Ratta Ren - Hckonsult.se

Ratta Ren
REGION VÄST
4/15
Ledaren
Agenda
Höstkurser Alingsås, Tjörn och Varberg
MHF Lokalavdelning Årsmöten 2016
Liten presentation av MHF-Ungdom
Korsord
Vad gör en sjukhuspator?
Tre dagar i Nordstan
Opinionsbildare i tiden
MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND
(WWVFK\VVWDUHWUDúNNOLPDW
E¸UMDUPHGGLJ
'HW¦UG§OLJVW¦PQLQJLWUDúNHQ%LOLVWHUF\NOLVWHURFKIRWJ¦QJDUH¦UUHM¦OW
LUULWHUDGHS§YDUDQGUD(QI¦UVNXQGHUV¸NQLQJYLVDUDWWVDPWOLJDJUXSSHU
W\FNHUDWWGHVM¦OYDYLVDUPHUK¦QV\Q¦UGHI§UWLOOEDND
$WWI¸OMDWUDúNUHJOHUQD¦UHQGHODYO¸VQLQJHQ0HQGHWEHK¸YVQ§JRW
DQQDWRFNV§9LNDQNDOODGHWI¸U743UHFLVVRPPHG(4KDQGODUGHWRPDWW
O¦UDVLJVHVDNHUIU§QDQGUDK§OOHWDWWI¸UVW§KXUDQGUDW¦QNHURFKWDPHG
GHWLQLROLNDWUDúNVLWXDWLRQHU
(IWHUVRPGHW¦UVY§UWDWWI§DQGUDP¦QQLVNRUDWW¦QGUDVLJ¦UGHWE¦VWDWW
E¸UMDPHGVLJVM¦OY3URYDDWWLQI¸UDY¦QOLJKHWVSOLNWO¦PQDI¸UHG¸PHV§RIWD
GXNDQRFKJO¸PLQWHDWWDYVOXWDPHGHWWOHHQGH6HQ¦UYLS§JRGY¦J
7HVWDGLQWUDúNLQWHOOLJHQVS§ZZZI¸UOLYRFKU¸UHOVHVH
Ratta Ren
Ratta Ren
Tidningen utges av
Motorförarnas
Helnykterhetsförbund
MHF Region Väst
Kasernvägen 6
504 31 Borås
Tel. 033-10 44 30
Fax 033-10 07 32
e-post: [email protected]
www.mhf.se/vast
Adressändringar kan ej
göras per telefon.
Ansvarig utgivare:
Lars-Olof Hedenås
073-069 44 19
e-post: [email protected]
Redaktion:
Marianne Lundberg
Tel. 033-26 91 16
e-post: [email protected]
Charlie Cramer Sundborn
Tel. 070-685 62 65
E-mail: [email protected]
Stig Callheim
Tel. 0340-305 06,
070-583 05 06
e-post: [email protected]
Utgivningsdagar, omkring:
2016:
v11, v24, v37, v50
Manusstopp:
2016:
8/2, 9/5, 8/8, 7/11
Annonser
MHF
Box 16
433 21 Partille
Tel. 031–44 41 45
[email protected]
Tryckeri
Svärd & Söner Tryckeri AB
Tryckerigatan
521 41 Falköping
Tel. 0515-831 45
Fax 0515-152 55
För ej beställt
material ansvaras ej.
Tidningen är tryckt på
miljövänligt papper.
Omslagsbild:
Solnedgång vid Vallersvik.
Foto: Lars-Olof Hedensås
e
nens
Regio eordförand
s
l
Styre
n
e
r
a
d
Le
Hej alla MHF:are i region Väst!
N
u är hösten här och vi kan börja se årets aktivitetsfacit. Vi har som vanligt haft många aktiviteter.
TA PAUS har vi haft vid 20 olika tillfällen på en
rad olika platser i regionen, en stort upplagd kampanj på
Nordstadstorget i Göteborg, höstkurser med välkommet
besök av vår VD Göran Sydhage i Alingsås, Tjörn och
Varberg under november, en vårkurs i Borås, en mängd
aktiviteter vid andra tillfällen. Vi har också deltagit i den
stora nykterhetsmanifestationen Förebygg.nu i Göteborg.
Listan kan göras mycket lång och jag vill härmed framföra
mitt och regionstyrelsens tack till alla er ute i avdelningarna som lagt ner mycket jobb och stor möda för att visa allTommy Janerstål.
mänheten hur vi MHF:are vill att man skall vara i trafiken.
Man skall vara nykter. Vår vision är att ”Ingen skall dö
av rattfylleri”. Med helnykter trafik skulle ett 70-tal liv kunna sparas och 1000-tals
människor skulle slippa svåra skador, ibland med livslång invaliditet som följd.
Vår stora satsning på automatiska alkobommar i svenska hamnar har vunnit tilltro
bland våra politiker. Detta hindrar dock inte att Trafikverket i rakt motsatt åsikt mot
politikerna (och MHF) inte tycker att automatiska nykterhetskontroller är något bra för
Sverige. Med ett minimum av polisiära insatser kan bortåt 400 förare kontrolleras per
timme. Om sådana kontroller införs i vårt land borde det kunna ge en ordentlig skjuts
mot vår vision att ”Ingen skall dö av rattfylleri”. Hoppas att Trafikverket inser detta!
Vid MHF:s förbundsmöte i Alvesta i början av oktober hade ombuden ett 20-tal
motioner att behandla. Bland dessa motioner fanns två som tog upp om vi inom MHF
borde omvärdera kravet på helnykterhet bland våra medlemmar. Uppdraget att utreda
denna fråga ligger på de sju regionordförandena i samarbete med förbundsstyrelsen
och arbetet med detta skall börja under december månad. Förbundsmötet beslöt också
att kommande års förbundsmöten skall ligga i juni månad och inte som nu i oktober.
Jag vill också nämna förbundets stora satsning på medlemsvärvning. Vid våra höstmöten har vi fått lära oss en del om hur vi kan bli fler inom
rörelsen. Om alla medlemmar värvar var sin ny medlem
blir vi dubbelt så många. Jag vill gärna ge er alla uppdraget att värva en ny medlem. Det kanske är lättare än man
tror. Våga fråga! Detta är en av flera framgångsrecept.
Till sist vill jag tacka er alla för det gångna året, önska
er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR så ses vi
med nya krafter på det nya året!
Tommy Janerstål, tel. 0706-21 27 20
Innehåll
Ledare ………………………..… 1
Agenda ……………………...… 3
Höstkurser… ….….… 4–5
Årsmöten ………………….. 12
MHF-Ungdom … 16–17
Korsord …………………… 20
Sjukhuspastor ……...….. 27
Nordstan .….……...… 28–29
Vi har 32 konferenslokaler, 230 sköna rum, kongresshall, spa i
världsklass, fantastiska restauranger, nattklubb, 7 km sandstrand,
Sveriges största konstgalleri och mycket mer. Allt på ett ställe.
tylosand.se 035-305 00 @hoteltylosand #hoteltylosand
1
Ratta Ren
18 000 körkort återkallade under första halvåret
M
ellan 1 januari
2015 och 30 juni
2015 återkallade
Transportstyrelsen totalt
18.082 körkort. Det innebär en marginell ökning av
andelen återkallelser med
0,47 procent från fjolårets
siffra på 17.997 körkort.
Generellt sett ser vi förhållandevis små förändringar i antalet återkallelser
inom alla återkallelseområden jämfört med förra året.
Ett väntat resultat sett till att
verksamheten är stabil med
en konsekvent och enhetlig
hantering, säger Transportstyrelsens körkortsdirektör
Katarina Fröberg.
Återkallat körkort
är en
trafiksäkerhetsåtgärd
Transportstyrelsens uppdrag att återkalla körkort
handlar i grund och botten
om en vilja att se till att vi
ska ha säkra förare på våra
Antal återkallade körkort per återkallelsegrund
2014
2015
Rattfylleri
Smitning
Flera mindre överträdelser
En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Opålitlighet i nykterhetshänseende
Allmän brottslighet
Medicinska skäl
Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Samtliga*
3.435
177
424
9.469
910
236
2.079
2.134
17.997
3.500
146
468
9.744
767
209
2.102
2.111
18.082
* Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och
samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.
vägar. När Transportstyrelsen får besked om en företeelse som kan orsaka körkortsåterkallelse påbörjas
en utredning. Utredningen
syftar till att säkerställa att
en körkortsinnehavare kan
förväntas köra på ett säkert
sätt.
– En körkortsåterkallelse
föregås alltid av en utred-
Bokningar
Bokning för 2016 av Voltbil,
Utställningsvagn och
Hastighetskamera är redan i full gång.
Så hör av er till Frank Gunnarsson
för inbokning.
Telefon 0302-324 48
Medlemsavgifter 2016
Första året som medlem:
Ordinarie medlemsavgift per år:
195 kr
250 kr
MHF-Ungdom
Under 25 år per år:
Över 25 år per år:
100 kr
200 kr
Tilläggsmedlemskap MHF Camping Club
Första året som medlem:
75 kr
MHF Camping Club medlem per år:
175 kr
(+ medlemsavgift i MHF eller MHF-Ungdom)
2
ning och vårt beslut grundar sig på den bild som
växer fram i det enskilda
fallet under utredningens
gång. Det är en process
som tar tid och som också
måste få ta tid eftersom det
är av största vikt att vårt
beslut blir rätt och riktigt.
I ena vågskålen ligger den
enskildes behov av frihet
och mobilitet, i den andra
ligger samhällets krav och
förväntningar på en trygg
och säker trafikmiljö, säger
Katarina Fröberg.
Inom ramen för en säker
och trygg kommun har vi
målet att halvera
personskadorna i trafiken
fram till och med 2015
Ratta Ren
Agenda 15 december 2015 – 31 mars 2016
Agenda för perioden fram till nästa tidning kommer ut.
Det skall vara kortfattat (utförlig annons på annan plats). Denna gäller alla aktiviteter för allt inom MHFavdelningar, MHF-ungdom, zonerna, Camping Cluben (CC) och regionen.
Sänd uppgifterna till Lars-Olof Hedenås, Silleskärsgatan 111, 421 59 Frölunda. E-post [email protected]
Nästa Agenda gäller tiden 1 april till 30 juni 2016.
Reservation för ändringar!
Datum
Aktivitet
2015
December
Måndag 7
Stoppa langningen till nyår.
2016
Januari
Onsdag 7
Avdelningsårsmöten se annons.
Kl. 16.00 MHF Ulricehamn. Planeringskommittén och styrelsen och ersättare samlas,
Karlslättsv. 9 Ulricehamn, för planering av verksamheten för år 2016.
Anmälan senast 3/1 till ansvarig Gunnar Alfredsson 0321-165 34.
Februari
Måndag 1
Måndag 10
Avdelningsårsmöten se annons.
Kl. 19.00, Borås MHF, Årsmöte, Lönnen.
Manusstopp Ratta Ren nr 1.
Mars
Måndag 7
Vecka 11
Lördag 19
Kl. 19.00, Borås MHF, månadsmöte, Lönnen.
Ratta Ren nr 1 kommer ut.
MHF Region Väst, årsmöte, se annons.
Damklubben
2016
Januari
Onsdag 13
Februari
Onsdag 10
Mars
Onsdag 9
Kl. 12.00, MHF Damklubb med Club 60, Julen dansas ut. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg.
Kl. 12.00, MHF Damklubb med Club 60, Årsmöte med MHF-bingo,
Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg.
Kl. 12.00, MHF Damklubb med Club 60, Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg.
Skicka i i god tid sådant som ni vill ha med i agendan.
Redaktionen
Ratta Ren
Höstkurser Alingsås,
R
egion Väst har under november månad genomfört tre
stycken kurser för avdelningarna på olika platser.
Vi började i Alingsås den
9/11 med ett 40-tal deltagare, sedan i Sibräcka på
Tjörn den 16/11 och där
deltog ett 25-tal samt i
Varberg den 19/11 med ett
25-tal deltagare. Vår VD
Göran Sydhage medverkade vid alla tre tillfällen
och han pratade om den
minskade medlemsskaran
och om hur vi skall göra för
att motverka den trenden.
Han har myntat devisen
”Om alla MHF-are värvar
en medlem, blir vi dubbelt
så många”, enkelt heller
hur?
