Verksamhetsberättelse

1 av 8
Brukspensionärerna i Finspång
Styrelsen för Brukspensionärerna -avdelning 566 av SPF avger härmed sin berättelse
för verksamhetsåret 2014
Vi var 593 medlemmar den 31 december 2014.
Föreningens årsmöte hölls den 24 februari 2014 i Missionskyrkan.
Styrelsen har haft följande sammansättning.
Thomas Carlinger
ordförande
Inger Welander
vice ordförande, program
Sten Brandberg
sekreterare
Kerstin Lundqvist
vice sekreterare, medlemsvård
Bo Mannerskog
kassör, medlemssekretariat
Carl-Johan Dyverfeldt
vice kassör
Bertil Nilsson
ledamot, framtidsguppen
Gudrun Dorell
ledamot, studier
Eva Björkhager
ledamot, hälsa och motion
Birgitta Bergqvist
adjungerad, resor
Maivor Talsi
adjungerad, KPR
Elisabeth Blomkvist
adjungerad, webbansvarig
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.
Revisorer
Birgitta Arfvedsson, Björn Björkman, Bengt Lindberg suppleant,
Wilhelm Meinhardt suppleant.
Valberedning
Sven Bergqvist sammankallande, Gunnar Johansson, Ewa Brandberg, Leif Johanneson.
Ledamot av Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Majvor Talsi, Annelie Rahm suppleant.
Mötesvärd
Gunnar Johansson.
Lotteriansvarig
Inger Welander
Vänskapsbuketten
Gertrud Alm
Gästvärdar
Ingegerd Ivinger, Gertrud Alm
Ekonomi
Bo Mannerskog, Carl-Johan Dyverfeldt.
Uppgifter
Ansvarar för kassa och bokföring, budget, ekonomisk analys avseende det senaste årets
resultat. Bevakar inkomna medlemsavgifter. Statistik över antalet deltagare på våra möten.
Löpande verksamhet
Ekonomin har under året varit stabil och kassören har haft ett gott grepp över kassaflödet och
redovisat utfallet löpande på styrelsemötena.
2 av 8
Brukspensionärerna i Finspång
Information, PR, IT
Sten Brandberg sammankallande, Inger Welander, Elisabeth Blomkvist, Gunnar Johansson,
Bertil Nilsson.
Uppgifter
Korrespondens, protokollföring, hemsida, presskontakter, verksamhetsberättelse,
marknadsföring och IT inklusive hemsida. Denna arbetsgrupp har avvecklats under året.
Arbetsuppgifterna har vad gäller rena sekreteraruppgifter överflyttats till sekreteraren i
styrelsen.
Löpande verksamhet
Vår hemsida har under året fortsatt att utvecklas på ett mycket förnämligt sätt med vår
engagerade webbansvariga.Trots att antalet besök på hemsidan under 2014 har ökat är antalet
besök inte vad de borde vara. Vår utmaning för framtiden är att fler medlemmar använder vår
hemsida. Förhoppningsvis kan vi även få presumtiva medlemmar att bli intresserade av att
komma med i föreningen med en hemsida som visar vårt stora programutbud. Presskontakter
och övrig marknadsföring har genomförts under året. Vi har haft artiklar i, FÖ och NT om
verksamheten samt notisintag i NT. Vi har även fått med våra programpunkter i Fokus
Finspång under ”Förening i Fokus”.
Medlemssekretariat
Bo Mannerskog sammankallande, Gun Björklöf, Sten Brandberg, Harriet Pergelius, Birgit
Fors, Kerstin Lundqvist, Elisabeth Blomkvist.
Uppgifter
Rekrytering och registrering av nya medlemmar. Sköter medlemsregistret. Bevakar
förändringar i medlemskåren. Svarar för utskick till medlemmarna. Kontaktar blivande
pensionärer för eventuellt medlemskap. Skickar underlag till intresserade.
Löpande verksamhet
Uppdatering av vårt medlemsregister sker fortlöpande och förändringar i antalet medlemmar
rapporteras vid varje styrelsemöte. Telefonkontakten och kontakt med blivande pensionärer
görs kontinuerligt. Höst- och vårutskick med program och övrig information har också gjorts.
