dokumentacija - opis elementov - e-SLOG

name
content
Racun
eltOnly
max
order Len type
Opis
values
description
Za potrebe XML-signature
Id
att
GlavaRacuna
eltOnly
Podatki o dokumentu (Seg-BGM)
VrstaRacuna
textOnly
82 83 84 130 325
380 381 382 383
384 385 386 389 Vrsta dokumenta (325-predračun, 380-račun, 381-dobropis, 383enumeration 390 393
bremepis, 386-racun za predplacilo) (C002_E1001)
StevilkaRacuna
textOnly
FunkcijaRacuna
textOnly
DatumiRacuna
eltOnly
VrstaDatuma
textOnly
DatumRacuna
textOnly
Lokacije
eltOnly
VrstaLokacije
textOnly
NazivLokacije
textOnly
string
Enolična številka računa, kot jo določi izdajatelj računa.
Številka dokumenta (E-1004)
Funkcija dokumenta (1-preklic, 5-zamenjava, 7-duplikat, 9-original,
enumeration 1 5 7 9 31 43
31-kopija, 43) (E-1225)
Navedemo datume iz računa. Segment se mora ponoviti vsaj dvakrat:
-enkrat za datum dokumenta
Podatki o datumih dokumenta (Seg-DTM)
-enkrat za datum odpošiljanja blaga oz. opravljanja storitev
Identifikacijaj datuma racuna (11-dat.pošiljanja, 35-dat.odpošiljanja
blaga oz. opravljanja storitev, 50-dat.prejema, 137-dat.dokumenta,
11 35 50 137 263 263-obdobje računa, 325-obdobje davkov) (E:Seg-DTM; E:Comenumeration 325
C507; E:El-2005)
35 string
seq
enumeration 2 57 91 162
70 string
Navedemo kraj izdaje računa. Segment se mora uporabiti.
Lokacije dokumenta (E:Segment-LOC)
Identifikator lokacije (2, 53, 57-kraj plačila, 162-kraj prodaje 91-kraj
izdaje dokumena) (E: El-LOC01)
Kraj izdaje računa.
Naziv lokacije (E:COM517, El-C51704)
eltOnly
VrstaBesedila
textOnly
Besedilo
eltOnly
Tekst1
textOnly
70 string
Poljuben tekst 1.del (E:El-4440)
Tekst2
textOnly
70 string
Poljuben tekst 2.del (E:El-4440)
Tekst3
textOnly
70 string
Poljuben tekst 3.del (E:El-4440)
Tekst4
textOnly
70 string
Poljuben tekst 4.del (E:El-4440)
Tekst5
textOnly
70 string
Poljuben tekst 5.del (E:El-4440)
VrstaDokumenta
eltOnly
seq
Datum racuna (E:Seg-DTM; E:Com-C507; E:El-2380)
PoljubnoBesedilo
ReferencniDokumenti
V GlavaRacuna opisemo vrsto in številko izdanega dokumenta. Glava se
mora
Vrsta dokumenta, ki je lahko račun, predračun, dobropis, bremepis, račun
za predplačilo.
AAI ACB PUR
enumeration TXD ZZZ
seq
seq
Poljubno besedilo racuna (E:Segment-FTX)
koda, ki doloca tip besedila (AAI-splošne informacije, ACB-dodatne
informacije, PUR-popusti za predplacilo, TXD-informacije o davkih
(oprostitve), ZZZ-s partnerjem dogovorjeni teskst) (E:El-4451)
Ta segment se lahko večkrat ponovi in je namenjen dogovorjenim
informacijam računa, ki se običajno pojavijo v glavi ali nogi računa. V tem
segmentu tudi definiramo in obrazložimo oprostitve davka (koda TXD).
Poljubno besedilo (E:Composite-C108)
V tem segmentu, ki se lahko ponavlja, naštejemo vse referenčne
Podatki o referencnih dokumentih (E:Loop-Group_1)
dokumente (npr. Naročilnica), ki se nanašajo na celoten račun.
