Utrota barncancer - Barncancerfonden

Utrota_barncancer
Kommentarer: 91 (56%)
Vad tror du är det konkret viktigaste som Barncancerfonden kan göra för att närma sig visionen att
utrota barncancer?
Svar:
Grundforskning
fortsätt att satsa på grundforskning! Ibland hörs argument att forskningen som barncancerfondens
forskare bedriver inte är tillräckligt relevant för barncancervården. Men utan ny grundforskning blir
det ingen bättre vård
Jag är inte överens med inriktningen på ökad prioritering av klinisk forskning under senare år. Det är
oerhört viktigt att fortsätta stödja grundforskning som är det viktigaste sättet att komma framåt vad
gäller olösta problem inom barncancer på lång sikt
Våga finansiera delar av utvecklingen av nya läkemedel som drivs av akademin. Mycket forskning
idag är grundforskning, och det är viktigt. Men någonstans på vägen måste idéer kunna gå över till
reella produktidéer = translationell forskning. Ger inte alltid de högst rankade publikationerna men är
fundamentala för att komma fram till klinisk prövning.
Stöd grundforskning och sk högriskprojekt.
Att fortsätta financera grundforskning
också stödja mer grundläggande forskning
Börja stödja all form av cancerforskning som syftar till att förstå hur barncancer uppstår, hur den kan
diagnosticeras och behandlas. Från basforskning till klinisk forskning, allt behövs. Det som ska gynnas
är produktiva forskargrupper som genererar data som driver forskningen framåt, oberoende om de
är kliniker eller prekliniker. Stoppa skråtänkandet!
increase support to basic research
Stödja högkvalitet basic och klinisk forskning
Samarbete
finansiera långsiktiga forskningsprojekt finansiera forskningssamarbeten/nätverk (forskare och
kliniker) där ett större antal forskargrupper ingår, inte bara de etablerade forskarna med stora
enskilda anslag.
Det är svårt att bilda en framgångsrik kör bestående av "solosingers" - men för att vi ska lyckas så
måste vi samarbeta mer - Sverige är ett litet upptagsområde och vävnaden från tex CNS tumörer är
oerhört begränsad. Barncancerfonden kan verka för bättre samarbetsmöjligheter mellan grupper.
Delade tjänster?
För att göra en bättre kontakt mellan forskare och läkare. För att organisera fler möten mellan dem
och mer populära möten med patienter och deras föräldrar.
Ytterligare internationell samverkan.
Jag tyckte att NBCNS samordningmedel var en bra ide - tyvärr utdelades så få få sådana.
Tänka delvis utanför "boxen" vad gällande samarbeten i forskningsprojekt.
Även om det kan kännas uttjatat och svårt får man aldrig avsluta arbetet att försöka få kunskap över
skrågränserna, från skötare/sköterska till grundforskare, och kanske t.o.m. se ett större inslag av
ingenjörer.
Satsa på att ge pengar till bra forskare även om de jobbat med andra områden innan.
Korsbefruktning mellan forskningsfält är nyskapande.
1. Främja nätverk mellan de olika barncancerforskare. Jag upplever att barncancerforskning är
fördelat i...hjärn...leukemi...sarkom... MER interaktion! 2. Främja infrastruktur projekt vid nationell
nivå....som skall vara tillgängliga till alla barncancerforskare...ex - Animal models för
läkemedelutveckling. - Biobank...med tissue microarrays... - Utbildning
Fortsätt att stödja forskning i Sverige och öka möjligheten för forskare att vistas i internationella
forskningsmiljöer
Behandlingar
Satsa på nationellt initierade behandlingsstudier.
Förebyggande arbete Tidig upptäckt Medicinska behandlingar som är mer specifika och målinriktade
Stödja behandlingar som utrotar cancern. Idag nedprioriteras detta till förmån för projekt som inte
har som direkt mål att öka överlevnaden.
Fortsätta att stödja utveckling och tillämpning av nya behandlingsmetoder. Jag arbetar även med
vuxencancer där man inte har samma samsyn som inom barncancer, övriga sjukvården har mycket
att lära från barncancervården.
Satsa på unga forskare
Fortsätta att öka anslagen, särskilt för unga forskare. Anslag över fyra år gör det svårt att anställa
doktorander och bli verkligt självständig. 5 eller 6 årger yngre forskare mycket större möjligheter att
kunna etablera sig under den mycket kritiska perioden efter postdoc-tiden.
Satsa på den kvalitativt bästa forskningen. Bidra till rekrytering av bra unga forskare som lockas
arbeta med barncancer.
