CORAGEN - Pinus TKI dd

®
CORAGEN
Olimje, JELENOV GREBEN, 14.4.2010
CORAGEN®
Nov način delovanja
Visoka učinkovitost
Hitro in dolgotrajno delovanje
Širok spekter delovanja
Odličen ekotoksikološki profil
CORAGEN®
Insekticid za varstvo sadnega drevja, vinske trte in krompirja pred
rastlinskimi škodljivci
• učinkovito zatira trdovratne škodljivce, kot so: jabolčni zavijač
(Cydia pomonella), sadni zavijač (Adoxophyes orana), pasasti
sadni lupinar (Pandemis heparana), sadni listni sitar
(Phyllonorychter blancardella), sadni listni zavrtač (Phyllonorychter
corylifoliella), sadni listni duplinar (Leucoptera scitella), breskov
molj (Anarsia Lineatella), breskov zavijač (Cydia molesta), križasti
(Lobesia botrana) in pasasti (Eupoecilia ambiguella) grozdni sukač
ter koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata)
• primeren za integrirano pridelavo
CORAGEN®
Kemijska sestava:
Me
Cl
H
N
Br
O
H
N
O
Me
N
N
Cl
N
Aktivna snov: Rynaxypyr®
ISO ime: Klorantraniliprol
Kemična skupina: antranilni diamidi
Vsebnost aktivne snovi: 200g/L
Formulacija: v obliki koncentrirane suspenzije (SC)
Pakiranje: 0,2L,1L
CORAGEN®
Edinstven biološki način delovanja: Rynaxypyr®
Procesilevitve
levitve
Procesi
IRI
••IRI
RRI
••RRI
Živčnisistem
sistem
Živčni
•Piretroidi
•Piretroidi
•Organofosfati
•Organofosfati
•Karbamati
•Karbamati
•Neonikotinoidi
•Neonikotinoidi
•Spinozini
•Spinozini
•Oxadiazini
•Oxadiazini
…..
…..
Na mišična
mišična
Na
vlaknadeluje
deluje
vlakna
samo
samo
Rynaxypyr®®
Rynaxypyr
CORAGEN®
Način delovanja: aktiviranje Ryanodinskih Receptorjev (RyRs)
Nova
Novabiokemična
biokemičnaciljna
ciljnaskupina
skupinaza
zasintetične
sintetičneinsekticide
insekticide(skupina
(skupina28)
28)
++
RyRs
RyRsso
soCa
Ca++kanali,
kanali,kikiimajo
imajoključno
ključnovlogo
vlogopri
prikrčenju
krčenjumišic
mišic
®
++
Rynaxypyr
Rynaxypyr®aktivira
aktiviraRyRs,
RyRs,leletitipovzročjo
povzročjoizčrpanje
izčrpanjezalog
zalogCa
Ca++ionov,
ionov,ss
tem
temse
seoslabi
oslabimišična
mišičnakontrakcija,
kontrakcija,kar
karorganizem
organizemparalizira,
paralizira,
posledica
posledicajejenjegova
njegovasmrt
smrt
mišična celica
TRETIRANO
TRETIRANO
UTC
UTC
CORAGEN®
Prijazen do opraševalcev !!!
CORAGEN®
Primerjalna tabela toksičnosti za čebele
Laboratorijski rezultati
Aktivna snov
Zaužitje
Indirektni kontakt
Rynaxypyr
Nestrupen
Nestrupen
Thiametoxam
Zelo strupen
Zelo strupen
Klorpirifos - etil
Zelo strupen
Zelo strupen
Spinosad
Zelo strupen
Zelo strupen
Dimetoat
Zelo strupen
Zelo strupen
Metoksifenozid
Nestrupen
Nestrupen
Fosmet
Zelo strupen
Zelo strupen
Malathion
Zelo strupen
Zelo strupen
Indoksakarb
Zmerno strupen
Malo strupen
Etofenproks
Zelo strupen
Zelo strupen
Abamectin
Zelo strupen
Zmerno strupen
(Data: C. Porrini, DISTA for Programma Reg.le Emilia-Romagna 797/04, standard lab. test results, Italy)
CORAGEN®
Varen za predatorje, parazitoide in plenilske pršice !!!