AAB AAJ AAK
Koda, ki doloca tip podatka (AAB-predracun, AAK-dobavnica, CDAFO ALL ALO
dobropis, DL-bremepis, IV-racun, ON-narocilo kupca, VN-narocilo
enumeration CIN CD COE CR dobavitelja) (E:Seg-RFF; E:Com-C506, E:El-1153)
CT DL DQ IP IV
ON PL RF SZ VN
POR
StevilkaDokumenta
DatumDokumenta
PodatkiPodjetja
NazivNaslovPodjetja
textOnly
textOnly
eltOnly
seq
eltOnly
seq
VrstaPartnerja
textOnly
IdentifikacijaPartnerja
eltOnly
StevilkaPartnerja
textOnly
Agencija
textOnly
NazivPartnerja
eltOnly
35 string
Stevilka, ki doloca dokument (E:Seg-RFF; E:Com-C506, E:El-1154)
35 string
Datum referencnega dokumenta (E:Seg-RFF; E:Com-C507; E:El2380)
Podatki o podjetju (naslov, financni,..) (E:Loop-Group_2)
Naziv in naslov (E: Seg-NAD)
Vrsta partnerja na racunu (BO, BS, BY-kupec, CN-konsignacija, CS,
BO BS BY CN CS DP-prejemnik posiljke, II-izdajatelj racuna, IV-prejemnik racuna, PE,
DP II IV PE RE SE RE, SE-prodajalec, SN-skladisce, SR, ST, SU-dobavitelj) (E:Elenumeration SN SR ST SU
3035)
seq
Stevilka partnerja, dolocena od agencije (E:El-3039)
V tem segmentu določimo unikatno številko partnerja glede na inštitucijo,
ki je določila številčenje
Unikatna številka
Koda agencije, ki stevilci partnerje (9-EAN) (E:El-3055)
Inštitucija je lahko izdajatelj računa, EAN,…
Identifikacijski podatki partnerja/podjetja (E:Comp-C082)
35 string
enumeration 9 91
seq
Naziv Partnerja (E:Comp-C080)
NazivPartnerja1
textOnly
35 string
NazivPartnerja 1.del (E:El-3036)
NazivPartnerja2
textOnly
35 string
NazivPartnerja 2.del (E:El-3036)
NazivPartnerja3
textOnly
35 string
NazivPartnerja 3.del (E:El-3036)
NazivPartnerja4
textOnly
35 string
NazivPartnerja 4.del (E:El-3036)
Ulica
eltOnly
seq
naziv ulice (E:Comp-C059)
Ulica1
textOnly
35 string
Naziv ulice - 1.del (E:El-3042)
Ulica2
textOnly
35 string
Naziv ulice - 2.del (E:El-3042)
Ulica3
textOnly
35 string
Naziv ulice - 3.del (E:El-3042)
Ulica4
textOnly
35 string
Naziv ulice - 4.del (E:El-3042)
textOnly
35 string
Naziv kraja (E:El-3164)
Kraj
Vsi datumi so v obliki YYYYMMDD, če pa gre za dobavnico ali naročilo,
pa morata biti v obliki YYYYMMDDhhmm. Če ure ni, je privzeta vrednost
00:00
Ta segment se mora ponoviti vsaj dvakrat::
-navedemo podatke o nas (izdajatelj računa)
-navedemo podatke o partnerju (prejemnik računa oz. kupec)
Podatki partnerja so razdeljeni na posamezne logične segmente:
-NazivNaslovPodjetja (naziv in naslov)
-Financni podatki (naštejemo banke)
-ReferencniPodatkiPodjetja (opredelimo davčne številke)
-Kontakti podjetja (naštejemo kontaktne osebe in telefonske številke)
Pri tem pa moramo za vsakega partnerja navesti vsaj podatke iz
segmentov:
-NazivNaslovPodjetja (naziv in naslov)
-ReferencniPodatkiPodjetja (opredelimo davčne številke)
Navedemo naziv in naslov sedeža podjetja.
