Junij 2011 - Krajevna skupnost Ljubečna

LJUBEČAN
Interno glasilo krajanov Krajevne skupnosti Ljubečna
Spletna stran KS Ljubečna: www.ljubecna.si; email: [email protected]
Spoštovani !
Prav je, da vam ob dnevu KS Ljubečna najprej čestitamo. Na volitvah 2010 ste
nam zaupali, da bi skupaj z vami soustvarjali dobro za vse krajane. Ni lahko
nadaljevati poti uspešnega vodenja prejšnjega sestava Sveta KS Ljubečna s
predsednikom Martinom Groskom. Seveda pa je želja, da prispevamo najboljše
in verjamemo, da bomo uspešni.
Nova sestava Sveta KS je: Ivana Federnsberg-Turinek, Julija Žveplan-Dolar,
Milena Peperko, Stanka Mirnik, Anton Veber, Boris Platovšek, Dejan Brecl,
Gorazd Železnik, Ivan Kolar, Ludvik Golež, Marjan Kukovič in še koordinatorka
Metka Krempuš. Želja je veliko, povezane pa so tudi z materialnimi in finančnimi
sredstvi, zato vseh gotovo ne moremo realizirati v 4.letih.
Letos smo izbrali tiste posameznike, ki so bili v našem kraju prepoznavni, tako na
športnem, kot na kulturnem področju oziroma so dali pomemben prispevek k
razvoju našega kraja. Osrednja prireditev ob prazniku KS Ljubečna bo pri
Gasilskem domu Ljubečna, v soboto, 18.6.2011 ob 18. uri. S slavljenci se bomo
veselili skupaj tudi s starejšimi krajani.
Letošnje
srečanje
s
pobrateno KS Cezanjevci.
Tokrat smo bili mi njihovi
gosti, kjer smo izmenjali
poglede o težavah in
rešitvah na obeh straneh.
Prav tako pa vsem krajanom
prinašamo njihove pozdrave
ob krajevnem prazniku.
(Moravci, 21.5.2011)
Komunalne zadeve v KS Ljubečna od novembra 2010 do maja 2011
Svet KS Ljubečna je kmalu po začetku svojega mandata pripravil program
komunalnih del v KS Ljubečna za obdobje 2010 - 2014. Naša največja skrb je
ureditev kanalizacije v Začretu in Šmiklavžu, ureditev pločnika za varno šolsko
pot naših otrok in nas krajanov ob Cesti v Teharje - od domačije Ropan do Stare
opekarne v Začretu, asfaltiranje zadnjega makadamskega dela ceste Glinsko Jarmovec v mestni občini Celje (do meje z občino Šentjur, kjer je že asfaltirana),
ureditev dotrajanih cestnih povezav na območju KS, ureditev manjkajoče javne
razsvetljave, ureditev plinovodnega omrežja.
Vsa navedena dela zahtevajo velika finančna sredstva, katera morajo biti
planirana v občinskem proračunu, zato smo za pomoč prosili Mestno občino
Celje. Tako smo dne 20.04.2011 na svetu KS Ljubečna gostili edinega
mestnega svetnika iz naše KS, g. Marka Zidanška. Kot pozitiven zgled
dobrega sodelovanja, je postavitev novega ekološkega otoka ob avtobusni
postaji v zgornjem delu Začreta.
Določene cestne povezave v naši KS Ljubečna sodijo pod okrilje Državne
službe republike Slovenije za ceste (DRSC), zato smo se s problematiko slabo
vzdrževanih državnih cest obrnili tudi na njih. Prav tako smo jih prosili za
soglasje ureditve obeh krožišč pri izvozu z avtoceste Celje - vzhod.
Dne 25.05.2011 smo se predstavniki sveta KS Ljubečna udeležili sestanka s
predstavniki Mestne občine Celje, Oddelka za okolje, prostor in komunalo.
Predstavili smo naš program komunalno infrastrukturnih del za leto 2011 in
2012. Tako lahko do konca leta 2011 pričakujemo, da bodo odstranjene
arhitektonske ovire za invalide v naselju Ljubečna, da bodo postavljene ulične
oznake s hišnimi številkami v naselju Začret in da bodo postavljene dodatne
svetilke javne razsvetljave na Glinskem.
