Mahery araka
ny fisainantsika olombelona ny
Andriamanitra inoantsika ka
mandidy manapaka araka izay
heveriny ny fiainan’izao tontolo
izao, mila tambatambazina sy
atahorana mafy fandrao mamely
mafy sy manafay ny olombelona
raha manao ny tsy mety eo
anatrehany,
kanefa
manisy
soa rehefa afa-po amin’ny
fanompoana ataon’ny olona azy.
Ny Andriamanitra inoantsika
dia Andriamanitra nanaiky ho
tonga olombelona toa antsika
ary nitondra fahoriana toy izay
mety ho tsaroantsika koa, fa
tsy mba nahita fankasitrahana
tamin’ny mpiara-belona taminy,
na dia «nitety tany nanao soa
sy nanasitrana izay rehetra teo
ambany fahefan’ny devoly» aza
Izy, maty mihitsy aza rehefa
nanaparan’ny olona tsy tia Azy
Tohiny pejy 5
MATOAN-DAHATSORATRA
Elysée ANDRIAMIANDRA - Mpitandrina
« FIADANANA HO ANAREO. »
(Jao.20 :19, 21, 26)
Izany no teny voalohany nambaran’ny Tompo tamin’ny mpianany izay
nihaona taminy rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy. “Ilay Velona”, Ilay
Andriamanitra velona satria nandresy ny fahafatesana no niteny izany.
Ary ianao koa ve efa nandre izany teny izany? Tsy hoe nandre tamin’olona,
na tamin’ny fitantaràna fa tamin’ny vavan’ILAY NITSANGANA TAMIN’NY
MATY mihitsy. Efa tafahoana tamin’ny Tompo “velona” (nandresy ny
fahafatesana) ve ianao?
Indraindray, rehefa mifanerasera amin’ny kristiana sasany, dia
manontany tena hoe: “Andriamanitra velona” ve no inoana sy arahina, sa
“andriamanitra maty” ? Toa vao mandre na mahita loza na iharan-javatra
isika dia toa “very fanahy mbola velona” – kivy, mitaraina, matahotra,
malahelo, mamoy fo, sns…
Ireto mpianatra ireto dia tao anatin’ny tahotra (niery ny Jiosy) sy ny
famoizam-po satria Ilay Jesosy nohomboana sy maty no tao an-tsainy.
Fa nony nitsangana teo anivony kosa ny Tompo ka niteny taminy hoe:
“Fiadanana ho anareo.” dia niova ny toe-pony sy ny toe-panahiny:
nifaly, nitraka, nitsiry indray ny fanantenana. Marina fa mbola teo ihany
ny Jiosy izay natahorany, mbola teo amin’ny toerany tsy nihetsika ilay
Golgota nisy fahatsiarovana mangidy, saingy tsy tsaroany intsony izany,
tsy nanarona ny fifaliany sy ny fanantenany ary ny finoany izany. Velona
ny Tompo, efa nitsangana ny Tompo, resiny ny fahafatesana, resiny ny
mahatahotra rehetra, FIADANANA NO OMENY.
“Atỳ amin’ izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho
efa naharesy izao tontolo izao.” , hoy ny Tompo. Tsy maintsy mbola hisy
ny loza, ny fahoriana, ny fanenjehana, ny ady, sns… (vakio Mat.24) saingy
efa nandresy ny Tompo. Fa ny fanontanina dia ny hoe: “Efa tafahaona
tamin’ny Tompo nitsangana ve Ianao?” Sao dia mbola tantara ihany na
fahazarana ara-pivavahana sy fomba amam-pety ankalazaina fotsiny no
ahafantaranao an’i Kristy Mpandresy? Sao dia “andriamanitra maty” fa
tsy “velona” no ao anaty sy inoako?
“Velona ny Tompo:”. Efa tafahaona taminy ve ianao? Ity no marika
hamantarana azy: AO AMINAO NY FIADANANY.
Nanova ny fijerinao ny fiainana, nanova ny toe-panahinao sy ny toeponao ve ny finoana an’i Jesoa Kristy nandresy ny fahafatesana? Sa
mbola ilay kristiana saro-tahotra, kanosa ka tsy sahy mitory ny finoana
io misalotra ny anaran’i Kristy io (vakio Ap.3:1b) Ary sao mbola tahotra
fahafatesana no manosika hivavaka (vakio Toriteny Paska) fa tsy ny
fandraisana ny fiadanan’Ilay nandresy ny fahafatesana?
“Fiadanana ho anareo!” Manova ny fiainan’ny mino ny mandre sy
mandray izany teny izany. Nanova tanteraka ny mpianatra izany, na dia i
Tomasy tsy mety mino raha tsy mahita maso aza. Teny manala ny ahiahy
sy mampiorina ny fahatokiana (finoana) satria “tenin’Ilay nandresy”,
“tenin’Andriamanitra velona” ka mamelona mampijoro izay mandre sy
mandray azy. Mba ho ahy sy ianao anie ilay hiran’ny mpanao Salamo
hoe: “Tsy ho faty aho, fa ho velona ka hitory ny asan’ i Jehovah.” Aoka
izay ny tahotra! FIADANANA HO ANAREO!
“Velona ny Tompo!”, “Efa nitsangana ny Tompo”, “Fiadanana ho anareo!”
Aza saro-tahotra fa mijoroa; aza manahy fa sahia; aza matory fa
mandehana, mandrosoa. “Aza manahy na inona na inona… ny fiadanan’
Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny
fonareo sy ny hevitrareo ao amin’ i Kristy Jesosy.” (Fil.4:6a,7)
Dia manaova Paska sambatra!
birao 2014 - 2016
mpitandrina
Elysée ANDRIAMIANDRA
FIANGONANA fpma toulouse BIRAOn’ny fpma toulouse
70 Rue Pargaminières
31 000 Toulouse
68 Rue Pargaminières
31 000 Toulouse
06 68 42 24 28
Filoha
FILOHA MPANAMPY
TONIA
Solofoniaina RAJAOBELINA
Edgar ANDRIANATOANDRO
Jacqueline RAKOTO
mpitantsoratra
mpitantsoratra mpanampy
mpitahiry vola
Sylvie RAJAOBELINA
Laurencia RAMANANTOANINA
Jean-Christian
ANDRIANJATOVO
05 61 54 24 48
06 50 19 36 02
06 12 65 20 72
06 63 64 25 34
06 50 91 06 03
05 61 16 00 03
06 51 12 49 68
06 72 32 97 22
mpitantsoratry ny vola
mpitantsoratry ny vola
mpanampy
mpiadidy
Hajamamonjy
RAJAONARIVELO
Dominique RASOLOFO
Jean-Max
RAKOTONOMENJANAHARY
mpiadidy
mpiadidy
mpiadidy
Tantely RANDRIAMANJATO
Ary Zo RANDRIAMANANTSOA
Maminirina ANDRIAMADY
06 51 66 62 24
06 05 02 04 76
06 37 94 83 11
06 27 04 95 36
07 78 95 22 88
06 75 92 36 89
vondronasa
serasera sy firaketana
Sammy RAKOTONIRINA
06 60 12 33 65
VOLA SY FANANANA
Nanouh RASAMOELY
06 08 16 39 21
Honoré RASOLO
RAKOTOARISOA
06 62 71 75 80
sosialy sy
fampandrosoana
Andonirina
ANDRIANATOANDRO
06 49 55 19 29
Bodo RANDRIAMANJATO
06 06 68 01 41
Nasolo RAKOTONINDRAINA
06 77 49 94 61
Fiainam-piangonana
Brigitte
RANDRIAMAHEFASOA
Isabelle RABETRANO
06 62 68 06 59
06 15 94 60 60
sampana
feon’Ny mazava
fifohazana
vehivavy kristiana
Lalatiana RALAMBOMANANA
Richard RASOLONDRAIBE
Lydie RASOLOFO
tily
lehilahy kristiana
Tiana RAJAONARISON
Harivelo RAKOTONIRAINY
sekolin’ny tenin’
andriamanitra
06 29 41 10 69
06 66 33 46 27
05 34 47 26 56
06 18 42 84 44
06 24 35 52 50
05 61 70 57 18
06 52 79 33 12
Nasolo RAKOTONINDRAINA
06 48 23 93 06
tanora kristiana
Joël RAKOTOMALALA
06 95 91 86 47
2
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
www.fpmatoulouse.com
HAFATRA PASTORALY AVY AMIN’NY TATITRY NY FIVORIAM-BEN’NY MPANDRAY
FILOHAN’NY FPMA NOHO NY PASKA 2015
ALAHADY 22 MARTSA
Ny Filohan’ny FPMA,
Rev. Dr Jean ANDRIAMAROHASINA RAVALITERA
Ho
aminareo
anie
ny
fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin’I Jesoa Kristy, Ilay
Vavolombelona
mahatoky,
Ilay Zanaka Lahimatoa sady
voalohany natsangana ho
velona avy tamin’ny maty,
ary Ilay Filohan’ny mpanjaka
amin’ny tany.
«
Fantatrareo
ny
teny
nampitondrain’Andriamanitra
ho
an’ny
vahoaka
Israely,
anambarany
ny
Vaovao Mahafaly: dia ny
fampihavanana
amin’ny
alalan’i Jesoa Kristy, ilay
Tompon’ny olona rehetra »
Asan’ny apostoly 10. 33.
Kristy
Loharanon’ny
Fampihavanana:
Vaovao
Mahafaly ampitain’ny Paska
amintsika izany. Mampihavana
antsika amin’Andriamanitra
I Kristy, ary mampihavana
antsika samy isika. Sarotra
amintsika
olombelona
kanefa ny tena mihavana
noho ny tsy fifandeferana sy
fifikirana amin’izay heverin’ny
tenantsika tsirairay avy ho
marina.
Feno
korontana
izao tontolo izao. Tsy mety
milamina tanteraka na dia
hatrany amin’ny fiainampiangonana aza matetika. Fa
ny Paska dia tsy misaraka
mihitsy amin’ny fanomezandanja ny FAHAFAHANA. «
Hahazo ny fahafahana no
nanafahan’i Kristy antsika;
koa mijoroa amin’izany, fa
aza mety hogiazan’ny zioga
maha mpanompo indray.»
Galatianina 5. 1
Ny teny hoe «FAHAFAHANA»
(«LIBERTÉ») no hiarahantsika
mandinika amin’ny Zaikabe
amin’ity taona ity. Be ny
teny re fanahidrahidrana ny
“Fahafahana”,. kanefa toa
ampiasaina
be
fahatany
izany
teny
izany,
ary
alokalofan’ny
fitiavan-tena
sy tsy firaharahiana ny hafa.
Ny Fahafahana kristiana dia
ao amin’i Kristy irery ihany.
« Fa ianareo, ry havana, dia
efa nantsoina ho amin’ny
fahafahana; saingy tsy hoe ilay
fahafahana hahazoana manao
izay sitraky ny maha olona
www.fpmatoulouse.com
mpanota, fa aoka hifanompo
ianareo amin’ny alalan’ny
fitiavana.» Galatianina 5. 13.
Mampahatsiaro antsika izahay
ny
Fandaharan’asan’ireo
SAMPANA IRAISANA mikasa
hanao
ny
Fihaonambeny
tamin’ity taona ity (Sampana
Tily, Sampana Sekoly Alahady,
Sampana Tanora Kristiana,
Sampana
Zava-maneno,
Sampana Fifohazana). Eo koa
ny Fihaonana sy Fiofanan’ny
Filoha sy ny Mpitahiry vola
fanao isan-taona sy ny
Synoda Lehibe hatao eto
Paris amin’ny Jona ho avy
izao, ny Fiofanana sy ny
Fihaonamben’ny Mpitandrina
ao amin’ny FMM amin’ny
volana Mey sy amin’ny volana
Jolay, ary ny Zaikabe hatao
any La Roche sur Yon amin’ny
volana novambra.
« Ny fampiasan-tena arabatana dia mba mahasoa ihany,
nefa tsy dia manao ahoana
loatra; fa ny toe-panahy araka
an’Andriamanitra kosa dia
mahasoa amin’ny zavatra
rehetra, satria mampanantena
fiainana na ankehitriny na
amin’ny ho avy..»
1 Timoty 4, 8
Mirary Paska sambatra ho
anareo rehetra ary mitsodrano
anareo
sy
mametraka
anareo
ho
eo
ambany
fitahian’Andriamanitra:
«
Andriamanitra
dia
efa nitondra an’i Jesoa
Tompontsika hiala amin’ny
fahafatesana,
i
Jesoa
Tompontsika Izay Mpiandry
lehibe miahy ny ondry noho
ny ra nafoiny ho antoky
ny
Fanekempihavanana
mandrakizay. Andriamanitra
loharanon’ny fiadanana anie
hahatonga anareo ho vononkanao ny asa soa rehetra
mba
hanatanterahanareo
ny sitrapony; ka hataony ao
anatintsika amin’ny alalan’i
Jesoa Kristy anie izay sitrany.
