ZDRAVJE IN HIGIENA NEGA OTROK

ZDRAVJE IN HIGIENA
NEGA OTROK
KAJ
KAKO IN S ČIM


BRISANJE NOSU






UMIVANJE ROK
 Umivanje:
 umivamo dlan ob dlan
 desna dlan preko levega hrbtišča in
obratno
 s sklenjenimi rokami umivamo medprstne
prostore
 s krožnimi gibi prste zapremo v dlan
 s krožnimi gibi dlani umivamo palca obeh
rok
 s krožnimi gibi dlani umivamo dlani obeh
rok s sklenjenimi prsti
 umijemo zapestje obeh rok
 roke speremo od konic prstov navzdol s
tekočo toplo vodo
 roke dobro osušimo
 pipo zapremo s komolcem oziroma papirno
brisačo



KREME oz. MAZILA
ZA NEGO OTROK
Otrokom obrišemo nos s papirnatim
robčkom.
Umazan nos umijemo, očistimo do suhega
in obrišemo.
Po uporabi papirnati robček takoj
ODVRŽEMO v koš za smeti ali PVC vrečko
(na igrišču, sprehodu).
Temeljito namilimo, speremo in obrišemo.
Nohti so kratko pristriţeni.
Uro, zapestnico, prstane odloţimo.
Roke zmočimo s tekočo toplo vodo.
Na roke nanesemo 3-5 ml tekočega mila.


Kremo oz. mazilo nanesemo na očiščeno in
osušeno koţo.
Uporabljamo namensko.
Na mazilu oz. kremi mora biti označen
rok odprtja.
V kolikor je otrok preobčutljiv na naše
kreme, starši dostavijo svojo. Na kremo
označimo ime in priimek otroka in datum
odprtja.
Rok uporabe natančno preberemo na
kremi oz. mazilu.
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
KDAJ

Po potrebi (pred jedjo, med jedjo, po jedi,
pred spanjem, po spanju, med igro...), kadar je
umazan.

vedno
OTROCI:
 takoj po prihodu v vrtec
 po uporabi WC
 pred in po jedi
 po igri
KDO
KKT

vzgojiteljica
pom. vzgojit.
KT

vzgojiteljica
pom. vzgojit.
KT

vsi
zaposleni

starši

otroci

vsi
obiskovalci
(študentje, ..)
KT
ZAPOSLENI:
 pred prihodom v igralnico
 po negi otroka (previjanje, brisanje nosu,
preoblačenje...)
 po ravnanju s plenicami, umazanimi krpami,
igračami…
 po rokovanju s smetmi
 pred hranjenjem otrok
 po uporabi WC
 Vzgojiteljica,
Pom.
vzgojiteljice

Po potrebi oziroma pordeli ritki.
1
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
NEGA OTROK
KAJ
KAKO IN S ČIM

NEGA OTROŠKE
ZADNJICE PRI
PREVIJANJU

V primeru suma na črevesno obolenje/ obilnega kakanja/driske
očistimo obvezno po vsakem previjanju z detergentom.


Najprej namestimo papir za 1x uporabo.
Obrišemo ritko s čistim delom plenice, (zavij blato), podvihamo
pleničko, jo odvrţemo direktno v namenski koš.
Ritko umijemo s vlaţnimi krpicami/ mokro vato, obrišemo do
suhega in po potrebi namaţemo z ustreznim, namenskim
mazilom.
Otroka zavijemo v novo plenico, umijemo njemu in sebi roke in
ga oblečemo.


PORABLJENE
PLENICE ZA 1X
UPORABO
UPORABA PVC ali
LATEX ROKAVIC
Pred prvim dnevnim previjanjem očistimo previjalno blazino z
detergentom.

Umazane krpe odvrţemo v namenski koš s pokrovom.

Odlagamo DIREKTNO v namenski koš za plenice.
Pravilo: ENE ROKAVICE, ENA OTROŠKA RITKA











Ni potrebna uporaba za vsakega otroka.
Pri previjanju zelo pokakanih otrok (driske), sum na obolenje.
Takoj po uporabi zavrţemo.
Uporabimo za previjanje izključno enega otroka.
Pred in po uporabi rokavic si temeljito umijemo roke.
Postopek:Vsebino izpraznimo v WC školjko ali trokadero.
Kahlice poškropimo z razredčenim čistilom in speremo pod
tekočo vodo nad trokaderom.
Vsebino ponovno izpraznimo v straniščno školjko.
Nato speremo pod tekočo vodo,
Obrišemo z brisačko za 1x uporabo.
Poveznemo na stojalo oz. polico za kahlice.

