פרוטוקול סיור קבלנים

‫פרוטוקול סיור קבלנים מיום ‪27.05.2010‬‬
‫בנושא‪ :‬אספקת‪ ,‬הרכבת והתקנת כסאות רחף וציוד נלווה‪,‬‬
‫לרבות פרוק כיסאות רחף קיימים והרכבתם מחדש‬
‫מכרז מס' ‪02/2010‬‬
‫נוכחים מצד המכללה ומטעמה‪:‬‬
‫מר אבי חיים‪ ,‬מנהל בינוי ואחזקה‪ ,‬מנהל הפרויקט‬
‫מר גלעד אורן‪ ,‬אחראי פרויקט‬
‫מר מנחם לם‪ ,‬עו"ד יועץ משפטי‬
‫גב' נילי שגיא‪ ,‬עו"ד יועצת משפטית‬
‫גב' ליאת זבריקו‪ ,‬מנהלת מדור מכרזים‬
‫להלן תוכן הישיבה‪:‬‬
‫מר אבי חיים‪ :‬המכרז הוא מכרז פומבי ומחולק לשני נושאים עיקריים‪:‬‬
‫‪ .1‬אספקת‪ ,‬הרכבת והתקנת כסאות רחף וציוד נלווה‪.‬‬
‫‪ .2‬פרוק כיסאות רחף קיימים והרכבתם מחדש‪.‬‬
‫פרויקט זה הוא נדבך מתוך ‪ 2‬פרויקטים גדולים שמתקיימים במקביל במכללה‪ ,‬האחד הוא הקמת ‪10‬‬
‫מבנים יבילים‪ ,‬והשני הוא הקמת ‪ 4‬מעבדות פרמצבטיות‪.‬‬
‫מבחינת פרוק כיסאות רחף ‪ -‬הקבלן יידרש לפרק כיסאות רחף מכיתות קיימות ולהרכיבם ב‪ 4 -‬מבנים‬
‫יבילים‪ .‬כדי לבחון ציוד תקול‪ ,‬טרם הפרוק תיעשה בדיקה רישום וספירה של הציוד הקיים ע"י הקבלן‬
‫זוכה בשיתוף נציג המכללה‪.‬‬
‫יובהר בזאת כי תוקף האחריות לציוד שיפורק ויורכב הינו ‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫מבחינת אספקת כיסאות רחף ‪ -‬תוקף האחריות הינו כמפורט במסמכי ההזמנה‪.‬‬
‫הספק הזוכה יתקשר עם חברת רולן בע"מ – היא החברה המבצעת את המבנים היבילים ויעבוד מולו‬
‫ומול נציג המכללה‪ ,‬מר גלעד אורן‪.‬‬
‫מר יוסי גנה‪ :‬איזה סוג רצפה תהיה במבנים היבילים האם יש חול תחת הריצוף?‬
‫מר אבי חיים‪ :‬הנושא ייבדק תצא הבהרה בפרוטוקול‪.‬‬
‫מר יוסי גנה‪ :‬האם ניתן לענות על חלק מהמכרז?‬
‫‪1‬‬
‫מר אבי חיים‪ :‬לא‪.‬‬
‫מר אבי חיים‪ :‬לוחות הזמנים למכרז‪ -‬כניסה לביצוע ‪ ,27.06.2010‬הלימודים במכללה מסתיימים‬
‫במועד זה‪ .‬באותו היום ייכנס קבלן מעבדות פארמה לפרוק הכיתות במקביל ייכנס הקבלן הזוכה‬
‫לפרוק הכיסאות והריהוט במכרז זה‪ .‬פרק זמן לפרוק הכיסאות והציוד הוא ‪ 4-5‬ימים‪.‬‬
‫במסמכי המכרז צורפה תוכנית העמדה של כיסאות הרחף‪ .‬עבודת נוספות של פרוק במות והרכבתם‬
‫פורטו בכתב הכמויות‪.‬‬
‫שינוע והרכבת הציוד המפורק טרם הרכבתו‪:‬‬
‫יובהר בזאת כי שינוע הריהוט המפורק יעשה באמצעות משאית הובלה ממתחם המעבדות את‬
‫מתחם המבנים היבילים שממוקמים במפלס העליון )קומה ‪ .(1‬לא יתאפשר העברת‪/‬שינוע הריהוט‬
‫בתוך תחומי המבנה )הובלה ידנית‪/‬סבלות(‪.‬‬
‫מר מנחם לם‪ :‬דגשים עיקריים במסמכי ההזמנה‪ ,‬מדובר בסיור קבלנים שני שהמכללה מקיימת‪.‬‬
‫במסמכי ההזמנה נקבעו תנאי סף בהם נדרשת המצאת מסמכים‪ ,‬שימת לבכם לסעיפים הבאים לתנאי‬
‫הסף‪:‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫"למציע ניסיון בביצוע ‪ 2‬פרויקטים לפחות בשנתיים האחרונות‪ ,‬של אספקה‪ ,‬הרכבה‪ ,‬פירוק‬
‫והתקנה של כסאות רחף אותו יש לפרט בהתאם לנוסח המופיע בנספח ב' למסמכי ההזמנה‪" .‬‬
‫"למציע מחזור שנתי שאינו פחות מכפל ההיקף הכספי של הצעתו לא כולל מע"מ‪ ,‬בכל אחת‬
