SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA
IZREDNO IZOBRAŢEVANJE
PUBLIKACIJA
ŠOLSKO LETO 2013/14
1
VSEBINA:
Uradne ure ................................................................................................ 4
Pravila izrednega izobraţevanja ................................................................... 5
PROGRAM: TRGOVEC – srednje poklicno izobraţevanje ................................ 9
PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK – poklicno tehniško izobraţevanje ............. 10
PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK – srednje strokovno izobraţevanje ............ 13
PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK – poklicni tečaj ....................................... 15
PROGRAM: ARANŢERSKI TEHNIK – srednje strokovno izobraţevanje ........... 16
PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA – srednje strokovno izobraţevanje .......... 19
PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA – poklicni tečaj ..................................... 21
Priprave na poklicno maturo ...................................................................... 22
Dodatek .................................................................................................. 23
2
Nagovor ravnatelja
Spoštovana udeleţenka, udeleţenec!
Dobrodošli na Srednji trgovski šoli Ljubljana!
Vpisali ste se v enega izmed naših izobraţevalnih programov in nam s tem
izkazali veliko zaupanje. Zaupanje pa obvezuje, da bomo za vas organizirali
kakovostno izobraţevanje in vam na poti do zaključka pomagali, kadar bi naleteli
na teţave. V tem procesu smo postali partnerji. Partnerstvo pomeni, da drug
drugega jemljemo resno, da si medsebojno pomagamo in se spoštujemo. S tem
namenom je nastala tudi knjiţica, ki jo drţite v rokah. Na začetku vašega študija
bi vam ţeleli posredovati nekaj osnovnih informacij in pravil, ki smo jih v
preteklih letih oblikovali skupaj – udeleţenci, profesorji in vodstvo šole.
Izobraţevanje odraslih je opredeljeno v Zakonu o izobraţevanju odraslih in
drugih zakonih in predpisih s področja vzgoje in izobraţevanja. Določene naloge
nam predpisujejo tudi pogodbe o sofinanciranju vašega izobraţevanja (v
primeru, da vam šolnino krije Zavod za zaposlovanje). Nekaj teh nalog, ki jih
moramo skupaj izpolniti, vam bomo opisali v tej publikaciji. Dodali smo še
predmetnike programov, opise zaključkov izobraţevanja (zaključni izpit, in
poklicna matura), nekaj namigov za uspešen študij in pripravo na izpite ter krajši
zapis o pomembnosti samozavesti in zaupanja vase med vašim študijem.
Zaupanje vase in v svoje sposobnosti je pomembno v ţivljenju nasploh, še bolj
pa kadar stojite pred tako pomembno nalogo kot je izobraţevanje v odrasli dobi.
To zaupanje se ne izgradi v enem dnevu. Četudi vas je v tem trenutku strah in
ste bolj ali manj zaskrbljeni, boste s premagovanjem teh čustvenih stanj
pridobivali vedno več zaupanja vase in v svoje sposobnosti. Ţivljenje je polno
vzponov in padcev, naj bodo vzponi čim bolj vznemirljivi in padci čim manj
boleči. Vse je odvisno od nas samih. Ko mislimo, da ne zmoremo več, poiščimo
pomoč, oporo in nasvet pri soljudeh, in teh na naši šoli ne manjka.
Veselimo se uspehov, napredka in dobrih rezultatov, nanje bodimo ponosni,
spodrsljaje pa čim prej popravimo, naj nam ne vzamejo moči in volje in naj se ne
nakopičijo.
Na koncu naj vam zagotovimo še to, da smo za vas na voljo za kakršnokoli
vprašanje, ki ga boste imeli v času, ko se boste izobraţevali pri nas. Vedite, da ni
neumnih vprašanj. So samo neumne posledice, kadar ne vprašamo in si ne
zagotovimo dovolj informacij.
Skupaj bomo zmogli.
Marjan Jerič
ravnatelj
3
Uradne ure
(Med letom se termini uradnih ur lahko spremenijo, poglejte na spletno stran
šole, Izobraţevanje odraslih).
V šolskem letu 2013/14 bodo se bodo uradne ure v pisarni izobraţevanja odraslih
(124/1) izvajale vsak dan, razen v petek. Objavljene bodo na spletni strani šole.
Termini se bodo med šolskim letom glede na spremembe urnika ustrezno
prilagajali.
Telefoni:
01 300 6850 – referent : Bojan Ravnikar
01 300 6854 – organizatorka izrednega izobraţevanja: Vida Svoljšak Rojko
Trudimo se biti šola prijaznih ljudi in vedno prisluhnemo ţeljam in potrebam
naših udeleţencev.
Ponosni smo na naše delo in veseli, da lahko to delimo z vami.
V šolskem letu 2013/14 bomo z vami:
Ravnatelj: Marjan Jerič, prof. in dipl.ing.
Organizatorka izrednega izobraţevanja: Vida Svoljšak Rojko,
Referent: Bojan Ravnikar
Računovodstvo: Joţica Svetin
Andragoški zbor: Učitelji, ki bodo poučevali v šolskem letu 2013/14.