CORAGEN®
Nizek riziko za neciljne organizme
Trichogramma pretiosum (Parra et al. 2004)
Trichogramma chilonis (Sharma et al. 2005)
Bracon hebetor (Parra et al. 2004)
Dolichogidea tasmanica (Newman et al. 2006)
Aphelinus mali (Cole et al.2005)
alen
Ageniaspis citricola (Parra et al. 2004)
m
i
n
Aphidius rhopalosiphum (various, 2004-05)
li mi
a
z
bre
Chrysoperla carnea (Cameron et al. 2006)
.
p
sp
h
i
Mallada signatus (Cole et al.2005)
n
d
oi
88)
t
9
i
1
z
.
Hippodamia sp. (Cameron et al. 2006)
l
a
st) ssan et a
par
o
n
i
n
t
Hippodamia variegatta (Cole et al.2005)
r
m
, Ha
kih
s
p
s
u
r
o
o
r
%
Harmonia axyridis (Parra et al. 2004)
edat ek (0-30 Working G
r
p
ih
Coccinella septempunctata
(various,
2005-06)
g
o
učin C / WPRS
n
m
Adalia bipunctata n
(larvae)
a
B
o
to IO
n
g
a
n
r
i
Nabis ekimbergii
(Cole et al.2006)
d
sti
ccor
T
a
g
in
Orius insidiosus (Cameron
(Rat et al. 2006)
Amblyseius herbicolus (Rebelles et al. 2005)
Anthocoris nemoralis (Agrea, 2006)
Amblyseius andersoni (IASMA, 2006)
Geocoris punctipes (Cameron et al. 2006)
Kampimodromus aberrans (Agrea, 2006, Acta 2007)
Forficula auricularis (adults) (ERDC 2007-08)
Euseius citrifolius (Rebelles et al. 2005)
Iphiseiodes zulugai (Rebelles et al. 2005)
Apis mellifera (various, 2004-07)
Typhlodromus occidentalis (Beers et al. 2006)
Bombus terrestris (GEP studies 2007)
Typhodromus pyri (various, 2004-06)
Episyrphus balteatus (various 2006-07)
CORAGEN®
Selektivnost za koristne organizme
Talni
Talniorganizmi
organizmiakutno
akutnoLC
LC5050;;
Talni
Talniorganizmi
organizmireprodukcija
reprodukcijaNOEC:
NOEC:
Čebele
Čebeleakutno
akutnoLD
LD5050::
Čebele
Čebele(v
(vokolju):
okolju):
>1000
>1000mg/kg
mg/kg
1000
1000mg/kg
mg/kg
>117.79
>117.79µg/oralno
µg/oralno
>81.51µg/čebela
>81.51µg/čebelakontaktno
kontaktno
ninitoksičnosti
toksičnostiali
aliznakov
znakovzastrupitve
zastrupitve
Parazitoidne
Parazitoidneosice
osice(A.
(A.rhopalosiphi)
rhopalosiphi)LR
LR5050::>750
>750g/ha
g/ha(umrljivost
(umrljivost&&repro)
repro)
>750
Predatorske
Predatorskepršice
pršice(T.
(T.pyri)
pyri)LR
LR5050::
>750g/ha
g/ha(umrljivost
(umrljivost&&repro)
repro)
CORAGEN®
Tretiranje s sredstvom Coragen® proti jabolčnem zavijaču ima
stransko delovanje na razvoj hruševe bolšice !
