Seznam uradnih oseb CSD LJUBLJANA ŠIŠKA, pooblaščenih za

REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO
LJUBLJANA-ŠIŠKA
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana,
Telefon: (01) 583-98-00, Fax: (01) 519-40-80, e-mail: [email protected]
Številka: 34-2015/2
Datum: 2. 3. 2015
V. d. direktorice Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, na podlagi 11. člena Uredbe o upravnem
poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007,
122/2007 - popr., 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010, 81/2013) izdajam
SEZNAM URADNIH OSEB CSD LJUBLJANA ŠIŠKA,
POOBLAŠČENIH ZA
VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO
ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH
Uradna oseba
(osebno ime, izobrazba)
Področje dela
BABŠEK MATEJ,
univ. dipl. prav.,
univ. dipl. soc. del.
Skrbništvo
BAVČAR TANJA,
univ. dipl. soc. del.
BENEDIK JERNEJA, univ.
dipl. soc. del.
dr. BEVC VIKTORIJA
Prva socialna pomoč
odločanje v zadevah uveljavljanja
pravic iz javnih sredstev, staršev.
varst., družinskih prejemkov in
štipendij
vodenje postopka in odločanje
Varstvo otrok in družine
vodenje postopka
Koordinator za preprečevanje
nasilja
Uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev
vodenje postopka
Rejništvo
vodenje postopka
Varstvo otrok in družine v Enoti
CSD Ljubljana Šiška v Medvodah
Skrbništvo
vodenje postopka
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, Štipendije
vodenje postopka
Prva socialna pomoč
vodenje postopka
BOŠTIC PETER,
univ. dipl. soc. del.,
univ. dipl. teolog
ČOP ALJOŠA,
dipl. soc. del.
DOBNIKAR MELITA, univ.
dipl. soc. del.
ENOVA JANJA,
dipl. soc. del.
GABERŠEK LUCIJA, vzg.
pred. otr.
GOVEKAR HELENA, dipl.
soc. del.
Vrsta pooblastila:
Pooblastilo za:
vodenje postopka na področju
skrbništva
Varstvo otrok in družine:
preprečevanje nasilja v družini
1
vodenje postopka
vodenje postopka
HARISCH LUŽNIK TANJA,
univ. dipl. soc. del.
Uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev
vodenje postopka
HOČEVAR NIKA,
univ. dipl. soc. del.
Uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev
vodenje postopka
HVALE MILENA,
dipl. uprav. org.
JAKIČ JOLANDA,
univ. dipl. soc. del.
Uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev
Varstvo odraslih – oprostitve pri
plačilu socialno varstvenih storitev
(SVS)
Skrbništvo nad odraslimi
vodenje postopka
Varstvo otrok in družine
vodenje postopka
KLOBČAR SONJA,
univ. dipl. prav.
KOJNIK JAKLJEVIČ
KARMEN,
univ. dipl. soc. del.
KREBEL ALJA,
univ. dipl. soc. del.
LESAR LIVIANA,
univ. dipl. soc.
vodenje postopka
vodenje postopka
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
Nadomestne kazni, družbeno
koristno delo, postpenala, osebna
pomoč, odvisnosti
LOVIŠČEK S. ALENKA, mag. V. d. direktorice CSD Ljubljana
Šiška
MAGDIČ DANIJEL,
Varstvo otrok in družine:
univ. dipl. soc. pedag. in
preprečevanje nasilja v družini
politol.
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
vodenje postopka
mag. MEŽIK MITJA,
univ. dipl. soc. del.
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev v Enoti CSD Ljubljana
Šiška v Medvodah
PARKELJ META MARIJA,
univ. dipl. soc. del.
PERSIČ EVELINA,
univ. dipl. soc.
PETRIČ VLASTA,
univ. dipl. soc. del.
RINK TADEJA,
univ. dipl. soc.
Varstvo otrok in družine v Enoti
CSD Ljubljana Šiška v Medvodah
Prva socialna pomoč
vodenje postopka in odločanje v
zadevah uveljavljanja pravic iz
javnih sredstev in starševskega
varstva
vodenje postopka
SIMIĆ SLAĐANA,
univ. dipl. soc. del.