Nu finns möjlighet att värva företag som en form av
Foto:
Tjörn:
Lars-Olof Hedenås
medlem till en kostnad av
1.926:–/år, då får företaget
ett diplom och Motorföraren 8 nummer.
Det kommer också en utbildning om hur man värvar, lämplig som studiecirkel.
Vår ordförande Tommy
Janerstål presenterade Projektkatalogen för 2016, där
avdelningarna kan se vad
de vill anordna för lämplig
verksamhet.
Han påminde också om
att avdelningarna måste
rapportera vilken verksamhet de har haft under året.
Regionstyrelsen fick det
intrycket att alla uppskattade dessa möten och fick
något med sig hem för fortsatt inspirerande verksamhet på sina respektive orter.
Text: Sven Söderman
Kursen genomförs som
en NBV-kurs i samverkan
med MHF Region Väst.
Foto: Alingsås: Ingela Janerstål
4
Bakgrund:
Framtidsfrågan blir mer
och mer aktuell. MHF Region Väst måste vara en
region på framkant vilket
Ratta Ren
Tjörn och Varberg
Foto:
Varberg:
Sven Söderman
måste genomsyra hela regionens organisation, arbete
och verksamhet. MHF har i
framtidsdokument pekat på
vikten av en samhällsnyttig organisation. MHF blir
samtidigt mer en projekt-
organisation vilket i vissa
stycken kräver av MHF
ökad kompetens och kvalité. Kursens generella syfte
är att öka medlemmarnas
kunskaper i de frågor som
MHF brinner för.
”Ingen skall dö
av rattfylleri”
Målsättning/diskussionsämnen för kvällen:
Förbundets och regionernas medlemsvärvning
• Förbundets arbete med
drogfrågor.
• Diskutera aktuella frågor
inom regionen.
• Kort utvärdering av verksamheten 2015.
• Få kunskaper om beslut
vid förbundsmöte.
• Diskutera studiecirklar.
• Skapa förutsättningar för
utveckling av avdelningar.
• Diskutera medlemsvärvning.
Det som följer är en
sammanfattning av Göran Sydhagens tankar om
medlemsvärvning.
Ordning och reda i bilen!
Ha din GPS, MP3-spelare och mobiltelefon
monterad när du kör bil! Det är trafiksäkert
och bekvämt, dessutom är det snyggt
med ordning och reda i bilen!
Titta in på www.brodit.se
och hitta hållare till din utrustning!
Vehicle Device Mounting Solutions
Forts på sid. 6
5
Ratta Ren
Forts från sid. 5
gång
s för
Tre tip a!
åga fråg
ai
m
m
o
k
att
1. V
du
r?
person
n
e
å
p
2. Varfö
et
er namn
n
v
i
r
k
3. S
ärva.
tänker v
6
Ratta Ren
Nu önskar vi varandra
lycka till!
7
Ratta Ren
Chauffören
fyllekörde på
fälgarna
20 oktober, 2015
ansinnesfärden
gick genom hela
södra Sverige.
Först i Halmstad fick polisen stopp på det vinglande
lastbilsekipaget.
Det var söder om Eurostop i Halmstad som polisen på söndagseftermiddagen den 27 september
fick stopp på lastbilen med
släp, som man fått larm om
under dess färd från Skåne
och norrut. Bilister hade
ringt in om att chauffören
verkade ha tappat kontrollen över fordonet. Han körde fort, vingligt och aggressivt och hade nära på prejat
medtrafikanter av vägen.
Vid flera tillfällen ska han
ha kört in i mitträcket på
V
E6. Det rykte och luktade
bränt när ekipaget enligt
vittnen nästan sladdade
ner för Hallandsås. Sista
biten körde chauffören på
fälgen efter att ett däck exploderat. När polisen nådde
ikapp ekipaget stod föraren
utanför bilen och urinerade,
märkbart berusad.
Den 48-årige föraren
hade 2,2 promille alkohol
i blodet. Han skyller på eftersupning men åtalas mot
sitt nekande för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet
i trafik.
Då var det dags igen. Hur
många sådan här saker ska
man behöva läsa om i tidningen innan regeringen tar
sitt sunda förnuft till fånga
och ändra lagen.
H-H MHF tog
de tre första
sidorna i Hallands Nyheter
20 september, 2015
ylte-Halmstad
MHF fick rycka ut
i samhällstjänst och
hjälpa alla Fegenbor.
Det var frågan om hastighet genom byn och runt
skolan. Vi fick mycket plats
i tidningen den 18 augusti.
H
Källa:
MHF Väst Hemsida
Hylte-Halmstads Lars B intar
första sidan på Hallands nyheter den 18 aug 2015.
Jonas.
Detta är ett utdrag ifrån
Hallandsposten, länk till
komplett repotage: Tok-fel
i trafiken
Hallands nyheter den 18 aug 2015. Första uppslaget.
FMK-nytt
FMK-nytt
FMK
Uddevalla
Återstår endast att tacka våra medlemmar för år 2015
och önska En God Jul och Ett Nytt Bra år 2016.
När våren kommer igen, hoppas vi kunna göra en
trevlig medlemsutflykt. Det har faktiskt kommit flera
förslag, det blir kanske lämpligt att på årsmötet i
mars välja ut något roligt. Kör med omdöme och
var rädda om Er i vinterhalkan!
För FMK/Berit Dahlberg sekreterare
8
Olanders
MASKINER & VERKTYG
Specialité: Kvalité, Service
Problem? Vi kanske kan lösa dem
035-10 95 15. Margaretagatan 19, Halmstad
Ratta Ren
Glesare besiktning leder inte till bättre trafiksäkerhet
MHF – 2015-10-29
HF kommenterar
Transportstyrelsens nya rapport
om besiktningsregler.
Transportstyrelsen föreslår i en ny rapport att
be siktningsreglerna ska
ändras. Några av förslagen är bra, men MHF är
skeptiska till förslaget om
glesare intervaller mellan
besiktningstillfällena för
personbilar.
Sverige har en av Europas äldsta bilparker. Därför
måste vi besikta bilarna
ganska ofta, och i alla händelser inte mer sällan. Med
förslaget lägger sig Sverige
på EU:s miniminivå då det
gäller besiktningsintervaller.
Transportstyrelsen säger
själva angående sitt förslag
att ”det är svårt att bedöma
om det totalt blir positivt
för trafiksäkerheten med
förslagen”.
Ett förslag vars konsekvenser inte går att bedöma ska man i våra ögon
inte lägga fram. MHF:s bestämda uppfattning är att
utglesning av besiktningsintervaller rimmar illa med
Nollvisionen, säger Lars
Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.
Förslagen riskerar också
öka miljöskadliga utsläpp
från bilar som inte kontrolleras.
M
I övrigt tycker vi helt
kort att det är:
• Okej att skippa besiktning
av lätta släpvagnar.
• Bra att införa besiktning
av A-traktorer.
• Rimligt att 40 år gamla
bilar undantas från besiktning.
• Bra att nya bilar besiktas första gången efter tre
år. Därefter bör besiktning genomföras årligen.
Som ett andrahandsalternativ kan man möjligen tänka sig besiktning
vartannat år tills bilen är
nio – tio år och därefter
årligen.
Men tillbaka till ritbordet
med delen av förslaget som
avser glesare besiktning av
personbilar. Det är säkert
på sin plats med en uppdatering av reglerna, men
trafiksäkerheten får på inga
villkor bli lidande av det.
Vi tror inte att förslaget
som det ser ut nu leder till
färre skadade eller dödade
i trafiken.
Vårt mål måste vara att
ingen ska dö eller skadas
allvarligt i trafiken.
MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar
för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har c:a 20.000
medlemmar uppdelade i sju
regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de
mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.
MHF – Motorförarnas
Helnykterhetsförbund – har
vid sitt årliga förbundsmöte
i Alvesta 2–4 oktober antagit ett gemensamt uttalande
mot en lagtolkning som
kan ge utländska chaufförer möjlighet att slippa
straff om de kör rattfulla i
Sverige.
Uttalande antaget av förbundsstyrelsen vid MHF:s
förbundsmöte i Alvesta 2
oktober 2015.
Med förskräckelse tar vi
del av nyheten att utländska
förare som ertappas med att
köra rattfulla i Sverige inte
lagförs direkt, utan tillåts
att resa hem i väntan på en
eventuell rättegång.
Det är inget mindre än
en skandal, och en skandal
som kan kosta människoliv.
Om det sprider sig att utländska förare inte riskerar
straff i Sverige försvinner
ett helt centralt incitament
att hålla sig nykter vid ratten. Vi vet att risken för
straff gör att fylleriet minskar. Det här beskedet ger ju
rakt motsatta signaler.
Den 14 september grep
polisen en litauisk lastbilschaufför i Rydaholm, misstänkt för grovt rattfylleri.
Chauffören anhölls, men
när åklagaren sedan ville
få chauffören häktad, för
att han inte skulle kunna
lämna landet i väntan på
rättegång, sa tingsrätten
nej. Tingsrätten hänvisade
till likabehandlingsprincipen som innebär att EUmedborgare ska behandlas
på samma sätt som svenska medborgare. Eftersom
svenska medborgare inte
bru kar häktas när man
misstänks för grovt rattfylleri, så gäller det även en
chaufför från Litauen, menade tingsrätten.
MHF som sedan 1926 arbetat för en säkrare trafik
utan rattfylla, anser att det
är ett helt förkastligt ställningstagande, och menar att
det måste finnas en lösning
som gör att inte det här blir
till ett kryphål som orsakar
fler trafikdöda på grund av
rattfylla. Kanske kan man
ha en snabbfil för domen i
sådana här fall, kanske beslagta fordonet eller på annat sätt säkra upp att den
misstänkte verkligen kommer till en rättegång.
MHF kräver en ändring
i praxis som förhindrar det
här kryphålet.
Det som nu sker är en katastrof för oss som arbetar
för att ingen ska dö av rattfylleri.
MHF:s förbundsstyrelse
vid förbundsmötet i Alvesta
2 oktober 2015.
Från MHF hemsida
Boka din hyrbil på telefon 050- 047 34 50 eller på hertz.se
9
Ratta Ren
Det känns på smaken att glöggen är ekologisk!
N
är advent och kalla
december gör sitt
antågande är det
många som vill värma sig
med en kopp glögg. Genom
åren har det kommit fler
och fler alkoholfria alternativ och i år lanseras den första alkoholfria och KRAVmärkta glöggen. Ratta Rens
redaktionsmedlem har testat den nya glöggen.
Det är glöggföretaget
Saturnus som blir först ut
med en ekologisk glögg
som dessutom är alkoholfri. Företaget har funnits
sedan 1893 och har under
många år tillverkat alkoholfri ”God Jul”-glögg. Varje
såld flaska ”God Jul”-glögg
genererar en krona till Radiohjälpens kampanj Världens Barn. Förra året blev
det 421.000 kronor som
kom Radiohjälpen till del.
– Saturnus alkoholfria
glögg har under många år
blivit utsedd till vinnare i
stora glöggtester. Samtidigt
väljer allt fler bort alkoholhaltiga drycker och letar
efter ekologiska alternativ
skriver Saturnus i ett pressmeddelande.
– Därför känns det extra
bra att kunna erbjuda den
första både ekologiska och
alkoholfria glöggen, konstaterar Fredrik Lamorell,
marknadschef på Saturnus,
vi vill att så många som
möjligt ska kunna njuta av
glögg.
Årets nyhet är gjord på
en bas av vindruvor, svarta
vinbär och de klassiska julkryddorna som kanel, kardemumma, kryddnejlika,
ingefära och pomerans. All
deras glögg är tillverkad i
Sverige och Saturnus är ett
familjeföretag som fört vidare hantverkstraditionen i
generationer.
Glöggtest
Men hur smakar årets
nyhet? Det första jag konstaterade var att det kommer ingen stark doft när du
skruvar av korken för att
lukta. Glöggen har mer en
bärig doft kall men när vi
däremot värmer upp glöggen till precis kokpunkt så
doftar allt mycket mera…
som sig bör. Det jag verkligen tänkte på var att Saturnus Ekologiska glögg
inte har den vanliga sträva
eftersmaken. Detta beror
säkert på att glöggen är
KRAV-odlad utan alla kemikalier. Glöggen funkar
både kall och uppvärmd.