Rynaxypyr®
Piretroid
Neonikotinoid
CORAGEN®
Spekter delovanja
Cydia pomonella (jabolčni zavijač)
Argyrotaenia pulchellana
Pandemis heparana (pasasti sadni
lupinar)
Pandemis cerasana
Phyllonorychter blancardella (sadni listni
sitar)
Leucoptera scitella (sadni listni duplinar)
Cydia molesta (breskov zavijač)
Anarsia lineatella (breskov molj)
Lobesia botrana (križasti grozdni sukač)
Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni
sukač)
Leptinotarsa decemlineata (koloradski
hrošč)
Ostrinia nubilialis (koruzna vešča)
Phyllonorychter corylifoliella (leskov listni
zavrtač)
Autographa gamma (glagolka)
Mamestra brassicae (kapusova sovka)
Pieris rapae (repin belin)
Plutella xilostella (kapusov molj)
Tuta absoluta (paradižnikov molj)
Chrysodeixis chalcites (sovka)
Mythimna unipuncta
Pieris brassicae (kapusov belin)
Sesamia spp. (sesamia)
Helicoverpa armigera (južna plodovrtka)
Spodoptera exigua
Spodoptera littoralis
Cydia funebrana (češpljev zavijač)
CORAGEN®
rrjaja, ,
a
n
i
l
p
a
n
ggaadduupljia
e
n
,,
d
a
e
r
s
n
a
,
d
n
a
j
i
a
a
l
r
č
s
p
a
zzaavvijiajačas,tneggaadduuplin
a
g
e
ssaaddnnegaadneeggaalilistne
e
š
riraammoo šeavrtaaččaa, ,ssadnolja
i
t
a
z
oovvitio
o zaist tneeggaazzavrkt oveeggaammolja
t
k
n
i
č
k
oouučin dneggaal listn a, brreesskov
k
h
a
l
k
jiajaččaa lahitarjaja, ,ssaadnea zavvijiajačča, b
i
v
a
z
jajabb. . zavstneggaassitar eskoovveegga za
g
e
l
o
g
bbrresk
PPole negaalilistne
d
g
a
e
ssadn
Široka biološka učinkovitost v sadjarstvu
Phyllonoricter
Phyllonoricter blancardella
blancardella
Argyrotaenia
Argyrotaenia
pulchellana
pulchellana
Cydia
Cydia pomonella
pomonella
CORAGEN®
Biološka učinkovitost – prenehanje prehranjevanja
Prenehanje prehranjevanja ličink sovke (Spodoptera exigua) po stiku z
listi, tretiranimi s sredstvom Coragen®
FORMULACIJA
Rynaxypyr®
Emamektin benzoat 5WG
Metosifenozid
DOZA
(g ai/ha)
ET 50
(minute) *
50
12
140
7
170
885
* ET50: Čas ko se 50% populacije preneha prehranjevati
Rynaxypyr®
50 g ai/ha
Emamectin benzoat
12 g ai/ha
Metosifenozid
140 g ai/ha
Netretirano
Kontrola
CORAGEN®
Premeščanje sredstva Coragen®
(po škropljenju):
razporeditev po površini
lokalno apoplastično
Tretiranje s Rynaxypyr
Rynaxypyrom
om®
premeščanje
Absorpcija Rynaxypyr
Rynaxypyra
a® v rastlino
nalaganje v mezofilu
Tretirana površina
Zgornja
povrhnjica
Srednji del
lista
Spodnja
povrhnjica
Netretiran spodnji del
lista
CORAGEN®
Odpornost proti izpiranju
100
80
60
40
Po
Pointenzivnem
intenzivnemdežju
dežju(28.6
(28.6mm
mmvv44urah)
urah)
se
v
rastlinah
še
vedno
nahaja
80%
se v rastlinah še vedno nahaja 80%
aktivne
aktivnesnovi
snovi
20
0
28.6 mm padavin
Brez padavin
Analzirano 18 ur po aplikaciji Analizirano 2 uri po aplikaciji
Vsebnost a.s. Rynaxypyr® na listih jablane
(mg a.i./cm2) pred in po padavinah
CORAGEN®
Odlično delovanje glede na količino padavin po tretiranju
(Courtesy of M.O. Haxaire-Lutun, ERDC, France)
® z insekticidi iz skupine
Primerjava
učinkovitosti
sredstva
Coragen
®
Efficacy
Efficacycomparison
comparisonbetween
betweenCoragen
Coragen®and
andNeonicotinoid
NeonicotinoidStandard
Standardexposed
exposedtoto
neonikotinoidov
glede
na količino
padavin
poonaplikaciji
C.