Ho an’i Jesoa Kristy anie ny
voninahitra
mandrakizay
mandrakizay! Amen. » Hebreo
13, 20-21
Ny Filoha Solofo Rajaobelina
N o h o n ’ n y
fitahian’Andriamanitra lehibe
dia tanteraka soa amantsara
ny
fivoriam-ben’ny
Mpandray Fanasan’ny Tompo
natao ny Alahady 22 Martsa
lasa teo. Ny tatitra moraly
2014
dia
nampahatsiahy
indrindra
ny
haben’ny
fitiavan’Andriamanitra
ny
Fiangonana FPMA Toulouse ka
nandrotsahany ny fitahiany sy
ny famindrapony lehibe amintsika. Maro be mantsy ireo asa
notontosaina tamin’iny taona
lasa iny. Raha mamakivaky
ny taona 2015 indray isika
dia tiana ny mampahatsiahy
fa ny tenin’Andriamanitra
hanankinantsika
ny
asa
rehetra dia ny teny manao hoe:
“Miadia ny ady tsaran’ny
finoana, hazony ny fiainana
mandrakizay.» (1 Timoty 6, 12)
“izay mitory ny filazantsara dia
hahazo fivelomana amin’ny
filazantsara. ” (1 Korintiana 9,
14)
Ireo teny ireo no hafatry ny
Synoda 2014 rahateo. Midika
izany fa antsoin’Andriamanitra
isika
handroso
amin’ny
lalindalina kokoa hatrany
amin’ny fanarahana azy ary
hahay hibanjina sy hikatsaka
hatrany
ny
Fanjakany
ary
ny
Fahamarinany.
Mampahatsiahy
koa
io
hafatra io fa antsoina isika
hanohana hatrany ny Mpitory
ny Filazantsara amintsika ary
tsaroina manokana amin’izany
ny Mpitandrina izay Ray amandreny am-panahy eto amin’ny
fiangonantsika.
Ireto ary ny ezaka kasaina
hirosoana amin’ity taona 2015
raha sitrapon’ny Tompo:
> Fitaizana amin’ny fanoloran-
tena maharitra (fanatrehana
fiofanana,
fanaterambokatra, fanefana ny adidin’ny
Mpandray)
> Fanetsiketsehana ny VALA
: mba hifandray tsara ny
diakona sy ny mpiangona
> Fanampiana ny sahirana :
fanangonana ny PPN (produits
de premières nécessité) ary
fizaràna izany amin’ny fotoana
manokana
>
Fitadiavana
trano
Fiangonana : fametrahana
« commission » manokana
hiasa ho amin’izany
> Fankalazàna jobily faha-30
taona niasan’ny Mpitandrina
teto amin’ny tafo Toulouse sy
faha-15 taona nanokanana
azy ho Mpitandrin’ny FPMA
Ireo EZAKA ireo dia mila ny
fanohanantsika hatrany ka
«Mazotoa, fa aza malaina,
ary aoka hafana fo amin’ny
fanompoana
ny
Tompo.»
Romana 12:11. Eto ampamaranana dia indro misy
famintinana ny mety ho taratry
ny fiainam-piangonana.
Hitantsika etsy ambany fa
ny tena “idealy” dia sady be
fanoloran-tena isika no mazoto
manao asa betsaka koa ato
am-piangonana. Izany hoe
ny rehetra mihitsy no miaramisalahy
manatanteraka
ny asa REHETRA araky
ny
fandaminana.
“Satria
fantatrareo fa tsy foana tsy
akory ny fikelezanareo aina ao
amin’ny Tompo” I Kor 15 : 58
(b).
Ho an’Andriamanitra irery anie
ny Voninahitra
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
3
Soa fa nisy ny Paska
Maty Jesoa ! Maty teo amin’ny
Hazo Fijaliana Izy. Kiaka tokana
no namarana ny fiainany tety antany, dia kiakam-pijaliana, nefa
kiakam-pitiavana sy kiakampanantenana koa. ”Vita !”, hoy
Izy. Dia niala teo, ka lasa nody
izay nanatrika ny fahafatesany.
Fihetseham-po maro samihafa
tsy hay faritana no nanaraka
azy ireo ho any amin’ny
fonenany avy. Afaka mifarana
eo ny tantara, fa zava-dehibe no
efa nitranga teo amin’ny Hazo
Fijaliana nanombohona Azy.
Fandresena, eny, fandresena tsy
misy anombinana no vokatry ny
fijaliany sy ny fahafatesany. Fa
“teo amin’izay nihabiazan’ny
ota no nihoaran’ny fahasoavana
be lavitra” (Rom 5:20).
Tsy mifarana eo anefa ny
tantara.
Fihetsiketsehana
lehibe no nanomboka tamin’ny
marainan’ny
andro
Paska.
Nizotra ho eny amin’ny fasana
ireo vehivavy mpianatry ny
Tompo. Nihazakazaka hijery
izay niseho teny koa i Petera
sy Jaona. Niverina alina avy
any Emaosy ho any Jerosalema
ny mpianatra roa lahy. Nivory
ny iraika amibin’ny folo sy ny
mpianatra rehetra hankany
an-trano ambony, hankany ankianjan’ny Tempoly, hankany
amoron’ny
ranomasin’i
Teberiasy,
hankany
antendrombohitra
Oliva.
Dia
nihanaka ny fihestiketsehana.
Nanomboka tao Jodia izany,
dia nahazo an’i Samaria, ary
nanenika ny tany rehetra
teo
ambany
fiadidian’ny
fanjakana
romana.
Roa
arivo taona mahery izao no
nitohizan’izany fihetsiketsehana
izany
amin’ny
alalan’ny
fivoriana, ny fitsidihana, ny
fitokanana, ny fiofanana, ny
fanompoampivavahana,
ny
fetim-piangonana, ny tafika
masina, ny fitoriana ny Filazantsara
amin’ny
alalan’ny
toriteny, ny fifanampiana sy ny
fampandrosoana.
Ny
4
asan’Andriamanitra
tanterahin’ny
Fiangonana
eran’ny
firenen-tsamihafa
eto amin’izao tontolo izao dia
mikoriana avy amin’ny loharano
tokana ihany, dia ny Paska, izay
andro nitsanganan’i Jesoa Kristy
tamin’ny maty. Nanomboka
tamin’ny marainan’io andro io
dia re mamakivaky ny taonjato
maro, ny kontinenta dimy,
ny taranaka mifandimby, re
avy amin’ny tenim-pirenena
rehetra, ny hiram-pihobiana
manao hoe: “Velona Jesoa, ilay
nohomboana teo amin’ny Hazo
Fijaliana ! Resy tanteraka ny
fahafatesana !”.
Velona Jesoa ! Ary miombona
Aminy amin’izany fitsanganany
ho velona izany isika. ”Niaranatsangana
tamin’i
Kristy
hianareo” (Kol 3: 1), hoy ny
Apostoly Paoly. Fa rehefa
natsangana tamin’ny maty Izy,
dia isan’andro, tsy voafetran’ny
fotoana na ny elanelan-tany, no
ifandraisany amintsika. “Izy no
voalohany, dia ny Lahimatoa
tamin’ny maty, mba ho lohany
amin’ny zavatra rehetra” (Kol
1: 18b), sy “Lahimatoa amin’ny
rahalahy maro” (Rom 8: 29),
izay tarihiny ho tonga amin’ny
fitsanganana amin’ny maty
koa, ka ho velona ao Aminy.
Rehefa tonga eny amin’ny
fara-tendrony ny mpitarika ny
mpananika tendrombohitra, dia
tsy manao hoe : “tonga aho !”, fa
mihiaka hoe : “tonga isika !”. Na
dia mbola eny an-tehezany aza
mantsy ireo mpanaraka azy, ka
mbola mitady izay hifikiran’ny
tanany
sy
hipetrahan’ny
tongony ao anaty zavona, dia
matoky fa efa miara-tonga
eny
an-tendrony
amin’ilay
mpitarika azy sahady, satria
miray aminy amin’ny tady izay
mampifamatotra azy rehetra
aminy.
Amin’ny
fiombonantsika
amin’ny fahafatesan’i Jesoa
Kristy no andraisantsika anjara
koa
amin’ny
fitsanganany
tamin’ny maty. Tsy natao ho
antsika mpino irery anefa
izany, fa ho an’ny olona
ankasitrahana rehetra koa. Efa
maty ho an’ny olona rehetra i
Kristy. Araka izany dia miasa
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
ao am-pon’ny olona rehetra
amin’ny fomba tsy takatry
ny saintsika ny fahasoavan’
Andriamanitra, mba hitarika ny
tsirairay avy ho mpiombona
amin’ny fitsanganan’ny Tompo
tamin’ny maty. “Fa fantatsika
fa izao zavatra ary rehetra izao
dia miara-misento sy miaramarary toy izay efa hiteraka
mandraka
ankehitriny,
ary
antenaintsika fa hovotsorana
amin’ny
fahandevozana,
dia
ny
fahalòvana,
ho
amin’ny
fahafahana
izay
momba
ny
voninahitr’ireo
zanak’Andriamanitra” (Rom 8:
22, 21). Koa amin’ny mason’ny
olona nandray ny fitsanganana
amin’ny maty no iandrasantsika
lanitra vaovao sy tany vaovao, sy
anantenantsika fanafahana ho
an’ny zava-boahary manontolo,
dia fanavaozana azy tanteraka.
Marina fa tsy mandeha ho azy
izany fanavaozana izany. Tsy
mora ny manova ny rafitra
mafy
orina
napetrapetraky
ny fahotana amin’ny sehatra
samihafa hatraiza hatraiza eto
amin’izao tontolo izao, izay
mamadika ny fananana ho
fangoronan-karena, ny fahefana
ho fanjakazakana, ny fahalalana
ho famoretana ny hafa. Mbola
marary ny zanak’olombelona.
“Henika aretina avokoa ny
loha rehetra, ary marary ny fo
rehetra. Hatramin’ny faladia ka
hatramin’ny loha dia tsy misy
izay tsy marary, fa ratra sy
dian-kapoka ary fery vao; tsy
mbola voaporitra, na voafehy,
na voalemin’ny diloilo izy” (Isa
1 : 6).
Na dia eo aza anefa izany, dia
azo antoka fa mandroso tsy misy
fihatoana amin’ny fanasitranana
azy
Andriamanitra.
Ny
Fanahin’Ilay Lahimatoa amin’ny
fitsanganana amin’ny maty
mantsy dia miasa amin-kery
eto amin’izao tontolo izao toy
ny lalovay mampisondrotra
azy, ka manova ny tantarany
ho
vonon-kandray
ny
fananganana amin’ny maty
koa.
Ao
anatin’izany
no
iantsoan’ny Tompo antsika
hiara-miasa Aminy mba hanova
ny fahasahiranana atrehintsika
ho lalana mitondra amin’ny
fandrosoana, ny fifanolanana
mampifanjevo
antsika
ho
fitaovana
hanorenana
ny
fahamarinana, ny lalan’ny hazo
fijaliana izorantsika ho lalan’ny
fanantenana, ny fahafatesana
miandry antsika ho lalana ho
amin’ny fiainana. Dia faly isika
mahita ny fanafahana azon’ireo
ela
niharetana
fangejana
sy fanaporetana, mahita ny
fahombiazan’ny
fitakiampiadanana ilofosan’ny vahoaka
tsy mankasitraka herisetra,
mahita
ny
fifandraisan’ny
tànana maro samy hafa
volon-koditra,
mahita
ny
fametrahana ny fanantenana
sy ny firaisankina ho vy miaina
manetsika ny sivilizasiona.
Soa fa nisy ny Paska, fa ny
Paska no manoro lalana antsika
hiditra amin’ny vavahady etin’ny
fibebahana sy ny lalan-terin’ny
fahaterahana indray, araka
ny tenin’ny Tompo rahateo
manao hoe : “Midira amin’ny
vavahady ety hianareo; fa lehibe
ny vavahady, ary malalaka ny
làlana izay mankany amin’ny
fahaverezana, ka maro ny
miditra any. Fa ety ny vavahady,
ary tery ny làlana izay mankany
amin’ny fiainana, ka vitsy ny
mahita azy” (Mat 7: 13, 14).
Avy amin’izany no anangonany
antsika ho andiany iray, ho
vahoaka iray, dia vahoakan’
Andriamanitra mandray ny
fanamasinany isan’andro ;
mihanoka ny mofon’aina sy
ny ranovelona atobany eo ampofoantsika amin’ny alalan’ny
Teniny, izay tsy iza fa Jesoa
Kristy, Ilay Teny tonga nofo
monina amintsika ; tohanan’ny
herin’ny Fanahy Masina izay
nanangana an’i Jesoa Kristy
tamin’ny maty mitoetra ao
anatintsika sy mamelona ny
tenantsika mety maty (Rom 8
: 11) ; mba hivondronantsika
ho tena tenan’i Kristy marina
manatanteraka ny asany eto
amin’izao tontolo izao, dia ny
fitoriana ny Filazantsara, ny
famonjena sy ny fitsanganana
amin’ny maty.
Koa mitsangàna hitory ny Paska,
ilay hany lalana ahafahana
mifindra avy ao amin’ny tany
mangetana sy mivava, ny
lalana tampina tsy ahafahana
mandroso, ny sakantsakana
mahavery hevitra sy ny maizina
mampiraparapa itoerana eto
amin’izao tontolo izao, ho
amin’ny fahazavana mahagaga,
ny fanjakan’ny lanitra, ny
fiainana mandrakizay izay avy
sady efa tonga eto amintsika
ankehitriny. Mitsangàna hitory
ny Paska, ilay hany lalana
ahafahana mifindra avy amin’ny
fahafatesana
ho
amin’ny
fitsanganana amin’ny maty.
www.fpmatoulouse.com
TORITENY
PASKA
ny Iray masinao ho tratry ny lo
Ianao.» (Salamo 16/10)
Tohiny
ny herisetra sy fankahalana
ka « nahanton’ny olona
tamin’ny
hazofijaliana
no
namonoany Azy». Kanefa,
izay fahoriana nentiny izay no
nanatanterahany ny famonjena
antsika sy fampihavanana
antsika
olombelona
tamin’Andriamanitra.
