Psykoterapeuter inom vårdval psykoterapi

Psykoterapeuter
inom vårdval psykoterapi
Detta informationsblad innehåller en presentation av de psykoterapeuter som har
avtal med Region Örebro län utifrån lagen om valfrihetssystem, LOV. Samtliga
terapeuter är legitimerade och uppfyller Region Örebro läns krav på kvalitet,
kompetens och tillgänglighet.
Om du vill ha mer information om en terapeut kan du ta kontakt med den
terapeuten, eller kontakta Bedömarteamet inom Psykiatrin på telefonnummer
019-602 35 61.
Mer information om vårdval psykoterapi: www.regionorebrolan.se/vardval-psykoterapi.
Psykoterapeuter
inom privat verksamhet
Catoni & Catoni AB
Psykoterapimottagning med psykodynamisk inriktning och KBT. Har två mottagningar,
en i Örebro och en i Karlskoga.
Lena Catoni
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Utbildad i psykodynamisk psykoterapi och vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT,
och handledar- och lärarutbildad. Är även diplomerad i visualiseringsmetoden symboldrama
samt certifierad i traumametoden EMDR. Har lång erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut och har erfarenhet av att arbeta med barn, unga vuxna och vuxna. Har under många
år haft vårdavtal med Örebro läns landsting och Landstinget i Värmland. Har också tidigare
arbetat på S:t Lukas Västra Bergslagen.
Telefon 070-209 88 67
E-post [email protected]
Besöksadress Sveavägen 2A, vån 4, 702 14 Örebro och Centralplan 2, vån 2, 691 32 Karlskoga
Conväxa – psykoterapi och handledning AB, Louise Nordström
En psykoterapimottagning med psykodynamisk inriktning med möjlighet till KBT-insatser.
Louise Nordström
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med vuxna, både individuellt,
med par och grupper, till exempel med kriser, utmattningsreaktioner, depression och ångest.
Har tidigare haft avtal med landstinget i Östergötland både vad gäller psykoterapi och
rehabgarantin.
Telefon 0706-635 630
E-post [email protected]
Besöksadress Gustavsgatan 17, 703 55 Örebro
Kilsgatans Psykoterapimottagning
Individuell dynamisk psykoterapi.
Kirsten Mårtensson
Interaktionistiskt förändringsarbete/leg psykoterapeut
Leg psykoterapeut med psykodynamisk inrikting. Kreativa psykoterapimetoder, vidareutbildad i konstnärlig metodik, Symboldrama, kognitiv beteendeterapi, KBT, och Lifespan
Integration, LI. Har en bred dynamisk grund och erfarenhet av individualterapi och familjeterapi. Arbetade tidigare som hemterapeut och kurator inom socialtjänsten och som kurator
inom primärvården.
Telefon
070-749 22 85
Besöksadress Kilsgatan
Webbplats www.kipm.se
5G, 703 54 Örebro
Psykoterapeut Landquist AB
En psykoterapimottagning med Integrativ psykodynamisk inriktning.
Susanne Landquist
Beteendevetare, leg psykoterapeut
Leg psykoterapeut med inriktning på kognitiva metoder och psykodynamisk grund. Arbetar
integrativt med metoder från olika skolor och anpassar behandlingen efter patientens behov.
Även utbildad i kris- och traumabearbetning. Erfarenhet av arbete med unga vuxna, erfarenhet av individuella samtal med inriktning anknytningsproblematik. Har även arbetat med
kliniskt behandlingsarbete inom landstinget.
Telefon 070-338 99 68
E-post [email protected]
Besöksadress Järnvägsgatan 16 A, 703 61 Örebro
Samtalsforum Psykoterapi i Örebro AB
Individuell psykoterapi för vuxna och unga vuxna på psykodynamisk grund.
Roger Samuelsson
Pastor, leg psykoterapeut
Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Har lång erfarenhet av arbete med ångestproblematik, depressioner och livskriser. Grundyrke som pastor med inriktning mot själavård
och kris- och sorgbearbetning. Driver egen psykoterapimottagning men arbetar även som
sjukhuspastor på Universitetssjukhuset Örebro.