0mm,
C.pomonella
pomonellaneonates
0mm,25mm
25mmand
and50
50ofofrain
rain22hs
hsafter
aftertreatment,
treatment,on
neonatesmortality
mortality
% Control
% Control
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
00mm
mm
25mm
25mm
50mm
50mm
Coragen 20SC Coragen 20SC Coragen 20SC Neonic Ref.
Coragen 20SC Coragen 20SC Coragen 20SC Neonic Ref.
10ppm
20ppm
40ppm
30ppm
10ppm
20ppm
40ppm
30ppm
Neonic Ref.
Neonic Ref.
60ppm
60ppm
1/4
1/4field
fieldrate
rate 1/2
1/2Field
Fieldrate
rate Field
1/4field
fieldrate
rate 1/2
1/2Field
Fieldrate
rate
Fieldrate
rate 1/4
Neonic Ref.
Neonic Ref.
120ppm
120ppm
Field
Fieldrate
rate
CORAGEN®
Vsestransko biološko delovanje
E FFIC AC Y C O M P O N E N TS FO R C H LO R AN TR AN ILIP R O LE AP P LIE D AT E G G -LAY IN G
EGGS
LAR VAE
AD U LTS
CORAGEN® deluje:
direktno
direktnona
najajčeca
jajčeca(ovicidno
(ovicidnodelovanje)
delovanje)
na
najajčeca
jajčecaob
obizleganju
izleganju(ovi-larvicidno
(ovi-larvicidnodelovanje)
delovanje)
na
nalarve
larveoz.
oz.ličinke
ličinkekontaktno
kontaktno--rezidualno
rezidualno(larvicidno
(larvicidno--kontaktno)
kontaktno)
oralno
oralno--hranjenje
hranjenjeličink
ličink(larvicidno
(larvicidno--oralno)
oralno)
CORAGEN®
Priporočila za uporabo sredstva Coragen® v sadnem drevju
Škodljivec
Latinsko ime
Coragen
odmerki
Jabolčni zavijač
Cydia pomonella
90 mL/meter
višine
krošnje/ha
Sadni zavijač
Pasasti sadni
lupinar
Adoxophyes
orana
Pandemis
heparana
90 mL/meter
višine
krošnje/ha
Sadni listni sitar
Sadni listni
zavrtač
Sadni listni
duplinar
Phyllonorychter
blancardella
(sin: Lithocolletis
blancardella)
Phyllonorychter
corylifoliella
Leucoptera
scitella
90 mL/meter
višine
krošnje/ha
Breskov zavijač
Cydia molesta
90 - 100
mL/meter
višine
krošnje/ha
Breskov molj
Anarsia
Lineatella
80 mL/meter
višine
krošnje/ha
Minimalen priporočen
odmerek je 160 ml/ha
Maximalen odmerek je 270
ml/ha
Priporočena poraba vode
je 500 L/meter višine
krošnje /ha
Na isti površini ga v rastni
dobi uporabimo 2 x
Zaradi antirezistenčne
strategije uporabimo
Coragen za zatiranje 1.
generacije
Karenca je 14 dni
CORAGEN®
Kdaj uporabiti Coragen® v sadnem drevju
“praktičen” in zelo uporaben podatek za prvo aplikacijo
sredstva Coragen® je ulov na feromonski vabi
I generacija: od 7 do 10 dni po prvih ulovih
na feromonski vabi
II generacija: od 1 do 4 dni po prvih ulovih na
na feromonski vabi
CORAGEN®
Cydia pomonella
Larve prez.
