Odlar för ett grönare Malmö

HÅLLBAR STAD
Tanken är att vem som helst kan
komma hit med lite fröer och
spontant ta en bit mark att odla på.
Odlar för
ett grönare
Malmö
Sid 16
Malmö Live
– en hållbar
världsattraktion
Sid 12–13
Första nya lägenheterna
på Lindängen
på 30 år
Sid 6
Unga får
nya jobb i
Herrgården
Sid 4
Foto: Shutterstock
Cykelsatsningar
får hjulen
att rulla
Sid 14
I Malmö finns en unik mångfald som kan fungera som grogrund för kreativa och innovativa lösningar för ett bättre liv. Målet är att bygga en tätare stad där avstånden mellan människor och stadsdelar minskar.
Foto: Sj-foto.
Katrin Stjernfeldt Jammeh:
Tillsammans bygger vi Malmö helt
P
ilarna fortsätter peka uppåt för
Malmö. Antalet invånare ökar för
30:e året i följd och vid årsskiftet var
vi totalt 317 930 Malmöbor. Och allt
pekar på att Malmö kommer att fortsätta växa kraftigt. Om knappt 20 år beräknas
vi vara ytterligare 100 000 invånare i Malmö.
Att allt fler väljer att söka sig till Malmö
för att bo, arbeta och studera öppnar stora
möjligheter för staden att växa och utvecklas i
nära samarbeta med städerna och regionerna
runt omkring oss – på båda sidor av Öresund.
Genom att skapa en större, starkare och mer
sammanhängande arbetsmarknadsregion står
vi också bättre rustade i konkurrensen om
investeringar, etableringar och kompetens.
Malmö räknas i dag som en av världens
ledande städer när det gäller hållbar stadsutveckling. Delegationer från när och fjärran
kommer hit för att studera hållbarhetsarbetet
i stadsdelar som Västra Hamnen, Augustenborg och Hyllie – och nu växlar vi upp arbetet
med att bygga den attraktiva och hållbara
staden ytterligare. Framförallt genom att föra
in de sociala dimensionerna i den långsiktiga
planeringen av staden.
Med Malmökommissionens arbete fokuserade vi på hur vi för in nyckelbegreppet
social hållbarhet i bygget och utvecklingen av
staden. Att alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor kan tyckas
vara en självklarhet, men ska vi lyckas uppnå
Malmö
räknas
i dag
som en av världens
ledande städer när
det gäller hållbar
stadsutveckling.
178
Från så många länder kommer
Malmös 317 930 invånare ifrån
och talar 150 olika språk.
25
procent av Sveriges och
Danmarks ­befolkning finns i Öresundsregionen – där också en fjärdedel av
ländernas samlade BNP produceras.
I en stad som attraherar så många unga människor och växer så snabbt som Malmö finns
fantastiska möjligheter att tänka nytt och
stort. Malmös mångfald av människor och
miljöer är en unik grogrund för kreativa och
innovativa lösningar för ett bättre liv – men
en förutsättning för att vi ska lyckas är att vi
tillsammans agerar för att hantera de stora
utmaningarna: jobben, bostäderna, miljön,
klimatet och att ge alla likvärdiga livschanser.
Den snabba tillväxten öppnar unika möjligheter i utvecklingen av Malmö, men rymmer
också många utmaningar. Hur behåller och förstärker vi allt det som gör Malmö spännande
och unik som stad – och hur tillför vi nya värden som minskar avstånden mellan människor
och stadsdelar i en snabbt växande stad?
I den här tidningen berättar vi om en del
av allt det spännande som händer i Malmö
just nu, där vi tillsammans med invånarna
63 000
Foto: Tomaz Lundstedt
Tidningen produceras av Mediahuset Söderberg. Projektledare: Anders
Söderberg, Mediahuset Söderberg. Redaktionsråd: Göran Rosberg, Monika
Månsson, Sven-Eric Lindberg. Skribenter: Sven-Eric Lindberg, Christina Gaki,
Johanna Lindberg. Layout: Camilla Lindmark. Repro: Bildrepro Sthlm AB.
Tryck: Mittmedia. Omslagsfoto: Maria Kim Persson i Odlingsnätverket Seved,
en av många aktörer som gör Malmö grönare. Foto : Gugge Zelander.
2
social hållbarhet på riktigt måste den sociala
aspekten också finnas med i planeringen av
staden.
I den nya översiktsplanen, som anger färdriktningen för den fortsatta utvecklingen och
utbyggnaden av Malmö, tar vi därför fasta på
Malmökommissionens slutsatser. Tillsammans
med stadens alla aktörer – invånare, fastighetsägare, byggbolag, företag och organisationer – skapar vi en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar stad. Med gemensamma
krafter bygger vi Malmö helt.
personer pendlar
varje dag in till Malmö för att arbeta eller studera.
Knappt hälften så många pendlar från Malmö till
andra kommuner.
MEDIA
HUSET
SÖDERBERG
30
och andra aktörer i praktisk handling är med
och gör skillnad i bygget av den goda staden.
Ett bra exempel är Lindängen, där det nu för
första gången på 30 år byggs nya bostäder
– och där unga tack vare sociala klausuler i
upphandlingarna får chansen att komma in på
arbetsmarknaden.
Jag hoppas att du ska få en stunds givande
och inspirerande läsning!
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö
T…
● VISSTE DlaUär AT
landets
… Malmö högsko
000
största högskola med 26
många
gs
byg
studenter? Just nu
lmö,
Ma
i
der
stä
tbo
nya studen
.
nen
Ham
tra
Väs
i
at
ann
bland
U ATT …
● VISSTE Drige
s ”yngsta”
… Malmö är en av Sve
s befolkning
städer? Hälften av Malmö
är 36 år eller yngre.
år i följd har Malmös befolkning ökat.
Under 2014 ökade antalet invånare med närmare
5 000 i Malmö och fram till 2040 väntas Malmös
befolkning öka med närmare 150 000 personer.
● VISSTE DU ATT …
… det finns 3,8 miljoner invånare
och drygt 250 000 företag i
Öresundsregionen?
31
procent av Malmös
befolkning har minst treårig utbildning
efter gymnasiet. Motsvarande siffra för
hela Sverige är 25 procent.
Hållbar stad är en tidning om hållbar utveckling i Malmö. Tidningen kommer ut vartannat år och
distribueras till samtliga hushåll i Malmö. För innehållet svarar fem förvaltningar: Fastighetskontoret,
Gatukontoret, Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen samt Stadsbyggnads­kontoret.
