Installationsanvisning Nevada

NEVADA
INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL
Allmänna anvisningar
Läs noga igenom denna bruksanvisning
före installation och användning. Spara
bruksanvisningen för framtida bruk.
Produkten får endast användas enligt
instruktioner i denna bruksanvisning.
Installationen av denna produkt kräver
personer med speciell utbildning inom
områdena värme, ventilation och el.
Om skador uppkommer på produkten
p.g.a. oförsiktighet eller att installationen
ej utförts enligt denna bruksanvisning
gäller inga garantier.
Vi förbehåller oss rätten att när som
helst göra ändringar i denna bruksanvisning utan avisering.
Avvikelser från installation enligt denna
bruksanvisning kan vara förenat med
livsfara.
Innehållsförteckning
Sida
4-5
Produktinformation
6
Väggmontage
7
Takmontage
8
Montering av värmebatteri
9
El-installation
10
Elschema
11
Elschema
12
Elschema
13
Elschema
14
ErP-Direktivet
15
Skötselanvisningar
Fläktuppgifter:
Nedan tabell fylls i av installatören vid monteringstillfället och lämnas därefter till slutkund.
Informationen till att fylla i denna tabell går att hitta på fläktens vänstra sida, samma sida som
röranslutningarna.
Typ
Serienummer
Motor
Märkeffekt (W)
Märkström (A)
230V/50Hz
Systemtemperatur (°C) Max effekt (kW)
Tryckfall (kPa)
Kapslingsklass
Produktionsår
IP54
Installatör
Kontaktuppgifter
Vattenflöde (l/hod)
Användningsområde
Nevada är en fläktluftvärmare för vägg eller
takmontage avsedd att användas inomhus för
uppvärmning av lager, industri, garage, lokaler
och andra liknande utrymmen.
Förpackningen innehåller:
I föpackningen ingår vald fläktluftsvärmare samt
monteringsanvisning i en upplaga.
Fläktluftvärmare Nevada får ej placeras
utomhus, i utrymmen med hög luftfuktighet så
som badhus eller våta lokaler, i utrymmen där
risk för explosion finns, utrymmen med mycket
hög nivå av damm och/eller utrymmen med en
aggressiv miljö.
Produkten måste skyddas mot fukt under hela
installationstiden. Om eventuella tveksamheter
råder kontakta din återförsäljare.
Nevada fläktluftsvärmare får endast användas i
kombination med syrefria slutna värmesystem.
Fläktluftvärmaren har en funktionell och
kompakt design som passar väl in i alla de
användningsområden den är avsedd för.
Nevada uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP
2015.
Säkerhet
Avvikelser vid installation och skötsel enligt
denna bruksanvisning kan vara förenat med
livsfara.
Installation och underhållsarbete på denna
produktens elektriska delar får endast utföras av
en certifierad elektriker.
Denna produkt är inte avsedd för användning
av barn, personer med fysiska eller psykiska
nedsättningar eller personer med bristande
kunskap gällande produkten om inte denna
person är under uppsyn av en annan kvalificerad
person.
Fläktens insug och utblås får aldrig övertäckas.
Produkten kan under användning bli mycket
varm med risk för brännskador. Se alltid till att
produkten är avstängd och sval innan underhåll
utförs. Olackerade ytor, även värmebatteri, kan
vara vassa.
Kontrollera leveransen:
Kontrollera omedelbart efter leverans att
den förpackade produkten inte har skadats.
Synliga skador på emballage och/eller produkt
skall noteras av mottagaren på fraksedeln
vid leveranstillfället. Dolda skador anmäls
till avsändaren inom 5 dagar. Om anmälan
inkommer till avsändaren senare än 5 dagar
från mottagande av produkten utgår ingen
ersättning.
Mottagaren ansvarar för att kontrollera att
produkten motsvarar dennes beställning.
Om produkten skall förvaras innan installation
skall detta ske i ett fuktfritt utrymme skyddar
från väder och vind där rumstemperaturen
aldrig understiger -10°C eller överstiger +50°C.
Alla använda förpacknings material är
miljövänliga och kan återanvändas eller
återvinnas. Bidra aktivt till att skydda miljön
genom korrekt bortskaffande och återvinning
av förpackningsmaterial.