Temeljito čiščenje.
KDAJ

KDO

Vedno.
 VEDNO!
 Postopek:
- Na papirnato brisačko
našpricamo raztopino
detergenta in
 temeljito obrišemo previjalno
mizo, tudi ob robovih.
 Ritko umijemo ob vsakem
previjanju.
 Previjamo 3x na dan, in po
potrebi:
- Po zajtrku
- Pred spanjem
- Po počitku
- Po potrebi ne glede na
urnik. Če je pokakan ali
polulan.



vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
KKT

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
 vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
Po vsakem previjanju.


KKT
Po vsakem previjanju.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
Po potrebi.


Po vsaki uporabi.
Po vsakem otroku

1x dnevno.
KT
KAHLICE
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica

Vzgojiteljica,,
pom. Vzg
DATUM: november, 2012
2
ZDRAVJE IN HIGIENA





PREVIJALNI PULT


V času, ko se otrok odvaja od plenic se lahko zgodi, da se
polula/ pokaka. Otroka umijemo, preoblečemo ter poskrbimo za
umazana oblačila(pokakane hlače speremo v izlivni školjki, jih
damo v vrečko in ob prihodu obvestimo starše).
Pomoč s strani odraslih pri opravljeni veliki potrebi, je potrebna.
Če se otrok ţe samostojno obriše, ga moramo pri opravljanju
opazovati in pomagati, da bo v skladu s higienskimi načeli.
Previjalno peno očistimo po vsakem previjanju (če ni
preoblečena)./oz. po vsakem previjanju pogrnemo nov papir za
1x uporabo.
Po koncu dneva previjalno mizo očistimo z detergentom.
Če je podana epidemiološka indikacija previjalno blazino
razkuţimo:
PREVIJALNI PULT MORA BITI VEDNO ČIST, PRAZEN, ker je
namenska delovna površina!
Temeljito čiščenje.
Delovna obleka je vedno čista in je obvezna predvsem v skupinah I.
starostnega obdobja.
KAJ
SONČNE KREME


Po vsakem previjanju.

Po navodilih OPZHR.

Vedno.

Po planu čistilni servis.

Na delovnem mestu.
Z repelenti maţejo starši, zato jih seznanimo z načrtovanimi
aktivnostmi.

Po potrebi


vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
čistilke


KDAJ
Po potrebi




Upoštevamo potrebe otrok, sicer navajamo otroke na pitje
iz skodelic/ lončkov.
Starši prinesejo čisto stekleničko s sveţim napitkom oz
.čisto dudo.
Stekleničke in dude se lahko hranijo v omari ali na zato
namenjeni polički, pokrite s pokrovom in označene.
Za temeljito higieno stekleničk in dud skrbijo starši, zato jih
odnesejo domov.
vzgojiteljica
pom.
vzgojit.
vedno
Dostavijo starši. Na vsaki kremi morata biti označena ime in
priimek otroka ter datum odprtja.

STEKLENIČKE,
DUDE

KAKO IN S ČIM

REPELENTI

KDO



vedno

vsako jutro

vedno

vsak dan
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.




KKT
Vzgojiteljica,
pom.
vzgojiteljice
Starši
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
starši
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
starši
3
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
ZAPOSLENI/STROKOVNI KADER
KAJ
KAKO IN S ČIM

Pravilno umite roke so dovolj čiste in jih ni potrebno razkuţevati.
KDAJ


UMIVANJE IN
RAZKUŢEVANJE
ROK

Pedagoški delavci morajo poleg tega, da stalno skrbijo za higieno
svojih rok, skrbeti tudi za to, da so umite roke otrok.

Mlajšim pri tem pomagajo, starejše pa nadzirajo in jih spodbujajo,
da jim umivanje rok pred določenim opravilom in po njem pride v
navado.

Razkuţilo nanašamo na čiste, suhe roke ter upoštevamo
navodilo proizvajalca.

Pravilen postopek umivanja
na koncu dokumenta.
Roke moramo pogosto
umivati, obvezno pa:
- pred pričetkom dela
– takoj po uporabi stranišča
– tik pred jedjo, tik pred
delom z ţivili
- takoj po tem ko smo prijeli
kaj umazanega ali
okuţenega.
KDO

KKT
vzgojiteljica,
pom. vzgojit., o
KT
Razkuţilo uporabljamo le v
primeru, da tako odredi
zdravstvena inšpekcija ali
ZZV.
Bistveno vlogo ima umivanje rok. Vsi predpisi in zdravstveni pregledi ne bodo zalegli, če ljudje ne bodo vzgojeni, kar pomeni, ne le da poznajo
predpise in ukrepe, temveč jih osvojijo in tudi samodejno izvajajo, ne glede na to, ali so nadzorovani ali ne.
Umivanje rok je najboljša metoda preprečevanja širjenja črevesnih in kapljičnih nalezljivih bolezni.


