Schema slutseminarier

Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
Måndag 1/6 Sal A33
Sal A34
Sal A303
Sal A310
Förf: Eric Berg & Alfred Bergström
" Överreaktion på Stockholmsbörsen En studie på stockholmsbörsen under
2003-2014"
Förf: Louise Englund & Sofia
Skoglund ”Mångfaldskonsulten – En
studie av mångfaldskonsultens yrkesroll
och yrkesidentitet ”
Förf: Michaela Järnvall & Madelene
Pettersson ”Konsten att internt
kommunicera socialt ansvarstagande En kvalitativ studie om hur socialt
ansvarstagande förmedlas inom en
organisation ”
Förf: Martin Andersson &
Amanda Svensson
"#Såmycketmeränbaraenfyrkant
– Hur hashtags påverkar
marknadsföringskampanjer "
Opp: Emma Karlsson & Henrik
Schill
Opp: Fredric Gylling & Andreas
Ponce de Leon
Opp: Per Engström & Marcus
Petersson
Opp: Anna Edman & Johanna
Marklinder
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Lena Högberg
Ordf: Robert Jonsson
Ordf: Lars Witell
Förf: Mohamed Hassan & Theo
Odenryd "Kapitalstruktur i kris –
anpassning eller överlevnad? En studie
om skuldsättning i de Large Capnoterade svenska industriföretagen åren
2006-2009 "
Förf: Erik Ågren Falk & Robin
Förf: Patrik Rudfeldt & Per Villaume Förf: Victoria Carlsson & Cecilia
Hermansson ”Målskapandeprocessen - "Determining the suitability of the
Lövgren "Vem Mjölkar
Hur konsulter och offentliga kunder
Balanced Scorecard for the public sector " Mjölkbranschen? "
skapar gemensamma mål ”
8.15-9.15
9.30-10.30
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
Opp: Lars Edman & Kristofer Kaltea Opp: Amanda Adilova & Rania
Ibrahim
Opp: Lisa Runnberg & Caroline Sjö
Opp: Elin Ivarsson, Hanna
Schierbeck & Josefin Steninger
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Lena Högberg
Ordf: Robert Jonsson
Ordf: Lars Witell
Förf: Elin Johansson & Johanna
Möller ”CSR inom
organisationsstrukturen franchise Fallstudie av ICA Sverige ”
Förf: Philip Gilchrist “Service- and
Relationship Marketing In The FMCG:
The Forgotten Consumer ”
Förf: Marcus Gjesdahl Arlborg &
Hanna Söderström "Lokal anpassning
av marknadsföringsstrategier –
:en studie av svenska företags
marknadsföringsbeteende på en snabbt
expanderade marknader "
Opp: Thao Nguyen
Opp: Saga Stiebel & Helena
Wellander
Opp: Johan Bartoli & Hampus
Bergqvist
Opp: Tobias Tufvesson
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Lena Högberg
Ordf: Ramsin Yakob
Ordf: Lars Witell
Förf: Simon Åkerlund & Sophia
Lundberg ”Hur tidigare inhemsk och
utländsk volatilitet, likviditet och
avkastning påverkar svenska aktiers
avkastning på daglig basis - En studie
10.45-11.45 baserad på Stockholmsbörsens 30 mest
omsatta aktier ”
LUNCH
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
1
Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
Måndag 1/6 Sal A33
Sal A34
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
Sal A303
Sal A310
Förf: Patrik Edlund & Jens Ternerot Förf: Victor Jonsson & Carl
”Den här cigaretten blir min sista… En Wilhelmsson "Revisorns oberoende och
experimentel studie om beslutsfattande analysmodellen "
över tid ”
Förf: Miche Bolamu & Linn
Hanhisalo ”Är IT en kärnkompetens?
