Här finner Ni månadsbrevet för april 2015.

Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Nyhetsbrev april 2015
Utbildningar
Nedan finner Ni några av Alteas
utbildningar i närtid:
Skyddsombudsutbildning
Visby den 2015-05-28
Kemikalieutbildning
grundläggande (halvdag)
Linköping den 2015-06-04
Grundutbildning enligt ISO 14001
(miljö) och ISO 9001 (kvalitet)
Stockholm/Södertälje den
2015-06-08
Grundutbildning enligt ISO 14001
(miljö) och ISO 9001 (kvalitet)
Linköping den 2015-06-25
Demo
Altea tillhandahåller stödtjänster
som underlättar Er verksamhet
och arbetet med Ert ledningssystem. Om Ni skulle vilja prova
våra stödtjänster så kan Ni logga in
på vår demo,
http://altea.se
Användarnamn: demo
Lösenord: xn62nt37
Under april har Kemikalieinspektionen och
Arbetsmiljöverket gått ut och presenterat sina
kommande tillsynsprojekt.
Månaden har även bjudit på nya vägledningar
avseende buller och transport av farligt gods.
Innehåll
Tävling för miljöinnovationer
Förorenade områden 2014
Ny europeisk F-gas förordning
Hur påverkar konsumtionen klimatet?
Ny guide för beräkning av byggsanktionsavgifter
Aktuellt om båtbottenfärger till fritidsbåtar
Ny vägledning avseende företagskoncentrationer
Ny version av bensinstationshandboken
Statliga myndigheter allt bättre på miljöledning
Förslag till ändring av Boverkets konstruktionsregler, EKS
Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål
Ny vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
Nya regler om allvarliga kemikalieolyckor
Produktsäkerhet för varor som säljs på internet
Arbetsmiljön för omvårdspersonal inspekteras
Arbetsmiljö – domar och strafförelägganden 2014
Arbetsrättsmål – april 2015
Ny vägledning för transportskydd, farligt gods
Effektiv kompetens-försörjning förenklar vid rekrytering
Månadens statistik
Miljömål – april 2015
Ledningssystem för FacilitiesManagement
Mål avseende offentlig upphandling –april 2015
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Tävling för miljöinnovationer!
Ny europeisk Fgasförordning
Den 1 januari 2015 trädde den
nya europeiska f-gasförordningen EU/517/2014 i kraft och
ersätter därmed den gamla
förordningen EG/842/2006.
Detta innebär att reglerna för
fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen, SFS
2007:846, håller på att
omarbetas och beräknas vara
klar i slutet av 2015.
I korthet innebär förändringen
bland annat nya intervall för
läcksökningskontroll. Idag är det
enbart köldmediemängden i kg
som bestämmer intervallet för
återkommande läckagekontroll.
I den nya F-gasförordningen
beräknas intervall med hänsyn
till köldmediemängd och
köldmedietyp.
I system med fyllnadsmängder
som överstiger 3 kg införs
totalförbud på köldmediet R22
fr.o.m. 1 januari 2015. Service
(påfyllnadsstopp) från och med
2020-01-01 för aggregat med
mer än 10 kg R404 (40 ton
CO2eq). Regenererad
(återanvänd) R404A får
användas till och med 2030.
Installationsförbud från 2020,
undantag system -50 grader.
Fram till 2017 behöver system
med fyllnadsmängd under 3 kg
inte märkas. Efter 2017 ska
däremot alla installerade
aggregat märkas.
Mer information kommer i
anslutning till att
köldmedieförordningen
uppdateras.
Green Innovation Contest bjuder in innovatörer inom miljöteknik att
delta med sina innovationer. Målet med tävlingen är att fler
innovatörer ska lyckas utveckla sin produkt eller tjänst till marknaden.
I Green Innovation Contest tävlar miljöinnovationer inom allt från
beteendeförändringar, teknik, resurser, vatten och appar. Tävlingen
vänder sig till alla som har en hållbar miljöinnovation med potential att
bli en tjänst eller produkt på marknaden, det kan vara privatpersoner,
studenter och forskare, liksom start-ups och etablerade småföretag.
Målet är att hitta lösningar som kan stärka en hållbar tillväxt och bidra
till svensk konkurrenskraft.