Vi tackar våra brevduvor som spar mycket portopengar.
Medlemsvård
Kerstin Lundqvist sammankallande, Inga Ahrbom, Gertrud Alm, Torbjörn Falkerby.,
Gruppen har utökats med två nya medlemmar, Berit Dahl och Inger Rinman från november
2014.
Uppgifter
Sociala kontakter
Vänskapsbuketter
Födelsedagar
Kondoleanser
Lunddalsresor
Löpande verksamhet
Vänskapsbuketter har överlämnats till avlidna medlemmars anhöriga.
Gratulationskort har skickats till våra jubilerande medlemmar. Under det gångna året har cirka
100 kort skickats.
Minnesadresser har skickats till avlidna medlemmars anhöriga.
3 av 8
Brukspensionärerna i Finspång
Deltagandet i Lunddalsresorna är från Brukspensionärernas sida inte speciellt stort, men
representanter från medlemsvårdsgruppen och även andra personer har fungerat som
bussvärdar vid fem tillfällen. Frågor till två tipspromenader har också sammanställts.
Hälsa & Motion
Eva Östberg Björkhager sammankallnde, Bo Grundström, Lilian Abrahamsson Inga-May
Lönnberg, Inge-Lotte Lindblom, Junis Björkman, Birgit Johansson, Åke Sjöblom, Brita
Knutsson, Anita Sundkvist, Elisabeth Wallner
Uppgifter.
Stimulera medlemmarna till såväl fysiska som mentala aktiviteter.
Vattengympa, Easy-Line (balans och muskelträning) och Pilates
Vandringar,(korta och litet längre)
Följa utveckling avseende hjälpmedel.
Tillhandahålla batterier till hörapparater.
Informera.
Löpande verksamhet
Säkerhetsdag 15 oktober med föreläsning ”Passion för livet” , livsstilinformation,
influensavaccin, blodsockertagning, blodtryck samt information om syn, hörsel och
läkemedel. Antalet medlemmar som deltar i våra fysiska aktiviteter har ökat. Vi har idag fyra
grupper vattengympa, två grupper Easy-Line och en grupp Pilates. Under året har vi också
genomfört vandringar boule, fågelskådning och qigong. Vi har även fått löfte av Siemens vid
ett eventuellt hjärtstopp vid möte i Missionskyrkan kunna få hjälp med hjärtstartare och
utbildad personal.
Framtid, omvärld, KPR
Bertil Nilsson sammankallande, Bo Mannerskog, Kerstin Strand, Birgitta Dyverfeldt, Åke
Melander, Maivor Talsi, Elsa Christensen, Annelie Rahm, Leif Johanneson och Bertil
Haglund. Elsa Christensen deltog första halvåret.
Uppgifter
Framtidsgruppen har nio ledamöter och bevakar vår omvärld och representerar föreningen i
det kommunala pensionärsrådet, KPR och bevakar de ärenden som behandlas i landstingets
pensionärsråd, LPR. Gruppen har under året haft sex protokollförda möten. Under året har
utverkats en fast punkt på månadsmötena för återföring till medlemmarna från samhälle och
förening.
Löpande verksamhet
Gruppen har arrangerat två välbesökta informationsmöten, där sammanlagt ett 30-tal nya
medlemmar samlats för information, åsiktsutbyte runt föreningen, samt trivsam samvaro. Två
träffar för föreningens funktionärer har anordnats, för workshops runt aktuella frågor, samt för
återföring av årets arbete.
Program
Inger Welander sammankallande, Kerstin Lundqvist, Lisbeth Andersson Sarah Engström,
Bengt Kindgren, Erik Andersson och Hans-Olov Lindblom.
Uppgifter
Lyssna och tillvarata medlemmars önskemål i möjligaste mån gällande
föredragshållare/besök/ämne.
4 av 8
Brukspensionärerna i Finspång
Planering och genomförande av föreslagna och beslutade programpunkter i samråd
med kassör och föredragshållare.
Boka lokal för aktiviteterna och meddela lokalansvarig om uppskattat antal besökare.
Ansvara för framställande av vårens och höstens programblad samt ge budgetförslag
för programgruppens verksamhet.