Na KS Ljubečna bomo v mesecu juniju 2011 pričeli zbirati predhodna soglasja
oz. odstopne izjave lastnikov zemljišč ob Cesti v Teharje ter Začretu, zaradi
nameravane gradnje kanalizacije in pločnika. Gradnjo pločnika načrtujemo od
konca že zgrajenega pločnika (avtobusna postaja) na Ljubečni do Stare
opekarne v Začretu. Kanalizacijo načrtujemo od nadvoza preko avtoceste do
priklopa na kolektor ob vzhodni Ložnici. Načrtujemo, da bi namenili za
gradnjo zemljišča, ki ležijo na obeh straneh ceste, zato lastnike zemljišč
prosimo, da se oglasijo na sedežu KS Ljubečna (ali pa jih bomo obiskali sami),
da izpolnijo ustrezno izjavo, s katero želimo ugotoviti, koliko lastnikov je
dejansko pripravljeno dovoliti gradnjo pločnika in kanalizacije preko svojih
zemljišč.
Pripravila: Julija Žveplan Dolar
Novo športno društvo v KS Ljubečna
V letošnjem letu se je ustanovilo novo
Športno društvo Ljubečna. Predsednik
je Robert Stepanič. V ŠD Ljubečna
trenutno deluje sekcija odbojke, v
kratkem pa se bo razširilo še na več
aktivnosti. V začetku letošnjega leta so
pripravili
tekmovanje
med
prijateljskimi društvi.
Trenutno se aktivnosti izvajajo v
telovadnici OŠ Ljubečna, uradni
naslov pa je Kocbekova cesta 45.
Člani so v pomladanskem času organizirali tudi kolesarska dneva ob slovenski
obali, ki pa sta kljub slabemu vremenu pustila nepozabni vtis. Vsi ki vas
zanima delovanje oz vključitev v ŠD Ljubečna pa lahko pogledate na spletno
stran društva
http://ljubecna.homeip.net/SDL/ oz. poiščete kontatk preko email-a:
[email protected]
V kratkem se predvideva širitev sekcij: konjeniška, kolesarska, šahovska - vse
po želji članov.
Pozdravljeni krajani KS Ljubečna!
Delovna sezona KUD-a Ljubečna se zaključuje in se začne zopet v jesenskem
času. Zato vas vabimo da se nam jeseni pridružite. Naše sekcije bodo vesele
vsakega novega člana. Z veseljem vam sporočam, da bo jeseni zopet začela
delovati tamburaška skupina. Vabimo vse zainteresirane, da se včlanijo v
sekcijo. Ob krajevnem prazniku pa iskrene čestitke.
Predsednik KUD a Ljubečna Stanko Mikola
Osnovna šola Ljubečna v šolskem letu 2010/2011
V iztekajočem šolskem letu je našo šolo obiskovalo 414 učencev.
Osnovnošolsko obveznost zaključuje 47 učencev, jeseni pa začenja s šolskim
delom 39 prvošolcev.
Delavci šole se zahvaljujemo vsem učencem in njihovim staršem, ki s svojim
trudom in sodelovanjem omogočajo učinkovito in umirjeno delo šole. Vsem
krajanom iskreno čestitamo ob prazniku lokalne skupnosti.
PGD Ljubečna
Društvo je bilo ustanovljeno 3. decembra l922. Ustanovni člani so bili Vengust
Jernej, Svetec Anton in Vengust Franc. Pridobili so članstvo, postavili prvi
gasilski dom in priskrbeli nekaj opreme.
Društvo je ves čas delovalo zelo aktivno, prisotni smo bili v številnih akcijah,
tekmovanjih, drugih prireditvah. V društvo je vključenih 120 članov in članic,
od najmlajših pionirjev do najstarejših veteranov. Društvo že 25 leto uspešno
vodi Naglič Maksi. Pripravljamo se na 90 letnico leta 2012.
Operativno pokrivamo požarni rajon KS Ljubečna – približno 600 gospodinjstev
in del občine Vojnik s 250 gospodinjstvi.
Gasilci pa skrbimo tudi za ohranjanje kulturne dediščine na našem področju.
Tako smo v ta namen zgradili na podstrešju gasilskega doma muzej, kjer so
hranjeni predmeti gasilcev iz preteklosti in ostanki ciglarije na Ljubečni ter
ostali mejniki našega kraja.
Ciglarija v Ljubečni nekoč
Na podstrešju gasilskega doma smo zgradili večji prostor, ki bo namenjen
muzeju, vendar ne samo gasilske opreme, pisnega in slikovnega gradiva, ampak
tudi drugih spominov iz našega kraja.