Här finner Ni anmälan och mer information om Green Innovation
Contest.
Informationen kommer från Energimyndigheten.
Förorenade områden 2014
41 gamla förorenade industriområden sanerades under fjolåret med
statliga medel. Fler väntar på beslut om bidrag. Länsstyrelserna har via
tillsyn drivit på sanering av områden där företag helt eller delvis
betalar för saneringen, bland dem Bahco i Uppsala och Mariebergs
gamla sågverk i Västernorrland.
Det här framgår av Naturvårdsverkets lägesrapport till regeringen om
efterbehandlingen av förorenade områden 2014. Det finns cirka 1 220
förorenade område med potentiellt mycket stora risker, riskklass 1.
Ytterligare cirka 13 800 områden tillhör riskklass 2 och medför stor
risk.
Staten finansierar saneringar där inga andra ansvariga finns kvar eller
kan pekas ut. Tack vare några rättsfall har det blivit tydligare när
staten respektive företag ska ta ansvar och det har lett till att
processen att fördela ansvar snabbats upp.
Naturvårdsverket har tagit fram en karta som visar de 41 objekt där
sanering pågick under 2014. De flesta objekten beskrivs på
Naturvårdsverkets webbplats. I rapporteringen till regeringen finns
lista över de statliga objekten
Här finner Ni en karta över efterbehandling
Här finner Ni en lägesrapport
Informationen kommer från Naturvårdsverket
2
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Hur påverkar konsumtionen klimatet?
Svensk konsumtion orsakar mer växthusgasutsläpp i dag än för tjugo år sedan. Utsläppen minskade mellan 2011
och 2012, men var trots det 6 procent högre än 1993. Variationen mellan olika år är dock betydande.
Naturvårdsverket har publicerat ny statistik över svensk konsumtions påverkan på klimatet. Den uppdaterade
tidsserien omfattar nu år 1993 till 2012.
Den övervägande delen av den totala konsumtionen är privat konsumtion, och kan delas upp i mat, resande,
boende och övrigt. Konsumtion av mat och resande står vardera för ungefär en tredjedel av utsläppen och boende
för en femtedel.
Konsumtionsutsläpp i andra länder
Statistiken visar att en allt större del av utsläppen från svensk konsumtion sker i andra länder samtidigt som
utsläppen i Sverige minskar. Mat och internationellt resande står för de största ökningarna.
En starkt bidragande orsak till att utsläppen i andra länder från resande ökar är att vi gör allt fler utrikes flygresor
från år till år.
Här finner Ni rapporten
Informationen kommer från Naturvårdsverket
Ny guide för beräkning av byggsanktionsavgifter
Boverket har tagit fram en guide för byggsanktionsavgifter. Programmet är i första hand ett verktyg för
byggnadsnämndernas handläggare.
Guiden/beräkningsprogrammet underlättar arbetet med att beräkna byggsanktionsavgifter vid tillsynsbeslut och
gör det rättssäkert.
Rättssäker guide
Guiden är ett rättssäkert och användarvänligt verktyg. På bara några minuter ger verktyget en tydlig och
strukturerad bilaga som kan användas som underlag till byggnadsnämndens beslut om sanktionsavgift. Bilagan är
också användbar i kommunikationen som ska ske innan möte i till exempel byggnadsnämnden med den en
sanktionsavgift kan komma att riktas mot.
Boverket tror att guiden även leder till att fler kommer att invänta startbesked och slutbesked då det nu är både
snabbt och enkelt för alla att kontrollera vad en förseelse kan komma att kosta.
Guiden har tagits fram som en del av regeringsuppdraget om tillsynsvägledning till kommunernas
byggnadsnämnder. Boverket genomförde uppdraget 2014.
Guiden/beräkningsprogrammet finns på PBL kunskapsbanken och på webbsidan om Bygglov på boverket.se. Du
hittar länkar i ”Relaterad information”.
Här finner Ni guiden för beräkning av byggsanktionsavgifter
Informationen kommer från Boverket.