STARE OLGA,
soc. del.
ŠINCEK SONJA,
univ. dipl. soc. del.
ŠKOF ALENKA,
univ. dipl. soc. del.
Varstvo mladostnikov
vodenje postopka
odločanje
vodenje postopka
vodenje postopka
vodenje postopka
Informatorka,
vodenje postopka
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
Starševsko varstvo in družinski
prejemki
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
Varstvo invalidov: družinski
pomočnik, dodatek za nego otroka,
2
vodenje postopka
vodenje postopka
vodenje postopka
vodenje postopka
ŠMARČAN SANDRO,
univ. dipl. pol.
ŠTAJER MAJA,
dipl. uprav. ved
TEHOVNIK PETRA,
univ. dipl. soc. del.
pravica do nadomestila za
izgubljeni dohodek, predlog za
podaljšanje roditeljskih pravic,
oprostitve instituc.
varstva, urejanje statusa invalida
po ZDVTDPO, pravica do dodatka
za tujo nego in pomoč po
ZDVTDPO, nameščanje oseb v
dnevno in zavodsko varstvo,
pravica do tolmača
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
Starševsko varstvo in družinski
prejemki
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
dr. TEPAVČEVIĆ ŽARKO
Varstvo otrok in družine
vodenje postopka in odločanje v
zadevah uveljavljanja pravic iz
javnih sredstev in starševskega
varstva
vodenje postopka in odločanje
TOVORNIK VRHOVEC
MARIJA, univ. dipl. soc.
pedag.
VELIČ IRENA,
univ. dipl. soc. del.
VERNE SONČA,
dipl. soc. del.
Varstvo otrok in družine
vodenje postopka
Varstvo mladostnikov
vodenje postopka in odločanje
Varstvo odraslih – oprostitve pri
plačilu socialno varstvenih storitev
(SVS)
Kadrovska in pravna služba CSD,
skrbništvo
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
vodenje postopka
VULIČEVIČ GORDANA,
univ. dipl. prav.
ZAJEC TADEJ,
dipl. uprav. org.
ZUPAN KATJA,
dipl. soc. del.
ŽNIDARŠIČ ANJA,
univ. dipl. soc. del.
ŽUGMAN BRIGITA,
univ. dipl. psih.
vodenje postopka
vodenje postopka
vodenje postopka in odločanje
vodenje postopka in odločanje v
Enoti Medvode
vodenje postopka
Uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
vodenje postopka
Družbeno koristno delo,
nadomestne kazni, postpenala,
občinske denarne socialne pomoči
Varstvo otrok in družine, posvojitve vodenje postopka
Obrazložitev
Uredba o upravnem poslovanju v 11. členu določa dolžnost organa, da na primeren način objavi
seznam uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah in za
vodenje dejanj v postopku pred odločbo. Skladno z drugim odstavkom citiranega 11. člena Uredbe o
upravnem poslovanju, mora seznam vsebovati naslov dokumenta in datum izdaje le-tega, v
nadaljevanju pa osebno ime uradne osebe, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje o
upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo, naziv uradne osebe ter morebitni strokovni
ali znanstveni naslov, skladno s predpisi, ki urejajo strokovne in znanstvene naslove. Za vsako
3
uradno osebo iz seznama se pripiše še pooblastila, ki jih uradna oseba ima (npr. pooblastila za
vodenje, pooblastila za odločanje, pooblastila za vodenje in odločanje).
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2, Ur. l.
RS, št. 24/06, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013) lahko predstojnik organa
(direktor CSD) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za vodenje posameznih dejanj v
postopku pred izdajo odločbe. 31. člen ZUP pa med drugim določa, da upravni postopek lahko vodi
in v njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZUP lahko predstojnik (direktor) pooblasti drugo osebo,
zaposleno pri istem organu, za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste zadev.
V. d. direktorice Centra za socialno delo
Ljubljana Šiška:
Alenka Lovišček S., mag.
4