Telefon 070-847 36 71
Webbplats www.samtalsforumpsykoterapi.se
Besöksadress Hälsobro, Manillagatan 10, 702 12 Örebro
S:t Lukas i Örebro med fililal Lindesberg
S:t Lukas är en idéburen organisation utan vinstintresse med ett 40-tal professionella mottagningar för psykoterapi över hela Sverige. S:t Lukas värdegrund utgår från människan som en
helhet med psykiska, kroppsliga, sociala och existentiella behov. S:t Lukas i Örebro mottagning med filial i Lindesberg bedriver sedan mitten av 60-talet en mottagning för psykoterapi.
Sedan 1990-talet har S:t Lukas mottagning i Örebro haft vårdavtal för psykoterapi med Örebro läns landsting. S:t Lukas i Örebro arbetar med hög patientsäkerhet och har god inblick i
de nationella riktlinjer som berör psykoteapeutiska insatser
På mottagningen är alla legitimerade psykoterapeuter med grundutbildning som psykolog eller
socionom. Samtliga terapeuter som beskrivs nedan arbetar med specialistområden som:
• Trauma/kris
• Depression
• Komplicerad sorg
• Fobier
• Ångest
• Existentiella frågor
Det finns två sätt att utifrån vårdvalet vända dig till en terapeut:
• Du kan vända dig till S:t Lukas mottagning och där få hjälp med att välja terapeut.
• Du kan vända dig direkt till en av S:t Lukas terapeuter.
För att få kontakt med mottagningen eller en terapeut finns ett telefonnummer och en
e-postadaress som gäller både mottagningen i Örebro och filialen i Lindesberg.
Oskarsparken 7, 702 12 Örebro och Smedjegatan 13, 711 30 Lindesberg
019-10 40 33 E-post [email protected] Webbplats www.orebro.sanktlukas.se
Besöksadress
Telefon
Joakim Axelsson
Leg psykolog, leg psykoterapeut
S:t Lukas i Örebro
Utbildning i psykodynamisk och existentiell psykoterapi samt vidareutbildning i kognitiv
beteendeterapi, KBT, samt symboldrama för legitimerade psykoterapeuter. Utbildning i
traumabearbetningsmetoder såsom EMDR, och Lifespan integration, LI. Arbetar integrativt,
vilket innebär att man använder olika metoder från olika inriktningar beroende på problemområde. Sedan tidigare flerårig erfarenhet av arbete med barn och familjer samt neuropsykiatriska tillstånd (det vill säga ADHD, autism och Asperger syndrom).
Telefon
019-10 40 33
Besöksadress Oskarsparken
7, 702 12 Örebro
Helle-Maj Bernberg
Socionom, leg psykoterapeut
S:t Lukas i Örebro
Mångårig yrkeserfarenhet av psykodynamisk psykoterapi med individ och par. Erfarenhet av
psykoterapi inom landsting, behandlingshem och privat mottagning.
Telefon
019-10 40 33
Besöksadress Oskarsparken
7, 702 12 Örebro
Pia Gatehouse
Socionom, leg psykoterapeut
S:t Lukas i Örebro
Arbetar med psykoterapi utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Diplomerad symboldramaterapeut. Utbildning i Lifespan integration, LI, som är en traumabearbetningsmetod. Mångårig
yrkeserfarenhet av individuella terapier med unga och vuxna.
Telefon
019-10 40 33
Besöksadress Oskarsparken
7, 702 12 Örebro
Eva Hillborg
Socionom, leg psykoterapeut
S:t Lukas i Örebro
Utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT, och psykodynamisk psykoterapi samt i traumametoden EMDR, och schematerapi. Arbetar med KBT och integrativ psykoterapi med
möjlighet till inslag av kreativa metoder. Mångårig yrkeserfarenhet av individuella terapier.
Telefon
019-10 40 33
Besöksadress Oskarsparken
7, 702 12 Örebro
Carina Jönsson
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
S:t Lukas i Örebro
Mångårig yrkeserfarenhet av psykodynamisk psykoterapi med unga och vuxna. Klinisk sexologi
som specialisering.
