Kako v spletni učilnici organizirate prijavo na izobraževanje

Navodila
Dejavnost Rezervacija v spletni učilnici Moodle
Organizacija prijave na izobraževanje in delo z udeleženci
Januar, 2015
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete
gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.
Kazalo vsebine
Dodajanje in urejanje dejavnosti rezervacija ................................................................................ 1
Dodajanje izvedb izobraževanj .................................................................................................. 13
Upravljanje izvedbe .................................................................................................................... 16
Vključevanje udeležencev v spletno učilnico izobraževanja....................................................... 17
Prijava in preklic rezervacije ....................................................................................................... 20
Označevanje prisotnosti in opravljenih dejavnosti na srečanju v živo ........................................ 21
I
Dodajanje in urejanje dejavnosti rezervacija
1. V spletni učilnici vključite urejanje in v poglavju kliknete na Dodaj dejavnost ali vir.
Slika 1: Dodajanje dejavnosti
2. V oknu, ki se vam odpre izberete dejavnost Rezervacija in na dnu kliknete na gumb Dodaj.
Slika 2: Dodajanje dejavnosti Rezervacija
3. Odpre se vam stran, kjer pri nastavitvah Splošno urejate naslednje:

Ime dogodka – vpišete ime izobraževanja

Tip dogodka – vpišete tip izobraževanja npr. seminar, konferenca, delavnica

Opis – napišete kratek opis

Trajanje – vpišete število ur izobraževanja

Točke – vpišete točke, ki jih udeleženec dobil ob uspešnem zaključku izobraževanja

Ime organizatorja – vpišete organizatorja izobraževanja

URL ankete - vnesete spletni naslov evalvacijskega vprašalnika za udeležence

Teachers poll url – vnesete spletni naslov evalvacijskega vprašalnika za predavatelje
1
Kako uredite nastavitve Splošno je prikazano na primeru delavnice spletne učilnice Moodle.
Slika 3: Nastavitve Splošno
4. Pri privzetih nastavitvah rezervacije določite število udeležencev na izobraževanju. Če pri
nastavitvi Omeji število udeležencev izberete Omogoči, lahko določite maksimalno število
udeležencev na delavnici in število mest na čakalni listi. Število udeležencev in mest na čakalni
listi lahko določite tudi pri dodajanju posamezne izvedbe.
Slika 4: Privzete nastavitve rezervacije
2
5. Rezervacijo izobraževanja lahko omejite na določeno časovno obdobje. Če potrdite polje Omeji
možnost odzivanja na to časovno obdobje, udeležencem določite do kdaj se lahko prijavijo na
izobraževanje.
Slika 5: Omejitev prijave
6. Nastavitev potrditvenega e-maila - obveščanja po elektronski pošti. Če pri nastavitvi Pošlji
potrditveno elektronsko pošto izberete DA, bodo udeleženci po elektronski pošti dobili obvestilo
o rezervaciji. Obvezno polje je Uporabniško ime skrbnika rezervacije.
Slika 6: Obveščanje po elektronski pošti
3
7. Potrditev rezervacije - udeleženci dobijo po elektronski pošti potrditev rezervacije za udeležbo
na izobraževanju.
Pri dodajanju rezervacije se vam odpre stran s privzetimi nastavitvami, ki jih lahko prevedete,
dopolnite. Spremenljivke, ki črpajo vrednosti iz baze morajo ostati zapisane v zavitih oklepajih.
Slika 7: Potrditev rezervacije
8. S klikom na vprašaj dobite pregled spremenljivk, ki jih lahko vključujete v besedilo.
Slika 8: Spremenljivke
4
Primer urejene nastavitve Potrditev rezervacije za delavnico SU Moodle.
Slika 9: Potrditev rezervacije za delavnico SU Moodle
Primer elektronske pošte, ki jo dobijo udeleženci.
Slika 10: Potrditvena elektronska pošta
9. Čakalna vrsta - udeleženci v primeru, da so mesta na izobraževanju zasedena dobijo
obvestilo, da so v čakalni vrsti.
Slika 11: Nastavitev čakalne vrste
5
10. Sporočilo o sproščenih mestih na izobraževanju (sporočilo o spremembi statusa) - pri
dodajanju izvedbe rezervacije (opisano v nadaljevanju) lahko določite, da udeleženci prekličejo
rezervacijo in na tak način se sprostijo mesta na izobraževanju.
Slika 12: Nastavitev obvestila o sproščenih mestih
11. Preklic izobraževanja - udeleženci dobijo obvestilo, če je izobraževanje preklicano.
Slika 13: Nastavitev preklica rezervacije
12. Pošiljanje ankete udeležencem in predavateljem