Larve prez.
Odlaganje jajčec
Larve 1.generacije
Larve 2.generacije.
Larve 3.generacije
I
R
I
e
N
12-14 DNI
12-14 DNI
Redna zaščita
Coragen® Coragen® Larvicid
18 ml/hl
18 ml/hl
Dve tretiranji s sredstvom Coragen® proti I. generaciji
CORAGEN®
Učinkovitost glede na čas aplikacije (1. gen. jab. zavijač)
29.9
Agrea, 2007 – Vago di Lavagno (VR)
30.0
25.0
17.8
% Danno
% poškodb
20.0
15.0
7.9
8.1
7.3
10.0
5.0
1 tretiranje
0.0
Coragen T1 Coragen T2 Coragen T3 Flufenoxuron Testimone
Kontrola
Zgodnje Pred izleganjem
larve
Clorpirifos
odlaganje
jajčec
CORAGEN®
93
96
83
79
%
Poškodovanih
plodov
26.8
Testimone
Kontrola
Triflumuron T1
Chlorpirifos
Chlorpirifos
Pred
izleganjem
Coragen T1
Chlorpirifos
Chlorpirifos
Zgodnje
odlaganje
jajčec
Coragen T2
Coragen
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Coragen T1
Coragen
Efficacia
%%
učinkovitosti
Coragen® uporaba proti 1. generaciji jabolčnega zavijača
CORAGEN®
Poskus s sredstvom Coragen® v letu 2008 v kombinaciji s
standardnimi sredstvi
16
14
Vsota (19 poskusov.)
12
% bacato
% učinkovitosti
10
8
6
4
2
0
I gen.
II gen.
CORAGEN x2
Insegar/Runner
Insegar/Runner
CORAGEN x2
Testimone
Kontrola
CORAGEN®
Poskus z insekticidi proti jabolčnem zavijaču v letu 2009 - KGZM
Varianta
Št..
1.
Program
»Pinus I
2. Program
»Pinus II
Pripravek
Aktivna
snov
Coragen
Koncentracija
Datum
škropljenja
Formulacija
g, ml,
a.i./ha
kg, l
pr./ha
rynaxypyr 240 g/l
SC
72
0,3
19.5.
Coragen
rynaxypyr 240 g/l
SC
72
0,3
2.6.
Steward
indoksakarb 300 g/kg
WG
76,5
0,255
17.6.
Runner 240 SC
metoksifenozid 240 g/l
SC
108
0,45
3.7.
Pyrinex 25 CS
klorpirifos 250 g/l
CS
750
3,0
22.7.
Steward
indoksakarb 300 g/kg
WG
76,5
0,255
6.8.
Runner 240 SC
metoksifenozid 240 g/l
SC
108
0,45
19.5.
Pyrinex 25 CS
klorpirifos 250 g/l
CS
750
3,0
2.6.
Steward
indoksakarb 300 g/kg
WG
76,5
0,255
17.6.
Coragen
rynaxypyr 240 g/l
SC
72
0,3
3.7.
Coragen
rynaxypyr 240 g/l
SC
72
0,3
22.7.
Steward
indoksakarb 300 g/kg
WG
76,5
0,255
6.8.
CORAGEN®
3.
Program
»2009«
Match 050 EC
+
Madex
lufenuron 50 g/l
EC
50
1,0
Cydia pomonella
granulovirus 10 g/l
SC
1
0,1
Pyrinex 25 CS
+
Madex
klorpirifos 250 g/l
CS
750
3,0
Cydia pomonella
granulovirus 10 g/l
SC
0,5
0,05
metoksifenozid 240 g/l
SC
108
0,45
Cydia pomonella
granulovirus 10 g/l
SC
0,5
0,05
Match 050 EC
+
Madex
lufenuron 50 g/l
EC
50
1,0
Cydia pomonella
granulovirus 10 g/l
SC
1
0,1
Pyrinex 25 CS
+
Madex
klorpirifos 250 g/l
CS
750
3,0
Cydia pomonella
granulovirus 10 g/l
SC
0,5
0,05
Runner 240 SC
+
Madex
2.6.