Vse od leta 1964 prirejamo »ciglarska tekmovanja« - prikazovanje izdelovanja
zidne in strešne opeke na star ročni način.
Te opeke v kraju, kjer se je nekoč to delalo stoletja dolgo, ne izdelujejo več. Vse
je le še zgodovina. Zahvala gre gasilcem, da še prikaz ohranjajo.
V teh krajih je bilo včasih mnogo cigonc-poljskih opekarn, vsaka večja kmetija
jih je imela. Danes stojijo le še Hojnikova, Samečeva in Čatrova namesto
nekdanjih 46.
Opeko so izdelovali od zgodnje pomladi (april) do konca septembra. To je bilo
težko delo, bil pa je za mnoge dodatni ali edini zaslužek za preživetje številne
družine.
Sveto Ano, ki goduje 26. julija med sredino ciglarske sezone, so si ciglarji
izbrali za svoj praznik. Gospodar jih je pogostil na šentansko soboto pogostil,
na nedeljo pa so se ciglarji obvezno udeležili maše pri sv. Ani na Teharjah.
Ko gasilci vsako leto pripravijo te ciglarske prireditve, spregovorijo tudi o
običajih, ki so spremljali delo na cigoncah in kasneje žganje opeke. Zbrali so
tudi njihovo orodje in ga pripravili na stalno razstavo v gasilskem domu. Vendar
bi bilo potrebno storiti tudi nekaj za obnovitev naših cigonc, da jih ohranimo za
bodoče rodove.
Zapisal IVAN BRECL
Gasilki dom Ljubečna
Prikaz izdelave opeka na prireditvi
Muzej PGD Ljubečna
Muzej ciglarije PGD Ljubečna
Društvo upokojencev Ljubečna
V društvu organiziramo razne aktivnosti za naše člane, posebej izlete, katerih se
udeležuje veliko naših članov. Poleg tega je precej članov dejavnih na športnem
področju – še posebej rusko kegljanje, balinanje in streljanje. Poskrbimo tudi za
socialne zadeve in medsebojno pomoč-starejši za starejše. Vsake tri mesece
organiziramo brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Tudi
sicer smo aktivni in sodelujemo pri delu krajevne skupnosti.
Meddruštveno
tekmovanje v
ruskem kegljanju
(Ljubečna, oktober
2010)
Program prireditev ob prazniku KS Ljubečna od 15. 6. do 18. 6. 2011
- Sreda, 15.6.2011 ob:
o 16. uri balinanje na igrišču pri OŠ Ljubečna.
- Četrtek, 16.6.2011 ob:
o 17. uri kolesarjenje ob meji krajevne skupnosti Ljubečna. Start bo
pri Domu krajanov Ljubečna, cilj pa pri domu PGD Ljubečna.
Proga bo dolga okoli 20 km. Vsak udeleženec bo kolesaril na lastno
odgovornost;
o 20. uri slavnostni koncert MoPZ ob 30-letnici delovanja v dvorani
doma krajanov Ljubečna. Na koncertu bodo sodelovali tudi gostje:
Dalmatinska klapa iz Bibinja – priznana skupina blizu Zadra. Pevci
MoPZ Ljubečna ob svojem jubileju želijo to deliti z vami –
Ljubečani, saj je smisel glasbe, da jo deliš s prijatelji. VABLJENI!
Moški pevski zbor
KUD Ljubečna – 30 let
Klapa Bibinje
- petek, 17.6.2011 ob:
o 17. uri tradicionalni pohod na Sv. Tomaža, ki se začne izpred
Doma PGD Ljubečna;
o 20. uri v dvorani PGD Ljubečna razstava kulinaričnih dobrot
krajanov KS
o 20. uri ste vabljeni na samostojni koncert Klape Bibinja v
Kulturnem domu v Vojniku.