Pošlji URL ankete - udeležencem predavatelj iz spletne učilnice lahko pošlje evalvacijski
vprašalnik. URL ankete mora biti vnesen pri splošnih nastavitvah ali, ko dodajate izvedbo
izobraževanja.
Slika 14: Nastavitev pošiljanja evalvacije udeležencem
6

Nastavitev pošiljanja ankete predavatelju.
Slika 15: Nastavitev pošiljanja evalvacije predavateljem
13. Opomnik pred izvedbo izobraževanja - udeleženci dobijo pred izvedbo izobraževanja
opomnik. Koliko dni prej ga dobijo določite pri dodajanju izvedb (prikazano v nadaljevanju). V
opomniku lahko udeležencem napišete tudi kaj potrebujejo za udeležbo na izobraževanju.
Slika 16: Nastavitev opomnika
14. Razne nastavitve

Pravila udeležbe – udeležencem lahko napišemo kakšna so pravila, pogoji za udeležbo na
izobraževanju.

Pomembna nastavitev je Uporabniki lahko prekličejo rezervacijo. Z izbiro DA
udeležencem omogočite, da lahko sami prekličejo prijavo na izobraževanje.

Samodejno vključi uporabnike v skupino – DA določite takrat, ko želite udeležence
vključiti v drugo spletno učilnico (v učilnico kjer se bo izvajal seminar) in jih pri tem razvrstiti
še v skupino.
7
Nastavitev, da uporabniki lahko prekličejo prijavo na izobraževanje.
Nastavitev za samodejno dodajanje udeležencev v skupino
(pomembno, če boste udeležence vključevali v drugo
spletno učilnico).
Slika 17: Razne nastavitve
15. Kategorija – sistem vam omogoča uvrstitev izobraževanja v kategorije (izobraževanje.sio.si).
Kategorijo ustvarite s klikom na povezavo Uredi kategorijo.
Slika 18: Urejanje kategorij
8
16. Dodatna polja – pri dodatnih poljih določite kaj se zahteva od uporabnika iz njegovega profila,
za potrebe izobraževanja.
Slika 19: Dodatna polja
17. Connected booking – omogoča povezovanje rezervacij in prijavljenih uporabnikov.
Slika 20: Povezovanje z drugimi rezervacijami v SU
Primer:

Za določeno izobraževanje (npr. Spletne učilnice Moodle) v nastavitvah administracije (Booking
administration – Uredi nastavitve) najprej izberete rezervacijo s katero želite narediti povezavo
(v našem primeru z delavnico Gremo 6).
Slika 21: Izbira rezervacije
9

Nato pri določeni izvedbi ali dodajanju nove izvedbe pri nastavitvi »Connected option«
izberete rezervacijo, ki ste jo že določili za povezovanje. Vpišete tudi število uporabnikov.
Slika 22: Urejanje nastavitev - možnosti povezave

Označite uporabnika in kliknete na gumb »Book users to other booking«. Pri uporabniku, ki
je že prijavljen na obe delavnici sistem samodejno naredi znak za povezavo - puščico.
Ob uporabniku se prikaže znak, če je že prijavljen
na delavnico, ki ste jo določili za povezavo.
1. Označite uporabnika
2. Kliknete na gumb
»Book user to other booking
Slika 23: Povezovanje z drugimi rezervacijami

Uporabnik, ki smo ga povezali z drugo rezervacijo (določeno izvedbo) dobi ob imenu znak.
Znak pomeni, da je
uporabnik povezan z drugo
rezervacijo.
Slika 24: Znak za povezane rezervacij uporabnika
10

Prikaz rezervacije s katero smo povezali uporabnika - ob udeležencu je prikazan datum
povezave.
Slika 25: Povezava uporabnika z drugo rezervacijo
18. Zaključevanje dejavnosti uporabite za označevanju prisotnosti udeležencev in opravljenih
dejavnostih na srečanju v živo. Pri nastavitvi Sledenje zaključku izberete Pokaži aktivnost kot
dovršeno, ko so pogoji izpolnjeni. Pri dokončanju dejavnosti (Aktivity completion) obkljukate
omogoči zaključek dejavnosti (Enable aktivity completion).
Kako pri udeležencih označujemo zaključevanje dejavnosti je opisano v poglavju označevanje
prisotnosti in opravljenih dejavnostih na srečanju v živo.
Slika 26: Zaključevanje dejavnosti
Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani spremembe.
11
Primer urejene rezervacije za delavnico SU Moodle.
Slika 27: Urejena rezervacija
12
Dodajanje izvedb izobraževanj
1. Na dnu strani (rezervacije) kliknete na gumb Dodaj novo izvedbo dogodka.
Slika 28: Dodajanje izvedbe izobraževanja
2. Odpre se vam stran kjer pri rezervaciji urejate naslednje:

