turizem in vrtec - VODNJAKI V SLAVINI

PRIORITETNA NALOGA – PROJEKT
TURIZEM IN VRTEC Z GESLOM: » STO NOG NAOKROG «
VODNJAKI V SLAVINI
NOSILKE PROJEKTA:
SILVA POROPAT
MARIJA SAJEVIC
TANJA ŢELE
CVETKA DOMAJNKO
SODELUJOČI V PROJEKTU: SKUPINI »ŢABICE« IN »ŢELVICE«
STAROST OTROK: 2 – 6 let
ŠTEVILO OTROK: 36
ČAS IZVAJANJA PROJEKTA: od septembra 2011 do maja 2012
Za nekatere so vodnjaki posebna vrsta javnih spomenikov, za druge
prava zapuščina umetnostne obrti, za tretje lupina jedra, v katerem
se skriva dragocenost – voda.
Vsekakor so zgovoren ostanek pozabljenega načina življenja.
Vodnjak je prisoten povsod tam, kjer živi človek.
Skozi zgodovino se je vodnjak spreminjal – spreminjal ga je človek v
skladu s svojimi potrebami.
Vseskozi pa je ostal simbol izobilja in življenja.
(Zapis založnika knjige STO VODNJAKOV NA SLOVENSKEM- avtor: Franci Horvat)
1. IZHODIŠČE PROJEKTA
Naš stari vrtec na Prestranku so porušili julija 2011 in začeli graditi novega. Dva poletna
meseca (julij in avgust 2011) smo bili gostje postojnskega vrtca. Zadnje dni avgusta smo se
preselili v adaptirano stavbo stare Ljudske šole v Slavini.
Ko smo z otroki spoznavali kraj v katerega smo prišli, smo postopoma odkrivali bogastvo, ki
ga to okolje nudi: naša stara šola, zanimive hiše okrog nje (ţupnišče, cerkev, stare in nove
hiše, kmečka poslopja), vrtove, njive, drevesa, gozd, potok, vzpetine, ţivali, ljudi…
Povzpeli smo se na vse bliţnje hribčke, se razgledovali, orientirali in delali načrte kaj vse si
bomo še ogledali. Vedno, ko smo se povzpeli, smo videli vas pod seboj. Ugotovili smo, da
leţi Slavina v kotlini, ki se odpira proti Kočam na eni strani in proti Selcam na drugi. Na
svojih pohodih smo opazili, da je v vasi veliko vodnjakov. Ti so nas vedno bolj zanimali.
In tako se je začelo naše raziskovanje, ki smo mu dali naslov - VODNJAKI V SLAVINI.
Naredili smo načrt in se smelo lotili dela.
CILJI PROJEKTA:










spoznavanje oţjega in širšega druţbenega, kulturnega in naravnega okolja,
spoznavanje posebnosti kraja,
razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do kulturne dediščine,
spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi in
kakovostjo ţivljenja,
spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembna za lokalno skupnost – vodnjaki in
voda kot bogastvo za vsa ţiva bitja,
razvijanje otrokove ustvarjalnosti in umetniških sposobnosti,
spodbujanje doţivljanja, izraţanja in veselja do lepote in estetike na različnih
umetniških področjih,
spoznavanje vodnjakov, njihov namen, uporabnost, gradnjo, obliko…..
razvijanje otrokovega pristopa k fotografiranju,
spoznavanje nevarnosti: padec v vodnjak.
NAČELA:
Načelo enakih moţnosti in upoštevanje razlik med otroki ter načelo multikulture, ki
govori:
 o spoštovanju načela razlike in multikulture naravni izbora vsebin, dejavnosti in
gradiva, ki naj otrokom omogoči izkušnje o različnosti sveta (stvari, ljudi, kulture),
 o spoštovanju skupinskih razlik glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni
nazor…in ustvarjanje pogojev za njihovo izraţanje.
2. OPIS IZVEDBE PROJEKTA
POIŠČIMO VODNJAKE IN JIH PREŠTEJMO
Določili smo smer raziskovanja. Začeli smo pri centralnem vodnjaku sredi vasi in se odpravili
v vse smeri: na vzhod – proti Pivki (Selcam), na zahod – proti Ravniku, na sever – proti
Kočam, na jug – proti Taboru.
Pozorno smo opazovali, kajti nekateri vodnjaki so tudi »skriti« na vrtovih. V več dneh smo
našteli 11 vodnjakov.
