Säkerhetsdatablad NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH

3M SCOTCH-WELD DP 8005 (Kit)
Säkerhetsdatablad
Upphovsrätt, 2015, 3M Company Samtliga rättigheter förbehållna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogöra sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåten under förutsättning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan några ändringar om inte 3M, i förväg lämnar skriftligt godkännande därtill, och (2) vare sig kopian eller originalet
säljs vidare eller på annat sätt distribueras i vinstsyfte.
28-8088-8
Dokumentnummer:
Version:
2015-03-12
Datum (nytt eller
Föregående datum:
omarbetat):
Version (avser transportinformation): 1.00 (2011-06-17)
1.07
2014-12-16
Säkerhetsdatabladet har sammanställts i enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med ändringar).
NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
1.1 Produktbeteckning
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (Kit)
Produktidentifikationsnummer
DR-4000-9149-9
FS-9100-2896-8
FS-9100-4050-0
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Identifierade användningar
Konstruktionslim
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna
Adress:
08-92 21 00
Telefon:
[email protected]
e-post:
www.3M.se
Hemsida:
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 eller akut 112
Denna produkt är ett kit eller en produkt som består av flera separat förpackade komponenter. Säkerhetsdatablad
för respektive komponent följer med. Vänligen separera inte komponentbladen från detta försättsblad.
Säkerhetsdatabladen till denna produkts komponenter har följande dokumentnummer:
28-8077-1, 28-8085-4
TRANSPORTATION INFORMATION
ETIKETT FÖR KIT
2.2 Märkningsuppgifter
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Signalord
__________________________________________________________________________________________
Sida: 1 av 3
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (Kit)
Fara
Faropiktogramskoder:
GHS05 (Frätande) | GHS07 (Utropstecken) | GHS08 (Hälsofara) |
Faropiktogram
Faroangivelser:
H302
H318
H315
H334
H317
H341
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelser
Förebyggande:
P261A
P284A
P280B
Åtgärder:
P304 + P340
P342 + P311
P305 + P351 + P338
P310
P333 + P313
Undvik att andas in ångor.
Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
För förpackningar <=125 ml kan följande faro- och skyddsangivelser användas:
<=125 ml Faroangivelser
H318
H334
H317
H341
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
<=125 ml Skyddsangivelser
Förebyggande:
P261A
P284A
P280B
Åtgärder:
P304 + P340
P342 + P311
P305 + P351 + P338
P310
Undvik att andas in ångor.
Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
__________________________________________________________________________________________
Sida: 2 av 3
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (Kit)
P333 + P313
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Se säkerhetsdatablad för % okänd per komponent (3M.se/sdb).
Substans-(67/548/EEG) /Preparat-(1999/45/EG) direktivet
Farosymbol(er)
Hälsoskadlig
Innehåller
Se komponenternas etikettinformation för uppgift om ingående ämnen.
Riskfraser
R41
R38
R42/43
R68
R52
Skyddsfraser
S23A
S36/37/39B
S26
S45
S61
Risk för allvarliga ögonskador.
Irriterar huden.
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
Möjlig risk för bestående hälsoskador.
Skadligt för vattenlevande organismer.
Undvik inandning av ånga.
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt
etiketten.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
Särskilda bestämmelser om märkning av vissa ämnen
Varning - innehåller ett ämne som ännu inte är fullständigt testat
Kommentarer angående märkning
Polyfunktionell aziridin är klassificerad T; R23 baserat på damm/dimma(aerosol)data. I denna produkt kan ämnet inte
förekomma i aerosolform. Därför är klassificeringen inte tillämpbar för denna produkt när den används på avsett sätt.
Förpackningar <= 125 ml: Xn, R41-42/43-68-52, S23A-36/37/39B-26-45-2160.
Information om uppdateringar
Ändringar:
Skyddsfras - information har modifierats.
Avsnitt 2: Anmärkningar etikett - information har modifierats.
__________________________________________________________________________________________
Sida: 3 av 3
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Säkerhetsdatablad
Upphovsrätt, 2014, 3M Company Samtliga rättigheter förbehållna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogöra sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåten under förutsättning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan några ändringar om inte 3M, i förväg lämnar skriftligt godkännande därtill, och (2) vare sig kopian eller originalet
säljs vidare eller på annat sätt distribueras i vinstsyfte.
28-8077-1
Dokumentnummer:
2014-12-11
Datum (nytt eller
omarbetat):
Version (avser transportinformation): 1.00 (2011-06-16)
Version:
Föregående datum:
1.05
2014-04-09
Säkerhetsdatabladet har sammanställts i enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med ändringar).
Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Identifierade användningar
Konstruktionslim
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna
Adress:
08-92 21 00
Telefon:
[email protected]
e-post:
www.3M.se
Hemsida:
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 eller akut 112
Avsnitt 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Klassificering:
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319
Frätande/irriterande på huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315
Hudsensibilisering, kategori 1B - Skin Sens. 1B; H317
Se avsnitt 16 för faroangivelsernas (H) fullständiga lydelser.
Substans-(67/548/EEG) /Preparat-(1999/45/EG) direktivet
Klassificering:
Irriterande; Xi; R36/38
Allergiframkallande; R43
Miljöfarlig; R52
__________________________________________________________________________________________
Sida: 1 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Se avsnitt 16 för R-frasernas fullständiga lydelser.
2.2 Märkningsuppgifter
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Signalord
Varning
Faropiktogramskoder:
GHS07 (Utropstecken) |
Faropiktogram
Beståndsdelar
2-Etylhexylmetakrylat
Butandisyra, mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester
2-Hydroxietylmetakrylat
Faroangivelser:
H319
H315
H317
CAS-nr
688-84-6
20882-04-6
868-77-9
Vikt-%
10 - 30
1 - 10
<1
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser
Förebyggande:
P280E
Åtgärder:
P305 + P351 + P338
P333 + P313
Använd skyddshandskar.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
36% av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut oral toxicitet.
Innehåller 31% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.
Substans-(67/548/EEG) /Preparat-(1999/45/EG) direktivet
Farosymbol(er)
Irriterande
Innehåller
2-Etylhexylmetakrylat; Butandisyra, mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester
Riskfraser
R36/38
Irriterar ögonen och huden.
__________________________________________________________________________________________
Sida: 2 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
R43
R52
Kan ge allergi vid hudkontakt.
Skadligt för vattenlevande organismer.
Skyddsfraser
S24
S37
S61
Undvik kontakt med huden.
Använd lämpliga skyddshandskar.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
2.3 Andra faror
Inga kända
Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
Beståndsdelar
Tetrahydrofurfurylmetakrylat
CAS-nr
2455-24-5
EG-nr
Vikt-%
EINECS 219- 30 - 70
529-5
Klassificering
Xi:R36-38; R52 (Egen)
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319 (Egen)
Akrylatpolymer
2-Etylhexylmetakrylat
688-84-6
Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo- 21282-97-3
2-propenyl)oxy]ethyl ester
Butandisyra, mono[2-[(2-metyl-1-oxo-220882-04-6
propenyl)oxi]etyl]ester
EINECS 211708-6
EINECS 244311-1
EINECS 244096-4
10 - 30
10 - 30
R43; R52 (Egen)
1 - 15
Skin Sens. 1B, H317; Aquatic
Chronic 3, H412 (Egen)
R52 (Egen)
1 - 10
Xi:R36-38; R43 (Egen)
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317
(Egen)
Aska (residues, cenospheres)
93924-19-7
2-Hydroxietylmetakrylat
868-77-9
EINECS 300- 1 - 5
212-6
EINECS 212- < 1
782-2
Xi:R36-38; R43 - Anm. D (EU)
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317 Anm. D (CLP)
Se avsnitt 16 för lydelse av de R-fraser och faroangivelser (H) som nämns i avsnitt 3.