Ansvara för lotteriverksamheten
Löpande verksamhet
Programgruppen har haft nio sammanträden fr o m februari 2014.
Gruppens har planerat program för årets månadsmöten, vilka äger rum sista måndagen i varje
månad under januari-maj samt augusti-november. Därtill ordnats s.k. mellanmöten oftast med
någon form av samhällsinformation eller studiebesök. Månadsmötena har i snitt haft drygt
100 medlemmar per möte, medan övriga aktiviteter lockat ca 20-30 personer i snitt.
Inom gruppens ansvar ligger också lotteriförsäljning som handhas av Anita Sundqvist och
Inger Welander. 49 lottringar har sålts under månadsmöten och utflykter. Sedvanligt
luciafirande avslutade 2014 och blev mycket lyckat. Två aktiviteter redovisas under resor.
Utfall månadsmöten
Mötesdag Program
27 jan
10 febr
24 febr
10 mars
17 mars
31 mars
7 apr
14 apr
28 apr
26 maj
7 juli
26 aug
22sept
29 sept
27 okt
3 nov
10 nov
24 nov
12 dec
Antal
deltagande medlemmar
Kärlek till bordets nöjen. (Peter Ölander)
138
Framtida byggplaner i Finspång för 60+
76
Årsmöte (Sigrid och Thord Eriksson)
94
Ecuador med Galapagos (Eva och Roine Brännström)
102
Hur placera Finspång på kulturkartan (Mårten Hafström)
23
Radions musikfavoriter (Lotta Källström)
105
Curt Nicolin gymnasiet Nu och i framtiden (Magnus Schenström)
30
Vårblommor och påskarrangemang ( Inga-Lill Leonardzon)
17
När Finspång blev hörnstenen i Sveriges ekonomi (Jan-Erik Karlström) 84
”Sillunch med historia” Kyrkoherden Karl-Magnus Hansson kåserade.
Maxantal
70
Slöjdmässan i Hjo
38
Upptaktsmöte på Göta kanal. Maxantal
101
Utflykt till Trollkäringeskogen.
15
Höstkul med inslag från gamla revyer (Dagmalm/Palmkvist)
165
Hur surfar man på internet ( Elisabeth Blomkvist/Bertil Nilsson)
24
Svensktoppar från förr.(Östgötabandet med Maria Olofsson)
105
Information från kommunen om social omsorg
51
Konstgjutaren Karl Mertens (Lars-Otto Gullman)
96
”Samkväm i advent” Maxantal
103
Totalt antal deltagare under året
1 437
Trafik och trygghet.
Bengt Lindberg sammankallande, Leif Johanneson, Per Alm, Urban Hertin.
Uppgifter
Bevaka förändringar i trafikmiljön. Påverka kommun och myndigheter. Informera.
Löpande verksamhet
5 av 8
Brukspensionärerna i Finspång
Har haft information på våra månadsmöten om olika risker i trafiken och vilka hjälpmedel
man ska använda för att undvika skador. Lokala aktiviteter genomförs i samarbete med
Finspångs kommuns trafiksäkerhetskommitté, Korpen, NTF, MHF och PRO.
Deltagit i Finspångs kommuns trafiksäkerhetskommittés möten under året och rapporterat vid
Brukspensionärernas styrelsemöten och vid Östgöta distriktets utbildningsdag: Brand, hjärtlungräddning, hjärtstartare. Kommunens nya trafikplan, genomförande bevakas.
Studier
Gudrun Dorell sammankallande, Gunnel Westlund, Eva Brännström, Gun-Inger Olsson,
Gunnel Gustafsson. Gunnel Westlund och Gun-Inger Olsson ersattes höstterminen av Iréne
Andersson och Ulla Reifner
Uppgifter:
Genomföra intresseenkäter.
Anordna cirklar
Anordna övriga, mer specialinriktade aktiviteter, lämpade för mindre grupper.
Kontakta cirkelledare, visa lokalen, lämna ut och samla in nycklar till lokalen. Samråda om
dag och tid för cirklarna.
Boka lokaler
Kontakta SV för delgivande av studieprogrammet.
Bestämma datum för höstträffen
SV tar emot anmälningar och skriver ut närvarolistor som skickas till cirkelledarna
Ansöka om kulturbidrag.