Frågor om innehållet besvaras av: Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret / [email protected]
Monika Månsson, Miljöförvaltningen / [email protected]
ANNONS
Siktar högt
– med hjälp
av solen
Inget syns från markplan, men uppe på taket på
ett av de hus bostadsbolaget Willhem äger på
Lindängen i Malmö sitter 285 solcellsmoduler.
Under försommaren tas de i drift och börjar
producera el.
Pilotsatsningen på solceller i Malmö är ett av
många led i Willhems arbete mot målet att halvera
energianvändningen och CO2-utsläppen mellan
2011–2020.
– Vi har satt ett högt och ambitiöst mål, säger
Ingela Oscarsson, energistrateg på Willhem AB.
Och det kräver många åtgärder på olika håll.
De 600 solcellsmodulerna, 285 på Lindängen
och 315 på en fastighet i Hermodsdal, tas i drift
under året och beräknas producera motsvarande
73 lägenheters årsförbrukning av el.
– Just nu projekterar vi även värmepumpar
som ska installeras i år, säger Ingela Oscarsson. Vi
undersöker även möjligheterna för bergvärme i
Malmö.
Energieffektiviserar på bred front
Förutom satsningar på att använda mer hållbar
energi genomförs även omfattande åtgärder för
Willhems
långsiktiga
hållbarhets­mål
Thomas Eklöf, förvaltare
hos Willhem i Malmö.
att spara energi. Ungefär 40 procent av Willhems
fastigheter finns i miljonprograms­­områden, som
Lindängen i Malmö. Genom att renovera och modernisera dessa hus görs stora energibesparingar.
I år installeras nya energieffektiva fönster och
LED-belysning.
– Det ska bli intressant att se hur stor energibesparing vi gör när vi byter från 36-wattslampor
till motsvarande 10 watt och installerar rörelse­
detektorer, säger Thomas Eklöf, förvaltare hos
Willhem i Malmö.
För framtiden planerar bolaget att installera
smartare styrsystem för värme, snålspolande kranar och energisnåla tvättmaskiner bland annat.
Mervärde att bo hållbart
Företaget följer noga energiförbrukningen och
Miljö: Reducerad
energianvändning
och CO2-utsläpp
med 50 % till år
2020.
Samhälle:
Genom att ta socialt
ansvar ska vi bidra
till att skapa trygghet och trivsel för
människor som bor
i och verkar i våra
områden.
utvärderar satsningarna efterhand. Lyckade pilotsatsningar från olika håll i landet används sedan i
större skala.
– Våra hyresgäster ska inte behöva märka
någon skillnad i och med att vi producerar
solel eller gör andra insatser, de ska ha det lika
bekvämt och bra i sin lägenhet som alltid, säger
Thomas Eklöf.
Ingela Oscarsson möter positiva reaktioner
från hyresgästerna.
– När vi går ut med information om solcellsanläggningar tycker hyresgästerna ofta att det är
spännande och roligt. Det kan vara en stolthet
att bo i ett hus som har solceller, och hos ett
bostadsbolag som bryr sig och värnar om miljö
och framtida generationer.
Willhem har fastigheter i Malmö, Göteborg, Stockholm, Borås, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Linköping och Västerås. Genom att
utveckla nya idéer inom service, fastighetsutveckling, hållbarhet och IT vill Willhem vara Sveriges mest nyskapande bostadsbolag.
Stänger
där
Sjölunda återvinningscentral
stänger den 13 juli
Istället öppnar Norra Hamnens
återvinningscentral den 16 juli på
Bjurögatan 20.
Öppnar
här!
Den 14–15 juli är bägge återvinningscentralerna stängda.
Läs mer på sysav.se
3
Storsatsning i Herrgården
ROSENGÅRD
Ger stolthet och ny
Rosengårds­stråket
binder samman staden
– Vi kan området och har koll på vad
som händer och det känns verkligen
som att vi är med och gör skillnad.
Herrgården har blivit ett jättefint
område och folk trivs här. Vi vet, för vi
träffar hyresgästerna varje dag.
Att skapa stråk som bjuder in till liv och rörelse är ett
sätt att öka trivseln och tryggheten i staden. Med det
planerade Rosengårdsstråket kommer centrala Malmö
ett steg närmare Rosengård.
Planprogrammet för Törnrosen och Örtagården, som antogs
i våras, syftar just till att skapa ett sammanhängande stråk,
som krymper både de fysiska och mentala barriärerna och
avstånden. Ambitionen är att skapa ett attraktivt stråk med
gröna och öppna ytor i kombination med ljusa gång- och
cykelvägar och en mångfald av olika typer av bebyggelse
längs stråket.
Ett landmärke i Rosengårdsstråket
blir Culture
Casbah, MKB:s
höghusprojekt
som utsågs till
bästa framtidsprojekt vid
fastighetsmässan MIPIM i
Cannes 2013.
Fyra fastighetsbolag – MKB,
Culture Casbah blir ett landmärke i det nya RosenBalder, Heimgårdstråket. Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter.
staden och
Victoria Park – utreder nu förutsättningarna för att förverkliga projektet. Culture Casbah ska fungera som en sammanlänkande byggnad för hela Rosengårdsstråket med 200 bostäder,
verksamhetslokaler och mötesplatser.
Mohamad Ismailat är 20 år och en av fyra miljövärdar som arbetar för Victoria Park på Herrgården. Han fick projektjobbet via Arbetsförmedlingen och stortrivs.
– Vi ser till att det är snyggt och städat i området och folk uppskattar verkligen vårt jobb,
säger Mohamad Ismalat. Och jag gillar att arbeta ute, så tiden brukar gå fort.
Mohamad har varit arbetslös sedan han gick
ut gymnasiet och hoppas att projektanställningen på Victoria Park ska leda vidare till ett
fast jobb.
– Jag vill gärna arbeta kvar i området, eftersom jag trivs så bra här. Kanske som bovärd
– men om det finns möjlighet skulle jag gärna
vilja utbilda mig till hissreparatör.
STOLTA ÖVER OMRÅDET
På de två och ett halvt år som har gått sedan
Victoria Park tog över de närmare 900 lägenheterna på Herrgården är det mycket som har
förändrats. Alla fönster har bytts, flera tak har
lagts om, fasader och balkonger renoveras och
lägenheterna har fått nya kök och badrum.
– När vi kom in var underhållet eftersatt och
området hade dåligt rykte, men vi såg potentialen och är i dag väldigt stolta över vad vi
tillsammans med hyresgästerna och andra aktörer har lyckats åstadkomma i området, säger
Per Ekelund, fastighetschef på Victoria Park.