Satsa på de bästa forskarna och på unga okonventionella sprakfålar. Registerforskning på
barncancerregistret kombinerat med biobanker och journaldata. Om målet är att utrota cancer kan
nog en del besparingar göras i den kvalitativa forskningen.
stödja unga forskare med okonventionella idéer
Behålla det tvärvetenskapliga fokuset i bidragstilldelningarna. Våga satsa på projekt med potentiell
inverkan på lång sikt. Balans i satsning på etablerade forskare och juniora/yngre forskare - för att
behålla kompetens och samtidigt ha långsiktighet i åtanke.
Öka anslagen till klinisk forskning
klinisk
Mera resurser till klinisk forskning.
Vara noggranna med att sponsra projekt med tydlig klinisk applikation.
Satsa mer på forskare (kliniska, prekliniska) som forskare helt och hållet på barncancer (inte bara
"deltid" som ett sidoprojekt, och inte heller som ett sätt att utöka sin fo budget). En del bra men
mindre projekt riktade mot barncancer får stå tillbaka mot större projekt med något tveksam
inriktning mot barn. Diversifiera anslagen något (inte riktade satsningar mot enbart CNS eller
leukemi).
Skapa bra möjligheter för de som bedriver barncancerforskning. Det måste vara en balans mellan
kortsiktiga (dvs mer kliniska) och långsiktiga (dvs mer grundvetenskapliga projekt).
Att uppmuntra (och finansiera) kliniska forskare att spara möjligtst många olika typer av prover i
biobanker som är tillgängliga för andra forskare. För att utveckla nya läkemedel behövs förståelse för
sjukdomarna på molekylär nivå. Finansiera molekylärbiologisk forskning.
Fortsätta finansiera kliniskt aktiva forskare att kunna bedriva sin forskning.
Vidga vyerna
Mycket bredare syn på forskning och ge fler forskare medel. Öka antalet forskare som får medel och
minska ansagens storlek. Jag är helt övertygad om att de som får mycket medel är de som "slösar"
mest. De behöver ju inte fundera och tänka. Vi måste använda medlen bättre. Låt inte
barncancerfonden bli som små barn som spelar fotboll dvs alla jagar bollen. Med det menar jag satsa
inte bara på forskning som för stunden verkar vara "poppis". Tänk brett och stort. Tvinga de som
sitter i beredningsgrupper att tänka brett och stort. Ha aldrig forskare som får medel från
barncancerfonden i beredningsgrupper. Homo sapiens klarar inte av att vara objektiv.
Satsa på konkurrenskraftiga projekt och vara mindre inskränkt i sin profil.
BCF måste fokusera på vetenskaplig kvalité och excellens och sluta bevilja bidrag till samma
forskargrupper jämt och ständigt. Det förekommer en fruktansvärd inavel på de som nu får anslag
och tjänster från BCF som ej bygger på vetenskapliga meriter
Finansiera bra och ibland "risky" projekt
1. Prioritera kvalitet istället för kvantitet. Jämför t ex beviljandegrad på Cancerfondens och BCFs
senaste tjänster. BCF kan satsa mer på kvalitetsprojekt och några färre kvalitetstjänster. 2.
Strukturerat stöd av samarbeten över gränser.
Ytterligare vässa diagnostiken, sponsra projekt som rör prognosmarkörer Sponsra litet "djärva"
projekt som på eett vetenskapligt förhållningssätt letar etiologier.
Support more novel, high risk ideas, with high potential.
Se till resultatet 100% och undvik onödiga regler och byråkrati.
Tjänster
Forkartjänster
Jag tror det viktigaste är att satsa på tjänster. Har man ett bra projekt är det relativt "enkelt" att få in
projektmedel från andra bidragsgivare. Dock är det mkt svårt att få in pengar som kan bekosta ens
egen tjänst, ffa i nivån mellan foass och en fast lektor/professortjänst. Detta kan och har lett till att
personer med projektanslag (som inte går att använda till lön) har fått sluta vid universiteten.
Profesionell utbildning och utveckling av blivande barnonkologer. Någon måste ta hand om
patienterna och dessutom står vi framför generationsskyfte utan att vi är förberedda för det.
Vård/sena komplikationer
Lika stor satsning på att förebygga sena komplikationer
Jag tror att det är en lång väg dit och då behöver ni satsa även på vårdforskning. De patienter som
vårdas för cancer behöver mycket mer än bara mediciner. Barnen och familjerna har inte bara sjuka
cancerceller utan har även sociala, psykiska och själsliga behov. Barncancerfonden i stort satsar enligt
min mening helt riktigt på t.ex utbildning av personal och syskonstödjare o.s.v. men detta avspeglas
inte i anslagen som beviljas.
Öka överlevnaden och öka livskvalitén för de som har överlevt
Fler eller större projekt?
Bevilja anslag till många olika projekt.
Att gynna en mångfald att projekt att blomstra.
