Navodila - Komunala doo Sevnica

N
NO
OVVO
OSSTTII N
NAA PPO
ODDRRO
OČČJJU
U RRAAVVN
NAAN
NJJAA ZZ
O
ODDPPAADDKKII VV O
OBBČČIIN
NII SSEEVVN
NIICCAA
(uskladitev cen, nov urnik odvoza
mešanih komunalnih odpadkov) in
N
ZZAA
LLO
NAAVVO
ODDIILLAA
OČČEEVVAAN
NJJEE
O
ODDPPAADDKKO
OVV
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica
 07 81 64 700; fax 07 81 64 711
Spletna stran www.komunala-sevnica.si
E-pošta [email protected]
S 01. 04. 2014 Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
prehaja na obračun komunalnih storitev v skladu z
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS št. 87/2012). Skladno z uredbo so
izdelani elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev
javnih služb, ki jih je Občinski svet Občine Sevnica
sprejel na svoji 27. redni seji, dne 26. 03. 2014. Sklepi o
potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja so bili objavljeni v Ur. l. RS,
št. 22, z dne 31. 03. 2014.
Obračun storitev ravnanja z odpadki bo v kg/mesec,
pri čemer bo osnova za obračun volumen zabojnika,
izračunan na osnovi števila oseb v skupnem
gospodinjstvu.
Obveščamo vas, da bomo, z dnem 05. 05. 2014, v
skladu s sprejetimi elaborati in v izogib bistveno višjim
cenam, pričeli z odvažanjem mešanih komunalnih
odpadkov za gospodinjstva enkrat na štirinajst dni.
Biološki odpadki se bodo še vedno odvažali vsak teden,
le v zimskem času (01.12. – 01.04.) se bodo odvažali
enkrat na štirinajst dni.
V osrednjem delu brošure je priložen NOV URNIK
ODVOZA ODPADKOV za obdobje maj – december 2014.
Evropska in slovenska zakonodaja nalaga obvezo do leta 2020
ločeno zbrati in predelati 50 % vseh nastalih odpadkov.
Pravilni postopki ravnanja z odpadki v današnjem času so:
1. Preprečevanje nastajanja odpadkov.
2. Nastale odpadke s pravilnim ločenim zbiranjem
pripraviti za ponovno uporabo.
3. Odpadke reciklirati.
4. Odpadke predelati (npr. energetska predelava).
5. Nekoristne odpadke pravilno odstraniti oz. odložiti na
deponiji.
ZMANJŠEVANJE KOLIČIN MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
Z LOČEVANJEM NA IZVORU JE OBVEZNO!
V letu 2013 je bilo v primerjavi z letom 2012 v občini Sevnica zbranih
7% več ločenih frakcij. Trend višanja stopnje izločanja odpadkov
spodbuja tudi vsako leto več nameščenih ekoloških otokov. Trenutno
je v občini nameščenih 134 zbiralnic za zbiranje papirja, kartona,
steklene embalaže ter sestavljene embalaže. To predstavlja 1 ekološki
otok na 132 prebivalcev. Predpis opredeljuje ekološki otok na 500
prebivalcev.
Zavedamo se, da bo zaradi geografske lege, potrebno dodatno urediti
še kar nekaj poselitvenih območij, saj želimo uporabnikom čim bolj