4
Pravila izrednega izobraţevanja
v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih programih ter poklicnem tečaju:
Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. list
RS, št. 115/2003), Zakona o izobraţevanju odraslih (Ur. list RS, št. 69/2006),
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraţevanju (Ur. list RS, št. 79/2006),
Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraţevanja (Ur. list
RS, št. 8/2008), Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem
strokovnem izobraţevanju (Ur. list RS, št. 60/2010) in v skladu s Šolskimi pravili
ocenjevanja, se udeleţence izrednega izobraţevanja seznani z naslednjimi
pravili:
1. člen
Izobraţevalni programi
Izobraţevanje odraslih izvajamo v petih različnih programih s prilagojenim število
ur v skladu z Navodili o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega
izobraţevanja (Ur. list RS, št. 8/08)
Vrste izobraţevalnih programov v šolskem letu 2013/14:
- srednje poklicno izobraţevanje: Trgovec-prodajalec
- srednje strokovno izobraţevanje: Ekonomski tehnik, Aranţerski tehnik,
Predšolska vzgoja
- poklicno tehniško izobraţevanje: Ekonomski tehnik
- poklicni tečaj: Ekonomski tehnik, Predšolska vzgoja
Vpis v vse programe je moţen v skladu s sprejetimi in določenimi vpisnimi pogoji
ter drugimi, z izobraţevalnim programom določenimi pogoji.
2. člen
Stroški izobraţevanja
Vpisnina (oziroma šolnina) in vse ostale cene se določijo na Svetu zavoda šole v
mesecu avgustu za naslednje šolsko leto.
3. člen
Lokacija izobraţevanja
Izobraţevanje odraslih je organizirano v prostorih Srednje trgovske šole
Ljubljana, Poljanska 28a.
4. člen
Odgovorni za proces izobraţevanja
5
Za potek izobraţevalnega procesa skrbi organizatorka izrednega izobraţevanja
skupaj s strokovnim sodelavcem in blagajničarko. Strokovni in pedagoški vodja
je ravnatelj šole ter drugi strokovni organi šole, katerih naloge in pristojnosti so
določene s pravili zavoda, Zakonom o izobraţevanju odraslih in ustanovitvenim
aktom.
5. člen
Organiziranost izobraţevanja
V skladu z Navodili o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega
izobraţevanja (Ur. list RS, št. 8/08) ter sodobnimi andragoškimi spoznanji je
izobraţevanje organizirano v dveh oblikah:
a) samoizobraţevanje
Udeleţenec obiskuje konzultacije, se samostojno uči in opravlja izpite v skladu z
navodili profesorjev. Pri nekaterih predmetih je potrebno opraviti tudi praktični
pouk, ki je plačljiv v skladu s cenikom izrednega izobraţevanja in vašo pogodbo
o izobraţevanju.
in
b) oddelki (skupine) s predavanji.
Udeleţenec ni v pisan v letnik, pač pa v program. To pomeni, da si lahko sam
izbira vrstni red opravljanja izpitov ne glede na letnik. Seveda pa mora pri tem
upoštevati logično in didaktično zaporedje učnih vsebin in predmetov. Na primer:
izpita iz matematike za drugi letnik programa Ekonomski tehnik ni moţno
opravljati brez opravljenega izpita iz matematike za prvi letnik.
6. člen
Trajanje šolskega leta
Šolsko leto traja od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Predavanja v oddelkih potekajo
od tri-do petkrat tedensko v večernem času med 16.00 in 20.00 uro (odvisno od
programa).
7. člen
Izpitni roki
Izpite za posamezni predmet opravljajo udeleţenci v terminih, ki so določeni
vnaprej za celo šolsko leto (glej prilogo Izpitni roki in konzultacije profesorjev).
Izpite je moţno opravljati tudi po posebnih dogovorih s posameznimi profesorji.
Prvo opravljanje izpita je vračunano v izpitnino oziroma šolnino, drugo in vsako
nadaljnje opravljanje izpita se plača po veljavnem ceniku. Izpiti so v skladu s
Pravilnikom o ocenjevanju o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem
strokovnem izobraţevanju (Ur. list RS, št. 60/2010) in v skladu s Šolskimi pravili
ocenjevanja, ki so objavljena tudi na internetni strani šole lahko tudi delni. K
vsakemu izpitu se kandidat prijavi v pisarni 124/1 (vsi programi, razen
Predšolske vzgoje) ali v pisarni 113 (programa Predšolske vzgoje). Ob prijavi
6
(oziroma ob vplačilu izpitnine) prejme kandidat Zapisnik o izpitu, ki se bo po
opravljenem izpitu trajno hranil v njegovi osebni mapi.
8. člen
Pogoji za pristop k izpitu
K izpitu ni moţno pristopiti brez indeksa, Zapisnika o izpitu, ali če je udeleţenec
dolţan več kot en obrok šolnine. V indeksu mora biti fotografija in podpis
udeleţenca.
9. člen
Zaključek izobraţevanja
Izpitni roki za zaključni izpit in poklicno maturo so določeni s šolskim koledarjem,
ki ga sprejme Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport. Poklicna
matura in zaključni izpit se plačata po veljavnem ceniku, ki ga je sprejel Svet
zavoda šole.
10. člen
Status udeleţenca izobraţevanja odraslih
Ob vpisu v program dobi udeleţenec status izobraţevanja odraslih (po novem
izrednega izobraţevanja), ki traja do 31. 8. 2014. Zaključnim letnikom poteče
status 30. 9. 2014. Če udeleţenec v celem šolskem letu ne opravi nobenega
izpita, se lahko v naslednjem šolskem letu vpiše ponovno. Če zopet ne opravi
nobenega izpita, se v isti program ne more ponovno vpisati.
11. člen
Izdaja potrdila o šolanju
Potrdilo o šolanju se izdaja ob vpisu, ko je izdelan OIN in je udeleţenec dostavil
poleg predpisanih dokumentov za vpis tudi davčno in slovensko EMŠO številko
(glej na spletni strani šole, navodila za vpis).