3
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Aktuellt om båtbottenfärger till fritidsbåtar
Ny version av bensinstationshandboken
En ny uppdaterad version av
bensinstationshandboken finns nu
tillgänglig. Den uppdaterade
versionen ska ge en tydligare bild
av regelverk och tillämpningar för
hantering av brandfarliga gaser
och vätskor på bensinstationer.
Förändringar i den nya versionen:
• Stationsbyggnad har införts som
ett nytt begrepp och definierar
när det kan vara möjligt att ha
kortare avstånd inom
bensinstationsområdet.
• Informationen om cisterner och
rörledningar har uppdaterats i
enlighet med de nya
föreskrifterna MSBFS 2014:5 om
cisterner och rörledningar för
brandfarliga vätskor.
• Informationen kring arbeten i
förbudsområden och klassade
områden har utökats.
• Information om
sjöbensinstationer och
containerstationer har införts. I
den tidigare versionen fanns
endast kortare stycken om
respektive station.
Båtbottenfärger med kemiska eller biologiska ämnen som aktivt
motverkar påväxt på båtskrov och övriga undervattensdelar behöver
ha ett godkännande från Kemikalieinspektionen för att få
importeras, säljas och användas i Sverige. Detta regleras av svenska
miljöbalken och EU:s biocidförordning. Färger som på fysikalisk väg
håller båten ren från påväxt är undantagna detta krav på
godkännande. Det betyder att färger som saknar kemiska eller
biologiska aktiva ämnen inte godkänns av Kemikalieinspektionen.
Alla färger som Kemikalieinspektionen godkänt ska ha ett fyrsiffrigt
registreringsnummer på förpackningen.
Den pågående utvecklingen av nya metoder och medel mot påväxt
på båtskrov är önskvärd eftersom traditionella båtbottenfärger är
giftiga för den känsliga miljö som exponeras.
Alternativ till dagens kemiskt verkande färger kan vara fysikaliskt
verkande färger eller mekaniska metoder
Tänk på miljön och titta på märkningen
Vid valet av metod är det viktigt att du som båtägare tänker på hur
miljöpåverkan kan minimeras. Exempelvis innehåller även fysikaliskt
verkande båtbottenfärger i vissa fall skadliga ämnen som läcker ut i
miljön. Titta därför på märkningen av färgprodukterna. Den ger
information om hälso- och miljöfarlighet
Här finner Ni Kemikalieinspektionens temasida om båtbottenfärger
Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.
Här finner Ni handboken.
Ny vägledning avseende företagskoncentrationer
Informationen kommer från
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.
Konkurrensverket har uppdaterat vägledningen för anmälan och
prövning av företagskoncentrationer. Nytt i vägledningen är bland
annat information om Konkurrensverkets möjlighet att ”stoppa
klockan” och deras rutiner för att ge insyn i känslig information.
Under hösten 2014 presenterade Konkurrensverket ett utkast av
vägledningen och inhämtat synpunkter. De har till exempel utvecklat
informationen om när det kan bli aktuellt att ålägga ett företag att
anmäla en företagskoncentration och Konkurrensverkets syn på det
så kallade fullföljdsförbudet. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd
för företag, ombud och Konkurrensverket, både inför en anmälan
och under ärendets handläggning.
Här finner Ni vägledningen
Informationen kommer från Konkurrensverket.
4
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Statliga myndigheter allt bättre på miljöledning
De statliga myndigheterna blir allt bättre på att arbeta med miljöledning, visar Naturvårdsverkets årliga rapport till
regeringen. I år förenklades inrapporteringen genom samverkan mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.
Naturvårdsverket har lämnat in den årliga redovisningen om miljöledning i statliga myndigheter till regeringen. Det
är 185 myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen och som årligen rapporterar hur man arbetar med
miljöledning. Redovisningen omfattar bland annat myndigheternas miljöpolicy, miljömål och deras
energiförbrukning och tjänsteresor.
Staten ska vara ett föredöme i omställningen till ett grönt och hållbart samhälle. God miljöledning och ett
systematiskt miljöarbete är en förutsättning för detta. Myndigheternas arbete med miljöledning sammanställs bland
annat i en ranking med betyg som väger in miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner. Flera myndigheter har höjt
sina betyg och medelvärdet är högre i år än tidigare.