Löpande verksamhet
Under året har studiekommittén haft planeringsmöten sammanlagt 5 gånger. Vi har också
deltagit i funktionärsmöten 2 gånger och varit representerade vid 2 möten med nya
medlemmar och varit representerade vid den s k höstträffen i slutet av augusti med SV.
Utfall
Studiecirklar vårterminen 2014
Antal inkl ledare
Västergötland
Åke Melander
15
Västergötland
Birgitta o Sven Bergqvist
14
Samsung Smartphone
Elisabeth Blomkvist
8
IPhone
Bertil Nilsson
8
Sång och musik
Birgitta Werner
14
Bokcirkel
Eva Jansson
8
Bridge
Elsa Christensen
6
Carl Mertens konstgjutare
Lars Otto Gullman
6
Skottland
Githa Dagmalm
15
Svensk historia 1700-talet
Leif Bruce
5
Vinkunskap
Lars Carling
8
Turbinhistoria
Torsten Strand
9
Studiecirklar höstterminen 2014
Dalarna
Dalarna
Dalarna
Sång och musik
Bokcirkel
Bridge
Åke Melander
Birgitta o Sven Bergqvist
Svea Carlinger
Birgitta Werner
Birgitta Lindvall
Elsa Christensen
Antal inkl ledare
17
14
7
15
8
6
6 av 8
Brukspensionärerna i Finspång
Carl Mertens, konstgjutare
Skottland
Svensk historia på 1800-talet
Vinkunskap
Spännandeturbinhistoria
Lars Otto Gullman
Githa Dagmalm
Leif Bruce
Lars Carling
Torsten Strand
Temaeftermiddagar och utflykter
6 febr
Förstudier Rusalka
8 febr
Operan Rusalka direkt från
Metropolitan N.Y.
3 april
Förstudier La Boheme
5 april
Operan La Boheme direkt från
Metropolitan N.Y.
15 maj
Fågelskådning med guide
3 juni
Trädgårdsbesök med guide
10 juni
Fågelskådning med guide
18 sept
Bokprat på biblioteket
9 okt
Förstudier Macbeth
11 okt
Operan La Boheme direkt från
Metropolitan N.Y.
Kerstin Strand.
6
16
7
8
10
Antal deltagare
10
Kerstin Strand
Kerstin Strand
10
17
Kerstin Strand
Sven-David Måreby
Trädgård Kimstad
Sven-David Måreby
Marie Sääf
Kerstin Strand
17
8
16
7
25
7
Kerstin Strand
7
Resor
Sven Bergqvist sammankallande, Birgitta Bergqvist, Sarah Engström, Ingegerd Ivinger
(kyrkresor).
Uppgifter
Att arrangera såväl längre som kortare resor för våra medlemmar.
Löpande verksamhet
Sju personer från Brukspensionärerna reste med Eurasian på en mycket intressant resa till
Israel och Palestina den 22 - 26 januari
Den 18 mars gjordes ett besök i Norrköpings hörsal varefter vi besökte en öppen repetition
med Symfoniorkestern. Vi åt lunch i Arbetets museum och avslutade dagen med ett besök i
Holmens pappersmuseum och såg på handtillverkningen av papper. 35 personer deltog.
Den planerade landskapsresan till Västergötland fick tyvärr ställas in på grund av för få
anmälda.
Under sommaren prövades ett nytt grepp: att ordna en sommaraktivitet, vilket denna gång
blev en resa till slöjdmässan i Hjo. Mycket uppskattat.
En resa till Confidencen med operabesök gjordes den 9 augusti. Vi fick en guidad visning och
åt lunch på Ulriksdals Värdshus. 54 personer deltog.
Upptaktsmötet 26 augusti var en resa med 101 deltagare på Göta Kanal. En trevlig resa med
god mat ombord och sedan gick färden vidare till Brunneby Musteri där deltagarna kunde
handla. Innan hemfärd serverades busskaffe och lottdragning avslutades innan vi tog plats i
bussen efter en lyckad dag
Den 15 september åkte vi först till Volkswagenmuseet i Pålsboda och därefter till Örebro. Vi
lunchade på Slottskällaren och fick sedan en guidad visning i Örebro slott. På hemvägen
passade vi på att besöka Lithells butik för att handla charkuterivaror. 29 personer deltog.