DELOVNA
OBLEKA
Predpasnik za hranjenje je vedno čist. Shranjen mora biti na
čistem mestu v omari ločen od drugih stvari. Ne sme viseti v
igralnici v dosegu rok otrok.
Predpasnik za hranjenje peremo v pralnici.
Predpasnik za hranjenje je obvezen v času razdeljevanja hrane.
Nadenemo si ga tik preden prevzamemo servirni voziček s hrano
v kuhinji in ga nosimo, vse dokler ne oddamo servirnega vozička
z umazano posodo in ostanki hrane v kuhinji.
Zaščitne rokavice so zaţelene pri nudenju prve pomoči ter pri
opravilih, kjer prihaja do neposrednega stika s kuţnimi materiali
(previjanje otrok z drisko).



Nosimo ga v času
razdeljevanja hrane in
hranjenja otrok.
Po potrebi.
 vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
Vedno v času hranjenja
otrok.
4
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
ZDRAVSTVENO
VARSTVO
ZAPOSLENIH

Vsi,kateri prihajajo v stik z ţivili (delavci kuhinj, vzdrţevalci,
vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev) morajo imeti podpisane izjave

Individualne izjave o bolezenskih znakih, ki jih izpolnijo
delavci v primeru prebolevanja obolenj, naštetih na obrazcu, ter
izrečeni korektivni ukrepi s strani vodje enote oz. organizacijske vodje
po predhodnem posvetu z vodjo prehrane in ZHR
 Če vodja ne more zagotoviti, da delavca zamenja drugi delavec,
delavec ostane na delovnem mestu, vendar podpiše izjavo
Korektivni ukrep za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev pri
razdeljevanju hrane, v primeru ko ni moţno, da delavca
zamenja drugi delavec. Ta obrazec se hrani skupaj z individualno
izjavo o bolezenskih znakih.
 Vsa ta dokumentacija predstavlja sestavni del notranjega nadzora
na osnovah HACCP sistema.
 Z ţivili lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanje o higieni
ţivil. Vsi zaposleni se morajo udeleţiti vsaj ene oblike sprotnega
usposabljanja letno, skladno z zahtevnostjo njihovega dela. Vrtec
pripravi »Leti plan sprotnega usposabljanja«, ki je sestavni del
dokumentacije o spremljajočih higienskih programih.


Strokovni
kader, tehnični
kader, uprava
Vsak dan
5
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
MIKROKLIMA
KAJ
KAKO IN S ČIM

Temperatura prostora ne sme biti prenizka glede na zunanjo
0 0
temperaturo ( 5 -8 C niţja od zunanje temperature v letnem
času).

Pred uporabo klime prostor zjutraj natančno prezračimo, nato
zapremo okna, jih zaščitimo pred soncem z roletami, ţaluzijami in
vključimo klimatsko napravo.
Lopute klimatske naprave moramo usmeriti tako, da se v prostoru
ne občuti neprijetnega gibanja zraka.

KLIMA NAPRAVE
Klimatsko napravo moramo izključiti pred odhodom domov

Čiščenje filtra pred začetkom sezone oz. po potrebi – vodenje
evidence.


TEMPERATURA 
ZRAKA





RELATIVNA
VLAGA


OSVETLITEV




VODA



Ravnanje s klima napravami v enoti Mavrica ravnamo v skladu z
navodili inţenirjev in vzdrţevalcev. Prilagojeno na letni čas.
I. starostno obdobje 23°C
II. Starostno obdobje 20°C
Brez večjih odstopanj tekom dneva.
V vsaki igralnici mora biti nameščen sobni termometer.
Najprimernejša 40-60%.
Presuh zrak izsuši sluznico.
Prevlaţen oteţuje vzdrţevanje stalne telesne temperature s
potenjem.
Stekla morajo biti zavarovana v višini rok otrok.
Svetilna telesa morajo biti funkcionalna- zavarovana tako, da ob
morebitni eksploziji ţarnice zdrobljeno steklo ne pade iz svetilke.
V prostorih vrtca naj bo čim več naravne osvetlitve.
V času dnevnega počitka ne smemo popolnoma zatemniti
(ţaluzije…).
0
Temperatura vode v otroških umivalnicah ne sme presegati 35 C.
Če mislimo da je voda pretopla obvestimo vzdrţevalca!
voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2
minuti oz. toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.
Čiščenje mreţic na pipah in glav tušev.
V primeru da je enota vrtca nekaj časa zaprta (počitnice,
prazniki…) se izvede intenzivno izpiranje vodovodnega omreţja.
Izpiranje znaša najmanj 15 minut.
Spremljanje temperature vode na omreţju ter vodenje evidenc.
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
KDAJ

vedno

ko preseţe zunanja
0
temperatura 30 C

Pri uporabi klima naprav

Vsak dan

1x letno

Vsak dan


KDO


vzgojiteljica,
pomočnica
vzgojiteljice


vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljic
Hišniki in
vzgojiteljice,
pom. vzgojit.
Vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljic
hišniki

