Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2013

August 2015
Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015
 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til
583.525.
 Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde 876 personer, fødselsoverskuddet blev på 1.511.
 I 2. kvartal 2015 flyttede 12.609 til København og 13.315 personer flyttede
fra København.
Befolkningstilvækst i København, 2008 – 2. kvartal 2015.
Antal personer
9000
2. kvartal
Øvrige kvartaler
7000
5000
3000
1000
-1000
-3000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2008
[email protected]
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Team Analyse
Rådhuset
Rådhuspladsen 1
[email protected]
www.kk.dk/statistik
ISSN 1904-058X
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Befolkning og bevægelser
Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015
1. Datagrundlag og indhold
Datagrundlag
Datagrundlaget i samtlige tabeller er udtræk fra det centrale personregister.
Oplysninger om befolkning og bevægelser i alle kommuner offentliggøres af Danmarks Statistik i Statistikbanken: Befolkning og valg.
Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm og Christiansø) udgør sammen med Greve,
Køge, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner (af Danmarks Statistik betegnet Østsjælland) det sammenhængende bolig- og arbejdsstedsområde for Storkøbenhavn. Dette
samlede område er stort set identisk med den tidligere Hovedstadsregion.
I tabel 3 og 4 er kommunerne opført i alfabetisk rækkefølge bortset fra Bornholm og
Christiansø, som er anført til sidst under Region Hovedstaden.
Ændring af
befolkningsstatistikken
Ændring af
publikation
Indhold
Orientering
Danmarks Statistik har med virkning fra 1.7.2007 omlagt befolkningsstatistikken.
Der er tale om en omlægning, som bl.a. gør det muligt i højere grad at tage hensyn
til de annulationer og korrektioner, som folkeregistrene indberetter til CPR. Ændringen medfører også, at der nu kun medtages hændelser, som er sket i det pågældende kvartal og indberettet med mindre end 30 dages forsinkelse.
Konsekvensen af udeladelsen af det foregående kvartals/års forsinkede indberetninger, indberettet med mere end 30 dages forsinkelse, i det aktuelle kvartal er, at folketallet ved periodens begyndelse og folketallet ved slutningen af den foregående periode ikke stemmer overens. Dette sker som følge af, at der i folketallet ved periodens
begyndelse tages højde for forsinkede indberetninger, idet ændringerne i perioden
fratrækkes folketallet ved periodens slutning.
Som konsekvens af ovennævnte omlægning af statistikken er der pr. 1.1.2011 foretaget en mindre ændring i publikationen. Befolkningstilvæksten er nu beregnet som
forskellen mellem folketallet ved slutningen af den aktuelle periode og folketallet
ved slutningen af den foregående periode. Tidligere blev den beregnet som forskellen mellem folketallet ved periodens begyndelse og periodens slutning, dvs. ændringerne i perioden.
Denne artikel indeholder en opgørelse over befolkning og bevægelser i
1. kvartal 2015.
København:
Tekst og figurer .....................................................................................
Befolkning:
bevægelser, tabel 1 ............................................................................
udvikling, tabel 2 ...............................................................................
Region Hovedstaden:
Befolkning:
bevægelser, tabel 3 ...........................................................................
udvikling, tabel 4 ..............................................................................
14. august 2015
side
3
side
side
5
6
side
side
7
8
2
Befolkning og bevægelser
2. Udviklingen i København i 2. kvartal 2015
I løbet af 2. kvartal 2015 steg Københavns folketal fra 583.349 til 583.525, mens
folketallet i 2. kvartal 2014 faldt fra 572.376 til 572.287.
Fødte og døde
I 2. kvartal 2015 blev der født 2.387 børn og der døde 876 personer. Sammenlignet
med 2. kvartal 2014 er antallet af fødte steget med 133, og antallet af døde er faldet
med 55. Nettovirkningen af fødte og døde - det såkaldte fødselsoverskud - blev på
1.511 mod 1.323 i 2. kvartal 2014. Fødselsoverskuddet påvirker hermed folketallet i
positiv retning.
Flytninger
indland
I løbet af 2. kvartal 2015 flyttede 9.440 personer til København fra andre kommuner,
hvilket er 588 flere end i 2. kvartal 2014.
Samtidig flyttede i 2. kvartal 2015 i alt 11.146 personer fra København til andre
kommuner, 1.021 flere end i tilsvarende kvartal 2014.
Nettotilflytningen over for andre kommuner blev på -1.706 i 2. kvartal 2015 mod 1273 i 1. kvartal 2014.
Flytninger
udland
I 2. kvartal 2015 flyttede 3.169 personer til København fra udlandet og 2.169 personer flyttede fra København til udlandet.
I forhold til 2. kvartal 2014 er tilflytninger fra udlandet steget med 17 og fraflytninger til udlandet er faldet med 530 personer. Nettotilflytningen over for udlandet blev
på 1.000 i 2. kvartal 2015 mod 453 i 2. kvartal 2014.
