Mental Sundhed

PALS - mental sundhed
- et eksempel på hvordan viden om mental sundhed
kan omsættes til praksis
Birgitte Rønnow, Specialkonsulent og
projektleder i Ikast-Brande kommune
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Sendt fra min iPad
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Hvorfor nu det?
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Forskningsgrundlag:
Sundhedsstyrelsens rapport
Karen Wistoft, professor i sundhedspædagogik
Kathrine Weare, professor of Education at
the University of Southampton, England
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Forskning: 52 opsummerede systematiske forskningsoversigter, hvor det er konkluderet, at de
mest vellykkede tiltag er rettet mod alle elever, mens de mest risikoudsatte profitterer af en
kombination af universelle og individuelle tiltag
Temaer: Øge positiv adfærd og færdigheder, reducere negativ adfærd og emosionelle problemer
(depresjon/angst), styrke selvtillid og positiv selvoplevelse, tilknytning til skolen, selvregulering,
skolepræstasioner og fremmøde
Tiltag som ikke virkede baserede sig på løse retningslinjer og brede principper, og uanset hvor
gode disse var, var de meget lidt virksomme uden en plan for implementering
God implementering: teoribaseret, veldefinerede mål, eksplicitte retningslinjer, grundig oplæring
og kvalitetskontrol, feedback på hvilke tiltag, der har effekt og minimal udskifting af
medarbejdere.
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
En idealtypisk model til at arbejde
med mental trivsel i skolen Weare & Nind, 2011
• Skoleomfattende -indsats som formidler fælles holdninger, forventninger og praksis
• Positiv atferdsstøtte - en kommunikationskultur blandt lærere/pædagoger med en overvægt af positive
virkemidler (5:1)
 Fokus på læring i færdigheder – at undervise i sociale færdigheder og udvikle kompetance fremmer
elevenes mentale trivsel og forebygger og reducerer udadreagerende så vel som internaliserende
problemer
 Differentierede tiltag - tiltag bygger på videns- og forskningsbaserede kompenenter ,som gradvist
øges i intencitet – jfr. Indsatspyramiden i tre niveauer
 Integrerede tiltag - kompetanceudviklende og mentalt trivselsfremmende tiltag bør hovedsagligt
integreres i undervisningen fremfor at behandles som et selvstændigt tema.
 Specifik indsats – indblik i socio-emotionelle færdigheder på alment niveau
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Hvordan skal det så se ud i praksis,
når vi nu ved så meget om, at noget må
ændres?
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Sendt fra min iPad
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
•
Målgruppen for indsatsen er ALLE ELEVER samt et særligt fokus på sårbare,
indadreagerende børn og unge.
Fase 2:
MÅLGRUPPEN FOR PROJEKTET
Indgribende niveau
Januar 2015 .
Foregribende niveau
Fase 1:
Universelle
indsatser
Igangsættes på
skolerne august
2014
Forebyggende niveau
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Komponenter på forebyggende niveau
• særlig fokus på involvering af elever og forældre
• empowerment
• oplevelse af sammenhæng – håndgribelighed, håndterbarhed, meningsfuldhed
• kortlægning af elevens oplevelse af egen trivsel – klassetrivsel.dk
• læreren/pædagogens vurdering af elevens trivsel
• intervention - problemløsning, inddragelse af curriculum
• relationskompetence
• omdrejningspunktet for arbejdet med PALS
• Læring i positiv adfærd i samspillet mellem elever
• Læring i positiv adfærd i relationen mellem lærere/pædagoger og elever
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Komponenter på forebyggende niveau
• Curriculum for mental sundhed
• læringsmål og konkrete handlekompetencer ift. udvikling af mental
trivsel
• idékatalog til brug i undervisningen
• Afprøvning af et socio-emotionelt program som forebyggende indsats
for alle elever
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Et undervisningsforløb i sociale og emotionelle færdigheder
10-12 LEKTION
STYRKE ALLE ELEVER
•RUBUSTHED
•SELVKONTROL
•INDSIGT
•HANDLE MULIGHEDER
•EGNE ERFARINGER
•FÆLLES ERFARINGER
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Hvad er egentligt nyt ved projektet
på det forebyggende niveau?
• Sundhedsplejerskens rolle og funktion
• Sundhedsfremmeperspektivet
• Konkrete indsatser og kompetenceudvikling
ift. målrettet mental trivsel
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Indsatser på indgribende niveauer
•
•
•
•
Forældrerådgivning
Gruppetiltag
Cool Kids specialudgave for skolegrupper
Tjek in – tjek ud
• Cool Kids programmet implementeres som kommunalt tilbud
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Hvordan kan man så vide, at det kommer i
gang ude i virkeligheden ?
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
PALS som implementeringsramme
• Kendt form på skolen – kendte rutiner
-
teamet arbejder med vejleder
teamet arbejder med hele personalet
praksis afprøves
praksis evalueres med vejleder
• Alle er inddraget
• Fortrolighed med at forholde sig til praksis på baggrund af dataindsamling
• Fortrolighed med evaluering
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Implementeringen styrkes af
• At koble indsatsen til eksisterende arbejder
• Kobling til skolereform i form af at sikre at den nyeste evidensbaserede
viden kommer i spil i det daglige arbejde med børnene
• Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse
• Understøttende læringsaktiviteter med henblik på øget trivsel
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Hvordan kan man så se om skidtet virker?
• Baselinbemåling i december 2013 med Skolesundhed.dk
gennemføres af COWI
• Opfølgningsmåling gennemføres i december 2016
• Procesevaluering
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk
Og hvad giver det så anledning
til at spørge om ?
Birgitte Rønnow 2014
www.ikast-brande.dk