Myndigheternas verksamheter skiljer sig åt. Olika mätmetoder används och det kan vara svårt för myndigheterna
att få fram vissa uppgifter. Resultatet av miljöledningsarbetet ska i första hand användas för att följa den egna
utvecklingen och inte för jämförelser mellan myndigheter.
Samordning underlättade rapportering
I år har myndigheternas rapportering blivit enklare. Naturvårdsverket och Energimyndigheten valde att samordna
inrapporteringen av miljöledningsarbetet med rapporteringen av myndigheters inköp av energieffektiva varor,
tjänster och byggnader. Det innebar en inrapportering istället för två. Resultatet blev en hög svarsfrekvens.
Här finner Ni Naturvårdsverkets redovisning
Informationen kommer från Naturvårdsverket.
Förslag till ändring av Boverkets konstruktionsregler, EKS
Europeiska konstruktionsstandarder, s.k. eurokoder, är europagemensamma dimensioneringsregler för
byggnadsverk vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. Till eurokoderna är nationella val knutna som
utgår från medlemsstaternas olika förutsättningar avseende geologi, klimat m.m. Dessa nationella val anges i
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS
Anledning till ändrade föreskrifter och allmänna råd är att fem nya europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
införlivas i reglerna. Dessutom görs ändringar i en del befintliga regler avseende bland annat bärförmåga vid brand,
snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, högt förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt
fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. Reglerna har även
kompletterats och förtydligats vad gäller ändring av befintliga byggnader, dimensioneringskontroll,
utförandekontroll och dokumentation
Målsättningen är att skapa ett tydligare regelverk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna i
praktiken och att rättssäkerheten ökar. Ändringarna syftar också till att minska kostnaderna i de delar där införande
av eurokoderna kan ha lett till fördyringar utan att det har varit avsikten
Föreskriften planeras träda i kraft den 1 januari 2016
Informationen kommer från Boverket
5
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Ny vägledning om
industri- och annat
verksamhetsbuller
Naturvårdsverket vägleder om
buller från industrier och andra
verksamheter med liknande buller.
Vägledningen ska stötta kommuner och länsstyrelser vid beslut
om begränsning av buller vid till
exempel bostäder, skolor och
vårdlokaler.
Stöd i bullerärenden
Kommuner och länsstyrelser
behöver ofta avgöra om bullret vid
en bostad eller en skola kan vara
en olägenhet för de som bor eller
vistas där. Det är en bedömning
som alltid måste göras i det enskilda fallet av myndigheten. Naturvårdsverket ger ut en vägledning
med ljudnivåer för olika delar av
dygnet och för ljud av olika
karaktär. Vägledningen gäller för
befintliga hus och avser bullret
utomhus. Det man tittar på är hur
mycket det bullrar vid fasaden, vid
till exempel en uteplats vid huset
eller en skolgård.
Vägledningen omfattar även buller
från industrier och andra typer av
verksamheter som bullrar på ett
liknande sätt. Den har ett utökat
användningsområde som bättre
stämmer med hur den gamla
vägledningen använts. Till exempel
omfattas fastighetsinstallationer
som kylaggregat och ventilationsutrustning. Vägledningen kan
användas även för viss trafik inom
och i anslutning till ett
verksamhetsområde.
Här finner Ni Naturvårdsverkets
vägledning.
Här finner Ni Boverkets
vägledning.
Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål
Utvecklingen i miljön är positiv för fyra av Sveriges sexton
miljökvalitetsmål, för fem är utvecklingen negativ och för övriga går
det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Det visar
2015 års uppföljning av de svenska miljömålen. För att nå målen
krävs styrning och rätt användning av resurser så att insatser ger
resultat.
Små förändringar i miljön
Jämfört med föregående år är det inga stora förändringar av hur
miljön mår. Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för fyra av
miljökvalitetsmålen men negativ för fem. Många av de 24
etappmålen är beroende av internationella och politiska
överenskommelser och är därför svåra att bedöma. Etappmålet
”Utsläpp av växthusgaser” bedöms dock numera kunna nås till år
2020.
I årets uppföljning av miljömålen görs ingen nationell bedömning av
om de 16 miljökvalitetsmålen kommer att nås till år 2020. Mer
bedömningar och analys kommer istället i den fördjupade
utvärderingen av de svenska miljömålen som publiceras den 1
september 2015.