Hoy
Jaona raha nampitandrina
ny mpino tsy hinoino foana
fa hahay hizaha toetra ny
fanahy misy eto amin’izao
tontolo izao izy, hoe : «Ry
hava-malala, aza mino izay
rehetra milaza hoe manana
ny Fanahy Masina, fa zahao
toetra ireo hahafantarana
raha toa ny Fanahy Masina
avy amin’Andriamanitra no
manentana azy; satria maro
ny
mpaminany
sandoka
eran’izao tontolo izao. Izao
no
ahafantaranareo
ny
Fanahin’Andriamanitra:
ny
olona rehetra manaiky fa efa
tonga olombelona tokoa i Jesoa
Kristy, dia manana ny Fanahy
avy amin’Andriamanitra; ny
olona rehetra tsy manaiky
an’i Jesoa araka izany, dia
tsy manana ny Fanahy avy
amin’Andriamanitra: ny fanahy
ananany dia ny fanahin’ilay
antikristy, izay renareo fa ho
avy ary efa eo amin’izao tontolo
izao sahady aza ankehitriny...»
(I Johany 4, 1-2). Tsy eken’ny
sain’olombelona tsotra izany
Andriamanitra nijaly izany.
- Tsy Andriamanitra maty
na
resin’ny
fahafatesana
kanefa
ny
Andriamanitra
inoantsika,
fa
nitsangana
tamin’ny maty Izy : « nefa
natsangan’Andriamanitra ho
velona tamin’ny andro fahatelo.
Nasehon’Andriamanitra
miharihary Izy, tsy tamin’ny
vahoaka
ankapobeny
fa
taminay vavolombelona efa
notendren’Andriamanitra
mialoha
hanambara
an’i
Jesoa».
Efa
nambaran’Andriamanitra
mialoha tamin’ny alalan’ny
mpaminany
izany,
ary
nampiomanan’i
Jesoa
ny
mpianany koa, kanefa sarotra
na dia tamin’izy ireo aza ny
nino izany raha tsy efa nitranga
tokoa Izy sy «niara-nihinana sy
nisotro taminy izahay». Fa hoy
ny mpanao Salamo : «Fa tsy ho
foinao ho any amin’ny fiainantsy hita ny aiko ; Tsy hamela
www.fpmatoulouse.com
Tsara homarihana fa ny
ankamaroan’ny
fivavahana
eto amin’izao tontolo izao
(les religions du monde) dia
saika
miompana
avokoa
amin’ny resaka manodidina
ny
fahafatesana
avokoa.
Fantatry ny olombelona tsara
fa misy fetra izy (inscrit dans
la finitude) toy ny zava-boary
rehetra, kanefa ny finiavany
hihoatra izany fefy izany,
noho ny hambo «te hitovy
amin’Andriamanitra»
araka
ny fakam-panahy nahalavo
azy hatramin’ny fiandohana
no hitadiavany lalana hafa
hahazoana
famonjena
sy
sitraka avy amin’Andriamanitra
ankoatra ny finoana an’i
Jesoa maty nohomboana
teo amin’ny hazofijaliana sy
n a t s a n g a n’ A n d r i a m a n i t r a
tamin’ny
maty.
Te
ho
vita
fihavanana
amin’Andriamanitra
araka
ny
saina
aman’eritreriny
fotsiny ny olombelona, ka ny
«sampy» rehetra dia vokatry ny
sain’olombelona tsy te handalo
amin’ny asan’Andriamanitra
feno
sy
tanteraka
amin’ny
maha-Izy
Azy
an’Andriamanitra manokana.
Tsaroana ny navalin’i Jesoa
Kristy an’i Petera izay nandà
ny fahoriana holalovan’ny
Tompo hanatanterahany ny
sitrapon’Andriamanitra Rainy
(Matio 16, 21): «Dia nitodika i
Jesoa ary nanao tamin’i Petera
hoe: Mialà amiko, ry Satana!
Ndeha atsy aoriako! Mitarika
Ahy amin’ny ratsy ianao,
satria tsy hevitr’Andriamanitra
no
ao
an-tsainao
fa
hevitr’olombelona..»
(Matio
16, 23)
Endrika maro ny fomba miaro
fivavahana ataon’ny olona
«hanambatambazana
ny
andriamanitra» tsy hanisy ratsy
azy. Isan’izany ny fikarakarana
tafahoatra ny maty, ohatra, izay
miaro tahotra ny fahafatesana
heverina ho toy hery na
andriamanitra kely mihitsy izay
«maka remby» tsy miato. Maka
endrika «fanehoam-pitiavana»
ny havana nodimandry izany
matetika, kanefa ao ambadika
dia ny tahotra sy ny finoana
ny «herin’ny fasana» mety
hanimba.
Ny Andriamanitra inoantsika
dia Andriamanitra tsy resin’ny
fahafatesana. Hoy ny apostoly
Paoly, raha nanazava sy
nanizingizina
tamin’ny
vahoaka
kristiana
tany
Korinto izay mbola nisalasala
(- ary tsy latsaka noho ireo
Korintiana koa ny maro
mandraka ankehitriny -), hoe
: « Fa ny fahotana no lefona
maranitra
anindronan’ny
fahafatesana, ary ny lalàna no
hery ahombiazan’ny fahotana.
Kanefa
hisaorana
anie
Andriamanitra, Izay manome
antsika
ny
fandresena
amin’ny alalan’i Jesoa Kristy
Tompontsika!.» (I Korintianina
15, 56-57).
1 . N a m b a r a n ’ n y
tenin’Andriamanitra
hatrany
am-boalohany ny fiavian’i
Kristy sy ny asany.
«Jesoa
Kristy
no
teny
nampitondrain’Andriamanitra
ho an’ny Zanak’Isiraely, milaza
fiadanana», araka ny Isaia 57,
17-19 sy 61, 1-3. Fa nitatra ho
an’ny mino rehetra avy amin’ny
vazan-tany efatra ny fiadanana,
araka ny nambaran’ny anjely
tamin’ireo mpiandry ondry
tany
Betlehema
tamin’ny
fanambarana ny nahaterahan’i
Kristy, Ilay Teny tonga nofo ka
nonina tamintsika.
Tsy
hahafantarantsika
ny
asan’Andriamanitra
ny
fanaovantsika
tsirambina
ny fihainoana sy fitadidiana
ny teny efa nambaran’ny
Tompo. Ny mahakely ny
finoana ka tsy hahitantsika
ny
herin’Andriamanitra
dia ny tsy fahatokiana ny
tenin’Andriamanitra
fa
manaiky sy mitoky amin’ny
saina amam-pahalalanan’ny
olombelona fotsiny isika.
2. Ny fitoriana ny Vaovao
Mahafaly
ny
amin’ny
fahafatesana sy fitsanganan’i
Jesoa tamin’ny maty dia
andraikitra
nomena
ny
vavolombelona
« Ary nomeny baiko mba
hitory
amin’ny
vahoaka
sy
ho
vavolombelona
manambara
fa
Izy
no
vo a t e n d r i n’ A n d r i a m a n i t r a
ho Mpitsara ny velona sy ny
maty », hoy ireo Apostoly.
Na dia sarotra tamin’izy
ireo aza ny nino tany amboalohany,
resy
lahatra
ihany izy ireo rehefa «niaranihinana sy nisotro taminy».
Nampahatsiarovin’ny Tompo
tamin’ireo ho vavolombelona,
rehefa nitsangana tamin’ny
maty Izy, ny Fanasana Masina
izay vao niarahany naorina
tamin’izy
ireo
talohan’ny
nijaliany sy niaretany. Hoy
ny Apostoly Paoly raha
nilaza ny nanorenana ny
Fanasan’ny Tompo izy, hoe:
«Koa
mandra-piavin’ny
Tompo, dia manambara ny
fahafatesany ianareo, isaky ny
mihinana izany mofo izany sy
misotro izany fisotro izany.»
(I Korintianina 11, 26). Tsy
azo sarahina na oviana na
oviana amin’ny fialohavan’ny
hazofijaliana ny fifaliana noho
ny fandresena eo amin’ny
Paska. Fa tsy hahatakatra
na oviana na oviana ny
hasarobidin’ny
Fanasan’ny
Tompo koa isika raha tsy
mitodika amin’ny niaretan’ny
Tompo nialoha ny fandreseny.
Ny fanambarana ny Vaovao
Mahafaly dia manomboka ao
anatiny aloha, vao mandeha
any ivelany. Tsy feno sy
tanteraka ny maha-Kristiana
antsika, raha mbola manjaka
ao anatin’ny Fiangonana ny
fisalasalana sy ny fiheverana
fa «toy ny Andriamanitra maty»
ny inoantsika. Tsy mahomby
matetika ny fijoroantsika ho
vavolombelona. Lany andro
miady hevitra sy mampiasa
saina isika hampandroso ny
Fiangonana amin’ny alalan’ny
kajy sy ny tetika isan-karazany,
ary alaim-panahy hanadino
sy handositra ny hazofijaliana
nambaran’ny Tompo fa tsy
maintsy entin’izay rehetra te
hanaraka Azy. Kanefa, tsotra
ihany no takiana amintsika :
mino fa Andriamanitra velona
no tompointsika, nijaly kanefa
nandresy ny fahafatesana. Tsy
miandry fahagagana fa miasa,
kanefa tsy matoky tena araka
ny fisainan’olombelona fa
mametraka ny fitokisantsika
amin’Andriamanitra
Izay
nanangana an’i Jesoa tamin’ny
maty, ary mahay manao
mihoatra lavitra noho izay
heverintsika sy tanterahintsika
akory aza, rehefa manaiky
hotarihiny sy ampianariny
isika.
Hoy
ny
Apostoly
vavolombelona
voalohany
izay arahintsika rehetra mino
koa, hoe :« Samy mijoro ho
vavolombelona momba azy
ny mpaminany rehetra ka
manambara fa izay rehetra
mino Azy dia hahazo famelankeloka amin’ny anarany.»
Voninahitra
anie
any
amin’ny
Avo
indrindra
ho
an’Andriamanitra,
ary
Fiadanana ety ambonin’ny tany
ho an’ny olona ankasitrahany !
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
5
Efa nitsangana marina tokoa
ny Tompo
Paska ! Andro fahatsiarovana
ny nitsanganan’i Jesoa Kristy
tamin’ny maty ! « Efa nitsangana
marina tokoa ny Tompo ka efa
niseho… » (Lio 24 : 34). Koa asaina
isika hitory mivantana ombieny
ombieny eny tontolo eny an’i Jesoa Kristy nitsangana tamin’ny
maty, Ilay Andriamanitra iray
amin’ny Ray. « Izaho sy ny Ray dia
iray ihany » (Jao 10 : 30), hoy Izy,
ary «Izay nahita Ahy dia nahita ny
Ray » (Jao 14 : 9). Ao amin’i Jesoa
Kristy no ahitana an’Andriamanitra, Ilay « tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo » (Mat 20
: 28), Ilay tonga handohalika eo
anoloan’ny olona, mba hanasa ny
tongony (Jao 13 : 5), Ilay tonga ho
tia ny azy hatramin’ny farany (Jao
13 : 1), hatramin’ny fanolorana
ny ainy teo amin’ny Hazo Fijaliana, hatramin’ny Fitsanganana
amin’ny maty, mba hamonjena
azy amin’ny fanandevozan’ny ota
sy ny fahafatesana, sy hanamarinana azy, ary hanomezana azy
ny fiainana mandrakizay, sy ny
zavatra rehetra (Rom 8 : 32), izay
miara-miasa hahasoa azy (Rom
8 : 28).
Asaina isika hitarika ny olona ho
eo amin’Andriamanitra, amin’ny
alalan’i Jesoa Kristy nitsangana
tamin’ny maty, dia Ilay Andriamanitra Mpahary sady tsy sasatry ny
manohy ny fahariana natombony
; Ilay Andriamanitra mampianatra
sy mitaiza antsika tsirairay avy
mba hanampiany antsika hitombo ao Aminy ; Ilay Andriamanitra
nanolo-tena ho mpiara-dia sy ho
akaiky dia akaiky antsika, araka ny
teniny manao hoe : « Tsy hataoko
hoe mpanompo intsony hianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ ny tompony ; fa
efa nataoko hoe sakaiza ianareo,
satria izay rehetra reko tamin’ ny
Raiko no nambarako taminareo »
(Jao 15 : 15) ; Ilay Andriamanitra
mampihavana sy manome fiadanana ; Ilay Andriamanitra tonga
mofon’aina eo an-tànantsika,
mba hahatànantsika ny tànany,
izay mitsotra hitàntana antsika
mandrakariva ; Ilay Andriamanitra tonga rà ao am-pontsika, mba
hahafahantsika mitia toa Azy koa
; Ilay Andriamanitra nanolotra ny
tenany sy ny rany, mba haha-tena
iray antsika rehetra izay nandray
Azy, ka nomeny hery ho tonga
zanak’Andriamanitra (Jao 1 : 12) ;
Ilay Andriamanitra tsy misy mahasakana, fa miasa (Isa 43 : 13), ka
mamonjy, mampionona, mamela
heloka, manangana amin’ny maty
ary mamory antsika ao ambany
elany.