PostnaStevilka
textOnly
9 string
Postna stevilka (E:El-3251)
NazivDrzave
textOnly
9 string
Naziv drzave(E:El-3229)
KodaDrzave
FinancniPodatkiPodjetja
TipInstitucije
BancniRacun
textOnly
eltOnly
2 string
seq
textOnly
eltOnly
enumeration PB RB
seq
ISO koda drzave (E:El-3207)
Podatki o financnih institucijah (E:Seg-FII)
vrsta bancne institucije (PB-banka placnik, RB-banka prejemnik)
(E:El-3035_1)
Podatki o bancnem racunu (E:Comp-C078)
StevilkaBancnegaRacuna
textOnly
35 string
Stevilka bancnega racuna (E:El-3194)
NazivBanke1
textOnly
35 string
Naziv banke, v kateri je odprt racun 1.del (E:El-3192)
NazivBanke2
textOnly
35 string
Naziv banke, v kateri je odprt racun 2.del (E:El-3192)
textOnly
2 string
KodaDrzaveBanke
ReferencniPodatkiPodjetja
eltOnly
VrstaPodatkaPodjetja
textOnly
PodatekPodjetja
textOnly
KontaktiPodjetja
KontaktnaOseba
seq
eltOnly
seq
textOnly
ImeOsebe
textOnly
Komunikacije
eltOnly
StevilkaKomunikacije
textOnly
VrstaKomunikacije
textOnly
eltOnly
ISO koda drzave (E:El-3207)
Referencni podatki podjetja (Davki, EANkode,...) (E:Loop-Group_3; Segment se mora pojaviti vsaj enkrat, kjer naštejemo davčno številko
E:Seg-RFF; E:C506)
partnerja.
Koda, ki doloca tip podatka (AP-, API-EANkoda, GN-maticna st., IAAP API GN IA IT interna dobaviteljeva st., IT-interna kupceva st., PY-st.placnikove
enumeration PY VA XA
financne institucije, VA-davcna st., XA-registracijska st.) (E:El-1153)
35 string
eltOnly
TipOsebe
Valuta
seq
Stevilka, ki doloca podatek npr. davcna st. (E:El-1154)
Podatki o kontaknih osebah podjetja (E:Loop-Group_5)
string
Ime kontaktne osebe ali oddelka (E:El- 3412)
Podatki o telefonih, faksih (E:Seg-COM; E:Comp-C076)
512 string
Stevilka faksa, telefona (E:El-3148)
enumeration EM FX TE TL XF Vrsta komunikacije (EM-eposta, FX-faks, TE-telefon) (E:El-3155)
Podatki o valuti za cel racun (E:Loop-Group_7; E:Seg-CUX; E:Com- V segmentu je določena valuta za cel račun. Uporabi naj se ena sama
C504)
valuta za celoten račun.
VrstaValuteRacuna
textOnly
KodaValute
textOnly
PlacilniPogoji
eltOnly
seq
Podatki o placilnih pogojih na racunu (E:Loop-Group_8)
eltOnly
seq
enumeration 1 3 7 20 22 10E
placilni pogoji racuna (E:Seg-PAT)
Vrsta pogoja, ki ga dolocamo (1-osnovni 3-fiksni datum, 7razsirjeno, 20-zamudne obresti, 22-popusti, 10E-popolno placilo)
(E:El-4279)
Podatki o rokih na racunu (E:Com-C112)
Vrsta datuma, na katerega se sklicuje rok placila (5-datum racuna,
29-datum izdaje) (E: El-2475)
PodatkiORokih
VrstaPogoja
textOnly
Roki
eltOnly
Segment se lahko ponavlja. Naštejemo kontaktne osebe in podatke o
komunikacijskih poteh (telefon, faks,…)
Podatki o kontaktnih osebah (E:Seg-CTA)
AD AP AR GR PD Tip kontaktne osebe (AD-racunovodstvo, AP-placilni sektor, ARenumeration EB ZZZ
prejem faktur, GR-skladisce, PD-nabava) (E:El-3139)
seq
seq
Segment se lahko ponovi do 5x. Tu naštejemo vse transakcijske račune.
