Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – Del 1-3

Dansk standard
Tillæg
DS/EN 1991-1-3:2003/A1:2015
1. udgave
2015-09-11
Eurocode 1: Last på bærende
konstruktioner – Del 1-3: Generelle laster –
Snelast
Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-3: General
actions - Snow loads
DS/EN 1991-1-3:2003/A1:2015
København
DS projekt: M274226
ICS: 91.070.10; 91.080.01
Første del af denne publikations betegnelse er:
DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard.
Denne publikations overensstemmelse er:
IDT med: EN 1991-1-3:2003/A1:2015.
DS-publikationen er på dansk og engelsk.
DS-publikationstyper
Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper.
Typen på denne publikation fremgår af forsiden.
Der kan være tale om:
Dansk standard
• standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller
• standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard
DS-information
• publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller
• publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en
teknisk rapport, eller
• europæisk præstandard
DS-håndbog
• samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale
DS-hæfte
• publikation med informativt materiale
Til disse publikationstyper kan endvidere udgives
• tillæg og rettelsesblade
DS-publikationsform
Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis
• fuldtekstpublikation
(publikationen er trykt i sin helhed)
• godkendelsesblad
(publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag)
• elektronisk
(publikationen leveres på et elektronisk medie)
DS-betegnelse
Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr.
er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i
hovedstandarden.
DS-betegnelse angives på forsiden.
Overensstemmelse med anden publikation:
Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD
• IDT:
Når publikationen er identisk med en given publikation.
• EQV:
Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men
præsentationen er ændret.
• NEQ:
Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en
given standard, men udarbejdet på baggrund af denne.
• MOD:
Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.
EUROPEAN STANDARD
EN 1991-1-3:2003/A1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
September 2015
ICS 91.010.30
English Version
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General
actions - Snow loads
Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 :
Actions générales - Charges de neige
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3:
Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten
This amendment A1 modifies the European Standard EN 1991-1-3:2003; it was approved by CEN on 17 July 2015.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for inclusion of
this amendment into the relevant national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN
member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2015 CEN
All rights of exploitation in any form and by any means reserved
worldwide for CEN national Members.
Ref. No. EN 1991-1-3:2003/A1:2015 E
EN 1991-1-3:2003/A1:2015 (E)
Contents
Page
European foreword ........................................................................................................................................................................... 3
1
Modifications to the Foreword ...................................................................................................................................... 4
2
Modification to 1.2, Normative references ............................................................................................................... 4
3
Modifications to 3.3. Exceptional conditions ........................................................................................................... 4
4
Modifications to 4.3. Treatment of exceptional snow loads on the ground ................................................. 5
5
Modifications to 5.2 Load arrangements .................................................................................................................. 5
6
Modifications to 5.3.1, General ..................................................................................................................................... 6
7
Modifications to 5.3.2, Monopitch roofs .................................................................................................................... 7
8
Modifications to 5.3.3, Pitched roofs .......................................................................................................................... 8
9
Modifications to 5.3.4, Multi-span roofs .................................................................................................................... 9
10
Modifications to 5.3.5, Cylindrical roofs ................................................................................................................. 11
11
Modifications to 5.3.6, Roof abutting and close to taller construction works .......................................... 13
12
Modification to 6.2 Drifting at projections and obstructions ......................................................................... 13
13
Modification to Annex B (normative), Snow load shape coefficients for exceptional snow
drifts..................................................................................................................................................................................... 13
14
Modifications to Annex C (informative), European Ground Snow Load Maps ......................................... 13
2
DS/EN 1991-1-3:2003/A1:2015 (DA)
Indholdsfortegnelse
Side
Europæisk forord...........................................................................................................................................................................................................3
1
Ændringer til Forord........................................................................................................................................................................................4
2
Ændring til 1.2, Normative referencer...............................................................................................................................................4
3
Ændringer til 3.3, Exceptionelle forhold .........................................................................................................................................4
4
5
6
7
8
9
Ændring til 4.3, Behandling af exceptionelle snelaster på jorden...............................................................................5
Ændringer til 5.2, Lastarrangementer...............................................................................................................................................5
Ændringer til 5.3.1, Generelt......................................................................................................................................................................6
Ændringer til 5.3.2, Pulttage......................................................................................................................................................................7
Ændringer til 5.3.3, Sadeltage...................................................................................................................................................................8
Ændringer til 5.3.4, Trugformede tage..............................................................................................................................................9
10 Ændringer til 5.3.5, Cylindriske tage...................................................................................................................................................11
11 Ændringer til 5.3.6, Tage, som støder op til og ligger tæt ved højere bygværker.............................................13
12 Ændring til 6.2, Ophobning ved fremspring og forhindringer........................................................................................13
13 Ændring til anneks B (normativt), Formfaktorer for snelast ved exceptionelle sneophobninger.......13
14 Ændringer til anneks C (informativt), Europæiske snekort for snelast på jorden............................................13
2
EN 1991-1-3:2003/A1:2015 (E)
European foreword
This document (EN 1991-1-3:2003/A1:2015) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250
“Structural Eurocodes”, the secretariat of which is held by BSI.
