regijski center za ravnanje z odpadki štajerske regije – izgradnja

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠTAJERSKE REGIJE – IZGRADNJA CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI II. REDA SLOVENSKA BISTRICA
OZNAKA PROJEKTA: KS OP ROPI/4/1/RCERO-Slovenska Bistrica/0
ZABELEŽKA KOORDINACIJSKEGA SESTANKA ŠT. 16
ki je bil dne 2.6.2011 ob 11.30 uri v II. nadstropju Občine Slovenska Bistrica.
Na sestanku so bili prisotni:
Predstavnik
naročnika:
Občina Slovenska Bistrica
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
Komunala Slovenska Bistrica
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
Predstavnik
izvajalca:
Predstavnik
inženirja:
RIKO d.o.o.
Bizjanova 2, 1000 Ljubljana
Econo d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000
Ljubljana
Granit d.d., Ljubljanska cesta 69
2310 Slovenska Bistrica
IEI d.o.o. Maribor
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
ga.Danica Leskovar Sagadin
([email protected]),
g.Igor Mikložič ([email protected]),
g.Jure Modic ([email protected]),
ga.Natalija Pečovnik
([email protected])
ga.Mihaela Agrež ([email protected])
ga.Klementina Hrast ([email protected])
g.Bogdan Vrezner
([email protected])
ga.Duška Czurda ([email protected])
Sestanek je sklical inženir.
1. Stanje pri projektu:
1.1. Potrjena je idejna zasnova Centra za ravnanje z odpadki.
1.2. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za predobremenilni nasip je bila vložena
8.4.2011 – manjka še vodno soglasje (vloga za vodno soglasje za nasip je bila vložena
na MOP ARSO v Ljubljani 29.12.2010 (popravek datuma), še čakajo odgovor ge.
Papazovski, ki čaka na sprejem nove zakonodaje s področja odpadkov), kljub temu
prosijo UE, da izdajo GD;
ZABELEŽKA 5.KOORDINACIJE
STRAN 1
OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
2.6.2011: danes je bila ustna obravnava, z MOP se obravnave niso udeležili. Ni
zadržkov za izdajo GD, predvidoma v roku 1.tedna bo izdano. Rok za pritožbe je 8 dni.
1.3. Analiza tveganja za nasip z revizijo je izdelana (izdelal E-net okolje), izdelali bodo še
drugo analizo tveganja za objekte s temeljenjem;
2. Terminski plan ima Riko v delovni verziji. Rok izgradnje november 2011 ne bodo
izpolnili. Predvideno je poskusno obratovanje od maja 2012. Riko že ima terminski plan
za projektiranje, za izvedbo ga bo imel čez 1 teden, ko bo celotni terminski plan poslal
inženirju. Riko bo premislil, kako upoštevati pridobivanje dovoljenje in preveril bo
informacije glede razpoložljivih sredstvih s strani MOP in Občine.
2.6.2011: Riko je poslal v pregled terminski plan. Inženir je podal ustni komentar. Riko
bo dopolnil terminski plan in ga poslal v tednu od 6.6.-10.6.2011. Občina želi dobiti
realen čas trajanja projekta.
2.1. Po besedah predstavnika naročnika bo plačilo že izstavljenih situacij izvedeno v kratkem
(sporoči čez 1 teden), za nadaljnja plačila bo Občina sporočila v roku enega tedna, za
delež od države bo Riko preveril.
2.6.2011: Plačana je celotna 1.situacija.
2.2. Voda na odlagalnem polju: zadnje analize so bile vredu, lahko jo izpustijo v okolje;
izvajalec jo bo izčrpal.
Zaključeno.
3. Projekt zagotavljanja kakovosti: inženir je opozoril, da ga je potrebno čim prej dopolniti
in dati predlog v pregled inženirju.
2.6.2011: Inženir bo preveril ustreznost projekta zagotavljanja kakovosti za nasip. Ćim
prej mora izvajalec pripraviti za odlagalno polje, g.Veronek je inženirju zagotovil, da ga
bo poslal do sredine junija.
4. Temeljenje: pod objekti so predvidene kasetirane plošče (na 1,30 m, rebro 0,90 m;
plošča zgoraj in spodaj, vmes rebro).