enumeration 2 3
3 string
seq
VrstaDatumaRoka
textOnly
enumeration 5 29
VrstaRoka
textOnly
enumeration
VrstaPeriode
textOnly
KolicinaPeriode
textOnly
enumeration D M
3 number
Vrsta valute (2-valuta zneska racuna) (E:El-6347)
ISO koda valute bancnega racuna (SIT, EUR,...) (E:El-6345)
3 Koda, ali gre za rok pred/na/po datumu roka (3-po) (E:El-2009)
Vrsta periode za rok (D-dnevi, M-meseci...) (E:El-2151)
Stevilo dni, mesecev za rok (E: El-2152)
V segmentu naštejemo plačilne pogoje za cel račun (popuste, zamudne
obresti).
PlacilniRoki
eltOnly
seq
VrstaDatumaPlacilnegaRoka textOnly
Datum
eltOnly
VrstaOdstotka
textOnly
Odstotek
textOnly
PostavkeRacuna
Postavka
enumeration
textOnly
SkupniOdstotki
35 string
seq
enumeration 7 12 15 16
10 number
eltOnly
seq
eltOnly
seq
StevilkaVrstice
textOnly
IdentifikacijaArtikla
eltOnly
Roki za odstotke (placilne pogoje) (E:Seg-DTM; E:Com-C507)
13 Vrsta datuma, ki doloca, da gre za referencni dokument (E:El-2005)
Dan placilnega roka (E:Seg-DTM; E:Com-C507; E:El-2380)
Podatki o odstotkih za cel racun (E:Seg-PCD; E:Com-C501)
koda vrste odstotka (7-odstotek racuna, 12-popust, 15-kazen, 16zamudne obresti) (E:Loop-Group_40, E:Seg-PCD; E:Com-C501,
E:El-5245)
odstotek (E:Loop-Group_40, E:Seg-PCD; E:Com-C501, E:El-5482)
Vsi podatki na postavki racuna (E:Loop-Group_25)
Postavka na racunu (E:Seg-LIN)
int
seq
Zaporedna stevilka, ki oznacuje vrstico (E:El-1082)
podatki o artiklu-kode po EANu. Ce se jih ne porablja, potem se
izpusti in uporabijo spodnji segmenti (E:Com-C212)
StevilkaArtikla
textOnly
number
VrstaKodeArtikla
textOnly
enumeration EN UP
stevilka artikla (E:El-7140)
nacin stevilcenja artikla (EN-po EANu, UP-univerzalna koda
produkta) (E:El-7143)
Dodatna identifikacija artikla (npr. dobaviteljeva) (E:Seg-PIA)
ali gre za dodatno informacijo o artiklu ali za drugo kodiranje (1dodatna informacija, 5-identifikacija artikla) (E:El-4347)
DodatnaIdentifikacijaArtikla
eltOnly
seq
VrstaPodatkaArtikla
textOnly
enumeration 1 5
StevilkaArtiklaDodatna
textOnly
string
VrstaKodeArtiklaDodatna
OpisiArtiklov
KodaOpisaArtikla
textOnly
OpisArtikla
eltOnly
seq
enumeration C F
opis posameznega artikla na posatvki (E:Seg-IMD)
Vrsta opisa artikla (C-industrijski opis, F-prosto besedilo) (E:El7077)
enumeration CU RC SER
dodaten opis artikla (E:Comp-C273)
Vrsta artikla (CU-prodajni artikel, RC-embalaza, SER-storitev) (E:El7009)
seq
VrstaArtikla
textOnly
OpisArtikla1
textOnly
35 string
Opis artikla 1.del (E:El-7008)
OpisArtikla2
textOnly
35 string
Opis artikla 2.del (E:El-7008)
KolicinaArtikla
eltOnly
VrstaKolicine
textOnly
Kolicina
textOnly
EnotaMere
textOnly
Identifikacija artikla po EAN številčenju.