Se avsnitt 2 för information om de anmärkningar som har tillämpats på ovanstående ämnen.
Tabellen visar klassificeringar fastställda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar från
råvaruleverantörer.
För information om beståndsdelars hygieniska gränsvärde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.
Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sök läkarhjälp.
Hudkontakt
Tvätta genast med tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Sök läkarhjälp om några
symptom uppstår.
__________________________________________________________________________________________
Sida: 3 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Ögonkontakt
Skölj genast med stora mängder vatten. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.
Vid förtäring
Skölj munnen. Vid obehag, sök läkarhjälp.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Se avsnitt 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Ej tillämpligt
Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Vid brand: Släck branden med brandbekämpningsmedel lämpligt för vanligt brännbart material såsom vatten eller skum.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Ingen inneboende i denna produkt.
Farliga sönderdelnings- eller biprodukter
Ämne
Kolväten
Kolmonoxid
Koldioxid
Vätecyanid
Kväveoxider
Betingelser
Vid förbränning
Vid förbränning
Vid förbränning
Vid förbränning
Vid förbränning
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Inget behov av särskilda skyddsåtgärder för brandbekämpningspersonal förutses.
Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Utrym området. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett slutet utrymme ska förses med mekanisk ventilation för att
sprida eller suga ut ångor. Varning; en motor kan vara en antändningskälla - antändbara gaser eller ångor i spillområdet kan
antändas eller explodera. Se under andra rubriker i detta säkerhetsdatablad för information om hälsorisker, ventilation och
personlig skyddsutrustning.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till miljön. Vid stora utsläpp, täck avlopp och valla in för att förhindra utsläpp i avloppssystem eller
vattendrag.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Samla spill. Arbeta från kanterna på spillet och inåt. Täck med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgängligt oorganiskt
absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihåg att tillförsel av absorberande material inte tar bort
en fysikaliska, hälso- eller miljöfara. Samla upp så mycket som möjligt av spillet. Placera i en förslutbar behållare. Städa
upp rester med lämpligt lösningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Läs och följ
säkerhetsinformationen på lösningsmedlets etikett och säkerhetsdatablad. Förslut behållaren. Kassera uppsamlat material så
snart som möjligt.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 för mer information
__________________________________________________________________________________________
Sida: 4 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Avsnitt 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Använd ej i begränsat utrymme med minimal luftväxling. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte
komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta
grundligt efter användning. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Undvik utsläpp till miljön.
Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Undvik kontakt med oxiderande ämnen (t.ex. klor, kromsyra etc.)
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Skyddas från solljus. Förvaras inte i stark värme. Förvaras åtskilt från syror.
Förvara åtskilt från oxidationsmedel.
7.3 Specifik slutanvändning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 för rekommendationer kring hantering och förvaring. Se avsnitt 8 för rekommendationer
avseende begränsning av exponering samt personlig skyddsutrustning.
Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden
Det finns inget gränsvärde för något av de ämnen som angivits under avsnitt 3 i detta säkerhetsdatablad.
8.2 Begränsning av exponeringen
8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Använd lämplig punktutsug vid slipning/polering/kapning/bearbetning. Använd allmänventilation och/eller punktutsug så att
halten luftföroreningar ligger under relevanta hygieniska gränsvärden och/eller för att kontrollera
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Om ventilationen inte är tillräcklig, använd andningsskydd.
8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ögon/ansiktsskydd
Gör en exponeringsbedömning för att avgöra om det finns risk för ögonkontakt. Välj vid behov ut och använd
ögon/ansiktsskydd för att förhindra ögonkontakt. Följande ögon/ansiktsskydd rekommenderas:
Korgglasögon med indirekt ventilation.
Hud/handskydd
Gör en exponeringsbedömning för att avgöra om det finns risk för hudkontakt. Välj vid behov ut och använd skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras på faktorer såsom exponeringsnivå, koncentration av
ämnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter såsom extrema temperaturer och andra
användningsförhållanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddskläder för val av lämpligt hand/hudskydd.
Skyddshandskar av följande material rekommenderas:
Produkt/ämne
Polymerlaminat
Tjocklek (mm)
Inga data tillgängliga
Genombrottstid
Inga data tillgängliga
Om denna produkt används på ett sätt som innebär en ökad risk för exponering (t. ex. sprejning, stor risk för stänk) kan
användning av skyddsoverall vara nödvändigt. Gör en exponeringsbedömning och välj vid behov ut och använd
skyddskläder för att förhindra kontakt. Följande material för skyddskläder rekommenderas: Förkläde av polymerlaminat.
Andningsskydd
__________________________________________________________________________________________
Sida: 5 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
En exponeringsbedömning kan behöva göras för att avgöra om andningsskydd krävs. Vid behov, använd andningsskydd i
enlighet med andningsskyddsprogrammet. Baserat på resultatet av exponeringsbedömningen, välj följande typ(er) av
andningsskydd för att minska exponering via inandning:
Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska ångor samt partiklar.
Rådgör med er leverantör av andningsskydd vid frågor om olika skyddsprodukters lämplighet i specifika applikationer.
Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Vätska
Aggregationstillstånd
Pasta
Specifik fysikalisk form:
Gulvit, akryllukt
Utseende/lukt
Inga data tillgängliga
Lukttröskel
Ej tillämpligt
pH
>=110 ºC [Detaljer:cas-nr 688-84-6]
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Ej tillämpligt
Smältpunkt
Ej tillämpligt
Brandfarlighet (fast form, gas)
Ej klassificerad
Explosiva egenskaper
Ej klassificerad
Oxiderande egenskaper
>=94 ºC [Detaljer:cas-nr 688-84-6]
Flampunkt
Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur
Inga data tillgängliga
Undre brännbarhets-/explosionsgräns
Inga data tillgängliga
Övre brännbarhets-/explosionsgräns
Inga data tillgängliga
Ångtryck
0,96 - 1 [Ref:vatten=1]
Relativ densitet
Ej tillämpligt
Löslighet i vatten
Inga data tillgängliga
Löslighet, ej vatten
Inga data tillgängliga
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Ej tillämpligt
Avdunstningshastighet
Inga data tillgängliga
Ångdensitet
Inga data tillgängliga
Sönderdelningstemperatur
17 - 36 Pa-s
Viskositet
0,96 - 1 g/ml
Densitet
9.2 Annan information
Flyktiga föreningar
1%
Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Denna produkt kan vara reaktiv med vissa ämnen under vissa omständigheter - se övriga rubriker i detta avsnitt.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ej
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Värme
Gnistor och/eller flammor
Ljus
__________________________________________________________________________________________
Sida: 6 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
10.5 Oförenliga material
Starka syror
Starka oxidationsmedel
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ämne
Inga kända.