Hyresgästerna trivs, det finns ett starkt enga-
ÖKAR ATTRAKTIVITETEN
– En positiv utveckling av Rosengård kommer att öka
attraktiviteten för Malmö som helhet. Ökad sammankoppling mellan stadens olika delar kommer att bidra till att göra
Malmö än mer levande och intressant som bostadsort, säger
Patrik Hall, VD Heimstaden AB och han får medhåll av
MKB:s vd Terje Johansson:
– Det är med glädje vi ser att det finns intresse för att
utveckla Rosengård och Malmö. Culture Casbah är ett unikt
stadsutvecklingsprojekt och vi behöver vara många aktörer
för att kunna förverkliga det.
I SNABB UTVECKLING
Det bor närmare 22 000 invånare i Rosengård och redan
i dag har området knutits samman med centrala Malmö
via bättre kommunikationer och stråk, där Malmöexpressen snabbt blivit en succé som länk mellan Stenkällan och
Rosengård och centrala Malmö och Västra Hamnen.
Längs Rosengårdsstråket pågår förutom stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah även en utveckling av Amiralsstaden, där Amiralsgatan omvandlas från genomfartsled till
stadsgata. Ny bebyggelse planeras även kring Rosengårds station, en av hållplatserna på den planerade Malmöringen.
– Jag har nog varit hemma hos alla våra 900 hyresgäster
och det gör att vi redan från början kan bygga ett ömsesidigt förtroende, säger Ahmed Abdullah, bovärd på Victoria
Park Fastigheter. Foto: Gugge Zelander
Mohamad Ismailat och Ilir Hyseni arbetar som miljövärdar i Herrgården
steg in på arbetsmarknaden. gemang i området och många unga knackar på
för att få chansen att arbeta här.
SOCIALA INVESTERINGAR
Upprustningen av området kommer att fortsätta de kommande åren, men stor vikt läggs
också vid de sociala investeringarna.
– Fastigheterna och bostäderna ska förstås
vara fina och fräscha, men det är också viktigt att satsa på utrymmena mellan husen, ute­
miljöerna och gårdarna, och på att engagera
hyresgästerna, säger Ahmed Abdullah, bocoach på Victoria Park, som de senaste två åren
hälsat på hos samtliga hyresgäster i området.
– Det är viktigt att ha en dialog och skapa
ömsesidigt förtroende och därför är jag själv
med och tar emot alla hyresgäster som flyttar in och hjälper till med allt från att visa hur
tvättstugan fungerar till hur man sorterar soporna – eller om det är andra praktiska saker
som måste ordnas.
Har mer än 50 års erfarenhet som byggkonsulter
Åkermans ingenjörsbyrå
AB startades 1962 av Allan
Åkerman och har mer än 50 års
erfarenhet som byggkonsulter.
Företaget är starkt förankrat i västra
Skåne och med gedigna kunskaper och
erfarenheter levererar de tjänster inom
byggnadskonstruktion, besiktning,
kon­t­roll­­ansvarig och byggledning. De
har kontor i Helsingborg och Malmö.
Åkermans ingenjörsbyrå AB är ett
familjärt företag som i dagsläget har 16
anställda och många uppdragsgivare
är återkommande kunder.
Åkermans ingenjörsbyrå AB:s mål
4
Åkermans Ingenjörsbyrå VD
Camilla Werme
Administration/ekonomi
Katrine Nilsson
Liselotte Henningsson
Lena Börjesson
Helsingborg
Malmö
Camilla Werme
Konstruktion
Stellan Eriksson
Karin Amandusson
Ola Teinvall
Cecilia Widén
Vakant
Camilla Werme
Entreprenadbesiktning,
Konstruktion,
KA enl PBL, byggledning
projektering
Camilla Werme
Göran Wahlström
Pontus Andersson
Vakant
Entreprenad besiktning,
KA enl PBL, byggledning
Fidan Sylejmani
Björn Rosdahl
Kjell Karlberg
Johan Nilsson
Vakant
Jan-Erik Palm
Anders Bramnert
Vakant
är att med engagerade medarbetare få
nöjda kunder.
Fem anställda arbetar dagligen
med bygg­ledning och entre­prenad­
besiktningar och åtta med kon­
struk­tionshandlingar med allt från
småhus, fler­bostadshus, affärs- och
kontors­lokaler, förskolor, äldre­boende,
industrier med mera. De strävar efter
att deras besiktningsmän ska vara
certifierade av SITAC.
Av konstruktörerna är tre
gymnasieingenjörer med lång
erfarenhet varav en har arbetat i
företaget i 37 år samt fyra högskoleeller civil­ingenjörer med mellan
fyra till tio års erfarenhet inom
konstruktionsarbete. Åtta av de
anställda arbetar även som kontroll­
ansvariga. Åkermans ingenjörsbyrå
AB har även två certifierade
skyddsrumssakkunniga på kon­
struktions­avdelningen.
Två administratörer hjälper till
vid genomförandet av uppdrag.
Camilla Werme driver idag Åkermans
ingenjörsbyrå AB. Camilla har arbetat
åtta år inom företaget och det ligger
i hennes intresse att Åkermans
ingenjörsbyrå AB utför arbetet med
stor noggrannhet och fack­manna­
mässighet.
nya jobb
ELVA BYGGKRANAR
MOT HIMMELSBLÅTT
MKB bygger klimatsmart för Malmö
SOFIELUND - HYLLIE - HOLMA - AUGUSTENBORG - VÄSTRA HAMNEN
MELLANHEDEN - SORGENFRI - LIMHAMN - ROSENGÅRD - SEGEVÅNG - CITY
och ser till att det är snyggt och fräscht i området. För unga arbetslösa kan jobb i det egna området bli ett första
Foton: Gugge Zelander
KOM HIT OCH SE!
Frågar du hyresgästerna så är Herrgården en
bra och trygg stadsdel i dag – men bilden av
området har inte hängt med, menar Per Ekelund.
– Tyvärr är det oftast människor som aldrig
har satt sin fot i området som har den mest
negativa bilden – därför hoppas jag verkligen
att fler kommer hit och ser med egna ögon vad
som händer när hyresgästerna själva får chansen att vara delaktiga i sin boendemiljö.
– Det var samma sak på Möllevången och
på söder i Stockholm för några decennier sedan. Där var det nedslitet och ansågs farligt
att bo – och det är dit de unga vill i dag. Jag är
övertygad om att vi kommer att se en liknande utveckling på Herrgården i framtiden. Här
finns ett bra område med goda kommunikationer – som blir ännu bättre när Malmöringen
kommer igång om några år med en station på
Rosengård.