V primeru, da ne uporabljamo EAN kode artikla, uporabimo ta segment za
določitev unikatne številke artikla (npr. dobaviteljeva številka).
stevilka artikla (E:Com-C212, E:El-7140)
nacin stevilcenja artikla (EN-po EANu, IN-kupcevo stevilcenje, SAenumeration EN PV HS IN SA dobaviteljevo) (E:Com-C212, E:El-7143)
textOnly
eltOnly
V segmentu naštejemo postavke računa in se ponovi tolikokrat, kolikor je
postavk.
seq
enumeration 47 131 192
Kolicina na postavki (E:Seg-QTY; E:Com-C186)
koda za vrsto kolicine (47-kolicina na racunu, 131-na dobavnici,
192) (E:El-6063)
Kolicina artikla (E:El-6060)
ACR AMT APX
ASM ASV BTU C0
CEL CMK CMT
DAY DMT EA
3 enumeration FAH FOT GJO
Enota mere (E:El-6411)
V segmentu navedemo naziv oz. opis artikla.
Navedemo količino artikla na postavki.
15 number
Glej spodaj!
GLI GRM GWH
HLT HUR INH
JOU KBA KEL
KGM KHZ KJO
KMT KVT KWH
KWT LNE LTR
MAL MAW MGM
MHZ MIN MLT
MMT MTK MTQ
MTR MWH NAR
NRL ONZ OZA
OZI P1 PCE PGE
PND PPM PTI
PTN QAN QTI
RTO SEC ST TNE
VLT WHR WRD
WTT YRD
CenaPostavke
eltOnly
VrstaCene
textOnly
V segmentu naštejemo vse zneske na postavki, segment se mora večkrat
ponoviti za:
Zneski na posamezni postavki (E:Loop-Group_26; E:Seg-MOA;
-vrednost brez DDV
E:Com-C516)
-vrednost z vključenim DDV
koda zneska (38-končni znesek s popusti in z davki, 66-znesek brez 66=znesek brez vključenih popustov in brezov. BRUTO ZNESEK
popustov in brez davkov (bruto znesek), 203-znesek s popusti in
203= znesek z vključenimi popusti in brez davkov NETO ZNESEK
52 66 203 38 125 brez davkov (neto znesek), 165-popravek zneska, 262-obrok za
38 = Znesek postavke na računu, z vključenimi popusti in z davki
enumeration 165 262
plačilo) (E:El-5025)
vrednost postavke (E:Loop-Group_41, E:Seg-MOA, E:Com-C516,
18 number
E:El-5004)
Podatki o cenah na postavki (E:E:Loop-Group_28; Seg-PRI; Com- Segment se mora pojaviti vsaj enkrat, kjer naštejemo ceno postavke brez
C509)
DDV.
Tip cene (AAA-neto izracun z vsemi odbitki/pribitki brez DDV, AAB- Navedemo ceno brez DDV.