Betingelser
Se avsnitt 5.2 för farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning.
Avsnitt 11: Toxikologisk information
Nedanstående information överensstämmer inte nödvändigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
klassificering av ingående ämnen i avsnitt 3 i de fall då det finns av myndighet fastställda ämnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 11 på UN GHS beräkningsregler och klassificeringar som härrör
från 3M:s bedömningar.
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Symptom och tecken på exponering
Baserat på testdata och/eller information om ingående beståndsdelar, så kan denna produkt ge följande hälsoeffekter:
Inandning
Irritation i andningsvägarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nästäppa, huvudvärk, heshet eller ont i näsa/hals.
Hudkontakt
Hudirritation: Symptom kan vara lokal rodnad, svullnad, klåda, torrhet, sprickbildning, sårbildning och värk. Allergisk
hudreaktion: symptom kan vara rodnad, svullnad, blåsbildning och klåda.
Ögonkontakt
Svår ögonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, värk, tårögdhet, förgrumling av hornhinnan, nedsatt syn och
möjligen permanent nedsatt syn.
Förtäring
Kan vara skadligt vid förtäring. Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmärtor, upprörd mage, illamående,
kräkning och diarré.
Toxikologiska data
Om en beståndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, så innebär det antingen att det inte finns data
tillgänglig eller att data är otillräcklig för klassificering.
Akut toxicitet
Namn
Produkten
Exp.väg
Förtäring
Tetrahydrofurfurylmetakrylat
2-Etylhexylmetakrylat
2-Etylhexylmetakrylat
Butandisyra, mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester
2-Hydroxietylmetakrylat
2-Hydroxietylmetakrylat
Förtäring
Dermal
Förtäring
Förtäring
Dermal
Förtäring
Art
Råtta
Kanin
Råtta
Värde
Ingen data tillgänglig; beräknad ATE2 000 - 5 000
mg/kg
LD50 beräknad att vara 2 000 - 5 000 mg/kg
LD50 beräknad att vara > 5 000 mg/kg
LD50 > 2 000 mg/kg
LD50 beräknad att vara 2 000 - 5 000 mg/kg
LD50 > 5 000 mg/kg
LD50 5 564 mg/kg
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
__________________________________________________________________________________________
Sida: 7 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Frätande/irriterande på huden
Namn
Art
Värde
Tetrahydrofurfurylmetakrylat
liknande
föreninga
r
Kanin
Ej
tillämplig
t
Kanin
Irriterande
Namn
Art
Värde
Tetrahydrofurfurylmetakrylat
liknande
föreninga
r
Kanin
Ej
tillgängli
g
Kanin
Mycket irriterande
Namn
Art
Värde
Tetrahydrofurfurylmetakrylat
2-Etylhexylmetakrylat
Butandisyra, mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester
Människa
Marsvin
liknande
föreninga
r
Human
och djur
Data är ej tillräcklig för klassificering
Allergiframkallande
Allergiframkallande
2-Etylhexylmetakrylat
Butandisyra, mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester
2-Hydroxietylmetakrylat
Minimal irritation
Irriterande
Minimal irritation
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
2-Etylhexylmetakrylat
Butandisyra, mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester
2-Hydroxietylmetakrylat
Ingen signifikant irritation
Mycket irriterande
Måttligt irriterande
Hudsensibilisering
2-Hydroxietylmetakrylat
Allergiframkallande
Luftvägssensibilisering
För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig för närvarande eller så är data otillräcklig för
klassificering.
Mutagenitet i könsceller
Namn
Exp.väg
Värde
Butandisyra, mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester
2-Hydroxietylmetakrylat
2-Hydroxietylmetakrylat
In vitro
In vivo
In vitro
Ej mutagen
Ej mutagen
Data är ej tillräcklig för klassificering
Cancerogenitet
För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig för närvarande eller så är data otillräcklig för
klassificering.
Reproduktionstoxicitet
Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn
2-Hydroxietylmetakrylat
Exp.väg
Förtäring
Värde
Ej reproduktionstoxisk (honlig)
Art
Råtta
2-Hydroxietylmetakrylat
Förtäring
Ej reproduktionstoxisk (hanlig)
Råtta
2-Hydroxietylmetakrylat
Förtäring
Ej utvecklingstoxisk
Råtta
Resultat
NOAEL
1 000
mg/kg/day
NOAEL
1 000
mg/kg/day
NOAEL
1 000
mg/kg/day
Expo.tid
under/i
anslutnig till
dräktighet
49 dagar
under/i
anslutnig till
dräktighet
__________________________________________________________________________________________
Sida: 8 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Målorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn
Tetrahydrofurfurylmetakryl
at
Butandisyra, mono[2-[(2metyl-1-oxo-2propenyl)oxi]etyl]ester
Exp.väg
Inandning
Inandning
Målorg.
irritation i
luftvägarna
irritation i
luftvägarna
Värde
Data är ej tillräcklig för
klassificering
Data är ej tillräcklig för
klassificering
Art
Resultat
NOAEL Ej
tillgänglig
NOAEL Ej
tillgänglig
Expo.tid
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig för närvarande eller så är data otillräcklig för
klassificering.
Fara vid aspiration
För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig för närvarande eller så är data otillräcklig för
klassificering.
Vid frågor som gäller den toxikologiska informationen i detta SDB, vänligen se kontaktuppgifter på första sidan.
Avsnitt 12: Ekologisk information
Nedanstående information överensstämmer inte nödvändigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
klassificering av ingående ämnen i avsnitt 3 i de fall då det finns av myndighet fastställda ämnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 på UN GHS beräkningsregler och klassificeringar som härrör
från 3M:s bedömningar.
12.1 Toxicitet
Inga testdata tillgängliga för produkten
Produkt/ämne Cas-nr
Organism
Typ
Exponering
Slutpunkt för Resultat
testet
Letal konc.
35 mg/l
50%
Butanoic acid,
3-oxo-, 2-[(2methyl-1-oxo2propenyl)oxy]e
thyl ester
Butanoic acid,
3-oxo-, 2-[(2methyl-1-oxo2propenyl)oxy]e
thyl ester
Butandisyra,
mono[2-[(2metyl-1-oxo-2propenyl)oxi]et
yl]ester
Butandisyra,
mono[2-[(2metyl-1-oxo-2propenyl)oxi]et
yl]ester
21282-97-3
Fisk (Fathead
minnow)
-
96 h
21282-97-3
Crustacea
-
96 h
Letal konc.
50%
112 mg/l
20882-04-6
Grönalger
Beräknad
72 h
Ingen obs.
effektkonc.
160 mg/l
20882-04-6
Vattenloppa
Beräknad
48 h
Effektkonc.