SAMVERKAN NYCKELN
TILL FRAMGÅNG
• Det väckte stor
uppmärksamhet när
fastighetsbolaget Victoria Park,
mest känt för sina konceptoch livsstilsboenden, tog över
900 lägenheter på Herrgården
2013. Tillsammans med
allmännyttiga MKB, Malmö
stad och Arbetsförmedlingen
satsar bolaget på sociala
klausuler i upphandlingar och
entreprenader och arbetar
aktivt för att rekrytera bovärdar
och andra kompetenser från de
egna bostadsområdena.
FÖRRA ÅRET
BYGGDE VI
385 HEM!
Vi bygger allt mer energisnålt och därmed
klimatsmart. 2014 hade all färdigställd
och nystartad nyproduktion skarpare
energiambition än byggreglerna,
20-55 procent bättre. Samtidigt minskade vi
energianvändningen med mer än
4 miljoner kWh i det befintliga beståndet.
Vi bygger för vårt Malmö.
För alla, i alla delar av Malmö.
Läs mer om vår nyproduktion på
mkbfastighet.se/nyproduktioner
5
LINDÄNGEN
Nya bostäder
lyfter området
Det var över 30 år sedan sist. Men nu byggs det bostäder på Lindängen
igen. Tack vare ett unikt avtal mellan Trianon och Malmö stad.
– Malmö stad ger oss rabatterad markhyra och vi bygger lägenheter
med rimlig hyra samt ordnar motsvarande 40 årsarbeten till boende i
området, säger Olof Andersson, vd på Trianon.
Det första spadtaget för det som ska bli
140 nya lägenheter, samt gym, dagis och
tvättotek/café i kvarteret Vårsången på
Lindängen togs i april. Fastighetsbolaget
Trianon och dess underleverantörer förbinder sig enligt avtalet med Malmö stad
till att anställa tio Lindängenbor om året
under de närmaste fyra åren för att arbeta med byggnationen och kommande
underhåll. Den sociala klausulen var
Trianons egen idé.
– Om vi ska kunna förändra bilden av
Lindängen så ska det till en annan social
situation, för oss handlar det om att göra
en klok investering. Det är rent affärsmässigt, vi förvaltar upp värdet på våra hus
helt enkelt. Samtidigt kan vi göra samhällsnytta och vi ser redan att vårt agerande ger ringar på vattnet, det är när de stora
följer efter som den verkliga skillnaden
görs, säger Olof Andersson, vd på Trianon.
SAMVERKAN GÖR SKILLNAD
Jonas Magnusson, samordnare på
Framtidens hus, som arbetar med lokalt
utvecklingsarbete i Lindängen menar att
den här typen av samverkan är en förutsättning för att nå
målet om en socialt
hållbar stad.
– Det är helt avgörande. Undan för
undan tycker jag
att vi har skapat en
tydligare
samsyn
runt de sociala frå– Samarbete är helt
gorna och intresset
hos de privata akavgörande om vi ska
kunna skapa social
törerna växer allthållbarhet, säger Jonas
mer, när de ser att
Magnusson, samordnare de kan kombinera
en
affärsmodell
på Framtidens hus.
med mjuka värden
Fastighetsbolaget Trianon renoverar och bygger bostäder på Lindängen samtidigt som de
ger boende jobb. Frida Björkstrand, som arbetar med boendemiljökommunikation, är en
av dem. "Vi ser det som en klok investering, när statusen för området höjs, så höjs även
värdet på våra hus", säger Olof Andersson, vd på Trianon. Foton: Gugge Zelander
och möta de behov som finns i området.
Trianon löser upp en knut nu, nybyggnationen är något konkret och positivt
som händer på området, på sikt vågar
förhoppningsvis fler aktörer följa efter
med satsningar och investeringar. Kan vi
tillsammans göra skillnad på Lindängen
är det positivt för hela Malmö, säger Jonas Magnusson.
TOG ÖVER 400 LÄGENHETER
För Trianon startade det sociala investeringsarbetet redan 2011 då de övertog
de 400 lägenheterna på Vårsången och
deltog i Malmö stads satsning Bygga
Om-Dialogen. Då anställdes ett antal av
de boende i området för att vara med
och renovera och energieffektivisera lägenheterna.
Sedan dess har tolv personer varit
projektanställda hos Trianons underleve-
rantörer och sju personer har fått en fast
anställning hos Trianon bland annat som
bovärdar och lokalvårdare.
INSPIRERANDE NYTÄNKANDE
Frida Björkstrand är en av dem. Hon
arbetar sedan i höstas med boendemiljökommunikation för Trianon och ansvarar bland annat för nyhetsutskicket till
de boende på Vårsången.
– Bilden av ett område som ingen direkt
bryr sig om börjar att förändras, det känns
som att det är mycket på gång här nu, det
finns stora planer och ett nytänkande som
inspirerar och smittar av sig. Trianon föregår med ett gott exempel, de visar att
det inte behöver vara så svårt att göra en
social insats, det handlar bara om att se
människor, ha direktkontakt med dem.
Varför ska man gå omvägar när man kan
rekrytera lokalt, säger Frida Björkstrand.
En jobbsatsning där alla är vinnare
Alla är engagerade – och alla är
vinnare. Malmö stads satsning
på att i nära samarbete med de
ledande bostadsbolagen ställa
sociala krav i upphandlingar och
entreprenader är redan en succé.
– Det är ett samarbete som inte bara gynnar hyresgäster och fastighetsägare, utan
i allra högsta grad hela Malmö genom att
fler unga kommer i arbete samtidigt som
engagemanget för det egna området och
den egna staden ökar, säger Cecilia Fredholm på Stena Fastigheter.
Stena Fastigheter, som är den största
privata fastighetsägaren i Malmöområdet
med 6 300 lägenheter, och allmännyttiga MKB med 23 000 lägenheter, lägger i
dag stor kraft på frågor som sträcker sig
betydligt längre än konventionell fastighetsförvaltning.
– För oss är långsiktigheten en ledstjärna, vi vill att våra hyresgäster ska
trivas och bo kvar hos oss och då är det
naturligt att vi även engagerar oss i de
frågor som är viktiga för hyresgästerna,
säger Cecilia Fredholm.
SOMMARJOBB ÖPPNAR DÖRREN
I praktiken kan det, förutom att erbjuda bostäder av god kvalitet, innebära allt
från att vara med och arrangera läxläsning eller dra igång odlingsprojekt till att
erbjuda praktik- och lärlingsplatser till
unga.