- sobota, 18.6.2011 ob 9. uri – športna tekmovanja:
o rusko kegljanje pri Dom krajanov Ljubečna;
o streljanje z zračno puško pri Domu PGD Ljubečna
o nogometno tekmovanje v ŠD Začret
o košarkarski turnir trojk v ŠD Šmiklavž – Pristava
o memorial Staneta Leskovška – pionirsko gasilsko tekmovanje pri
Domu PGD Ljubečna
- sobota, 18.6.2011 ob 18. uri:
o osrednja prireditev Praznika KS Ljubečna v Domu PGD Ljubečna
o podelitev krajevnih pohval, priznanj in plaket
o srečanje starejših krajanov, razglasitev športnih priznanj in
veselo druženje z ansamblom Trio ROBER
1991 – 2011 - 20 let
Gostišče Kolar, Ivan Kolar
Obrtniška cesta 12
3202 Ljubečna
odprto vsak dan razen nedelje od
od 8. do 18. ure
NAGRAJENCI KRAJEVNE SKUPNOSTI LJUBEČNA
1. ZAHVALA KS LJUBEČNA
Gospod ŽUREJ MIHAEL, član ŠRD Začret, prejme krajevno zahvalo za
prizadevno organizacijsko in fizično delo pri urejanju nogometnega igrišča ŠRD
Začret.
2. PRIZNANJA KS LJUBEČNA
Gospa PODVORNIK ZDENKA, članica DU Ljubečna, prejme krajevno
priznanje za večletno delo v društvu upokojencev kot blagajničarka že od leta
2004. Svoje delo opravlja požrtvovalno in sodeluje na vseh področjih v samem
društvu in je zelo prizadevna.
Gospod DOBROTINŠEK JERNEJ, član PGD Ljubečna prejme krajevno
priznanj kot dolgoletni član prostovoljnega gasilskega društva in zelo aktiven na
vseh področjih. Sedaj je predsednik komisije veteranov, kjer tudi aktivno deluje
in se udeležuje tekmovanj veteranov. V društvu marsikaj postori, popravi in
sodeluje pri mladini in je voznik v društvu. Udeležuje se raznih slovesnosti tudi
pri drugih društvih in je bil nosilec prapora KUD-a Ljubečna in gasilske zveze
Celje.
Kvartet SHALOM – Mateja Gaber Žveplan, Mihela Pinter Rojc, Silvo
Žveplan in Aleš Kolšek, člani KUD Ljubečna, prejmejo krajevno priznanje za
svoje 15-letno delovanje na področju zborovskega petja, kot mala vokalna
skupina. Kvartet Shalom je v tem času izdal svojo prvo zgoščenko, udeležujejo
se območnih in medobmočnih revij malih vokalnih skupin. Sami so organizirali
že pet prireditev »Večer s prijatelji«, s svojim kvalitetnim petjem pa so se
udeležili že treh republiških revij izbranih malih vokalnih skupin. S svojimi
nastopi so ponesli ime kraja Ljubečna po Sloveniji in izven njenih meja.
3. PLAKETI KS LJUBEČNA
Gospod HOJNIK ANTON, član krajevne organizacije Zveza borcev za
vrednote NOB Škofja vas–Ljubečna. Bil je borec 14. divizije, kjer je bil v
zaključnih bojih 2. svetovne vojne tudi ranjen. Zadnjih 38 let je vodil KO ZB za
vrednote NOB Škofja vas-Ljubečna, vrsto let je bil tudi predsednik DU
Ljubečna. Za dolgoletno delo pri ohranjanju vrednot NOB in za organizacijsko
delo v DU, mu KS Ljubečna ob njegovi 85. letnici izroča plaketo KS Ljubečna.
Gospod GROSEK MARTIN, ravnatelj Osnovne šole Ljubečna, prejme
plaketo KS Ljubečna za dolgoletno delo v kraju Ljubečna. Uspešno vodenje
šole, je dopolnjeval z delom v Svetu KS Ljubečna. Prav tako pa v okviru KUDa Ljubečna že vrsto let pomaga pri organizaciji in izvedbe Zlate harmonike. S
svojim delom daje pomemben prispevek k prepoznavnosti in ugledu samega
kraja KS Ljubečna.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam in nam boste kakorkoli pomagali
pri organizaciji in izvedbi našega krajevnega praznika.
Krajevna skupnost
Ljubečna
Kocbekova cesta 45
3202 LJUBEČNA
Tel.: 03/5461-236
Tisk:
Uradne ure
Torek: od 8. – 12. ure in
od 14. – 16. ure
Četrtek: od 8. – 12. ure
GRAFOTEHNA – TT d.o.o., Trnoveljska cesta 2, 3000 CELJE
Tel.: +386 (0)3 541 93 88
fax.: +386 (0)3 491 12 66
E-mail: [email protected]