Vsi

Vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljic

Vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljic


Vsak dan
Vsak dan
KKT
 Vzgojiteljice,
pom. vzgojiteljic

Vsak dan

Vedno

Vsak dan

na 14 dni

po potrebi

po planu


vzgojiteljica,
pom. vzgojit
vsi


hišniki
hišniki

hišniki
6
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
STIK S HRANO/ ŽIVILI
KAJ
KAKO IN S ČIM
KDAJ
Pred hranjenjem je potrebno:
 Prostor je potrebno prezračiti.
 Očistiti je potrebno mize (namenska rumena krpa in čistilo; raztopina čistila v plastenki – označeno).
 Čistilo pršimo na vlaţno krpo - nikoli direktno na mizo - nevarnost vdihovanja aerosolov.
 Čas obrokov se določi na začetku šolskega leta in se ga je potrebno drţati.
 V primeru, da greste s skupino na izlet ali daljši sprehod in potrebujete kosilo kasneje, po 12.00 uri,
morate javiti spremembo v kuhinji. V tem primeru namreč morajo kosilo skuhati kasneje, ker velja
pravilo, da je v vrtcu najdaljši čas končne priprave do delitve obrokov maksimalno 2 uri.
 Hrana mora biti čim manj časa na sobni temperaturi in mora biti ustrezno zaščitena pred naknadno
okuţbo.
 V igralnici se hranijo ţivila le v čajnem kotičku (sadje, zelenjava, pekovski izdelki) v namenskih
posodah za sadje in kruh.
 Hranjenje je časovno opredeljeno 30 min s 15 min zamiki. Torej po 45 min hranjenja je potrebno
vozičke v vsemi odpadki/ostanki hrane vrniti v kuhinjo/ kuhinjsko dvigalo.
 Ko se otrokom razdeli popoldanska malica se odpadke, pribor zloţi na voziček in odpelje v namenski
prostor.

ŢIVILA V
IGRALNICI



KDO

KKT
vzgojiteljica,
pom. vzgojit
Ne kihamo in ne kašljamo v lonce s hrano oz. na ţivila (nevarnost okuţbe ţivil, na primer
stafilokoki).
Pri delitvi obrokov je pomembna osebna urejenost in osebna higiena vzgojnega kadra (zlasti roke,
lasje morajo biti speti, predpasnik za hranjenje …) ter otrok.
Preverite, če otroci ne jemljejo drugim otrokom hrane, kroţnikov ali pribora.
Po obroku pospravimo ostanke hrane v posebno posodo, ki mora biti na vozičku spodaj, očistimo
mize, tla – če je potrebno, odpeljemo servirni voziček v kuhinjo, prezračimo prostor in si umijemo
roke (tudi otrokom pod nadzorom).

Jedilniki so staršem predstavljeni na oglasnih deskah. Sestavljeni so v skladu z veljavnimi normativi
in standardi za prehrano predšolskih otrok.

Otroci imajo ves čas bivanja v vrtcu na voljo napitek (vodo in čaj). Za pitje se uporabljajo PVC lončki
. Otrokom v dopoldanskem času ponudimo tudi sadje. Pazimo da sadje ne ostaja na oddelku za
naslednji dan, zato vsak dan vrnemo posodo v kuhinjo, da se pomije.

Stvari na vozičku morajo biti ustrezno sortirane: zgornja polička čista posoda, srednja polička
umazana posoda, spodnja polička odpadki in ostanki ţivil.

V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo s seznamom
prepovedanih in dovoljenih ţivil. Vsako spremembo diete starši sporočajo organizatorki ZHR. Vsako
novo šolsko leto je potrebno zdravniško potrdilo za dietno prehrano obnoviti oz. dostaviti
novo.
 po
Praviloma
starši
hrane
v vrtec
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto
Higienskem
režimu
Branke
Strah ne smejo prinašati. Razlog je zagotavljanje zdravstvene ustreznosti
Odobrila: Ravnateljica
7
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
ţivil. Izjemoma (izrecno na ţeljo staršev, nikoli vrtca) smejo starši prinesti v vrtec sadje, zelenjavo,
suho pecivo, sokove. Vsa našteta ţivila, razen sadja in zelenjave, morajo biti v originalni embalaţi z
ustrezno deklaracijo, iz katere je razvidno, da se ţivilo lahko hrani na sobni temperaturi.
SKODELICE


ločeno shranjujemo ČISTE in UMAZANE lončke

vedno

po uporabi je skodelica umazana zato jo damo v posodo za umazane
skodelice katero odnesemo v kuhinjo
umazane lončke mečemo v namenski koš (PVC)

po potrebi

nikoli
pijačo ne nalivamo vnaprej

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
8
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
POHIŠTVO IN OPREMA
KAJ
KAKO IN S ČIM

pred in po
obrokih
Stole obrišemo z čisto, vlaţno in namensko krpo- sedalo in naslon po potrebi
z raztopino čistila.

po potrebi
Temeljito čiščenje

Po planu ČS oz.
čistilk

Mize obrišemo s čisto, vlaţno in namensko (rumeno) krpo, lahko uporabimo
raztopino čistila v plastenki (označeno), odloţeno izven dosega rok otrok.

