Värmepumpar - Kalmar kommun

Värmepumpar
De senaste fem åren har vi handlagt 420 värmepumpsansökningar på miljöenheten. I början var det
många av dessa som bytte från olja till värmepump.
Detta har därmed kunnat bidra till en avsevärd
minskning av koldioxidutsläpp till atmosfären vilket
gynnar miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
Ansvar
Observera att enligt miljöbalken är det du som be
ställare som är ytterst ansvarig för vissa miljöskador
som kan uppstå vid borrning eller installation av en
värmepump som ger upphov till skada för tredje
man, t.ex. genom en förstörd vattentäkt.
En värmepump fungerar enligt samma princip som
ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och
avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk
energi. Skillnaden är att kylskåpet utnyttjar kylningen
via energiupptagningen medan värmepumpen utnyttjar den avgivna värmen. Värmeupptagningen kan ske
från berggrunden (bergvärme), det lösa jordtäcket
(jordvärme), ytvatten (ytvattenvärme), grundvatten
(grundvattenvärme) eller luft (luftvärmepump).
Anmälningsplikt
Värmepumpsanläggningar är anmälningspliktiga
Skyddsavstånd
främst för att förebygga risken för läckage av frostDet ska vara minst:
skyddsvätska till grundvattnet och för att kontrollera
att köldmediet i värmepumpen inte består av freoner  20 meter till närmsta dricksvattenbrunn. Risk för
påverkan finns dock på avstånd upp till 100 mesom är skadliga för ozonskiktet.
ter och kanske mer.
Bergvärme- och jordvärmeanläggningar – ska
 20 meter mellan ditt och eventuella grannars
anmälas till samhällsbyggnadskontoret på kommuborrhål. Kontrollera därför med grannarna om
nen.
de har eller tänker skaffa bergvärme innan du
bestämmer dig för var du ska placera ditt borrYtvattenvärme- ska anmälas till samhällsbyggnadshål.
kontoret på kommunen. Ytvattenvärme kan även
kräva tillstånd hos Bygglovenheten på samhällsbyggnadskontoret, hos Serviceförvaltningen på kommu- Om du bor inom ett vattenskyddsområde är det
Kalmar Vatten AB som avgör om det över huvud
nen och Länsstyrelsen samt servitut från kommunledningskontoret beroende på hur och var de place- taget är möjligt att anlägga en värmeanläggning.
ras.
Grundvattenvärme- ska anmälas till samhällsbyggnadskontoret på kommunen. Samråd ska ske med
Länsstyrelsen innan anläggningen påbörjas.
Av Sara Paulsson
Luftvärmepumpar -ej anmälningspliktiga. Dock
måste installation av så kallade ”splitaggregat” utföras av ett ackrediterat kylföretag för att minimera
riskerna för läckage till omgivningen.
Miljöenheten│
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: [email protected]