– I sommar får ett 100-tal unga sommarjobb i våra bostadsområden och av
de drygt 20-tal arbetsledarna är det flera
6
Stena Fastigheter anställer i år ett 100-tal sommarjobbare i Malmö. För de flesta är det första jobbet – och därmed en möjlighet att skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Foto: Stena Fastigheter
som började som sommarjobbare förra
sommaren – och därmed har vi plötsligt bidragit till att skapa både ett och
två steg på vägen mot ett fast arbete för
ungdomar som aldrig tidigare fått möjligheten att visa vad de kan, säger Cecilia
Fredholm.
SOCIALA KONTRAKT
Såväl Stena som MKB samarbetar med
Malmö stad och Arbetsförmedlingen och
det gör att det också öppnas en dörr till en
betydligt större arbetsmarknad för sommarjobbare, praktikanter och lärlingar
både inom bolagen och genom avtal med
leverantörer.
En annan viktig aspekt på att skapa social hållbarhet är att hitta lösningar för att
rå på den akuta bostadssituationen. MKB
har exempelvis valt att plocka ut ett 100-
tal lägenheter från bostadskön som sociala kontrakt, där man tillsammans med
socialtjänsten gör det möjligt att bo en tid
med andrahandskontrakt – som sedan
kan övergå i ett förstahandskontrakt om
allt fungerar bra. Även Stena Fastigheter
erbjuder lägenheter till Malmö stad, bland
annat genom satsningen Bostad Först som
ger personer som befinner sig i hemlöshet
en möjlighet till ett eget boende.
MALMÖ
Välkommen
på visning!
Limhamns Sjöstad, Brf Focken
Endast fåtal
hem kvar!
Augustenborg klarade skyfallet förra året bättre än de flesta andra stadsdelar i Malmö, mycket tack
vare de öppna dagvattensystemen.
Foto: Tomas Leidstedt
Så möter vi framtida skyfall
Vi minns alla bilderna av bussar och bilar som stod under
vatten och vattenfyllda källare och garage. Den häftiga stormen
och skyfallet över Malmö i augusti förra året blev en brutal
påminnelse om hur sårbar staden är när vädrets makter tar i
med full kraft.
I Malmö hade då redan ett långsiktigt
klimatsäkringsarbete påbörjats.
– Vi lyfte ut vattenfrågorna ur arbetet med den nya översiktsplanen, eftersom de är så stora och komplexa och
bestämde i stället oss för att ta fram en
särskild plan för hantering av frågor
som rör högt vattenstånd, plötsliga skyfall och förorenat vatten, berättar Tyke
Tykesson, arkitekt och översiktsplanerare på Stadsbyggnadskontoret i Malmö.
Stormen och skyfallet har gjort att det
arbetet nu skyndats på för att bidra till
att klimatsäkra staden, som enligt översiktsplanen ska bli tätare och därmed
också mer känslig för exempelvis häftiga skyfall.
STORA RISKER
– Malmö är en platt och lågt belägen
stad nära havet och det finns stora risker som vi måste hantera på lång sikt,
säger Tyke Tykesson. Det kan handla
om hur vi tar hand om och fördröjer
regnvatten i stadsmiljön och hur vi undviker att hårdgöra mer mark än absolut
nödvändigt.
– Hårdgjorda ytor, som asfalterade
parkeringsplatser och stenlagda trädgårdar, tar inte upp lika mycket vatten som
gräs och sand och därmed rinner vattnet snabbt vidare mot de lägsta punkterna vid ett skyfall. En viktig princip
som vi måste ha med oss framöver är
därför att vi varje gång vi gräver eller
Hur vore det att möta sommaren i ett
helt nytt hem vid havet? I Brf Focken
finns det möjlighet att flytta in så
snart du vill och här kan du välja bland
smakfullt ritade hem om 2–4 rok.
Just nu har vi dessutom extra bra pris på
några utvalda hem. Focken ligger precis
intill kajkanten och alla lägenheter får
stora balkonger eller terrasser. Boka in
dig på visningen redan idag!
Visning: kontakta mäklare.
Lägenheter: 2–4 rok, 74–111 kvm.
Pris: 1 775 000–3 875 000 kr.
Avgift: 3 789–5 616 kr
Vill du veta mer? Hör av dig till Nina
Berglund, Landgren, tel 0720-77 77 53,
[email protected]
skanska.se/focken
Bunkeflostrand, Gottorps Allé
bygger nytt verkligen frågar oss om vi
måste ha hårdgjorda ytor eller om det
kan fungera med mer genomsläppliga
ytskikt. Vi måste också se till att bevara
så många träd som möjligt, och plantera
nya, eftersom de kan ta hand om stora
mängder vatten.
KAN LÄRA AV AUGUSTENBORG
En stadsdel som klarade sig betydligt
bättre än andra i Malmö var Augustenborg, där man arbetat aktivt just med
vattenavrinning och öppna dagvattensystem med dammar och kanaler.
– Det finns viktiga lärdomar att hämta från Augustenborg, men vi måste
vara realistiska och inse att det inte
finns någon quickfix som garanterar
att Malmö inte kommer att drabbas av
översvämningar igen, säger Tyke Tykesson. Men om vi alla, små som stora
aktörer i staden, bidrar genom att undvika hårdgjorda ytor där de inte behövs
kan vi minska risken för att många små
bäckar blir till en ny stor översvämning
vid nästa stora skyfall.
Malmö är en platt och lågt
belägen stad nära havet
och det finns stora risker
som vi måste hantera på lång sikt.
Tyke Tykesson
Upptäck en bekvämare vardag i barnvänliga Bunkeflostrand! I Gottorps Allé
skapar vi prisvärda par- och radhus
där allt vardagsnödvändigt finns inom
en radie av 500 meter. Goda kommunikationer och trevliga cykelvägar in till
stan är ytterligare ett plus. Välkommen
till vårt visningshem i Tygelsjö för att
uppleva en snarlik planlösning som
Hus Tellus i Gottorps Allé.
Nu finns vi även på Facebook!
Vill du ha inspiration, information
och följa utvecklingen i våra
kvarter? Gå in och gilla vår sida
på facebook.se/SkanskaNyaHem
så håller vi dig uppdaterad.
skanska.se/bostad
Kundtjänst 020-310 310
Visning: kontakta mäklare.
Par- och radhus: 5–6 rok, 130 kvm,
145 kvm och 155 kvm.
Pris: 3 550 000–4 400 000 kr.
Vill du veta mer? Hör av dig till Josefin
Dankull, Landgren, tel 0704-47 45 66,
[email protected]
skanska.se/gottorpsalle
HYLLIE
Kretseum – en häftig vattenresa
Bensinslangar som ormar sig hotfullt, en stad på ett vippbräde som
snart tippar över, isbjörnar i en utställningsmonter. Animerade bilder
som ruskar om och väcker angelägna tankar hos dem som bär på
framtidens lösningar. Nu har Kretseum öppnat, VA SYDs kretsloppsoch kunskapscentrum s om tar med skolelever på en tänkvärd och
häftig resa kring hållbarhet och vattnets väg genom staden.