12. člen
Pravice in dolţnosti udeleţencev
Pravice udeleţencev:
- prejeti OIN,
- biti seznanjen z urnikom predavanj (velja samo za udeleţence, vpisane v
oddelek), s termini izpitnih rokov in konzultacijami profesorjev,
- opravljati izpite v objavljenih terminih,
- biti obveščen o vseh spremembah, ki se nanašajo na njihovo izobraţevanje
(tekoče informacije so na spletni strani šole, Izobraţevanje odraslih, Zadnja
obvestila).
Dolţnosti udeleţencev:
- sporočiti vsako spremembo naslova ali telefonske številke,
7
-
poravnati šolnino v predpisanih rokih, vplačati izpitnino pred opravljanjem
izpita,
upoštevati pravila izobraţevanja odraslih (izrednega izobraţevanja) in hišni
red šole.
13. člen
Izpis
Udeleţenec se lahko kadarkoli iz programa izpiše. V tem primeru mora podati
pisno izjavo o izpisu in poravnati vse zapadle obroke šolnine do datuma te izjave.
14. člen
Diferencialni izpiti
Na Srednji trgovski šoli Ljubljana lahko udeleţenci opravljajo tudi diferencialne
izpite v primeru, da prihajajo iz katerekoli druge šole in ţelijo nadaljevati s
šolanjem v naših programih za mladino (Pravilnik o ocenjevanju znanja v
poklicnem in srednjem strokovnem izobraţevanju, Ur. list RS, št. 60/2010). Vpis
in izpitnine se plačajo po veljavnem ceniku.
15. člen
Ta Pravila izrednega izobraţevanja Srednje trgovske šole Ljubljana začnejo
veljati in se uporabljajo po predhodni obravnavi in pridobitvi mnenj
Andragoškega z dnem 1.9.2013.
8
Programi, ki jih izvajamo
Izobraţujemo odrasle po programih:
- srednjega poklicnega izobraţevanja – Trgovec
- srednjega strokovnega izobraţevanja – Ekonomski tehnik
- srednjega strokovnega izobraţevanja – Aranţerski tehnik
- srednjega strokovnega izobraţevanja – Predšolska vzgoja
- poklicno tehniškega izobraţevanja – Ekonomski tehnik
- poklicni tečaj – Ekonomski tehnik
- poklicni tečaj – Predšolska vzgoja.
PROGRAM: TRGOVEC – srednje poklicno izobraţevanje
Poklic: prodajalec.
Predmetnik
Predmet/modul
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik: ANJ
Umetnost
Naravoslovje
Druţboslovje
Temelji gospodarstva
Poslovanje trgovskega podjetja
Prodaja blaga
a) Poznavanje blaga
b) Prodajni proces
c) Psihologija prodaje
Upravljanje z blagovno skupino ţivil ali tehnike ali
tekstilij in drogerijskih izdelkov
a) Poznavanje ţivil ali tehnike ali tekstilij in drogerijskih
izdelkov
b) Prodaja ţivil ali tehnike ali tekstilij in drogerijskih
izdelkov
Poslovno komuniciranje (OK)
a) Osnove poslovnega komuniciranja
b) Komunikacija v slovenskem jeziku
c) Prodaja v tujem jeziku
d) Psihologija komunikacije
Trgovina kot gospodarska dejavnost (OK)
Spremljanje poslovanja trgovskega podjetja (OK)
Informacijsko komunikacijska tehnologija (OK)
Interesne dejavnosti
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
9
Prvi
letnik
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xy
Drugi
letnik
x
x
x
Tretji
letnik
x
x
x
x
x
x
x
x
xy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Športna vzgoja
x
y: obvezno je opraviti 5 ur praktičnega pouka, ki je plačljiv
x
x
Pravila izobraţevanja
Izpiti so določeni s termini izpitnih rokov (glej prilogo Izpitni roki in konzultacije)
oziroma po dogovoru s profesorjem. So pisni, ustni ali praktični, odvisno od
predmeta oz. modula. Za posamezni izpit se je potrebno prijaviti tri delovne dni
pred izpitom. K izpitu ne morete pristopiti, če dolgujete več kot en obrok šolnine
(velja za udeleţence, vpisane v oddelek) ali če niste vplačali izpitnine.
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
Pomemben del izobraţevanja v programu SPI trgovec/prodajalec je praktično
izobraţevanje v delovnem procesu. Opraviti morate 456 ur praktičnega dela v
trgovini. Delodajalca si lahko poiščete sami ali vam to uredimo mi. V trgovinsko
dejavnost spadajo tudi dela v skladišču, prodaja v kioskih ipd. Za preostale
informacije glede praktičnega usposabljanja se obrnite na gospoda Bojana
Ravnikarja, organizatorja praktičnega usposabljanja.
Zaključek šolanja – zaključni izpit
Program trgovec se zaključi z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz dveh enot in
sicer:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
2. izdelek oziroma storitev in zagovor
Prijavnico k zaključnemu izpitu oddate najkasneje pet dni pred določenim rokom
(roki so junija, avgusta in februarja), ki ga za vsako šolsko leto določi Ministrstvo
za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport. Roke objavimo na oglasni deski,
internetni strani, vsem, ki so se prijavili na zaključni izpit, pa pošljemo obvestilo
o razporedu domov.
Po opravljenem zaključnem izpitu lahko nadaljujete izobraţevanje v programu
Ekonomski tehnik – poklicno tehniško izobraţevanje (3+2).
PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK – poklicno tehniško izobraţevanje
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik.
Ta program izvajamo v dveh oblikah:
a) oddelek s predavanji,
b) samoizobraţevanje.