Imanoela no Anarany, izany hoe, «
Amintsika Andriamanitra » (Mat 1:
23). Fa “ny Teny dia tonga nofo, ka
monina amintsika”, hoy ny Apos-
toly Jaona (Jao 1: 14). Monina ao
amintsika Ilay Andriamanitra nanolotra ny ainy hamonjy ny maro,
mba hitarika antsika hanolotra ny
aintsika ho an’ny namantsika koa.
Monina ao amintsika Ilay Andriamanitra mpamela heloka, mba
hampianatra antsika hifamela heloka koa. Monina ao amintsika Ilay
Andriamanitra mitady ny ondry
very, mba hiantso antsika hiaraka
Aminy hitady ny very, hampody ny
voaroaka, hamatra ny folaka, ary
hanatanjaka ny malemy (Eze 34:
16). Monina ao amintsika Ilay Andriamanitra tia ny olona rehetra,
mba hanampy antsika handray
ny olona rehetra ho rahalahintsika
koa (Mat 23: 8). Monina ao amintsika Ilay Andriamanitra tompon’ny
voninahitra sy ny fiandrianana
rehetra, mba hahaizantsika manome voninahitra Azy eo amin’ny
fiainantsika. Monina ao amintsika
Ilay Andriamanitra nitsangana tamin’ny maty, mba handraisantsika
sy hiainantsika ny herin’ny fitsanganana amin’ny maty eo amin’ny
fiainantsika an-davan’andro.
Ny fihaonana marina amin’i Jesoa
Kristy nitsangana tamin’ny maty,
dia manery antsika hifampizara
Aminy ny asa iraka nanirahan’ny
Ray Azy tety, izay mbola tanterahiny tsy miato mandraka androany, dia ny fitondrana ny zioga
fitarihana ny angadinomby iasana
ny sahan’ny Fanjakana, mba hamokarana sy hanabeazana ary
hampaharetana ny vokatra eto
amin’izao tontolo izao (jao 15: 16).
Manoloana ny fitomboan’ny sarisary sy hevitra mahatsikaiky sy
feno fanivaivana ahelin’ny tsy
mpino mikasika an’Andriamanitra, izay mikendry ny hahamaty
momoka ny ezaka fitoriana ny Filazantsara, dia ilaina isika hanambara an’i Jesoa Kristy nitsangana
tamin’ny maty, izay nanao fanekena vaovao maharitra mandrakizay tamin’ny nandatsahany ny
rany, fanekena vaovao ahazoana
ny
fankasitrahan’Andriamanitra sy ny fahasoavana manompo
Azy ary ny fahasambarana miara-miaina Aminy. Tsy mbola vita
tanteraka ny fanasana tongotra
natombok’i Jesoa tety an-tany.
Tsy maintsy mbola misikina ny
lamba famaohana koa isika, mba
ho vonona mandrakariva hanasa
ny tongotry ny namantsika, izay
miisa lavitrisa maro dia maro
eto amin’izao tontolo izao. Izany
no marika hita maso hahafantaran’izao tontolo izao ny fisian’Andriamanitra mitady fihavanana
amin’ny olona rehetra amin’ny
fanekena vaovao notanterarin’i
Jesoa Kristy teo amin’ny Hazo
Fijaliana sy tamin’ny fitsanganany
tamin’ny maty.
Arilaza Randriamahefasoa
NY FINOANA AN’ANDRIAMANITRA MPAHARY.
“ Izy no nahariana ny zavatra
rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy
nahariana izao zavatra ary izao, na
dia iray aza.” (Jao.1:3)
Mazava ao amin’ny Soratra
Masina, fa iray ihany ny hoe: “Mino
an’Andriamanitra”, sy ny hoe:
“Manaja an’Andriamanitra.” (vakio
Mal.1:6). Eken’ny mino rehetra
fa Andriamanitra no nahary “ny
tany sy izay rehetra eo aminy” sy
tompony, ary tsara ny nanaovany
azy.
Miharihary ankehitriny fa simba
izany zava-boahary izany noho ny
asan’ny olombelona; nefa toa tsy
mametra-panontaniana mikasika
izany ny ankamaroan’ny kristiana.
Toa heverin’ny maro fa i Adama sy
Eva irery ihany no tompon’antoka
ny amin’ny ozona niteraka izany
fahasimbana izany (Gen.3).
Ny
Testamenta
Vaovao
dia
manantitra ny toeran’Andriamanitra
teo
amin’ny
fahariana
ary
manondro ny antony: “Izy no
nahariana ny zavatra rehetra, sady
ho Azy izany.” (Kol.1:16) Voalaza
àry fa Ilay Mpahary izao tontolo
izao ihany no Mpamonjy azy, dia
6
Jesosy Kristy. Koa moa àry ve
azo ferana amin’ny fikendrena sy
fibanjinana ny fiainana an-danitra
na ny fiainana mandrakizay ihany
ny finoana an’i Jesosy sy ny
fanarahana Azy ka handraisantsika
ny hevitry ny Ap.21:1? Moa
ve tsy manana anjara-adidy
sy andraikitra manoloana ny
fahasimban’ny tontolo iainana
indrindra ny kristiana eo amin’ny
fandraisany sy fitoriany ny asanpamonjen’i
Kristy;
indrindra
fa matetika mandray anjara
mavitrika amin’ny fanimbàna ny
tontolo iainana koa izy amin’ny
fandraisany
anjara
amin’ny
fomba famokarana, fanorenana,
fitantanana, fandanilaniana foana
(surexploitation des ressources
naturelles, constructions sauvages,
destruction et anéantissement
de certaines ressources utiles à
l’équilibre écologique de notre
planète, gaspillage, etc…)
Ny Apostoly Paoly dia nanambara
fa tsy isika ihany fa ny zavaboahary rehetra koa dia samy
miandry amin’ny fanantenana
ny fananganan’anaka sy ny
fanavotana; izany hoe manana
anjara amin’ny famonjena koa izy
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
ireo. Hoy ny Rom.8:19-23: “ Fa
izao zavatra ary rehetra izao dia
samy maniry fatratra ka miandry
ny fampisehoana ireo zanak’
Andriamanitra; fa izao zavatra ary
rehetra izao dia nampanekena
ho zava-poana, nefa tsy noho ny
sitrapony, fa noho Izay nampanaiky
azy, sady nahazo fanantenana koa
fa izao zavatra ary rehetra izao
aza dia hovotsorana amin’ ny
fahandevozana, dia ny fahalòvana,
ho amin’ ny fahafahana izay
momba ny voninahitr’ ireo zanak’
Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao
zavatra ary rehetra izao dia miaramisento sy miara-marary toy izay
efa hiteraka mandraka ankehitriny;
ary tsy izany ihany, fa isika koa,
na dia manana ny voalohambokatry ny Fanahy aza, eny, isika
aza dia misento ato anatintsika,
miandry ny fananganan-anaka,
dia ny fanavotana ny tenantsika.”
Ary moa tsy noho ny nataon’ny
olombelona no nahatonga ny ozona
teo amin’ny zava-boahary, satria
izy no napetrak’Andriamanitra
ho mpanjakany? Ny mpandinika
dia miara-manaiky fa vokatry
ny
asan’ny
olombelona
ny
fahasimbana misy eo amin’ny
zava-boahary ankehitriny.
Ny fandresen’i Kristy ny fahotana
sy ny vokany dia tokony hasehon’ny
kristiana koa eo amin’ny fanajàny
sy ny fiarovany ny zava-boahary,
izay
asan’Andriamanitra.
Ny
fandresena
ny
fahafatesana
ve tsy tokony hiseho amin’ny
hitsaharan’ny
olombelona
amin’ny fanimbàna ny zavaboaharin’ Andriamanitra koa, ka
hikarakaràny sy hamelomany azy
kosa, ho fitoriana ny fandresen’i
Kristy ny fahafatesana amin’ny
lafiny rehetra?
Mankalaza ny PASKA isika izao.
Velona ny Tompo!
Asehoy fa mpamelona ianao fa
tsy mpanimba na mpamono.
Asehoy fa ny fiainana nomen’ny
Tompo ahy sy anao dia mitarika
antsika hirotsaka an-tsehatra
hizara fiainana be dia be tsy ho
an’ny olona ihany, fa ho an’ny
zava-boahary rehetra koa izay
nanokanan’Andriamanitra antsika
olombelona
ho
mpanjakany
(Gen.1:26, 28).
Elysée ANDRIAMIANDRA
www.fpmatoulouse.com
LA FOI EN CHRIST : SOURCE DE GUERISON
Tout d’abord joyeuses pâques
à chacun. Que la résurrection
de notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ change le cours
de notre histoire ainsi que la
vie de millions d’êtres humains
!
A la découverte de cette maladie (le cancer de sein) me
concernant, je savais déjà que
Dieu a un plan particulier. Il est
dit dans Jérémie 29 : 11/13)
« je connais les projets que je
forme pour vous. Je le déclare
: ce ne sont pas des projets de
malheur mais des projets de
bonheur. Je veux vous donner
un AVENIR plein d’espérance »
: la restauration de l’âme et du
cœur.
Le cancer fait partie de ces
maladies qui « inquiètent »
voire « terrorisent » même s’il
est devenu fréquent de nos
jours . Cette maladie appelée
également « tumeur » montre
déjà d’emblée « la défaite »
selon le monde. Je bénis Dieu
car là encore ce mot est rayé
de mon vocabulaire POURQUOI ??? « Car en Jésus tu ne
meurst pas : TU VIS » Jésus
parle dans Jean 10/10 : « je
suis venu afin que vous ayez
la vie, et que vous l’aurez en
abondance »
Ce qui fera la différence c’est
cette FOI en Jésus, justement
c’est là tout l’enjeu :
1/ le cancer qu’on appelle «
homamiadana » en malgache
montre qu’on ne se rend pas
forcément compte de l’évolution de la maladie, on se croit
en bonne santé sauf qu’en
vérité il réside un sérieux problème au fond. N’est-il pas
semblable quant à notre santé
spirituelle ?
Depuis le début je faisais un
rapprochement entre cette
maladie et ma santé spirituelle
et combien j’ai vu, j’ai senti
que Dieu a beaucoup à m’apprendre à travers.
2/ le cancer nécessite des traitements plus ou moins lourds
selon chaque cas ; d’ailleurs
une réunion pluridisciplinaire
est organisée par les thérapeutes pour chaque décision à
prendre :
Identique à cela, notre santé
www.fpmatoulouse.com
spirituelle (notre FOI) a besoin
d’être traitée en profondeur. La
parole dit dans 1 Pierre 1 :6-7
: « … vous soyez attristés pour
un peu de temps par diverses
épreuves ; afin que l’ÉPREUVE
de votre FOI ; plus précieuse
que l’or périssable qui cependant est éprouvé par le feu ,
ait pour résultat la louange,
la gloire et l’honneur, lorsque
Jésus Christ apparaîtra ».
Ce passage que j’ai entendu
plusieurs fois auparavant et
que j’ai connu par cœur fut
pour moi révélateur de beaucoup de choses : Accepter les
épreuves, dépendre de Jésus
entièrement, ne jamais abandonner, espérer par la foi.
2a/ avec le cancer,
on ne peut pas faire de l’automédication ; contrairement
au petit rhume où doliprane
et spasfon feront l’affaire.
Indispensable de consulter
les spécialistes puis surtout
d’accepter de suivre les traitements proposés ; Il est en est
de même pour notre âme ; ce
n’est pas en faisant des prières
courtes ou en feuilletant la
A/N RAKOTOARISOA
ner les cellules cancéreuses, le
sang versé par Jésus, a un prix
fort, a lui aussi besoin de couler dans nos veines spirituelles
pour faire son effet. On parle
de naître de nouveau ou d’être
une nouvelle créature en Christ
mais à ce compte là j’ai vécu le
scénario en direct.
2c/ Nombreux sont
les effets secondaires causés par la chimiothérapie qui
soit disant reste un poison.
Mon oncologue m’a toujours
dit : « soyez rassurée, ce
n’est qu’un mauvais moment
à passer, tout sera renouvelé
d’ici quelques temps ». Dieu
m’a parlé à travers sa parole
dans Marc 16/18 : « …quand
ils auront bu quelque chose de
mortel, cela ne leur nuira point
». Je rends grâce à Dieu car
sa parole reste le plus efficace
des traitements que j’ai expérimentés; durant les 6 mois de
traitement ; ses mains puissantes m’ont préservé des effets secondaires. Dorénavant,
je pense que si on me parle
d’effet secondaire, il existe
un effet primaire qui reste « la
NOUS SOMMES PLUS
QUE VAINQUEUR PAR
CELUI QUI NOUS A AIMES
(Romains 8/37)
bible de temps en temps ; ou
en réchauffant les bancs de
l’église les dimanches que la
santé spirituelle est acquise,
on a besoin de consulter le
grand spécialiste « Jésus
Christ » : « ce ne sont pas ceux
qui se portent bien qui ont
besoin de médecins mais les
malades » ( Mathieu 9/12). Il
nous faut avoir l’humilité de se
dire qu’on n’est pas en forme
et qu’on a besoin chaque jour
de l’intervention de notre Sauveur Jésus Christ.
