11_75_Bilaga_broschyr Solceller i samhällsplanering.pdf

Solceller i
samhällsplanering
SKAPA BRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOLENERGI
Bakgrund
Solceller är en förnyelsebar, ren och tyst energikälla som
enkelt kan integreras i byggnader och stadsmiljö. Solcellsanläggningar är praktiskt tagen underhållsfria och
dessutom genereras elen där den behövs, i vår bebyggda
miljö.
Hur mycket el som genereras av en solcellsanläggning beror i största grad på solinstrålningsförhållanden.
Dessa i sin tur hänger ihop med hur byggnadskroppen,
byggnader och vegetation i närheten till solcellerna är
utformade och placerade. Det är helt enkelt av stor vikt
hur ett område planeras för hur mycket solel som kan
genereras på dess hus, både idag och i framtiden.
Genom att väva in solenergi i planprocessen
förenklas möjligheten att få ett bra resultat för nutida
och framtida solcellsinstallationer. Därför presenteras i
denna broschyr planeringshjälpmedel och -råd för hur
man kan optimera planprocessen med hänsyn till solenergipotential. Erfarenhet har visat att de solenergianpassningar som görs i detaljplanen endast får genomslag om de följs upp i projekteringsskedet för området
och fastigheterna. Därför finns även projekteringsråd
för solenergioptimering med i denna broschyr.
Innehållet i broschyren har tagits fram i ett projekt
för solenergioptimering i detaljplanskedet och projekteringsskedet.
Projektet utfördes av Esam och Energibanken i
samarbete med Malmö Stad, JM AB och Exploateringskontoret i Stockholm Stad. Huvudfinansiär för projektet
var SolEl-programmet.
Pilotprojekten
Resultaten i denna broschyr är baserade på arbete
i ett antal pilotprojekt som presenteras här.
© Stockholms stad
Sege Park
Norra Djurgårdsstaden
Sege Park i Malmö är ett stort område med mycket
grönyta. Området planerades på 1930-talet som mentalsjukhus enligt de senaste insikterna och har en intressant kulturhistorisk miljö.
Malmö stad planerar kring 600 lägenheter både
i ombyggda befintliga hus och i nybyggda hus i Sege
Park. Avsikten är att området ska bli som en liten solstad inom Malmö med maximalt täckningsgrad av solenergi för området, samtidigt som dess kulturhistoriska
miljö och parkmiljön behålls.
Vid påbörjandet av solcellsprojektet var detaljplanen nästan klar för samråd och därmed fanns redan en
tydlig bild av områdets planerade utformning. Genom
att arbete systematiskt med solenergioptimering kunde problemområden identifieras och ändringsförslag
samt råd för projekteringsskedet utformas. Exempelvis
rekommenderades höjdändringar för olika byggnadskroppar och en bra takutformning som skulle leda till
att solelpotentialen ökar med 20%.
Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt
planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser där både hamn och spårväg ska förenkla kommunikationerna.
För att få en tydligare miljöprofil för området skärpte Stockholm stads sina miljökrav för de byggnader som
uppförs under etapp två. Kravet är att ”varje fastighet ska
generera minst 30 % av sin egen förbrukade fastighetsel
baserad på lokalt producerad förnybar energi där eventuell överskottsel ska kunna levereras till elnätet enligt
avtal med elleverantören. Byggnadernas tak ska ha en
optimal utformning för solceller.”
Projektet har tillsammans med HSB och JM undersökt att applicera dessa krav på de fastigheter i etapp ett
med byggstart maj 2011. Kraven var i vissa fall svåra att
uppnå då lutningar på tak sluttar mot norr och takplanerna är fastlagda med färdiga bygglov.
Detaljplanskede
S KUGGNING – ÖVERSIKTLIG SKUGGNINGSANALYS
O RIENTERING – OPTIMERA HUVUDORIENTERINGAR
L ÄGE – OPTIMERA PLACERING OCH HÖJD FÖR BYGGNADER OCH VEGETATION
För optimering av solenergipotential i detaljplaneringen har vi arbetat enligt en
3-stegmetod som vi kallar för SOL-planmetoden. En mer utförlig beskrivning
och exempel finns i projektrapporten (se referenser på sida 7).
Steg 1. Skuggning – översiktlig skuggningsanalys
d På plankartan markeras ’middagsskuggningszoner’ (orange) från befintliga objekt.
Zonerna indikerar vilka områden som är direkt olämpliga för solcellsplacering och där
(lägre) bebyggelse bör undvikas.
© Grand-Lyon
c Planexemplet ovan från Lyon, Frankrike, visar att en solergioptimerad planering (t.h.) inte är lika med enformiga
rutnätmönster.
Steg 2. Orientering – optimera huvudorientering(ar)
Välj lämplig huvudorientering för att underlätta att så mycket takyta som möjligt vetter åt SV-SÖ och
därmed ger bra solelutbyte.