Ugotavljali smo iz česa so narejeni – material (kamen, les, ţelezo, beton), kakšni so ti
materiali na otip (gladko, hrapavo, trdo, mehko), skušali določiti starost (staro, novo), kakšne
oblike so (okroglo, oglato), kako se vleče iz njih voda (z vrvjo ali verigo na vretenu, s
pomočjo škripca), kakšne barve so (siva in njeni odtenki – bolj kot je kamen star, temnejše
barve je, na starem kamnu rastejo lišaji in mah).
Ugotovili smo, da imajo skoraj vsi vodnjaki v vasi leseno vreteno, s pomočjo katerega
dvignemo vedro vode iz vodnjaka.
OBVESTILO VAŠČANOM
Na oglasno desko sredi vasi smo pritrdili obvestilo o naši nalogi in zaprosili krajane za pomoč
pri zbiranju informacij in podatkov o vodnjakih. (Priloga – OBVESTILO).
Obvestilo na oglasni deski sredi vasi
FOTOGRAFIRANJE VODNJAKOV
Naredili smo načrt, kako bo potekalo fotografiranje. Preverili smo ali fotoaparat deluje, ali
ima baterije.
Premislili smo v katere smeri moramo iti, da bomo slikali vse vodnjake, ki smo jih našli in se
odpravili na delo.
Pred vsakim vodnjakom so otroci sestavili manjšo skupino – po trije, štirje. Postali so
fotografi in odlično opravili svoje delo. Zvrstili so se vsi otroci.
FOTOGRAFIJE VODNJAKOV, KI SO NA RAZSTAVI
RISANJE VODNJAKA V CENTRU SLAVINE
Otroci so posedli pred vodnjak in v tehniki oglja, vsak na svoj dragocen način, narisali kar so
videli.
OBLIKOVANJE VODNJAKA IZ UMETNE GLINE
Otroci so dobili na razpolago kepo gline in po svojih zmoţnostih oblikovali valjasto posodico
– vodnjak, ter vedro za vodo. Iz ţice smo jim odrasle pomagale narediti stojalo za vreteno in
vedro navezale na vrvico.
Nastale so preproste skulpture, ki »delujejo«. Otrokom so zelo všeč, ponazarjajo dviganje
vode iz vodnjaka. Lahko se uporabljajo kot igračke ali kot okrasni predmeti.
PRAVLJICE O VODNJAKIH :
PUNČKA IZ GLINE - afriška pravljica;
BAZILISK - po stari legendi zapisala Brigitte Weninger;
VOLK IN VODNJAK - beneška ljudska pravljica;
ŢABJI KRALJ – Jacob in Wilhelm Grimm
V času izvajanja projekta so otroci poslušali pravljice, iskali pregovore, razpravljali, mislili in
se pogovarjali o temi.
KOMUNIKACIJA Z VAŠČANI – ZBIRANJE USTNIH INFORMACIJ
Pri opravljanju nalog, ki smo si jih zastavili, smo v dopoldanskem času na vasi srečali
predvsem starejše ljudi. Prosili smo za dovoljenje, da smemo fotografirati njihov vodnjak in
jih povprašali, kar nas je zanimalo. Vaščani so se brez zadrţkov odzvali, vzeli so si čas in nam
prijazno in nazorno povedali in pokazali kar nas je zanimalo.
Tudi njih je zanimalo kdo smo, kaj delamo in zakaj. Ko so slišali naše odgovore, smo bili
deleţni njihove pohvale in odobravanja. Za njihovo prijaznost in prispevek smo jim zelo
hvaleţni.
Po opravljenem delu smo si ogledali fotografije na računalniku in jih komentirali.
3. VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH
SODELUJOČIH
KAJ MENIJO OTROCI O VODNJAKIH:
Včasih ni bilo pipe, pa so sezidali vodnjak in so vlekli vodo iz njega.
Rok
Vodnjak je orjaška šalca, ima vreteno, pa amper na vrhu.
Jan
Vodnjak je ena velika luknja, ki ima gor vreteno.
Ana
Vodnjaki so različnih oblik, eni imajo gor vzorce.
Lejla
Vodnjak je za vodo, da se perejo avti in traktorji.
Ttine
Vodnjak je zelo globok in ima zelo dosti vode.
Izidor
Tako kot se kliče »koče«, tako se kliče »vodnjak«.
Anžej
Vodnjaki so okrogli.
Matic M.
Vodnjak je betonska šalca.
Gašper
Vodnjak je voda notri.
Alen
So taki, ki imajo tako kanglo, da naliješ vodo, če ti jo zmanjka.
so okrogli in imajo neki, zato, da stojijo.