‫משלוש השנים ‪ .2009 ,2008 ,2007‬יובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו‬
‫אישור רו"ח שמאשר את המחזור הכספי שלו בשלוש השנים האחרונות‪ ,‬בהתאם לנוסח‬
‫המופיע בנספח ד' למסמכי ההזמנה‪" .‬‬
‫אמות המידה לבחירת המציע הזוכה הינם כדלקמן‪ :‬גובה הצעת מחיר‪ .70% -‬ניקוד האיכות ‪.30% -‬‬
‫כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף לטופס ההצעה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה‬
‫על שם המציע‪ .‬על כתב הערבות לקיים את כל הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה‪ .‬הערבות הינה‬
‫בסכום של ‪ ,₪ 60,000‬תוקף הערבות יהיה עד ליום ‪.1.10.2010‬‬
‫חשוב מאוד להקפיד על הנוסח שפורסם במסמכי המכרז‪ ,‬למכללה אין יכולת שיקול דעת בנושא‬
‫הערבות ועל כן יש להקפיד בנושא‪.‬‬
‫הבהרות מהסיור בשטח‪:‬‬
‫המציעים סיירו בשטח הכיתות המיועד להריסה ראו והתרשמו מהריהוט המיועד לפרוק והרכבה‪.‬‬
‫כמו כן המציעים סיירו בשטח המיועד לאחסנת הריהוט שיפורק‪ ,‬הוצג מקום אחסון הריהוט וכן אזור‬
‫טעינה‪/‬פריקת הציוד )רמפת המכללה(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫להלן הבהרות לכל השאלות שנשאלו במהלך סיור קבלנים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫יובהר בזאת כי על המציע לתמחר את פרק ‪ 02‬מערכות רחף‪ ,‬תת סעיף ‪" 02.1.010‬מערכות‬
‫ישיבה רחף כיסאות ומושבים" כפי הנדרש במסמכי המכרז‪ .‬על אף האמור‪ ,‬לשאלת‬
‫המשתתפים‪ ,‬מציע המעוניין להציע חלופה נוספת יצרף להצעתו מסמך נפרד מפורט ומתומחר‬
‫על בסיס מחיר ליחידה‪ ,‬כמות‪ ,‬וסה"כ מחיר כמפורט בסעיפים ‪.02.01.10,02.01.20‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עוד יובהר כי המכללה לא מתחייבת לקבל‪/‬לאשר החלופה שתוצע‪ .‬וכל שינוי בנושא זה הוא‬
‫לשיקול המכללה בלבד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יובהר בזאת כי הריצוף במבנים יבילים‪ ,‬יהיה כמופרט להלן‪" :‬מילוי מיוצב בצמנט וטיט‬
‫לריצוף "‪ .‬עובי שכבת המילוי וההדבקה העשויה מלט צמנט יהיה ‪ 1.5‬ס"מ ‪ 3 -‬ס"מ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יובהר בזאת כי תוקף האחריות על פרוק והרכבה בלבד של ציוד קיים יהיה למשך ‪ 3‬חודשים‬
‫מיום השלמתם‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עוד יובהר כי תוקף האחריות על ריהוט חדש שיותקן יהיה כפי שנקבע במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫יובהר בזאת כי הסדרת תשלום דמי השתתפות על סך ‪ ₪ 500‬יהיה עד ליום ‪) .03.06.2010‬מועד‬
‫הגשת ההצעה(‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מצ"ב קובץ ‪ D.W.G‬של תכנית המבנים היבילים‪.‬‬
‫**את פרוטוקול סיור הקבלנים חובה לצרף למסמכי ההזמנה כאשר הוא חתום ע"י הקבלן‪.‬‬
‫_____________‬
‫שם המציע‬
‫___________‬
‫חתימה‬
‫__________‬
‫חותמת‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫כתבה‪ :‬ליאת זבריקו‬
‫תפוצה‪ :‬פומבי‬
‫‪3‬‬