50%
380 mg/l
__________________________________________________________________________________________
Sida: 9 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Butandisyra,
mono[2-[(2metyl-1-oxo-2propenyl)oxi]et
yl]ester
Butandisyra,
mono[2-[(2metyl-1-oxo-2propenyl)oxi]et
yl]ester
Butandisyra,
mono[2-[(2metyl-1-oxo-2propenyl)oxi]et
yl]ester
Tetrahydrofurf
urylmetakrylat
2Hydroxietylme
takrylat
2Hydroxietylme
takrylat
2Hydroxietylme
takrylat
2Hydroxietylme
takrylat
2Hydroxietylme
takrylat
2Etylhexylmeta
krylat
2Etylhexylmeta
krylat
2Etylhexylmeta
krylat
2Etylhexylmeta
krylat
2Etylhexylmeta
krylat
Aska (residues,
cenospheres)
20882-04-6
Risfisk
Beräknad
96 h
Letal konc.
50%
>100 mg/l
20882-04-6
Vattenloppa
Beräknad
21 dagar
Ingen obs.
effektkonc.
24,1 mg/l
20882-04-6
Grönalger
Beräknad
72 h
Effektkonc.
50%
345 mg/l
2455-24-5
Fisk (Fathead
minnow)
Vattenloppa
Experimentell
96 h
34,7 mg/l
Experimentell
48 h
Letal konc.
50%
Effektkonc.
50%
868-77-9
Fisk (Fathead
minnow)
Experimentell
96 h
Letal konc.
50%
227 mg/l
868-77-9
Grönalger
Experimentell
72 h
Effektkonc.
50%
345 mg/l
868-77-9
Vattenloppa
Experimentell
21 dagar
Ingen obs.
effektkonc.
24,1 mg/l
868-77-9
Grönalger
Experimentell
72 h
Ingen obs.
effektkonc.
160 mg/l
688-84-6
Vattenloppa
Experimentell
48 h
Effektkonc.
50%
4,6 mg/l
688-84-6
Grönalger
Experimentell
72 h
Effektkonc.
50%
5,3 mg/l
688-84-6
Risfisk
Experimentell
96 h
Letal konc.
50%
2,8 mg/l
688-84-6
Vattenloppa
Experimentell
21 dagar
Ingen obs.
effektkonc.
0,29 mg/l
688-84-6
Grönalger
Experimentell
72 h
Ingen obs.
effektkonc.
0,81 mg/l
868-77-9
93924-19-7
380 mg/l
Data ej
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/ämne Cas-nr
Typ av test
Varaktighet
Typ av studie Resultat
Protokoll
__________________________________________________________________________________________
Sida: 10 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Butanoic acid,
3-oxo-, 2-[(2methyl-1-oxo2propenyl)oxy]e
thyl ester
Butanoic acid,
3-oxo-, 2-[(2methyl-1-oxo2propenyl)oxy]e
thyl ester
Butandisyra,
mono[2-[(2metyl-1-oxo-2propenyl)oxi]et
yl]ester
Tetrahydrofurf
urylmetakrylat
21282-97-3
Beräknad
Fotolys
21282-97-3
Beräknad
Biologisk
nedbrytning
20882-04-6
2455-24-5
2Hydroxietylme
takrylat
2Hydroxietylme
takrylat
2Etylhexylmeta
krylat
2Etylhexylmeta
krylat
Aska (residues,
cenospheres)
868-77-9
868-77-9
688-84-6
688-84-6
93924-19-7
Fotolytisk
1.2 dagar (t
halveringstid (i 1/2)
luft)
Andra metoder
28 dagar
Biologisk
88 vikt-%
syreförbruknin
g
OECD 301C - MITI (I)
Beräknad
Biologisk
nedbrytning
14 dagar
Biologisk
78 vikt-%
syreförbruknin
g
OECD 301C - MITI (I)
Beräknad
Biologisk
nedbrytning
Experimentell
Hydrolys
28 dagar
Biologisk
85.9 vikt-%
syreförbruknin
g
Hydrolytisk
10.9 dagar (t
halveringstid 1/2)
Andra metoder
Experimentell
Biologisk
nedbrytning
Beräknad
Fotolys
14 dagar
Biologisk
syreförbruknin
g
Fotolytisk
halveringstid (i
luft)
Biologisk
syreförbruknin
g
N/A
95 vikt-%
OECD 301C - MITI (I)
1.05 dagar (t
1/2)
Andra metoder
88 vikt-%
OECD 301C - MITI (I)
N/A
N/A
Experimentell 28 dagar
Biologisk
nedbrytning
Data ej
N/A
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
Andra metoder
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Produkt/ämne
Butanoic acid,
3-oxo-, 2-[(2methyl-1-oxo2propenyl)oxy]e
thyl ester
Butandisyra,
mono[2-[(2metyl-1-oxo-2propenyl)oxi]et
yl]ester
Tetrahydrofurf
urylmetakrylat
Cas-nr
21282-97-3
Typ av test
Varaktighet
Beräknad
Biokoncentrati
on
Typ av studie Resultat
Bioackumuleri 2.9
ngsfaktor
Protokoll
Andra metoder
20882-04-6
Beräknad BCF
- Andra
Bioackumuleri 2.93
ngsfaktor
Andra metoder
2455-24-5
Beräknad
Biokoncentrati
on
Log
1.80
fördelningskoe
fficient
oktanol/vatten
Andra metoder
__________________________________________________________________________________________
Sida: 11 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
2868-77-9
Hydroxietylme
takrylat
Experimentell
Biokoncentrati
on
2688-84-6
Etylhexylmeta
krylat
Aska (residues, 93924-19-7
cenospheres)
Beräknad
Biokoncentrati
on
Data ej
N/A
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
Log
0.47
fördelningskoe
fficient
oktanol/vatten
Bioackumuleri 37.2
ngsfaktor
N/A
N/A
Andra metoder
Beräkn.
Biokoncentrationsfakto
r
N/A
12.4 Rörligheten i jord
Kontakta tillverkaren för mer information
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen information tillgänglig, kontakta tillverkaren för mer detaljer.
12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillgänglig
Avsnitt 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Se avsnitt 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Avfallskoden (EWC) baseras på vilken källa som givit upphov till avfallet. För bestämning av lämplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsförordningen (SFS 2011:927 med ändringar) bilaga 4. Säkerställ även att eventuella ytterligare
nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkända avfallshämtare.
Avfallskod (produkt i överlåtet skick)
08 04 09*
Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
20 01 27*
Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
Förpackningsmaterial
3M Svenska AB är anslutet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Kunder kan därför lämna våra tomma
förpackningar utan kostnad. För information om närmaste lämningsställe ring 0200-880310. Förpackningar som innehållit
kemiska produkter ska vara väl tömda och dropptorra. Undantag är förpackningar med symbol T+,T, N eller R52, vilka
istället ska lämnas som farligt avfall.
Avsnitt 14: Transportinformation
ADR /IMDG /IATA: Inga restriktioner för transport.
Avsnitt 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Status i globala kemikalieregister
Kontakta 3M för mer information.
Information om nationell svensk lagstiftning
__________________________________________________________________________________________
Sida: 12 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
Hygieniskt gränsvärde för härdplastdamm finns i AFS 2011:18. Produkten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift
Härdplaster AFS 2005:18 (inkluderar även upphettning av härdat material/damm) samt föreskriften Medicinska kontroller i
arbetslivet AFS 2005:6.
