KUSABI 300SC

KUSABI 300SC®
Koncentrirana suspenzija (SC)
Fungicid za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) na trti za pridelavo vinskega in namiznega
grozdja.
Vsebuje:
 Piriofenon
300 g/L oz. 26,79 % w/w
CAS št. 688046-61-9
Možen rakotvoren učinek. Strupeno za vodne organizme: lahko
povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil. Nositi
primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja,
takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Snov
in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek. Ne izpuščati/odlagati v
okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati
v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih
zemljiščih in cestah. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m
tlorisne širine od meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu
nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.
Zastopa in prodaja: Picount d.o.o., Poslovna cona A12, 4208 Šenčur,
Slovenija Tel: 08 205 32 00, Fax: 08 205 32 03, www.picount.si,
[email protected]icount.si
Vsebina: …. L
Skladiščenje
Snov hraniti v originalni, zaprti embalaži, zaščiteno pred svetlobo in vlago, na hladnem, v dobro
prezračenih prostorih, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko zakonodajo predpisanim normativom za
skladiščenje nevarnih kemikalij. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil in ne
na direktnem sončni svetlobi.
Osnovna odločba o registraciji št. ________ z dne _______ Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin, Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Kontrolna številka:
Datum proizvodnje:
Imetnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park - De Kleetlaan 12B, B-1831
Diegem (Belgija)
Rok uporabe: 2 leti
® zaščiteno ime podjetja ISK Biosciences Europe N.V.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
SREDSTVO SE SME PRODAJATI SAMO OB PREDLOŽITVI POTRDILA O ZNANJU IZ
FITOMEDICINE.
Način delovanja:
Sredstvo KUSABI 300SC® se uporablja kot kontaktni fungicid z delno izraženim
translaminarnim delovanjem, ki preprečuje rast micelija sporulacijo. Sredstvo deluje
preventivno in delno kurativno. Zaradi delovanja na več nivojih zagotavlja odlično in
dolgotrajno zaščito pred oidijem vinske trte.
Uporaba:
Sredstvo se uporablja preventivno na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za
zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku od 0,15 do 0,3 L/ha, ki se ga
prilagodi rastnemu stadiju trte:
- odmerek 0,15 L/ha se uporablja do začetka cvetenja (do BBCH 59),
- odmerek 0,25 L/ha se uporablja v času cvetenja (BBCH 60 do 70),
- odmerek 0,3 L/ha se uporablja po cvetenju do začetka dozorevanja grozdja (BBCH 71 do
81).
Opozorila:
S sredstvom so na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni sezoni. Tretira se
v časovnih razmikih od 10 do 14 dni in se jih prilagaja vremenskim razmeram.
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se
upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba
upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 5 m tlorisne
širine od meje brega voda 2. reda.
Karenca
Karenca je 28 dni.
Fitotoksičnost
Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodilom za uporabo, za trto ni fitotoksično.
Antirezistenčna strategija:
Če se fungicidi z enakim načinom delovanja večkrat zaporedoma uporabljajo na isti površini v
daljšem časovnem obdobju, lahko naravni, bolj odporni sevi povzročiteljev bolezni preživijo in
postanejo prevladujoči. Zato se priporoča, da se sredstvo KUSABI 300 SC na istem zemljišču
uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni in da se vključi v škropilni program fungicide z
različnim načinom delovanja.
Mešanje:
Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.
Priprava sredstva za uporabo:
Prepričajte se, da je škropilnica čista in izpravna. Umerite škropilne šobe, da se zagotovi
enakomeren nanos. Odmerjeno količino sredstva KUSABI 300SC® stresite v rezervoar
škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo
trikrat do čistega sperite z vodo in vsebino zlijte v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo
rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge.
Za odmerjanje sredstva uporabljajte za ta namen namenjene merilne naprave. Ostanke
sredstva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in nanesemo na že tretirano površino.
Znaki zastrupitve: Niso znani primeri zastrupitve pri človeku, prav tako niso znani simptomi
zastrupitve pri opravljanju poskusov.
Prva pomoč:
Splošna navodila: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca.
Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro
prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga
namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca
se izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega
dihanja in masaža srca.
Pri vdihavanju: Ponesrečenca se prenese na svež zrak oz. se mu omogoči najboljše možno
prezračevanje prostora, če prenos ni možen, se ukrepa v skladu s splošnimi ukrepi.
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in
milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba delovno
obleko oprati.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito izpere s
čisto vodo. Posvetovati se je treba z zdravnikom oziroma okulistom.
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije 2-3 dL vode. Takoj se pokliče zdravnika.
Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno, se zdravniku
predloži navodila za uporabo, etiketo ali varnostni list.
Medicinska pomoč: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko
oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično. Zdravljenje je simptomatično in podporno.
Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge in
polnjenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon)
in zaščitne rokavice. Pri škropljenju s traktorsko/nošeno škropilnico ali pršilnikom ter med
škropljenjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko
(delovni kombinezon), zaščitne rokavice, pokrivalo s širokimi krajci in trpežno obutev. Pri stiku
s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica
z dolgimi rokavi).
Delovna karenca: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši.
Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: Preprečite nadaljnje puščanje ali
izpust/razliv, če je to varno. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Ne izpirajte v
površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem
podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče
omejiti. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne
organe oblasti. V primeru nezgode pri prevozu zavarujemo mesto nezgode in obvestimo
Center za obveščanje na tel.: 112. V primeru požara gasimo z razpršeno vodo, suho
kemikalijo, peno in ogljikovim dioksidom (CO2). Vodo je treba dekontaminirati, preden odteče v
kanalizacijo. Podrobnejša navodila za take primere vam posreduje proizvajalec.
Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: Uporabnik odda prazno embalažo,
ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti,
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov v skladu z zakonodajo, ki ureja
področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo se sme odstraniti kot nenevaren odpadek
skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja se izlije
v škropilno brozgo, tako očiščeno embalažo pa se prepusti pooblaščenemu zbiralcu odpadne
embalaže oziroma se je odnese na zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo
očiščeno embalažo se ravna kot z nevarnim odpadkom. Prazne embalaže se ne sme ponovno
uporabiti!
Opozorilo
KUSABI 300SC® se lahko uporablja le v skladu z navodilom na etiketi. Proizvajalec jamči za
kvaliteto sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do
česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne
odgovarja. Morebitna škoda ali slabše delovanje je lahko tudi posledica raznih lokalnih
dejavnikov, kot so tip tal, sorte in vremenski pogoji, za katere proizvajalec prav tako ne more
jamčiti.
Osnovna odločba o registraciji št. ________ z dne ______ Uprave RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Datum proizvodnje in kontrolna številka formulacije je natisnjena na embalaži.
Rok uporabe: 2 leti
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.
Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.