MIZE IN STOLČKI 


OMARE
GARDEROBNE
OMARICE

KDAJ
Pregledamo stolčke in mize, z uporabe odstranimo nevarno poškodovane
mizice in stole, potrebna popravila vpišemo v evidenco popravil.

po potrebi

Z namensko vlaţno krpo brišemo prah na policah, kjer so odloţene vaše
stvari, sicer čistijo čistilni servis

1x tedensko, po
potrebi večkrat

očistimo notranjost omare z namensko vlaţno krpo ter po potrebi z raztopino
čistila

1x mesečno

Temeljito čiščenje

Po planu ČS

Pregledamo omare, kotičke, z uporabe odstranimo nevarno poškodovane
dele, potrebna popravila vpišemo v knjigo popravil

po potrebi
 Odstranimo neuporabne stvari na omarah.
po potrebi
 Očistimo notranjost omare z namensko vlaţno krpo in raztopino detergenta.

Temeljito čiščenje
 Otroci pri dnevnem počitku počivajo na svojem čistem in označenem
leţalniku oz. v svoji posteljici.

Po planu ČS

vsak dan

podlogo dajemo
v pranje po vsaki
uporabi

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

čistilke

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

Čistilni servis
KKT

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
 vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
 Čistilni servis
 vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
Otroci so na leţalniku oz. v posteljici brez copatk in oblačil, ki bi jih ovirala pri
počitku.
POČITEK OTROK



1x mesečno
KDO
Izjemoma počivajo drugje, vendar pod pogojem, da imajo čisto podlogo
(vzglavnik) vsaj pod obrazom (tudi ob jutranjem zbiranju, med počitnicami,
ko se zdruţujejo…)

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
9
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA

POSTELJICE,
POSTELJNINA

Posteljnino preoblečemo tako, da čim manj prašimo (otrok naj ta čas ne bo v
igralnici), po preoblačenju prostor prezračimo.

1x na 14 dni oz.
po potrebi.
ob izbruhu
obolenj.

Čiščenje kovinske oz. lesene dele posteljice / z modro krpo in detergentom.

1x na 14 dni

Če je podana epidemiološka indikacija razkuţimo ogrodje posteljice z
razkuţilom.

Po navodilih
OPZHR

1 x mesečno (po
potrebi večkrat)
1 x letno (po
potrebi večkrat)

Očistimo dno omare za shranjevanje leţalnikov.

Preden odejice poleti shranimo, jih damo v pranje.

Prepričajte se, ali ima vsak otrok svojo posteljo oz. leţalnik in svojo
posteljnino (leţalniki morajo biti označeni).

Pred spanjem prezračite sobo.

Leţalniki se ne smejo preoblačiti v prisotnosti otrok.

Leţalniki se postavljajo po kosilu. Razporejeni morajo biti tako, da je
otrokom zagotovljena moţnost gibanja med leţalniki, da ima pomočnica
vzgojiteljice prost dostop do vsakega otroka ter da imata sosednja otroka
skupaj glavo in noge.
Skrbeti je potrebno za zdravo počutje otrok pri spanju.
gobaste, penaste blazine morajo imeti spodnjo (osnovno) in zgornjo
prevleko (za preoblačenje).




POSTELJICAH
V primeru pojava nalezljive bolezni v oddelku morate leţalnike
preobleči oziroma zamenjati prevleke takoj ob pojavu nalezljive bolezni
in ne glede na urnik rednega periodičnega pranja prevlek.

Leţalniki naj se
preoblačijo vsaj
1x mesečno,
zaţeleno na 14
dni, po potrebi
tudi bolj pogosto.

1x letno operemo
peno
če se onesnaţi z
urinom, blatom
ipd., je ne
sušimo, ampak
jo damo v
pralnico
prinešeno v PVC
vrečki.
1x mesečno oz.
po potrebi
operemo zgornjo
prevleko..
1x letno oz. po
potrebi spodnjo
prevleko.


TALNE BLAZINE MAVRICA


blazino pobrišemo z vlaţno, čisto, namensko krpo, po potrebi uporabimo
raztopino detergenta.
Temeljito čiščenje z detergentom.
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.