En klass sjuor från Europaportens skola
i Malmö har samlats i lobbyn på Kretseum. Bakom de stängda glasdörrarna
är det än så länge mörkt, en spännande
upplevelse väntar, men ännu vet ingen så
mycket mer än att det är en utställning
som handlar om ”Den hållbara staden”.
Pedagogen Amanda Haux frågar eleverna vad de tänker på när de hör orden
hållbar stad? En stark stad, ropar någon.
En stad som fungerar, som utvecklas och
lever vidare, säger någon annan.
– Precis. Men vi måste alla hjälpas åt
så att staden blir hållbar. Nu vill jag att
ni funderar på hur ni själva kan vara med
och bidra till att staden ska fungera, säger Amanda Haux och dörrarna bakom
henne öppnas.
TANKAR KRING HÅLLBARHET
Åtta skärmar med korta animerade filmer kommer ner ifrån taket, och eleverna
uppmanas att fundera över vilka tankar
kring hållbarhet som de väcker. Diskussionerna är snart igång, bilderna som
visar på miljöförstöringens konsekvenser
är starka. Ett hus på en liten grön plätt
skyddas av en glaskupa, runt om kring är
marken skövlad och svart. En isbjörn i en
glasmonter på museum. En savann med
exotiska djur balanserar på ett timglas.
En elev sätter huvudet på spiken när
hon sammanfattar:
– Om vi håller på som vi gör så blir allt
värre och värre.
VÄCKER FRÅGOR
Sen blir det filmvisning, över en jättelik, konkav bioduk svävar en fjäril, hon
söker sin vän i en värld full av hotfulla
bensinslangar, överkonsumtion och avgaser. Det regnar och stormar, plötsligt blåser det över våra huvuden och ett sus går
igenom publiken. Men så kommer bilder
på cyklar, tåg och solenergiplattor. Ljudet
av en klocka som tickar.
– Utställningen väcker frågor men
förmedlar också kunskap om hur staden fungerar idag, varifrån kommer vårt
dricksvatten och vart tar vårt avloppsvatten vägen? Begrepp som dagvatten och
dess utmaningar med klimatförändringar
presenteras. Budskapet är att vi alla är en
viktig kugge i staden och att våra vardagliga val kan göra skillnad, säger Amanda
Haux.
MODELL AV STADEN
Ett annat syfte med utställningen, som
främst riktar sig till elever i årskurs 6–9,
är att visa hur VA SYD, Malmö stad, E.ON
och SYSAV arbetar med hållbarhetsfrågor.
Vattnets kretslopp illustreras bland annat genom en stadsmodell med en fiffig
”linbana” där besökarna kan fästa sina
mobiler för att få en egen film på temat.
Och sopsortering behandlas med en omgång bajsbasket. Ska sandpåsen med en
bild på en våtservett kastas i toalettmålet
eller i brännbart?
Så blandas skratt med allvar, och några
elever summerar intrycken som inspirerande.
– Det var verkligen intressant, speciellt
det här med att vi måste tänka efter mer
innan och inte slösa så mycket på allting.
Jag har inte tänkt jättemycket på miljön
innan, men nu när jag varit här så kommer jag göra det mer, säger Julia Dias, 13
år.
KRETSLOPP OCH
KUNSKAPS­CENTRUM
• Tar emot bokade besök, främst
skolklasser årskurs 6–9.
• Läs mer på: www.kretseum.se
På en jättelik bioduk kan eleverna följa en fjärils väg genom staden i en värld med många miljöhot – men
också möjligheter att göra skillnad genom kloka val. Foto: Gugge Zelander
Amanda Haux tar med eleverna på en
dramaturgisk resa på temat hållbar
stad. Klimatförändringar, ekologisk
global hållbarhet och medvetna val
som gynnar miljön tas upp på utställningen som visas på Kretseum. ”Vi
visar bland annat hur vi på VA SYD
arbetar med hållbarhet genom att
exempelvis trygga vårt dricksvatten
och att avleda och rena avloppsvatten
på ett kretsloppsanpassat sätt”, säger
Amanda.
Nils Brakebusch, årskurs 7
på Europaportens skola, testade på en omgång ”bajsbasket”. ”Det var roligt, jag har
rätt bra koll på det här med
sopsortering”, säger han.
Eleverna bjöds på kranvatten
under besöket på Kretseum.
Julia Dias, 13 år ifrågasatte
varför vattnet serverades i
plastflaskor eftersom det avges
farliga gaser vid plasttillverkning? ”Bra poäng”, tyckte
pedagogen Amanda Haux och
förklarade att flaskorna var
gjorda i så kallad bioplast
som tillverkats av biologiskt
framställda råvaror.
Snart premiär för Sveriges klimatsmartaste bad
Hyllieområdet fortsätter växa med
bostäder, kontor, hotell, butiker och
mötesplatser. Den 15 augusti är det
dags för nästa stora invigning i området,
då Hylliebadet slår upp portarna för
badsugna Malmöbor.
– Hylliebadet blir en komplett friskvårdsanläggning med fyra bassänger och en
stor relaxavdelning som vänder sig till
hela familjen, säger badhuschefen Tim
Greneby. Här finns nya, fräscha och spännande möjligheter för träning, rekreation
och avkoppling med ett särskilt fokus just
på barnfamiljerna.
Med läget strax söder om Kroks­
bäckskullarna i förlängningen av Hyllie
Boulevard blir Hylliebadet en länk mellan befintlig och ny bebyggelse och det
8
Hylliebadet är lätt tillgängligt för besökare från hela Malmö.
Men Hylliebadet blir inte bara en plats
för rekreation, utan ska också fylla en
viktig uppgift för att öka simkunnigheten
i Malmö.
– Vi har två undervisningsbassänger
där vi kommer att ha andraklassare igång
i princip hela året under skoltid och därmed skapas förutsättningar för att vi kraftigt ska kunna förbättra simkunnigheten i
Malmö, säger Tim Greneby.
Den 15 augusti öppnar Hylliebadet –som blir
Sveriges mest energieffektiva badhus. Ill: PP Arkitekter
är lätt att ta sig dit även för mer långväga
besökare.
– Bussen stannar rakt utanför och det
är gångavstånd till Hyllie C, vilket gör att
Hylliebadet blir inte bara Malmös största
badanläggning utan är också Sveriges
mest klimatsmarta bad. Energiförbrukningen beräknas bara bli hälften så stor
som Aq-va-kul genom att anläggningen
kopplas till fjärrvärmenätet och genom
att värmen från vatten och luft återvinns.