2b/ ce qui m’a marqué dans mon traitement ( la
chimiothérapie) c’est la couleur du produit (ROUGE) en
intraveineux. Là encore, Dieu
me parle : tel ce fameux liquide
rouge qui a besoin de couler
dans mes veines afin d’élimi-
puissance Dieu »
2d/ ces injections ont
eu lieu toutes les 3 semaines,
par contre je surveille mon
alimentation tous les jours :
Malgré qu’on soit baptisé (uni
en Christ), on a besoin de surveiller notre alimentation spirituelle chaque jour en avalant
la parole de Dieu. Je sais que
le doliprane soulage les maux
de tête, je peux en avoir sur les
mains mais si je ne l’avale pas,
aucun effet ne sera envisageable. Il en est de même pour
la parole de Dieu qui est : « la
VIE pour ceux qui les trouvent,
et la SANTE pour tout leur
corps » (Prov. 4/22)
2e/ la chimiothérapie
reste un traitement invisible
car ni moi ni les médecins ne
savons comment elle opère
dans les cellules. Si j’ai une
blessure extérieure, j’applique
une crème (par la vue) et psychologiquement ça peut aller!
Extraordinaire encore, la puissance de ce sang de Jésus
(par la foi) opère de grand
miracle : « car nous marchons
par la foi et non par la vue » (2
Corinth 5/7).
3/ ici c’est mon cardiologue
qui me parle : « une étude a
été faite par les américains sur
le cancer : le cancer est le fruit
DU HASARD puisqu’il arrive
sur une personne vraiment au
hasard…. Albert Einstein dit : le
hasard c’est DIEU qui se promène incognito ». ce qui est
certain c’est que la maladie
n’est pas de Dieu, par contre
la volonté de Dieu est de nous
guérir « Car c’est par la Grâce
que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c’est le don de
Dieu » (Ephe 2/8). La Grâce est
la source, la foi le moyen, et le
résultat est que nous sommes
sauvés. Nous ne sommes pas
sauvés parce que nous faisons nous, parce que Jésus a
accompli à la croix, il a payé
la totalité du prix du rachat de
nos péchés.
Ma sœur, mon frère ! Si dans ta
vie tu reconnais que tu es limité, accepte tes faiblesses et
dépose tes insuffisances sous
la croix de Jésus : « cependant,
ce sont nos souffrances qu’il a
portées, c’est de nos douleurs
qu’il s’est chargé… et c’est par
ses meurtrissures que nous
sommes guéris » (Esaie 53
:4/5).
Ces quelques mois de traitement nous (Dada, Nono et
moi) ont ouvert nos cœurs sur
l’AMOUR de Dieu et ses conséquences :
- Dieu est fidèle et omniprésent , rendons-lui GRACE
: « rendez grâce en toutes
choses, car c’est à votre égard
la volonté de Dieu en JésusChrist » ( 1 Thessa 5/18)
Ce verset nous enseigne de
rendre gloire EN toutes circonstances et non POUR
toutes circonstances. La différence est très importante.
Suite page 8
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
7
Dans les évangiles, jamais on
ne voit Jésus rendre grâce pour
la maladie ni pour la mort. Parfois, on pense qu’il faut remercier Dieu pour les difficultés,
mais c’est faux. Apprenons à
rendre grâce comme Jésus l’a
fait : non pas pour les difficultés, qui sont les manoeuvres
de l’ennemi, mais pour la victoire. Louons Dieu parce que
nous savons qu’Il a le pouvoir
de nous guérir, parce que nous
avons la certitude qu’Il veut
nous apporter la joie, la santé
et la prospérité. Ne nous focalisons pas sur nos problèmes
car en faisant cela, nous les
glorifions ; concentrons-nous
sur Dieu, louons-Le afin de
recevoir son secours.
- L’amour de Dieu : Dieu nous
aime. Pour Lui nous sommes
particuliers. Il ne nous aime
pas parce que nous sommes
quelqu’un de bien ou parce
que nous agissons toujours
convenablement. Dieu nous
aime car Il est amour. L’amour
n’est pas une action divine.
L’amour fait partie de Dieu.
C’est Sa nature.
L’amour de Dieu est pur et intarissable. Il ne peut être gagné
ou mérité. Il doit être reçu par
la foi. J’ai compris intimement
l’amour de Dieu pour moi, que
j’ai une valeur à ses yeux. Je
sais que Dieu m’aime en dépit
de mes manquements et de
mes défauts, il est alors plus
évident d’aimer Noah, Anaiah,
Ethan malgré leurs faiblesses
et de leur démontrer l’amour
de notre grand Dieu. Auparavant je m’emportais facilement envers mes enfants,
je voulais tout contrôler, être
tout le temps derrière eux : et
je considérais cela comme un
acte d’amour, malheureuse
que j’étais. Je loue Dieu pour
mon papa qui manifeste son
amour de père et fait beaucoup
de sacrifice pour nous
. Je bénis Dieu pour le bon
mari qu’Il m’a destiné ,on est
vraiment UN en Christ et on
apprend chaque jour à faire
régner l’amour du Christ sur
notre couple. Sans vous oublier , vous tous qui m’aimez ,
qui avez démontré votre amour
pas vos gestes et prières, «
soyez richement bénis » . Un
verset qui nous exhorte dans 1
jean 4 :7-8
«
8
Bien-aimés, aimons nous
les uns les autres; car l’amour
est de Dieu, et quiconque
aime est né de Dieu et connaît
Dieu. Celui qui n’aime pas n’a
pas connu Dieu, car Dieu est
amour »
- Passer du temps avec Dieu :
La vie n’est pas basée sur ce
que nous réalisons ni sur ce
que nous possédons, mais la
vie est basée sur l’amour. Cependant l’agitation quotidienne
nous fait oublier quelles sont
les priorités dans la vie. Elle
nous fait oublier que le principal c’est l’amour. Et l’amour
ne peut s’épanouir que si l’on
prend le temps de le vivre, de le
partager. Voilà pourquoi il est
important de prendre le temps
d’aimer. J’ai compris pourquoi il m’a fallu stopper toutes
mes activités pour prendre
ce temps d’apprentissage
avec Dieu. Lorsque deux personnes vivent ensemble une
relation d’amour, quelle est
la plus belle preuve d’amour
qu’elles peuvent s’apporter ?
Il ne s’agit pas d’un diamant,
« De loin l’Eternel se montre
à moi: Je t’aime d’un amour
éternel; C’est pourquoi je te
conserve ma bonté » ( Jérémie
31/3)
- La Miséricorde de Dieu :
toutes les fois où nous devrions être condamnés, Il nous
pardonne. Sans sa miséricorde aucune de nos fautes ne
pourrait être effacée et aucun
d’entre nous ne pourrait être
son enfant. Et tel Il est, tel Il
veut que nous soyons.
« Louez l’Eternel , car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours »
(Psaumes 136/1)
- Vivre par la foi et non par la
vue : ne s’avère pas facile mais
là encore on se met en relation
avec Jésus à travers son esprit saint ainsi qu’en méditant
sa parole : « que ce livre ne
s’éloigne point de ta bouche,
médite le jour et nuit… » (Josué
1/8)
Je ne mourrai pas, je
vivrai et je RACONTERAI
les oeuvres de l’Eternel
(Psaumes 118:17)
ni d’une boite de chocolats, ni
d’un bouquet de fleurs. La plus
belle preuve d’amour qu’ils
peuvent se donner est leur
présence, le temps qu’elles
passent ensemble. Passer du
temps avec une personne est
la plus belle preuve d’amour
que nous pouvons lui donner.
La vitesse à laquelle vit notre
société aujourd’hui est pour
beaucoup responsable des
problèmes relationnels que
nous avons avec nos proches.
La plupart de nos relations
sont endommagées par le
stress, le manque de temps,
les nombreuses choses à faire.
Nous sommes toujours dans
l’urgence : on marche vite, on
parle vite, on mange vite, on
est toujours pressé par un rendez-vous... et cette agitation
détruit les relations. L’amour
n’a plus le temps de s’exprimer à cause de cette rapidité
constante. On a tellement de
choses à faire qu’on ne prend
même plus le temps d’aimer.
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
- L’intercession : je tiens à
remercier chacun de vous qui
intercédait et qui continue à
le faire à mon égard. Cette
épreuve m’a appris à intercéder pour les gens qui ont en
besoin et voir les résultats
d’une prière de foi authentique.
Il est dit dans Jacques 5 :16
« confessez donc vos péchés
les uns aux autres, et priez les
uns pour les autres, afin d’être
guéris »
- Proclamer la parole de Dieu :
une grande leçon que je transmettrai aux gens que Dieu
met sur mon chemin, croyant
ou non croyant. La parole que
nous prononçons impacte
qu’on le veuille ou non sur
notre santé et surtout qu’elle
peut être source de vie ou de
mort. Si on se dit chrétien,
notre langage doit être différent (réconfort, exhortation,
remerciements,
reconnaissance, bénédiction…). Au réveil
le matin déjà. Cherchons la
face de Dieu, ayons au moins
une parole à proclamer pour
que l’ennemi fuit loin de nous
(quand Jésus fut tenté par le
diable, il s’appuyait toujours
sur la parole de son père : «
Jésus répondit, IL EST ECRIT »
( Mathieu 4/4)
- Le témoignage : Dieu a besoin de toi et moi pour parler
de Lui, alors si tu es convaincu
qu’il veut guérir toute l’humanité, raconte (parole, comportement, écoute..) ses exploits
autour de toi.
« Je ne mourrai pas, je vivrai,
et je RACONTERAIS les œuvres
de l’Eternel » (Psaumes
118/17)
Pour terminer ce partage, ma
sœur, mon frère ! Comprenons
bien que Dieu nous offre un
nouveau départ : les choses
anciennes sont passées et de
nouvelles portes s’ouvrent sur
l’avenir. Ses projets pour notre
vie sont merveilleux et le meilleur est devant. Peu importe
ce que tu as fait ! Il n’y a pas
d’échec trop difficile pour Dieu
! Il n’y a pas de fautes qu’Il ne
pardonne pas ! Et peut-être
que jusqu’ici ta vie a été très
éprouvante ; mais maintenant
que nous appartenons à Dieu,
un nouveau départ s’offre à
nous. A nous de tourner la
page et de rentrer dans cette
voie que Dieu ouvre pour nous.
Ayons la certitude que le désir
de Dieu est que nous nous
épanouissions dans notre vie,
que nous nous sentions bien,
que nous évoluions ; c’est pour
cela qu’Il nous libère du joug
de la condamnation.
PRIERE : Je te rends grâce seigneur pour ce que tu es dans
notre vie, je proclame pour
chacun de nous que derrière
nos montagnes se trouvent
des bénédictions. Que toi Seigneur tu prends soin de nous,
nous sommes les prunelles de
tes yeux, et tu fais de nous des
VAINQUEURS pour ta seule
gloire, au nom puissant de
Jésus.
« NOUS SOMMES PLUS QUE
VAINQUEUR PAR CELUI QUI
NOUS A AIMES » (Romains
8/37)
Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.
www.fpmatoulouse.com
LA CROIX ET LA
RÉGÉNÉRATION
Nancy Rakotomalala
Il n’y a aucun doute que la croix
est un instrument de mort !
Dans cet aspect, elle devient
un bistouri dans la main du
Divin Chirurgien pour l’opération la plus sévère qui existe:
une transplantation de cœur et
d’esprit. Le Seigneur Jésus nous
témoigne de cette opération majeure par les paroles du prophète
Ézéchiel: «Je vous donnerai un
cœur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau; j’ôterai
de votre corps le cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de
chair. Je mettrai en vous mon
Esprit...» (Ézch. 36:26,27) .
Entre les mains du Seigneur, le
bistouri de la croix tranche au
plus profond de ses élus pour
accomplir cette opération, tout
en y versant le baume adoucissant de sa grâce qui nous guérit et nous restaure dans une
nouvelle vie. En termes précis, il
s’agit ici d’une nouvelle création,
nous sommes créés de nouveau
par la puissance de la croix,
nous naissons de nouveau dans
une vie éternelle et glorieuse. La
«nouvelle naissance» ou «régénération d’en haut» qui selon le
Grec original porte la signification de «régénération dès l’origine» est une partie intrinsèque
de la prédication de la croix. Son
principe opérationnel débuta
avec les élus avant la fondation du monde dans le décret
d’élection de Dieu qui détermina
le moment précis que chacun
d’eux recevrait «un nouveau
cœur et un nouvel esprit».
Quoique ce principe opérationnel était actif depuis le début
des temps, il portait un sens
anticipatoire et devait attendre
la mort de Christ sur la croix afin
de se manifester dans toute sa
vigueur, se poursuivant tous les
jours dans la vie de chaque élu
pour déraciner d’eux tout ce qui
est contraire à la grâce et la vérité. Sans la croix il ne peut y avoir
de nouvelle naissance, et sans
nouvelle naissance il ne peut y
avoir de repentance et de foi; ce
qui nous indique que le sacrifice
du Seigneur Jésus était prédestiné depuis avant la fondation du
monde, comme l’indique l’apôtre
Pierre: «Sachant que vous avez
été rachetés de la vaine manière
de vivre que vous aviez héritée de vos pères, non par des
choses périssables, comme
l’argent et l’or, mais par le sang
précieux de Christ, comme d’un
Agneau sans défaut et sans
tache, qui fut prédestiné avant
la fondation du monde, et maniwww.fpmatoulouse.com
festé dans ces derniers temps à
cause de vous.» (1 Pierre 1:1820) Ainsi, selon les Écritures, il
est clair que la prédication de la
croix qui pardonne nos péchés,
et nous donne une nouvelle vie
qui engendre en nous la foi en
Jésus-Christ, se rapporte directement à la prédestination de
Christ et des Élus. La foi seule
ne peut sauver, elle est complètement impuissante pour cela,
c’est l’objet de la foi qui sauve,
à savoir Jésus-Christ, et si nous
sommes sauvés c’est à cause
que Dieu l’a déterminé d’avance
dans son décret d’élection avant
la fondation du monde.