17.6.
3.7.
22.7.
Runner 240 SC
+
Madex
metoksifenozid 240 g/l
SC
108
0,45
Cydia pomonella
granulovirus 10 g/l
SC
0,5
0,05
Pyrinex 25 CS
klorpirifos 250 g/l
CS
750
3,0
19.5., 2.6.
17.6., 3.7.
22.7., 6.8.
-
-
4.
5.
19.5.
Control – non
treatment
-
-
6.8.
CORAGEN®
Učinkovitost insekticidov proti jabolčnemu zavijaču
(I. in II. generacija) v letu 2009 – izvajalec KGZM
100
90
95,6
93,5
95,5
83,1
učinkovitost v %
80
70
60
50
40
30
17,8
20
10
0
1
1. Program Pinus I
2. Program Pinus II
3. Program 2009
4. Pyrinex 25 CS
Kontrola – netretirano
stopnja napada v %
CORAGEN®
Prednosti uporabe sredstva Coragen® proti 1. generaciji
jabolčnega zavijača:
odlična učinkovitost proti jabolčnem zavijaču (Cydia
pomonella): boljše zatiranje škodljivca, kot jo lahko dosežemo z
ostalimi programi varstva;
možnost zmanjšanja skupnega števila škropljenj s tretiranjem
proti 1. generaciji;
ohranjanje biološkega
organizmov v nasadih;
ravnotežja
in
populacije koristnih
manjši pritisk škodljivca v naslednjih letih;
sočasno zatiranje ostalih škodljivih metuljev.
CORAGEN®
Učinkovitost na listne minerje - Phyllonoricter blancardella, (85%) in
Leucoptera scitella (15%) ugotovljena ob tretiranju proti jab. zavijaču
100
95
91
90
85
82
80
60
% listov z rovi
50
40
29
30
15.5
20
10
Kontrola
Testimone
Triflumuron
Chlorpirifos
Chlorpirifos
Coragen
Indoxacarb
Chlorpirifos
Coragen
Chlorpirifos
Chlorpirifos
Coragen T2
Coragen
0
Coragen T1
Coragen
% Efficacia
% učinkovitosti
70
CORAGEN®
Zaščita vinske trte
Vrsta:
Vinska trta
Škodljivec:
Lobesia botrana
Eupoecilia ambiguella
Količina sredstva:
15ml/hl
150 ml/ha
Št. aplikacij na leto::
1
Št. dni pred obiranjem:
30 dni (vinsko grozdje)
3 dni (namizno grozdje)
CORAGEN®
Čas uporabe sredstva Coragen® - Lobesia botrana:
100
90
Presenza
cumulata
Ulov škodljivca
% (%)
80
70
60
Coragen®
15-18 mL/hL
Ob velikem pritisku škodljivca in za aplikacijo 2.
generacije, se priporoča uporaba sredstva
Coragen® v času zgodnjega odlaganja jajčec
(ob prvem izletu metuljčkov)
Od zgodnjega odlaganja
jajčec do izleganja
50
40
30
20
10
0
UOVA
Jačeca
LARVE
Larve
Odrasli
ADULTI
CORAGEN®
Kdaj je bolje uporabiti Coragen® proti grozdnim sukačem?
1. GENERACIJA
Med odlaganjem jajčec, pred izleganjem =
8-12 dni po začetku leta metuljčkov
Fenološka faza : pred - cvetenjem
To tretiranje lahko opravimo samo izjemoma, ob
velikem pritisku škodljivca oziroma po napovedi
opazovalno - svetovalne službe
2. GENERACIJA
Tretiranje v času zgodnjega odlaganja
jajčec
3-7 dni po prvem letu metuljčkov
CORAGEN®
Čas uporabe sredstva Coragen® proti koloradskemu hrošču
(Leptinotarsa decemlineata)
Biologija: najpogosteje se pojavijo 1-3 generacije/leto. Navadno tretiramo samo 1. generacijo.