Telefon
019-10 40 33
Besöksadress Oskarsparken
7, 702 12 Örebro
Anne Ohlander
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
S:t Lukas i Örebro
Utbildning i psykodynamisk psykoterapi. Vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT,
för legitimerade psykoterapeuter. Utbildad i krisbearbetning. Integrativ psykoterapi utifrån
olika inriktningar beroende på problematik. Mångårig yrkeserfarenhet av individuella terapier.
Telefon
019-10 40 33
Besöksadress Oskarsparken
7, 702 12 Örebro
Britt Sandvik
Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
S:t Lukas i Örebro och filial i Lindesberg
Integrativ psykoterapi med metoder från olika inriktningar beroende på problematik. Även
möjlighet till kreativa inslag i det terapeutiska arbetet, exempelvis bild. Mångårig yrkeserfarenhet med individuella terapier och familjearbete.
Telefon 019-10 40 33
Besöksadress Oskarsparken 7, 702 12 Örebro eller Smedjegatan 13, 711 30 Lindesberg
Mona Wilhelmsson Göstas
Med dr, socionom, leg psykoterapeut, handledare
S:t Lukas i Örebro
Psykodynamisk inriktning. Utbildning i traumametoden EMDR. Lång erfarenhet av psykoterapi med allmänpsykiatriska problem. Erfarenhet av psykoterapi inom landstinget och vid
privat mottagning. Särskilt intresserad av anknytning och interpersonella perspektiv.
Telefon
019-10 40 33
Besöksadress Oskarsparken
7, 702 12 Örebro
Psykoterapeuter inom
Örebro läns landsting
Alla psykoterapeuter som arbetar inom landstingets psykiatri har bred kompetens och
erfarenhet av att arbeta med patienter som har komplicerade psykiatriska tillstånd.
Psykoterapeuterna inom landstinget arbetar med hög patientsäkerhet och har god
inblick i de nationella riktlinjer som berör psykoterapeutiska insatser.
Mona Andersson
Behandlingsassistent, leg psykoterapeut, handledare
Traumagruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Psykoterapihandledarutbildad. Certifierad
i traumametoden EMDR. Grundutbildad i kognitiv beteendeterapi, KBT. Lång och bred
erfarenhet som psykoterapeut och handledare. Mångårig erfarenhet av att arbeta med
människor från andra kulturer. Lång erfarenhet från socialtjänsten och arbete med vuxna
personer med missbruk och/eller psykiska problem, samt med unga människor i vård och
behandling.
Telefon
019-602 32 48
Besöksadress Skolgatan
36-38, hus C, 701 85 Örebro
Kathryn Larson Banck
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Traumagruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med psykoanalytisk inriktning. Lång erfarenhet av psykoterapier i vuxenklinisk psykiatri, inkluderande psykospsykoterapi, unga vuxnasamtal, samt familjearabete
inom psykiatri och via arbetar särskilt med metodinriktningarna Jagstrukturerande psykoterapi och via familjerådgivning. Senare åren specialiserad på traumafokuserad psykoterapi
och arbetar särskilt med hjälp av metodinriktningarna Jagstrukturerande psykoterapi och
Lifespan Integration.
Telefon
019-602 34 54
Besöksadress Skolgatan 36–38, hus C, 701 85 Örebro
Janet Carlson
Leg arbetsterapeut, leg psykoterapeut, handledare
Psykoterapigruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning samt utbildning i KBT, bildterapi och
kroppsorienterad psykoterapi. Mångårig erfarenhet av psykoterapeutisk behandling med olika
allmänpsykiatriska problem.
Telefon
019-602 75 18
Besöksadress
Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
Hisyar Dirok
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare
Psykoterapigruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. Erfarenhet av att arbeta
med människor med olika psykiatriska problem och diagnoser. Har även erfarenhet av att
arbeta med människor från olika kulturella bakgrunder. Arbetar i huvudsak med KBT,
men har även goda erfarenheter av dialektisk beteendeterapi, DBT.
Telefon
019-602 75 57
Besöksadress Drottninggatan
38, 702 22 Örebro
Sanni Ewertson
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Psykoterapigruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med psykoanalytisk inriktning. Utbildad i traumametoden EMDR,
ungdomspsykoterapi samt kognitiv beteendeterapi, KBT. Lång erfarenhet av psykoterapeutisk
behandling både inom offentlig vård och privat verksamhet. Idag verksam inom Psykoterapigruppen som psykoterapeut och som handledare för personal inom vård- och behandlingsyrken samt för studenter vid Psykologprogrammet på Örebro universitet.