La régénération est l’œuvre de
Dieu seul. C’est là cette régénération si célébrée dans les Écritures, ce renouvellement, cette
nouvelle création, ce relèvement
d’entre les morts et cette vivification, que Dieu opère en nous et
sans nous. Or elle ne s’accomplit
nullement par la seule doctrine
entendue, ou par une persuasion
morale ou toute autre manière
d’opérer, qui se ferait par des raisons persuasives, de telle sorte
qu’après que Dieu ait agi pour sa
propre part, il resterait encore au
pouvoir de l’homme d’être régénéré ou non, d’être converti ou
de ne l’être point. Au contraire,
c’est une opération entièrement
surnaturelle, très puissante et
très douce à la fois, admirable,
secrète et ineffable. Selon l’Écriture (qui est inspirée par l’Auteur
même de cette opération), celleci, quant à son efficacité, n’est
en rien inférieure à la création
ou à la résurrection des morts,
si bien que tous ceux dans les
cœurs desquels Dieu opère de
cette façon admirable, sont certainement, infailliblement et efficacement régénérés, et croient
effectivement... (Canons de
Dordrecht, IV.12)
La conversion est comparable à
une transplantation cardiaque.
Dieu nous donne un cœur nouveau par son Esprit afin de nous
convertir à lui. La régénération
n’est pas une œuvre humaine.
L’homme n’a pas le pouvoir de
se convertir et de se donner la
vie nouvelle. Contrairement à la
transplantation cardiaque corporelle, la transplantation cardiaque spirituelle n’est pas une
œuvre humaine. Ce n’est pas
l’œuvre d’un chirurgien humain.
Ceux qui croient en Jésus «sont
nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu.» (Jean
1:13). Ce n’est pas par la volonté des parents que les enfants
peuvent naître de nouveau. Le
fait de naître dans une famille
chrétienne ne produit pas automatiquement la nouvelle naissance. Ce n’est pas non plus
l’Église qui a le pouvoir d’infuser la vie nouvelle dans le cœur
d’une personne. Ce n’est même
pas la personne elle-même
qui peut se donner la nouvelle
naissance. C’est Dieu seul qui
accomplit cette œuvre. «Cela ne
dépend ni de celui qui veut, ni de
celui qui court, mais de Dieu qui
fait miséricorde.» (Rom. 9:16).
La régénération est l’œuvre surnaturelle de Dieu. Dans la Bible,
cette œuvre est désignée par
plusieurs expressions riches en
signification:
renouvellement,
nouvelle création, résurrection
des morts, vivification, nouvelle
naissance, régénération, cœur
nouveau, vie nouvelle. Ces expressions sont synonymes et
nous enseignent toutes que ce
n’est pas l’œuvre de l’homme,
mais l’œuvre de Dieu. Elles décrivent sous des angles différents cette œuvre glorieuse du
Saint-Esprit «que Dieu opère en
nous et sans nous». En fait, nous
voyons que «c’est une opération
entièrement surnaturelle, très
puissante et très douce à la fois,
admirable, secrète et ineffable».
Cette œuvre surnaturelle nous
étonne et nous dépasse. Nous
n’avons pas assez de mots pour
l’exprimer. Le mieux que nous
puissions faire pour en parler,
c’est de la comparer à d’autres
choses que nous avons beaucoup de difficulté à comprendre.
tion à la résurrection d’entre les
morts: «Nous qui étions morts
par nos fautes, il nous a rendus
à la vie avec le Christ.» (Éph. 2:5)
Les morts se redonnent-ils la
vie eux-mêmes? Certainement
pas! Savons-nous comment
les morts peuvent revenir à la
vie? C’est là une œuvre merveilleuse que nous ne pouvons
pas comprendre. Quand Jésus
a ressuscité Lazare, il n’est pas
allé dans le tombeau pour essayer de persuader Lazare de
se lever. Il n’a pas dit à Lazare:
«Si tu veux, Lazare, je peux te
ressusciter, si c’est vraiment ce
que tu veux.» Non, Lazare était
mort. Ça n’aurait eu aucun sens
de lui parler de cette manière.
Qu’est-ce que Jésus a fait? Il a
commencé par dire: «Moi, je suis
la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même
il serait mort.» (Jean 11:25).
Ensuite, pour démontrer qu’il est
puissant pour sauver des pécheurs, il a parlé avec autorité:
«Il cria d’une voix forte: Lazare,
sors!»(Jean 11:43). Lazare est
revenu à la vie! Par nature, nous
sommes morts spirituellement,
mais lorsque nous entendons
sa voix, nous revenons à la vie.
Il nous est impossible de contribuer à notre résurrection spirituelle. C’est l’œuvre puissante
et souveraine de l’Esprit de Dieu.
«Selon l’Écriture, celle-ci, quant
à son efficacité, n’est en rien
inférieure à la création ou à la résurrection des morts, si bien que
tous ceux dans les cœurs desquels Dieu opère de cette façon
admirable, sont certainement,
infailliblement et efficacement
régénérés, et croient effectivement.» Quelle œuvre étonnante
et admirable que je puisse avoir
la vie nouvelle! Comment pouvons-nous la comprendre? Nous
avons besoin de prier, à la suite
de l’apôtre Paul, afin de savoir
«quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers
nous qui croyons selon l’action
souveraine de sa force.» (Éph.
1:19).
La Bible compare la régénéra-
GAZETY FIAINANA FPMA TOULOUSE
Editeur : Vondron’asa Serasera sy Firaketana (VSF) FPMA Toulouse - Nombre de tirages
: 200 - Tale VSF : Sammy Rakotonirina - Tale Mpanampy VSF : Nanouh Rasamoely Rédacteur en chef Gazety Fiainana : P. Elysée Andriamiandra - Responsable comité
technique VSF : Rija Randriamiharizaka - Responsable comité rédactionnel VSF :
Nancy Rakotomalala - Maquette et conceptions graphiques : Soréo Randriamanantena
- Photographies : Soafara Randrianaivojaona, Lova Andrianantoandro, Dieudonné
Andriamifidy - Ont également participé à ce numéro : Pasteur Elysée Andriamiandra,
Razanadrakoto Benjamin, Randriamahefasoa Arilaza, Randriamiharizaka Manda,
Ramiandrisoa Maeva, Rakotonirina Sammy, Randriamanantena Soréo, Rasamoely
Nanouh, Rakotomalala Nancy, Rabodoarivony Julie.
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
9
POUR TOI, C’EST QUOI PAQUES ?
Nasolo RAKOTONINDRAINA
Présidente STA FPMA Toulouse
A l’approche de Pâques,
les moniteurs de l’école
de dimanche abordent le
thème de Pâques avec
les enfants. Et toi, saistu vraiment le vrai sens
de Pâques? Est-ce que tu
vis Pâques comme Dieu
le souhaite ou est-ce que
c’est juste une fête comme
tant d’autres?
raison?
A travers cette petite
discussion entre moniteur
et élèves de l’école de
dimanche, je t’invite à
revoir ensemble ce qu’est
vraiment
Pâques
et
comment devons-nous la
vivre.
Moniteur : C’est parce qu’Il
nous aime tellement et veut
nous sauver.
Moniteur
enfants.
Enfants :
Monsieur.
:
Bonjour
les
Bonjour
Moniteur : Aujourd’hui,
nous allons parler de
Pâques. Savez-vous ce
que c’est ?
Moniteur : D’abord, Pâques
c’est Jésus qui a donné sa
vie sur la croix pour nous
tous.
Enfant 2 : Mais pourquoi
s’est-Il sacrifié pour nous,
alors qu’Il est le fils de Dieu
et qu’Il n’a rien fait de mal?
Enfant 4 : L’année dernière,
la monitrice nous a appris
que trois jours après
sa mort, Jésus était
ressuscité. Il a vaincu la
mort.
Enfant 1 : Donc s’Il est
ressuscité, cela veut dire
qu’Il est toujours présent ?
Qu’Il peut nous aider dans
la vie de tous les jours ?
Moniteur : Bien entendu, et
plus même, Il donne la vie
éternelle à tous ceux qui
croient en Lui.
Enfant 3 : Etes-vous sûr de
cela ?
Moniteur : Bien sûr, nous
allons le vérifier ensemble.
Ouvrez votre Bible et lisez
dans l’évangile de Jean
chapitre 11 verset 25.
Qu’est-ce qui est écrit ?
Enfant 1 : Au nom de Jésus
: « Je suis la résurrection et
la vie, lui dit Jésus. Celui qui
place toute sa confiance en
moi vivra, même s’il meurt
».
Enfant 2 : Maintenant je
comprends bien ce qu’est
Pâques.
vous avez compris ?
Enfants : Oui !!!
Moniteur : Pour finir notre
leçon d’aujourd’hui, notez
dans votre cahier le verset
clé à mémoriser que nous
avons lu tout à l’heure : «
Jean 11:25 »…Au revoir les
enfants
Enfants : Au revoir Monsieur
J’espère que tu as bien reçu
le message de Pâques à
travers cette petite histoire.
« Pâques ! Jésus est
mort pour toi ! Jésus est
ressuscité en toi ! ». «
Pâques c’est la VIE, et cette
VIE, tu peux la trouver en
Jésus si tu l’acceptes dans
ton cœur ».
Moniteur : Et les autres,
Jeu sur le thème de Pâques pour les enfants
(tiré du site http://www.idees-cate.com/)
Complète la grille. Lorsque tu auras terminé, tu découvriras une phrase dans les cases jaunes.
C’est une phrase que l’ange disait à Marie de Magdala et l’autre Marie de faire auprès des disciples suite à la résurrection de Jésus (Matthieu 28 :7).
Enfant 1 : Eh bien, c’est la
fête du chocolat !!
Enfant 2 : Oui, chaque
année nous participons à
une chasse aux œufs de
Pâques avec les enfants
de notre quartier. Humm,
j’adore les œufs au
chocolat !!!
Enfant 3 : C’est aussi une
fête en famille. Toute la
famille se retrouve autour
d’un bon repas.
Moniteur : Oui toutes ces
façons de fêter Pâques ne
sont pas mauvaises. Mais
il y a quelque chose plus
essentielle qu’il ne faut
surtout pas oublier avant
tout cela.
Enfant 4 : Ah oui, nous
célébrons Pâques aussi à
l’église.
Enfant 2 : Et pour quelle
10 gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
www.fpmatoulouse.com
Fandalinana Soratra Masina (Efe 6 : 10-18)
Ny miaramilan’i Jesoa
Arilaza Randriamahefasoa
Antso ho antsika mpino no
ataon’i Paoly ao amin’ny
hafatra nalefany ho an’ny
fiangonana
tany
Efesosy
voarakitra
ao
amin’ny
Efesiana 6 : 10 – 20), dia
antso mba hirotsahantsika
ho miaramilan’i Jesoa Kristy.
Ny tena zanak’Andriamanitra
marina tokoa mantsy, dia
tokony hahafantatra fa ady
ny fiainana kristiana, ady
ifanaovana amin’ny tafik’i
Satana, izay milofo handavo
ny miaramilan’ny Tompo,
mba hanakanana ny asan’i
Jesoa Kristy tsy hahavanona
eto amin’izao tontolo izao.
Arakaraka ny handrosoan’ny
mpino amin’ny fanompoana
an’Andriamanitra,
no
tsy
maintsy
hiatrehany
ny
fanafian’ny fahavalo koa. Fa
tsy adala akory ny devoly,
ka handany ny fotoanany,
handany ny balany, handany
ny
fitaovam-piadiany
hanafihana
ny
kristiana
anarana fotsiny, izay fantany
rahateo fa tsy manao izay
iadiana aminy akory.
Hevi-dehibe telo no hita
mivoitra ao amin’ity hafatr’i
Paoly ity, dia ny fanovozankery
ao
amin’i
Jesoa
Tompo, ny fisalorana ny
fiadian’Andriamanitra rehetra
ary ny fananana fiainambavaka.
Ny fanovozan-kery ao amin’ny
Tompo
Tsy afaka handresy an’i
Satana amin’ny herintsika
fotsiny isika. Koa ny baiko
voalohany
omen’i
Paoly
antsika dia ny hanovozantsika
hery ao amin’ny Tompo, ao
amin’ny heriny lehibe izay tsy
hay resena, mba hananantsika
izany
heriny
izany,
sy
hahatonga izany ho vy miaina
manosika antsika eo amin’ny
ady atrehantsika. “Efa nomena
Ahy ny fahefana rehetra any
an-danitra sy etỳ an-tany, hoy
ny Tompo” (Mat 28 : 18).
