Bredband efter Vildmarksvägen, Vilhelmina kommun

Ansökan om projektstöd
Ansökan om projektstöd, Vilhelminabyar efter
Vildmarksvägen (1067 och 45)
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:
Nej
Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress
2120002601
VILHELMINA KOMMUN
TORGET 6
91232
VILHELMINA
0940-14000
[email protected]
Övergripande
Välj det län där investeringen eller projektet ska genomföras
• VÄSTERBOTTEN
Välj den kommun där investeringen eller projektet ska genomföras
• VILHELMINA
Beskriv kortfattat vad investeringen eller projektet gäller
Etablering av fiberbaserat NGA-nät till byarna Fatmomakke/Grundfors, Norra Lövliden,
olgsjöfors/Bränna, Djupdal och Malgonäs på avtagsvägar från Vildmarksvägen (1067 och
45) där det råder stora problem med Mobiltelefoni och tillgång till bredband. Utbyggnad av
områdesnät till permanent boende, företag och fritidshus.
Beskriv varför du ska genomföra investeringen eller projektet
Längs väg 1067 och och väg 45 finns delvis ett fibernät som etablerades 2011-2014
genom andra bredbandsprojekt. Dessa projekten genomfördes med syftning att byarna
längs med sträckningen skulle kunna ansluta sig till detta nät senare. Områdena är delvis
utpräglade turistiska besöksmål med stor del fisketurism och med en stor andel samer i
området. Investeringen har bland annat en avgörande betydelse för områdets nuvarande
och framtida turistsatningar. Investeringen har en avgörande betydelse för hur boende,
hur turister och företag kan verka och vistas i området på kort och lång sikt.
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller för projektet?
Ja
Kontaktpersoner
Kontaktperson Jonas Örnberg
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde
Jonas Örnberg
Torget 6
91281
Vilhelmina
Sverige
0940-14037
0706559267
[email protected]
IT-chef
Projekt: Teknik fiber
Utgifter
Utgiftstyp
Övriga utgifter
Investeringar
Övriga utgifter
Investeringar
Övriga utgifter
* Momsredovisningsskyldig -
Beskrivning
Belopp (kr)
Administration
131400
Anläggningsarbeten
1514250
Dokumentation
227000
Material
1903995
Projektering
522100
utgifter är redovisade exklusive moms.
Hur många personer uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet?
495
Hur många hushåll uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet?
132
Hur många arbetsställen uppskattar du får tillgång till bredband efter projektet?
28
Ange antal beräknade anslutningar efter projektet.
129
Planerat antal kilometer bredband.
104
Avser du som sökande att äga nätet efter att projektet är genomfört?
Svar: Ja
Beräknat antal timmar ideellt arbete i projektet.
1210
Finansiering
Typ av finansiering
Sökt projektstöd
Egen privat finansiering
Belopp (kr)
3009122
1289623
Plan
Verksamheten idag
Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar
upp i denna ansökan?
Nej
Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Nej
Ange det slutdatum när du planerar ha genomfört investeringen eller projektet
2017-12-31
Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Andreas Paulsson
Projektledare
Projektledare sedan 2001 åt nuvarande
arbetsgivare
Utbildning
Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Erik Lundström, Ekonomienheten
Upphandlare
Gemensam upphandlingsresurs för
inlandskommunerna sedan ca 5 år
tillbaks.
Utbildning
Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Utbildning
Jonas Örnberg
IT-chef, Huvudprojektledare
I nuvarande roll byggt bredbandsnät
sedan 1998 tillsammans med
upphandlade partners och "byakraften"
Högskola, mellaningenjör, mittuniversitet
+ kontinuerliga fortbildningar genom
arbetgivare
Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Utbildning
Karolina Popiolek
Projektekonom
Ekonom sedan 2011
Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Utbildning
Kommunstyrelsens AU
Styrgrupp
Projektorganisation
Namn
Lars Ekbäck
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Ekonomichef
Ekonomichef sedan 1993 vid Vilhelmina
kommun
Utbildning
Projektorganisation
Namn
Roll
Yrkes- och branscherfarenhet
Sven Bohlin, Upphandlingsbyrån
Upphandlare
Gemensam resurs för västerbottens
kommunerna vid exempelvis
materialupphandlingar
Utbildning
Bifogade bilagor
• Annan bilaga
• Annan bilaga
• Karta Bredband
Bilagor som måste skickas in
• Budgetmall för projektstöd
Bilagorna ska skickas till din handläggande myndighet.
196510258699