Stort plus för avsaknaden
av sträv eftersmak men jag
hade gärna önskat att smaken hade varit lite starkare,
den är i mildaste laget och
saknar de distinkta glöggkryddorna.
Jag ger glöggen 3,5 av 5.
Tips på fler alkoholfria
glöggmärken
IKEA har en alkoholfri
glögg, en saftglögg som
är jättegod kall och väldigt
god även uppvärmd.
Herrljunga har i år tre
nya smaker på alkoholfri
glögg; Blåbär, Svartvinbär
och Äpple/kanel. Dessa ser
jag fram emot att testa i år.
ICA är en klassiker i vårt
glöggförråd.
Foto: Pressbild Saturnus
Ratta Ren Redaktionen önskar
God Jul och
Gott Nytt År!
Marianne, Charlie, Stig, Lars-Olof
10
Charlie Cramer
Ratta Ren
Höstfest hos MHF i Ulricehamn
M
HF-avdelningen
i Ulricehamn har
haft sin sedvanliga höstfest. I år var festen
förlagd till församlingshemmet i Timmele. När
festen började kunde ordförande Ove Ljung hälsa närmare 60 gäster välkomna.
För underhållningen under kvällen svarade en
grupp som kallar sig ”Misterbandet”. Gruppen består
av fem man som sjunger
och spelar piano, gitarr och
ukulele. Det blev en uppskattad underhållning.
Så serverades det en god
supè, samt kaffe och tårta.
Vidare förrättades det dragning på ett blomsterlotteri
som sålts under kvällen.
Ove Ljung inbjöd till de
sammankomster som man
har kvar på årets program
samt tackade de medverkande med blommor.
Det blev en lyckad och
glad fest i höstmörkret och
Ove tackade alla som hörsammat inbjudan och gjort
det till en så trevlig fest.
Text och foto: Göte Öberg
Från Götenes horisont
D
en nionde augusti genomförde
Götene MHF Ta
paus-aktiviteter vid Preem
i Götene.
Utställningen ”Uppvaknandet” gjorde att folk
stannade till och flera diskussioner kom till stånd om
hur mycket 40 % sprit som
olika alkoholhaltiga drycker innehöll. I samband
med att folk stannade till
så gavs ytterligare information om trafiksäkerhet och
om MHF som organisation.
Mycket positiva gensvar
mötte oss som stod som
funktionärer. Många uppskattade att få del av den
kun skap som vi kunde
förmedla om alkohol och
trafik.
Vi ger många besökare
motiv för att vid gruppåverkan kunna stå emot och
säga nej till fyllekörning.
Kanske kunde vi genom
detta arbete förhindra en
fyllekörning, eller också
har vi genom vårt arbete kanske förhindrat en
olycka.
Vilken lycka det vore att
rädda en människas liv. Tyvärr är det svårt att mäta,
om detta verkligen blir
resultatet från vår trafiksäkerhetsinformation men
attitydpåverkan är mätbart
och det har vi sett förut att
attitydpåverkan sker hos
individen som erhåller vår
information. Attitydpåverkan ger säkrare förare den
saken är klar.
Stort tack alla Götenefunktionärer som ställde
upp på denna lyckade dag.
Text och foto:
Christer Hjälm
Ingemar Klasson och Per Andersson från Götene MHF:s styrelse och Leif Olsson känd kulturprofil från Götene som provsmakar alkoholfri dryck.
11
Ratta Ren
MHF Lokalavdelning Årsmöten 2016
Ale MHF Tid och plats, se
klubbens hemsida,
www.aletrial.se
Alingsås MHF söndagen
den 28 februari, kl 15.00.
Plats IOGT-NTO-lokalen,
Oscarsgatan 5, Alingsås
Borås MHF måndag 1 februari, kl. 19.00.
Plats Lönnen, Kasernvägen
6, Borås
Brålanda MHF tisdag 23
februari, kl. 19.00.
Plats Stationhuset,
Brålanda
Bäckefors MHF fredag 5
februari, kl. 18.00.
Hos Hesselroths
Falkenberg MHF tisdag 1
mars, kl. 19.00.
Plats Framtidenshus, Torggatan 5, Falkenberg
Göteborg MHF tisdag 9
februari, kl. 19.00.
Plats kontoret, Norra Långebergsgatan 5 (Sisjön)
Västra Frölunda
Göteborg MHF-D onsdag
10 februari, kl. 12.00.
Plats Nordengården, Stockholmsg. 16, Göteborg
Götene MHF onsdag 10
februari, kl. 19.00 .
Plats Equmeniakyrkan.
Års mötesförhandlingar,
regionstyrelsens representant. Underhållning och
förtäring. Götene
Halmstad Hylte MHF
onsdag 11 februari, kl.
19.00.
Mariestad MHF tisdag 16
februari, kl. 19.00.
Plats IOGT-NTO, Östra
Järnvägsg. 23, Mariestad
12
Norra Bohuslän MHF tisdag 16 februari, kl. 19.00.
Underhållning, kaffeservering. Alla Välkomna.
Plats Kyrkans Hus, Dingle
Plats Bergs Bygdegård,
Timmersdala
Tjörns MHF söndag 31
januari, kl. 14.00.
Plats Humlan, Kållekärr
Orust MHF se Tjörn.
Stenungsund MHF se
Tjörn.
Sätila-Hyssna MHF fredag 19 februari, kl. 19.00.
Plats OK Rävens klubbstuga, Sätila
Södra Halland MHF se
Halmstad-Hylte.
Timmersdala MHF onsdag 24 februari, kl. 19.00.
Förhandlingar. Underhållning.
Trollhättans MHF fredag
12 februari, kl. 19.00.
Plats IOGT-huset, Österlånggatan 88, Trollhättan
Uddevalla MHF måndag
23 februari, kl. 18.00.
Plats Södertullskyrkan, Södertullsgatan 18, Uddevalla
Ulricehamn MHF måndag
8 februari, kl. 19.00.
Plats Timmele Missionskyrka, Timmele
Varberg MHF onsdag 16
mars, kl. 19.00.
Plats IOGT-lokalen, Prästgatan, Varberg
Vårgårda MHF torsdag
11 februari, kl. 19.00.
Plats Vårgårda Rasta, Vårgårda.
Vänersborg MHF fredag
19 februari, kl. 19.00.
Plats IOGT-NTO-gården,
Vallgatan 29, Vänersborg
Besök gärna även andra avdelningars årsmöten.
Det brukar alltid uppskattas.
MHF Region Väst
kallar till årsmöte 2016
Datum:
Plats:
Tider:
Lördagen den 19 mars 2016
Nuntorps Lantbruksskola, Brålanda
Vi börjar med ”kaffe” 09.30
Vi slutar med ”kaffe” c:a 16.00
Ur programmet:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
enligt stadgarna.
Medverkan från förbundsstyrelsen.
Lunch.
Kulturprogram:
besök på Nuntorpskolans anläggningar.
Handlingar: Utsändes till anmälda ombud i mars
(även vägbeskrivning)
Anmälan: Före den 10 mars 2016 till
Tommy Janerstål, 0524-620 09,
0706-21 27 20, [email protected]
Välkomna! Styrelsen
Ratta Ren
Misteln – vår äldsta jultradition
A
tt kyssas under en
mistel, som hänger
ner från taket, är
troligen den äldsta jultraditionen i vår historia.
Kyssen under en mistel är
en magisk julsed för många
svenskar. Traditionen kom
till Sverige via julkort
från England i slutet av
1800-talet. Ursprunget var
en blandning av engelsmännens intresse för den
keltiska kulturen och de
pusskalas man brukade ha
vid jul. Misteln ansågs ha
övernaturliga krafter och att
den därför kunde bota svåra
sjukdomar och skrämma
bort farliga väsen. Misteln
skulle hänga väl synlig i
dörröppningen för att hålla
onda andar borta.
I 1800-talets Viktorianska
England blev seden mycket
populär. Efter en kyss under misteln skulle mannen
plocka ett av mistelns bär
och kasta bort det. När det
inte fanns några bär kvar,
var den magiska kraften
försvunnen. Det var under
den här tiden, som misteln
blev en jultradition.
Viktorianerna ville främja
kärlek och vänskap under
julen.
Misteln är en snyltgäst.
Dess rot genomborrar trädets bark, tränger sig mellan barken och veden och
sänker korta grenar in i
vedmassan.
Fakta:
Misteln är Västmanlands
landskapsblomma. Det är
förbjudet att plocka mistel
i Sverige men kan vara tillåtet i vissa fall:
1.Om den som plockar misteln äger eller arrenderar
marken, där träden står.
2.Om trädet är döende eller
försvagat på grund av
mistlarna.
3.Om det växer så många
mistlar i området, att arten inte kan försvinna.
Misteln finns i lövskog
– bland annat i östra Småland, på Mälaröarna och
vid Kinnekulle. Den växer
oftast på lind.
Den här artikeln är till en
del hämtad från Bostadskuriren.
Kanske lever denna tradition ännu idag i någon del
av vår region.
Om så är fallet – skriv
gärna och berätta!
GOD JUL (med eller
utan mistel).
Mejlväxling
Till Mia Gahne.
et är alltid lika
spännande att öppna Borås tidning
på torsdagarna och läsa de
recept, som du Mia Gahne
förmedlar till oss. Du har
verkligen förmågan att inspirera och säkerligen få
många läsare att pröva nya
rätter.
Men, vad jag mest uppskattar på Din matsida är
att Du tipsar om lämpliga
drycker till dina recept och
då alltid med alkoholfria
alternativ.
Det finns inom nykterhetsrörelsen och Föreningen
Fruktdrycker något som
kallas för, ”Det goda värdskapet”, det vill säga att
alltid tänka på dem, som
D
av någon anledning inte
dricker alkohol. Den värd/
värdinna som då bjuder på
ett alkoholfritt alternativ visar, vad det goda värdskapet innebär.
Därför vill jag ge Dig,
Mia Gahne, en stor eloge,
som till dina recept alltid
ger denna möjlighet till rätt
val av alkoholfri dryck.
Marianne Lundberg,
MHF Boråsavdelning,
länsombud för
Föreningen Fruktdrycker
Som svar på min artikel
fick jag följande svar:
Hej Marianne,
Stort tack för ditt mejl.
Det var värmande ord.
Uppskattar verkligen att
du hörde av dig.
Mia
önskar
Marianne Lundberg
13
Ratta Ren
Du är viktig!
Ingen accepterar att nära och kära dödas eller
skadas i trafiken. Som medlem i MHF bidrar du
till att nykterheten och säkerheten på våra vägar
ökar. Ju fler medlemmar desto större blir möjligheterna att sänka dödstalet och minska antalet
onyktra förare.
Du är viktig för MHFs framtid i uppdraget att fråga personer
i din omgivning om de också vill bli medlemmar i MHF eller
MHF Support.
Alla som är med i MHF och MHF Support får en rad
förmåner.
- Medlemstidningarna Ratta Ren / Trafiknykterhet.nu där
du läser om regionala och lokala aktiviteter
- Tidningen Kultrycket får du när du går med i MHF
Camping Club
- Tidningen Motorföraren fylld med intressant läsning
- Rabatter på resor, hotell, restauranger mm
-
Regionala/ lokala avtals rabatter
Ställ frågan till alla du träffar!
Argumenten att gå med i MHF är många både för individen och samhället.
- Tillsammans räddar vi liv genom att arbeta för en
rusfri trafik
- Du är med och arbetar för alkolås i alla fordon
- Genom MHF påverkar du politiker och rättsväsende
Fler MHFare - en garant för nyktrare och säkrare trafik.
Värva nu – nya medlemmar betalar 195 kr för sitt första
medlemsår! MHF Camping Club 75 kr, MHF Ungdom 100 kr.
Alla lokalavdelningar som under 2016
2012 ökar sitt medlemsantal får en premie på 500 kronor!
Fyll i talongen eller gå in på www.mhf.se och anmäl nya
medlemmar.
Namn: .................................................................................................................................................................
Som medlem i MHF förbinder jag mig inte förtära starkare
drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan
typ av drog.
Personnr:..........................................................................................................................................................
MHF
Adress: ...............................................................................................................................................................
MHF Camping Club
Postnr: ................................................................................................................................................................
MHF Support
Ort: .........................................................................................................................................................................