Den samlede nettotilflytning til København i 2. kvartal 2015 blev på -706 mod -820
i 1. kvartal i 2014.
Orientering
14. august 2015
3
Befolkning og bevægelser
Fødte og døde
Figur 1. Fødte og døde, København 2008 – 2. kvartal 2015.
Antal
3000
2500
2000
1500
1000
500
Levendefødte
Døde
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2008
Nettotilflytning
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Figur 2. Nettotilflytning i de enkelte kvartaler, København 2008 – 2. kvartal 2015.
Antal
5000
Nettotilflytning over for:
4000
Andre kommuner
Udlandet
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2008
Orientering
2009
2010
2011
14. august 2015
2012
2013
2014
2015
4
Befolkning og bevægelser
Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008 - 2. kvartal 2015.
levendefødte
Bevægelser
tilflyttede
fraflyttede tilflyttede
fraflyttede
1
1
fra andre
til andre
fra udland til udland
kommuner kommuner
døde
i alt
tilflyttede
fraflyttede
1. kvartal 2008
1. kvartal 2009
1. kvartal 2010
1. kvartal 2011
1. kvartal 2012
1. kvartal 2013
1. kvartal 2014
1. kvartal 2015
2013
2124
2239
2209
2181
2098
2176
2131
1349
1296
1198
1106
1093
1165
958
1059
8778
8735
9300
9452
9687
10261
10266
10888
8670
8078
8835
8723
8867
9167
10253
10372
3759
3887
3797
4201
4360
4396
5048
5094
2388
2152
2187
2536
2925
2381
2331
2457
12537
12622
13097
13653
14047
14657
15314
15982
11058
10230
11022
11259
11792
11548
12584
12829
2. kvartal 2008
2. kvartal 2009
2. kvartal 2010
2. kvartal 2011
2. kvartal 2012
2. kvartal 2013
2. kvartal 2014
2. kvartal 2015
2091
2145
2334
2249
2178
2277
2254
2387
1121
1168
1145
1020
1054
1030
931
876
7649
7761
7728
8069
8487
8618
8852
9440
9083
8229
8636
8478
8844
9227
10125
11146
2780
2658
2765
2777
2718
3049
3152
3169
2201
2242
2367
2577
2560
2643
2699
2169
10429
10419
10493
10846
11205
11667
12004
12609
11284
10471
11003
11055
11404
11870
12824
13315
3. kvartal 2008
3. kvartal 2009
3. kvartal 2010
3. kvartal 2011
3. kvartal 2012
3. kvartal 2013
3. kvartal 2014
2291
2337
2459
2515
2425
2385
2431
1079
1114
1059
994
979
953
938
11942
12764
13566
14022
14345
14594
15078
10596
10710
10918
10769
11673
12500
12817
5755
5721
6398
6023
6289
7355
7677
2977
3068
3240
3349
3503
3430
3412
17697
18485
19964
20045
20634
21949
22755
13573
13778
14158
14118
15176
15930
16229
4. kvartal 2008
4. kvartal 2009
4. kvartal 2010
4. kvartal 2011
4. kvartal 2012
4. kvartal 2013
4. kvartal 2014
2145
2242
2282
2083
2288
2150
2323
1152
1100
1079
1047
1015
957
954
7663
8541
8792
9051
9486
9248
9892
7569
8584
8438
8118
9066
9728
9952
2924
2796
3082
3208
3013
3413
3553
2246
2264
2639
2178
2491
2650
2677
10587
11337
11874
12259
12499
12661
13445
9815
10848
11077
10296
11557
12378
12629
Året 2008
Året 2009
Året 2010
Året 2011
Året 2012
Året 2013
Året 2014
8554
8845
9319
9054
9076
8915
9187
4712
4694
4497
4180
4150
4121
3796
36411
38067
39725
40940
42265
42955
44333
36239
35907
37149
36587
38888
41030
43569
15581
15230
16237
16448
16645
18328
19549
10264
10230
11163
11446
12166
11977
12247
51992
53297
55962
57388
58910
61283
63882
46503
46137
48312
48033
51054
53007
55816
1
Inklusive Færøerne og Grønland.
Danmarks Statistik har pr. 1.7.2007 omlagt befolkningsstatistikken.
På grund af omlægningen af befolkningsstatistikken vil summen af de enkelte kvartaler i ikke stemme overens med
året.
Orientering
14. august 2015
5
Befolkning og bevægelser
Tabel 2. Befolkningsudviklingen i København, 2008 - 2. kvartal 2015.