Steg 3. Läge – optimera placering och höjd för
byggnader och vegetation
Råd för placering och höjdgränser:
t#ÚSKBQMBOFSJOHFOMÊOHTUTÚEFSVUJPNSÌEFUPDI arbeta sedan norrut.
t'ÚSTÚLEFMBJOPNSÌEFUJCZHHOBETIÚKE[POFSEFUUB
GÚSFOLMBSPQUJNFSJOHTBSCFUFUJWBSKF[POUJMMBUU endast optimera placeringen.
t1MBOFSBIÚHSFCFCZHHFMTFNFEGÚSEFMJOPSSB
VULBOUFOBWPNSÌEFUNFEFOHSÚO[POwCBLPNw
t3JUBJONJEEBHTTLVHHOJOHT[POFSGÚSQMBOFSBE bebyggelse anpassad för byggnadshöjden för den
angränsande byggnadsmarken norrut.
t)ÌMMSFEBQÌVUTJEPSOBBWNJEEBHTTLVHHOJOHT[POFS
som pekar 30 grader utåt mot NNV och NNÖ från
byggnads- eller vegetationsområdens hörn. Planeras
byggnadsobjekt i närheten utanför dessa linjer så
hamnar de solmässigt rätt oavsett byggnadshöjd.
e Exempel på hur ett område kan delas in i olika höjdzoner och hur de placeras i området.
Projekteringsskede
Alla vädersträck utom norr fungerar bra. För tak där lutning är högre än
femton graden bör systemet orienteras mellan sydväst och sydöst.
Konkret i byggnadsprojektering
När projektet är framme vid den konkreta byggnadsprojekteringen är det viktigt att ha solenergi i tanken för att möjliggöra för omgående eller framtida
installationer.
Drömläget för solenergi är en sammanhållen oskuggad yta utan störande
objekt. Gärna lätt sluttande så att smuts spolas av. Orientering är viktigast för
fasader och där taket lutar mer än femton grader.
Det är sant att den optimala lutningen för ett solenergisystem i Sverige är
35–55 grader, men för sågtandstak och anläggningar där solcellerna är placerade i rader spelar den interna skuggning större roll. En lutning på maximalt
30 grader rekommenderas och vid den lutningen bör avståndet mellan raderna vara ca 2,5 gånger modulhöjden.
Vid brutna tak, tänk på möjligheten att taket kan brytas i 2/3 delar där
den stora ytan orienteras mot solsidan.
Bonus! Tänk även på att solceller kan
fungera i en dubbelfunktion som solavskärmning eller i balkonger!
Allmänna råd
Vi rekommenderar alla att
Referenser och fördjupande läsning
– Prioritera och inkludera förnyelsebara energifrågor i
alla möten från programarbete till slutbesiktning.
– Tidigt ta in olika experter i planeringsfasen för att
uppnå nödvändig informations- och kunskapsöverföring.
– Inte stirra sig blind på gamla standarddefinitioner/
Tillåta alternativa taklösningar.
– Planera för återföring av erfarenhet ifrån avslutade
projekt.
– Informera och inspirera inblandade genom kompetensutvecklande seminarieserier och gästföreläsningar om solenergi och energisystem.
– Tydliga ansvarsområden skall finnas från början.
– Hitta dubbelfunktioner och möjliga synergier vilket
kan ge ökat värde både arktiektoniskt och energimässigt.
t4PMDFMMFSJTBNIÊMMTQMBOFSJOH#SBGÚSVUTÊUUOJOHBS
GÚSTPMFOFSHJoSBQQPSUVOEFSMBHUJMMEFOOBCSPTDIZS
o
.JDIJFMWBO/PPSEPDI+PIBO1BSBEJT­SMFCÊDL
Solelprogrammet.se/verksamhet/rapporter/
t1PUFOUJBMTUVEJFGÚSCZHHOBETJOUFHSFSBEFTPMDFMMFSJ
4WFSJHFo&MJTBCFUI,KFMMTTPO
t"LUJWTPMFOFSHJJIVTPDITUBETCZHHOBE4BNUJEB
QFSTQFLUJWPDIGSBNUJEBNÚKMJHIFUFSMarja Lundgren
'SFESJL8BMMJO
t#ZHHOBETJOUFHSFSBEFTPMDFMMTBOMÊHHOJOHBS
&VSPQFJTL#FTU1SBDUJDF .JDIJFMWBO/PPSE
Solelprogrammet.se/verksamhet/rapporter/
– Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar
För ytterligare information om Malmö Stads projekt och
Sege Park: www.malmö.se
SolEl-‐programmet
SolEl-programmet är ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem
som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet. Programmets utgångspunkt är att den svenska marknaden för solceller, på kommersiella villkor men på lång
sikt, kommer att expandera från nischmarknader till nätansluten elproduktion.
Mer information på: solelprogrammet.se
Johan Paradis
Energibanken i Jättendal AB
[email protected]
Grafisk form: Turlock Design AB.
Mer information om broschyren och solceller i planskedet
Michiel van Noord
Esam AB
[email protected]
0708-717 828