Sjuksköterskor, 2014-06-26

2014
KompetensUtvecklingsInstitutet
Ett utbildningsföretag i tiden
Upplägg som passar er
Sedan 1999 har vi på KompetensUtvecklingsInstitutet
utbildat personer inom vård och omsorg, alltid med
målet att göra verklig skillnad för dig, din organisation
och de människor som du möter varje dag i ditt arbete.
Vi erbjuder hundratals utbildningar som kan genomföras
enligt ett färdigt upplägg eller anpassas utifrån verksamhetens behov och önskemål. Många av våra utbildningar
erbjuder vi även som öppen utbildning dit man kan
anmäla sig. Datum, tid och pris hittar du på vår hemsida
www.kui.se Årligen anordnar vi även rikskonferenser
med inslag av de senaste forskningsrönen, praktikfall
från olika verksamheter och de mest aktuella frågorna
som berör området.
Under alla dessa år har vi utvecklat en expertis som gör
oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom
våra fokusområden. Vi följer med i utvecklingen, och
i samarbete med andra experter fortsätter vi ständigt
utveckla och kvalitetssäkra våra utbildningar.
Kompetens som gör skillnad
Vår vision är att bidra till kompetens som gör skillnad för
individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle.
Vår förhoppning är att vi uppnår detta genom att vi
förmedlar kunskaper och färdigheter som kommer den
enskilda personen till godo.
Vi vill bidra till ett förbättrat bemötande, förhållningssätt
och ökad kvalitet inom vård, omvårdnad och omsorg. Våra
kursdeltagare ska känna yrkesstolthet.
Vi utbildar i hela Sverige
KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar varje år flera
tusen människor över hela Sverige. Vi har 75 medarbetare på våra sex UtbildningsCenter runtom i landet.
Vi utbildar inom fem utbildningsområden:
- Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
- Yrkeshögskola
- Utbildning för företag och organisationer
- Öppna utbildningar och konferenser
- Arbetsmarknadsutbildning
Nyhetsbrev
Prenumerera på våra digitala nyhetsbrev så håller vi dig
uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och
evenemang. Anmäl din prenumeration på: www.kui.se/
kontakt/nyhetsbrev-foretagsutbildning
Auktoriserat
utbildningsföretag
Utbildningar för
Sjuksköterskor
Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag av SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag. För våra kunder ger det en trygghet i att vi lever
upp till de högt ställda kraven på kreditvärdighet, yrkesskicklighet, kvalitetssäkring, kunduppföljning, mål för
lärandet, reklamationshantering och förbättringsrutiner.
Följ oss i sociala medier
www.facebook.com/KompetensUtvecklingsInstitutet
www.twitter.com/kui_sverige
www.linkedin.com/company/kompetensutvecklingsinstitutet
www.youtube.com/user/KUISweden
KompetensUtvecklingsInstitutet
Adress: Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd
Telefon: 08-650 04 24
E-post: [email protected]
www.kui.se • [email protected] • 08-650 04 24
www.kui.se • [email protected] • 08-650 04 24
Utbildningar för sjuksköterskor
KompetensUtvecklingsInstitutet är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag med utbildningar på olika nivåer inom vård och omsorg. Vår långa erfarenhet inom vård och omsorg har gjort
oss till specialister. Vi följer med i utvecklingen, och i samarbete med andra experter fortsätter vi
ständigt utveckla och kvalitetssäkra våra utbildningar.
Vi erbjuder hundratals utbildningar som kan genomföras enligt ett färdigt upplägg eller anpassas
utifrån verksamhetens behov och önskemål. Många av våra utbildningar erbjuder vi även som
öppen utbildning dit man kan anmäla sig. Datum, tid och pris hittar du på vår hemsida www.kui.se
Målgrupp
Målgrupp
Sjuksköterskor och undersköterskor
Sjuksköterskor inom kommunal
hälso- och sjukvård.
Innehåll
Innehåll
Vanliga läkemedel hos äldre
Psykofarmaka
Om hur åldrandet påverkar effekten av läkemedel
Läkemedelsbiverkningar
Viktiga observationer
Sjuksköterskans roll vid läke medelshantering - att anmäla
biverkningar
Sjuksköterskans roll vid delegering av läkemedel
Praktiska råd att tänka på
Aktuell forskning inom området
Omfattning
Utbildningen omfattar 1 dag, men kan
även skräddarsys efter önskemål.
Bedömning och utredning av
cirkulationen och nutrition
Huden, bedömning av sår och
läkningsprocess
Smärta och smärtbehandling
Hygien
Trycksår
Infekterade ben- och trycksår
Venösa och arteriella bensår
Lokalförband och behandling
Dokumentation, terminologi vid
dokumentation av sår och läkningsprocess
Omfattning
Utbildningen omfattar 1 dag, men kan
även skräddarsys efter önskemål.
Företagsanpassad utbildning
Vill ni genomföra en utbildning baserad på era unika behov? Då kan vi arrangera en
föreläsning eller utbildning för en grupp på er förskola.
Kontakta oss för offert. Ann-Christine Raadsen-Brander, 08-522 506 11,[email protected]
Öppen utbildning - fortbildning
Många av våra utbildningar erbjuder vi även som öppen utbildning dit deltagare
kan anmäla sig direkt via vår hemsida: www.kui.se/foretagsutbildningar
Ledningssystem i
syfte att uppnå en
god kvalitet
Innehåll
Målgrupp
Målgrupp
Målgrupp
Sjuksköterskor inom kommunal
hälso- och sjukvård.