bruto cena brez DDV) (E: El-5125)
enumeration AAA AAB
Cena
textOnly
15 number
ZneskiPostavke
eltOnly
VrstaZneskaPostavke
textOnly
ZnesekPostavke
textOnly
ReferencniDokumentiPostavke eltOnly
VrstaDokumentaPostavke
textOnly
StevilkaDokumentaPostavke
textOnly
DavkiPostavke
eltOnly
seq
seq
seq
Cena postavke (E: El-5118)
Podatki o referencnih dokumentih na posamezno postavko (E:LoopGroup_29; E:Seg-RFF; E:Com-C506)
AAB AAJ AAK
AFO ALL ALO
CIN CD COE CR
CT DL DQ IP IV Koda, ki doloca tip podatka (AAB-predracun, AAK-dobavnica, CDON PL RF SZ VN dobropis, DL-bremepis, IV-racun, ON-narocilo kupca, VN-narocilo
dobavitelja) (E:Seg-RFF; E:Com-C506, E:El-1153)
enumeration POR
35 string
seq
Stevilka, ki doloca dokument (E:Seg-RFF; E:Com-C506, E:El-1154)
podatki o davkih na postavki (E:Loop-Group_33)
Segment se lahko ponovi 3x, pri čemer se mora za prvi dve alineji:
-osnova za davek,
-znesek davka,
-trošarina
DavkiNaPostavki
eltOnly
VrstaDavkaPostavke
textOnly
OdstotekDavkaPostavke
textOnly
ZneskiDavkovPostavke
eltOnly
seq
enumeration VAT EXC
17 number
seq
VrstaZneskaDavkaPostavke textOnly
Znesek Davka
OdstotkiPostavk
enumeration 124 125 XB5
textOnly
eltOnly
18 number
seq
Identifikator
textOnly
enumeration A C
VrstaOdstotkaPostavke
textOnly
enumeration 1 2
OdstotekPostavke
textOnly
VrstaZneskaOdstotka
textOnly
ZnesekOdstotka
textOnly
PovzetekDavkovRacuna
DavkiRacuna
10 number
enumeration 23 25 204
18 number
Povzetki davkov na postavki racuna (E:Seg-TAX)
koda vrste davka (EXC-trosarina, VAT-DDV) (E:Com-C241; El5153)
Odstotek davka na postavki (E: Com-C243; El-5278)
znesek davka/trosarine na postavki (E:Seg-MOA; E:Com-C516)
koda tipa zneska popusta (124-znesek davka, 125-osnova za
davek, XB5-trosarina) (E:El-5025)
Vrednost davka postavke (E:Loop-Group_41, E:Seg-MOA, E:Com- Navesti moramo znesek davka postavke
C516, E:El-5004)
Segment se lahko ponovi večkrat, v njem prikažemo popuste in kazni
(E:Loop-Group_38)
(npr. zamudne obresti) na posamezno postavko.
ali je to popust ali kazen (A-popust, C-Kazen) (E:Seg-ALC, E:El5463)
koda vrste odstotka (1-popust, 2-kazen) (E:Loop-Group_40, E:SegPCD; E:Com-C501, E:El-5245)
odstotek (E:Loop-Group_40, E:Seg-PCD; E:Com-C501, E:El-5482)
koda tipa zneska popusta (23-znesek kazni, 25-znesek osnove,
204-znesek popusta) (E:Loop-Group_41, E:Seg-MOA, E:ComC516, E:El-5025)
vrednost odstotka postavke (E:Loop-Group_41, E:Seg-MOA,
E:Com-C516, E:El-5004)
eltOnly
seq
povzetek vseh davkov iz postavk (E:Loop-Group_50)
eltOnly
seq
Povzetki davkov na celotnem racunu (E:Seg-TAX)
VrstaDavka
textOnly
enumeration VAT
koda vrste davka (E:Com-C241; El-5153)
OdstotekDavka
textOnly
number
Odstotek davka na postavki (E: Com-C243; El-5278)
ZneskiDavkov
eltOnly
VrstaZneskaDavka
textOnly
ZnesekDavka
textOnly
PovzetekZneskovRacuna
seq
eltOnly
seq
ZneskiRacuna
eltOnly
seq
VrstaZneska
textOnly
ZnesekRacuna
textOnly
Navesti moramo odstotek davka.
Segment se mora ponoviti tolikokrat, kolikor je davčnih stopenj. V
segmentu prikažemo za celoten račun odstotek davka, davčno osnovo za
ta odstotek in znesek davka.
znesek davka na racunu (E:Seg-MOA; E:Com-C516)
koda tipa zneska (77-znesek racuna, 79-skupna vrednost vrstic,
124-znesek davka, 125-osnova za davek, 176-skupen davek) (E:Elenumeration 77 79 124 125 176 5025)
vrednost davka postavke (E:Loop-Group_41, E:Seg-MOA, E:Com18 number
C516, E:El-5004)
V segmentu prikažemo vrednost celotnega računa. Ponovi se lahko
Povzetek zneskov iz postavk (E:Loop-Group_48)
večkrat, če želimo dodatno prikazati skupne zneske (npr. popuste).
