Poročilo o maturi 2013 - Škofijska klasična gimnazija

Zavod sv. Stanislava
Škofijska klasična gimnazija
Matura
2013
Šolsko leto 2012/2013
POROČILO O MATURI V SPOMLADANSKEM ROKU
V Sloveniji poteka matura pri petih predmetih. Trije so obvezni: materinščina (slovenščina),
matematika in tuji jezik (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina ali ruščina). Dva,
lahko pa tudi tri predmete si maturant sam izbere. Na Škofijski klasični gimnaziji poteka matura iz
naslednjih predmetov: slovenščina, angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, latinščina,
grščina, matematika, fizika, biologija, kemija, informatika, geografija, zgodovina, filozofija,
psihologija in umetnostna zgodovina.
Splošni uspeh
Spomladanskega roka mature se je udeležilo 156 kandidatov s statusom rednega dijaka Škofijske
klasične gimnazije in 14 drugih kandidatov. 6 kandidatov je opravljalo prilagojene maturitetne izpite
kot kandidati s posebnimi potrebami.
Uspeh rednih dijakov Škofijske klasične gimnazije je bil 100 %.
Maturitetne izpite je opravljalo tudi 14 kandidatov, ki nimajo statusa rednega dijaka ŠKG. En kandidat
je uspešno opravil popravni izpit in je s tem maturiral. Od 8 kandidatov, ki so izboljševali oceno, je 7
to tudi uspelo. Med njimi je en kandidat izboljšal skupno število točk s 30 na 32, dve kandidatki sta
postali zlati. Trije kandidati so uspešno opravili dodatni maturitetni izpit. Ena kandidatka z Gimnazije
Jesenice, ki je pri nas opravljala maturitetni izpit iz ruščine – višja raven, je bila uspešna. Ena
kandidatka s Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki je pri nas opravljala maturitetni izpit iz
psihologije, le tega ni opravila.
Ocenjevanje na maturi
Splošni uspeh na maturi se ocenjuje s točkami, pri čemer se seštevajo točke pridobljene iz vsakega
predmeta posebej. Točke pri posameznih predmetih izhajajo iz ocen od 1 do 5 oziroma od nezadostno
do odlično. Nezadostna ocena je 1, ostale so pozitivne. Pridobljena ocena pomeni hkrati število točk.
Nezadostna ocena prinese 1 točko, zadostna 2, dobra 3, prav dobra 4 in odlična 5 točk. Če kandidat
opravlja maturitetni izpit na višji ravni zahtevnosti, dobi k posameznim ocenam dodatne točke in sicer:
1, 2 ali 3 dodatne točke.
Višjo raven izpita dijaki lahko izberejo pri matematiki ali pri tujem jeziku. Dijak lahko opravlja na
višji ravni zahtevnosti več kot dva predmeta, vendar se mu pri končnem seštevku upoštevata najboljša.
Materinščina (slovenščina) je enonivojska. Dijak je ocenjen z največ 8 točkami po lestvici, ki jo določi
Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje.
Za pozitiven uspeh morajo dijaki zbrati vsaj 10 točk, vendar tako, da so pri vseh predmetih pozitivni.
Če ne izberejo nobenega predmeta na višji ravni, lahko dosežejo največ 28 točk (pri slovenščini največ
8 točk). Kandidat z dvema predmetoma na višji ravni zahtevnosti lahko zbere najvišje število možnih
točk na maturi. To je 34 (3x8 + 2x5 = 34) točk.
Uspeh dijakov ŠKG glede na doseženo število točk:
Št. točk
34
33
32
31
30
29
28
Št. dijakov
2
1
5
8
8
6
13
Poročilo o maturi 2013
2/5
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
5
13
11
13
23
6
7
10
9
5
4
3
2
2
0
0
0
0
Povprečno število točk maturantov, ki so v spomladanskem roku prvič opravljali in opravili maturo:
na ŠKG:
24,29
v Sloveniji: 20,04
Pregled splošnega uspeha glede na razvrstitev po točkah:
Dosežene točke
Neuspešno
10 do 15
16 do 21
22 do 27
28 do 34
Število dijakov
0
4
38
71
43
Odličnjaki:
Marolt
Šubelj
Černe
Benedičič
Fabjančič
Kraševec
Rodič
Valijev
Bartol
Brglez
Brlogar
Jager
Kastelic
Klavžar
Reberc
Ulaga
Babič
Benčina
Ana
Ajda
Katarina
Izidor
Lucija
Karmen
Katarina
Sergej
Mirjam
Mojca
Neža
Matija
Tomaž
Tjaša
Petra Ivana
Martin
Anja
Lea
34
34
33
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
Poročilo o maturi 2013
3/5
Delež v %
0,0
2,6
24,4
45,5
27,6
Drobnič
Dušak
Jagodic
Lazar
Nagode
Vidmar
Jurca
Lovšin
Markič
Peternel
Puc
Štebljaj
Birk
Cukjati
Cvajnar
Fajdiga
Golob
Gregorc
Jeraj
Kavčič
Malovrh
Merše
Omejc
Urbanija
Vehovec
Mirjam
Ana
Ana
Lea
Nikolina
Jerneja
Katja
Špela
Angelika
Jaka
Jure
Živa
Mojca
Miriam
Anja
Lija
Domen
Helena
Ana
Marjeta
Katja
Peter
Nina
Vito
Nina
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Po izboljševanju ocen
Arhar
Bohinc
Javornik
Anže
Laura
Katarina
32 prej 30
31
30
Posebnosti
Letošnja matura je potekala v jubilejnem letu, ko smo praznovali 100 letnico prve mature v
slovenskem jeziku in 20 letnico ponovne ustanovitve Škofijske klasične gimnazije. Tako je leta 1913
prav na Škofijski klasični gimnaziji v Zavodu sv. Stanislava prvič potekala celotna gimnazijska matura
v slovenščini. Ustanovitelju knezoškofu Antonu Bonaventuri Jegliču je uspelo uresničiti zamisel o
postavitvi popolne slovenske gimnazije, kar je bil izreden zgodovinski prispevek k razvoju
slovenskega šolstva in uveljavljanju slovenskega jezika v javni rabi. Geslo jubilejnega leta je bilo
»skozi tebe kipela bo rast«.