Motiv och konsekvenser för ITOutsourcing ”
Förf: Linnéa Andersson Hansen &
Sophie Hesseborn "Med innehållet i
fokus - Hur företags budskapsförmedling
genom content marketing kan påverka
konsumenters attityder och beteende"
Opp: Filip Elmkvist & Christoffer
Wasing
Opp: Sara Gustafsson & Ester
Robertsson
Opp: Anton Fjällström & John
Sparrefors
Opp: Philip Gilchrist
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Pernilla Broberg
Ordf: Ramsin Yakob
Ordf: Lars Witell
Förf: Per Hofman & Martin
Hasselbom "Investeringskalkylering i
små- till medelstora industriföretag "
Förf: Erik Helméus & Oskar
Johansson ”Upplysningskrav i IFRS
13 – Införandets effekter på svenska
börsnoterade fastighetsbolags
upplysningar ”
Förf: Per Niblaeus & Niklas Norling Förf: Anton Fjällström & John
”CSR beroende på typ av företag ”
Sparrefors “Made in Sweden:
Småföretagare inom tjänstesektorns val
av etableringsform vid
internationalisering ”
Opp: Fredrik Ahlsten & Henrik
Dufberg
Opp: Stina Enander & Linda
Siegfried
Opp: Yevgeniya Ushakova
Opp: Olle Jerreling & John Leinar
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Pernilla Broberg
Ordf: Ramsin Yakob
Ordf: Lars Witell
13.15-14.15
14.30-15.30
Förf: John Olsson & David Svensson Förf: Azra Custovic, Anna Ojdanic & Förf: Christoffer Andersson & Jonas
”Investeringsstrategier baserade på
Denis Shcherbinin "Revisionskostnad i Johansson "Jakten på sponsorer!"
multipeln Pris/Bokfört värde – En
kommunala och privata bolag"
studie på Stockholmsbörsen under
15.45-16.45 perioden 2004-2015 ”
Förf: Karl Kloo & Patrik Olsson
"Osunda utseendeideal i reklam "
Opp: Cecilia Abring & Madeleine
Eriksson
Opp: Madeleine Forsman & Kristin
Wiström
Opp: Brula Nohman & Sleyman
Nohman
Opp: Nathalie Axelsson
& Amelie Ericson
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Pernilla Broberg
Ordf: Ramsin Yakob
Ordf: Lars Witell
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
2
Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
Tisdag 2/6
8.15-9.15
9.30-10.30
10.45-11.45
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
Sal A33
Sal A34
Sal A303
Sal A310
Förf: Diana Buta & Deni
Zgrabljic”Psykologiska effekters
påverkan på riskbeteende - En studie om
House-Money Effect, Snakebite Effect,
Break-Even Effect och Endowment
Effect ”
Förf: Anna Edman & Johanna
Marklinder "Kundanpassad
returhantering: E-handelsföretag och
deras kunder, en studie om
klädbranschen "
Förf: Frida Dalros Sköld & Klara
Wennström ”Ständiga förbättringar,
ett fortsatt lärande - En fallstudie vid
Saab Dynamics ”
Förf: Christian Albertsson & Housam
Attar "Små företag och offentlig
upphandling"
Opp: Emma Bonnevier & Lowisa
Nyman
Opp: Christoffer
Andersson & Jonas Johansson
Opp: Tova Nilsson & Mariama
Samateh
Opp: Jacob Juvon & Josefine Holmert
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Per Frankelius
Ordf: Dag Swartling
Ordf: Olga Yttermyr
Förf: Johannes Ahlström & Daniel
Persson ”Går det att prediktera konkurs
i svenska aktiebolag? -En kvantitativ
studie om hur finansiella nyckeltal kan
användas vid konkursprediktion ”
Förf: Elin Ivarsson, Hanna
Förf: Magnus Grönhult & Felicia
Schierbeck & Josefin Steninger "Deal Karlsson "Key Account Managements
or no deal? En studie om
värde för säljande tjänsteföretag "
impulsrelaterad försäljning av produkter
i kassaområdet "
Förf: Fredric Gylling & Andreas
Ponce de Leon "Finansiell styrning i
små tillväxtföretag - En studie om den
finansiella styrningens roll i små företag
under perioder av tillväxt "
Opp: Alexander Booson & Lowe
Swahn
Opp: Linnéa Andersson Hansen &
Sophie Hesseborn
Opp: Fanny Abelsson & Jessica
Danielsson Piazze
Opp: David Bjursten & Rikard Sehlin
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Per Frankelius
Ordf: Dag Swartling
Ordf: Olga Yttermyr
