22218 Texthantering distans F-3 och 4-6 KAD

Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för Utbildning och Ekonomi
KURSNAMN
Texthantering för skolans yngre åldrar
KURSKOD
ANMÄLNINGSKOD
SVG501
22218
KURSVECKOR
KURSPLAN
V. 19 - 23
Klicka här för kursplan
distans
SCHEMA
För frågor om schema se Blackboard eller kontakta Katharina
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN Vecka 18
KURSANSVARIG
Katharina Andersson
KONTAKTUPPGIFTER
[email protected]
KURSADMINISTRATION
KONTAKTUPPGIFTER
Monika Karlsson
[email protected]
Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott, ska du
anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du det till
kursadministrationen.
KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent
Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor före
teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrollera dig i kursen.
1(2)
INNEHÅLL
1. Allmän information
2. Kurslitteratur
3. Kursplanens mål
4. Kursupplägg
5. Kursutvärdering
1. Allmän information
Vi kommer att ha kurs tillsammans under vårterminen 2015 senare del, med start v. 19 (F-3
distans börjar måndag 4 maj kl. 13.15 – 16 medan 4-6 börjar tisdag 5 maj kl. 09:00 –
12:00) och avslutas v. 23 med tentamen fredag 5 juni.
Jag, som heter Katharina Andersson, kommer att undervisa. För dig som distansstudent har
jag inte lagt in något fysiskt tillfälle på plats i Gävle utan all undervisning sker via datorn i
Adobe Connect och likaså examinationens olika delar. Ni ska genomföra en del uppgifter på
egen hand men behöver diskutera och prata med de övriga i grupperna och har därför tillgång
till ett grupprum, utan lärare, i Adobe Connect.
I det här dokumentet finns information i form av kursplan med litteraturlista. Tider för
seminarierna kommer att finnas i studiehandledingen. Där finns också information hur du kan
nå seminarierna via datorn och Adobe Connect. Examinationskraven samt betygskriterier och
examinationsdatum finns i studiehandledningen som läggs ut på kursens Blackboardsida
några veckor före kursstarten.
Några av kursens arbetsuppgifter kräver att du samtalar med barn i den ålder som du blir
lärare för. Skapa därför en möjlighet att träffa barn som du kan genomföra samtal/intervjuer
med. Förbered dig genom att fråga på din VFU-skola eller skapa en annan barngrupp, men
gör det redan nu. Barnen som deltar i dina samtal ska i dina texter och andra redovisningar
vara helt avidentifierade och varken skola, ort eller annat som kan identifiera barnen ska
anges. Namnge barnen med andra namn än deras egna. Beskriv inte heller annat specifikt
som kan avidentifiera dem.
2. Kurslitteratur
Adelmann, Kent (2009). Konsten att lyssna: didaktiskt lyssnande i skola och utbildning.
Studentlitteratur. sidor: 150 s.
Appleyard, Joseph (1994). Becoming a Reader.: The Experience of Fiction from Childhood
to Adulthood,. Cambridge (Mass.). : Cambridge University Press. sidor: s. 1-20, 57-193.
Dunkels, Elza (2012 (2. uppdaterad uppl.)). Vad gör unga på nätet?. Malmö: Gleerup. sidor:
124
Eriksson Barjas Katarina (2012). Boksamtalets dilemman och möjligheter. Liber. sidor: 127
s.
Fish, Stanley (1982). Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive
Communities. Cambridge (Mass.) och London : sidor: s. 303-321
Keene och Susan Zimmerman (2003). Tankens mosaik: om mötet mellan text och läsare.
Daidalos. sidor: 269 s.
Kåreland, Lena (2003). Barnboken i samhället, 11 - 41.
Läroplan för grundskolan 2011 (2011). Kursplaner för svenska och svenska som andraspråk.
Magnusson Helena (2009). Barnboken, 4 - 16.
http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/15165/16983
Nikolajeva Maria (2008). Barnboken, 18 - 29.
http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/14691/16484
Olsson-Jers, Cecilia (2012). Klassrummet som muntlig arena. Liber. sidor: 207 s.
Rosenblatt Louise M. (2002). Litteraturläsning: som utforskning och upptäcktsresa.