Bevilja finansiering till fler kortare projekt till framförallt yngre forskare. Ge därefter möjlighet till de
mest framstående av dessa (utifrån vetenskapliga meriter, klinisk relevans etc) att söka ytterligare
medel till fullfinansierade projekt. På så sätt kan de mest lovande forskarna premieras och driva en
mer intensiv forskning med vilket förhoppningsvis ger fler konkreta resultat i kampen mot
barncancer.
Samla mer pengar. Dela ut fler anslag.
Satsa på fler projekt.
Satsa brett.
Större anslag till färre projekt. Högre vetenskaplig kvalitet på beviljade projekt. Prioritera sökanden
som publicerar i hög impact-tidsskrifter över de som publicerar ofta men i låg impact-tidsskrifter.
Diverse
Fortsätta med det goda arbete som görs. Koncentrera sig på de mest allvarliga formerna av
barntumörer. Ge mer pengar till grundforskning om barncancer. Behålla bra nätverk som t.ex. NBCNS
som gör riktade satsningar för att utrota specifika cancerformer. Finansiera satsningar som specifikt
främjar samarbeten mellan grundforskare och a forskare.
ge mer ekonomiskt stöd
Fortsätta stödja forskningen.
Visionen att utrota barncancer är lika god som att ingen ska dö i trafiken. Det kommer alltid att finnas
varianter som inte kan stoppas pga vi inte har all bakomliggande orsaker runt sjukdomen, men den
kan alltid förbättras.
Att göra någon form av motoffensiv mot de krafter som ständigt försvårar möjligheterna att göra
djurförsök. Detta gäller samtliga patientorganisationer. Göra kliniska prov (celler, vävnad) tillgängliga
för forskare.
Då den främsta orsaken till att barn dör i cancer är att den metastaserar bör nyckeln vara att
fokusera mer på att försöka förstå spridningsprocessen.
Öka anslagen till genomikrelaterade projekt då det är mycket dyra analyser att göra. Jag är ganska
övertygad om att en ökad kunskap om de gener som är förändrade vid leukemiuppkomst kommer att
föra oss närmare visionen om att många barn kan botas från sin cancer.
Möjligen mer etiologiskt inriktad forskning. Tyvärr saknas ännu trovärdiga och konstruktiva project.
Torde bli mer aktuellt I framtida forskning med mallet att finna etiologiska orsaker till leukemier och
solida tumörer.
Insamla och fördela ännu mer medel.
Lyssna mer på de som arbetar på klinikerna.
Stödja translationella projekt
Utrota är nog fel uttryck, celler kommer alltid att kunna mutera. Det kommer alltid att finnas cancer
men vi kommer att bli duktigare på att behandla den. - Viktigt att fortsatt satsa mycket på forskning.
- Stärka internationella samarbeten.
A common log in system
Riktade anslag till viktiga fält.
Visionen känns ouppnåbar men kanske skall en vision vara så visionär ;)! Det viktiga är att förstå att vi
behöevr kunskap från ax till limpa dvs att både arbete med VARFÖR barn får cancer (stor skillnad mot
vuxencancer i orskasgrund), tumorbiologi (vilka förändringar finns i cellerna), hur vi vi stratifera
patienterna och behandla dem på nya sätt etc etc.
Stodja bra forskningsprojekt
Maybe to have some workshop organized by Barncancerfonden.
Fortsätta att lobba mot beslutsfattare och almännhet
fortsätta med det viktiga forskningsstödet
Fungera som en långsiktig finansiär som inte ändrar strategi för ofta. Också att understödja koppling
mellan klinik och preklinik.
Better feedback regarding the science in the project applications.
Fortsätta göra det fantastiska jobb som ni gör även i framtiden.
Om utrota betyder att man kan förebygga att cancern uppstår: detta är en illusion. Att behandla bort
eller iaf har kontrol på cancern är inte en illusion. Mer anslag/utbildningsmöjligheter till det
medicisnka personal (läkare och SKK) som just på daglig basis jobba på golvet med dessa barn
Fortsätta på samma enträgna sätt, ni visar upp er på ett väldigt positivt sätt i samhället och vi som
forskar och arbetar med de sjuka får ta del av detta.
Varför inte definiera en mindre pompös och mer realistisk och trovärdig vision
fortsätta att satsa på forskning och utveckling
Forsätta med att ge ert stöd för barncancerforskning.
Fortsätta som tidigare
Det går nog inte förrän cancerns gåta är löst.
Jag tycker inte målet ska vara att utrota. Bota fler med minsta möjliga skador, när det går kan man
kanske försöka utrota.
Lägga alla medel på forskning.
1. fund more high quality projects that are related to pediatric cancer. 2. encourage to arrange more
scientific meetings by funding conferences.
Jag tycker ni gör mycket som är bra!