čistilke
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
čistilke
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.





LEŢALNE
BLAZINE- PENE NA
LEŢALNIKIH,


po potrebi

1x mesečno

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
Čistil

DATUM: november, 2012
10
ZDRAVJE IN HIGIENA
UREJENOST IGRALNIC
KAJ
KAKO IN S ČIM
IGRALNICA
- Kotični morajo biti postavljeni na način, da jih otroci ne morejo
prevrniti, ter tako da ima pedagoško osebje pregled nad celo
sobo.
- Če se uporablja preproga, naj bo pogrnjena nekje v kotu
igralnice-stran od vrat (zaradi varnosti in vzdrževanja in higiene).
- Stene in obloge iz gladkih in nepoškodovanih površin.
- Vtičnice, ki so na dosegu rok, morajo biti zavarovane.
IGRALNICA PO
JUTRANJEM
ZBIRANJU
TLA IGRALNICE

-
vedno
KDO
- vzgojiteljica, pom.



po zbiranju
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

čistilni servis
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
čistilke
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
čistilni servis


vedno
Temeljito čiščenje

vsak dan, po planu ČS

brišemo z namensko krpo z detergentom

takoj, ko so tla mokra



Po uporabi


uporabljene krpe za tla, damo v vedro, osušimo in damo za
pranje.
Temeljito čiščenje.

betonske plošče in talne obloge pometemo.


Po planu ČS
po potrebi



Temeljito čiščenje

Po planu ČS

Umaknemo otroke iz igralnice (umivanje rok, odhod na sprehod,
igrišče, razgibavanje v skupnem prostoru,…) in za 2 – 5 min
(odvisno od letnega časa) na steţaj odpremo vsaj eno okno
(na ta način pride do vdora večje količine sveţega zraka, pazimo
na prepih in na prekomerno ohladitev prostora v zimskem času),
potem okna zapremo in v prezračen prostor pošljemo otroke.
V odsotnosti otrok lahko naredimo prepih in istočasno
odpremo okna po vsej višini v dveh sosednih ali nasprotnih
prostorih. Poleti s prepihom zračimo najmanj 10 -15 minut –
ko je zunanja temperatura dovolj visoka (okrog 20°C).
S prezračevanjem na preklop (vitrih) dolgotrajno zračimo in s tem
v zimskem času le ohlajujemo prostor, po otrocih piha mrzel zrak,

PO ZBIRANJU OTROK
(zelo pomembno!),
PRED zajtrkom in
PRED kosilom,
MED odhodom na sprehod,
igrišče ( v zimskem času
največ 5 min),
PO previjanju


omelo oz. lamelo očistimo in obesimo na določeno mesto.
Nikoli ne sme biti v stiku s tlemi.

ZRAČENJE
IGRALNICE


Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica





vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

pred in po obrokih, takoj, ko
se kaj polije.
Ko so tla umazana.
pometamo drobtine, ostanke hrane z malim oz. velikim omelom
na smetišnico ali z maslenko in obrišemo madeţe.
KKT
vzgojit
igralnico prezračimo

TLA UMIVALNICE
TLA TERASE
KDAJ


vzgojiteljica,
pom. Vzgojit
v zimskem času – NE
prezračujemo na preklop
11
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA


ko se igrajo v kotičkih ali sedijo pri mizah ob oknu,saj se mrzel
zrak zadrţuje pri tleh, poleg tega pri vsakem odpiranju vrat
prihaja do prepiha.
Prezračevanje v enoti Mavrica poteka različno na letni čas, po
dogovoru arhitektov v skladu z navodili o prezračevanju (v
prilogi).
Zelo pomembno je, da se igralnico prezrači pred prihodom otrok,
še posebno v poletnem času.
razen v izjemnih primerih, v
toplih mesecih le, kadar s
tem ne ustvarjamo prepiha

vsako jutro

vzgojiteljica,
pom. Vzgojit.