Innehåll
Omfattning
Finns som öppen utbildning
Sårbehandling
Sjuksköterskor inom äldreomsorgen.
Sjuksköterskans
kliniska bedömning
- steg 1
Medicinska diagnoser
Hjärt- kärlsjukdomar
- De vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna
- Omhändertagande vid akuta
åkommor tex bröstsmärtor,
andnöd, flimmer
- Specifik omvårdnad vid hjärtsvikt
Stroke
- Symtom vid en stroke
- Akut omhändertagande
Diabetes
- Olika typer av diabetes
- Diabetes hos äldre
- Symtom och behandling åtgärder
Njursvikt
- Orsaker till njursvikt
- Symtom vid kronisk njursvikt
- Olika behandlingsmetoder
- Omvårdnad och omhändertagande
I denna broschyr hittar du ett urval av utbildningar som vi erbjuder för sjuksköterskor.
Läkemedelsutbildning
Finns som öppen utbildning
Demensutbildning
för sjuksköterskor
Målgrupp
Olika demenssjukdomar utifrån ett medicinskt, psykiskt och socialt perspektiv
Vad är det som händer i hjärnan när sjukdomen griper in och förändrar vår personlighet?
Riskfaktorer och friskfaktorer
Läkemedel: biverkningar/verkning
smekanismer
Personcentrerad omvårdnad (vad säger nationella riktlinjerna?)
Anhöriga- Resurs och inte belast
ning
Vad är rätt bemötande vid olika typer av demenssjukdom
BPSD
Hur kan man med hjälp av de känslor som finns i oss till sista ande taget, kommunicera med personer med demenssjukdom?
Vilka verktyg finns för att ge viktig stöd, minska lidande och öka livs kvalitet för personer med demens sjukdom men även för närstående
och vårdpersonal?
BPSD register- När personalen är
medicinen
Omfattning
Utbildningen omfattar 1 dag, men kan
även skräddarsys efter önskemål.
www.kui.se • [email protected] • 08-650 04 24
Sjuksköterskor inom kommunal
hälso- och sjukvård.
Innehåll
Allmänt om inspektion, aus kultation, perkussion, palpation och
praktisk tillämpning
Betydelse av dokumentation och
överrapportering
Bedömning av hjärta
Bedömning av lungor
Bedömning av buk
Bedömning av neurologisk status
Omfattning
Utbildningen omfattar 1 dag, men kan
även skräddarsys efter önskemål.
Innehåll
Utbildningen omfattar 1 dag, men kan
även skräddarsys efter önskemål.
Sjuksköterskans
kliniska bedömning
- steg 2
Finns som öppen utbildning
Målgrupp
Psykiatriska diagnoser
Sjuksköterskor inom kommunal hälsooch sjukvård.
Målgrupp
Innehåll
Sjuksköterskor och distriktssköterskor
inom kommunal äldreomsorg.
Innehåll
Bipolära sjukdomar
Ångestsyndrom
Depression
Personlighetssyndrom
Psykoser & schizofreni
Kommunikation, bemötande och
förhållningssätt
Behandling
Omfattning
Utbildningen vänder sig till MAS/
MAR, verksamhetschefer för hälso- och
sjukvård, chefer inom äldreomsorg och
hemtjänst, LSS-verksamheter samt individ
och familjeomsorg och politiker i nämnder med ansvar för dessa verksamheter.
Utbildningen omfattar 1 dag, men kan
även skräddarsys efter önskemål.
Symtom kopplade till specifika
tillstånd, differential diagnostik samt
åldersrelaterade skillnader
Åtgärder och basal övervakning
Utvärdering av insatta åtgärder samt
reevaulering
Strukturerad överrapportering
Genomgång av bedömnings instrument, t ex SAMPLE och SBAR
Bemötandets betydelse för patient
en i akuta situationer
Omfattning
Utbildningen omfattar 1 dag, men kan
även skräddarsys efter önskemål.
Syftet med ledningssystem
Styrdokument och regelverk
Vårdgivarbegreppet
Mål och medel
Kvalitet och säkerhet
Ledningens och chefens ansvar, engagemang och kompetens
Områden som ska omfattas
Processer, aktiviteter och rutiner i
den egna verksamheten
Hur ledningssystemet kan utformas
i processer, aktiviteter och rutiner
Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse (i förekommande fall)
Att organisera och utveckla arbetet
med ledningssystem
Chefens stöd
Ledningssystemet som medel att
styra verksamheten
Omfattning
Utbildningen omfattar 1 dag, men kan
även skräddarsys efter önskemål.
Fler utbildningar
NANDA – Omvårdnadsdiagnostisering
SBAR för sjuksköterskor
Geriatrik och gerontologi för
sjuksköterskor
Motiverande samtal
Möte med människor i livets
slutskede
Omvårdnadsdokumentation
Sjuksköterskan som pedagog
och handledare
Utvecklingsprogram för
sjuksköterskor
Psykiatri för sjuksköterskor
Munhälsa & munvård
www.kui.se/foretagsutbildningar
www.kui.se • [email protected] • 08-650 04 24