Aleksander
Imajo pokrov zato, da ne gre noter dež.
Lars
V vodnjaku je luža.
Jan š.
Vodnjaki so iz kamnov in zidov.
Pri vodnjaku se lahko zgodi nesreča.
Mija
Noter je voda, ki jo z vedrom dvignemo.
Kristjan
S kalalom zajamemo vodo iz vodnjaka, če jo nimamo v kuhinji in z njo lahko skuhamo.
Nika S.
Vodnjak je rjav in ima vedro za dol in gor.
Metka
Vodnjak je iz kamnov in opeke.
Tjaša
Vodnjak je globok pol metra daleč.
Moja nona ima dva vodnjaka in nista pokrita. Imata lojtre za noter in je polno vode.
Jaka
Vodnjak je polhno globok, ima ročaj in vedro.
Žan
Vodnjake rabimo zato, da jih slikamo.
Jernej
Vodnjak je lonec, ko se spušča za vodo gor in dol.
Matic P.
Rabimo vodnjake zato, če nimamo vode doma.
Samanta
Vodnjak je globok 12 vode.
Vodnjake rabimo, da dobimo vodo.
Vodnjakov doma ne rabimo, ker imamo pipe.
En pes je padel v vodnjak in so ga rešili gasilci.
Luka G.
Kadar nimamo pipe grejo po vodo v vodnjak in pazijo, da ne padejo.
Mi nismo naredili vodnjaka, ker imamo psa.
Ajda d.
Vodnjak je velika skleda in noter je voda.
Karin
Vodnjak je siv in okrogel.
Nejc L.
VAŠČANI
SLAVINE
VODNJAKIH:
SO
NAM
POVEDALI
O SVOJIH
 Vodnjaki so iz časov, ko še ni bilo vodovoda.
 V vodnjakih je tudi ob suši voda.
 V vodnjake pride voda iz globin – izvirna voda, podtalnica.
 V nekatere vodnjake so ljudje speljali tudi vodo s streh (ko dežuje se tudi »deževnica«
zbira v njih).
 Vodnjak na sredi vasi je star 100 let. Ob njem je v tleh pokrov velik 20x20 cm, z
»rinko«– obročkom. Če dvigneš pokrov se ti prikaže luknja – cev, ki vodi v vodnjak. V
to luknjo bi gasilci vtaknili gasilsko cev in črpali vodo iz njega za gašenje, če bi se v
bližini vnel požar.
 Nekatere vodnjake so lastniki obnovili in polepšali njihovo podobo.
Primer: vodnjak pri hišni št. 43. Zdajšnji lastniki so odkrili da je zasut, odločili so se ,
da ga odkopljejo in obnovijo. Vodo iz njega vlečejo s pomočjo škripca. Lastnik nam je
povedal, da je v njem vedno voda. Pravo odkritje pa je bilo, ko je po velikem deževju,
medtem ko je kosil travo na močvirnatem delu svojega vrta, našel človeške ribice. Le
odkod so prišle?...
 Če pride v zdravo vodo gnojevka, se voda zastrupi in je ne smemo piti.
 Ljudje sedaj uporabljajo vodo iz vodnjakov, večinoma za zalivanje vrtov.
 Izvira vode se ne sme zabetonirati, ker imamo potem v hiši vlago.
 Stari ljudje pravijo, da je pod vasjo Slavina jezero.
LEGENDA O JEZERU
Izvedeli smo za legendo, ki pripoveduje, da je bil na hribu nad vasjo – Taboru, nekoč grad in
pod gradom jezero. Ko se je grajska gospa ob večerih sprehajala okrog gradu, je na jezeru
videvala lučko, ki se je vedno znova prižigala.
Zgodilo se je, da je jezero odteklo. Na mestu, kjer se je prižigala lučka so sezidali cerkev, ki
stoji še danes.
4. JAVNA PREDSTAVITEV PROJEKTA
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ IN IZDELKOV OTROK
Z otroki smo pripravili načrt, kje in kako bi našo »raziskavo« predstavili staršem, šolarjem in
drugim ljudem.
Odločili smo se, da bomo naredili predstavitev na šolski spletni strani in postavili razstavo
fotografij in izdelkov, na vhodu v našo šolo.
Z otroki smo pripravili kratek kulturni program in opisali naše dejavnosti.
Strokovne delavke smo pripravile vse potrebno za izvedbo naših načrtov in 23. maja 2012, ob
10.00 uri, smo svečano odprli razstavo.