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ej tillämpligt
Avsnitt 16: Annan information
Förteckning över ingående ämnens faroangivelser (H)
H315
H317
H319
H412
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Förteckning över ingående ämnens R-fraser
R36
Irriterar ögonen.
R36/38
Irriterar ögonen och huden.
R38
Irriterar huden.
R43
Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52
Skadligt för vattenlevande organismer.
Information om uppdateringar
Ändringar:
Avsnitt 8: Information om rekommenderade andningsskydd - information har modifierats.
Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 12: Ekotoxinfo för komponent - information har modifierats.
Avsnitt 12: Information om persistens och nedbrytbarhet - information har modifierats.
Avsnitt 12: Information ang bioackumuleringspotential - information har modifierats.
Etikett: CLP skyddsangivelser - Åtgärder - information har modifierats.
CLP: Beståndsdelar tabell - information har modifierats.
Avsnitt 11: Akut toxicitet, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 11: Allvarlig ögonskada/ögonirritation, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 11: Mutagenitet i könsceller, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 11: Hudsensibilisering, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 11: Reproduktionstoxicitet, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 11: Frätande/irriterande på huden, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 5: Råd till brandbekämpningspersonal - information har modifierats.
Avsnitt 13: Avfallskod - information har modifierats.
Avsnitt 14: Transportklassificering - information har lagts till.
Avsnitt 9: Löslighet (ej vatten) som text - information har lagts till.
Avsnitt 12: Klassificeringsvarning - information har lagts till.
Avsnitt 11: Fara vid aspiration, text - information har lagts till.
Avsnitt 11: Text om luftvägssensibilisering - information har lagts till.
Avsnitt 11: Text om reproduktions- och/eller utvecklingseffekter - information har lagts till.
Avsnitt 11: Cancerogenitet, text - information har lagts till.
Avsnitt 8: Handskdata, värden - information har lagts till.
Avsnitt 8: Information om rekommenderade skyddshandskar - information har tagits bort.
Avsnitt 1: Id-nr - information har tagits bort.
Märkning: CLP skydd /avfall - information har tagits bort.
Avsnitt 12: Klassificeringsvarning - information har tagits bort.
Avsnitt 9: Löslighet (ej vatten) - information har tagits bort.
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår erfarenhet och är, så vitt vi känner till, korrekt vid tidpunkten för
__________________________________________________________________________________________
Sida: 13 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part B)
dess publicering, men vi åtar oss inget ansvar för någon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstår till följd av
användning av informationen (med förbehåll för vad som är föreskrivet i lag). Informationen skall inte tillämpas i fråga om
sådan användning som inte anges i detta säkerhetsdatablad eller användning av produkten i kombination med andra material.
Av dessa skäl är det viktigt att kunder genomför egna tester för att fastställa att produkten passar det tilltänkta
användningsområdet.
Se www.3M.se/sdb för 3M Svenska AB:s säkerhetsdatablad.
__________________________________________________________________________________________
Sida: 14 av 14
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
Säkerhetsdatablad
Upphovsrätt, 2015, 3M Company Samtliga rättigheter förbehållna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogöra sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåten under förutsättning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan några ändringar om inte 3M, i förväg lämnar skriftligt godkännande därtill, och (2) vare sig kopian eller originalet
säljs vidare eller på annat sätt distribueras i vinstsyfte.
28-8085-4
Dokumentnummer:
2015-03-10
Datum (nytt eller
omarbetat):
Version (avser transportinformation): 1.00 (2011-06-17)
Version:
Föregående datum:
2.06
2014-12-11
Säkerhetsdatabladet har sammanställts i enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med ändringar).
Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Identifierade användningar
Konstruktionslim
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna
Adress:
08-92 21 00
Telefon:
[email protected]
e-post:
www.3M.se
Hemsida:
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 eller akut 112
Avsnitt 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Klassificering:
Akut toxicitet, kategori 4 - Acute Tox. 4; H332
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Luftvägssensibilisering, kategori 1 - Resp. Sens. 1; H334
Hudsensiblisering, kategori - Skin Sens. 1; H317
Mutagenitet i könsceller, kategori 2 - Muta. 2; H341
Se avsnitt 16 för faroangivelsernas (H) fullständiga lydelser.
Substans-(67/548/EEG) /Preparat-(1999/45/EG) direktivet
Klassificering:
Mutagen; kategori 3; R68
Irriterande; Xi; R41
__________________________________________________________________________________________
Sida: 1 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
Allergiframkallande; R42/43
Se avsnitt 16 för R-frasernas fullständiga lydelser.
2.2 Märkningsuppgifter
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Signalord
Fara
Faropiktogramskoder:
GHS05 (Frätande) | GHS07 (Utropstecken) | GHS08 (Hälsofara) |
Faropiktogram
Beståndsdelar
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1-aziridinyl)-1oxopropoxi] metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Bor, hexaetyl[m-(1,6-hexandiamin-kN:kN')]di- (Aminborkomplex)
Faroangivelser:
H302
H318
H334
H317
H341
CAS-nr
64265-57-2
223674-50-8
Vikt-%
15 - 40
10 - 30
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelser
Förebyggande:
P261A
P284A
P280B
Åtgärder:
P304 + P340
P342 + P311
P305 + P351 + P338
P310
P333 + P313
Undvik att andas in ångor.
Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
54% av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut oral toxicitet.
Innehåller 99% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.
Kommentarer angående märkning
Polyfunktionell aziridin är klassificerad Acute Tox. 2 (H330) baserat på damm/dimma(aerosol)data. I denna produkt kan
ämnet inte förekomma i aerosolform. Baserat på tillgänglig toxicitetsdata och ämnets mycket låga ångtryck, förväntas inte
den mättade ångan av polyfunktionell aziridin vara akut toxisk. Därför är klassificeringen inte tillämpbar för denna produkt
__________________________________________________________________________________________
Sida: 2 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
när den används på avsett sätt.
Substans-(67/548/EEG) /Preparat-(1999/45/EG) direktivet
Farosymbol(er)
Hälsoskadlig
Innehåller
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxi] metyl] (Polyfunktionell aziridin); Bor,
hexaetyl[m-(1,6-hexandiamin-kN:kN')]di- (Aminborkomplex)
Riskfraser
R41
R42/43
R68
Skyddsfraser
S23A
S36/37/39B
S26
S45
Risk för allvarliga ögonskador.
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
Möjlig risk för bestående hälsoskador.
Undvik inandning av ånga.
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt
etiketten.
Särskilda bestämmelser om märkning av vissa ämnen
Varning - innehåller ett ämne som ännu inte är fullständigt testat
Kommentarer angående märkning
Polyfunktionell aziridin är klassificerad T; R23 baserat på damm/dimma(aerosol)data. I denna produkt kan ämnet inte
förekomma i aerosolform. Baserat på tillgänglig toxicitetsdata och ämnets mycket låga ångtryck, förväntas inte den mättade
ångan av polyfunktionell aziridin vara akut toxisk. Därför är klassificeringen inte tillämpbar för denna produkt när den
används på avsett sätt.
