Prijavljam se v postopek za preverjanje in potrjevanje NPK

VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK)
Prijavljam se v postopek za preverjanje in potrjevanje NPK
PREGLEDNIK ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN
INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
I. PODATKI O KANDIDATU:
____________________
(ime)
_______________________
(priimek)
____________________
(dekliški priimek)
__M______Ž____________
(spol – obkrožite)
____________________
(kraj rojstva)
_______________________
(dan, mesec in leto rojstva)
____________________
(država rojstva)
_______________________
(EMŠO)
____________________
(stopnja izobrazbe)
________________________
(smer izobrazbe)
____________________
(državljanstvo)
_______________________
(telefon)
Stalni naslov: ________________________________________________________
_______________________
(e-naslov)
Začasni naslov: ________________________________________________________________________________
Naslov za obveščanje: ___________________________________________________________________________
II. ROKI ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK:
(obkrožite izbran termin)
PREDVIDENI DATUMI
PRIJAVNI ROKI
PREVERJANJ
do 28. 8. 2014
do 29. 9. 2014
do 28. 10. 2014
do 27. 11. 2014
18. 9. 2014
20. 10. 2014
18. 11. 2014
18. 12. 2014
STROŠEK POSTOPKA
 potrjevanje: 102,00 €
ali/oz.
 v celoti: 172,00 €
III. PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA NPK:
(ustrezno obkrožite)
a) samoplačnik
b) plačnik izpitnih stroškov je podjetje*:
Predračun:
DA NE (ustrezno obkrožite)
_________________________________________________________________________________
(naziv in naslov podjetja)
______________________ _____________________ ___________________ _______________
(matična številka podjetja ) (davčna številka podjetja)
(telefon)
(e-naslov)
*Kandidat se strinja, da je plačnik stroškov postopka podjetje.
ROK IN NAČIN PLAČILA:
Plačilo stroška v višini 102,00 € mora biti izvedeno do zadnjega dne prijavnega roka na:
GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana
ŠTEVILKA TR: SI56 0201 1001 4816 764
SKLIC: 00-7631
Koda in namen: OTHR-Plačilo stroškov NPK za »obvezno vnesite ime in priimek kandidata«
V primeru, da bo kandidat opravljal preverjanje, bo po pregledu osebne zbirne mape obveščen o
doplačilu, ki mora biti poravnan najkasneje do datuma preverjanja.
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni v obrazcu, uporabljajo za potrebe evidenc in registrov na področju nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS, št. 49/07-ZVOP-1-UPB1).
Kraj in datum:____________________
Podpis kandidata: ________________________
IV. POGOJ ZA PRIJAVO V POSTOPEK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK
PREGLEDNIK ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN INŠTALACIJ
ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in
inštalacij zaščite pred delovanjem strele se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
posebne pogoje:
- certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) Preglednik manj zahtevnih električnih
inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in dokazila o treh letih delovnih
izkušenj pri opravljanju meritev manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij
ali
- potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred
delovanjem strele izdano do 31. 12. 2011 pri GZS CPU ali Gospodarski zbornici varnosti
pri delu in dokazila o treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju meritev manj zahtevnih
električnih in strelovodnih inštalacij
ali
- potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred
delovanjem strele izdano do 31. 12. 2011 pri GZS CPU ali Gospodarski zbornici varnosti
pri delu.
V.
PRILOGE k vlogi za pridobitev NPK:
OBVEZNE PRILOGE:
 dokazilo o dokončani izobrazbi s področja elektrotehnike
 evropski življenjepis (Europass CV -Evropski življenjepis)
 certifikat NPK Preglednik manj zahtevnih el.inšt. in inšt. zaščite pred delovanjem
strele ali potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje el. inštalacij in inštalacij zaščite
pred delovanjem strele ali potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje zahtevnih el.
inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (glede na vstopni pogoj)
 dokazilo o treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju meritev manj zahtevnih
električnih in strelovodnih inštalacij (potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah na
področju električnih in strelovodnih inštalacij – glede na vstopni pogoj)
NEOBVEZNE PRILOGE:
 3 poročila o opravljenih pregledih električnih in 3 poročila o opravljenih pregledih
strelovodnih inštalacij, ki dokazujejo znanja in spretnosti kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij
zaščite pred delovanjem strele (11. točka) ter izdelana skladno z veljavnimi predpisi
(niso starejša od 3-eh let, podpisana, žigosana)
 potrdila o udeležbi na usposabljanju, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki
se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo
VI.
VLOGO s PRILOGAMI sprejemamo na naslov:
GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana
Dodatne informacije: 01/ 58-97-668 (Sonja Novak); [email protected]
Poklicni standard in Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti sta objavljena na
spletni strani Nacionalnega informacijskega središča http://www.nrpslo.org/:
Poklicni standard: http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/65332730
Katalog: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/65332732