Coragen®
60 mL/ha
Coragen® uporabimo v času zgodnjega odlaganja
jajčec ali ob pojavu prvih ličink
(prve vidne poškodbe)
Idealen čas tretiranja: ob pojavu odraslih
osebkov, jačeca se še niso izlegla !!!
V primeru tretiranja proti 2. generaciji je potrebno
upoštevati 14-21 dnevni razmik med škropljenji
Tretiranje močno
poškodovanih rastlin je
manj učinkovito
CORAGEN®
Coragen® – poskus Italija 2008
Kontrola netretirano
Coragen® je bil testiran v težkih pogojih
Odlična učinkovitost in dolgotrajno delovanje!
Rynaxypyr®
CORAGEN®
Poskus v krompirju – koloradski hrošč 2008 (Izvajalec IHPS)
®
®
Coragen
(SL)
- - Livelice
®L.,decemlineata
Coragen on
onL.
Liveliceby
byDravograd
Dravograd
(SL)
decemlineata
CORAGEN
L.decemlineata,
Libeliče
2008
Beetle
Beetlecontrol
control33toto20
20DAA
DAA(2008)
(2008)
99
99
92
92
84
84
98
98
96
96
% Efficacy
% Efficacy
on Larvae
on Larvae
100.0
100.0
98
98
Neonic 1 (label rate)
Neonic 1 (label rate)
Neonic 2 (label rate)
Neonic 2 (label rate)
Coragen® (50 ml/ha)
Coragen® (50 ml/ha)
Coragen® (60 ml/ha)
Coragen® (60 ml/ha)
98
98
72
72
Coragen® (60 ml/ha)
Coragen® (60 ml/ha)
88
88
50.0
50.0
0.0
0.0
99
99
52
52
43
43
Coragen® (50 ml/ha)
Coragen® (50 ml/ha)
Neonic 2 (label rate)
Neonic 2 (label rate)
Neonic 1 (label rate)
Neonic 1 (label rate)
3 DAA
3 DAA
97.6
97.6
95.9
95.9
97.8
97.8
99.0
99.0
9 DAA
9 DAA
88.2
88.2
72.2
72.2
83.6
83.6
92.1
92.1
20 DAA
20 DAA
42.7
42.7
51.8
51.8
97.7
97.7
98.9
98.9
Inštitut za hmeljarstvo in
Courtesy of Institut za Hmeljarstvo
Courtesy
of Institut zaSlovenije
Hmeljarstvo
pivovarstvo
in Pivovarstvo Slovenije
in Pivovarstvo Slovenije
CORAGEN®
ZAKLJUČKI
Coragen® je edinstven in inovativen pripravek, ki
zagotavlja izjemno učinkovitost zaščito pridelka
spada v novo kemijsko skupino z novim načinom
delovanja
odlikuje ga nadpovprečna selektivnost za neciljne
organizme, zaradi tega je zelo primeren za programe
integriranega varstva rastlin
je ključ za zatiranje gospodarsko pomembnih škodljivcev
na jablanah, vinski trti in krompirju
Coragen® je varen za človeka, tako delavca kot
uporabnika
CORAGEN®
ZAKLJUČKI
močno ovicidno in larvicidno delovanje
odlična obstojnost na izpiranje v primeru padavin
majhne vrednosti ostankov
navzkrižna rezistentnost z obstoječimi insekticidi ni
znana
izredno nizka toksičnost klorantraniliprola za sesalce ter
nizki odmerki uporabe (10-60 g a.s./ha) v Evropi
omogočajo varno in učinkovito uporabo sredstva
Coragen®
HVALA ZA POZORNOST!