Produkten mått och tekniskdata
MÅTT
Modell
A
B
C
D
E
F
G
I
J
1-A,B,F
530
470
335
630
45
375
57
570
380
2-A,B,F
680
600
335
630
45
505
56
720
500
3-A,B,F
875
750
405
750
49
655
62
915
650
Curant NEVADA
Modell
Artikelnummer
Vikt
Anslutning
kg
mm
80/60/15°C
60/40/15°C
m³/h
l/s**
Luftflöde
Vatten- Ljudtryck
flöde
Kastlängd
Märkström
dB(A)*
m
A
1-A
6739135
18
R20
13,7
8,0
2150
0,10
34-54
14
0,8
1-B
6739136
19
R20
17,6
10,2
1955
0,12
34-54
14
0,8
1-F
6739137
20
R20
20,3
12,2
1730
0,15
34-54
14
0,8
2-A
6739141
24
R25
24,9
14,6
3610
0,18
37-59
19
1,15
2-B
6739142
26
R25
31,8
18,8
3280
0,23
37-59
19
1,15
2-F
6739143
28
R25
36,7
22,3
2960
0,27
37-59
19
1,15
3-A
6739147
39
R32
40,5
24,1
5280
0,29
43-61
26
1,8
3-B
6739148
43
R32
54,1
32,8
5125
0,40
43-61
26
1,8
3-F
6739149
47
R32
63,2
39,2
4810
0,47
43-61
26
1,8
= vid 5m distans, riktningsfaktor 2, sabine
200m².
**= vid temperaturförhållande 60/40/15°C.
4
Effekt värme, kW
Beskrivning
Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för
vattenburen värme.
Användningsområden
• Fläktluftvärmare Nevada är avsedd att
användas inomhus för uppvärmning av
butikslokaler, lager, industri och andra
liknande utrymmen.
• Systemtemperatur 30-90⁰C.
• Maximalt drifttryck 10 bar
Installation - Montering - Underhåll
• Monteras på vägg eller mot tak.
• Enkel 1x230V installation.
• Inbyggt överbelastningsskydd.
• Fläktmotorn regleras i 5 hastigheter med
extern trafo (STR / STRA)
Drift - Komfort
• Fläktluftvärmaren har en stabil konstruktion.
• Minimerad ljudnivå.
• Driftsäker.
• Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP
2015.
Design - Material - Ytbehandling
• Curant Nevada är tillverkad av vitlackerad
stålplåt RAL 9010.
• Ziehl Abegg fläktmotor.
• Levereras med luftriktare i höjdled.
• Värmebatteri av kopparrör och
aluminiumflänsar.
• IP 54.
Tillbehörslista
Nedan beskrivs de vanligaste
tillbehören
Rumsreglering
6739220
STR-1,5
Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage,
STR-1,5A IP54
6739221
STR-2,2
Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage,
STR-2,2A IP54
6739222
STR-3,5
Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage,
STR-3,5A IP54
6739223
STRA-5,0
Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage,
STRA-5,0A IP54
6739224
STRA-7,5
Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage,
STRA-7,5A IP54
6739225
STRA-10,0
Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage,
STRA-10A IP54
6724063
TAS-N
Rumstermostat för väggmontage,
utvändigt vred IP53
6724064
KRT
Rumstermostat för väggmontage,
invändigt vred IP55
Ventiler
6729056
DN20
Ventilpaket DN20, med ställdon 230V NC
Kvs 3,9
6729057
DN25
Ventilpaket DN25, med ställdon 230V NC
Kvs 4,8
6729058
DN20XL
Ventilpaket DN20 XL, med injusteringsventil
och ställdon 230V NC Kvs 3,4
6729100
DN25XL
Ventilpaket DN25 XL, med injusteringsventil
och ställdon 230V NC Kvs 7,2
Väggfästen för Nevada
6739244
Väggfäste för Nevada 1, vitlackerad RAL 9010
6739245
Väggfäste för Nevada 2, vitlackerad RAL 9010
6739246
Väggfäste för Nevada 3, vitlackerad RAL 9010
Kvalitetssystem
Tillverkaren av produkten är certifierad
enligt kvalitetssäkringssystem ISO 9001 och
miljöledningssystem ISO 14001.
