Zapisnik seje UO 2.3.2013 - klub ljubiteljev nemških bokserjev

ZAPISNIK
razširjene seje Upravnega odbora Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije (v
nadaljevanju KLNB Slovenije), ki je potekala v soboto, 2. 3. 2013, ob 17.45 v prostorih KD
Maribor, Dajnkova 4, 2000 Maribor.
UPRAVNI ODBOR
Prisotni: Sabina Heric, Dušan Travnikar, Sašo Terzić, Bojana Glažar, Inge Hertl Zorko,
Andreja Čučnik, Mitja Heric in Erik Pokec; NO – Marko Turk, DK – Aleš Tkalec; SKV –
Andreja Čučnik.
Opravičeno odsoten: Samo Potočnik.
Dnevni red:
1. Pregled dela UO.
2. Pregled dela komisij.
3. Plan dela 2013.
4. Termini za 2014.
5. Skupščina 2013.
6. Članarina 2014.
7. Volilna komisija.
8. Specialna razstava.
9. Klubska razstava.
10. Vzrejni pregledi in telesno ocenjevanje.
11. Delovna tekma.
12. Finančno poročilo.
13. Reprezentanca KLNB Slovenije.
14. Razno.
Sabina Heric je vse prisotne pozdravila in se zahvalila za prisotnost.
1. točka
Tajnica KLNB Slovenije Bojana Glažar je prebrala sklepe zadnje seje (31. 5. 2012 v prostorih
gostilne Potrbin v Trojanah):
Sklep 1 k točki 3: realiziran.
Sklep 2 k točki 3: realiziran.
Sklep 3 k točki 3: sklep ni realiziran.
Sklep 4 k točki 3: sklep ni realiziran.
Sklep 5 k točki 3: sklep ni realiziran.
Sklep 6 k točki 4: sklep v realizaciji.
Sklep 7 k točki 4: realiziran.
Sklep 8 k točki 4: realiziran.
Sklep 9 k točki 4: sklep v realizaciji.
Sklep 10 k točki 7: sklep delno realiziran.
Sklep 11 k točki 7: realiziran.
Sklep 12 k točki 7: realiziran.
Sklep 13 k točki 7: realiziran.
Sklep 14 k točki 7: realiziran.
Sklep 15 k točki 7: realiziran.
Sklep 16 k točki 7: realiziran.
Sklep 17 k točki 7: realiziran.
Sabina Heric je prebrala plan dela za UO 2012 (priloga 1).
2. točka
Predsednica Strokovne komisije za vzrejo Andreja Čučnik je podala ustno poročilo SKV za
leto 2012, Sabina Heric pa je opozorila na napako v Boksiju – namesto zapisanih 7 skotenih
belih mladičev so v resnici 4 beli.
Sklep 1 k točki 2: Mitja in Sabina Heric bosta pripravila pravilne podatke tabel in
grafov za objavo na spletni strani.
Predsednik Disciplinske komisije Aleš Tkalec je ustno podal poročilo DK.
Predsednik Nadzornega odbora Marko Turk je podal ustno poročilo – v delu KLNB ni bilo
videti nepravilnosti. Ker drugi 2 članici na sestanek ni bilo, ju je potrebno obvestiti po
emailu/telefonu, naj si prideta pogledat dokumentacijo ali sporočita, če ju to ne zanima.
Sklep 2 k točki 2: Tajnico Bojano Glažar se zadolži, da kontaktira preostali članici NO
Nino Golob in Matejo Steinberger in jima pojasni, da si morata pogledati
dokumentacijo KLNB Slovenije pred skupščino ali pa sporočiti, da ju to ne zanima.
3. točka
Predsednica KLNB Slovenije Sabina Heric je podala plan dela za UO 2013 (priloga 2);
dodatno:
- člani se naj v anketi opredelijo, katere teme želijo poslušati na predavanju;
- člani UO do 15. marca (podaljšamo rok do 20. marca zaradi prejema zapisnika) pošljejo na
[email protected] predloge za teme, ki jih bomo uvrstili v anketo;
- izdelati damo kvadratno štampiljko z naslovom za finančnico Inge Hertl Zorko in tajnico
Bojano Glažar.
4. točka
Predlagali smo datum za 21. specialno klubsko razstavo v letu 2014 – 14. ali 15. 6. 2014.
Sklep 3 k točki 4: 21. specialna klubska razstava za leto 2014 se prijavi komisiji za
prireditve za 14. ali 15. 6. 2014.
5. točka
Določili smo datum 23. redne skupščine.
Sklep 4 k točki 5: 23. redna skupščina bo v petek, 12. 4. 2013 ob 18. uri, v prostorih
gostilne Kmečki hram, Tomačevska cesta 50, Ljubljana.
6. točka
UO je soglasno sklenil, da članarina za leto 2014 ostane ista.
Sklep 5 k točki 6:
Članarina za leto 2014 bo ostala ista in se na skupščini potrdi, da ostane nespremenjena:
- 20 € za prvega člana, če je plačana do 28. 2. 2014;
- v kolikor je plačana po tem datumu, je potrebno doplačati še 10 € pristopnine;
- za drugega člana v družini znaša članarina 10 €;
- 10 € pristopnine plačajo novi člani.
7. točka
Volilna skupščina 95 dni pred iztekom mandata (torej v decembru) razpiše volitve za volilno
komisijo (priloga Pravilnik o volitvah v organe).