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by September 2016, and conflicting national standards
shall be withdrawn at the latest by September 2016.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the
European Free Trade Association.
According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the
following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia,
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.
3
DS/EN 1991-1-3:2003/A1:2015 (DA)
Europæisk forord
Dette dokument (EN 1991-1-3:2003/A1:2015) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 250, Structural Eurocodes,
hvis sekretariat varetages af BSI.
Denne europæiske standard skal inden september 2016 have status som national standard enten ved udgivelse af en
identisk tekst eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest
september 2016.
Der gøres opmærksom på, at dele af denne standard kan være genstand for patentrettigheder. CEN [og/eller CENELEC] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder.
Dette dokument er udarbejdet af CEN i henhold til et mandat fra Europa-Kommissionen og European Free Trade Association (EFTA).
I henhold til CEN/CENELEC’s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtede til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen,
Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
3
EN 1991-1-3:2003/A1:2015 (E)
1 Modifications to the Foreword
Replace the 5th paragraph:
"Annexes A and B are normative. Annexes C, D and E are informative."
with the following one:
"Annex A is normative. Annexes B, C, D and E are informative.".
In the final part "National Annex for EN 1991-1-3", in the final list, in the 3rd line of the numbering of
subclauses, just after "3.3(1)," add "3.3(2),".
In the final part "National Annex for EN 1991-1-3", in the final list, in the 5th line of the numbering of
subclauses, just after "5.2(8)" add "5.3.1(1), Note to Table 5.2, 5.3.2(2)".
In the final part "National Annex for EN 1991-1-3", in the final list, in the 5th line of the numbering of
subclauses, after "5.3.4(3),", add "5.3.4(4),".
2 Modification to 1.2, Normative references
Delete the NOTE and the following reference:
"
NOTE: The following European Standards, which are published or in preparation, are cited in normative clauses
EN 1991-2
Eurocode 1: Actions on structures
Part 2: Traffic loads on bridges".
3 Modifications to 3.3, Exceptional conditions
Paragraph 3.3(2), replace:
"…….
b)
the accidental design situation should be used for snow load cases determined using 5.2(3)P c)
and Annex B.
NOTE: See Annex A case B2."
with:
"…….
b)
the accidental design situation should be used for snow load cases determined using 5.2(3)P c)
and appropriate load arrangements and snow load shape coefficients for exceptional snow drifts.
NOTE 1: See Annex A case B2.
NOTE 2: The National Annex may specify the load arrangements to be used for exceptional snow drifts, also
making reference to the informative Annex B, where its use is allowed (see also 5.3 and 6.2).".
4
DS/EN 1991-1-3:2003/A1:2015 (DA)
1
Ændringer til Forord
I 5. afsnit erstattes:
"Anneks A og B er normative, og anneks C, D og E er informative."
med følgende:
"Anneks A er normativt. Anneks B, C, D og E er informative.".
I den sidste del af "Nationalt anneks til EN 1991-1-3", i listen til sidst, i 3. linje i nummereringen af punkter, tilføjes
"3.3(2)." lige efter "3.3(1),".
I den sidste del af "Nationalt anneks til EN 1991-1-3", i listen til sidst, i 5. linje i nummereringen af punkter, tilføjes "note
til tabel 5.2, 5.3.2(2)", lige efter "5.2(8)".
I den sidste del af "Nationalt anneks til EN 1991-1-3", i listen til sidst, i 5. linje i nummereringen af punkter, tilføjes
"5.3.4(4)." lige efter "5.3.4(3),".
2
Ændring til 1.2, Normative referencer
Noten og følgende reference slettes:
"
NOTE – Følgende europæiske standarder, der er udgivet eller er under udarbejdelse, er anført i normative punkter:
EN 1991-2 Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: Traffic loads on bridges".
3
Ændringer til 3.3, Exceptionelle forhold
I 3.3(2) erstattes:
"…….
b) ulykkesdimensioneringstilfældet bør anvendes for snelaster bestemt ved hjælp af 5.2(3)P c) og anneks B.
NOTE – Se anneks A, tilfælde B.2."
med:
"…….
b)ulykkesdimensioneringstilfældet bør anvendes for snelaster bestemt ved hjælp af 5.2(3)P c) samt relevante
lastarrangementer og formfaktorer for exceptionelle sneophobninger.
NOTE 1 – Se anneks A, tilfælde B.2.
NOTE 2 – Det nationale anneks kan specificere, hvilke lastarrangementer der skal anvendes for exceptionelle sneophobninger,
og henvise til det informative anneks B, hvor dets anvendelse er tilladt (se også 5.3 og 6.2).".
4