CE-märkt
Fläktluftvärmare Nevade är CE-märkt och
uppfyller de kriterier som krävs
5
Montage på vägg
Montage av fläktluftvärmaren skall utföras av
behörig installatör.
Curant väggkonsoler
Börja med att markera på väggen vart hålen för
konsolerna skall sitta. Detta gör du lättast genom
att använda dig av konsolens färdigstansade
hål. c/c måttet mellan konsolerna hittar du på
måttskissen på sida 4.
Steg 1
Nevada 1 Nevada 2 Nevada 3
0°
0°
0°
Steg 2
Nevada 1 Nevada 2 Nevada 3
8°
6°
7°
Hålbild
Borra hålen och använd för platsen lämpliga
infästningar. Dessa infästningar måste vara
tillräckligt stabila för att bära fläktluftvärmarens
torrvikt samt vikten på vätskan som fläkten skall
fyllas med.
Vinkel
Fläkten kan med dessa konsoler monteras i tre
olika lutningar enl. bilden här bredvid. Börja
med att fästa fläktens överdel mot konsolerna
med medföljande bult och låsbricka. Välj sedan
den vinkeln du vill ha på fläkten och montera
fast fläktens nedre del enl önskad lutning med
de medföljande bultarna och låsbrickorna.
Ställ därefter in lutningen på fläktens lameller
för att finjustera fläktens utblås.
Steg 3
Om annan konsol än återförsäljarens konsol
används måste fästen och konsoler vara
tillräckligt stabila för att bära fläktluftvärmarens
torrvikt samt vikten på vätskan som värmaren
är fylld med.
Använd alltid infästningar som är för platsen
lämplig.
6
Nevada 1 Nevada 2 Nevada 3
16°
12°
14°
Montage i tak
Montage av fläktluftvärmaren skall utföras av
behörig installatör.
Börja med
Fläktluftvärmaren Nevada är som standard
avsedd för att monteras på vägg. Men
enheten går utmärkt att montera i tak. Vid
takmontage rekommenderar vi att hälften
av luftriktarna vänds. Genom att vända dessa
så sprids luften effektivare. Detta görs lättast
innan fläktvärmaren hängs upp i taket så vi
rekommenderar att ni börjar med detta.
Bild 1
Använd en stjärnmejsel för att lossa luftriktarna
Uppfästning
Takmontering av Nevada fläktluftvärmare görs
lättast genom att använda gängstång och/
eller pendlar.
Minimimått mellan fläktens baksida och taket
är 320mm.
Använd måttskissen på sida. 4 för att få fram
och markera vart du skall borra hålen för uppfästning.
Borra hålen och använd för platsen lämpliga
infästningar. Dessa infästningar måste vara
tillräckligt stabila för att bära fläktluftvärmarens
torrvikt samt vikten på vätskan som fläkten skall
fyllas med.
När ni gjort klart dessa fyra fästen monteras
dessa med 4st M8 bult och låsbrickor.
Bild 2
Lossa hälften av luftriktarna.
Bild 3
Vänd luftriktarna 180° och återmontera dom.
7
Att tänka på
Installation
Installation av fläktluftvärmarens värmebatteri
skall utföras av behörig installatör.
Värmesystem
Fläktens värmebatteri får inte under några
omständigheter monteras på ett värmesystem
med syresatt vatten (tappvarmvatten) då detta
kan orsaka stora skador på värmebatteriet som
kan leda till läckage.
Belastning
Under installationen av fläktluftvärmarens
röranslutningar får dessa ej belastas med det
anslutande värmesystemets egenvikt, ej heller
systemets expansionskraft.
OBS! Belastning och/eller slag kan orsaka
allvarliga skador på luftvärmaren.
Frysrisk
På anläggningar med omgivningstemperatur
under 0 °C finns risk för sönderfrysning om
värmeväxlaren blir för kall.
Om anläggningen ej skall användas vintertid
bör luftvärmaren tömmas på vatten för att
undvika sönderfrysning.
Då värmeväxlaren ej är helt avtappningsbar
rekommenderar vi att man använder tryckluft
för att blåsa ur kvarvarande vatten.
Om vatten med frysskydd används behöver ej
luftvärmaren tömmas.