Studentlitteratur. sidor: s. 220
2(2)
Selander Staffan & Kress Günther (2010). Design for learning –: ett multimodalt perspektiv.
Nordstedt. sidor: 100 s.
Åkerlund, Dan (2013). Elever syns på nätet: multimodala texter och autentiska mottagare.
Diss.:. Vasa, Finland: Åbo Akademi. sidor: 296 Länk:
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94195/akerlund_dan.pdf?sequence=4
Öhrn, Magnus (2011). Barnboken, 6 - 29.
http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/18916/22682
Jönsson, Karin (Red.) (2010). Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala
om texter i förskola och skola. Liber. sidor: s.177 -188
Kåreland, Lena (Red.) (2005). Modig och stark – eller ligga lågt? Skönlitteratur och genus i
skola och förskola. sidor: 487 s.
Referenslitteratur
Bergström Gunilla Fyra föreläsningar om Alfons Åberg. www.sbi.kb.se/sv/OmSBI/webbfilmer/Alfons-Åberg40ar ca 10 s. http://www.sbi.kb.se/sv/OmSBI/webbfilmer/Alfons-Aberg-40-ar/
Kuijer, Guus. (2004/2009 ). Boken om allting. Opal. sidor: 101 s.
Kuijer, Guus. (2012). Pristagarföreläsning 22 maj 2012. Mottagare av litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne. http://www.alma.se/se/pristagare/guuskuijer/forelasning-22-maj/ 8s.
Åkerlund, Dan (2013). Klassen i dialog med omvärlden: pedagogiska vinster när skolan syns
på nätet. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).
http://danakerlund.se/files/klassen-i-dialog-liten.pdf
3. Kursplanens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Kunskaper och förståelse
- översiktligt visa kunskaper om en holistisk syn på elevers texthantering
- kunna redogöra för genre- och textbegrepp liksom multimodalitet och intertextualitet och
analysera deras förhållande till kursplanen i skolämnet svenska och svenska som andraspråk
- ha uppnått förståelse för elevers kompetenser både vad gäller kritisk litteracitet och vidgat
textperspektiv
Färdigheter och kompetenser
- jämföra olika ämnesdidaktiska modeller för skolundervisningen utifrån konkret
ämnesinnehåll och jämföra med övergripande mål för skolundervisningen
- kritiskt kunna diskutera olika läsarorienterade metoder och samtalsmetoder med relevans
för yngre barn
- visa förmåga att välja varierade sätt att samtala om texter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt kunna granska olika läs-, skriv- och samtalsförmågor där genrer, genus,
multimodalitet och intertextualitet är exempel på granskningsperspektiv
- kunna granska och diskutera autentiska skärm- och pappersbaserade elevtexter liksom
elevers muntliga kompetenser.
- analysera relationen mellan målen för konkret ämnesinnehåll i skolans läs-, skriv- och
samtalandeundervisning samt skolans övergripande mål och värdegrund
Kursens innehåll på svenska
Kursen problematiserar och granskar läsande, skrivande och samtalande baserat på ett vidgat
textbegrepp där läs-, skriv- och talvariationer undersöks från flera perspektiv exempelvis
genus, genrer, intertextualitet och multimodalitet. Hur skolans lägre årskurser hanterar det
vidgade textbegreppet didaktiskt diskuteras med utgångspunkt i Lgr-11:s kursplaner i
svenska och svenska som andraspråk.
Examinationsform: Hemtentamen samt muntliga och skriftliga uppgifter.
3(2)
4. Kursupplägg
Kursen innehåller kurslitteratur som du förväntas läsa, förstå, förhålla dig till och kunna
referera till. En del av kursens litteratur består av filmer, digitalt publicerade texter i olika
genrer och du kommer att få ytterligare någon länk att se och läsa. Tanken är att du ska
bekanta dig med exempel på textutbud som dina framtida elever troligen möter och kunna
förhålla dig till detta.
5. Kursvärdering
Avdelningen för utbildningsstöd, november 2014
Det kommer att finnas en utvärdering på Bb vid kursens slut som jag gärna vill att du fyller i
då.
4(2)