MHF Camping Club Support
Telefon: ...............................................................................................................................................................
MHF Ungdom
E-post:................................................................................................................................................................
Talongen skickas till: Göran Pettersson,
Gästgivaregatan 26 A, 432 78 Tvååker
Värvad av: ................................................................................................
......................................................................................................................
Datum: ......................................................................................................
Medlemsnr: .............................................................................................
14
Ratta Ren
MHF Damklubb med Club 60, Göteborg
Månadsträffar under
hösten 2015
16 september var det start
för höstsäsongens träffar i
MHF Damklubb med Club
60. Det är alltid lika roligt
att få stråla samman igen
efter sommaruppehållet.
Dagens program var ”Höstens skörd – Tag med vad
Du har skördat”. Det har på
senare år blivit höststartens
signum med skördevisor
som både solo och spontan
allsång och ett lotteri på
den medhavda ”skörden”.
Stämningen blev ju som
vanligt uppsluppen och
trots att den sköna sommaren är slut är det en höjdpunkt att vara tillbaka på
Nordengården.
7 oktober hade annonserats som ”Det gamla Göteborg”. Vad var nu detta?
Jo, det var en videofilm
med historisk och nostalgisk återblick på vår stad
med början i tidigt 1900tal fram till den omvandling
som skedde på många håll
där man rev för att bygga
nytt i stadsdelar som Olskroken, Haga, Masthugget
m. fl. Detta hade vi ju genomlevt på olika håll och
flera kommentarer var glatt
igenkännande. Någon sade
också ”där bodde jag” om
ett numera försvunnet hus i
det gamla Masthugget. Det
var riktigt roligt med denna
tillbakablick och det blev
många intressanta samtal
om tider som flytt.
18 november var annonserad som ”Sång och Musik”.
Undertecknad tog med
dragspelet och temat var
Stig Hansson, d. v. s. den
välkände kompositören
Jules Sylvain, som ju var
Nordengården.
en utav alla hans pseudonymer. Ett litet axplock ur
hans stora produktion av
melodier som blivit mångåriga ”örhängen” blev underlag för både lite solosång och spontan allsång.
Även om inte alla texter sitter i bakhuvudet så var det
ändå stor del av refrängerna
som visade sig sitta kvar
och vi sjöng tillsammans
av hjärtans lust. Han hade
ju skrivit många stycken för
bl. a. Ernst Rolf och Karl
Gerhard och musik till en
mängd filmer. ”Med en enkel tulipan”, ”Jag är ute när
gumman min är inne”, ”Nu
ska’ vi vara snälla”, ”Tangokalvaljeren” m. fl. var ju
några av alla de melodier
som vi kände igen och även
mindes dem som framfört
dem. Även denna träff gick
m. a. o. i nostalgins tecken!
När denna tidning utkommer har vi precis avslutat
säsongen med luciafirande
i mitten av december. I januari 2016 strålar vi samman igen. Vi träffas en
onsdag i månaden mellan klockan 12 och 14 (se
agendan på annan plats i
tidningen) på Nordengården, Stockholmsgatan 16 i
Göteborg. Daglediga vänner i MHF-skaran är alltid
välkomna – ju fler vi blir
desto roligare är det! Det
är ju även herrar med i
denna glada samling som
sedan ett par år tillbaka är
en sammanslagning av den
anrika MHF Damklubb och
Club 60. Ring gärna Iris
Kedeborn (0302-104 76)
eller Sven Berntsson (03154 77 33) om Du vill veta
mer om detta.
Text: Sven Berntsson
BESÖK VÅR HUSBILSFÖRSÄLJNING
OCH TILLBEHÖRSBUTIK
I LIDKÖPING
Skaragatan 67, LIDKÖPING
Tel: 0510 222 70
ÖPPETIDER SE VÅR HEMSIDA
www.husvagn-svensson.se
15
Ratta Ren
Liten presentation
Materialet är
hämtat från
MHF-U:s hemsida
Välkommen till
MHF-Ungdom
Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation
för unga!
HF-Ungdom är
Sve riges enda
trafiksäkerhetsorganisation för ungdomar.
MHF-Ungdom bedriver sedan 1970 verksamhet för
ökad nykterhet och trafiksäkerhet. MHF-Ungdoms
verksamhet vänder sig i
första hand till ungdomar
upp till 25 år.
Målet med MHF-Ungdoms verksamhet är varierande men förenas med
grundsynen om att arbeta
för en ökad trafiksäkerhet
och trafiknykterhet. Huvudmålet för MHF-Ungdom är
arbetet mot rattfylleri. De
andra målen med verksamheten är ökad demokratisk
skolning för medlemmarna,
erbjuda våra ungdomar en
meningsfull sysselsättning
samt sprida alkohol- och
droginformation.
MHF-Ungdom bedriver
även nationellt arbete med
Trial inom MC, ATV och
Cykel och inom ATV med
Enduro och Mud.
Vi behöver alltid bli fler.
Gillar du inte heller rattfylleri och att rattfylla
skadar och dödar? Bli då
medlem i MHF-Ungdom.
M
Projekt
Här nedan finner du ett
utdrag av de olika projekt
MHF-Ungdom bedriver.
SoberCheck
Projektet går ut på att
MHF-Ungdoms funktionärer är på festivaler där
det finns mycket alkohol
och som pågår i flera da16
gar. Här erbjuder vi frivilliga utandningsprov i
samband med hemfärden.
I samarbete med arrangörer, Polisen och Vägverket
samt kommunerna erbjuder
vi evenemangens besökare
ett frivilligt och gratis alkotest. Testen förutsätter att
personen innehar ett körkort. Testerna utförs som
hos polisen i avskildhet i
ett tält. Testet görs en och
en tillsammans med en utbildad funktionär.
Tekniken vi använder är
alkotestare med bränslecellsteknik. Dessa ger en
hög tillförlitlighet (samma
som polisens sållningsinstrument) samtidigt som
det är enkelt och snabbt att
genomföra provet. Bränslecellsmätare är alkoholspecifika vilket innebär att andra ämnen än alkohol inte
ska påverka resultatet. Mätarna vi använder är främst
Dräger Alkotest 3000.
Vill du finna oss så håll
utsikt efter vårt gröna tält i
anslutning till parkeringen
eller området mellan festivalområdet och parkeringen. Exempel på festivaler
som MHF-Ungdom deltagit på med SoberCheck:
Sweden Rock, Hultsfredsfestivalen, Peace and love i
Borlänge, Arvikafestivalen
och Big Power Meet.
Mjölktält
Mjölktältet är den alkoholfria oasen på festivaler
där man kan njuta av både
underhållning och svalkande mjölkdrinkar.
Mjölktältet är för ungdomarna ett likvärdigt alternativ till öltälten. Upplägget för Mjölktält är i stort
detsamma som för ett öltält,
med undantaget att de alkoholhaltiga dryckerna
är ersatta med mjölk- och
glassdrinkar.
Inom ramen för projektet
sker även på olika sätt demonstration och information om rattfylleri.
Det långsiktiga målet är
att ändra attityder i alkohol
och drogfrågor genom att
vara ett tydligt alternativ.
I samband med genomförandet av Mjölktälten
kommer MHF-Ungdom att
utbilda informatörer som
under arrangemangen skall
informera och föra dialog
med andra ungdomar om
alkohol, droger och trafik.
Vi kommer vid flera tillfällen även bjuda på musikunderhållning i samband med
tälten genom att engagera
unga, nya och spännande
liveband.
Mjölktältet utbildar även
unga administratörer med
lokal kompetens att genomföra konceptet på sina orter,
något som får ungdomarna
att växa.
Glöggtält
Vinterns och julmarknadernas motsvarighet till
Mjölktält. I samband med
dessa aktiviteter uppmanas de lokala klubbarna
och distrikten att visa upp
sin verksamhet, värva nya
medlemmar samt knyta nya
kontakter.
Trafiknykterhetens dag
Detta är dagen då hela
Sverige stannar upp och
tänker på de som skadas
och dödas på grund av alkohol i trafiken. Och funderar på vad vi, var och en,
kan göra för att det inte ska
hända igen. MHF-Ungdom
är en av samarbetspartners
som arrangerar detta. Mer
info finns på hemsidan
www.trafiknykterhetensdag.se
För mer information
kring våra projekt kontakta
Christer Folkesson 070521 97 15 alternativt
[email protected]
Cykelskolan och
Cykelmästaren
Cykelskolan och cykelmästaren är en kombinerad cykelutbildning och
tävling i skolan. Cykelskolan är en viktig del av
MHF-Ungdoms trafikundervisning till ungdomar
på mellanstadiet. Det är
viktigt att MHF-Ungdoms
klubbar fortsätter att skapa
fortsatta möjligheter att bedriva denna verksamhet lokalt och att man tar tillvara
intresset för trafiken hos de
elever man möter.
Mopedmästaren
Mopedmästaren är ett utbildningspaket där MHFUngdom erbjuder lektion i
trafikkunskap samt körlek-
Ratta Ren
av MHF-Ungdom
tion med en trafikmiljösimulator. Med hjälp av våra
instruktörer får eleverna
testköra på ett tryggt sätt
innan de ger sig ut i trafiken med mopeder, allt för
en ökad trafiksäkerhet. Paketet vänder sig till de som
går i årskurs 8. På kvällen
håller vi föräldramöte för
att ge goda råd kring mopedkörning och mopedköp.
Mopedmästaren är ett
mycket viktigt projekt som
bidrar både till kunskap
kring mopeden och dess
regler men också kunskap
om trafikregler och samspelet mellan trafikantgrupper.
Länge Leve Livet –
en film om rattfylleriets
konsekvenser
Filmen är en 3x9 meter
stor och 30 minuter lång
dokumentärfilm som visar
tre autentiska fall där alkohol kombinerat med bilkörning är orsak till att två
ungdomar mister livet och
en blir totalförlamad. Det är
en film som berör starkt –
vem som helst kan när som
helst råka ut för det samma.
Filmens budskap är emellertid inte att skuldbelägga
och skapa ångest utan i stället att mana till eftertanke
– don’t drink & drive.
Ungdomar i åldersgruppen 15–24 år är överrepresenterade i alkohol- och
drogrelaterade trafikolyc-
kor. Filmen Länge Leve Livet handlar om rattfylleriets
verkliga konsekvenser. Elever och personal vid gymnasieskolor erbjuds att se
filmen som är en del av ett
långsiktigt arbete med alkohol och droger i trafiken
på gymnasieskolorna.
Tanken är att eleverna efter filmen ska tänka till och
prata med varandra om riskerna med alkohol och rattfylleri. Skolan avsätter tid
åt diskussioner, filmvisning
och värderingsövningar
om riskerna med att köra
berusad. Detta är viktiga
delar för att ungdomarna
ska våga säga ifrån när det
behövs.
Det plötsliga stoppet
Projekt för att ta fram en
metod att skapa förståelse
bland gymnasieungdomar
på Yrkesinriktade transportprogram för fartens inverkan på trafiksäkerheten
och inverkan på skaderisken vid en olycka. Projektet
vänder sig till gymnasieklasser över hela Sverige.
För mer information
kring skolverksamheten,
kontakta Krister Haglund
0766-28 13 71 alternativt
[email protected]
Mopedmästaren
Antalet mopeder i Sverige har stigit stort de senaste
åren. Samtidigt ökar problemen med mopedtrafiken
i form av alkoholpåverkan,
vårdslöshet och trimning.
Det är värt att satsa på den
här gruppen ungdomar eftersom deras attityder till
alkohol och mopedåkning
på sikt även kommer att påverka trafiknykterheten om
de blir bil- och MC-förare.
Mopedmästaren är en aktivitet på högstadieskolor
som görs som en utbildningsinsats inom ramen för
läroplan och lokal skolplan
på skoltid. Eleverna får
både teori och praktik när
MHF:s funktionärer besöker skolan. Efter att ha fått
lära sig det viktigaste om
trafikreglerna som gäller
för moped och om rattfylleri så ges möjlighet att
prova på att köra moped på
inhägnat område. Styrkan
i aktiviteten är att vi också
satsar på information till
elevernas föräldrar genom
att bjuda in till föräldramöte på kvällen.
