Pravila nagradne igre M holidays vas odpelje na izlet

P RAVILA
NAGRADNA IGRA– M holidays vas odpelje na izlet !
1.
Organizator nagradne igre je Poslovni sistem Mercator, d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska
cesta 107, sektor Potovalne storitve (v nadaljevanju M holidays).
2.
Nagradna igra M holidays vas odpelje na izlet ! (v nadaljevanju nagradna igra) je objavljena
na spletni strani www.mholidays.si in v M holidays katalogu 2013, v katerem je mogoče sodelovati
tako, da se udeleženci naročijo na M holidays e-novice na spletni strani www.mholidays.si od
1.3.2013 do 31.10.2013. Udeleženci nagradne igre so lahko samo polnoletne osebe. Šteje se, da novi
naročniki M holidays e-novic z naročilom na e-novice soglašajo s sodelovanjem v nagradni igri in s
pravili nagradne igre.
3.
V nagradnem žrebanju nagradne igre lahko vsak sodeluje le enkrat. To pomeni, da je vsak
lahko izžreban le enkrat, s čimer želi organizator zagotoviti sodelovanje v nagradni igri čim večjemu
številu ljudi.
4.
Nagradno žrebanje se bo izvajalo 1 x mesečno v obdobju od 1.3.2013 do 31.10.2013, in sicer
vsakega 5. v mesecu. V kolikor je 5. v mesecu sobota, nedelja ali praznik, se nagradno žrebanje
izvede na prvi delovni dan, ki sledi 5. v mesecu. Prvo žrebanje bo izvedeno 5. aprila 2013. Skupaj se
bo izvedlo 8 nagradnih žrebanj in izžrebalo 8 nagrajencev.
Nagrada je ENODNEVNI IZLET ZA ENO OSEBO, katerega organizator je M holidays. Nagrajenci lahko
izbirajo med vsemi enodnevnimi izleti, ki imajo razpisane in zagotovljene odhode v letu 2013 in
katerih organizator je M holidays. Nagrada zajema storitve, ki so vključene v osnovno ceno
enodnevnega izleta in ne zajema možna doplačila, ki niso vključena v program izleta ter jih potnik
lahko doplača sam ob prijavi na izlet. Splošni pogoji so sestavni del programa izleta.
Možni odhodi na potovanje: vsi razpisani in zagotovljeni odhodi enodnevnih izletov v letu 2013,
katerih organizator je M holidays.
V kolikor nagrajenci posameznih mesečnih žrebanj v času trajanja nagradne igre odpovedo
prejemanje M holidays e-novic ne morejo koristiti nagrade in so izključeni iz nagradne igre.
5.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na elektronski naslov, s katerim so se prijavili na M
holidays e-novice, najkasneje v 10 delovnih dneh od datuma posameznega mesečnega žrebanja.
Organizator bo v obvestilu o nagradi od nagrajenca zahteval naslednje podatke: ime in priimek,
naslov, poštno številko in davčno številko nagrajenca. Po prejetju podatkov bo organizator po
elektronski pošti in v pisni obliki obvestil nagrajenca o tem, kje, kdaj in kako lahko koristi nagrado in
priložili seznam enodnevnih izletov.
Nagrajenci bodo objavljeni na spletnih straneh
www.mholidays.si ter na socialnih omrežjih Mercator Facebook in Mercator Twitter najkasneje v
roku 10 delovnih dni po zaključku žrebanja. Nagrajenec soglaša z javno objavo njegovega imena in
priimka ter kraja bivanja.
6.
Vsakokratno mesečno žrebanje bo izvedeno na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje
bo izvedla komisija, sestavljena iz uslužbencev organizatorja. Po končanem žrebanju bo komisija
pripravila in podpisala ustrezen zapisnik. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.
7.
Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na
drugo osebo.
8.
Organizator bo nagrajenca pisno obvestil o načinu koriščenja nagrade. Organizator bo za
nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila
dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Če nagrajenec
organizatorju ne bo dostavil svoje davčne številke oziroma nagrade iz kakršnihkoli razlogov ne bo
prevzel, mu pravica do koriščenja nagrade zapade tri mesece od dne, ko je bil obveščen o nagradi.
Nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 delovnih dni od objave rezultatov žrebanja in s
tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju na naslov iz 1. Točke teh
pravil s pripisom »za Sektor Potovalne storitve, M holidays pošlje podpisano pisno izjavo, da se
odpoveduje nagradi.
9.
Organizator bo vse osebne podatke nagrajencev varoval v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za namene, za katere so bili pridobljeni, to je za namen
izvedbe nagradne igre.
10.
Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila,
se hranijo v prostorih organizatorja še 5 let po zaključku nagradne igre.
11.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil. O vseh spremembah in novostih
pravil bo organizator obveščal na spletnem mestu www.mholidays.si .
Ljubljana, februar 2013