Mer om årlig uppföljning
I miljömålssystemet ingår generationsmålet, 16 nationella
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Den årliga uppföljningen
redovisar miljötillståndet och insatser för samhällsomställning för
miljön. Naturvårdsverket samordnar den årliga uppföljningen och
ansvarar tillsammans med ytterligare sju nationella myndigheter för
uppföljningen av miljökvalitets- och etappmålen. En rapport lämnas
till regeringen och publiceras här på miljömål.se/au i slutet av mars
varje år.
• Tablå med uppföljningen av respektive mål finner Ni här.
• Alla etappmål och dess uppföljning finner Ni här.
Indikatorer visar hur miljön mår
Ett femtiotal indikatorer här på miljömål.se har nu uppdaterats med
nya data. Indikatorerna tillhör de 118 miljömålsindikatorerna som
visar hur miljön mår i Sverige ur olika aspekter. Förändringar inom
indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av
miljökvalitetsmålen.
• Alla indikatorer finner Ni här.
Här finner Ni hela rapporten.
Informationen kommer från Miljömål.se.
6
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Nya regler om allvarliga kemikalieolyckor
Den 1 juni 2015 upphör föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19 att gälla. Ett
nytt direktiv börjar gälla den 1 juni.
Föreskrifterna som upphävs är baserade på Seveso II-direktivet och ett nytt direktiv kallat Seveso III-direktivet börjar
gälla den 1 juni 2015. En ny Sevesolag och Sevesoförordning kommer att genomföra Sevesodirektivet i Sverige och
länsstyrelsen kommer att utföra tillsynen enligt dessa lagar.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Arbetsmiljöverket gör bedömningen att Sverige kan
uppfylla det nya direktivet även om AFS 2005:19 upphävs. Det innebär att Arbetsmiljöverket kommer att utföra
tillsyn på de verksamheterna utifrån Arbetsmiljölagen och att de verksamheterna inte ska skicka säkerhetsrapport
till Arbetsmiljöverket.
Direktivet innehåller regler för att säkert hantera stora mängder särskilt farliga ämnen. Det finns drygt 380
verksamheter som omfattas av direktivets krav. Verksamheter som berörs hanterar farliga ämnen i mängder som är
lika med eller överstiger gällande gränsmängd för ämnet i fråga. Det kan vara kemikalietillverkare, bränsledepåer,
stålverk, massa och pappersbruk, raffinaderier, gruv- och sprängverksamheter samt läkemedelstillverkare.
Arbetsmiljöverkets tillsyn
Enligt Sevesolagens 5 § måste tillsyn som avser arbetsmiljön utföras av Arbetsmiljöverket, för att Sverige ska
uppfylla Sevesodirektivets krav på tillsyn. Arbetsmiljöverkets tillsyn av verksamheterna kommer att ske med stöd av
bland annat föreskrifterna om:
• systematiskt arbetsmiljöarbete
• kemiska arbetsmiljörisker
• användning av trycksatta anordningar
• besiktning av trycksatta anordningar
• användning av arbetsutrustning
• maskiner
• arbete i explosionsfarlig miljö
• arbetsplatsens utformning
• första hjälpen och krisstöd
Tillsyn ska göras mot kemi- och processintensiva företag som hanterar större mängder av explosiva, brandfarliga
och giftiga kemiska ämnen, där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar anställda. Exempel på
verksamheter som kommer att inspekteras är:
• Tillverkning av bränsle och kemiska produkter
• Stål- och metallframställning
• Massa- och papperstillverkning
• Raffinaderier
• Gruv- och sprängverksamhet
• Läkemedelsindustri
• Gas/gasol
Informationen kommer från Arbetsmiljöverket
7
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Produktsäkerhet bland varor som säljs på internet
Kemikalieinspektionen deltar i år i ett internationellt inspektionsprojekt som granskar produktsäkerheten bland
varor som säljs på internet. Målet är att öka förståelsen för vilka problem det kan finnas med internetförsäljning och
minska antalet farliga produkter som säljs.