För mer information om
utbildningarna kontakta
Christer Folkesson eller Krister Haglund 03671 08 00 alternativt
[email protected]
eller
[email protected]
ATV-verksamhet
MHF-Ungdom bedriver
ATV-verksamhet men även
arbete för att få en säker
och anpassad miljö för en
fordonskategori med många möjligheter.
Inom tävlingsverksamheten av ATV finns idag tre
grenar.
Trial
Prövning. Påfrestning.
Vedermöda.
Så beskrivs ordet trial i
Prismas Engelsk-Svenska
ordlista. Det stämmer riktigt bra in på vad trial innebär som sport. Att ta sig
fram på en cykel i svår
terräng kan vara en påfrestande prövning. Cykeltrial
går nämligen ut på att ta
sig fram på en terrängbana
utan att sätta ner fötterna.
Om så sker belastas föraren med en prick och den
som har minst antal prickar
vid tävlingens slut vinner.
Enkelt!?
Var kör man?
För det mesta kör man
trial i naturen i stenig och
oländig terräng. Det passar
även utmärkt att köra trial
på konstgjorda banor, eller
var helst man kan hitta ett
hinder att bemästra.
Hur tävlar man?
På en tävling skall man
köra ett antal sektioner.
Varje sektion består av en
inhägnad i vilken man skall
ta sig från start till mål genom att följa pilarna för den
klass man kör i. Körningen
är dessutom tidsbegränsad
per sektion.
Enduro
Enduro betyder uthållig vilket är precis det det
handlar om. Utmaningen är
att man ska lära sig att manövrera och framföra sitt
fordon på ett optimalt och
effektiv sätt. Oavsett om
man är motionsåkare eller
elitåkare finns en bana för
dig. Enduron vi bedriver
körs på ATV-er och körs i
banor på olika sätt, på varv
eller på tid, individuellt eller i lag.
Mud
Mud är en tävlingsform
där man i lera tävlar mot
sina motståndare. Målet
är att vara först över mållinjen. Här gäller både att
planera sin körning, välja
spår och via tekniken utnyttja den rörelseenergi
och markkontakt man har
på bästa sätt.
17
Ratta Ren
Några glimtar och funderingar från en medlem i Hylte-Halmstad
V
id förra årsmötet i
Halmstads MHFav delning beslöt
vi att gå samman med våra
MHF-grannar i nordost.
Vi var en relativt stor avdelning med cirka 100
medlemmar. Våra grannar
i Hyltebruk var betydligt
mindre till antal men uträttade betydligt mer verksamhet än vi i Halmstad.
Jag var kassör i den stora
avdelningen och överlämnade en liten kassa till den
lilla avdelningen. Vi hade
skralt med funktionärer. Då
blir det lite aktiviteter uträttade. Uträttar vi lite så får
vi heller inte mycket lön utbetald till avdelningen. Den
lilla avdelningen hade inte
heller så många funktionärer att ta till. Men det fanns
energi hos medlemmarna i
den lilla avdelningen. Det
resulterade i en verksamhet
som gav kassören många
stora slantar i kassakistan.
Vi träffades till ett medlemsmöte i Mariakyrkan i
Fyllinge den 9 september.
Där fick vi redovisat årets
aktiviteter. Några aktiva
medlemmar från Hyltebruk tillsammans med ett
par Halmstadsbor hade varit ute på olika platser och
pratat MHF och trafiksäkerhet. De hade använt volt-
18
bilen, utställningsvagnen,
”Uppvaknandebordet”, och
fartkameran. De hade varit
på Andersberg, Marknad i
Unnaryd, två dagar med Ta
Paus i Susedalen. Sedan var
det dags för Ta Paus i Skärshult två dagar. Tre dagar på
Sjönevadsmarknad fanns
de på plats med voltbilen
och ”Uppvaknandebordet”.
Vid tågdagarna i Landeryd, som är ett välbesökt
arrangemang, fanns dessa
outtröttliga MHF-are med.
Tidningen Hallands nyheter ville ha hjälp med en undersökning av hastigheten
på en väg i närheten av Ullared. Det hade framkommit klagomål från boende
efter vägen. De tyckte att
bilisterna hade för bråttom
till det stora varuhuset. Här
ställde kvartetten upp med
fartkameran och resultatet
redovisades i tidningen.
All denna verksamhet
som dessa entusiaster och
arbetsmyror uträttat sedan
vi slog samman avdelningarna resulterade i att, min
efterträdare, den nya kassören kunde lämna en kassarapport som man inte ens
kunnat drömma om.
Det här är bra. Det är bara
frågan om hur länge några få av dessa över hundra
medlemmar orkar att bära
hela lasset. Det är roligt
och stimulerande att prata
trafiknykterhet och säker
trafik med folket på marknader och på rastplatserna.
Här finns uppgifter för
många fler bland våra medlemmar att hjälpa till.
Den 18 november träffades vi på kalkonmiddag i
Fyllinge. 25 medlemmar
mötte upp till en trevlig
kväll med underhållning
av Åke Karlsson och hans
dragspel. Lisbeth Bengtsson, vår ordförande, berättade då att det finns planer
på att även slå samman
Södra Hallands avdelning
med vår avdelning. Det
är nog en bra idé. Men vi
kommer då att få ett större
verksamhetsområde. Det
blir fler marknader och
rastplatser att besöka. Detta kommer att medföra att
vi behöver fler av våra medlemmar som ställer upp. Vi
kan inte flytta över ännu
mer verksamhet på de få
funktionärer som nu verkar
i vårt område.
På mötet den 9 september tog vi upp frågan hur
man kommer i kontakt med
medlemmarna och från styrelsen få ut information.
Det är kanske så att vi som
medlemmar inte vet när det
behövs hjälp till att utföra
denna verksamhet som är
viktig både för vår organisation och för hela vårt
samhälle. De flesta av oss
har mobiltelefon och kan ta
emot SMS-meddelanden.
Jonas Bengtsson, vår kassör, skall undersöka om det
går att skicka ut gruppmeddelanden så det plingar i
våra telefoner då något är
på gång.
Som SMS-ansvarig i
Halm stad-Hylte MHFavdelning utsågs Linda
Svensson, vår sekreterare.
Meddela henne ditt mobilnummer så kommer du
med på listan och får all
information om när hjälp
behövs. Sedan är det bara
att ringa och tala om att du
gärna ställer upp och hjälper till.
Linda Svensson når du på
telefon 070-368 63 77.
Låt 2016 bli ett år då
MHF kommer att synas
ordentligt i de södra delarna av Halland. Här finns
många tillfällen att medverka. Det finns marknader
som samlar mycket trevligt
folk att prata med. Vi kan
stå på rastplatser och träffa
bilister. Vi har en stor uppgift att prata trafiksäkerhet
vid så många tillfällen som
möjligt. Huvudsaken är att
vi har en utåtriktad verksamhet och har trevligt då
vi träffas lite mera internt.
Varma hälsningar
Nils-Olof Petersson
Ratta Ren
Utvecklar depåbaserat alkolåssystem
www.blab.se
19
Ratta Ren
MHF ”Väst-krysset” nr 4/2015
Skicka lösningen till: (OBS! NY ADRESS) MHF, c/o ÖLN, Hökaregatan 1 C, 582 46 Linköping. Lösningarna skall vara oss
tillhanda senast 20 januari 2016. Märk kuvertet ”Väst-krysset nr 4/2015”. Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lycka till!
Namn:
Telefon:
Adress:
Län:
Postnummer:
20
Postadress:
Ratta Ren
Rätt lösning Väst-kryss nr 3/2015
Nu är det jul igen…
Och det blir en faslig massa trafik på våra vägar med
många stressade själar som ska försöka hinna så mycket
som möjligt på så kort tid som möjligt och så… plötsligt
händer det – en kort sekunds ouppmärksamhet, en isfläck
eller ett bländande möte kan få förödande konsekvenser
– även om jag/du/vi kör med den allra största försiktighet
och anpassar hastighet och vårt körsätt efter omgivande
trafik, så kan vi ändå inte gardera oss för omgivningens
beteende i trafiken!!!
Låt oss hoppas att vi får uppleva en olycks- och skadefri
jul- och nyårstrafik och att alla kan få uppleva en fröjdefull
Jul och ett Gott Nytt År!
Med de kommande prisökningarna på drivmedel kommer vi trafikanter att få ytterligare kostnader för bilägande
och bilkörning – men de ökande skatteinkomsterna kommer inte bilismen och trafiken till godo som vi skulle
önska – bättre vägar och bättre underhåll – nej bilismen
fortsätter att var en inkomstbringande mjölkko!
Här följer förra kryssets lösning och de dragna vinnarna
för 3/2015 – grattis till vinsterna!
Bengt Jistedt
Svenning Leander
Börje Viberud
Gösta Johannesson
Lovisa Bodin
Biografvägen 11 A
Kyrkogatan 19
Holmsgatan 4
Källevägen 3
Vaktmästaregången 7
454 31 Brastad
662 31 Åmål
464 62 Brålanda
668 95 Ödskölt
413 18 Göteborg
Vinnarna kommer att få varsin skraplott i vinst – vår förhoppning är ju naturligtvis att det ska vara en vinstlott som
genererar en större vinst. Om Du vinner så hoppas vi Du hör
av Dig! Lycka till med vinnandet och med det nya krysset!
Krav på helnykterhet
Jag vill bli
medlem i:
Namn:
Support = ej krav på helnykterhet
MHF
MHF Support
MHF-Ungdom
MHF-Ungdom Support
MHF Camping Club
MHF Camping Club Support
Porto.
-
Personnr:
Adress:
MHF – Motorförarnas
Helnykterhetförbund
Postnr & ort:
Tel. dagtid:
Tel. bostad:
Fax:
E-post:
Värvad av:
Göran
Pettersson
Kasernvägen
6
Gästgivaregatan 26 A
432 78 Tvååker
Medlemsnr/personnr:
Skriv vem som värvat så får Du en Sverigelott när medlemmen betalat.
21
Ratta Ren
En festlig eftermiddag och kväll i Borås
L
ördagen den 7 november 2015 var
ett gäng på drygt
200 personer och tittade
på musikalen Oliver Twist
på Sagateatern i Borås. En
härlig familjeföretställning
med många barn och ungdomar i ensemblen.
Arrangemanget genomfördes i samarbete med
IOGT-NTO-rörelsen, MHF,
Fastighetsföreningen Lönnen och NBV. I vårt gäng
som besökte musikalen var
det c:a 50 barn och ungdomar, vilket bådar gott för
framtidens verksamhet.
När ridån fallit på teatern
var det dags att bege sig till
Nykterhetsgården Lönnen
för fortsatta trevligheter
och social gemenskap. Gästerna möttes på Lönnen av
festligt dukade långbord, på
menyn var det smörgåstårta
med efterföljande kaffe och
kaka. Drygt 185 personer
deltog på festligheterna på
Lönnen vilket gjorde att det
var uppdukat i stora salen
Eken, foajén och Kastanjen
för att alla skulle få plats.
Det var en härlig stämning
under kvällen med överraskningsunderhållning av
Jan Hjalmarsson ackompanjerad på piano av Jörgen
Sandblom.
Kvällen höll fast i temat
utsatta barn, så det såldes
lotterier där behållningen
oavkortat gick till insamlingen ”Världens barn”.
Det ta inbringade nära
2.500:– kronor, vilket
känns mycket bra.
Tibro kommun
Samhällsbyggnad
Stödjer MHF för en drogfri trafikmiljö
22
Jag vill passa på att framföra ett stort och varmt tack
till alla som bidrog till att
göra detta arrangemang
möjligt.
Text: Håkan Eriksson
Foto: Håkan Eriksson &
Jan Hjalmarssons produktion (Oliver bilderna)
Oliver
Oliver handlar om en pojke som heter Oliver Twist.
Han föds i staden Portsea, i sydöstra England. Hans
mor är en okänd, ung och vacker mor som dör strax
efter förlossningen. Fadern är också okänd. Oliver
,i
vårdas på fattighuset genom kommunens försorg,
et genom
med stor knapphet i kost och omsorg. När så
Oliver
en
dag
en dag begär lite mer mat hamnar han genast i ardär
resten. Därefter beslutas att han ska lära sig ett yrke
ondon.
genom att börja som lärling hos en begravningsenävenatt
kändhan
treprenör, där han trivs ganska bra förutom
blir retad av en annan lärling. Efter ett slagsmål med
denne rymmer vår huvudperson för att till fots ta sig
till London.