Montering
Vänster
Alla Nevada fläktluftvärmare är till utförandet
vänsterkopplade och har tillopp i botten och
retur i toppen. Dessa anslutningar får inte skiftas.
Ventiler
Montera en avstägningsventil på tilloppet till
fläkten då denna inte har några integrerade
ventiler. Montera därefter lämpligt ventilpaket
(ingår ej) på retursidan. Koppla in ställdon enl.
kopplingsschema på sidorna 10-13.
Anslutningar
Anslutningarna är gjorda i utvändigt gängade
stålrör och skall anslutas med godkända
mässingskopplingar för att inga galvaniska
strömmar skall uppstå.
Avluftning
Se alltid till att ha en högsta punkt med
avluftningsmöjligheter intill fläktluftvärmarens
installationsplats.
Var noga med att respektera fläktluftvärmarens
rekommenderade max/min drifttemperaturer
samt max tryck, annars kan enheten ta skada.
Vätskeanslutning är märkta med
VORLAUF=Inlopp
RÜCKLAUF=Utlopp
Demontering se sida. 15
8
Installation - EL
Installation
Installation av el och styr skall utföras av behörig
installatör.
Brytare
Installationen ska föregås av en allpolig brytare
med ett brytavstånd om minst 3 mm och ska
utföras av behörig installatör och i enlighet med
gällande föreskrifter.
Rumstermostat utvändigt vred TAS-N (ingår ej)
Inkoppling av rumstermostaten görs i botten av
denna. För att öppna upp termostaten börjar ni
med att lossa på termostat vredet. Lossa därefter
de två skruvarna på framsidans nedre del. Lyft
sedan av täcklocket genom att lyfta detta uppåt
och utåt.
När du är klar görs samma procedur fast i
omvänd ordning för att sätta tillbaka täckkåpan.
Genomföringar
Använda kabelgenomföringar måste säkerställa
kravet på kapslingsklass!
Motorkontoll
Efter inkoppling av motor, kontrollera
rotationsriktningen på fläktbladen. Dessa skall
rotera motsols, sett från fläktens inkopplingssida.
Kopplingsscheman
Se kopplingsschema på följande sidor.
Kopplingsbox
Fläktluftvärmarens kopplingsbox sitter på
fläktens baksida. För att öppna denna lossas de
två skruvarna och locket lyfts av.
Hastighetsväljaren STR, STR-A (ingår ej)
Inkoppling av hastighetsväljaren görs i botten
av denna. För att öppna upp hastighetsväljaren
lossar du enkelt på de fyra skruvarna i vardera
hörn av hastighetsväljaren och lyfter av locket.
9
Elscheman
Fläktmotorn kan anslutas på flera olika sätt. Nedan beskrivs de vanligast förekommande. Har ni som
installatör andra önskemål så kontaktar ni Curant.
Alternativ 1: Termostatreglering, fast hastighet
Funktion
Termostaten TAS-N styr on/off av fläktluftvärmare samt ventilställdon.
När termostaten kallar på värme så går fläkten på full fart.
Inkoppling av fläktmotor (230V)
Bild 1
Fläktmotorn får 230V
och går på max fläkthastighet.
Komponenter
1st Nevada fläktluftvärmare
1st Rumstermostat TAS-N
1st Ventilpaket 230V NC
10
Obs! Hänsyn måste tas till att utblåsningstemperaturen inte får överstiga 55°C.
Flera likadana aggregat kan parallellkopplas. Motorernas totala maxström får dock ej överstiga
transformatorns märkström.
Alternativ 2: Termostatreglering, 5 hastigheter
Funktion
Termostaten TAS-N styr on/off av fläktluftvärmare samt ventilställdon.
Fläktluftvärmarens hastighet styrs manuellt av hastighetsväljare STR-1.
STR-1 ger Nevada 5 hastigheter.
Inkoppling av fläktmotor via en extern 5-stegstrafo STR-1 (230V), se bild 1.
Inkoppling sker då direkt mot motorn på plint U1 - L (fas), U2 - N (nolla) samt PE (jord).
Bild 1
Termostaten styr ON/OFF.
Vid ON, får ev. ställdon
spänning.
Fläkthastighet väljs på STR-1.