Telefon
019-602 75 54
Besöksadress Drottninggatan
38, 702 22 Örebro
Mona Wilhelmsson Göstas
Med dr, socionom, leg psykoterapeut, handledare
Psykoterapigruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Utbildad i traumametoden EMDR.
Lång erfarenhet av psykoterapi med inriktning på allmänpsykiatriska problem. Erfarenhet av
psykoterapi inom landstinget och vid privat mottagning. Särskilt intresserad av anknytning
och interpersonella perspektiv.
Telefon
019-602 75 82
Besöksadress Drottninggatan
38, 702 22 Örebro
Gunvor Johnson
Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad psykoterapihandledare
Psykoterapigruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med psykoanalytisk inriktning. Har lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete främst i form av psykoterapi inom allmänpsykiatri för vuxna och unga vuxna.
Handleder psykologstudenter och andra kliniskt verksamma psykoterapeuter.
Telefon
019-602 75 83
Besöksadress Drottninggatan
38, 702 22 Örebro
Maria Kazmierska
Fil mag i socialt arbete, socionom, leg psykoterapuet
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT, och ubildning i ”Det existensiella samtalet”. Lång och bred erfarenhet inom
landstinget, bland annat som kurator på akutpsykiatriska mottagningen, samt inom psykosvården. Mångårig erfarenhet på psykiatrisk öppenvårdsmottagning USÖ.
Telefon
019-602 05 92
Grev Rosengatan, entré P, Universitetssjukhuset Örebro
Besöksadress Södra
Kerstin Mill
Socionom, leg psykoterapeut
Psykoterapigruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. Använder modellen
Acceptance och Committment terapi, ACT. Erfarenhet av enskilda terapier med svår ångest
och depression, familjeterapi, dialektisk beteendeterapi, DBT, tillämpad avslappning, TA, och
medveten närvaro, MN. Arbetar även med verksamhetshandledning och studenthandledning.
Telefon
019-602 75 59
Besöksadress Drottninggatan
38, 702 22 Örebro
Anders Schröder
Socionom, leg psykoterapeut, handledare
Psykoterapigruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. Är integrativt inriktad.
Utbildning i traumametoden EMDR, samt utbildning i familjeterapi. Mångårig erfarenhet
av arbete med familjeterapi, parterapi, individualterapi samt de problem och kriser som unga
vuxna kan råka ut för såsom panikångest, depression och olika slags fobier. Handleder psykologer och ST-läkare åt psykoterapigruppen och har en handledarutbildning i psykoterapi.
Telefon
019-602 34 55
Besöksadress Drottninggatan
38, 702 22 Örebro
Marketta Jaala Svensson
Socionom, leg psykoterapeut
Traumagruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Är integrativt inriktad. Vidareutbildning
i familjeterapi och kognitiv beteendeterapi, KBT, samt traumametoden EMDR. Bred
teoretisk grund och mångårig erfarenhet av möte med människor i svåra livsomständigheter.
Spetskompetens inom trauma, utifrån överväldigande upplevelser så som våldtäkter, sexuella
övergrepp på både barn, kvinnor och män, konsekvenser av misshandel, tortyr, krig, olyckor
och naturkatastrofer, samt komplicerad sorg.
Telefon
019-602 35 90
Besöksadress Skolgatan
36–38, hus C, 701 85 Örebro
David Åkerlund
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare
Psykoterapigruppen, Örebro läns landsting
Leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. Erfarenhet av allmänpsykiatri och beteendemedicin. Mest specialiserad på ångestsyndrom, nedstämdhet och
stress- och sömnproblematik. Handleder anställda inom psykiatrin samt psykologstudenter
i psykoterapi.
Telefon
019-602 75 56
Besöksadress Drottninggatan
38, 702 22 Örebro
Postadress Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro E-post [email protected]
Besöksadress Eklundavägen 2, Örebro Tel 019-602 70 00 Fax 019-611 81 32,
www.regionorebrolan.se