V oddelku s predavanji traja program EKONOMSKI TEHNIK - PTI dve leti. To
pomeni, da opravite polovico predmetov, ki so v predmetniku v enem letu, ne
glede na letnik. Predavanja za prvi in drugi letnik si sledijo zaporedoma v enem
šolskem letu. Drugo šolsko leto izvedemo drugo polovico predmetov. Zaradi
10
navedenega morate biti natančni pri izpolnjevanju prijavnic za posamezni
predmet in letnik.
Udeleţenci, ki so vpisani v obliko samoizobraţevanje, opravljajo izpite po svojem
OIN.
Predmetnik
Predmet/modul
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik I: ANJ
Tuji jezik II: NEJ
Osnovno nemško besedišče (OK)
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Kemija
Biologija
Projekti in poslovanje podjetja
Informacijsko komunikacijska tehnologija (OK)
Delovanje gospodarstva in ekonomika
poslovanja:
a) Poslovna matematika in statistika
b) Ekonomija
Spremljanje in analiza poslovanja (OK)
* Komercialno poslovanje:
a) Komercialno poslovanje
b) Razvrščanje blaga
* Finančno poslovanje
* Zavarovalne storitve
* Bančno poslovanje
Interesne dejavnosti
Praktično usposabljanje z delom pri
delodajalcu
Športna vzgoja
*izbirni predmet
11
Prvi
letnik
x
x
x
Drugi
letnik
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pravila izobraţevanja
Izpiti so določeni s termini izpitnih rokov (glej prilogo Izpitni roki in konzultacije)
oziroma po dogovoru s profesorjem. So pisni, ustni ali praktični, odvisno od
predmeta oz. modula. Za posamezni izpit se je potrebno prijaviti tri delovne dni
pred izpitom. K izpitu ne morete pristopiti, če dolgujete več kot en obrok šolnine
(velja za udeleţence, vpisane v oddelek) ali če niste vplačali izpitnine.
Praktično izobraţevanje pri delodajalcu
V programu morate opraviti 38 ur praktičnega usposabljanja z delom.
Delodajalca si lahko poiščete sami ali pa vam ga poiščemo mi. Će ste zaposleni
ali ste ţe opravljali pisarniška dela v splošnih sluţbah, računovodstvu, tajništvu,
komerciali itd., lahko prinesete potrdilo o opravljenem delu s kratkim opisom del.
Glede nadaljnjih vprašanj v zvezi s praktičnim usposabljanjem se obrnite na
gospoda Bojana Ravnikarja, organizatorja praktičnega usposabljanja.
Zaključek izobraţevanja – poklicna matura
Izobraţevanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni drţavni izpit. To
pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Drţavni
izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za
opravljanje izpitov določi Ministrstvo za šolstvo in šport s posebnim koledarjem
12
(spomladanski rok: maj, junij; jesenski rok: avgust, september in zimski rok:
februar).
Poklicna matura se opravlja iz 4 enot, in sicer:
1. slovenščina (pisno in ustno)
2. gospodarstvo (pisno in ustno)
3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno)
4. izdelek oz. storitev in zagovor.
Moţnosti nadaljnjega izobraţevanja
Po opravljeni poklicni maturi imate moţnost nadaljevati šolanje na višjih in
visokih strokovnih šolah. Lahko pa opravljate peti predmet mature ali se vpišete
v maturitetni tečaj in tako pridobite moţnost vpisa na univerzitetni študij.
PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK – srednje strokovno izobraţevanje
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik.
Ta program izvajamo v dveh oblikah:
a) oddelek s predavanji,
b) samoizobraţevanje.
V oddelku s predavanji traja program EKONOMSKI TEHNIK - SSI dve leti. To
pomeni, da opravite polovico predmetov, ki so v predmetniku v enem letu, ne
glede na letnik. Drugo šolsko leto izvedemo drugo polovico predmetov.
Predavanja iz posameznih predmetov se izvajajo v tečajni obliki, kar pomeni, da
enkrat v strnjeni obliki poslušate en predmet oziroma modul in opravite vse
obveznosti za vse letnike. Zaradi navedenega morate biti natančni pri
izpolnjevanju prijavnic za posamezni predmet in letnik.
Udeleţenci, ki so vpisani v obliko samoizobraţevanje, opravljajo izpite po svojem
OIN.
Predmetnik
Predmet/modul
Prvi
letnik
x
x
x
x
x
x
x
Slovenščina
Tuji jezik I: ANJ
Matematika
Tuji jezik II: NEJ
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija
Kemija
Drugi
letnik
x
x
x
x
Tretji
letnik
x
x
x
x
Četrti
letnik
x
x
x
x
x
x
x
x
x
13
Biologija
Športna vzgoja
Poslovni projekti
Poslovanje podjetij
Ekonomika poslovanja
Sodobno gospodarstvo
* Komercialno poslovanje
a) Komercialno poslovanje
b) Razvrščanje blaga
* Finančno poslovanje
* Zavarovalne storitve
* Bančno poslovanje
ODPRTI KURIKULUM
OK1 Materialno knjigovodstvo
OK2 Poslovni praktikum
a) poslovno komuniciranje
b) strokovna angleščina
c) strokovna nemščina
č) informacijsko komunikacijska tehnologija
INTERESNE DEJAVNOSTI
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
*izbirni predmet
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pravila izobraţevanja
Izpiti so določeni s termini izpitnih rokov (glej prilogo Izpitni roki in konzultacije)
oziroma po dogovoru s profesorjem. So pisni, ustni ali praktični, odvisno od
predmeta oz. modula. Za posamezni izpit se je potrebno prijaviti tri delovne dni
pred izpitom. K izpitu ne morete pristopiti, če dolgujete več kot en obrok šolnine
(velja za udeleţence, vpisane v oddelek) ali če niste vplačali izpitnine.