po razporedu
12
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
KAJ
KRPE (NAMENSKE
ZA IGRALNICO)
KAKO IN S ČIM
 krpe dajemo v pranje v pralnico VSAKODNEVNO
Vaţno!
 Vedno uporabite sveţo – čisto krpo!
 Po končanem vsakodnevnem delu v oddelku ne sme ostati
nobena umazana oziroma ţe uporabljena krpa.
 V oddelku morate imeti na določenem mestu vedno na zalogi
zadostno število čistih krp za različna področja uporabe.
Zagotovite si jih v okviru posameznega organizacijskega
oddelka.
 Vse krpe morate označiti z »znakom enote«, ki ga določite v
dogovoru s perico in organizatorko ZHR. S tem preprečite
morebitno podvajanje označb in »mešanje« krp med
posameznimi enotami.
KRPE ZA POVRŠINE
RUMENA; mize, stoli, pohištvo, kljuke
RDEČA: straniščna školjka, pokrov školjke, kahlice
MODRA: pohištvo, kljuke
ZELENA: razkuţevanje
PVC vreče z umazanim perilom se nikoli ne smejo odlagati
neposredno na tla.
 Praviloma morate umazana tla vedno čistiti le z mokro krpo
(prepreči dviganje prahu!). Izjemoma se dovoli tudi uporaba omela
ali metle oziroma pometanje, vendar le pod posebnimi pogoji:
pometanje se sme izvajati le takrat, ko v prostoru otroci niso
prisotni –
OMELA ALI METLE
IN SMETIŠNICE
Torej vedno le brez prisotnosti otrok!
 Pri pometanju se namreč s tal dvigajo prašni delci, na katerih so
prilepljeni različni, tudi patogeni mikroorganizmi, in če so v
prostoru pri pometanju prisotni otroci, le – ti vdihavajo prašne
delce in s tem seveda mikrobe.
Nevarnost okuţbe!!

Pri odločanju za ali proti pometanju vedno pomislite tudi na
varovanje svojega zdravja.

Po končanem pometanju je vedno nujno prostor temeljito
prezračiti!
KDAJ

po vsaki uporabi

1x dnevno ali po potrebi
Manipulacija:
 Uporabljene krpe se morajo
dnevno pošiljati v pranje!
 Po uporabi ţe uporabljeno
krpo odloţite v koš za
umazano perilo, ki je
namenjen tudi odlaganju
slinčkov, tetra plenic z
leţalnikov, prevlek za
leţalnike, predpasnikov.
 Krpe s katerimi se briše
talne površine, se jih da v
vrečko ali takoj odnese v
pralnico.

KDO
KKT

vzgojiteljica,
pom. Vzgojit
KT

vsi
Omelo ali metlo je potrebno
po vsaki uporabi očistiti in
shraniti na ustrezno mesto,
ki mora biti suho in zračno.
Omel ali metel ne smete
nikoli odloţiti neposredno na
tla, vedno jih morate obesiti
in sicer tako, da je spodnji
del omela ali metle vsaj 5
cm od tal, da se lahko
hitreje osuši, s tem pa se
prepreči razmnoţevanje
mikroorganizmov.
13
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA

ČISTILA

RAZKUŢILA IN

RAZKUŢEVANJE



LOČEVANJE
ODPADKOV


MANIPULACIJA Z
UMAZANIM IN
ČISTIM PERILOM
Raztopina čistila je vedno v označeni plastenki odloţena izven
dosega rok otrok! Ne shranjujte čistil in predmetov za zadušitev v
omarah pod previjalnim pultom.
koncentrirana čistila obvezno hranimo v posebnem prostoru,
nedostopen otrokom.
PREVIJALNE MIZE, KAHKICE; raztopina detergenta
DUDE, STEKLENIČKE: vroča voda nad 62°C oz. 100°C
IGRAČE, LEŢALNIKI, POVRŠINE IN OSTALA OPREMA: raztopina
detergenta
Površino najprej očistimo z raztopino detergenta.
Površino najprej obrišemo s suho krpo, če je to potrebno.
Nanesemo SPITADERM in pustimo, da se posuši.
PAPIR; časopisi, izrezki, papir, knjige,…
EMBALAŢA; kartonska, PVC embalaţa, kovine (pločevinke,
konzerve),
OSTALI ODPADKI; robčki za brisanje rok, nosu, …
ORGANSKI ODPADKI; ločeno v namenske posode, ki se jih vrne v
kuhinjo…
Umazano in čisto perilo mora to biti strogo ločeno – poti se ne smejo
nikoli kriţati!!!
Umazano perilo odlagamo v bele PVC vreče (ustrezne
velikosti)/koše, in jih odnesemo v pralnico. V primeru, da to ni takoj
izvedljivo shranimo vrečo izven igralnice, vendar ne na hodniku.


vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. Vzgojit.,
čistilni servis

vzgojiteljica,
pom. vzgojit

vsi

vzgojiteljica,
pom. vzgojit
Vedno/ nikoli

Vedno

vedno


Po navodilih OPZHR
Le kadar je obolenje

Vedno, vsak dan

Vedno!

Po razporedu!
Perila nikoli ne pretresamo/ preoblačimo v prisotnosti otrok.
ČIŠČENJE
14
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
ŽIVALI IN RASTLINE
KAJ
RASTLINE
MALE ŢIVALI
KAKO IN S ČIM
KDAJ
KDO




Higiensko vzdrţevane (brisanje prahu).
Preverimo njihovo strupenost. NE SMEJO BITI STRUPENE.
Postavljene naj bodo izven dosega otrok.
Redno zalivanje.

Vedno.

Vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljic.