vpišete datum izvedbe dogodka;

lokacijo – kraj izvedbe;

inštitucijo – šolo, zavod;

naslov kraja izvedbe.
Če pri nastavitvi Omeji število udeležencev obkljukate polje, lahko določite Maksimalno število
udeležencev in Maksimalno število mest na čakalni listi.
Slika 29: Urejanje rezervacije

Omejite lahko možnost prijave na določeno časovno obdobje.

Določite lahko spletno učilnico kjer se bo izvajalo izobraževanje. To storite v primeru, če se
bo izobraževanje izvajalo v drugi spletni učilnici.

Če potrdite polje začetek in konec izobraževanja, lahko določite uro začetka in zaključka
usposabljanja.
13

Izobraževanje lahko dodate v koledar – prikazano bo v koledarju na izobrazevanje.sio.si.

Vpišete koliko dni pred izobraževanjem naj se pošlje opomnik vsem udeležencem
izobraževanja.

Vnesete naslova spletne ankete – evalvacije za udeležence izobraževanja in za
predavatelja (naslova anket sta že dodana, če ste jih vnesli pri splošnih nastavitvah).
Omejitev prijave
Izbira SU izobraževanja
Določitev datuma in ure izobraževanja
Nastavitev opomnika
Naslov ankete za udeležence in predavatelje
Slika 30: Urejanje rezervacije
Potrdite s klikom na gumb Shrani in prikaži ali Shrani in dodaj novo, če boste dodali novo izvedbo.
14
Dodana izvedba na izobraževanje se vam prikaže na dnu strani, kjer imate naslednje možnosti:
1. Prenesi vse odzive za vse izvedbe dogodka: prijavljene uporabnike lahko prenesete v
format ODS ali Excel za vse izvedbe dogodka.
2. Prikažete lahko samo svoje rezervacije, vse rezervacije in iščete določeno izvedbo.
3. S klikom na gumb Import CVS with booking options se vam odre stran kjer lahko izberete
CVS datoteko za uvoz uporabnikov.
4. Tag tempates - s klikom na gumb Tag templates se vam odpre stran z imenom tag-a (oznake)
in njegovo vrednostjo. S klikom na gumb »Add new tag template« vnesete novo »oznako«.
Pod tag vnesete besedo npr. Moodle, v polje text pa vsebino, ki naj bi zamenjala to besedo,
npr. »spletne učilnice«. Ko shranite, vidite da je tag [Moodle] dobil oglate oklepaje, kar lahko
vnesete v tekstovna polja (deluje na dogodku in na izvedbah dogodkov ter v e-pošti).
1. Prenos odzivov
2. Prikaz in iskanje izvedb
3. Gumb za uvoz CSV datoteke
Slika 31: Možnosti rezervacije
15
4. Dodajanje "oznak"
Upravljanje izvedbe
1. Kliknete na povezavo Upravljaj z x odzivi.
Slika 32: Upravljanje izvedbe
2. Odpre se vam stran, kjer imate na vrhu naslednje možnosti:

Uredi to izvedbo dogodka – izvedbo lahko dopolnjujete in popravljate;

Izbrišite to izvedbo dogodka – izbrišete izvedbo;

Prenesi uporabnike v .ods /.xls – uporabnike prenesete v preglednico;

Dodaj predavatelje – s klikom na povezavo se vam odpre stran, kjer dodajate predavatelje;

Vpiši druge uporabnike – če uporabniki niso vpisani, jih lahko s klikom na to povezavo
vpiše predavatelj;

Išči – iskalnik prijavljenih na določeno izvedbo izobraževanja;

Pošlji URL ankete predavatelju – pošiljanje ankete iz spletne učilnice. Anketo predavatelj
dobi po e-pošti.
Slika 33: Upravljanje izvedbe – povezave na vrhu izvedbe z odzivi
Na dnu strani z odzivi pa lahko s klikom na gumbe urejate naslednje:

Vključi uporabnike v spletno učilnico – udeležence lahko s klikom na ta gumb vključite v
spletno učilnico, kjer se izvajalo izobraževanje, seveda mora biti to v nastavitvah določeno.