Prvo opravljanje izpita za posamezni predmet oz. modul je všteto v ceno šolnine.
Zaključek šolanja – poklicna matura
Izobraţevanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni drţavni izpit. To
pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Drţavni
izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za
opravljanje izpitov določi Ministrstvo za šolstvo in šport s posebnim koledarjem
(spomladanski rok: maj, junij; jesenski rok: avgust, september in zimski rok:
februar).
Poklicna matura se opravlja iz 4 enot, in sicer:
1. slovenščina (pisno in ustno)
2. gospodarstvo (pisno in ustno)
3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno)
14
4. izdelek oz. storitev in zagovor.
Moţnosti nadaljnjega izobraţevanja
Po opravljeni poklicni maturi imate moţnost nadaljevati šolanje na višjih in
visokih strokovnih šolah. Lahko pa opravljate peti predmet mature ali se vpišete
v maturitetni tečaj in tako pridobite moţnost vpisa na univerzitetni študij.
PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK – poklicni tečaj
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik.
Ta program izvajamo v obliki samoizobraţevanja.
Udeleţenci, ki so vpisani v obliko samoizobraţevanje, opravljajo izpite po svojem
OIN.
Predmetnik
Predmet/modul
Poslovanje podjetij s projekti
Ekonomika
Delovanje gospodarstva
* Komercialno poslovanje ali
a) Komercialno poslovanje
b) Razvrščanje blaga
* Materialno knjigovodstvo
Finančno knjigovodstvo
Poslovni bonton (OK)
Praktično usposabljanje z delom pri
delodajalcu
*izbirni predmet
Pravila izobraţevanja
Izpiti so določeni s termini izpitnih rokov (glej prilogo Izpitni roki in konzultacije)
oziroma po dogovoru s profesorjem. So pisni, ustni ali praktični, odvisno od
predmeta oz. modula. Za posamezen izpit se je potrebno prijaviti 3 delovne dni
pred izpitom. K izpitu ne morete pristopiti, če dolgujete več kot 1 obrok šolnine
(velja za udeleţence vpisane v oddelek) ali če niste vplačali izpitnine.
Prvo opravljanje izpita za posamezni predmet je všteto v ceno šolnine (velja za
vpisane v oddelek) oziroma izpitnine.
Zaključek šolanja – poklicna matura
Izobraţevanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni drţavni izpit. To
pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Drţavni
15
izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za
opravljanje izpitov določi Ministrstvo za šolstvo in šport s posebnim koledarjem
(spomladanski rok: maj, junij; jesenski rok: avgust, september in zimski rok:
februar).
Poklicna matura se opravlja iz 4 enot, in sicer:
1. slovenščina (pisno in ustno)
2. gospodarstvo (pisno in ustno)
3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno)
4. izdelek oz. storitev in zagovor.
Pripomba: Prve in tretje enote poklicne mature vam ni treba opravljati, če
ţe imate izobrazbo V. stopnje.
Moţnosti nadaljnjega izobraţevanja
Po opravljeni poklicni maturi imate moţnost nadaljevati šolanje na višjih in
visokih strokovnih šolah. Lahko pa opravljate peti predmet mature ali se vpišete
v maturitetni tečaj in tako pridobite moţnost vpisa na univerzitetni študij.
PROGRAM: ARANŢERSKI TEHNIK – srednje strokovno izobraţevanje
Naziv strokovne izobrazbe: aranţerski tehnik.
Ta program izvajamo v dveh oblikah:
a) oddelek s predavanji (predavanja za ta program bodo izvedena samo za
maturitetne in nekatere splošnoizobraţevalne predmete, preostale izpite boste
opravili v obliki samoizobraţevanja),
b) samoizobraţevanje.
Predavanja iz posameznih predmetov se izvajajo v tečajni obliki, kar pomeni, da
enkrat v strnjeni obliki poslušate en predmet in opravite vse obveznosti za vse
letnike. Zaradi navedenega morate biti natančni pri izpolnjevanju prijavnic za
posamezni predmet in letnik.
Udeleţenci, ki so vpisani v obliko samoizobraţevanje, opravljajo izpite po svojem
OIN.
Predmetnik
Predmet/modul
Prvi
letnik
x
x
x
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik I: ANJ
Tuji jezik II: NEJ
16
Drugi
letnik
x
x
x
x
Tretji
letnik
x
x
x
x
Četrti
letnik
x
x
x
x
Umetnost
x
Zgodovina
x
x
Geografija
x
Sociologija
Psihologija
Kemija
x
Biologija
Športna vzgoja
x
x
Podjetje na trgu
a) Podjetniško razmišljanje v gospodarstvu
x
x
b) Trţenje
x
x
Vizualne komunikacije
a) Likovna teorija in likovno oblikovanje
xy
xy
b) Stili in vsebine umetnin
x
Aranţerstvo
a) Aranţerstvo
xy
b) Praktični pouk
xy
* Trţno komuniciranje
Pospeševanje prodaje
* Dekoraterstvo
Multimedijsko oglaševanje
Vizualno trţenje (OK)
a) Informatika
x
b) Poslovno komuniciranje
x
c) Osnovno nemško besedišče
x
č) Ekonomika
d) Poslovni praktikum
Interierji in oblikovanje podobe (OK):
a) Fotografija
b) Restavriranje
Interesne dejavnosti
x
x
Praktično usposabljanje z delom
*izbirni predmet
y: obvezno je opraviti 5 ur praktičnega pouka, ki je plačljiv;
17
x
x
x
x
x
xy
x
xy
xy
x
xy
xy
xy
x
x
xy
xy
x
x
x
x
x
xy
xy
x
V programu aranţerski tehnik je veliko samostojnega dela, ki ga po navodilih
predavateljev in mentorjev opravite doma. Zaposlitvene moţnosti v gospodarskih
druţbah proizvodne, storitvene in trgovinske dejavnosti (v ateljejih, cvetličarnah,
oblikovalskih studijih medijskega oglaševanja, dizajnerskih in promocijskih
sluţbah . . .), samozaposlitev.