2.3 Andra faror
Inga kända
Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
Beståndsdelar
Polyestermjukgörare
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2[[3-(2-metyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxi]
metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Bor, hexaetyl[m-(1,6-hexandiaminkN:kN')]di- (Aminborkomplex)
CAS-nr
64265-57-2
EG-nr
Vikt-%
30 - 60
EINECS 264- 15 - 40
763-3
223674-50-8 ELINCS 426100-8
10 - 30
Klassificering
Mut.3:R68; T:R23; Xi:R41;
R42-43 (Egen)
Acute Tox. 2, H330; Eye Dam.
1, H318; Resp. Sens. 1, H334;
Skin Sens. 1, H317; Muta. 2,
H341 (Egen)
F:R11; Xn:R22; Xi:R36; R43
(Egen)
__________________________________________________________________________________________
Sida: 3 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317
(Egen)
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med
kiseldioxid
Titandioxid
67762-90-7
0,5 - 1,5
13463-67-7
EINECS 236- 0,1 - 1
675-5
Se avsnitt 16 för lydelse av de R-fraser och faroangivelser (H) som nämns i avsnitt 3.
Se avsnitt 2 för information om de anmärkningar som har tillämpats på ovanstående ämnen.
Tabellen visar klassificeringar fastställda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar från
råvaruleverantörer.
För information om beståndsdelars hygieniska gränsvärde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.
Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sök läkarhjälp.
Hudkontakt
Tvätta genast med tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Sök läkarhjälp om några
symptom uppstår.
Ögonkontakt
Skölj genast med stora mängder vatten i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök
omedelbart läkarhjälp.
Vid förtäring
Skölj munnen. Vid obehag, sök läkarhjälp.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Se avsnitt 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Ej tillämpligt
Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Vid brand: Släck branden med brandbekämpningsmedel lämpligt för vanligt brännbart material såsom vatten eller skum.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Tillslutna behållare som exponeras för värme vid brand kan explodera pga ökat tryck.
Farliga sönderdelnings- eller biprodukter
Ämne
Aldehyder
Kolmonoxid
Koldioxid
Irriterande gaser eller ångor
Kväveoxider
Betingelser
Vid förbränning
Vid förbränning
Vid förbränning
Vid förbränning
Vid förbränning
__________________________________________________________________________________________
Sida: 4 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Vatten kan vara otillräckligt som släckningsmedel men bör användas för att kyla ner brandexponerade behållare och ytor för
att förhindra explosioner.
Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Utrym området. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett slutet utrymme ska förses med mekanisk ventilation för att
sprida eller suga ut ångor. Varning; en motor kan vara en antändningskälla - antändbara gaser eller ångor i spillområdet kan
antändas eller explodera.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till miljön.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Arbeta från kanterna på spillet och inåt. Täck med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgängligt oorganiskt absorberande
material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihåg att tillförsel av absorberande material inte tar bort en fysikaliska,
hälso- eller miljöfara. Samla upp så mycket som möjligt av spillet. Placera i en förslutbar behållare. Städa upp rester med
lämpligt lösningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Läs och följ säkerhetsinformationen på
lösningsmedlets etikett och säkerhetsdatablad. Förslut behållaren. Kassera uppsamlat material så snart som möjligt.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Refer to Section 8 and Section 13 for more information
Avsnitt 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Endast för industriell/yrkesmässig användning. Använd ej i begränsat utrymme med minimal luftväxling. Använd inte
produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får
inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta
grundligt efter användning. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Nedstänkta kläder ska tvättas
innan de används igen. Undvik kontakt med oxiderande ämnen (t.ex. klor, kromsyra etc.) Använd föreskriven personlig
skyddsutrustning (tex handskar, andningsskydd).
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras inte i stark värme.
Förvaras åtskilt från syror. Förvara åtskilt från starka baser. Förvara åtskilt från oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från
aminer.
7.3 Specifik slutanvändning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 för rekommendationer kring hantering och förvaring. Se avsnitt 8 för rekommendationer
avseende begränsning av exponering samt personlig skyddsutrustning.
Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden
Om en beståndsdel finns med i avsnitt 3 men saknas i tabellen nedan, så finns inget hygieniskt gränsvärde för ämnet.
Beståndsdelar
CAS-nr
Referens
Gränsvärde
Kommentarer
Titandioxid
13463-67-7 AFS 2011:18
NGV(totaldamm)(8 h):5
mg/m3
AFS 2011:18 : Arbetsmiljöverkets föreskrift "Hygieniska gränsvärden"
NGV: Nivågränsvärde
KTV: Korttidsvärde
__________________________________________________________________________________________
Sida: 5 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
TGV: Takgränsvärde
8.2 Begränsning av exponeringen
8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Använd lämplig punktutsug vid slipning/polering/kapning/bearbetning. Använd allmänventilation och/eller punktutsug så att
halten luftföroreningar ligger under relevanta hygieniska gränsvärden och/eller för att kontrollera
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Om ventilationen inte är tillräcklig, använd andningsskydd.
8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ögon/ansiktsskydd
Gör en exponeringsbedömning för att avgöra om det finns risk för ögonkontakt. Välj vid behov ut och använd
ögon/ansiktsskydd för att förhindra ögonkontakt. Följande ögon/ansiktsskydd rekommenderas:
Ansiktsskydd
Korgglasögon med indirekt ventilation.
Hud/handskydd
Gör en exponeringsbedömning för att avgöra om det finns risk för hudkontakt. Välj vid behov ut och använd skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras på faktorer såsom exponeringsnivå, koncentration av
ämnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter såsom extrema temperaturer och andra
användningsförhållanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddskläder för val av lämpligt hand/hudskydd.
Skyddshandskar av följande material rekommenderas:
Produkt/ämne
Polymerlaminat
Tjocklek (mm)
Inga data tillgängliga
Genombrottstid
Inga data tillgängliga
Gör en exponeringsbedömning och välj vid behov ut och använd skyddskläder för att förhindra kontakt. Följande material för
skyddskläder rekommenderas: Förkläde av polymerlaminat.
Gummiskor
Andningsskydd
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. En exponeringsbedömning kan behöva göras för att avgöra om
andningsskydd krävs. Vid behov, använd andningsskydd i enlighet med andningsskyddsprogrammet. Baserat på resultatet av
exponeringsbedömningen, välj följande typ(er) av andningsskydd för att minska exponering via inandning:
Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska ångor samt partiklar.
Tryckluftsmatat andningsskydd, halv- eller helmask.
Rådgör med er leverantör av andningsskydd vid frågor om olika skyddsprodukters lämplighet i specifika applikationer.
Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Vätska
Aggregationstillstånd
Pasta
Specifik fysikalisk form:
Vit, mild lukt.