Povzetek zneskov na racunu (koliko davka, davce osnove,
popustov,...) (E:Seg-MOA; E:Com-C516_3)
koda tipa zneska (9-znesek z DDV, 53-popusti, 79-skupni znesek,
9 53 79 86 113
86-koncni znesek, 113-predplacilo, 125-osnova za davek, 129-,
125 129 131 165 131-skupni popusti/kazni, 165-izravnava, 176-davki, 11E, 26E, 262enumeration 176 11E 26E 262 obrok) (E:El-5025)
Znesek racuna (E:Loop-Group_41, E:Seg-MOA, E:Com-C516, E:Elnumber
5004)
SklicZaPlacilo
eltOnly
SklicPlacila
textOnly
StevilkaSklica
textOnly
ds:Signature
eltOnly
seq
Sklici za placilo (e:Loop-Group_49; E:Com-C506)
enumeration PQ
35 string
V segmentu navedemo sklic za plačilo računa
Sklic za placilo (PQ-sklic na stevilko dokumenta) (E:El-1153)
Stevilka dokumenta za sklic (E:El-1154)
Podpis v formatu W3C XML Signature 1.0
Opomba:
Vsi datumi se pišejo v obliki YYYYMMDD, razen tam, kjer je posebej specificirano..
Enota mere:
ACR = Aker (4840 yd2)
AMT = znesek (EAN Code) A measurement of monetary amount
APX = Troy ounce (31.10348 g) (EAN Code)
ASM = Moč alkohola na maso
ASV = Moč alkohola na volumen
BTU = Britanska enota za toploto (1,055 kilojoules)
C0 = Klic Enota mere za telefonski klic. EANCOM Note: Code value is C0 (C Zero).
CEL = Stopinj celzija
CMK = Kvadratni centimeter
CMT = Centimeter
DAY = Dan
DMT = Decimeter
EA = Vsak
FAH = Stopinj fahrenheita
FOT = Čevelj (0,3048 m)
GJO = Giga Joule
GLI = Galona (4,546092 dm3)
GRM = Gram
GWH = Gigawatt-na ura (1 million kW/h)
HLT = Hektoliter
HUR = Ura
INH = Inča (25,4 mm)
JOU = Joule
KBA = Kilobar
KEL = Kelvin
KGM = Kilogram
KHZ = Kilohertz
KJO = Kilojoule
KMT = Kilometer
KVT = Kilovolt
KWH = Kilowatt-na ura
KWT = Kilowatt
LNE = Število tiskanih vrstic (EAN Code) Število tiskanih vrstic na papirju pri npr. telegramu.
LTR = Liter (1 dm3)
MAL = Mega liter
MAW = Megawatt
Za potrebe XML-signature
MGM = Milligram
MHZ = Megahertz
MIN = Minuta
MLT = Milliliter
MMT = Millimeter
MTK = Kvadratni meter
MTQ = Kubični meter
MTR = Meter
MWH = Megawatt-na ura (1000 kW.h)
NAR = Število paragrafov (članek, pogodba)
NRL = Število katalogov (rola, seznam)
ONZ = Unča- GB, US (28,349523 g)
OZA = Volumenska unča US (29,5735 cm3)
OZI = Volumenska unča UK (28,413 cm3)
P1 = Odstotek
PCE = Kos
PGE = Stran (EAN Code) Število tiskanih strani na papirju pri npr. telegramu.
PND = funt (EAN Code)
PPM = Kosi / milijon (EAN Code)
PTI = Pint UK (0,568262 dm3)
PTN = Obrok (EAN Code) Število delov (obrokov), na katere je razdeljen celoten produkt.
QAN = Četrtletje
QTI = Quart (četrt galone) UK (1,1136523 dm3)
RTO = kvocient (EAN Code)
SEC = Sekunda
ST = Stran
TNE = Tona (1000kg)
VLT = Volt
WHR = Watt-na ura
WRD = Beseda (EAN Code) Število tiskanih besed na papirju pri npr. telegramu.
WTT = Watt
YRD = jard (0,9144 m)