1 = 110V
2 = 140V
3 = 170V
4 = 190V
5 = 230V
Komponenter
1st Nevada fläktluftvärmare
1st 5-stegs trafo STR-1
1st Rumstermostat TAS-N
1st Ventilpaket 230V NC
11
Obs! Hänsyn måste tas till att utblåsningstemperaturen inte får överstiga 55°C.
Flera likadana aggregat kan parallellkopplas. Motorernas totala maxström får dock ej överstiga
transformatorns märkström.
Alternativ 3: Termostatreglering, 5 hastigheter
Funktion
Termostaten KRT styr on/off av fläktluftvärmare samt ventilställdon.
Fläktluftvärmarens hastighet styrs manuellt av hastighetsväljare STR-1.
STR-1 ger Nevada 5 hastigheter.
Inkoppling av fläktmotor via en extern 5-stegstrafo STR-1 (230V), se bild 1.
Inkoppling sker då direkt mot motorn på plint U1 - L (fas), U2 - N (nolla) samt PE (jord).
Bild 1
Termostaten styr ON/OFF.
Vid ON, får ev. ställdon spänning.
Fläkthastighet väljs på STR-1.
1 = 110V
2 = 140V
3 = 170V
4 = 190V
5 = 230V
Komponenter
1st Nevada fläktluftvärmare
1st 5-stegs trafo STR-1
1st Rumstermostat KRT IP55
1st Ventilpaket 230V NC
12
Obs! Hänsyn måste tas till att utblåsningstemperaturen inte får överstiga 55°C.
Flera likadana aggregat kan parallellkopplas. Motorernas totala maxström får dock ej överstiga
transformatorns märkström.
Parallellkoppling av flera fläktar mot en hastighetsväljare och termostat
Funktion
Termostaten TAS-N styr on/off av fläktluftvärmare samt ventilställdon.
Fläktluftvärmarens hastighet styrs manuellt av hastighetsväljare STR-1.
STR-1 ger Nevada 5 hastigheter.
Inkoppling av fläktmotor via en extern 5-stegstrafo STR-1 (230V), se bild 1.
Inkoppling sker då direkt mot motorn på plint U - L (fas), N - N (nolla) samt PE (jord).
Bild 1
Termostaten styr ON/OFF.
Vid ON, får ev. ställdon
spänning.
Fläkthastighet väljs på STR-1.
1 = 110V
2 = 140V
3 = 170V
4 = 190V
5 = 230V
Komponenter
1st 5-stegs trafo STR-1
1st Rumstermostat TAS-N
13
ErP-Direktivet
Från och med januari 2015 gäller ErP-2015.
Detta är inget förslag utan ett lagstadgat krav.
Det är inte alltid lätt att förstå direktiv och förordningar och vi vill därför försöka
förklara vad ErP-direktivet egentligen är.
ErP-direktivet, eller Ekodesigndirektivet, är framtaget av EU för att minska energianvändningen och
koldioxidutsläppen med 20% fram till år 2020 och samt förbättra produkters miljöprestanda genom hela
livscykeln. Detta direktiv berör alla energirelaterade produkter och kraven skall användas för att ta bort
och förbjuda de allra sämsta produkterna på marknaden.
Den totala elförbrukningen för fläktar som drivs
av motorer med en ineffekt på mellan 125 W till
500 kW är 344 Twh per år och kommer att stiga till
560 Twh år 2020 om inga regler för dessa produkter
införs. Man vill med direktiv 2009/125/EG minska
förbrukningen på dessa produkter och räknar med
en energibesparing på upp till 34 Twh per år fram till
år 2020, vilket motsvarar 16 miljoner ton CO2 utsläpp.
Från detta direktiv har det sedan tagits fram olika
förordningar som gäller olika produktområden av
energianvändande produkter.
För oss på Curant riktas förordning 327/2011/EU som
reglerar motordrivna fläktar med ineffekt mellan
125 W upp till 500 kW enligt direktiv 2009/125/EG
som bestämmer hur effektiv motorn och fläkten
tillsammans behöver vara för att vara godkänd.
14
ErP-direktivet införs i två steg. Det första steget
infördes i januari 2013 och steg två kommer att införas
januari 2015.
För att en produkt skall var ErP godkänd krävs inte bara
att produkten skall klara energi och miljökraven utan
skall enligt lag förses med en dekal eller produktskylt
som visar de fem viktigaste delarna av ErP-relaterad
information.