Folketallet
ved
fødselsperiodens overskud
begyndelse
Bevægelser
nettotilflyttede over for
1
andre
udland
kommuner
Folketallet
ændring i ved
alt i løbet af periodens
perioden
slutning
korrektioner
i alt
1. kvartal 2008
1. kvartal 2009
1. kvartal 2010
1. kvartal 2011
1. kvartal 2012
1. kvartal 2013
1. kvartal 2014
1. kvartal 2015
509600
518289
527779
538096
548207
558254
568385
579193
664
828
1041
1103
1088
933
1218
1072
108
657
465
729
820
1094
13
516
1371
1735
1610
1665
1435
2015
2717
2637
1479
2392
2075
2394
2255
3109
2730
3153
-18
-859
7
-34
30
-43
43
-69
2125
2361
3123
3463
3373
3999
3991
4225
511725
520650
530902
541559
551580
562253
572376
583349
2. kvartal 2008
2. kvartal 2009
2. kvartal 2010
2. kvartal 2011
2. kvartal 2012
2. kvartal 2013
2. kvartal 2014
2. kvartal 2015
511576
520414
530548
541008
550967
561374
571762
582707
970
977
1189
1229
1124
1247
1323
1511
-1434
-468
-908
-409
-357
-609
-1273
-1706
579
416
398
200
158
406
453
1000
-855
-52
-510
-209
-199
-203
-820
-706
-5
58
-28
-39
8
-39
22
13
110
983
651
981
933
1005
525
805
511686
521397
531199
541989
551900
562379
572287
583525
3. kvartal 2008
3. kvartal 2009
3. kvartal 2010
3. kvartal 2011
3. kvartal 2012
3. kvartal 2013
3. kvartal 2014
511619
521031
530807
541011
551026
561549
571532
1212
1223
1400
1521
1446
1432
1493
1346
2054
2648
3253
2672
2094
2261
2778
2653
3158
2674
2786
3925
4265
4124
4707
5806
5927
5458
6019
6526
7
-43
18
-16
-10
0
-38
5343
5887
7224
7432
6894
7451
7981
516962
526918
538031
548443
557920
569000
579513
4. kvartal 2008
4. kvartal 2009
4. kvartal 2010
4. kvartal 2011
4. kvartal 2012
4. kvartal 2013
4. kvartal 2014
516876
526584
537574
546077
557244
568108
577990
993
1142
1203
1036
1273
1193
1369
94
-43
354
933
420
-480
-60
678
532
443
1030
522
763
876
772
489
797
1963
942
283
816
-67
-7
-32
-26
-19
-27
9
1698
1624
1968
2973
2196
1449
2194
518574
528208
539542
549050
559440
569557
580184
Året 2008
Året 2009
Året 2010
Året 2011
Året 2012
Året 2013
Året 2014
509333
517667
527045
535176
547087
556994
566906
3842
4151
4822
4874
4926
4794
5391
172
2160
2576
4353
3377
1925
764
5317
5000
5074
5002
4479
6351
7302
5489
7160
7650
9355
7856
8276
8066
-90
-770
25
-355
-429
-507
-179
9241
10541
12497
13874
12353
12563
13278
518574
528208
539542
549050
559440
569557
580184
1
Inklusive Færøerne og Grønland.
Danmarks Statistik har pr. 1.7.2007 omlagt befolkningsstatistikken.
Omlægningen betyder, at primo folketallet hver gang ikke stemmer overens med ultimo folketallet det forrige kvartal.
På grund af omlægningen af befolkningsstatistikken vil summen af de enkelte kvartaler i ikke stemme overens med
året.
Orientering
14. august 2015
6
Befolkning og bevægelser
Tabel 3. Befolkningens bevægelser i kommuner i Region Hovedstaden og Østsjælland, 2. kvartal 2015.