Efter vägen träffar han Jack Dawkins, kallad Filuren (i vissa utgåvor även känd som Räven),
som
våt och
lovar honom mat och husrum hos Mr. Fagin när de
kommer fram till huvudstaden, London.
och Pojken
att han även trivs
är
bra hos Fagin till en början, ovetande om att denne
vill lära upp honom till ficktjuv. När Oliver en dag
oskyldigt åker fast träder Mr. Brownlow fram som
vittne, får honom oskyldigförklarad och låter honom
flytta in hos sig. Där trivs han väldigt bra, men tas
till fånga av Fagins hantlangare och överlämnas till
Mr. Sikes, en råbarkad tjuv som tar med sig Oliver
för att hjälpa honom med ett inbrott i fru Maylies
hus. Inbrottet misslyckas, Oliver blir skadskjuten och
Sikes lämnar honom medvetslös i ett dike. När den
stackars pojken sedan vaknar upp, våt och frusen,
släpar han sig till närmaste hus som visar sig vara
huset där inbrottsförsöket gjordes. Där tar fru Maylie
hand om honom. Oliver får så småningom upprättelse
och får veta vilka hans föräldrar var, och att han även
är arvtagare till en stor förmögenhet.
Oliver
Ratta Ren
Sammandrag av regionstyrelseprotokoll den 2 november
Ekonomi
Tommy Janerstål presenterade en kort ekonomisk
rap port, som pekar på
samma resultat som i föregående protokoll.
Höstkurser
Höstkurserna slutplanerades. Till Alingsås var det
c:a 21 stycken anmälda, till
Tjörn 11–12 stycken och
till Varberg 25 stycken. Fler
kan tillkomma samt att en
del av styrelsen medverkar.
Det som kommer att tas
upp är följande: Medlemsvärvning, Förbundsmötet,
studiecirklar, utveckling av
avdelningarna.
Göran Sydhage medverkar vid alla tillfällen.
Värvningsmöte
2015-11-03 är det ett
värvningsmöte per telefon,
Tommy Janerstål deltar. En
strategi för medlemsvärvning är planerad. Registrering av nya medlemmar
fungerar dåligt. Göran Pettersson och Tommy Janerstål utsågs till regionens
kontaktpersoner för nya
medlemmar.
Rapport om
utförda projekt
Sven Söderman rapporterade om Gbg-avdelningens
aktivitet på Nordstadstorget, Göteborg under tre
dagar i oktober. Voltbilen,
den nya alkobomsvagnen
och ”Uppvaknandet”. Bra
plats, ganska mycket folk
passerade och stannade till,
åtta stycken nya medlemmar.
Angelica Ljung om NBVaktivitet i Halmstad. Jonas
Bengtsson om Ta paus, tågdagar med voltbilen, ”Uppvaknandet” och alkobom-
men, något som folk tycker
är bra.
Marianne Lundberg om
Folknykterhetens vecka i
Borås med ”Uppvaknandet”, voltbilen, Föreningen
fruktdrycker, och drogkampen med stadens politiker
samt Ta paus i Bollebygd.
Bra arrangemang tycker de
som besöker oss men få vill
bli medlemmar.
Thomas Volkmar om Sten
Sturerallyt som i år slog rekord med antal deltagare,
Gällstadsdagar med voltbilen, ”Uppvaknandet”, Ta
Paus och olika aktiviteter
med avdelningen. Frank
Gunnarsson om Alingsås
med besök hos bilprovningen under trafiksäkerhetsda gen, Hjulets dag i
Gräfsnäs med voltbil och
”Uppvaknandet”. Bildvisning med naturfotografen
Tore Hagman studieresa
med buss till Volvo Lastvagnar, trafikkväll med
Anders Nordemar från Trafikverket samt hastighetsmätningsdagar.
Göran Pettersson får dåligt med återrapportering
från Ta paus samt att hanteringen av material är dåligt
med fuktiga banderoller.
Tommy Janerstål berättade om Nordstan och Laurindagarna i Lysekil. Han
underströk att slutrapporteringen från avdelningarna
är viktig.
Sammantaget har vi en
god verksamhet i regionen.
den och dess innehåll. Läs
igenom katalogen och kom
med synpunkter till ett senare möte, då vi också tar
upp aktivitetsbidrag.
Vi kommer att få mer pengar från förbundet av miljonsatsningen men vi måste
rapportera om vad vi tänker
använda pengarna till.
1.Vi har redan god verksamhet men medel saknas till fortsatt satsning.
2.Medlemsvärvning.
3.Materialinköp.
Hemsidan
Jonas Bengtsson fortsätter att bygga upp vår hemsida. Den har haft c:a 5.000
träffar hittills. Kalendern
finns också där.
Förebygg.nu
I montern kommer att
finnas alkobom, rollups,
ett ståbord samt div broschyrer.
Övriga frågor
LNF har höstmöte på
Hvide Hus i Gräfsnäs den
28 november. Samma ombud som vid årsmötet.
NBV höstmöte den 7
december på Hjälmareds
folkhögskola Frank Gunnarsson är ombud.
Övriga rapporter
Angelica Ljung och Jonas
Bengtsson fick mycket beröm för sina rapporter från
Tylösand och värvarutbildningen.
Inget i övrigt att rapportera.
Projektkatalogen 2016
En katalog har kommit
och vi gick snabbt igenom
23
Ratta Ren
På Västfronten något
Baklotteriet.
M
ed denna lilla travestering på en
känd boktitel vill
jag lämna en rapport om
vad som i Västsektionen
sig tilldragit haver.
Två stycken träffar har vi
anordnat och bägge två på
Stenshult.
Vårträffen ägde rum den
8–10 maj vid Stenshults
idrottsplats på Orust, strax
norr om Henån. Dit kom
c:a 25 stycken ekipage som
ville möta vårens ankomst
i fager Bohusländsk natur.
Vi samlades som vanligt
på fredag middag och efter att ha fixat med vagnar
och bilar samt hälsat på
varandra vidtog en stund
grubbleri på kluriga frågor
signerade Tage innan vi
förflyttade oss till en närbelägen samlingssal där vi
fick se en naturfilm och en
film om hur ett husförhör
kunde gå till. Därefter intogs som vanligt det efterlängtade kaffet med tilltugg
samt lottdragning.
Lördag förmiddag var
öppen för egna aktiviteter,
såsom inköpsrunda till diverse shoppingcentra. Gavs
också möjlighet att lösa
diverse frågor på tipspromenaden. På kvällen bjöd
sektionen som vanligt på
grillad korv med tillbehör
innan vi åter företog den
korta promenaden till den
andra lokalen för att lyssna till Daga Lundsten som
underhöll oss med sång
och historieberättande, ett
Bohuslänsk specialite, Äggost.
24
Korven grillas så det ryker.
mycket trevligt program.
Söndag förmiddag, lite
boulespel innan det var
dags för avslutning av denna trivsamma träff.
Så förflöt sommaren med
riksträff och besök hos andra sektioner innan det
åter var dags för vår sensommarträff på Stenshult,
denna gång straxt utanför
Uddevalla. Träffen startade
redan på torsdagen den 27
augusti med ankomst på
middagen i regn som så
småningom avtog. Kvällen
bjöd på samling med musik
och sång under ledning av
Tommy och Sven-Erik.
Fredagen förflöt under
trevlig samvaro, innan det
var dags för de sedvanliga
klurigheterna som Tage
knåpat ihop och inmundigande av kaffe och smörgås
samt lottköp. Underhållningen bestod av 11 stycken
glada människor som kal-
lade sig Kubbarna. De spelade ukulele och sjöng glada melodier varvade med
diverse historier.
Lördag förmiddag inleddes med en förevisning av
ullbäddar och eventuella inköp av produkterna.
Tips promenad, mångkamp, korvätning och lottköperi klarades av under
eftermiddagen innan kvällens underhållning vidtog,
denna gång av två stycken
glada gossar som kallade
sig för Smepôjka med gitarr, dragspel, sång och historier. Kvällen avslutades
med kaffe och äggost i vanlig ordning.
Söndag, lite boulespel innan det var dags för Västsektionens årsmöte som
inte bjöd på några ändringar vad det gäller styrelsen
utom att vi inte valde några
ersättare utan alla är ledamöter.
Kubbarna.
Ratta Ren
nytt
Tipspromenadare.
Samling vid maten.
Avslutning av träffen som
vanligt. En lite episod värd
att berätta om, på denna
träffplats finns ett vindskydd för de som vandrar
Bohusleden och där övernattade en trevlig flicka
från Tyskland som vandrade ensam med sin hund.
Vi kom i samspråk med
henne och bjöd in till att
delta i våra samlingar, vilket hon gjorde och som hon
uppskattade då hon fick en
inblick i vår verksamhet.
Efter alla positiva ord vill
jag nu gnälla lite, vi är 31
stycken medlemmar i sektionen, utav dessa är sex
stycken som sitter i styrelsen. Vi var naturligtvis
på träffen plus två stycken
till, men var är alla andra
Trivsel i solskenet.
Tysklandsbesökare.
kan man fråga sig. Ja, jag
vet, alla har inte husvagnen kvar, men ändå, det är
ju för sektionen vi jobbar,
Underhållna åhörare.
Visning av ullprodukter.
Smepôjka.
så försök att till nästa gång
vi träffas i sektionen, kom,
kom.
Utan våra vänner från andra sektioner blir det inte
mycket till träff.
Nu tar vi vinteruppehåll
men vi ses till våren igen,
tills dess, ta väl vara på Er.
Text och foto:
Sven Söderman
25
Ratta Ren
Sensommarresa med MHF i Trollhättan
E
n solig och varm
sen sommardag i
sep tember inbjöd
Trollhättans MHF till en
sensommarresa. Utflykten
star tade vid bilprovnin-
gen i Trollhättan klockan
14.30 och färden gick då
till Lödöse museum. Deltagarna fick vid ankomsten
först gå en trappa upp och
där serverades kaffe, smör-
gås och en kaka.
Lödöse museum är platsen för en av Sveriges största medeltida städer. Där
kliver man in i medeltiden
och får ta del av den arkeologiska historien i Göta
älvdalen. Museet visar ett
urval av de 500.000 medeltida fynd som gjorts vid
arkeologiska utgrävningar
i Lödöse. Deltagarna fick
också höra om varvs- och
sjöfartshistoria. På museet
fanns även modellbåtar
byggda efter båtar som varit i trafik.
Stig Olsson som är medlem i Trollhättans MHF har
varit med och tillverkat modellbåtar. Efter all historik
var det dags att skiljas åt
med lite mer kunskap om
Lödöse museum.
Text och foto:
Lena Peterson
26
Ratta Ren
Vad gör en sjukhuspastor?
B
orås MHF-avdelning fick på sitt oktobermöte besök av
Ronny Augustsson, sjukhuspastor på Södra Älvsborgs Sjukhus.
Ronny bjöd verkligen på
sig själv och visade bilder
från sjukhuskyrkan på SÄS.
Ronny föddes i Broddarp
i en lantbrukarfamilj. Han
följde med föräldrarna till
Sven ska Kyrkan, som
brukligt är på landsbygden.
Värme
nära dig.
Som ung kom han med i
SMU i Missionsförsamlingen och på ett tonårsläger
kom han till tro. Han utbildade sig till pastor och
han tjänstgjorde bland annat i Toarp, Tibro, Tvärred
och varit bataljonspastor i
Kosovo. Sedan en månad
tillbaka är han pastor i Immanuelkyrkan, Borås på
50% och sedan många år
sjukhuspastor på 50%.
Arbetsuppgifterna som
sjukhuspastor ser olika ut
från dag till dag. Han berättade om att sorgen kan ha
många ansikten. Det viktigaste i alla situationer är
att kunna lyssna och möta
olika människor i olika
livssituationer. Att möta
människor med öppenhet
och respekt är viktigt. I en
livskris är det extra viktigt.
Kvällens ämne fångade
åhörarnas intresse och tillfälle gavs att ställa frågor,
innan samvaron avslutades
vid kaffeborden.
Text: Ingela Hallgren
Sjukhuspastor Ronny Augustsson.