Sklep 6 k točki 7: volilno komisijo sestavljajo: Sandra Čuk Dobič, Tadeja Stražar in
Inge Hertl Zorko. Rezerva je Suzana Turk.
Sklep 7 k točki 7: Sabina Heric bo po mailu prosila omenjene in predlagane članice, če
želijo v komisiji sodelovati.
8. točka
Sabina Heric predstavi Prireditveni odbor 20. specialne razstave:
- delegatka: Barbara Krumpak,
- vodja prireditve: Mitja Heric,
- strokovni vodja: Andreja Čučnik,
- tehnična služba: Erik Pokec,
- sodnika: Angelika Hartmann (Nemčija) in Vibor Ježek (Hrvaška),
- sponzorje bosta poskusila priskrbeti Mitja in Sabina Heric,
- za darila bo Aleš Tkalec priskrbel investicijsko zlato (10 g) firme Elementum.
Sklep 8 k točki 8: s 7 glasovi za in enim proti je UO sklenil, da se zlato porazdeli:
 5 g – BOB
 2 g + 2 g – naj samec slovenske vzreje/naj samica slovenske vzreje
 1 g – vzrejna skupina
Sklep 9 k točki 8: do konca aprila bo:
- Andreja Čučnik priskrbela ponudbo za steklene nagrade (vgravirane) od Steklarne
Rogaška in Steklarne Hrastnik;
- Mitja Heric priskrbel ponudbo za plakete (Jahresieger in Klubsieger);
- Dušan Travnikar priskrbel ponudbo za pokale (Mitja Heric mu prej pošlje št./seznam
nagrad).
9. točka
Klubska razstava bo 31. 8. 2013. Vodja prireditve je Samo Potočnik, sodnik še ni določen.
Nagrade bodo lesene in žgane, nas je seznanil Erik Pokec.
10. točka
Sabina je omenila, da se jesenski vzrejni pregled ni finančno pokril in obrazložila, da se mora
cenovno SKV sama pokriti.
11. točka
OS Ljubljana je preimenovala klubsko delovno tekmo, ki naj bi potekala v oktobru. Tekma se
sedaj imenuje 4fun in je namenjena druženju in zabavi.
Sabina Heric je opozorila, da je klubska tekma uradno prijavljena na KZS, Komisiji za
šolanje, ki jo bomo obvestili, da smo tekmo preimenovali in da bo izrecno klubskega značaja.
12. točka
Inge Hertl Zorko je ustno podala finančno poročilo.
Ker na finančno poročilo ni bilo pripomb, je predsednica KLNB Slovenije Sabina Heric ob
19.45 odredila 15-minutno pavzo.
13. točka
Mitja Heric je razdelil pravilnik KLNB o tekmovanju NB na sledarskih in delovnih tekmah.
Sklep 10 k točki 13: člani UO imajo do 15. 3. čas (podaljšamo rok do 20. 3. zaradi
prejema zapisnika), da preberejo Pravilnik in pošljejo svoje pripombe/predloge/mnenja
na naslov [email protected] Nato bo sledila korespondenčna seja, na kateri se bo
sprejel pravilnik.
14. točka
Sklep 11 k točki 14: člani UO morajo razmisliti, katere teme bi uvrstili na anketni
vprašalnik (želje glede tematike predavanj) in svoje ideje poslati do 15. 3. (podaljšamo
rok do 20. 3. zaradi prejema zapisnika) na naslov [email protected]
Sašo Terzić je predlagal, naj se osredotočimo na zanimanje novih članov in teme razdelimo na
osnovne teme in poglobljene.
Sabina Heric je povedala, da se izteče mandat predsedniku KZS Blažu Kavčiču in predstavila
vse tri kandidate.
Sklep 12 k točki 14: UO je s 5 glasovi za in 3 vzdržanimi sklenil, da KLNB Slovenije
podpre Blaža Kavčiča za novega predsednika KZS.
Sabina Heric je predstavila dopis KZS, v katerem slednja sporoča, da je zaradi dobrega
poslovanja vsem članicam KZS pripravila dobropis v vrednosti 150 €.
Sabina Heric je povedala, da so letos volitve v ATIBOX predsedstvu in predlagala, da
podpremo Andrejo Čučnik kot novo sekretarko ATIBOX-a.
Sklep 13 k točki 14: UO je soglasno sklenil, da podpremo Andrejo Čučnik kot novo
sekretarko ATIBOX-a.
Sklep 14 k točki 14: v obdobju 2015-2018 kandidiramo za ATIBOX razstavo, prioritetno
leto 2016 (obletnica KLNB Slovenije).
Bojana Glažar je predlagala nove člane:
- JENKO Davorin (Kranj)
- NAJDIČ Mojca (Maribor)
- PINTER Stane (Griže)
- STARIČ Tine (Grosuplje)
- JEREB Dušan (Škofja Loka).
Sklep 15 k točki 14: UO je soglasno sprejel članstvo za:
-
JENKO Davorina (Kranj)
NAJDIČ Mojco (Maribor)
PINTER Staneta (Griže)
STARIČ Tineta (Grosuplje)
JEREB Dušana (Škofja Loka).
Aleš Tkalec in Sabina Heric bosta priskrbela ponudbe za klubske izdelke. Potrebno je
sestaviti seznam oblačil, vžigalnikov, kulic, dežnikov …
Seja Upravnega odbora je bila zaključena ob 20.55.
Zapisničarka
Bojana Glažar