Santomas v Reviji 5 zvezdic.PDF

*****
r
sAl{ToItflAS
UII{AINVI]ISKIIURIZEIUI
V mirniaasiciSma(epri Kofrusev osrijuSloaenske
lstue
nahaia ainogradni{kooljkarskakmetija Santoma*Ilrejeno
posesfuo
druiineGlaaina
p0mogoinem
ie razpoznaonl
stolpu,
podkaterimleii sodobno
opremljena
ainskaklet,
iz degustaciiske
sobepaseodpiraiudoaitpogledna
uinogrnde.Kotnala{i
zaobiskoaalce,
daa iiao spoznajo
hiie
in
okusijo
oeliiino
refo{ka
in malaazije
filozofijo
znamke
Santoma*
enologomin svetovalcem
Claudom Grosom,s katerim5evedno sodeluje.Sicerpa je zadnjih
nekaj let enologijain kreiranje
nje za vina in kleti Santomas,
novih vin uspeSnov rokah
vseod njeneotvoritvepred neLudvikove hdereTamareGlakaj leti,veliko.Takratseje gosvina.
podar Ludvik Nazarij Glavina Blagovnaznamka vin
Santoodlodil dokazati Sloveniji in masje jasnolodenana dve linisvetu,da je mogodeiz refoika ji vrhunskih vin. V prvi so svenaredititudi veliko mednarod- i,avina,ki gredov prodajoleto
no vino, kar mu je z linijo An- po trgatvi in niso oplemenitetonius uspelo. Danes refoik na z zorenjemv lesenihsodih.
predstavljado 40 o/ovsegaiz- Refo5k,cabernetsauvignonin
voza kleti in pijejo ga tako v
malvazijatelinije sosorhrorazEvropi,AnglijiinAmeriki. V is- poznavni,depravje v slednji
kanju pravevinskefilozofijese tudi kandekbarikiranemalvaje Ludvik Ze takoj na zadetku zlje. ,,Tejsorti se bomo v pripovezalz letedimfrancoskim hodnosti5ebolj posvetili.Lani
Do koncaseptembra
ima ob petkih in sobotahklet Santomasaedno
odprta arata. Koni Pregeljje zadoli,enqzn marketingin oinske
degusfacije.
EnologinjaTamaraGlqainase
zaaeda,
dn sedobroainozqine
delatia ainogradu.
Po novemima vinskaklet Santomasv Smarjahvse od mesecamajain do koncaseptembra
ob petkih in sobotah(med 16.
in 20. uro) stalno_odprtdegustacijskiprostor.,,Zelimo,da na
posestvuzaLivitudi vinski turizem,da si gostjev Zivo lahko
ogledajo,kje nastajajo
in zorijo
vina Santomas,jih pokusijo in
kuprjopo vinarjevih cenah.Zanimivi so tudi naSidarilni paketi, v katerihsozdruZeniokusi Istre,"je povedalaKoni Pregelj, ki je zadolienaza marketing in vinske degustacije.Seveda za vedjein napovedane
skupinevrata velikokrat odprejo tudi dezteden,sajjezanima-
smo nasadiliStiri nove hektarje s Stirimi kloni malvazijeistriana, tudi slovenskim.Klone
semizbralatako,da sem5lav
znanotrsnicoRauscedov ltaliji in jih tam opazovalav iasu
zorenja grozdja,"je povedala
enologinjaTamara.Na njeno
pobudoseje sveZiliniji predlani pridruZil roseCasmere,zdaj
je Lev prodaji letnik 2009,ki je
samotokcabernetsauvignona,
merlotain refodka.V kleti mu
pravijo vino za poletnevedere
in ga tudi sami svojim gostom
velikokratponudijoza aperitiri
Drugo linijo vin Santomaszastopajordedavina, ki so rezultat izbr anlhleg, majhnih donosov,shogeselekcijein zorenjar
barik hrastovih soddkih.Vina
gredov prodajopo vedletih zo
renjain so namenjenatudi najzahtevnej5im
vinoljubom,To so
refo5kAntonius,CabernetsauvignonAntoniuster GrandCuv6e,pri kateremgre za selekcijo najbolj5ihsodov dolodenega
letnika.Med rdedimisortamiie
sevedarefoik oaradna soria
kleti Santomasin o njej ve Tamara oovedativeliko zanimivega: ,,Precejsmo se naudili,
kako dosedipolifenolnozrelost
ori refoiku in hkrati obdrZati
iazumne alkohole.V kleti vsakemu grozdju,z vsakeparcele
posebej,prilagodimo vinifikacijo.Priznam,da me v zadnjem
dasu tudi delo in ,,igranje" z
uporaborazlidnihbarikov precej zaposlujein navdihuje."
Svojprostorje med sveZoin v
lesuzorjenolinijo vin na Thmarino pobudo dobil 5e MF ali
mezzo forte. V tei rdedi zvrsti
sta zdruLentsveZinarefo5kain
mehkobamerlota,ki jima piko
naizll % dodaSe cabernet
sauvignon.Vino je 18mesecev
zorelov rabljenihbarikih in je
prijetnopitno, zatoje po besedah Koni Pregeljpravaprodajna uspe5nica.
Podasina trg in
r, prodajo prihaja MF ietnika
2007.Zadnjavinska novost,ki
r prodajo
lani,pajejale priSla
godniizborpolsladkemalvazije z imenom Invazija (letnik
2007).
predvsem
na kakovosti,
pri kateri ne mislimo popu5dati.V
prihodnostiZelimodobiti svetovnopriznanjein sev naslednjih 20 letih povzpetimed sto
najboljiihvinarjevna svetu."
Konecjunijabodov hiSiSantomas pripravili prav poseben
veder,na katerembodo obeieZili 10 let sodelovanjas francoskim enologomClaudomGrosom.Takratsebo odvila zanimiva in prestiZnadegustacija
najbolj5ihSantomasovihvin v
oblikiprerezadesetletja.
Nenazadnjeje bi1on tisti, ki je Ludviku Clavini potrdil in svetor a l , n a jo s t a n e
zvestradicionalnimistrskimsortamin iz refoika naredizgodboo uspehu.
EnologinjaThmaraGlavinaima
o tem,kaj Zelidosediy vinogradih (gledenjih sedogor,aqa
celo za sodelovanje
s priznanim
strokovnjakom Richardom
Smartom),v kleti in s kakSnimi rini nastopati
na trgu, jasnovizijo. ,,Trenutnoimamo2l
hektarjevvinogradovin zaenkrat tehpovrSinne mishmor-edati.V vsehozirih bomodelaii * tt LIrinCailsk
RIBIC
I GOSTILNA
143,SEEAPRI PORTOROZU
SCdA
Tel.:051677
0790
Ponudbs:V prijetnemambientu,s pogledom na soline,r'am bomo pripravili sveie
morskespecialitete,
odliine mesnejedi ter
postregliz domadimibuteljinimi in odprtimi vini.
adprto: r,sedni
od i2. do 24.ure.
Gostilna
sprenodisti
pri>Planinskem
orlu<
Stahovica
20,
1242Stahovica
Tel.:01/832
5410
Odprto
od 12.do22.ure,torekzaprto.
Poslovna
kosila,porokein
zabava
zazakljudene
druibe.