približati možnost ločevanja odpadkov.
ZABOJNIK ZA PAPIR IN KARTONSKO EMBALAŽO
časopisi, revije, knjige,
prospekti, pisarniški papir,
pisemski in ovojni papir,
kuverte, papirnate vrečke,
kartonske škatle in ostala
kartonska embalaža
NAVODILO
V zabojnik ne sodi celofan, plastificiran in povoščen
papir, tapete, tetrapak in onesnažen papir.
Kartonsko embalažo je potrebno pred odlaganjem
v zabojnik sploščiti, da se volumen zabojnika
izkoristi za večjo količino odpadkov.
Okolica ekološkega otoka naj ostane čista!
Star papir se zbira tudi v vrtcih in osnovnih šolah
po občini. Komunala d.o.o. Sevnica organizira
odvoz in sredstva iz odkupa v celoti nakaže
sodelujočim vrtcem in šolam.
ZABOJNIK ZA DROBNO KOVINSKO PLASTIČNO IN SESTAVLJENO
EMBALAŽO
pločevinke, konzerve, kovinski
pokrovčki in zamaški;
plastenke, plastična embalaža,
plastični kozarčki in lončki,
vrečke, folija, nakupovalne
plastične vrečke, embalaža
prevlečena z alu folijo;
tetrapak embalaža
NAVODILO
V zabojnik ne sodi embalaža, onesnažena z
nevarnimi snovmi, plastične igrače, plastična in
kovinska kuhinjska posoda, plastični vrtni pribor.
Na ekološki otok se prinaša samo prazna embalaža
– brez vsebine!
Plastenke, tetrapak embalažo in pločevinke je
potrebno pred odlaganjem v zabojnik čim bolj
stisniti, da se volumen zabojnika čim bolj izkoristi.
Okolica ekološkega otoka naj ostane čista!
ZABOJNIK ZA STEKLENO EMBALAŽO
steklenice,
kozarci,
steklena embalaža od živil,
kozmetike
NAVODILO
V zabojnik ne sodi ravno steklo (okensko,
avtomobilsko),
kristal,
porcelan,
keramika,
ognjevarno steklo, ogledala, žarnice, svetlobne in
neonske cevi, steklo svetil.
Na ekološki otok se prinaša samo prazna steklena
embalaža – brez vsebine.
Okolica ekološkega otoka naj ostane čista!
ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE SEVNICA, SAVSKA CESTA
Zbirni center za odpadke je objekt, kamor lahko vsa gospodinjstva
občine Sevnica, ki so vključena v sistem ravnanja z odpadki,
brezplačno oddajajo odpadke skozi celo leto.
Urnik obratovanja je objavljen na zadnji strani položnice za
komunalne storitve.
V ZBIRNI CENTER SE DOSTAVLJA:
KOSOVNE ODPADKE, LOČENE FRAKCIJE, NEVARNE ODPADKE, ODPADNO
ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO, MANJŠE KOLIČINE GRADBENIH
ODPADKOV IZ GOSPODINJSTVA, ODPADNI TEKSTIL, SANITARNO OPREMO,
KERAMIKO, ODPADNE GUME OD OSEBNIH VOZIL, OSTALE ODPADKE IZ
GOSPODINJSTVA.
KOSOVNI ODPADKI
pohištvo, sedežne garniture,
kopalniška oprema, vzmetnice,
preproge, talne obloge, športni
rekviziti, vrtna oprema, mali in veliki
gospodinjski aparati, zabavna
elektronika, kovine
MOŽNOSTI ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV DANES:

Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno s posebno
naročilnico naroči brezplačni kosovni odvoz do 2 m3.
Naročilnica je dostopna na spletni strani podjetja ali pa
jo na podlagi vašega zaprosila pošljemo tudi na vaš
naslov.

Kosovne odpadke se lahko dostavlja skozi celo leto tudi
na Zbirni center za odpadke Sevnica.

Možno je naročati tudi večje ali večkratne odvoze, ki pa
se potem izvršijo proti plačilu.
NEVARNI ODPADKI
akumulatorji, baterije, škropiva,
pesticidi, barve, laki, čistila, ostale
kemikalije, redčila, topila, lepila,
kozmetika, neuporabljena stara
zdravila, embalaža, ki vsebuje
ostanke nevarnih snovi, odpadna
motorna olja, odpadna jedilna olja
Nevarni odpadki
predstavljajo
posebno
obremenitev za
okolje, če niso
pravilno odloženi
in uničeni. Zato
pozivamo vse
uporabnike, da z
ostanki izdelkov, ki
na embalaži
vsebujejo simbole
za nevarne snovi,
ravnajo pazljivo
in poskrbijo za
pravilno oddajo.
MOŽNOSTI ODDAJE NEVARNIH ODPADKOV DANES:


V Zbirni center za odpadke.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov po občini, ki se, po
predhodnem obvestilu, običajno izvaja v jesenskem času.
OBLAČILA, OBUTEV IN HIŠNI TEKSTIL
LOKACIJE ZABOJNIKOV
SO NA EKOLOŠKIH
OTOKIH v:
uporabna moška, ženska in
otroška oblačila (zimska,
poletna, športna, nosečniška,
večerna, …), spodnje perilo,
čevlje v parih, hišne tekstilije
(prte, posteljnino, brisače,
zavese), pokrivala, pasove,
torbice, manjše plišaste igrače
Sevnici
(parkirišče
bazena), Boštanju (pri
stari pošti), Loki (pri
zadrugi), Šentjanžu (na
avtobusnem
postajališču), Krmelju
(pri plinarni), Tržišču
(pri trgovini Urban), na
Studencu
(nad
gasilskim domom) in
Blanci (pri trgovini).
NAVODILO PRIPRAVE:
Oblačil pred oddajo ni potrebno posebej prati, likati in zlagati,
vendar naj bodo kljub temu primerno čista in uporabna za
ponovno uporabo ali za recikliranje. To pomeni, da uporabni
tekstil in obutev zgolj zložite v navadne plastične vrečke.
Zlaganje v vreče je potrebno zaradi transporta.
Pooblaščeno podjetje zabojnike prazni enkrat tedensko in
vsebino odpelje na razvrščanje. Približno 70% vsebine iz
tovrstnih zabojnikov gre v ponovno uporabo, 15% se uporabi za
krpe, 10% se reciklira, okrog 5% preostanka pa gre v postopke
energetske izrabe oz. odstranjevanje.
Pri ločenem zbiranju tekstila je potrebno upoštevati, da v
zabojnik ne sodijo mokra, umazana, strgana oblačila, šiviljski in
krojaški dodatki, tekstilni polizdelki. Prav tako se v zabojnik ne
odlagajo prešite odeje, vzglavniki, preproge, dežniki, vzmetnice
in razna polnila. Tovrstne odpadke je potrebno pripeljati na
Zbirni center za odpadke v Sevnici.
Nova ponudba je za uporabnike komunalnih storitev in za
občino povsem brezplačna. Ločeno zbiranje tekstila ima poleg
pozitivnih okoljskih učinkov tudi socialni vidik, saj omogoča nova
delovna mesta, z zbiranjem še uporabnih oblačil in obutve
pomagamo tudi ljudem v stiski.
BIOLOŠKI ODPADKI IN HIŠNO KOMPOSTIRANJE
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom določa, da morajo vsa gospodinjstva
biološke odpadke zbirati ločeno.
Zakonodaja prepoveduje mešanje biorazgradljivih
odpadkov z ostalimi odpadki in z ločeno zbranimi
frakcijami komunalnih odpadkov.
V primeru, da imate vrt, lahko biološke odpadke kompostirate
kar sami z uporabo lastnega kompostnika. Kompostiranje je
najbolj naraven način bogatenja prsti. Kompost, ki je pravilno
pripravljen, vsebuje organske snovi, humus, makro in
mikrohranila in vitamine.
Odpadki, ki se kompostirajo:

zeleni vrtni odpad: odpadno vejevje, trava, listje,
stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja
malih živali, lesni pepel;

