Produktdatablad pdf Leca Isoblock 35

Leca Isoblock 35
PRODUKTBLAD
Förpackning
Leca Block levereras på byggpall 120x80cm
Weber har under många år salufört Leca Isoblock.
Blocken består av två ytterdelar av Leca Murblock och en mellanliggande isolering. På så sätt får det gedigna putsade murverket också en mycket god
isoleringsförmåga. Stenhus med Leca Isoblock håller en jämn inomhustemperatur beroende på materialens värmetröghet. Värme tas upp och lagras vid
överskott och avges sedan långsamt. Detta ger en bra boendekomfort vinter som sommar. En vägg av Leca kan också ta upp och
avge fukt på ett naturligt sätt utan att ta skada.
Materialen avger heller inga hälsofarliga emmisioner. Detta ger ett gott inomhusklimat inte minst för små barn och allergiker.
Användningsområde
Leca Isoblock används normalt som bärande yttervägg i småhus upp till tre våningar. Det kan även användas som utfackningsvägg i konstruktioner med
flertalet våningsplan.
Lagring
Cementbunden Leca® Lättklinker är mycket tålig för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Det finns ändå stora fördelar
med en noggrann hantering på arbetsplatsen för att få optimerad installation och samverkan med andra produkter.
Block av Leca® Lättklinker levereras på pall inplastad med toppark eller plasthuv. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Denna bör vara
hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Ta särskild hänsyn om väderskyddet är avlägsnat. Det är lika viktigt
att skydda murbruk, armeringsstål och putsbruk för nederbörd. Pallar med brutet väderskydd återtas ej. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt
ändamål. Europapall/Byggpall hanteras enligt branschpraxis.
Säkerhetsföreskrifter
se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk
Utförande
Leca Isoblock muras med stötfogsfri strängmurning där blocken sätts stumt mot varandra på 2 parallella brukssträngar i liggfogen. De anpassade
murarlådorna är lätta att arbeta med och lägger snabbt ut bruket i rätt mängd. Vid murning med Leca Block används en skiftgång om 200 mm. Detta
betyder att den utåt synliga fogtjockleken är ca 10 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut ojämnheter i murverket. Anläggningsskiftet styr
murverksytans mönster. Murförbandet görs med fördel med motsvarande ett halvt blocks förskjutning. Detta ger både en estetiskt tilltalande vägg och
klarar minsta tillåtna förband om 80 mm. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras bäst i förband med ytterväggen. Leca isoblock muras
normalt med weber.base 222 eller weber gullex murbruk 2,5.
Isoblocken levereras på pall med krympplasthuvar. Dessa utgör ett bra väderskydd under lagring på arbetsplatsen. Vid avbrott i murningsarbetet skall
muren skyddas mot nederbörd.
Uttorkning/härdning
Att belasta eller motfylla ett murverk rekommenderas inte tidigare än ca 28 dygn efter avslutat murningsarbete. Tillåtna spännvidder baserar sig på
28-dygnshållfastheten. Bärförmågan mot sidolast efter 14 dygn kan uppskattas till ca 75% av 28-dygnshållfastheten. Antal dagar gäller vid 20̊C och
50% RF. Vid lägre temperaturer eller högre fuktighet förlängs tiden.
Efterbehandling
Murverk av Leca Isoblock som är del av klimatskärmen grundas med Base 103 Rödgrund eller annat bruk i klass M10. På så sätt får murverket hög täthet
mot genomträngning av luft och vatten. Base 103 Rödgrund jämnar ut alla skillnader i vattensugning mellan fog och block. Grundningen ger utmärkt
vidhäftning mot blocken och utanpåliggande putsskikt. Murverk ska grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar. Leca Isoblock
putsas med webers traditionella tjockputs eller EF system. Leca Isoblock putsarmeras på in- och utsida. Ytputs väljs efter önskad struktur och utsatthet.
Vid extremt utsatt läge med stor slagregnsbelastning rekommenderas Ton 303 Silikatfärg/puts eller silikonhartsprodukter.
Uppdaterad: 2015-11-02
Sida 1/2
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se
Leca Isoblock 35
Produktspecifikation
Värmetekniska egenskaper
U-värde
Isoblock U-värde W/m2 °C
b mm
350 (100+150+100) 0,14
300 (100+100+100) 0,19
Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som
lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs
ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och
lokala förhållanden
Uppdaterad: 2015-11-02
Sida 2/2
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se