Utseende/lukt
Inga data tillgängliga
Lukttröskel
Ej tillämpligt
pH
>=181 ºC [Detaljer:758 mmHg]
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Inga data tillgängliga
Smältpunkt
Ej tillämpligt
Brandfarlighet (fast form, gas)
Ej klassificerad
Explosiva egenskaper
Ej klassificerad
Oxiderande egenskaper
>=93,3 ºC [Testmetod:Closed Cup]
Flampunkt
__________________________________________________________________________________________
Sida: 6 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
Självantändningstemperatur
Undre brännbarhets-/explosionsgräns
Övre brännbarhets-/explosionsgräns
Ångtryck
Relativ densitet
Löslighet i vatten
Löslighet, ej vatten
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Avdunstningshastighet
Ångdensitet
Sönderdelningstemperatur
Viskositet
Densitet
9.2 Annan information
Flyktiga organiska föreningar
Flyktiga organiska föreningar (utom
undantagna lösningsmedel och vatten. US std)
Inga data tillgängliga
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Inga data tillgängliga
1,05 - 1,09 [Ref:vatten=1]
Låg (mindre än 10%)
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
Ej tillämpligt
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
35 - 65 Pa-s [vid 23 ºC ]
1,05 - 1,09 g/ml
65 g/l [Testmetod:EPA metod 24A]
65 g/l [Testmetod:EPA metod 24A]
Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Denna produkt kan vara reaktiv med vissa ämnen under vissa omständigheter - se övriga rubriker i detta avsnitt.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ej
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Värme
10.5 Oförenliga material
Starka syror
Starka baser
Starka oxidationsmedel
Aminer
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ämne
Inga kända.
Betingelser
Se avsnitt 5.2 för farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning.
Avsnitt 11: Toxikologisk information
Nedanstående information överensstämmer inte nödvändigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
klassificering av ingående ämnen i avsnitt 3 i de fall då det finns av myndighet fastställda ämnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 11 på UN GHS beräkningsregler och klassificeringar som härrör
från 3M:s bedömningar.
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
__________________________________________________________________________________________
Sida: 7 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
Symptom och tecken på exponering
Baserat på testdata och/eller information om ingående beståndsdelar, så kan denna produkt ge följande hälsoeffekter:
Inandning
Irritation i andningsvägarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nästäppa, huvudvärk, heshet eller ont i näsa/hals. Allergisk
reaktion i andningsvägarna: symptom kan vara andningssvårigheter, väsande ljud, hosta eller tryck över bröstet. Kan orsaka
andra hälsoeffekter (se nedan).
Hudkontakt
Mild hudirritation: Symptom kan inkludera lokal rodnad, svullnad, klåda eller torrhet. Allergisk hudreaktion: symptom kan
vara rodnad, svullnad, blåsbildning och klåda.
Ögonkontakt
Kemiska frätskador på ögonen: symptom kan vara fördunkling av hornhinnan, frätskador, sveda, tårbildning, sårbildning,
försämrad syn eller synbortfall. Ångor som friges under härdning kan orsaka ögonirritation. Symptom kan vara: rodnad,
svullnad, smärta, tårar och suddig eller dimmig syn.
Förtäring
Kan vara skadligt vid förtäring. Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmärtor, upprörd mage, illamående,
kräkning och diarré.
Andra hälsoeffekter
Genotoxicitet:
Kan inverka på genetiskt material och möjligen förändra den genetiska koden.
Cancerogenitet
Innehåller kemikalie(r) som kan orsaka cancer.
Toxikologiska data
Om en beståndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, så innebär det antingen att det inte finns data
tillgänglig eller att data är otillräcklig för klassificering.
Akut toxicitet
Namn
Produkten
Exp.väg
Förtäring
Art
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1aziridinyl)-1-oxopropoxi] metyl] (Polyfunktionell aziridin)
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1aziridinyl)-1-oxopropoxi] metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Dermal
Kanin
Värde
Ingen data tillgänglig; beräknad ATE2 000 - 5 000
mg/kg
LD50 > 3 000 mg/kg
Inandningdamm/dim
ma (4 h)
Förtäring
Råtta
LC50 0,252 mg/l
Råtta
LD50 3 038 mg/kg
Dermal
Inandningdamm/dim
ma (4 h)
Förtäring
Dermal
Inandningdamm/dim
ma (4 h)
Förtäring
Kanin
Råtta
LD50 > 5 000 mg/kg
LC50 > 0,691 mg/l
Råtta
Kanin
Råtta
LD50 > 5 110 mg/kg
LD50 > 10 000 mg/kg
LC50 > 6,82 mg/l
Råtta
LD50 > 10 000 mg/kg
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1aziridinyl)-1-oxopropoxi] metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid
Titandioxid
Titandioxid
Titandioxid
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
Frätande/irriterande på huden
__________________________________________________________________________________________
Sida: 8 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
Namn
Art
Värde
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxi]
metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid
Titandioxid
Kanin
Milt irriterande
Kanin
Kanin
Ingen signifikant irritation
Ingen signifikant irritation
Namn
Art
Värde
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxi]
metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid
Titandioxid
Kanin
Frätande
Kanin
Kanin
Ingen signifikant irritation
Ingen signifikant irritation
Namn
Art
Värde
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxi]
metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid
Human
och djur
Human
och djur
Human
och djur
Allergiframkallande
Namn
Art
Värde
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxi]
metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Människa
Allergiframkallande
Namn
Exp.väg
Värde
1-Aziridinpropansyra, 2-metyl-,2-etyl-2-[[3-(2-metyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxi]
metyl] (Polyfunktionell aziridin)
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid
Titandioxid
Titandioxid
In vivo
Mutagen
In vitro
In vitro
In vivo
Ej mutagen
Ej mutagen
Ej mutagen
Art
Mus
Värde
Data är ej tillräcklig för klassificering
Flera
djurarter
Råtta
Ej cancerogen
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Hudsensibilisering
Titandioxid
Ej sensibiliserande
Ej sensibiliserande
Luftvägssensibilisering
Mutagenitet i könsceller
Cancerogenitet
Namn
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid
Titandioxid
Exp.väg
Ej
specificer
ade
Förtäring
Titandioxid
Inandning
Cancerogen
Reproduktionstoxicitet
Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med
kiseldioxid
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med
kiseldioxid
Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med
kiseldioxid
Exp.väg
Förtäring
Värde
Ej reproduktionstoxisk (honlig)
Art
Råtta
Förtäring
Ej reproduktionstoxisk (hanlig)
Råtta
Förtäring
Ej utvecklingstoxisk
Råtta
Resultat
NOAEL 509
mg/kg/day
NOAEL 497
mg/kg/day
NOAEL
1 350
mg/kg/day
Expo.tid
1 generation
1 generation
under
organbildning
Målorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
__________________________________________________________________________________________
Sida: 9 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
Namn
1-Aziridinpropansyra, 2metyl-,2-etyl-2-[[3-(2metyl-1-aziridinyl)-1oxopropoxi] metyl]
(Polyfunktionell aziridin)
Exp.väg
Inandning
Målorg.
irritation i
luftvägarna
Värde
Data är ej tillräcklig för
klassificering
Art
Råtta
Resultat
NOAEL Ej
tillgänglig
Expo.tid
4h
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Namn
Dimetylsiloxan,
reaktionsprodukt med
kiseldioxid
Titandioxid
Exp.väg
Inandning
Målorg.
andningsorgan |
silikos
Värde
All data är negativ
Art
Människ
a
Resultat
NOAEL Ej
tillgänglig
Expo.tid
yrkesmässig
exponering
Inandning
andningsorgan
Råtta
Inandning
lungfribros
LOAEL
0,010 mg/l
NOAEL Ej
tillgänglig
2 år
Titandioxid
Data är ej tillräcklig för
klassificering
All data är negativ
Människ
a
yrkesmässig
exponering
Fara vid aspiration
För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig eller så är data otillräcklig för klassificering.