Ny
miaramila
tsaran’Andriamanitra
dia
mahafantatra ny fahalemeny
sy ny tsy fahombiazany
manoloana ny halehiben’ny
asan’Andriamanitra iantsoany
azy sy ny ady tsy maintsy
atrehany amin’izany. Mosesy,
Gideona, Isaina, Jeremia sy ny
mpanompon’Andriamanitra
hafa hita ao amin’ny Soratra
Masina
koa
dia
samy
nahatsapa izany. Fa “ny
malemy amin’izao tontolo
izao no nofidin’Andriamanitra
hampahamenatra
ny
mahery” (I Kor 1 : 27).
Ny
fahatsapantsika
ny
fahalementsika dia mitarika
antsika
hitoky
amin’ny
herin’Andriamanitra tsy hay
tohaina. Fantatsika tsara ny
teny nataon’ny Tompo tamin’i
Paoly manao hoe : “Ampy
ho anao ny fahasoavako;
fa ny heriko dia tanterahina
amin’ ny fahalemena. Koa
mainka sitrako, hoy i Paoly,
ny hirehareha amin’ ny
fahalemeko, mba hitoeran’ ny
herin’ i Kristy amiko” (II Kor 12:
9).
“Fa manana izao rakitra
izao amin’ ny vilany tany
izahay, hoy ihany i Paoly,
mba ho an’ Andriamanitra ny
halehiben’ ny hery, fa tsy ho
avy aminay” (II Kor 4 : 7). Ny
krisrtiana dia olona ahitana
fifanoheran-kevitra
sarotakarina, izay tena araka
ny
sitrapon’Andriamanitra
mihitsy. Maro ny olona no
mandray ny fiainana kristiana
ho rakitra sarobidy (trésor) tsy
afa-miaraka amin’ny vilany
tany (fanaka malemy). Ka
raha vao mahita ny mahavilany tany ny kristiana fotsiny,
dia voasarika hihevitra avy
hatrany fa kristiana sandoka
ireo. Hafa noho izany anefa
ny
fisainan’Andriamanitra.
Amin’Andriamanitra
dia
mitondra ny rakitra soa
an’Andriamanitra
amin’ny
vilany tanintsika isika. Ka
na dia ny vilany tany aza
Un article à proposer pour le prochain numéro ?
N’hésitez pas à transmettre vos écrits à l’équipe
Gazety Fiainana
- L’équipe GF
www.fpmatoulouse.com
no hita miseho ety ivelany,
dia tsy tokony hahadiso
fanantenana izany, satria
ao anatin’io vilany tany hita
aty ivelany io indrindra no
ametrahan’Andriamanitra ny
rakitra soany.
Ny kristiana dia tsy olona
tsy
manana
fahalemena
intsony akory, fa lasa anjely
avy hatrany. Ny kristiana
dia
mitoetra
ho
olona
manana fahalemena, nefa
ao anatin’ny fahalemeny no
anehoan’Andriamanitra
ny
heriny. Ao anatin’ny alahelony
no
anehoan’Andriamanitra
ny fifaliany, ao anatin’ny
ranomasony no isehoan’ny
fiderany
an’Andriamanitra,
ao anatin’ny ahiahiny no
ihariharian’ny
finoany
an’Andriamanitra,
ao
anatin’ny fiheveran’ny olona
azy ho tsinontsinona no
ampibaribarian’Andriamanitra
ny fahagagany. Izay rehetra
maha-izy azy ny kristiana, ao
anatin’izany ny fahalemeny, no
sitrak’Andriamanitra arafitra
ho vilany tany avokoa, izay tsy
natao afa-tsy ny hitondrana
ny rakitra soany, ny heriny, ny
fandreseny, ny voninahiny.
Ny
fisalorana
ny
fiadian’Andriamanitra rehetra
Ny baiko faharoa omen’i
Paoly
antsika
mba
hahatonga
antsika
ho
miaramila tsara an’i Jesoa
Kristy dia ny hitafiantsika
ny
fiadian’Andriamanitra
rehetra, izay tsy misy azo
avela na dia iray aza, mba
hahazoana
mifahatra
amin’ny
fanangolen’ny
devoly. Mampiasa tetik’ady
maro
isan-karazany
handavoana antsika mantsy
ny devoly : ny fanakiviana,
ny fandisoam-panantenana,
ny fanakatsakanana antsika
tsy hahomby amin’izay atao,
ny fampianaran-diso sy ny
hafa maro koa. Fantany tsara
izay fahalemena ananantsika,
ka amin’izany indrindra no
amelezany antsika. Raha
tsy misy vokany ny tetika
ampiasainy, dia ovaina tetika
hafa indray, fa tsy manaiky resy
avy hatrany mihitsy izy. Izany
no tsy maintsy iarovantsika
tena tsara amin’ny alalan’ny
fiadian’Andriamanitra rehetra.
Tsy ady itolomana amin’ny
nofo aman-drà no ataontsika,
tsy ady atao amina olona
mpanohitra an’Andriamanitra,
na mpaminany sandoka, na
mpanaraka fivavahana tsy
mino an’i Jesoa Kristy, na
mpitondra fiangonana tsy
mijoro tsara amin’ny finoana.
Ny ady ataontsika dia ady
ifanaovana amin’ny herin’ny
devoly, amina legionan’anjely
mpanaraka an’i Satana izay
niara-nazeran’Andriamanitra
taminy avy any an-danitra
ho ety an-tany (Mar 5 : 9).
Tsy hitantsika maso izy
ireny, tsy fantatsika koa ny
karazany sy ny sokajiny ary
ny ambaratonga misy azy
avy. Nefa dia ambaran’ny
Apostoly Paoly fa misy
tokoa izy ireny, eny amin’ny
rivotra manodidina antsika
no iriariavany ary manana
fanapahana sy fanjakana
izy,
dia
ny
fanjakan’ny
fahamaizinana.
Tsy afaka miditra honina
ao anatin’ny olona tena
kristiana marina ny fanahy
ratsy avy amin’i Satana. Na
izany aza anefa, dia tokony
ho fantatra fa manan-kery
mahatsiravina sy mihoapapana izy, ary mikendry
lalandava izay hampahoriana
sy hanadalana ny mpino.
Eo anoloan’izany anefa dia
tsy tokony hiaina amin’ny
fahatahorana ny demonia
isika. Ny fananantsika ny
herin’ny faherezan’ny Tompo
sy ny fiadian’Andriamanitra
no hahajoroantsika tsara
sy handresentsika amin’ny
andro mahory, izany hoe,
amin’ny
fotoana
rehetra
anafihan’i Satana antsika.
Ka ny fanafihana ataony,
izay mandroso misafoaka
hanafotra antsika toy ny
onjan-dranomasina,
dia
mihemotra
sy
miverina
foana, rehefa mifanehatra
amintsika, raha mitafy ny
herin’ny Tompo sy misalotra
ny fiadian’Andriamanitra isika.
Tohiny pejy 12
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
11
Ny fiadiana tokony hisalorana
Ny fahamarinana
Ny fiadiana voalohany asain’ny
Tenin’Andriamanitra raisina sy
itafiana dia ny fahamarinana.
“Sikino
fahamarinana
ny
valahanareo”, hoy i Paoly.
Ny fisikinana dia maneho
fahavononana hanatrika ady
na asa (tolona, diamanga,
dihy …sns…). Ny fisikinana
koa dia manampy amin’ny
famoriana tsara ny hery
ananana alohan’ny fiatrehana
izay hatao.
Tsy
maintsy
mitoetra
ho
mahatoky
amin’ny
fitehirizana ny fahamarinan’ny
Tenin’Andriamanitra,
ny
fahamarinan’Andriamanitra
isika, nefa koa dia tsy maintsy
manaiky ho tehirizin’izany
fahamarinana izany, izany
hoe : vonona hampihatra
ny fahamarinana amin’ny
fiainantsika an-davanandro.
Ny fisedrana ny zavatra
rehetra amin’ny fahazavan’ny
fahamarinana, mba hahitana
izay tokony arahina satria
mifanaraka
amin’ny
fahamarinana sy izay tokony
ho lavina satria mifanohitra
amin’ny
fahamarinana,
izany no ahazoantsika hery
sy fiarovana amin’ny ady
atrehintsika.
Misikina
ny
fahamarinana !
Ny rariny (justice)
Ny fiadiana faharoa dia ny
rariny (justice). Tsy mahalaza
tanteraka ny hevitra fonosin’ny
“justice” raketin’ny Soratra
Masina ny teny malagasy
hoe “rariny”, sady tsy afaka
hanavahana tsara koa ny
“verité sy ny “justice”. Noho
izany dia ny teny hoe “justice”
no ampiasaina eto.
“Mitafia ny “justice” ho
fiarovan-tratra”.
Amin’ny
alalan’i Jesoa Kristy, ny mpino
rehetra dia tafin’Andriamanitra
“justice”. “Izay tsy nahalala ota
dia efa nataony ota hamonjy
antsika, mba ho tonga
fahamarinan’Andriamanitra
ao aminy kosa isika” (II Kor 5
: 21).
Nefa na izany aza dia tsy
maintsy
mijoro
amin’ny
fahitsiana sy ny fahadiovana
isika. Ny olona mitafy ny
“justice”
ka
mampihatra
izany eo amin’ny fiainany,
dia mahery amin’ny ady
atrehany. Tsy ny teny atao
mantsy no miaro amin’ny
fiampangana ataon’ilay Ratsy,
fa ny fandehanana amin’ny
fahitsiana. Rehefa madio
ka afaka amin’ny fahotana
atao amin’Andriamanitra sy
atao amin’ny olona ny fo, ny
saina, ny fanahy sy ny feon’ny
fieritreretantsika, dia tsy afaka
handresy antsika intsony i
Satana.
Davida mpanjaka dia tena
nanao
ny
“justice”
ho
fiarovan-tratra, ka voaaro
tamin’ny fanafian’ny fahavalo
(Sal 7 : 3-6). Jesoa Kristy
koa dia nanao ny “justice”
ho fiarovan-tratra tamin’ny
androny rehetra tety an-tany
(Isa 59 : 17). Mitondra ny
“justice” ho fiarovan-tratra !
Ny
fahavononam-panahy
avy amin’ny Filazantsaran’ny
fihavanana
Ny fiadiana fahatelo dia
ny
fahavononam-panahy
avy amin’ ny Filazantsaran’
ny fihavanana. “Kiraroy ny
fahavononam-panahy
avy
amin’ ny Filazantsaran’ ny
fihavanana ny tongotrareo”.
Tsy
maintsy
manana
fahavononana
handeha
hitory ny Filazantsaran’ny
fihavanana isika, dia ny Vaovao
Mahafaly manambara ny
fampihavanana antsika olona
amin’Andriamanitra amin’ny
alalan’ny
asam-pamonjena
nataon’i Jesoa Kristy teo
amin’ny Hazo Fijaliana. Mitaky
fandehanana any amin’izao
tontolo izao, izay misy ny
fanjakan’ny devoly izany.
Tandindonin-doza mahafaty
ny
kristiana
mitomoepoana eo amin’izay misy
azy, satria tsy afa-mihetsika
hanohitra an’i Satana, ka
raisim-potsiny.
Mitonontena toy ny lolo fotsy, hoy ny
fitenenana. Ny fandehanana
manaraka ny tongotr’i Jesoa
Kristy
Mpamonjy
mitety
tendrombohitra
mitory
ny Vaovao Mahafaly sy
manambara ny fihavanana
amin’Andriamanitra kosa dia
miaro antsika amin’izany loza
mahafaty izany (Rom 10 : 15 ;
Isa 52 : 7).
Ny tongotra, rehefa tsy misy
kiraro, dia maloto, feno vovoka,
12 gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
feno fotaka, vakivaky be
ihany, ka tsy tsara jerena ; ary
mora ratraina sy finganin’ny
fahavalo, mba hampidaraboka
ny olona. Kanefa, rehefa asiana
kiraro ny tongotra, dia sady
hahavitana lalan-davitra sy
asa betsaka, no mahafinaritra
jerena, no tsy laitran’ny
fanafihan’ny fahavalo koa.
Ny fahavononana hitory ny
antson’Andriamanitra
mba
hihavanan’ny olona Aminy
no kiraro omen’ny Tompo
antsika, mba hahafahantsika
mijoro sy mandroso, na inona
na inona famelezana afafin’ny
fahavalo amintsika.
Isaia mpaminany dia nilaza
hoe : “Akory ny hatsaran’
ny
tongotr’irỳ
mitondra
teny soa mahafaly erỳ antendrombohitra sady mitory
fiadanana ! Dia izay mitondra
teny soa mahafaly sady mitory
famonjena, eny, izay manao
amin’ i Ziona hoe : Mpanjaka
Andriamanitrao !” (Isa 52 : 7)
Amin’Andriamanitra dia tsara
tarehy, mahafinaritra Azy ny
tongotra entina mitory ny
famonjena sy ny fihavanana
Aminy.
Koa aoka isika tsy hanary
io kiraron’ny fahavononampanahy
avy
amin’ny
Filazantsaran’ny fihavanana
io, fa hanao azy mandrakariva,
mba hahamailaka antsika
amin’ny
fandrosoana
amin’ny ady sy ny fialàna
amin’ny fanafihana rehetra
ataon’ny
fahavalo,
ary
haazo
fankasitrahana
eo
imason’Andriamanitra.
Mandray ny fahavononampanahy
avy
amin’ny
Filazantsaran’ny fihavanana
ho kiraro !