Izobraţevanje lahko nadaljujete v višjih, visokošolskih strokovnih programih ali
nekaterih univerzitetnih programih izobraţevanja oziroma se vključite v
maturitetni ali poklicni tečaj.
Pravila izobraţevanja
Izpiti so določeni s termini izpitnih rokov (glej prilogo Izpitni roki in konzultacije)
oziroma po dogovoru s profesorjem. So pisni, ustni ali praktični, odvisno od
predmeta oz. modula. Za posamezni izpit se je potrebno prijaviti tri delovne dni
pred izpitom. K izpitu ne morete pristopiti, če dolgujete več kot en obrok šolnine
(velja za udeleţence, vpisane v oddelek) ali če niste vplačali izpitnine.
Prvo opravljanje izpita za posamezni predmet je všteto v ceno šolnine (velja za
vpisane v oddelek) oziroma izpitnine.
Zaključek šolanja – poklicna matura
Izobraţevanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni drţavni izpit. To
pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Drţavni
izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za
opravljanje izpitov določi Ministrstvo za šolstvo in šport s posebnim koledarjem
(spomladanski rok; maj, junij, jesenski rok: avgust, september in zimski rok:
februar).
Poklicna matura se opravlja iz 4 enot, in sicer:
1. slovenščina (pisno in ustno)
2. oblikovanje v aranţerstvu (pisno in ustno)
18
3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno)
4. izdelek oz. storitev in zagovor.
Moţnosti nadaljnjega izobraţevanja
Izobraţevanje lahko nadaljujete v višjih in visokošolskih strokovnih programih ali
nekaterih univerzitetnih programih izobraţevanja oziroma se vključite v
maturitetni ali poklicni tečaj.
PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA – srednje strokovno izobraţevanje
Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj/ica predšolskih otrok.
Ta program izvajamo v dveh oblikah:
a) oddelek s predavanji,
b) samoizobraţevanje.
Predavanja iz posameznih predmetov se izvajajo v tečajni obliki, kar pomeni, da
enkrat v strnjeni obliki poslušate en predmet in opravite vse obveznosti za vse
letnike. Zaradi navedenega morate biti natančni pri izpolnjevanju prijavnic za
posamezni predmet in letnik.
Udeleţenci, ki so vpisani v obliko samoizobraţevanje, opravljajo izpite po svojem
OIN.
Predmetnik
Predmet/modul
Prvi
letnik
x
x
x
x
x
x
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik I: ANJ
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja
Strokovni moduli
Veščine sporazumevanja
Drugi
letnik
x
x
x
Tretji
letnik
x
x
x
Četrti
letnik
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19
Pedagogika in pedagoški pristopi v
predšolskem obdobju
Razvoj in učenje predšolskega otroka
Varno in zdravo okolje
Kurikulum oddelka v vrtcu
Igre za otroke
Ustvarjalno izraţanje
a) Jezikovna vzgoja
b) Glasbena vzgoja
c) Inštrument
d) Likovna vzgoja
e) Plesna vzgoja
Matematika za otroke
Jezikovno izraţanje otrok
Naravoslovje za otroke
Druţboslovje za otroke
Informacijsko komunikacijska tehnologija
Likovno izraţanje
Praktično usposabljanje z delom
Osnove informacijsko komunikacijske
tehnologije (OK)
Interesne dejavnosti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V program se lahko vpišejo kandidati, ki so končali osnovno šolo, imajo
nedokončano srednjo šolo ali zaključeno poklicno šolo.
Pravila izobraţevanja
Izpiti so določeni s termini izpitnih rokov (glej prilogo Izpitni roki in konzultacije)
oziroma po dogovoru s profesorjem. So pisni, ustni ali praktični, odvisno od
predmeta oz. modula. Za posamezni izpit se je potrebno prijaviti tri delovne dni
pred izpitom. K izpitu ne morete pristopiti, če dolgujete več kot en obrok šolnine
(velja za udeleţence, vpisane v oddelek) ali če niste vplačali izpitnine.
Prvo opravljanje izpita za posamezni predmet je všteto v ceno šolnine (velja za
vpisane v oddelek) oziroma izpitnine (velja za vpisane v SI).
Zaključek šolanja – poklicna matura
Izobraţevanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni drţavni izpit. To
pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Drţavni
izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za
opravljanje izpitov določi Ministrstvo za šolstvo in šport s posebnim koledarjem
(spomladanski rok: maj, junij; jesenski rok: avgust, september in zimski rok:
februar).
20
Poklicna matura se opravlja iz 4 enot, in sicer:
1. slovenščina (pisno in ustno)
2. vzgoja predšolskega otroka (pisno in ustno)
3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno)
4. izpitni nastop in zagovor.
Moţnosti nadaljnjega izobraţevanja
Izobraţevanje lahko nadaljujete v visokošolskem strokovnem programu
predšolska vzgoja ter v višjih in visokih strokovnih programih, vpišete pa se
lahko tudi v maturitetni tečaj in nadaljujete izobraţevanje v univerzitetnih
študijskih programih.
PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA – poklicni tečaj
Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj/ica predšolskih otrok.