Under en vecka i vår går myndigheter över hela världen samman för att testa olika aspekter av produktsäkerhet.
Vid inköp av bekämpningsmedel från en webbsida är det bra att veta att bekämpningsmedel som insektsmedel,
råttmedel och växtskyddsmedel ska ha ett svenskt registreringsnummer som visar att de är godkända i Sverige.
Sådana medel har utvärderats utifrån sina hälso- och miljörisker.
Det är också bra att veta att det är olika regler för bekämpningsmedel i olika delar av världen. Köper du från ett
annat land så gäller det landets regler för säljaren. Men medel som ska användas i Sverige måste följa svenska
regler. Köper du från ett land utanför EU är det inte säkert att produkterna uppfyller EU:s krav när det gäller hälsooch miljörisker.
Resultatet från det internationella projektet ska presenteras vid OECD:s ministermöte om digital ekonomi i Mexiko i
juni 2016.
Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.
Arbetsmiljön för omvårdnadspersonal inspekteras
Belastningsskador och arbetssjukdomar på grund av psykosociala orsaker fortsätter att öka i arbetslivet och mest
drabbade är kvinnor inom vård och omsorg. Trenden visar att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att
förebygga riskerna. Arbetsmiljöverket kommer därför genomföra inspektioner i branscher där problemen är som
värst.
Sedan 2012 har det skett en ökning av arbetsorsakade besvär på grund av fysisk belastning hos både män och
kvinnor, men hos kvinnorna är ökningen störst. Likaså har de psykosociala besvären ökat, såsom stress eller andra
psykiska påfrestningar. Även här står kvinnorna för den största ökningen, från 10 procent 2012 till nästan 15
procent 2014.
Skadorna orsakas av tungt arbete, ensidiga arbetsrörelser och påfrestande arbetsställningar ofta i kombination med
tidsbrist. Ett exempel på anmälan om arbetsskada är när hemvårdspersonal skulle flytta vårdtagare från säng till
rullstol, och skadade ryggen vid lyftet. Det är en av många arbetssituationer som är vanligt förekommande inom
vård- och omsorgsbranschen. Orsaken kan vara ensamarbete och tidsbrist samt brist på hjälpmedel och kunskap.
Inspektionerna startar i april och kommer pågå fram till 2017, i år kommer totalt 600-700 företag inom de mest
skadedrabbade branscherna att besökas över hela landet. Exempel på arbetsplatser är vård- och omsorgsboenden,
hemtjänst och sjukhus.
I tillsynsprojektet kommer det även göras inspektioner inom andra branscher där belastningsskador ökat, som till
exempel tillverkningsindustri, golv- och väggbeläggningsarbete inom byggindustrin samt plattsättning.
Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.
8
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Arbetsmiljö – domar och
strafförelägganden 2014
Arbetsmiljöverket sammanställer
årligen domar och strafförelägganden.
Nedan finner Ni 2014 års
sammanställningar.
Sammanställning över domar 2014
Sammanställning över viten 2014
Effektiv kompetensförsörjning förenklar vid
rekrytering
Nu börjar arbetet med att uppdatera
den svenska standarden för
kompetensförsörjning. Standarden
som nu ska revideras heter Ledningssystem för kompetensförsörjning, SS
624070:2009. Den innehåller idag
övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning,
samt specifika krav på processen för
kompetensförsörjning.
Standardens struktur kommer nu att
anpassas för att bättre följa den nya
versionen av kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 som kommer i höst.
Man kommer också att fokusera
reviderings-arbetet på att förbättra
processen för kompetensförsörjning
utifrån en marknadsundersökning som
den svenska arbetsgruppen tidigare
utfört.
Ny vägledning för transportskydd, farligt gods
MSB har tagit fram en ny vägledningen som ger en övergripande
information om reglerna om transportskydd, vid transport av farligt
gods på väg och järnväg. Den beskriver vad ett transportskydd är
och vad det kan bestå av och innehåller tips, råd och exempel på
vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med ett transportskydd.
Områden som tas upp är bland annat; utbildning av personal,
skyddsplan, informationssäkerhet, hotbilder och hur man kan göra
för att identifiera och beskriva de risker som finns för stöld eller
angrepp på det farliga godset.