Lahko so ţivali, ki so v zaprtih posodah: akvarijih, terarijih in
akvaterarijih (ne kletke!)
Ţivali morajo biti vsako leto pregledane pri veterinarju (potrdilo).
O nakupu oz. posedovanju ţivali v vrtcu obvestite in se
posvetujte z OPZHR.

Vedno.

Vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljic.


KKT
KKT
KT
15
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
VZDRŽEVANJE IGRAČ
KAJ
KAKO IN S ČIM

PVC IGRAČE


TEKSTILNE
IGRAČE
KDAJ

po uporabi jih očistimo v raztopini detergenta, speremo z vročo
vodo, osušimo na prostem.
v primeru povečanega števila nalezljivih obolenj v skupini
(prehladnih, črevesnih) se o načinu vzdrţevanja higiene igrač
posvetujemo z OPZHR
pri epidemiološki indikaciji se igrače razkuţujejo.

v posebni PVC vreči, označeni jih damo v pralnico.

v primeru povečanega števila nalezljivih obolenj, se o načinu
vzdrţevanja higiene mehkih igrač posvetujemo z OPZHR

čistimo z raztopino detergenta in spiramo pod tekočo vodo




pri najmlajših dnevno po
uporabi (v kolikor se igrače
dajejo v usta)
vsaj 1x mesečno
v primeru povečanega
števila nalezljivih obolenj
omejimo uporabo - nekatere
izločimo.

po navodilu OPZHR

6x letno (oktober,december,
januar, februar, april,
julij/avgust)
po potrebi
omejimo uporabo igračnekatere izločimo



vsak mesec oziroma glede
na uporabo, pogosteje
po uporabi jih očistimo z vlaţno krpo

po potrebi

temeljito jih očistimo pod tekočo vodo (po potrebi tudi skrtačimo)

1x mesečno
EMBALAŢA


Vsa embalaţa ni primerna. (npr. embalaţa jajc).
Po delu z embalaţo si vedno temeljito umijemo roke.

Embalaţa jajc ni primerna
za uporabo
OBROČI

obrišemo z vlaţno krpo

1x mesečno
VOZILA (notranja)

obrišemo z vlaţno krpo

1x mesečno
IGRAČE ZA
IGRIŠČE

operemo z vodo, po potrebi tudi z raztopino detergenta

poleti 1x tedensko, v
hladnejših mesecih pa 1x
mesečno po uporabi
LESENE IGRAČE
ŢOGE
KDO

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
vzgojiteljica,
pom. vzgojit.


vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.

vzgojiteljica,
pom. vzgojit.
KKT
ZA HIGIENSKO VZDRŢEVANJE IGRAČ STE V CELOTI ZADOLŢENI PEDAGOŠKI DELAVCI!
- Odstranite polomljene in raztrgane igrače.
Neustrezno higiensko vzdrţevane igrače lahko predstavljajo pot širjenja nalezljivih bolezni, saj otroci igrače pogosto nosijo v usta. Redno in
učinkovito mokro čiščenje igrač je eden od ukrepov, s katerim v veliki meri preprečimo širjenje nalezljivih bolezni.
Opomba: V primeru pojava katerekoli nalezljive bolezni v oddelku je reţim higienskega vzdrţevanja igrač poostren in, če ni drugače določeno, velja
16
za čas najdaljše inkubacije za določeno nalezljivo bolezen in to od zadnjega primera nalezljive bolezni v oddelku.
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
ZDRAVJE IN HIGIENA
IGRIŠČE
KAJ
IGRIŠČE
KAKO IN S ČIM

Rutinski pregled igrišča, peskovnika in igral.

Temeljito pregledati in odstraniti vse morebitne smeti in nevarne
predmete (steklovina, odvrţene igle, cigaretni ogorki, kovina,…)

Ob poškodbah ograje, igral ali druge opreme je potrebno
obvestiti hišnika in zabeleţiti v obrazec (Evidenca pregledov
zunanjega igrišča).
Poškodovano igralo zaščitimo in NE dovolimo otrokom dostopa.

KDAJ
 Zadolţena
strokovna
delavka po
razporedu, ki ga
priprava
organizacijska
vodja enote.


Odkrivanje(pred odhodom otrok na igrišče) oz. pokrivanje (po
obratovalnem času vrtca) mivke v peskovniku z zaščitno ponjavo

V sezoni.

Rahljanje mivke z grabljami in po potrebi vlaţenje mivke.

V sezoni.
PESKOVNIK
KDO
 Pred
odhodom otrok na igrišče.
KKT
Vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljice
17
Pripravila: Stanka Zorec, povzeto po Higienskem režimu Branke Strah
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012
HIGIENA IN NEGA
18
Pripravila: OPZHR
Odobrila: Ravnateljica
DATUM: november, 2012