7*--"0-+"
%*&4&-1&--&54
3JOHPTTQl
XXXTXFBFOFSHJTF
27
Ratta Ren
Tre dagar
E
fter några års uppehåll var Göteborgsavdelningen åter på
plats i Nordstan. Arrangemanget kunde genomföras
tack vare hjälp från Munkedal, Kungälv och Alingsås.
Det är som alltid ett trevligt uppdrag att få framföra
vårt budskap om att ”Ingen skall dö av rattfylleri”.
Många människor passerar
Vår nya Alkolåsvagn
rönte berättigad uppmärksamhet, den visar på hur
snabb en alkoholkontroll
kan vara. En presentation
som ”sköter” sig nästan
helt själv.
Ett stort tack till Er som
hjälpte till.
Besökare vid alkobomsvagnen.
Text: Lars-Olof Hedenås
Foto: Sven Berntsson
Lars-Olof Hedenås i samspråk med besökare.
En intr
esserad
person.
Nils-Åke Nilsson,Kungälv.
Nordstan varje dag. Det
var ett stort intresse för vår
Voltbil, den fick göra många rundturer. ”Uppvaknandet” gör alltid att folk får
sig en tankeställare om att
öl och vin också är drycker
med alkohol.
Kö vid
n
Voltbile
n.
in actio
.
n
voltbile
Alkobomsvagnen.
28
Ratta Ren
i Nordstan
Många besökare.
estling
s-Erik W
Nil
Sven Söderman och
Ernst-Olof Olsson.
Tommy Janerstål kollar läget.
Vy från ovan.
öraren.
kollar f
Ratta Ren
Gratis syntest
G
ötene MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund)
genomförde gratis ljusoch syntest på Clearcar i
Götene i går kväll (tisdag
20:e oktober) där ett 40-tal
personer kom och besökte
aktiviteten.
Clearcars personal testade
20 bilar och 30 personer
testade sin syn. Optiker Uhlins personal bedömde glasögonstyrka i förhållande till
ögonens behov av styrka
och brytningskorrigering.
Av de 20 bilarna så hade
sex stycken bilar anmärkning på belysningen. Fel
som förekom var felinställda framlyktor, lösa framlampor samt dåliga lampor
eller trasiga lampor på bilen.
23 stycken personer fick
rådet att göra förbättringar
med sin syn och en djupare synundersökning skulle
därmed göras.
MHF hade en utställning
också på ljus- och syntesten som visade hur mycket
40% sprit som olika alkoholhaltiga drycker innehöll.
Det bjöds också på fika
för deltagarna under kvällen.
Götene MHF ser att det
Från vänster Marit Suhonen som får sina billyktor godkända
av Martin Borg Clearcar och till höger Krister Karlsson från
Götene MHF.
finns ett behov av denna
aktivitet där syn och billjus
kan förbättra säkerheten i
trafiken, detta visar resultaten tydligt.
Flera besökare kom till
Från vänster Harriet Pettersson får sin syn kontrollerad av
optiker Elin och Daniel Uhlin.
kvällens aktivitet med vissheten om att synen kan ha
varit dålig men ville få detta bekräftat.
Text och foto:
Christer Hjälm
Körtips
nr 6
Behöver du ringa eller skicka ett sms när du kör?
Stanna bilen eller fråga eventuella medpassagerare
om de kan göra det åt dig.
30
!
Ratta Ren
MHF har beslutat att driva en egen nollvision i
trafiken: ”Ingen ska dö av rattfylleri”
– Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu
sätter vi människan i fokus, säger MHF:s ordförande
Maria Bergström efter beslutet om en egen nollvision,
som antogs i förbundets årsmöte i Göteborg nyligen.
– Ingen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som
så många anhöriga till rattfylleridöda ständigt utsätts för.
Att dö i en rattfylleriolycka är fullständigt onödigt, komplett meningslöst och väldigt trist.
Det var i MHF:s kända Tylösandsseminarium som Claes
Tingvall från Trafikverket först myntade begreppet nollvision. Det skedde 1995 och sedan dess har både Sverige,
EU, FN och stora delar av USA ställt sig bakom ”Vision
Zero” i trafiken.
– Även om vi aldrig kommer ned till noll döda på grund
av rattfylleri så är det självklart att sätta det målet. 70 döda
i år är 70 för många, konstaterar Maria Bergström på MHF.
Beslutet om MHF:s nya nollvision ”Ingen ska dö av
rattfylleri” innebär ett tydligare fokus på människan som
kommer i kläm när någon slarvar med alkohol bakom
ratten.
– Vi är föregångare när det gäller alkolåsutvecklingen.
Vi har kämpat för att polisen ska kunna göra promillekontroller längs vägarna. Men genom att sätta människan
i centrum blir det en varmare ton i alla våra opinionsinsatser, säger Maria Bergström.
– MHF värnar inte bara sina egna medlemmar. Vi står
upp med en enad röst för varje människa i vårt land. Vi
önskar alla ett gott liv utan att alkohol får chansen att
förmörka tillvaron. Ingen ska behöva dö eller skadas på
grund av rattfylleri!
MHF har genom åren haft stort inflytande på trafiklagstiftningen i Sverige. 1957 sänktes promillegränsen till 0,5
och 1989 till 0,2 promille.
– Vi har också varit med och drivit fram den nya alkolåslagen, som infördes i januari i år. Tusentals rattfyllerister
måste nu köra helnyktert med alkolås för att få köra bil igen.
Den nya visionen ”Ingen ska dö av rattfylleri” kommer nu att lanseras brett inom MHF men också ut till den
svenska allmänheten.
– Vi vet att svenska folket enhälligt ställer sig bakom vårt krav på en helnykter trafik. Genom att formulera den här
nollvisionen hoppas vi att ännu fler ska ge oss i MHF ett aktivt stöd i vår kamp, säger Maria Bergström.
31
Ratta Ren
Trivselkväll på
D
en 17 november
samlades inbjudna
MHF-are från Göteborgs Lokalavdelning.
Samtliga medlemmar var
bjudna till denna träff där
vår nye VD Göran Sydhage
skulle medverka.
32
Som underhållning för
kvällen var Flottan Män
”ditkommenderade”. De
sjöng sjömansvisor men
även Taube och Dahlqvist
med mera.
Göran Sydhage hälsades
välkommen av Lokalavdel-
Ratta Ren
Nordengården
ningens ordförande NilsErik Westling.
Flottans Män underhöll
oss en stund och därefter
intogs en god förtäring.
När alla hade ätit färdigt
så presenterade Göran Sydhage sig själv och berättade
om MHF:s framtid. Han
visade på enkelt sätt hur
det kan gå till att värva nya
medlemmar, vilket är viktigt om inte MHF skall sluta att driva ett aktivt nykterhetsarbete, medlemsantalet
är sjunkande.
Vårt motto är ju ”Ingen
skall dö av rattfylleri”.
Under kaffet underhöll
oss åter Flottans Män.
Kvällen var trivsam och
alla skildes åt med stort
självförtroende om att värva fler medlemmar. Nykterhet i trafiken är en viktig
sak.
Text: Lars-Olof Hedenås
Foto: Sven Berntsson
ALKOLÅS I TAXIBILAR?
ETT SJÄLVKLART VAL!
RING
031-27 27 27
33
Ratta Ren
Uppmaning
Uppmaning till regionens avdelningar som ännu inte
redovisat årets aktiviteter. Vi behöver redovisningar
snarast för att kunna betala ut aktivitetsbidraget under 2015 och för att få med allt i kommande verksamhetsberättelse.
De skall skickas till Regionordförande Tommy Janerstål, Vaktelvägen 10, 455 32 Munkedal
HONDA CR-V MED
NYA ACTIVE PACK
Utrustad för en aktiv livsstil och
alltid redo för tuffa uppgifter. Just
nu till ett fantastiskt pris!
Active Pack
innehåller:
• Infällbar dragkrok
• Gummimattor kupé
• Gummimattor
bagageutrymme
• Vinge bak
• Inlastningsskydd bak
Ord. pris 24.000 kr
NU 3.900 kr*
CR-V 2.0 Elegance MT 2WD
Vår mångsidiga SUV. Utrustad med Honda Connect, 17" aluminiumfälgar,
backkamera, parkeringssensorer, Bluetooth-telefon.
PRIS FRÅN CA
245.900 KR
Motor CR-V: 1.6 i-DTEC 120 hk / 1.6 i-DTEC 160 hk / 2.0 i-VTEC 155 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,4-7,7 l/100 km. Koldioxidutsläpp: 115-179 g/km. Miljöklass Euro 6. Lokala
avvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Metallic tillkommer. *Erbjudandet gäller 1/9–31/12 2015 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Läs mer på honda.se.
Borås: Borås Bilhall 033-23 00 30 | Götene: Åkessons Bil 0511-50 290 | Habo: Runes Bil 036-404 80
Kungsbacka: Inlags Bil 0300-743 50 | Mölndal: Hedin Bil 031-790 04 00 | Surte: Magnusson Bil 031-98 30 10
Varberg: Hedin Bil 0340-850 70
34
Ratta Ren
AUKTORISERAD SERVICE
CMS Group erbjuder auktoriserad service till din Volvo, Ford eller Renault.
VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED:
Service och reparationer
Garantireparationer
Tvätt & rekonditionering
NU FINNS VI ÄVEN PÅ
ALLTID
LANDVETTER!
10%
RABATT
*
Vi tar hand om din bil när du är på resa.
PARKERING
MED CMS VOLVOKORT
60 sekunder
SKADECENTER
Spotrepair
www.cmsgroup.se/landvetter
Dentrepair
031-3501062
031-3501020
Ni hittar oss på:
VERKSTAD
Från parkering till incheckning
under
031-3501000
eller besök www.cmsgroup.se
Plåt och lackskador
BILVÅRD
VI SERVAR I FÖRSTA HAND MÄNNISKOR
Syns i Skövde
Åskvädersgatan 6, Tagenevägen 26,
Lindholmspiren 5, Landvetter Flygplats.
Tekniska
förvaltningen
541 83 Skövde
www.skovde.se
35
Ratta Ren
Vi monterar Dräger
Alkolås för allas säkerhet!
Vi kan kalibrera
Dräger Alkolås i
alla typer av fordon.
Arendal, Himle, Borås och Hisings Backa
Du når oss på växelnumret 010-70 668 00
www.scania.se
FLODA BILRINGAR
Gamla vägen 22 • 448 33 FLODA
Telefon 0302-304 07
Stor sortering av
samtliga märken
Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö.
36
Ratta Ren
Färre nykterhetskontroller
P
olisen gör allt färre
nykterhetskontroller i trafiken. År
2009 gjordes 2,7 miljoner
utandningsprov i Sverige
och 2014 hade antalet
sjunkit till 1,9 miljoner.
– Det har minskat väldigt
mycket, säger Erling Andersson, tillförordnad chef
för trafikpolisen i region
Syd.
I Sverige anmäldes 6.703
rattfylleribrott och 7.070
drogfylleribrott under det
första halvåret 2015.
Bara i Polisregion Syd har
antalet utandningsprov mer
än halverats sedan 2011.
Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län ingår
i regionen. Under första
halvåret 2011 gjordes mer
än 270.000 nykterhetskontroller och första halvåret 2015 var den siffran
115.000.
– Skillnaden är ganska
stor, konstaterar Erling
Andersson.
Fram till 2011 hade polisen i Sverige ett riktat mål
på att myndigheten varje
år skulle göra 2,5 miljoner
utandningsprov fördelat på
de olika polisområdena. Att
det målet har tagits bort tror
Erling Andersson kan vara
en förklaring till det min-
skande antalet nykterhetskontroller.
– En orsak till att det riktade målet togs bort var kritik från media och polisförbundet. Det var inte fint att
hålla på med kvantitativa
mål – det vill säga pinnjakt.
Han kan se fler orsaker
till att polisen gör allt färre
utandningsprov.
– Antalet nykterhetskontroller har avtagit mycket
det här året på grund av
polisens omorganisation
och ett minskande antal
trafikpoliser.
Erling Andersson påpekar
att det säkert finns vissa
nackdelar med pinnjakten
men att göra en stor mängd
nykterhetskontroller också
har sina poänger.
– Det finns forskning som
visar att 100.000 utandningsprov räddar 3–4 liv,
berättar han.
– Bara att vi är ute och gör
utandningsprov avhåller
människor från att sätta sig
i bilen, när de har druckit.