Ta program izvajamo v kombinirani obliki (samoizobraţevanje in predavanja).
Predavanja iz posameznih predmetov se izvajajo v tečajni obliki, kar pomeni, da
enkrat v strnjeni obliki poslušate en predmet.
Predmetnik
Predmet/modul
Komunikacijske veščine
Predšolska pedagogika
Razvojna psihologija
Varnost in zdravje v vrtcu
Kurikulum oddelka v vrtcu
Likovno, glasbeno in plesno izraţanje
Matematika kot igra
21
Otrok in jezik
Osnove likovnega izraţanja (OK)
Praktično izobraţevanje v delovnem
procesu
Praktično pedagoško delo
V program se lahko vpišejo kandidati, ki imajo zaključeno štiriletno srednjo šolo z
opravljeno poklicno ali splošno maturo ali samo zaključen 4. letnik. Šolanje traja
eno leto. Moţnosti zaposlitve so v vrtcih.
Pravila izobraţevanja
Izpiti so določeni s termini izpitnih rokov (glej prilogo Izpitni roki in konzultacije)
oziroma po dogovoru s profesorjem. So pisni, ustni ali praktični, odvisno od
predmeta oz. modula. Za posamezni izpit se je potrebno prijaviti tri delovne dni
pred izpitom. K izpitu ne morete pristopiti, če dolgujete več kot en obrok šolnine
(velja za udeleţence, vpisane v oddelek) ali če niste vplačali izpitnine.
Prvo opravljanje izpita za posamezni predmet je všteto v ceno šolnine (velja za
vpisane v oddelek) oziroma izpitnine.
Zaključek šolanja – poklicna matura
Izobraţevanje se zaključi s poklicno maturo. Kandidatom, ki so poklicno ali
splošno maturo ţe opravljali, se prva in tretja enota prizna (slovenščina in
matematika ali tuj jezik). Celotna poklicna matura zajema:
1. slovenščina (pisno in ustno)
2. vzgoja predšolskega otroka (pisno in ustno)
3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno)
4. izpitni nastop in zagovor.
Moţnosti nadaljnjega izobraţevanja
Izobraţevanje lahko nadaljujete v visokošolskem strokovnem programu
predšolska vzgoja ter v višjih in visokih strokovnih programih, vpišete pa se
lahko tudi v maturitetni tečaj in nadaljujete izobraţevanje v univerzitetnih
študijskih programih.
Priprave na poklicno maturo
so plačljive po veljavnem ceniku izrednega izobraţevanja. Organiziramo jih iz
naslednjih področij:
1. slovenski jezik s knjiţevnostjo
2. matematika
3. prvi tuji jezik
4. vzgoja predšolskega otroka
22
Izvedba bo v aprilu in maju 2013. Urnik priprav bo objavljen na spletnih straneh
šole in oglasni deski Oddelka za izobraţevanje odraslih.
Dodatek
V dodatku smo vam pripravili nekaj informacij o metodah učenja ter o
pomembnosti zaupanja vase pri opravljanju izpitov za katere smo menili,
da bi vam lahko pri študiju koristile.
NAUČITI SE UČITI
Ljudje se lahhko, ne glede na starost, naučimo česarkoli. Pomembno je le,
da imamo moţnost naučiti se, kako uporabiti sebi najprimernejši in
najbolj priljubljen način učenja. Vsak človek ima najljubši način učenja in
dela. Nekateri si najlaţje zapomnite učno snov na vizualen način, radi
gledate slike in diagrame. Drugim najbolje deluje zvočni spomin –
zapomnite si, kar slišite. Tretji si zlahka zapomnite tisto, kar otipate
(učenje z dotikom), ali pa tako, da se morate ob učenju gibati. Mnogim
ustreza branje gradiva, nekaterim pa je najugodnejša skupinska oblika
učenja – če se ţelite kaj naučiti, morate sodelovati z drugimi. Da bi bili pri
učenju uspešni, morate torej vedeti, kako se uspešno in učinkovito učiti.
Ob tem je zelo pomembno, da dobro poznate:
- samega sebe;
- lastno sposobnost in pripravljenost (motivacija) za učenje;
- načine učenja, ki ste jih uspešno uporabljali v preteklosti.
PRI UČENJU NE MORETE BITI PRETIRANO USPEŠNI, ČE:
23
-
ne zaupate vase in v svoje sposobnosti;
na predavanjih ne sodelujete in ne poslušate pozorno;
nimate urejenih in preglednih zapiskov;
se učite mehanično;
ne vprašate, če česa ne razumete;
se učite brez pripomočkov, skic, podčrtovanja, opornih asociacij, ne
uporabljate učbenika, zemljevida, . . . ,
mislite, da boste znali, če boste besedilo prebrali enkrat ali dvakrat in
ga ne boste obnovili;
si ne znate razdeliti gradiva na manjše, laţje obvladljive enote;
se učite kampanjsko: učenje odpove, ko se snov nakopiči in postane
neobvladljiva;
si ne znate razporediti časa in poiskati ustreznega prostora za učenje;
energijo vlagate v jezo na učitelja, ali v pretekle negativne izkušnje z
učenjem in izobraţevanjem, namesto v sedanje učenje;
med učenjem razmišljate o drugih stvareh;
občasno ne ponovite ţe naučene snovi;
ne povezujete znanj različnih predmetov med seboj (npr. knjiţevnost in
zgodovina).
KAJ LAHKO NAREDITE, DA SE ZA UČENJE MOTIVIRATE?