Dessutom monteras totalt 700 kvm solceller på taken.
– Det blir en fantastisk anläggning med
något för alla – och där man kan njuta
av vattnet och värmen med gott samvete,
säger Tim Greneby.
FLER LÄRORIKA UPPLEVELSER!
Hyllie Vattenpark invigdes den 30 maj med
tio spännande vattenexperimentstationer.
Temat är vattnets kretslopp. Parken
är öppen för alla, dygnet runt och är
även ett spännande utflyktsmål för
skolelever (årskurs 4–6). Tillhörande
lektionsmaterial finns att ladda ner på
kretseum.se.
Brf Pergolan: Inflyttning 2017
Brf Bersån: Inflyttning 2016
Victoria Park utvecklar Limhamn
121 nya bostadsrätter med inflyttning 2016 och 2017
Nu byggs Brf Bersån - Victoria Parks nästa steg i
utbyggnaden av livsstilsboendet vid Limhamns
kalkbrott i Malmö. Brf Bersån med 57 lägenheter
kommer stå färdig våren 2016. Och snart startar
försäljningen av ytterligare 64 bostäder, Brf Pergolan.
– Vi har satsat mycket på att skapa spännande planlösningar som gör att
ljusinsläpp och utsikt maximeras, säger Catarina Persson, försäljningschef.
Alla som flyttar in får förutom ett högkvalitativt boende också tillgång till
Victoria Parks unika livsstilskoncept.
– I serviceavgiften ingår möjligheten att använda spa och gym, biograf,
receptionen, tennisbanan och mycket mera. Det finns aldrig någon brist på
saker att göra här och du har nära till umgänge. Boendet är även attraktivt
för dig som vill slippa sköta om trädgård eller pool och få mer tid över till
annat.
De 121 nya kvadratsmarta bostäderna, som är fördelade på sex huskroppar,
ska byggas mittemot entrén på huvudanläggningen och knyter an till den
befintliga byggnationen i livsstilsboendet.
Snart släpper vi ännu fler!
”Eftersom vi har så stort tryck på
lägenheter planerar vi att i slutet av
augusti släppa våra sista 64 lägenheter,
alltifrån ettor till generösa fyror.
Preliminär inflyttning våren 2017.”
BRF MED BILPOOL - MEDLEMSKAP INGÅR
Brf Bersån kommer dessutom ha en bilpool som är tillgänglig för alla som ett
sporadiskt behov av bil.
– Vi har slutit avtal med Sunfleet och det kommer finnas två bilar, en lite
mindre och en större, som man enkelt bokar online. Alla boende i Brf Bersån
har tillgång till bilpoolen under de fem första åren eftersom det ingår i
medlemsavgiften som är förbetald, säger Catarina Persson, försäljningschef
Victoria Park AB.
- Catarina Persson, försäljningschef Victoria Park AB.
Anmäl dig till förturskund redan idag!
www.victoriapark.se
040 16 74 50
[email protected]
9
HYLLIE
Klimatsmart boende på rätta läget
Roth Fastigheter bröt ny mark i dubbel bemärkelse när deras tre fastigheter
stod klara i Hyllie november 2013. Deras hus var de första bostadshusen i
det nya Hyllie och företagets första nyproduktion sedan 1960-talet – byggt
som ett lågenergihus med ovanligt högt ställda miljökrav.
Jessica Nilsson var den första hyresgästen som
flyttade in när Roth Fastigheters hus i på Hyllie
Allé stod klara i november 2013.
– Då var det leråker härute och den första
vintern pulsade jag genom snön till point Hyllie, säger Jessica Nilsson.
– Ni har fått leva lite hårt, det är speciellt att
komma tidigt till ett nybyggt hus, säger Rikard
Roth, vd för Roth Fastigheter.
– Ja, det visste vi när vi valde att flytta hit,
att det var ett nybyggnadsområde, säger Jessica Nilsson. Bekvämligheterna och komforten
inne i huset uppvägde helt klart det som var
omkring, tillsammans med de smidiga kommunikationerna härifrån med tåg och bussar.
ANVÄNDER BILPOOL
Jessica har stor nytta av närheten till tåg och
buss både i arbetet och på fritiden, då hon ofta
reser och hälsar på släkt och vänner. Till Malmö central tar tåget 7 minuter och till Copenhagen Airport 13 minuter. Närheten till Vintries
grönområden är också viktig och möjligheten
att lösa ärenden och handla på Emporia. Framöver kommer fler och kvartersnära butiker, när
fler hus står klara i de nya bostadskvarteren.
Jessica hade bil tidigare, men kunde göra sig
av med den och utnyttjar istället husets bilpool
de gånger hon behöver.
– Jag lever som ensamstående mamma och
för mig är det a och o att det på enkelt och smidigt vis går att få ihop vardagen, säger Jessica
Nilsson. Det här är en ny och fräsch lägenhet
och jag vet att allt är byggt med bra miljöval.
SOLFÅNGARE OCH SMART ENERGI
På taket finns husets solfångare som står för
40 procent av varmvattensuppvärmningen, en
anläggning som nu går in i sin andra säsong
och håller på att trimmas in.
– Det är framför allt under april till mitten
oktober vi ser bra effekt, säger Rikard Roth. De
är alltid igång, och även en kall dag och solig
vinterdag kan de blir uppåt 40 grader i dem.
Ventilationssystemet utnyttjar värmen i den
gamla varmluften som förvärmer den nya friska och filtrerade luften som tillförs huset. Lägenheterna har golvvärme istället för element
och i varje rum finns kännare som gör att man
lätt kan ställa in exakt den temperatur man vill
ha i lägenheten.
Systemet kan sättas i viloläge för energibesparing när Jessica reser bort och hon kan följa
de egna energikostnaderna på en skärm i hallen eller i en app i sin mobil. Styrsystemet för
energin är ett pilotprojekt för Malmö stads och
E.ONs gemensamma satsning ”Smarta nät för
ett hållbart energisystem i Hyllie”, där tanken
är att en överblick över den egna energiförbrukningen kan göra boende mer medvetna
om sin energiförbrukning, och göra medvetna
val.
Jessica Nilsson kan via en skärm se när
många andra förbrukar mycket el och välja att
förbruka sin el när efterfrågan inte är lika stor
och därmed göra ett bra val ur ekonomisk och
miljömässig synvinkel.