Vid frågor som gäller den toxikologiska informationen i detta SDB, vänligen se kontaktuppgifter på första sidan.
Avsnitt 12: Ekologisk information
Nedanstående information överensstämmer inte nödvändigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
klassificering av ingående ämnen i avsnitt 3 i de fall då det finns av myndighet fastställda ämnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 på UN GHS beräkningsregler och klassificeringar som härrör
från 3M:s bedömningar.
12.1 Toxicitet
Inga testdata tillgängliga för produkten
Produkt/ämne Cas-nr
Organism
Typ
Exponering
Titandioxid
13463-67-7
Vattenloppa
Experimentell
48 h
Titandioxid
13463-67-7
Experimentell
96 h
Titandioxid
13463-67-7
Sheepshead
Minnow
Vattenloppa
Experimentell
30 dagar
164265-57-2
Aziridinpropan
syra, 2-metyl,2-etyl-2-[[3(2-metyl-1aziridinyl)-1oxopropoxi]
metyl]
(Polyfunktione
ll aziridin)
Bor,
223674-50-8
hexaetyl[m(1,6hexandiaminkN:kN')]di(Aminborkomp
lex)
Slutpunkt för
testet
Effektkonc.
50%
Letal konc.
50%
Ingen obs.
effektkonc.
Resultat
>100 mg/l
>240 mg/l
3 mg/l
Data ej
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
Data ej
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
__________________________________________________________________________________________
Sida: 10 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
Dimetylsiloxan 67762-90-7
,
reaktionsprodu
kt med
kiseldioxid
Titandioxid
13463-67-7
Titandioxid
13463-67-7
Data ej
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
Crustecea
övriga
Fisk
Experimentell
96 h
Experimentell
30 dagar
Effektkonc.
50%
Ingen obs.
effektkonc.
>300 mg/l
>=1 000 mg/l
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/ämne Cas-nr
164265-57-2
Aziridinpropan
syra, 2-metyl,2-etyl-2-[[3(2-metyl-1aziridinyl)-1oxopropoxi]
metyl]
(Polyfunktione
ll aziridin)
Titandioxid
13463-67-7
Bor,
223674-50-8
hexaetyl[m(1,6hexandiaminkN:kN')]di(Aminborkomp
lex)
Dimetylsiloxan 67762-90-7
,
reaktionsprodu
kt med
kiseldioxid
Typ av test
Varaktighet
Data ej
N/A
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
Typ av studie Resultat
N/A
N/A
Protokoll
N/A
Data ej
N/A
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
Data ej
N/A
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Data ej
N/A
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
N/A
N/A
N/A
Typ av test
Varaktighet
Data ej
N/A
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
Typ av studie Resultat
N/A
N/A
Protokoll
N/A
Data ej
N/A
tillgänglig eller
N/A
N/A
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Produkt/ämne Cas-nr
164265-57-2
Aziridinpropan
syra, 2-metyl,2-etyl-2-[[3(2-metyl-1aziridinyl)-1oxopropoxi]
metyl]
(Polyfunktione
ll aziridin)
Bor,
223674-50-8
hexaetyl[m-
N/A
__________________________________________________________________________________________
Sida: 11 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
(1,6hexandiaminkN:kN')]di(Aminborkomp
lex)
Dimetylsiloxan 67762-90-7
,
reaktionsprodu
kt med
kiseldioxid
Titandioxid
13463-67-7
otillräcklig för
klassificering.
Data ej
N/A
tillgänglig eller
otillräcklig för
klassificering.
N/A
Experimentell
BCF - Andra
Bioackumuleri 9.6
ngsfaktor
42 dagar
N/A
N/A
Andra metoder
12.4 Rörligheten i jord
Kontakta tillverkaren för mer information
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen information tillgänglig, kontakta tillverkaren för mer detaljer.
12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillgänglig
Avsnitt 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Se avsnitt 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Avfallskoden (EWC) baseras på vilken källa som givit upphov till avfallet. För bestämning av lämplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsförordningen (SFS 2011:927 med ändringar) bilaga 4. Säkerställ även att eventuella ytterligare
nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkända avfallshämtare.
Avfallskod (produkt i överlåtet skick)
08 04 09*
Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
20 01 27*
Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
Förpackningsmaterial
3M Svenska AB är anslutet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Kunder kan därför lämna våra tomma
förpackningar utan kostnad. För information om närmaste lämningsställe ring 0200-880310. Förpackningar som innehållit
kemiska produkter ska vara väl tömda och dropptorra. Undantag är förpackningar med symbol T+,T, N eller R52, vilka
istället ska lämnas som farligt avfall.
Avsnitt 14: Transportinformation
ADR /IMDG /IATA: Inga restriktioner för transport.
Avsnitt 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Cancerogenitet
Beståndsdelar
Titandioxid
CAS-nr
13463-67-7
Klassificering
Grupp 2B: Möjligen
Källa
IARC
__________________________________________________________________________________________
Sida: 12 av 13
3M SCOTCH-WELD DP 8005 (part A)
cancerogen för
människor
Global inventory status
Kontakta 3M för mer information.
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ej tillämpligt
Avsnitt 16: Annan information
Förteckning över ingående ämnens faroangivelser (H)
H302
H317
H318
H319
H330
H334
H341
Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Dödligt vid inandning.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Förteckning över ingående ämnens R-fraser
R11
Mycket brandfarligt.
R22
Skadligt vid förtäring.
R23
Giftigt vid inandning.
R36
Irriterar ögonen.
R41
Risk för allvarliga ögonskador.
R42
Kan ge allergi vid inandning.
R42/43
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
R43
Kan ge allergi vid hudkontakt.
R68
Möjlig risk för bestående hälsoskador.
Information om uppdateringar
Ändringar:
Avsnitt 8: Information om ögon/ansiktsskydd - information har modifierats.
Avsnitt 12: Ekotoxinfo för komponent - information har modifierats.
Avsnitt 12: Information om persistens och nedbrytbarhet - information har modifierats.
Avsnitt 12: Information ang bioackumuleringspotential - information har modifierats.
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 för mer information - information har modifierats.
Avsnitt 7: Information om säker hantering - information har modifierats.
Avsnitt 7: Information om säker hantering - information har modifierats.
Avsnitt 11: Fara vid aspiration, text - information har modifierats.
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår erfarenhet och är, så vitt vi känner till, korrekt vid tidpunkten för
dess publicering, men vi åtar oss inget ansvar för någon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstår till följd av
användning av informationen (med förbehåll för vad som är föreskrivet i lag). Informationen skall inte tillämpas i fråga om
sådan användning som inte anges i detta säkerhetsdatablad eller användning av produkten i kombination med andra material.
Av dessa skäl är det viktigt att kunder genomför egna tester för att fastställa att produkten passar det tilltänkta
användningsområdet.
Se www.3M.se/sdb för 3M Svenska AB:s säkerhetsdatablad.
__________________________________________________________________________________________
Sida: 13 av 13