Här finner Ni mer information.
Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Arbetsrättsmål – april 2015
Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under
april 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på
domsnumret i respektive rubrik.
Dom nr 22/15, Mål nr A 56/14, 2015-04-22
Ogiltigförklarande av avskedande m.m.
Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som
grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten
stulit diesel från bolagets dieseltank på arbetsplatsen. Fråga
huruvida bolaget har förmått styrka att krossmaskinisten har gjort
sig skyldig till den aktuella stölden och om laglig grund för
avskedande förelegat.
Standarden kan användas av alla
organisationer, oberoende av bransch,
storlek och den produkt eller tjänst
som tillhandahålls. Både interna eller
externa parter, inklusive certifieringsföretag, kan med hjälp av standarden
bedöma en organisations förmåga att
hantera sin kompetensförsörjning.
Dom nr 26/15, Mål nr B 136/13, 2015-04-22
Skadestånd m.m.
Informationen kommer från SIS.
Informationen kommer från Arbetsdomstolen.
En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar.
Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 §
andra stycket anställningsskyddslagen. Fråga även om arbetsgivaren
har skiljt läraren från hennes anställning eller om läraren frivilligt
frånträtt anställningen.
9
Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING
Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
E-post [email protected]
Besöksadress: Apotekaregatan 14
Ledningssystem för Facilities
Management
Facilities Management är en snabbt
växande bransch, inte minst på den
globala arenan. Befintliga FM-företag
växer över lands- och regionsgränser och
helt nya företag äntrar marknaden.
I begreppet Facilities Management ingår
till exempel fastighetstjänster,
arbetsplatstjänster, produktionstjänster,
back office-tjänster och samt IT-tjänster.
Det är ett hjälpmedel för organisationer
att säkerställa att drift och underhåll av
sina anläggningar följer uppställda
riktlinjer och lagkrav.
Läs mer om Facilities Management,
SIS/TK 579, på sis.se.
Månadens statistik
Minskade anslag till FoU
Medel till forskning och utveckling (FoU)
i statsbudgeten beräknas uppgå till 33,1
miljarder kronor i år enligt SCB:s
prognos. Det motsvarar 3,8 procent av
statsbudgeten och är en minskning med
184 miljoner kronor jämfört med förra
årets prognos, räknat i 2015 års prisnivå.
Hushållens boende 2014
Hälften av Sveriges befolkning bor i ett
ägt småhus vilket är den vanligaste
boendeformen. Näst vanligast är att bo i
hyresrätt i flerbostadshus, som 25
procent gör, medan 16 procent bor i
bostadsrätt i flerbostadshus.
Anmälda brott 2014
Under 2014 anmäldes 1,44 miljoner
brott, vilket är en ökning med 41 800
brott eller 3 procent jämfört med året
innan.
Informationen kommer från SCB och
BRÅ.
Miljömål – april 2015
Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april
2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret
i respektive rubrik.
M5627-14
Ansökan om tillstånd att bedriva täktverksamhet har avslagits
eftersom behovet av det aktuella materialet kan tillgodoses genom
befintliga täkter i området och lokaliseringen av täktverksamheten
mot bakgrund därav inte är lämplig.
M6507-14
Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och
domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 §
miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och
tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna
oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen
samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.
M9447-14
En fritidsfastighet med egen dricksvattenbrunn som saknar
anläggning för omhändertagande av bad-, disk- och tvättvatten
uppfyller inte de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas. Markoch miljööverdomstolen har därför efter överklagande av granne
upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat målet till
kommunens bygg- och miljönämnd för fortsatt handläggning.
Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.
Mål avseende offentlig upphandling – april 2015
Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig
upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och
kammarrätterna under april 2015. Ni finner domarna i fulltext
genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.
Målnr: 268-15
Ärende: Offentlig upphandling
Leverantör/Sökande: Falck Healthcare AB
Upphandlande myndighet: Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
Avgörande: Göra om upphandling
Målnr: 5566-14
Ärende: Offentlig upphandling
Leverantör/Sökande: Tele2 Sverige AB
Upphandlande myndighet: Västra Götalandsregionen
Avgörande: Rätta upphandling
Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna
domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.
10