Sebe lahko motivirate, da boste uspešni in učinkoviti pri učenju. Da boste
spoznali in ohranili “voljo za učenje«, poskusite:
- prepoznati svoj raziskovalni čut;
- prevzeti odgovornost za lastno učenje;
- prepoznati neuspeh v uspehu – ugotoviti, kaj pri učenju ne deluje in
kaj je tisto, kar dejansko deluje;
- proslaviti svoje doseţke, ko izpolnite posamezne cilje.
Svetujemo vam, da poskušajte razviti in ceniti naslednje navade:
- Odgovornost zase in za svoje odločitve, kot prepoznavanje
dejstva, da je za uspeh potrebno sprejeti določene odločitve o vaših
prioritetah, času in še čem,
- Osredotočenost na lastne vrednote in principe, tako da svojim
prijateljem in znancem ne dovolite da vam govorijo, kaj je pomembno
in kaj ne.
- Postavljanje na prvo mesto, kar mora biti na predvsem mestu,
tako da sledite tistim prioritetam, ki ste jih zastavili sami in ne
dopuščajte drugim ljudem ali stvarem, da vas odvrnejo od cilja.
- Predstavljati si sebe v zmagoviti situaciji v vsakem primeru, ker
vam je uspelo, ker ste dali vse od sebe in prispevali maksimalno tako
24
-
sebi, kot drugim. Če ste zadovoljni s svojim uspehom, je ocena le še
zunanja potrditev vašega dela
Iskanje boljših rešitev za probleme. Če ne razumete teme
predavanj, ne bo dovolj vsebine samo še enkrat prebrati. Poskusite kaj
drugega! Posvetujte se s profesorjem, sošolcem, inštruktorjem, . . .
RAVNANJE S ČASOM
Ravnanje s časom pomeni postaviti si in slediti urniku učenja s ciljem, da
bi se lahko organizirali in postavili prioritete za učenje med druge
aktivnosti (delo, druţina, zabava itd.), zato:
- opazujte svoj čas,
- spomnite se, kako ste porabili svoj čas,
- zavedajte se, kdaj zapravljate svoj čas,
- zavedajte se, kdaj ste produktivni.
Da bo vaš urnik učenja učinkovit, bodite pozorni na to, da:
- imate dovolj časa za spanje, dobro uravnoteţeno prehrano in različne
aktivnosti v prostem času;
- ste nalogam postavili prioritete;
- se pripravite za diskusijo pred predavatelji;
- si rezervirate čas čim prej po predavanju, da boste ponovili
obravnavano snov;
- zapomnite si: človek največ pozabi v 24 urah od sprejetja informacije;
- načrtujete sklope učenja po 50 minut in da ne pozabite na vmesne
odmore;
- izberete ustrezno mesto za učenje, kjer ni motenj;
- načrtujete, kako boste porabili neizkoriščen čas;
- občutite zadovoljstvo, ko zaključite načrtovano delo, saj vam bo dalo
občutek samozavesti, občutek, da ste nekaj dosegli, celo občutek
nagrade.
UČINKOVITE METODE IN NAČINI UČENJA ALI KAKO SE UČITI
Pri učenju povezujete to, kar ţe veste s tem, kar bi še radi vedeli in to
poveţete skupaj v novo informacijo znotraj ¨skladišča znanja¨. Vaš
spomin obdela te nove povezave in asociacije za kasnejši spomin,.
Označevanje informacij vam bo pomagalo dobiti boljši pogled na vsebine,
povezave med vsebinami in prepoznavanje bistvenega.
Preden se lotite učenja in med učenjem samim si zastavite naslednja
vprašanja:
- ali sel bom pri učenju opiral samo na eno zadevo (npr. učbenik)?
25
-
ali bom moral iskati dodatne materiale?
ali razumem snov?
če ne razumete, se vprašajte zakaj?
ali sem se med učenjem kaj ustavil in snov povzel?
ali sem se med učenjem kaj ustavil in se vprašal, če razumem smisel
vsebin?
ali sem sel med učenjem kaj ustavil in ocenil naučeno, preveril (v
mislih) ali se (ne) strinjam z naučenim?
ali sem potreboval čas za odmor, za premislek in ali sem se kasneje
vrnil k učenju?
ali sem se moral posvetovati z drugimi, ki se učijo, da sem razumel
vsebine?
kaj sem storil med učenjem pravilno?
kaj bi lahko med učenjem storil bolje?
ali se je moj načrt učenja ujemaL z mojim načinom učenja?
V pristopih k učenju in načinih le-tega smo ljudje različni. Vsak človek ima
namreč svoj slog ali način učenja, ki ga lahko s poznavanjem sebe in
svojih inteligenc, svojih močnih področij učinkovito uporabi. Vsak človek
ima samosvojo kombinacijo inteligenc. Nikar se ne učite samo z branjem.
Pri učenju si namreč zapomnimo:
- 10 % tistega, kar beremo (z branjem);
- 20 % tistega, kar slišimo (s poslušanjem);
- 30 % tistega, kar vidimo (z opazovanjem);
- 50 % tistega, kar vidimo in slišimo (s poslušanjem in opazovanjem);
- 70 % tistega, kar rečemo (z govorjenjem);
- 90 % tistega, kar naredimo (z govorjenjem in delom).
»Najbolje se učimo, kadar se zabavamo (P. Kline).«
Ţelimo vam uspešno, navdušenja polno učenje in veliko uporabnega
znanja.
PROSTOR ZA BELEŢKE, ZAPISKE, NASLOVE SOŠOLCEV:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
26
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
27
___________________________________________________________
_________
Pripravili:
Marjan Jerič
Vida Svoljšak Rojko
Bojan Ravnikar
Ksenja Sajovic
Lektorirala: Magdolna Horvath
28