5. Sodelovanje z javnostjo: izbrano je bilo podjetje Studio mi:
-
Vzpostavljena je spletna stran,
Glede obsega del bo g. Modic poslal iz pogodbe predpisan obseg del.
2.6.2011: Inženirju bo g.Modic poslal obseg del iz pogodbe.
6. Gradbiščne table: potrebno jih je čim prej izdelati. So predmet aktivnosti izvajalca za
sodelovanje z javnostjo. Ga bo izvajalec Riko obvestil, naj pripravi gradbiščno tablo.
7. Izcedne vode: potrebno je predvideti prostor za postavitev objekta za predčiščenje
izcedne vode, v kolikor se bo tekom poskusnega obratovanja odlagališča izkazalo, da je
to potrebno. Stroški morebitne izvedbe se bodo izravnali s stroški transformatorske
STRAN 2
OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
postaje, ki je izvajalcu ni potrebno izvesti (izvedel jo bo Elektro). V situacijo se vriše
samo prostor z zapisom 'rezervacija'.
8. Prejeli od izvajalca Econo PDG Center za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica,
Odlagališče nenevarnih odpadkov, I.faza, št. proj. 178/II-kh, maj 2011 (2 izvoda v mapi +
1 x CD).
9. Na naslednjo koordinacijo se povabi tudi izvajalec aktivnosti za sodelovanje z javnostjo.
Naslednji sestanek bo predvidoma 16.6.2011.
Sestavila:
Duška Czurda, ki hrani tudi originalni zapis.
Pripombe na beležko poslati na elektronski naslov : [email protected] ali [email protected] v
roku dveh dni po prejemu obvestila, sicer se smatra, da se prejemnik strinja z beležko v celoti.
Dostavljeno po e-pošti:
Predstavnik
nadzornega telesa:
Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana
ga.Irena Brcko-Kogoj ([email protected]),
ga.Nataša Zalar ([email protected])
Predstavnik
izvajalskega telesa:
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
g.Bojan Erjavec ([email protected]),
g.Jernej Pečak ([email protected])
Predstavnik
naročnika:
Občina Slovenska Bistrica
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
ga.Danica Leskovar Sagadin ([email protected]),
g.Igor Mikložič ([email protected]),
g.Jure Modic ([email protected]),
g.Branko Žnidar ([email protected])
ga.Natalija Pečovnik ([email protected])
Komunala Slovenska Bistrica
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
Predstavnik
izvajalca:
RIKO d.o.o.
Bizjanova 2, 1000 Ljubljana
Econo d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
VGP Drava d.d., Žnidaričevo nabrežje 11
2250 Ptuj
Granit d.d., Ljubljanska cesta 69
2310 Slovenska Bistrica
Predstavnik za
komuniciranje z
javnostjo:
Studio mi int, p.o.
Linhartova 8, 1000 Ljubljana
g.Andrej Ivanc ([email protected]),
g.Grega Verk ([email protected]), ga.Mihaela Agrež
([email protected])
ga.Klementina Hrast ([email protected])
g.Mirko Veronek ([email protected])
g. Boris Ignjatović ([email protected]),
g.Bogdan Vrezner ([email protected]),
g.Vlado Podvršnik ([email protected]),
g.Ivan Košutar ([email protected])
Boris Mikšič ([email protected])
STRAN 3
OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: (02) 84-32-800, Fax: (02) 81-81-141
Predstavnik
inženirja:
IEI d.o.o. Maribor
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
g.Uroš Krajnc ([email protected]),
ga.Duška Czurda ([email protected]), ga.Slavica
Česnik ([email protected]), g.Radoslav Vodopivec,
([email protected]),
g.Matija Cerar ([email protected])
Tingo d.o.o.
Ulica Franca Vreša 11, 2204 Miklavž na Dravskem
polju
Projektiranje in tehnično svetovanje Ignacij
Dolenšek s.p., Nova cerkev 118, 3203 Nova cerkev
ga.Anica Bratuša ([email protected])
g.Ignacij Dolenšek ([email protected])
STRAN 4