Förf: Evelina Hjelmberg & Filippa
Zeisig ”Företagsförvärvs inverkan på
förvärvande bolags aktiepris ”
Förf: Olle Jerreling & John Leinar
Förf: Jenny Bouzeid & Emmy
"To co-brand or not to co-brand - that is Östman "How to prevent change
the question "
resistance in PB O´s – A Case Study "
Förf: Tova Nilsson & Mariama
Samateh ”IS O 9001 i praktiken - En
implementering i svenska banker ”
Opp: Whilma Johansson & Frida
Skiöld
Opp: Martin Andersson &
Amanda Svensson
Opp: Emily Gustavsson & Anja
Mlivic
Opp: Cathrine Bose & Sanna
Svensson Gillding
Ordf: Göran Hägg
Ordf: Per Frankelius
Ordf: Dag Swartling
Ordf: Lars Witell
LUNCH
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
3
Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
Tisdag 2/6
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
Sal A33
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
Sal A34
Sal A303
Förf: Cathrine Bose & Sanna
Svensson Gillding "ONE S OCIAL
CLICK AWAY Individers intentioner
att e-handla på sociala nätverk via
köpknappen "
Förf: Jacob Juvon & Josefine Holmert Förf: Martin Drakenberg & Viktor
”Controllerrollen: dess dubbelsidighet i Löwdahl "Att behålla personal ett svenskt multinationellt bolag ”
retention i små kunskapsintensiva
företag "
Opp: Mohamed Hassan & Theo
Odenryd
Opp: Karl Kloo & Patrik Olsson
Opp: Robert Flack & Alex Grängfors Opp: Erik Ågren Falk & Robin
Hermansson
Ordf: Öystein Fredriksen
Ordf: Per Frankelius
Ordf: Jörgen Dahlgren
Ordf: Rebecca Stenberg
Förf: Tobias Tufvesson ”Perceptionen
av EMV: Bör företag dölja eller
framhäva ägandeskapet av sina
egenskapade varumärken "
Förf: Lisa Runnberg & Caroline Sjö
”Effektivitet och kommunala
organisationsförändringar - En
fallstudie av
samhällsbyggnadsförvaltningen i
Ludvika kommun ”
Förf: Stina Friberg & Jacob Nordin
"Är frivilligarbetare och anställda i
ideella organisationer lika eller olika? En studie om psykologiska kontrakt "
Opp: Per Hofman & Martin
Hasselbom
Opp: Victoria Carlsson & Cecilia
Lövgren
Opp: Christian Albertsson &
Housam Attar
Opp: Christina von Heijne & Mikaela
Holmbäck
Ordf: Öystein Fredriksen
Ordf: Per Frankelius
Ordf: Jörgen Dahlgren
Ordf: Rebecca Stenberg
Förf: Linda Levin & Linda Olsson
”Upsetting Offsets - A case study of
Colombia and their legislation on
biodiversity Offsetting ”
F: David Bjursten & Rikard Sehlin
”Riskaptitens roll i svenska storbanker:
hur tolkas riskaptit och vilken roll tar
den i bankernas styrning ”
Opp: Jakob Fred & Anton
Mossenberg Svedestam
Opp: Emilia Becedas Segerström &
Jessica Panditha
Opp: Magnus Grönhult & Felicia
Karlsson
Ordf: Öystein Fredriksen
Ordf: Andrea Fried
Ordf: Jörgen Dahlgren
Förf: Lars Edman & Kristofer Kaltea
"P2P-utlåning i Sverige – En
komparativ studie mellan bankutåning
och P2P-utlåning på den svenska
13.15-14.15 konsumentkreditmarknaden "
Förf: Emma Karlsson & Henrik Schill
"Jag är smartare än marknaden – Hur
hanterar svenska portföljförvaltare
”overconfidence” i
14.30-15.30 investeringsprocessen? "
Förf: Fredrik Ahlsten & Henrik
Dufberg ”Att hantera psykologiska
faktorer vid investeringsbeslut – En
tillämpning av Kahneman, Lovallo och
15.45-16.45 Sibonys checklista ”
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
4
Sal A310
Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
Onsdag 3/6
8.15-9.15
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
Sal A303
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
Sal A33
Sal A34
Förf: Whilma Johansson & Frida
Skiöld ”Behavioral Finance – Svenska
fondbolags hantering av psykologiska
fallgropar i praktiken ”
Förf: Madeleine Forsman & Kristin Förf: Marie Andersson & Frida
Wiström "Experter i revisionsprocessen Nyström "Organisatoriska faktorer för
– Hur upplever revisorn att
ett coachande ledarskap i en agil miljö "
revisionskvaliteten påverkas?"