Bevægelser
tilflyttede
fraflyttede tilflyttede
fra andre
til andre
fra
kommuner kommuner udland 1
levende- døde
fødte
Kommunekode/-navn
101 København
147 Frederiksberg
fraflyttede
i alt
til udland 1 tilflyttede fraflyttede
2387
382
876
211
9440
2632
11146
2823
3169
533
2169
521
12609
3165
13315
3344
66
39
110
107
27
88
79
74
100
174
165
62
70
43
112
81
93
124
121
35
60
138
130
101
107
42
52
52
98
94
35
63
97
118
79
166
144
54
100
105
145
86
99
116
98
64
47
159
145
127
103
29
481
348
644
592
258
521
673
650
808
1483
1349
496
666
507
751
466
712
973
778
399
354
1116
765
685
646
346
513
274
675
531
194
561
650
508
514
1449
1248
512
485
331
639
430
701
967
792
371
327
1067
876
725
627
285
38
70
87
103
52
128
106
135
123
407
222
63
145
83
210
38
180
137
172
107
61
214
229
93
168
65
69
35
62
53
24
43
42
33
53
303
104
39
37
18
89
43
53
89
87
55
27
224
131
36
61
26
519
418
731
695
310
649
779
785
931
1890
1571
559
811
590
961
504
892
1110
950
506
415
1330
994
778
814
411
582
309
737
584
218
604
692
541
567
1752
1352
551
522
349
728
473
754
1056
879
426
354
1291
1007
761
688
311
64
122
236
222
112
34
348
256
5181
3684
29775
30443
7250
4560
37025
35003
253 Greve
259 Køge
350 Lejre
265 Roskilde
269 Solrød
113
130
44
165
50
96
131
50
159
30
781
788
463
1265
285
646
758
366
1052
257
117
196
90
236
67
45
38
21
112
21
898
984
553
1501
352
691
796
387
1164
278
Østsjælland
502
466
3582
3079
706
237
4288
3316
Tilsammen
5683
4150
33357
33522
7956
4797
41313
38319
165 Albertslund
201 Allerød
151 Ballerup
153 Brøndby
155 Dragør
240 Egedal
210 Fredensborg
250 Frederikssund
190 Furesø
157 Gentofte
159 Gladsaxe
161 Glostrup
270 Gribskov
260 Halsnæs
217 Helsingør
163 Herlev
219 Hillerød
167 Hvidovre
169 Høje-Taastrup
223 Hørsholm
183 Ishøj
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
175 Rødovre
185 Tårnby
187 Vallensbæk
400 Bornholm inkl. Christiansø
Region Hovedstaden
1
Inklusive Færøerne og Grønland.
Anm.: Totalerne for til- og fraflytninger over for andre kommuner er opgjort som summen af kommunetallene.
Orientering
14. august 2015
7
Befolkning og bevægelser
Tabel 4. Befolkningsudviklingen i kommuner i Region Hovedstaden og Østsjælland, 2. kvartal 2015.
Kommunekode/-navn
101 København
147 Frederiksberg
165 Albertslund
201 Allerød
151 Ballerup
153 Brøndby
155 Dragør
240 Egedal
210 Fredensborg
250 Frederikssund
190 Furesø
157 Gentofte
159 Gladsaxe
161 Glostrup
270 Gribskov
260 Halsnæs
217 Helsingør
163 Herlev
219 Hillerød
167 Hvidovre
169 Høje-Taastrup
223 Hørsholm
183 Ishøj
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
175 Rødovre
185 Tårnby
187 Vallensbæk
400 Bornholm inkl. Christiansø
Region Hovedstaden
253 Greve
259 Køge
350 Lejre
265 Roskilde
269 Solrød
Østsjælland
Tilsammen
1
Folketallet
Bevægelser
Folketallet
ved
fødselsnettotilflyttede over for
korrek- ændring i
ved
periodens overskud andre
1
tioner
alt
i
løbet
af
periodens
i alt
udland
begyndel
perioden
slutning
kommuner
se
582707
1511
-1706
1000
-706
13
805
583525
103672
171
-191
12
-179
2
-8
103666
27699
24455
48280
35074
13967
42601
39889
44507
39251
74979
67308
22370
40821
30734
61767
28145
49275
52472
49469
24880
22120
54694
55449
37745
42546
15205
14
-13
12
13
-8
25
-18
-44
21
8
21
8
-30
-62
-33
-5
-6
8
23
-29
13
-21
-15
-26
4
13
-32
74
-31
61
64
-40
23
142
294
34
101
-16
181
176
112
36
11
6
-14
28
27
49
-111
-40
19
61
-31
35
25
50
28
85
64
102
70
104
118
24
108
65
121
-5
127
48
85
52
34
-10
98
57
107
39
-63
109
-6
111
92
45
87
244
364
138
219
8
289
241
233
31
138
54
71
80
61
39
-13
17
126
100
-3
0
1
-1
0
1
-6
2
0
0
-5
-2
-2
2
-3
-1
0
4
-3
0
-1
1
-1
-12
-5
-1
-49
96
6
124
84
70
69
200
385
146
240
16
259
179
200
26
132
62
94
51
74
18
-28
-9
130
113
27647
24551
48287
35197
14051
42672
39952
44709
39636
75125
67543
22384
41078
30915
61964
28170
49407
52538
49560
24931
22193
54713
55420
37724
42671
15317
39899
-58
14
78
92
0
34
39933
1771980
1497
-668
2690
2022
-20
3519
1775479
48912
59320
27105
85174
21595
242106
17
-1
-6
6
20
36
135
30
97
213
28
503
72
158
69
124
46
469
207
188
166
337
74
972
1
2
1
-1
-2
1
224
187
160
343
94
1008
49137
59509
27266
85516
21687
243115
2014086
1533
-165
3159
2994
-19
4527
2018594
Inklusive Færøerne og Grønland.
Henvendelse:
Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling
Team Analyse
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1
1550 København V
E-mail: [email protected] - www.kk.dk/statistik
Orientering
14. august 2015
8