Ny finoana
Ny fiadiana fahefatra dia ny
finoana. “Tano ny finoana ho
ampinga, izay hahazoanareo
hamono
ny
zana-tsipìka
mirehitra
rehetra
izay
alefan’ ilay ratsy”. Raha
manana finoana isika, ka
ampiasaintsika ho ampinga
fiarovana antsika izany, dia
hiforotra fotsiny eo amin’izany
finoantsika izany ny zanatsipika rehetra amelezan’i
Satana antsika, na dia izay
tena mivaivay indrindra aza,
ka tsy hahakasika antsika, fa
hirarakopana amin’ny tany
avokoa.
Ny finoana dia ny fahatokiana
miorina
mafy
tsy
azo
hozongozonina
amin’ny
Tompo sy ny Teniny. Raha
mafy ny fakam-panahy, raha
tsy tsara fa sarotra ny zavamiseho manodidina antsika,
raha mamely ny tahotra sy ny
ahiahy, raha mananontanina
ny faharendrehanana ; dia
ny finoana no mampitraka
antsika hijery sy hibanjina
an’i
Jesoa
Kristy
izay
tompon’ny
finoantsika
rahateo sy mpanefa azy ary
mampiteny antsika hoe :
“Mino an’Andriamanitra aho,
mino ny Tompo Jesoa aho.
“Jehovah
no
fahazavako
sy famonjena ahy ; iza no
hatahorako ? Jehovah no
fiarovana mafy ho an’ ny aiko
; iza no hangovitako ?” (Sal 27
: 1). Manana ny Finoana ho
ampinga !
Ny famonjena
Ny fiadiana fahadimy dia
ny famonjena. “Raiso ny
famonjena
ho
fiarovandoha”. Ny famonjena no
omen’Andriamanitra antsika
ho fiarovan-doha (Isa 59 : 17b).
Na manao ahoana na manao
ahoana fahamafisan’ny ady,
dia tsy kivy ny kristiana, satria
azony antoka ny famonjena
nomen’Andriamanitra
azy
maimaimpoana, ary azony
antoka, noho izany koa, ny
fandresena
miandry
azy,
Ny fahazoantsika antoka fa
voavonjy isika dia manampy
antsika tsy hihemotra, tsy
hiamboa. “Raha Andriamanitra
no momba antsika, iza no
hahatohitra antsika ?” (Rom 8
: 31b), hoy ny Apostoly Paoly.
Ny Tenin’Andriamanitra
Ny
fiadiana
farany
omen’Andriamanitra dia ny
Tenin’Andriamanitra. “Raiso
ny
tenin’
Andriamanitra
ho sabatry ny Fanahy”.
Manazava tsara ny herin’ny
Tenin’Andriamanitra
ny
nampiasan’i Jesoa Kristy
azy ho sabatra nandresena
ny
fakampanahy
tany
an’efitra (Lio 4 : 1-13).
In-telo
no
nampiasàny
ny
Tenin’Andriamanitra
tamin’izany.
Tsy
Te n i n ’ A n d r i a m a n i t r a
Tohiny pejy 13
www.fpmatoulouse.com
noraidraisina
fahatany
anefa no notononiny, tsy ny
Baiboly manontolo koa, fa
Tenin’Andriamanitra
tena
mifanandrify amin’ny fakampanahy nanafihan’i Satana
Azy, dia Tenin’Andriamanitra
napetraky ny Fanahy Masina
teo am-bavany, ka tsy azon’i
Satana novaliana na noresena
(Lio 21 : 15). Mitaky famakiana,
fianarana,
fahalalana
sy
fiainana
ary
fampiarana
ny
Tenin’Andriamanitra
amintsika izany. Mandray
ny Tenin’Andriamanitra ho
sabatry ny fanahy !
Ny fananana fiainam-bavaka
Resahin’i Paoly koa ny
amin’ny vavaka, na dia tsy
nampidiriny ao anatin’ny
fiadian’Andriamanitra
aza,
satria rivotra tokony iainan’ny
miaramilan’i Jesoa Kristy.
Amin’ny
fanahim-bavaka
no tsy maintsy isalorantsika
ny
fiadian’Andriamanitra
rehetra izay nomeny antsika
hanatrehana ny fahavalo. Ny
vavaka no miaro antsika tsy
ho azon’ny fakam-panahy.
Mety ihany ny fanahy, fa ny
nofo no tsy manan-kery, hoy
ny Tompo, ka mila tohanana
amin’ny vavaka (Mat 26 : 41).
Ahoana
ary
izany
hoe
“mivavaka mandrakariva ?
Ny vavaka dia tokony hatao
mandrakariva, fa tsy atao
indraindray ; fiainana fa tsy
anaovana vonjy tavan’andro.
Ny vavaka atao dia tokony
ho
vavaka
ialohavan’ny
fangatahana
ny
Fanahy
Masina hanolo-tsaina sy
hitarika antsika.
Rehefa nahatsiaro ho tsy
mahay miteny hanambara
an’Andriamanitra i Isaia, dia
n o t e n d re n’ A n d r i a m a n i t r a
tamin’ny vainafo ny molony,
ka afaka niteny izy hoe : “Inty
aho, iraho aho” (Isa 6 : 5-8).
Ny vainafo, ny afo, ny lelafo,
dia ny manambara ny Fanahy
Masina izay niseho tamin’ny
alalan’ny lela mitarehin’afo
nipetraka tamin’ny mpino
tamin’ny andro Pentekosta
voalohany koa.
Manainga ny mpino ny Tompo
hamela ny Fanahy Masina
hameno azy, mba hahafahany
manambara Azy sy manao
ny asany amin’ny mahawww.fpmatoulouse.com
miaramilan’i Jesoa azy (Efe 5
: 18).
Ny olona fenon’ny Fanahy no
afaka manao tsara ny asan’ny
miaramilan’i Jesoa (Lio 1 : 67
; Asa 4 : 8 ; Asa 7 : 55 ; Asa
13 : 9).
Ny miaramilan’i Jesoa Kristy
koa dia tokony ho vonona
amin’ny vavaka rehetra :
vavaka
imasom-bahoaka
sy vavaka samirery, vavaka
omanina sy vavaka aneren’ny
fo ny tena, vavaka fangatahana
sy vavaka fitalahoana, vavaka
fiaiken-keloka
sy
vavaka
fanetren-tena, vavaka fiderana
sy vavaka fankasitrahana.
Misy fiangonana kristiana
izay tsy manao afa-tsy vavaka
fiderana sy fankalazana. Misy
indray izay tsy manao afa-tsy
vavaka fibebahana. Vonona
amin’ny fivavahana rehetra,
hoy i Paoly.
Raha vavaka manara-drafitra
fotsiny, na vavaka atao
amin’ny fahazarana fotsiny, fa
tsy iainana ny hevitry ny teny
lazaina, no vavaka ataon’ny
miaramilan’i Jesoa Kristy, dia
manao ahoana no lanjan’izany
manoloana ny ady ifanaovana
amin’ny tafiky ny devoly ?
Fa ny vavaka dia tokony hatao
amin’ny fiambenana tsara
sy atao amin’ny faharetana.
Rehefa mivavaka isika dia
tsy maintsy miambina mba
tsy ho rendrehana, mba tsy
handehandeha
mankany
amin’ny hevitra hafa ny saina,
fa hiorina tsara amin’ny
tonom-bavaka atao.
Tokony tsy hahareraka antsika
koa ny mangataka, ny mitady
sy ny mandondona amin’ny fo
manontolo, satria amin’izany
no ampiorenan’ny Tompo ny
teny fikasany mikasika ny
valim-bavaka (Lio 11 : 9).
Tokony tsy ho adinoina koa
ny mivavaka ho an’ny olona
masina rehetra, ny mpino
izany, satria ao anatin’ny
ady
ifanaovana
amin’ny
miaramilan’i Satana avokoa
izy rehetra ireny, ka tokony
ho
trotroina
am-bavaka
mandrakariva koa.
Ary
farany,
dia
tokony
ho tsaroana ihany koa
ny
mivavaka
manokana
ho an’ny iraky ny Tompo
(ambasadaorony)
[ny
mpitandrina, ny misionera, ny
evanjelistra, ny mpiandry …
sns…].
Amin’ny
ankapobeny,
ny
ambasadaoro dia manana
ny zon’ny tsy maty manota
(immunité
diplômatique),
ka tsy azo samborina na
gadraina. Ny zava-misy anefa
dia izao : voalefitry ny olona
avokoa ny zavatra rehetra,
afa-tsy
ny
Filazantsara
ihany.
Mampitroatra
sy
mampisavorovoro ny olona
ny firesahana ny Filazantsara,
ka ahiahiana, ankahalaina,
toherina, enjehina aza ny
mpitory
ny
Filazantsara.
Sarotra ny fiainana sy ny
andraikitra sahanin’ny mpitory
ny Filazantsara. Noho izany
dia ilaina ny mivavaka ho azy
mandrakariva.
Izany no antony ilazan’i Paoly
ny tenany ho “Iraka migadra
noho ny Filazantsara”. [fa tsy
noho izy tany am-pigadrana
tamin’ny fotoana nanoratany
akory] (and 20).
Ny vavaka atao ho an’ny iraky
ny Tompo dia ny “hahafahany
mampahafantatra
amin’ny
fahasahiana ny zava-miafin’ny
Filazantsara isaky ny miloabava” izy, ny hahafahany
mitory bebe kokoa hatrany ny
Filazantsara.
Migadra i Paoly eo ampanoratana ho an’ny efesiana.
Ny nitoriany ny Filazantsara
indrindra no nampigadra azy.
Nefa dia tsy ny fanafahana
azy amin’ny figadrana no
vavaka angatahiny amin’ny
fiangonana tany Efesosy, fa
ny hanomezan’Andriamanitra
azy
fahafahana
sy
fahasahiana hitory hatrany ny
zava-miafin’ny Filazantsara
(and 19-20).
fiadiana
rehetra
amin’ny fiarovana
Andriamanitra :
ilaina
antsika
-
Tokony hataontsika
vaindohan-draharaha
izay
hanodidinan’ny fahamarinana
antsika mandrakariva.
-
Tokony ho mahitsy eo
anatrehan’Andriamanitra sy
eo amin’ny fifandraisantsika
amin’ny hafa ny fiainantsika.
-
Tokony hiezaka hiasa
ho an’ny fihavanana isika,
ny fihavanana avy amin’ny
Filazantsara izay tsy maintsy
torina, na aiza na aiza misy
antsika.
-
Tokony
hanainga
sy
hampirantiranty
ny
ampingan’ny finoana hatrany
isika, mba hahafahantsika
mamono ny zana-tsipika
mirehatra rehetra alefan’ny
fahavalo.
-
Tokony hiaro ny
fontsika amin’ny tahotra sy ny
fanahiana ary ny fisalasalana
izay mora mandavo antsika
isika, fa ho resy lahatra sy
matotra tsara ny amin’ny
famonjena nomen’ny Tompo
antsika.
-
Tokony
hahay
mampiasa
tsara
ny
Tenin’Andriamanitra
eo
ambany fitarihan’ny Fanahy
Masina isika.
-
Tokony
hiambina
tsara sy haharitra amin’ny
fivavahana ho an’ny tenantsika
isika, mba tsy hidirantsika
amin’ny fakampanahy ; ho
an’ny mpino namantsika koa,
fa miaramilan’i Kristy miaramiady amintsika izy ireny ; ho
an’ny irak’Andriamanitra, fa
sarotra ny andraikiny.
Fehiny
Ho fehin’izay voalaza rehetra
izay dia tsara ny manao antsaina mandrakariva fa :
1 - Antsoina ho miaramilan’i
Kristy
isika,
ka
tokony
hahatsapa tena fa malemy,
mba hahafahantsika manovo
hery
mandrakariva
ao
Aminy sy hitoeran’ny heriny
amintsika.
2
-
Manome
antsika
ny
gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
13
Isantaona SVK
Ny
Sampana
Vehivavy
Kristiana dia nankalaza ny
isantaonan’ny
sampana
ary koa ny andro iraisampirenena ho an’ny vehivavy
ny 7 sy 8 martsa . Ny teny
faneva nanamarihana izany
dia nalaina tao @ ny Salamo
34:3 - «Miaraha-mankalaza
an’i Jehovah amiko ary
aoka hiara-mamandratra ny
anarany isika»
Izany fankalazana izany dia
natomboka
ny
asabotsy
tamin’ny
thé concert izay
nafanain’ny tarika évangélique
ILO
avy
any
Marseille.
Nahavory olona marobe tokoa
izany ary tena nahafinaritra sy
nahaliana ny maro ny hetsika
rehetra natao.
Lydie Rasolofo
Filoha SVK
Ny alahady dia fotoampivavahana
fiderana
sy
fanomezam-boninahitra
an’Andriamanitra
izay
nandraisan’ny
sampana
anjara ary mbola notronin’ireo
mpikambana
maro
tao
amin’ny Tarika Ilo. Nisy
fiaraha-misakafo
tamin’izy
ireo alohan’ny nodiany tany
Marseille.
Ny SVK dia manantitra
ny fisaorana ny rehetra
na
tamin’ny
fandraisana
anjara
na
tamin’ny
fanampiana samihafa ary «ho
an’Andriamanitra irery ihany
ny voninahitra».
14 gazety fiainana #223 - 05 Aprily 2015
www.fpmatoulouse.com