VABILO NA RAZSTAVO »VODNJAKI V
SLAVINI«
VABIMO VAS NA OGLED RAZSTAVE IZDELKOV OTROK IZ
VRTCA PRESTRANEK, KI SO NASTALI V OKVIRU PROJEKTA –
VODNJAKI V SLAVINI.
RAZSTAVA JE NA OGLED V »LJUDSKI ŠOLI SLAVINA«, Slavina 31,
VSAK DELOVNI DAN OD 6.00 DO 15.30.
OB TEJ PRILOŢNOSTI SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO VAŠČANOM
SLAVINE ZA ČAS, KI STE NAM GA POSVETILI, ZA INFORMACIJE,
KI STE NAM JIH POSREDOVALI, ZA VSE KAR STE NAM POKAZALI
IN KAR STE DELILI Z NAMI.
Otroci in strokovne delavke vrtca Prestranek
Slavina ,maj 2012
FOTOGRAFIJE Z RAZSTAVE IN PRIREDITVE
5. KAJ SO PRIDOBILI OTROCI S SODELOVANJEM
V PROJEKTU









LEPE STVARI SO POVSOD OKROG NAS
DOBRO JE, ČE SEM RADOVEDEN
RAD RAZISKUJEM
ČE ME ZANIMA KAJ IZ STARIH ČASOV, VPRAŠAM STARE LJUDI, KER
VELIKO VEDO
SPOŠTUJEM NARAVO
VARUJEM VODO
OHRANJAM LEPE IN KORISTNE STVARI, KI SO JIH NAREDILI NAŠI
PREDNIKI
PAZIM NASE
POZDRAVIM IN SE ZAHVALIM
6. ZAKLJUČNE MISLI
Otroci in odrasli smo uživali v raziskovanju, odkrivanju, ustvarjanju, učenju…
Vsi otroci so bili med projektom maksimalno zainteresirani za delo in zato tudi ves čas
aktivni.
Projekt »Vodnjaki v Slavini« ocenjujemo kot majhen prispevek k širjenju spoznavanja okolja,
ki nas obkroža.
Na otroke so vodnjaki naredili močan vtis, opažajo jih v knjigah, igrah, v svojem domačem
kraju, skratka vsepovsod. S projektom smo obogatili naše življenje v Slavini.
ZAHVALA
Naši učiteljici, Mateji Šabec, ki nam je povedala Legendo o jezeru; Joţetu Dolesu ki nam je
omogočil, da smo varno pogledali v vodnjak in njegovi ţeni Mariji, ki je ta čas pazila na
njihovega kuţka; Justini Novak, ki je delila z nami skrbi o nezdravi hrani in vodi v današnjih
časih, ter nam zapela lepe stare pesmice; gospe ( pozabili smo jo vprašati kako ji je ime), ki
nam je povedala, zakaj se ne sme zabetonirati izvira vode (ker bomo imeli potem v hiši vlago,
ki bo lezla po stenah); Andreju Ambroţiču, ki nam je povedal zakaj je luknja v tleh pri
vodnjaku v centru Slavine (za gašenje); Ivanki Penko za bombone in njenemu moţu, da nam
je pokazal, kako se povleče vodo iz vodnjaka s pomočjo škripca in nam omogočil da smo
potipali kako je hladna; in vsem ostalim, ki ste nam dovolili stopiti v vaš prostor. HVALA.
PRILOGE:
Obvestilo vaščanom
VRTEC PRESTRANEK
SLAVINA 31
SPOŠTOVANI VAŠČANI!
KAR NEKAJ MESECEV ŽE DOMUJEMO V VAŠI ČUDOVITI
VASI. Z OTROCI IZ VRTCA SE VEČKRAT SPREHAJAMO PO
VASI IN NJENI OKOLICI, DA SPOZNAMO KRAJ V KATEREM
BIVAMO.
OPAZILI SMO, DA IMATE SKORAJ PRI VSAKI HIŠI
VODNJAK. KER NAS VODNJAKI ZANIMAJO IN BI O NJIH
RADI ČIM VEČ IZVEDELI, SMO SE ODLOČILI, DA IZPELJEMO
NALOGO: »VODNJAKI V SLAVINI«.
ZATO VAS PROSIMO, ČE NAS PRI TEM PODPRETE, NAM
DOPUSTITE, DA STOPIMO V VAŠ PROSTOR, TAKO, DA VAM
POSTAVIMO NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM VODNJAKU INGA
TUDI FOTOGRAFIRAMO.
ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA VAŠE RAZUMEVANJE IN
SODELOVANJE.
Otroci in vzgojiteljice Vrtca Prestranek
Slavina,9. 5. 2012