kuhinjski odpadki: zelenjavni in sadni olupki vseh
vrst, kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke, jajčne
lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez tekočin in
embalaže), papirnate vrečke, robčki in brisače (v manjših
količinah), kuhani ne tekoči ostanki hrane.
Navodila za postavitev hišnega kompostnika:
Hišno kompostiranje z uporabo
vrtnega kompostnika ali uporaba
bio odpadkov kot hrana za živali je
najbolj
priporočljiva
oblika
izločevanja teh odpadkov iz
mešanih komunalnih odpadkov.
NAVODILO ZA POSTAVITEV HIŠNEGA KOMPOSTNIKA:
- Prostor: Za kompostiranje zadostuje že 2 do 3 m3 velika
prostornina na polsenčnem ali senčnem delu vrta ali
zelenice, ki je zaščiten pred vetrom.
- Koraki kompostiranja: Kompostnik naj ima neposreden
stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen.
Na dno se v višini 15 cm naloži zastirko iz drobnih vej in
listja. Na to površino se odlaga mešanico organskih
odpadkov in tvori obliko kupa, ki ga je potrebno
zavarovati pred dežjem. Na kompostni kup se izmenično
vlaga suhi strukturni material (veje, zeleni obrez) in
vlažni ne-strukturni material (trava, kuhinjski odpadki).
Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj
prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da se
prepreči neprijetne vonjave in s tem ne privablja
neželenih gostov kot so podgane ali ptiči.
- Vlaženje: V času daljše poletne suše je za razvoj
mikroorganizmov priporočljivo vlaženje kompostnega
kupa.
- Prezračevanje: Za pravilni proces trohnenja je potrebno
material po treh ali štirih tednih obrniti. S tem se
kompostni material prezrači in pospeši razkroj v kupu.
- Uporaba: Dozorel kompost se preseje s sitom z
odprtinami 15 do 20 mm, preostanek se uporabi za
nadaljnji razkroj kot strukturni material. Zrel kompost je
temno rjave ali črne barve in ima prijeten vonj po zemlji.
Uporablja se kot gnojilo za izboljšanje tal v zelenjavnem,
sadnem in okrasnem vrtu, na trati, za sajenje dreves,
grmovnic in lončnic.
Gospodinjstva v strnjenih naseljih, katerim so bile dodeljene
namenske rjave posode za biološke odpadke, pa pozivamo k
spoštovanju navodil za pravilno odlaganje in pripravo za odvoz
tovrstnih odpadkov v kompostarno.
Poudarjamo, da naj uporabniki posode pri hišah sami sproti
čistijo in po potrebi operejo.
Večje količine zelenega obreza ne prevzemamo ob rednem
odvozu bioloških odpadkov. Potrebno je naročiti poseben
odvoz, ki pa je plačljiv.
Biološko razgradljive odpadke je potrebno obdelati s
kompostiranjem, anaerobnim razgrajevanjem, z mehansko
– biološko obdelavo ali podobnimi postopki, med katere pa
nikakor ne sodi sežiganje v naravnem ali bivalnem okolju.
Prepovedano je sežiganje naravnih odpadkov, pomešanih z
ostalimi odpadki (folija itd.,), saj se zaradi ognja, ki ne
razvije dovolj visoke temperature, v zrak sproščajo strupeni
plini, dim ter saje, ki so po dognanjih strokovnjakov toksični
in karcinogeni. Tovrstno ravnanje se kazensko preganja!
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
ne-elektronske plastične igrače, glavniki, krtače, ščetke,
čopiči, cigaretni ogorki, fotografije, flomastri, glinena in
keramična posoda, avdio in video kasete, plenice, higienski
vložki, toaletni papir in brisače, vata, iztrebki malih živali,
povoščen, plastificiran in zamaščen ter s folijo združen papir
za zavijanje delikatesnih izdelkov, kartonski piknik krožniki in
kozarci, krpe in gobice za čiščenje, usnje, papir za peko,
umazana aluminijasta folija, neuporabna oblačila in uničeni
čevlji
Z ločevanjem odpadkov se zmanjšuje količine odloženih
odpadkov na deponiji, zmanjšuje stroške odlaganja odpadkov,
zmanjšuje porabo naravnih surovin in virov potrebnih za
izdelavo novih izdelkov ter varuje okolje.
Danes preostanek nekoristnih komunalnih odpadkov, ki jih ni
mogoče predelati ali ponovno uporabiti in se dokončno odložijo
na odlagališču, predstavlja le še 30% vseh odpadkov.
Več informacij o pravilnem ravnanju z odpadki dobite na spletni
strani www.komunala-sevnica.si, v Priročniku za pravilno
ravnanje z odpadki iz gospodinjstev ali na tel. št. 07 81 64 714.
BELEŽKA