Förf: Nathalie Haglund & Frida
Wåhlberg "Knowledge transfer between
projects: Emphasizing the receiver’s
perspective "
Opp: Jens Edlund & Jens Ternerot
Opp: Victor Jonsson & Carl
Wilhelmsson
Opp: Louise Englund & Sofia
Skoglund
Opp: Julia Taxén & Tina Rozic
Ordf: Gustav Tinghög
Ordf: Torbjörn Tagesson
Ordf: Åsa-Karin Engstrand
Ordf: Fredrik Tell
Förf: Robert Flack & Alex Grängfors Förf: Elin Bolling & Nikolina Bucan
"Monetära incitaments påverkan på
”Revisionsrisk ”
ansträngningsnivå i detaljhandeln "
Förf: Andreas Larsen & Naima Yosef
“In the Pursuit of Influence - A study of
Transnational Advocacy Networks’
Legitimacy Efforts ”
Förf: Per Engström & Marcus
Petersson ”Kunskapsöverföring inom
och mellan samverkansprojekt: En studie
av Norrköpings kommuns sociala
investeringsfond ”
Opp: Marie Andersson & Frida
Nyström
Opp: Nicklas Andersson Stern &
Linnea Grek Forsvall
Opp: Michaela Järnvall & Madelene
Pettersson
Opp: Frida Dalros Sköld & Klara
Wennström
Ordf: Karin Bredin
Ordf: Torbjörn Tagesson
Ordf: Åsa-Karin Engstrand
Ordf: Fredrik Tell
Förf: Sara Gustafsson & Ester
Robertsson "Revisorers personlighet –
En studie om hur personligheten
påverkar revisorers preferens för
struktur och bedömning "
Förf: Christopher Fonseka & Jesper
Ny ”Hur incitamentsystem kan hantera
interorganisatoriska osäkerheter i en
leverantörsrelation - En fallstudie av
AstraZeneca ”
Förf: Johan Bartoli & Hampus
Bergqvist ”Strategic responses to an
uncertain institutional environment: A
multiple case study on Swedish MNEs
in Argentina ”
9.30-10.30
Förf: Emilia Becedas Segerström &
Jessica Panditha:
"The Effects of Extrinsic Rewards on the
Employees´ Motivation in the R&D
10.45-11.45 Department - An Empirical Study at an
Industrial Company "
Sal A310
Opp: Nathalie Haglund & Frida
Wåhlberg
Opp: Azra Custovic, Anna Ojdanic & Opp: Sofia Eriksson & Josefin
Larsson
Denis Shcherbinin
Opp: Jenny Bouzeid & Emmy
Östman
Ordf: Karin Bredin
Ordf: Torbjörn Tagesson
Ordf: Fredrik Tell
Ordf: Åsa-Karin Engstrand
LUNCH
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
5
Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
Onsdag 3/6
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
Sal A303
Sal A33
Sal A34
Förf: Jakob Fred & Anton
Mossenberg Svedestam "Investering
enligt Magic Formula på den svenska
aktiemarknaden ”
Förf: Andreas Nylén & Gustav
Förf: Amanda Adilova & Rania
Persson ”Avskrivningsmetod – ett icke- Ibrahim "Unga entreprenörer i Sverige
val? ”
och Frankrike - Vilken roll spelar
kontexten?"