Pri letošnji maturi so kandidati lahko izbrali 3 predmete na višji ravni zahtevnosti, vendar se jim je v
tem primeru pri splošnem uspehu upoštevala ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem
tujem jeziku.
Priprave na maturo in izvedba mature
Razredniki maturantov v šolskem letu 2012/13 so bili: Pavle Šijanec v 4.a, Jože Kurinčič v 4.b,
Alenka Battelino v 4.c, Tomaž Debevec v 4.č in Milan Zeman v 4.d.
Na maturo so naše dijake pripravljali profesorji:
mag. Andrej Bartol, Jože Kurinčič, mag. Bernarda Podlipnik in dr. David Puc za slovenščino,
mag. Gregor Pavlič, Pavle Šijanec, mag. Janez Šparovec in Milan Zeman za matematiko,
Alenka Battelino, Valerija Peternel, Lily Schweiger Kotar in Eva Pišljar Suhadolc za angleščino,
Poročilo o maturi 2013
4/5
Irena Bolta za nemščino,
Barbara Cergolj za francoščino,
Bojana Tomc za španščino,
Simon Feštanj za ruščino,
Olga Osredkar za latinščino,
Dragica Fabjan Andritsakos za grščino,
mag. Tine Golež in mag. Iztok Kukman za fiziko,
Brigita Brajkovič za biologijo,
Marjeta Prašnikar in mag. Nasta Zupančič za kemijo,
Helena Medvešek za informatiko,
Marjeta Hočevar in Matej Petrevčič za geografijo,
Robert A. Jernejčič za zgodovino,
mag. Jernej Pisk za filozofijo,
Mirjam Erce Vratuša za psihologijo in
mag. Bernarda Podlipnik za umetnostno zgodovino.
Matura je potekala brez zapletov. Vodja vzdrževalcev Andrej Šega in njegova tehnična ekipa so
pripravili prostore kot zahteva pravilnik. Ob koncu poročila se zahvaljujem kolegicam in kolegom, ki
so bili razporejeni na posamezna mesta pri pisnih in ustnih izpitih ter bili mentorji seminarskih nalog
in svojo odgovorno nalogo dobro opravili.
Šolsko maturitetno komisijo za splošno maturo so letos sestavljali: Jože Pucihar (do 31. 8. 2013),
Simon Feštanj, mag. Janez Šparovec, Irena Bolta, mag. Tomaž Debevec, mag. Iztok Kukman in Jože
Kurinčič in zunanji člani dr. Aljoša Bavec z Medicinske fakultete, dr. Andrej Šegula s Teološke
fakultete in dr. Helena Zakrajšek s Fakultete za strojništvo.
Poročilo o maturi v jesenskem roku
Jesenskega roka mature 2013 se je udeležilo 15 kandidatov: 4 so jo opravljala prvič, 10 jih je
izboljševalo ocene s spomladanskega roka (1 kandidatka je opravljala prilagojeno maturo kot
kandidatka s posebnimi potrebami) in 1 kandidatka z druge šole je na Škofijski klasični gimnaziji
opravljala 1 popravni izpit.
Nekateri pisni maturitetni izpiti so potekali na Gimnaziji Šentvid.
Od štirih, ki so maturo opravljali prvič, sta bila 2 uspešna, od neuspešnih ima 1 popravni izpit pri 1
predmetu, 1 pa pri dveh. Osmim kandidatom od desetih je uspelo izboljšati oceno za 1, 2 ali celo 4
točke. Tadeja Dobre je postala zlata maturantka s 30 točkami. Kandidatka z druge šole popravnega
izpita ni opravila.
Odličnjaki:
Po izboljševanju ocen
Dobre
Tomc
Tadeja
Tina
30
29
Opomba:
V poročilu so zajeti tudi ugodno rešeni ugovori na Državno komisijo za splošno maturo, ki smo jih
prejeli do 17. 9. 2013.
Do sedaj je Škofijsko klasično gimnazijo uspešno zaključilo 2684 maturantov.
Ljubljana, september 2013
mag. Janez Šparovec, tajnik šolske maturitetne komisije
Poročilo o maturi 2013
5/5