Om produkten inte uppfyller kraven inom ErP kommer
det i sin tur innebära att den inte får CE-märkas.
CE-märkningen är ett lagstadgat krav för att produkten
skall få säljas inom EEA
Detta betyder att alla företag som säljer motordrivna
fläkt produkter inom EEA är juridiskt skyldiga att
kontrollera att deras produkter uppfyller kraven för
fällande ErP-krav.
Dessa fem delar består av:
FMEG-gradering
Mätkategori
Effektivitetskategori
Produktens övergripande effektivitet vid dess
optimala energieffektivitets punkt
Och om tillämpligt
Bekräftelse på att beräkningen av fläkteffektivitet är
baserad på användning av en växelriktare (VSD)
I Sverige är det Energimyndigheten som även är
Tillsyningsmyndighet. Detta innebär att de skall
kontollera att förordningen följs genom att utföra
tester på och utfärdar vitesförelägganden för de
produkter som inte uppfyller ErP-kraven.
Läs mer på http://www.energimyndigheten.se/
Vi på Curant uppfyller dessa krav genom att endast
köpa och sälja produkter från samarbetspartners som
uppfyller kraven för ErP-2015. Vi jobbar även aktivt
med att sprida ett större medvetande om ErP till alla
våra kunder och visar tydligt i våra kataloger och
broschyrer att våra produkter är ErP godkända.
Drift och skötsel
Underhåll och Skötsel
För att säkerhetsställa värmefläktens driftsäkerhet och prestanda ska regelbunden inspektion av
denna utföras samt rengöring ske. Inspektionen bör göras mint två gånger per år och rengöras
efter behov. För bästa funktion rekommenderas minst en rengöring per år, t.ex. inför vintern. Vid
inspektion och/eller service skall strömförsörjningen alltid brytas. Avvikelser från detta är förenat
med livsfara.
Rengöring av fläkt
Rengörings intervallen av fläkten är helt beroende på luftens kvalitet.
Om fläktvingarna inte rengörs kan missljud och vibrationer uppstå, vilket kan leda till skador på
fläktens lager. Om missljud eller vibrationer skulle kvarstå efter rengöring kontakta behörig tekniker.
Stoftbeläggningar i aggregatet eller på värmebatteriet kan tas bort med hjälp av en damsugare.
Värmebatteri
Inspektera värmebatteriet efter eventuella vattenläckage och korrosion. Stoftansamlingar på
batteriets front yta tas bort genom att försiktigt dammsuga denna.
Motor
Motorlager kräver normalt sett inget underhåll. Vid missljud eller vibrationer bör dock lagret
inspekteras och eventuellt bytas. Utbyte av dessa lager skall i sådana fall ske av behörig installatör.
Frysrisk
På anläggningar med omgivningstemperatur under 0 °C finns risk för sönderfrysning om
värmeväxlaren blir för kall.
Om anläggningen ej skall användas vintertid bör luftvärmaren tömmas på vatten för att undvika
sönderfrysning.
Då värmeväxlaren ej är helt avtappningsbar rekommenderar vi att man använder tryckluft för att
blåsa ur kvarvarande vatten.
Om vatten med frysskydd används behöver ej luftvärmaren tömmas.
Reservdelar
På anläggningar med mycket höga krav på tillgänglighet rekommenderas att en motor hålls som
reservdel.
Motorer finns normalt tillgängliga från lager.
Vid reservdelshållning av motorer ska dessa förvaras inomhus under torra och
dammfria förhållanden.
Demontering
Vid demontering av fläktluftvärmaren ur ett system är det viktigt att enheten avtappas på vätska.
OBS! Miljöfarliga vätskor ska samlas upp i kärl och lämnas för deponering eller återvinning.
Notera att värmebatteriet inte töms helt vid avtappning och måste därför skyddas mot frysrisk!
Uppstår problem, kontakta i första hand installatören.
Reparation
Detaljer och material föreslagna av tillverkaren skall användas för att angivna garantier
skall gälla.
15
Curant Trading AB, Tomtebogatan 4, 703 43 Örebro
Tel: 019-16 74 90
Fax: 019-16 74 99
[email protected]
www.curant.se