Izbriši odzive – izbrišete prijavljenega udeleženca.

Pošlji URL ankete – pošljete naslov ankete udeležencem, obvestilo s povezavo ankete
dobijo po e-pošti.

Pošlji poljubno sporočilo – udeležencem lahko iz spletne učilnice pošljete sporočilo.
16

Confirm aktivity completion – označite prisotnost udeležencev in dejavnosti, ki so jih opravili
na srečanju v živo.
Slika 34: Upravljanje izvedbe – gumbi na dnu izvedbe z odzivi
Vključevanje udeležencev v spletno učilnico izobraževanja
1. Če se izobraževanje ne bo izvajalo v učilnici kjer so se udeleženci prijavljali, jih lahko s klikom
na gumb Vključi uporabnike v spletno učilnico, vključite v spletno učilnico izobraževanja.
2. V nastavitvah pri dodajanju ali urejanju rezervacije v padajočem meniju najprej izberete
spletno učilnico - določite učilnico kjer se bo izvajalo izobraževanje.
Slika 35: Izbira spletne učilnice
3. Ime spletne učilnice se prikaže pri odzivih rezervacije (prijavljenih uporabnikih) kot povezava –
Povezana spletna učilnica: ime učilnice. S klikom na gumb Vključi uporabnike v spletno
učilnico, udeležence vključite v spletno učilnico kjer se bo izvajalo izobraževanje.
17
Primer: Prikaz izbrane spletne učilnice in vključevanja uporabnikov. Udeleženci so prijavljeni na
seminar Od ideje do e-učnega gradiva v spletni učilnici »Katalog ZRSŠ« seminar pa se izvaja v
SU »Od ideje do e-učnega gradiva«.
S klikom na gumb »Vključi uporabnike v spletno
učilnico« jih lahko vključite v učilnico seminarja.
Spletna učilnica seminarja
Gumb za vključevanje udeležencev v
spletno učilnico seminarja
Slika 36: Vključevanje udeležencev v spletno učilnico
18
4. Sistem udeležence tudi samodejno razvrsti v skupino, vendar morate to določiti pri urejanju
rezervacije (pri Raznih nastavitvah - Samodejno dodaj udeležence v skupino izberete
DA).
Slika 37: Razne nastavitve – Samodejno dodaj udeležence v skupino
Primer samodejno ustvarjene skupine z vključenimi uporabniki.
Slika 38: Samodejno ustvarjena skupina
19
Prijava in preklic rezervacije
1. Udeleženci se s klikom na gumb Rezerviraj sedaj prijavijo na izobraževanje.
Slika 39: Prijava na izobraževanje
2. S klikom na gumb Prekliči rezervacijo prijavo lahko prekličejo – se odjavijo iz izobraževanja.
Obvestilo o uspešno preklicani rezervaciji dobijo po e-pošti.
Slika 40: Preklic rezervacije
3. Udeleženci imajo možnost prikaza samo svoje rezervacije, prikaz vseh izvedb in iskanja
določene izvedbe.
Slika 41: Možnosti prikaza in iskanja rezervacij
20
Označevanje prisotnosti in opravljenih dejavnosti na srečanju v živo
1. Predavatelj v spletni učilnici označi vse, ki so prisotni in so opravili naloge na srečanju v živo.
2. V spletni učilnici kliknete na izobraževanje, ki ste ga izvajali. Odpre se vam stran z izvedbami,
kjer pri svoji izvedbi kliknete še na povezavo Upravljaj z X odzivi.
3. Označite udeležence, ki so bili prisotni na srečanju v živo in so opravili naloge ter kliknete na
gumb Confirm activity completion.
1. Označimo vse, ki so prisotni in so
opravili naloge na srečanju v živo.
2. Izberemo gumb
»Confirm activity completion«
Slika 42: Označevanje udeležencev in opravljenih dejavnosti na srečanju v živo
4. Po kliku na gumb Confirm activity completion se pri udeležencih pojavi kljukica kar pomeni,
da so bili prisotni na izobraževanju v živo in uspešno opravili vse dejavnosti.
Kljukica je znak, da je udeleženec opravil
dejavnosti (v tem primeru to pomeni, da
je bil prisoten na srečanju v živo in je
opravil vse naloge).
Slika 43: Uspešno opravljene dejavnosti
21
5. Udeleženec pri izobraževanju dobi kljukico.
Tako vidi udeleženec.
Slika 44: Pogled udeleženca
22