26 deltagare åkte till Linköping den 20 oktober. Vi började med en visning av slottet och åt
sedan lunch på värdshuset i Gamla Linköping. Därefter fortsatte vi till Ekenäs Slott där
slottsfogden guidade oss.
7 av 8
Brukspensionärerna i Finspång
Norrköping fick ytterligare ett besök den 14 november. Besöket började med en guidning på
det nyrenoverade konstmuseet. Det blev sedan lunch i De Geerhallens foajé och
Symfoniorkesterns öppna repetition. 37 deltagare.
Våra kyrkresor under året lockade vid båda tillfällena 40 deltagare.
13 april var målet Örberga kyrka med en avslutande lunch på Rådhuskällaren i Vadstena.
21september besöktes kyrkan i Tjällmo. Lunchen intogs på Tjällmo värdshus.
Klubbmästeri
Denna arbetsgrupp har flyttat sina arbetsuppgifter till andra arbetsgrupper för att förenkla den
operativa verksamheten.
Under året har nedanstående förändringar skett i vår medlemskår.
Nya medlemmar.
Inger Rinman, Kerstin Ranvik, Lennart Nilsson, Ing-Marie Schildauer, Kristina Ohlin, Göran
Andersson, Sten Hellgren, Kerstin Hellgren, Anita Sundkvist, Ingvar Bertilsson, Lynne
Andersson, Elisabeth Wallner, Conny Wallner, Jens Rinman, Lars-Eric Källgren, Christer
Karlsson, Christina Karlsson, Ingvar Arnesson, Bo Lindén, Britt-Marie Fröberg, Ingeborg
Hellgren, Agneta Hallberg Samuelsson, Kristina Monell, Inez Bergqvist, Elisabet Torenfält
Pedersen , Owe Arvidssson, Kerstin Torstenfelt, Rose-Marie Carlsson, Margareta Dahlgren,
Barbro Johansson, Ellen Björk, Inger Rosenqvist, Björn Rosenqvist, Rose-Marie Gustafson,
Hans Gustafson, Lisbet Jarl, Per-Olof Plogfeldt, Vaino Plogfeldt, Göran Rosén, Bengt Daag,
Bengt Larsson.
Tillflyttade från annan förening
Britta Zettmar
Avlidna
Bengt Olofsson, Ingvar Johansson, Hasse Andersson, Sven Lundin, Hans Martens, Harald
Svendsen, Rune Telleskog, Herta Bäcklund, Sula Oikarinen, Arne Johansson, Vanja
Hedblom, Joel Gustafsson, Margareta Gustavsson, Kerstin Sundén, Bror Olsson.
Utträdda ur föreningen
15 stycken.
Övrigt.
SPF Brukspensionärerna har under verksamhetsåret 2013 ökat sitt medlemsantal från 580 till
593. Vi kommer att fortsätta arbetet för våra medlemmar inom det viktiga Kommunala
pensionärsrådet (KPR) och via distriktet i Regionens Pensionärsråd (RPR).
Vi har under året aktivt deltagit i av distriktet arrangerade konferenser och utbildningsdagar.
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas att dessa som våra tidigare medlemmar
skall uppleva glädje och nytta av sitt medlemskap. Ekonomisk rapport för 2014, budget för
2015 och revisorernas rapport som bilagor.
Vi tackar alla som arrangerat eller deltagit i månadsmöten, studiecirklar, resor och andra
aktiviteter. Detta innebär att vi stärker vår gemenskap, ökar vår trygghet och höjer vår
livskvalitet.
8 av 8
Brukspensionärerna i Finspång
Styrelsen riktar ett varmt tack till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete och till
Finspångs Kommun för det anslag vi erhållit som stöd för att driva vår verksamhet.
Finspång i januari 2015
Thomas Carlinger ordförande
Inger Welander vice ordförande
Sten Brandberg sekreterare
Bo Mannerskog kassör
Kerstin Lundqvist vice sekreterare
Carl-Johan Dyverfeldt vice kassör
Bertil Nilsson ledamot
Gudrun Dorell ledamot
Eva Björkhager ledamot