Blankett för anmälan om kränkande behandling Uppgifter om skolan

Rev 2015-07-06
1 (1)
Blankett för anmälan om kränkande behandling
Uppgifter om skolan
Skolans namn
Uppgifter om eleven
Elevens namn
Avdelning/Program/Klass
Tid och plats för kränkning
Datum:______________________________________ Klockslag:________________________________________________
Plats:_______________________________________________________________________________________________________
Kort beskrivning av händelsen (händelseförlopp, vidtagna åtgärder, uppnådda resultat, ev. uppföljning, hantering av kontakt med vårdnadshavare)
Lärarens namn:
Uppgiftslämnare:
Blanketten lämnas till rektor för underskrift
Rektor
Har tagit del av ovanstående uppgifter
Datum_______________________________________ Underskrift______________________________________________
Blanketten skannas in och mailas till [email protected] eller skickas per
post till Kompetensnämnden, Vasaplatsen 11, 3 tr. 177 80 Järfälla
Ansvarig på Kompetensförvaltningen
Har tagit del av ovanstående uppgifter
Datum_____________________________________
Underskrift______________________________________________
Blankett för anmälan om kränkande behandling
Kompetensförvaltningen
Kansli
Besöksadress: Vasaplatsen , tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082