Förf: Denise Niemi & Jennie Östh
”Från 'Clicks' till 'Bricks' en ny trend
inom multikanalförsäljning- En multipel
fallstudie om hur e-handelsföretag som
adderar en fysisk butik arbetar med att
förmedla en enhetlig bild av
varumärket ”
Opp: Eric Berg & Alfred Bergström
Opp: Måns Axelsson & Oscar
Opp: Linda Levin & Linda Olsson
Opp: Miche Bolamu & Linn
Ordf: Bo Sjö
Ordf: Torbjörn Tagesson
Ordf: Åsa-Karin Engstrand
Ordf: Fredrik Tell
Förf: Alexander Booson & Lowe
Swahn ”Popularitet på aktiemarknaden
– En studie om aktiers popularitets
påverkan på risk och avkastning ”
Förf: Elin Karlsson & Annie
Werlemalm ”En revisor jobbar sällan
ensam – En studie om vad en
revisorsassistent gör ”
Förf: Annica Larsson Isfelt & Natalie
Jonsson ”Effektivitet på resande fot En historisk studie om
effektivitetsperspektiv i
Polismyndigheten ”
Förf: Yevgeniya Ushakova: “The
effects of the institutional context on a
foreign company´s entry strategy when
entering an emerging market: A case
study of Väderstad-Verken AB ”
Opp: Simon Åkerlund & Sophia
Lundberg
Opp: Philip Åberg & Simon West
Opp: Patrik Rudfeldt & Per Villaume Opp: Christopher Fonseka & Jesper
Ny
Ordf: Bo Sjö
Ordf: Torbjörn Tagesson
Ordf: Jörgen Dahlgren
Ordf: Fredrik Tell
Förf: Thao Nguyen "Does
International Diversified Portfolio Pay
Off for Swedish Investors? "
Förf: My Broomé & David Trosell
”Revisorsassistenters upplevelse av
handlingsutrymme och comfort ”
Förf: Hanna Nyman & Mattias Qvist
”Balanced Scorecard – Från ord till
handling: En fallstudie om Balanced
Scorecard hos ideella organisationer som
finansierar sin hjälpverksamhet med
hjälp av överskott från second handförsäljning ”
Förf: Emily Gustavsson & Anja
Mlivic ”Medelstora företags
inköpsprocess och affärsrelation med en
större leverantör ”
Opp: Johannes Ahlström & Daniel
Persson
Opp: Rasmus Gustafsson & Emil
Helmerson
Opp: Elina Petersen & Mikaela
Wahlström
Opp: Marcus Gjesdahl Arlborg &
Hanna Söderström
Ordf: Bo Sjö
Ordf: Torbjörn Tagesson
Ordf: Jörgen Dahlgren
Ordf: Peter Gustavsson
13.15-14.15
14.30-15.30
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
15.45-16.45
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
6
Sal A310
Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
Torsdag 4/6
8.15-9.15
9.30-10.30
10.45-11.45
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
Sal A33
Sal A34
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
Sal A303
Sal A310
Förf: Amanda Kaya & Sara Starovlah Förf: Rasmus Gustafsson & Emil
”Värdeinvestering på Nasdaq
Helmerson "Passion för revision "
Stockholm ”
Opp: Diana Buta & Deni Zgrabljic
Opp: Elin Karlsson & Annie
Werlemalm
Ordf: Bo Sjö
Ordf: Pernilla Broberg
Förf: Filip Elmkvist & Christoffer
Wasing ”Momentum, sektorer och
konjunkturen – Interaktionen mellan
sektorer och enskilda aktier inom
momentuminvestering ”
Förf: Philip Åberg & Simon West
"Resultatutjämningsreserv "
Förf: Stina Enander & Linda
Siegfried "Den komfortable revisorn –
En studie om svenska auktoriserade
revisorers skapande av komfort "
Förf: Sofia Eriksson & Josefin Larsson
"Assimilering sökes! En enhetlig sektor
möter nya utmaningar - En studie om
verksamhetschefers mångfaldsarbete
inom privat äldreomsorg"
Opp: Jonas Persson & Gustaf Dahl
Opp: Annette Nilsson Björk & Lina
Rosqvist
Opp: Erik Helméus & Oskar
Johansson
Opp: Andreas Larsen & Naima Yosef
Ordf: Bo Sjö
Ordf: Pernilla Broberg
Ordf: Sven-Arne Nilsson
Ordf: Rebecca Stenberg
Förf: Jonas Persson & Gustaf Dahl
”Värdet av CSR ”
Förf: Måns Axelsson & Oscar
Landsjö "Publika bolags attityd till
revisionsbyråbyte "
Förf: Johanna Eriksson & Maria
Jonsson "Kvalitativa
miljöupplysningar "
Opp: Evelina Hjelmberg & Filippa
Zeisig
Opp: Elin Bolling & Nikolina Bucan
Opp: Anja Johansson & Karolin
Johansson
Ordf: Öystein Fredriksen
Ordf: Pernilla Broberg
Ordf: Sven-Arne Nilsson
LUNCH
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
7
Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
Torsdag 4/6
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
Sal A33
Förf: Cecilia Abring & Madeleine
Eriksson ”Transaktionsexponerade
kassaflöden – En kvalitativ studie om
utformning av styrdokument för den
13.15-14.15 praktiska hanteringen av utländska
kassaflöden ”
Sal A303
Förf: Nicklas Andersson Stern &
Förf: Josefin Riberth
Linnea Grek Forsvall "Synnerliga skäl & Daniel Silstrand "Utgivningen av
i kommunal redovisning "
frivilliga upplysningar "
Sal A310
Förf: Saga Stiebel & Helena
Wellander ”Impact investment i
Sverige - En studie om en
finansieringsform som ger
samhällsnytta ”
Opp: John Olsson & David Svensson Opp: My Broomé & David Trosell
Opp: Andreas Nylén och Gustav
Persson
Opp: Annica Larsson Isfelt & Natalie
Jonsson
Ordf: Öystein Fredriksen
Ordf: Pernilla Broberg
Ordf: Sven-Arne Nilsson
Ordf: Rebecca Stenberg
Förf: Anja Johansson & Karolin
Johansson ”Företags incitament till
hållbarhetsredovisning - En studie av
svenska livsmedelsföretag ”
Förf: Stina Johansson & Frida
Rödholm ”Hur uppfattar
revisorsassistenter att mentorer bidrar
till byråkultur? ”
Förf: Fanny Abelsson & Jessica
Danielsson Piazze
”Riskhantering och styrningsaspekter
vid tidsrelaterade orderförändringar i
företag som levererar till projekt ”
Opp: Amanda Kaya & Sara Starovlah Opp: Astrid Bergeröd & Malin
Bergmark
Opp: Malin Andersson & Marie
Norrgård
Opp: Denise Niemi & Jennie Östh
Ordf: Öystein Fredriksen
Ordf: Sven-Arne Nilsson
Ordf: Peter Gustavsson
Förf: Emma Bonnevier & Lowisa
Nyman ”European Market
Infrastructure Regulation – En analys
av implementeringsproblematiken och
14.30-15.30
dess kostnader ”
15.45-16.45
Sal A34
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
Ordf: Pernilla Broberg
Förf: Malin Andersson & Marie
Norrgård ”Framvagnen - en berättelse
om företaget: En eklektisk studie av den
berättande kommunikationen i
årsredovisningen ”
Förf: Nathalie Axelsson
& Amelie Ericson "Framgångsrikt
CSR-arbete: – En kvantitativ studie av
företags inre faktorers påverkan på CSR "
Opp: Stina Johansson & Frida
Rödholm
Opp: Per Niblaeus & Niklas Norling
Ordf: Pernilla Broberg
Ordf: Peter Gustavsson
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
8
Avdelningen företagsekonomi
Linköpings universitet
Fredag 5/6
9.30-10.30
SCHEMA SLUTSEMINARIER VT 2015
Examensarbete och uppsatser på avancerad nivå i företagsekonomi
Sal A33
Sal A34
Sal A303
Förf: Astrid Bergeröd & Malin
Bergmark ”Vem blir partner? En
studie av partners i svenska
revisionsbyråer ”
Förf: Elina Petersen & Mikaela
Wahlström "Intern benchmarking i
detaljhandeln "
Förf: Julia Taxén & Tina Rozic
“Incentives for knowledge sharing in
projects based organizations - A case
study at Sectra AB ”
Opp: Johanna Eriksson & Maria
Jonsson
Opp: Elin Johansson & Johanna
Möller
Opp: Martin Drakenberg & Viktor
Löwdahl
Ordf: Torbjörn Tagesson
Ordf: Peter Gustavsson
Ordf: Karin Bredin
Förf: Brula Nohman & Sleyman
Nohman ”Ambidexterity: A matter of
size? - A single case study on
ambidexterity in SMEs ”
Förf: Christina von Heijne & Mikaela
Holmbäck ”Kontrollerande kreatörer
och kreativa kontrollanter - En
jämförande studie av förhållandet
mellan kontroll och kreativitet inom
teater och högteknologisk verksamhet ”
Förf: Annette Nilsson Björk & Lina
Rosqvist ”VFU:s påverkan på
redovisnings- och revisionsstudenters
uppfattningar om revisorsassistenters
10.45-11.45 arbetsuppgifter, roller och ansvar ”
Opp: Josefin Riberth
& Daniel Silstrand
Opp: Hanna Nyman & Mattias Qvist Opp: Stina Friberg & Jacob Nordin
Ordf: Torbjörn Tagesson
Ordf: Peter Gustavsson
2015-05-25
722A35, 722A36, 722A42
Sal A310
Ordf: Karin Bredin
LUNCH
13.00-13.30
MINGEL: Firande med bubbel och tilltugg för uppsatsförfattare och handledare
Bakom C-huset vid fint väder, AGORA vid regn (utrymmet vid ACAS)
Förf: avser författare, Opp: avser opponenter, Ordf: avser ordförande
9