Chansen att stoppa rattfyllerister ökar ju också desto
fler nykterhetskontroller vi
gör.
Polisregion Öst omfattar
Jönköping, Östergötland
och Sörmlands län. Här
gjorde polisen 12.785 ut-
andningsprov under det
första halvåret 2015. Peter Karlsson är tillförordnad chef för trafikpolisen
i regionen. Han menar, att
antalet nykterhetskontroller i år borde ha varit runt
16.850 stycken.
– Antalet utandningsprov
borde ha legat på den nivån
om man utgår från vad det
har legat på föregående år.
Vi har inget krav på hur
många blås vi måste göra
men vi borde ligga högre,
anser Peter Karlsson.
Stor minskning av
antalet trafikpoliser
Trafikpoliserna blir allt
fär re i Sverige. År 2010
var antalet 498 stycken och
nu är trafikpoliserna 374
stycken. I Polisregion Öst
ingår länen Jönköping, Östergötland och Sörmland.
Under de senaste fem åren
har trafikpolisen minskat
med 27 procent i region
Öst.
Ett tiotal har slutat i år till
följd av pensionsavgångar
och omorganisation. Under
hösten kommer åtta nya trafikpoliser att rekryteras till
regionen.
– Jätteroligt att vi nu får
rekrytera nya trafikpoliser,
säger Peter Karlsson, till
MHF: Skandal att rattfyllerilagen inte gäller för alla!
förordnad chef för trafikpolisen i region Öst.
Minskningen under de senaste fem åren region för
region: Bergslagen 45 procent, Mitt 18 procent, Nord
32 procent, Stockholm 21
procent, Syd 22 procent
och Väst 18 procent.
Text: Mari Haglund
Källa: MHF Hemsida
Vi kör med alkolås!
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
boras.se/tekniska
Vi stöder MHF med denna annons.
37
Ratta Ren
Vi vill göra det enklare för dig,
när du besöker Göteborg
Hitta ledig parkering
Ladda ner appen Parkering Göteborg – Hitta parkering
så får du alla närliggande och lediga p-platser direkt till
din smartphone.
Betala bara för
tiden du parkerar
Ladda ner appen Parkering Göteborg – Betala parkering
till din smartphone. Med dess hjälp betalar du endast för
den tid du parkerar.
Manufakturgatan 14, 417 07 Göteborg
Tel. 23 78 44
51 13 90
RINGÖN
www.sjohansson.se
Halmstads Energi och Miljö AB
Vi stödjer en säkrare trafikmiljö
www.hem.se | 035-190 190
Upplever du a
• alkohol
• narko ka
• spel om pengar
tar för stor del i di liv?
Eller är du anhörig?
Har du börjat fundera på a
göra en förändring?
Du är välkommen a kontakta
Yxhammarmo agningen.
FALKENBERGS
KOMMUN
Yxhammarmo agningen är en öppenvårdsmo agning
för dig som är 20 år eller äldre, bor eller arbetar i Borås, eller studerar
på Högskolan. Du kan söka själv. Besök och behandling är kostnadsfria.
ERBJUDER LIVSKVALITÉ ÅRET OM
Kontakta oss: Besöksadress: Yxhammargatan 8–10, Borås
Recep on 033-35 82 18 säkrast 08.00–14.30 (vardagar). Du kan också
lämna e meddelande i vår telefonsvarare så ringer vi upp dig.
Vi stöder MHF och MHF Ungdom
för en drogfri trafikmiljö.
38
Ratta Ren
Socialdemokraterna vill forma ett samhälle
som slår vakt om den sociala rättvisan.
Vi accepterar inte:
social utslagning
arbetslöshet
egoism
VÅRT SAMHÄLLE BYGGER PÅ SOLIDARITET.
Socialdemokraterna Hallands partidistrikt
Tel. 035-10 41 35. Fax 035-14 99 08
E-post: [email protected]
39
Ratta Ren
Tips om studier i vintermörkret
Studiematerial
Studiematerialet ”Ingen
ska dö av rattfylleri” ges ut
av MHF och vårt eget studieförbund NBV. Boken
ger dig möjlighet att själv
engagera dig i denna viktiga fråga.
Genom ett personligt engagemang kan du få folk
i din närmaste omgivning
att avstå alkohol för att på
det sättet göra trafikmiljön
säker och trygg. Du får
också tips om hur du kan
påverka politiker i din kommun, i Sveriges Riksdag eller i EU-parlamentet så att
meningslösa och onödiga
dödsfall kan undvikas på
våra vägar.
Materialet riktar sig både
till MHF:s medlemmar och
andra trafiksäkerhetsintresserade.
Kontakta MHF eller din
NBV-avdelning för att
starta en studiecirkel i ämnet. Beställ boken genom
att skicka till
[email protected]
Resurslänkar till
studiematerialet
I studiematerialet hänvisas till en del material och
sidor på internet. Här finns
de samlade under respektive träff för att man lätt ska
kunna utgå från den här sidan under studiecirkeln.
På sidan 60 i boken har
40
det blivit en felskrivning.
VTI nämns som medlem i
ETSC vilket inte stämmer.
VTI utskrivet ska också
vara Statens Väg- och
Transportforskningsinstitut och inget annat.
Träff 1
Bygger på kapitel ”Ingen
ska dö av rattfylleri” och
”Lång kamp för nykter
trafik”.
Film ”Ingen ska dö av
rattfylleri”
Motorföraren 7/12 En
egen nollvision från MHF
Ledaren Motorföraren
7/12 ”Ingen ska dö av rattfylleri”
Träff 2
Bygger på kapitel ”Drabbad av rattfylleri” och ”Eftersupning”
Forskningsstudien ”Drabbad av rattfylleri – närståendes upplevelser av
livsomställning och stöd”
Filmen ”Tomheten” om
Mats som förlorat sin son
Rickard på grund av rattfylleri.
Mats förlorade sin son i
tragisk fylleriolycka
Motorföraren 2/2010
Rattfylleristen tog mamma
ifrån mig
Facebookgruppen ”Vi
som har drabbats av rattfylleri”/! (gruppen är sluten
och man får ansöka om att
gå med)
Nätverket MADD Sweden
Promemoria, Justitiedepartementet Straffansvar
för eftersupning
Träff 3
Bygger på kapitel ”Automatiken hejdar rattfyllerister”, ”Alkolås räddar liv”
och ”Droger vid vägen”
Film från invigningen av
försöksprojektet med alkobommar i Göteborg 2013
Motorföraren 5/09 Billigt
alkolås för alla bilar
Motorföraren 3/2013 Den
svarta tisdagen
MHF vill få alkobommar
i hamn
Säkra campingar
Alla ska kollas vid Sveriges färjor
Rapport Vad gör vi åt
drog rattfylleriet? – problemutveckling, brottsbekämpning och förebyggande insatser
Rapport Alkolås och ISA
för kvalitetssäkring av
transporter
Alkolåsnytt
Träff 4
Bygger på kapitel ”Rattfylleri – en fråga på EUnivå” och ”Europeiskt
samarbete för nykter trafik”
www.europeannightwithoutaccident.eu
European Transport Safety Council
ETSC:s sidor om rattfylleri
Bildspel från utställningen ”Safe & sober transport
in Europe” Europaparlamentet Bryssel 2011
Träff 5
Bygger på kapitel ”Verktyg för att nå visionen” och
”MHF i sociala medier”.
Ta Paus
Alkolås & rätt fart i trafiken halverar trafikdöden
Trafiknykterhetens Dag
Tylösandsseminariet
Tylösandsseminariet på
facebook
Alkometrar
MHF:s Trafiksäkerhetsfond
Facebooksidan Jag vill
inte förlora vänner och familj – kör inte full
Facebookgruppen Vi som
har drabbats av rattfylleri
(gruppen är sluten och man
får ansöka om att gå med)
Facebooksidan MHF –
”Ingen ska dö av rattfylleri”
Film Inget extra liv
Film Slutet på början
Läs tidningen Motorföraren på nätet
Twitter
MHF:@MHFnyheter
Instagram
MHF:@mhfbild
Källa:
MHF Väst hemsida
Vi stödjer MHF och MHFs
Ungdom i deras arbete för
en drogfri trafikmiljö.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
$OLQJVnV
$QJHUHG
$[YDOO
%HQJWVIRUV
%RUnV
4XDOLW\%LOVHUYLFH+%
)6/DFN9HUNVWDG$%
-RQVVRQV%LOVHUYLFH
%HQJWVIRUV0HN%LO
1\EURQV%LOVHUYLFH$%
%UnODQGD
'DOVM|IRUV
)DON|SLQJ
)ULVWDG
*|WHERUJ
5|NLOD%LOVHUYLFH
7RDUSV%LO3OnW$%
%LO'lFN)DON|SLQJ
1\PDQ0RWRU$%
0XQNHElFNV%LOWYlWW$%
+DOPVWDG
+LVLQJV.lUUD
+LVLQJV.lUUD
.DUOVERUJ
.LQQD
3HOOHV%LO'lFN
)URQWELODUL*|WHERUJ$%
2UUHNXOOD%LO
'LIIHUHQW&DUV.DUOVERUJ
+%LO$%
.XQJVEDFND
.XQJVEDFND
.XQJVEDFND
/LGN|SLQJ
0DULHVWDG
%09HUNVWDQ
++%LOVHUYLFH
5RVWVN\GGVFHQWUXP+%
$QD0RWRUFHQWUXP
%ROLQ/DQGLQ$XWRVHUYLFH$%
3DUWLOOH
3DUWLOOH
6N|YGH
6N|YGH
6SDUV|U
$XWRQHW
$XWRVHUYLFH(XURSD
1LFODV0RWRU6N|YGH
$XWRVHUYLFHL6N|YGH$%
1RUGOLQJ0RWRUWHNQLN
6YHQOMXQJD
7DQXPVKHGH
7LGDKROP
7UDQHPR
9DUEHUJ
5RVWVN\GGVFHQWHU
7DQXPV'lFNFHQWHU$%
7LGDKROPVELODU5RELQ6YHQVVRQ$%
$/0%LOVHUYLFH
$URQVVRQV%LO$%
9lVWUD)U|OXQGD
9lVWUD)U|OXQGD
cPnO
bOYVHUHG
%LOWHNQLNL*|WHERUJ$%
0LNNRQHQV%LOVHUYLFH
.MHOO+HLQW]%LO$%
$UQDJnUGV%LO3OnW
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Posttidning B
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)
Returadress
Göran Pettersson
Gästgivaregatan 26 A
432 78 Tvååker
volvo v70 classic
Volvo V70 är byggd för svenska förhållanden där vägarna varierar lika mycket
som bilens användningsområden. Med överlägsen komfort, snåla motorer och mycket
hög säkerhet tar den dig dit du vill. Väljer du Volvo V70 Classic kan du unna dig
en ovanligt välutrustad bil. Provkör hos närmaste Volvohandlare.
MADE BY SWEDEN
Volvo V70 Classic kostar från ca 299 000 kr exkl lokal utrustning. Bränsleförbrukning vid blandad körning (D4 man–D4 AWD Aut) 4,2–6,2 liter/100 km.
Koldioxidutsläpp CO 2 109–164 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt
vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se eller kontakta din Volvohandlare.
Lidköpings Automobil, Lidköping 0510-866 00, Vara 0512-335 40. Bil-Nilsson, Alingsås 0322-66 88 66. Bilia Väst, Sisjön 031-896 000, Sävedalen 031-34 08 720,
Kungsbacka 0300-568 620, Kungälv 0303-208 110, Stenungsund 0303-727 020. Bilia Skaraborg, Skövde 0500-47 34 00, Mariestad 0501-681 20,
Skara 0511-247 00, Falköping 0515-861 10. BraBil, Hisings Backa 031-380 50 00. Brandt, Uddevalla 0522-814 00, Dingle 0524-814 00, Lysekil 0523-100 01.
Rejmes, Halmstad 035-280 90 00, Torup 0345-486 50, Falkenberg 0346-485 20, Laholm 0430-732 00. Borås Bil, Borås 033-15 16 00, Svenljunga 0325-477 50.
Kinna Bil, Kinna 0320-196 00. Bogesunds Bil, Ulricehamn 0321-277 00, Tranemo 0325-474 00.
MHF Region Väst, Kasernvägen 6, 504 31 BORÅS
Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping, 2015, EJ returadress