– De flesta människor är inte så superintresserade av energifrågan, säger Rikard Roth, utan
vill framförallt ha ett boende som är praktiskt,
smidigt och komfortabelt. Bara ett fåtal är så
miljömedvetna att de tycker att det är jätteskoj
att mäta förbrukningen på varenda elkontakt,
men möjligheten finns.
ENERGIFRÅGAN STÖRRE FRAMÖVER
Huset är byggt med en rejäl stomme gjuten
på plats och har ett välisolerat skal med lågenergifönster. I lägenheterna är materialen valda
för att hålla länge, med innerdörrar i massivt
trä och rejäla säkerhetsdörrar.
– Det är väldigt dyrt att hålla på att mecka
i lägenheter, så vi har valt kök som ska hålla
länge och vi har har a-klassade disk- och tvättmaskiner, säger Rikard Roth.
Roth Fastigheter äger och förvaltar åtta
fastig­heter i Malmö med sammanlagt cirka 400
bostäder. Fastigheten i Hyllie är den första som
Roth bygger sedan 1960-talet.
– Vi spekulerar i vad som kommer framöver
och jag tror att energin är en utmaning vi har
att möta, säger Rikard Roth. Om vi redan nu
kan bygga på ett sätt så vi har bättre kontroll
över energin så är det viktigt att vi gör det.
Jessica Nilsson var en av de första
och kan bo bekvämt och klimatsmart. Bostäder och lokaler i Malmö
Kontakt: tel: 040-611 34 00
[email protected], www.trianon.se
TACK FÖR ALL
REN LUFT!
Heja dig som sorterar ut ditt matavfall. För varje
brun liten påse gör nytta. Som biogas, till exempel.
www.vasyd.se/matavfall
10
LÅGENERGIHUS
Roth Fastigheters tre lågenergihus i
Hyllie uppfyller högt ställda miljökrav
och är de första i Sverige som
byggts inom ramen för EU-projektet
BuildSmart, som syftar till att främja
byggandet av fler energisnåla hus i
Europa. Ett lågenergihus förbrukar
ungefär hälften så mycket energi
som riktlinjerna i de allmänna
byggnormerna.
GRÖNA LANSEN
Roth Fastigheter fick Malmö stads
miljöpris Gröna Lansen 2014 för att
”i sann pionjärsanda uppfört det
första flerfamiljshuset i området och
med ett stort engagemang tagit sig an
uppgiften att bygga klimatsmart fullt
ut”
HÅLLBARA VAL I KORTHET:
• Smart energistyrsystem
• Välisolerat lågenergihus
• Hållbara materialval
• 40 procent av årlig förbrukning av
varmvatten från solfångare
• Gedigna materal och utrustning i
lägenhet
• Grönskande sedumtak med gräs och
dagvattenhantering på innergård
• Bilpool med Sunfleet med egen
parkeringsplats
• Re­jäl cykel­parkering i källar­plan
hyresgästerna i Hyllie. Tack vare de goda kommunikationerna har hon kunnat göra sig av med bilen –
Fastighetsägaren Rikard Roth var först med
att bygga bostäder enligt det unika klimatkontraktet i Hyllie.
Foto: Gugge Zelander
MARINPEDAGOGISKT
CENTRUM
UNIK PLATS
FÖR ATT STUDERA
MARINA MILJÖER
Malmö är staden vid vattnet – och därmed en perfekt plats för att lära sig mer om marina miljöer.
Nu projekteras och planeras ett Marinpedagogiskt
centrum som ska byggas vid Handikappbadet på
Ribergsborgstranden för invigning under 2017.
– Vi är just nu mitt uppe i projekteringen av
det vinnande förslaget i arkitekttävlingen och
räknar med byggstart vid årsskiftet, säger projektledaren Peter Hingström på Serviceförvaltningen.
Fyra arkitektfirmor deltog i tävlingen om hur
det nya marinpedagogiska centret ska utformas
och det blev danska NORD arkitekter som vann
med förslaget "Läringslandskap".
– Det är en spännande byggnad som smälter
väl in i den speciella miljön strax invid havet
vid Ribergsborgstranden, säger Peter Hingström.
Marinpedagogiskt centrum vänder sig i första
hand till skolklasser och beräknas kunna ta emot
20 000 skolbarn per år när det står klart 2017.
– Därmed får vi en fantastisk anläggning
för att lära känna den unika marina miljön i
Öresund bättre.
Serviceförvaltningen och Stadsfastigheter svarar
för projekteringen av anläggningen, medan det är
Kulturförvaltningen som kommer att driva den.
– Det blir laboratorium, föreläsningsmiljöer,
ateljéer och lektionssalar, men också plats för
intresserade vuxna som vill veta mer om det
spännande livet under ytan i Öresund. Och
själva huset utformas för att minimera miljö- och
klimatpåverkan med markvärme, värmeväxlare,
uppsamling av regnvatten och energieffektiva
lösningar.
”Vi gjorde slag i saken”
Visst trivdes Ragnhild och Åke i sin stora femrummare, där
de hade bott i 43 år. Men särskilt lättskött var den inte och
trapporna kändes allt tyngre att gå i. Så när Bonum började
bygga hus ett stenkast bort slog de till direkt.
Brf Våghuset, Limhamn – Malmö
Bara ett fåtal kvar av dessa fantastiska
lägenheter. Inflyttningsklart!
Brf Anemonen, Dalby
Alldeles bredvid Dalby centrum med all
service byggs nu 41 bekväma lägenheter.
Emma Johansson, 0768-84 01 24.
[email protected]
Camilla Lundström 040-10 94 57.
[email protected]
Brf Kungsliljan, Håkanstorp – Malmö
11 våningar och ca 33 lägenheter, alla med
balkong i söder. Säljstart efter sommaren.
Brf Rödeken, Husie – Malmö
Bara ett fåtal lägenheter kvar på
Lönnebergagatan. Inflyttningsklart!
Alexandra Gedda 040-10 94 64,
[email protected]
Emma Svensson, 0768-84 01 43.
[email protected]
Brf Nafnes Gård, Hjärup
48 lägenheter med balkonger på upp till
30 kvm. Planerad inflyttning våren 2016.
Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen.
Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på www.bonumseniorboende.se
Camilla Lundström 040-10 94 41,
[email protected]
11
LIMHAMN/MALMÖ
Byggboom
på Limhamn
Malmö fortsätter växa i snabb takt –
och nu tas krafttag för att öka takten
i bostadsbyggandet. Just nu pågår
eller planeras flera stora ny- och
ombyggnadsprojekt runtom i Malmö,
bland annat i Västra Hamnen, Hyllie,
Norra Sorgenfri, Rosengård och
Augustenborg.
Ett av de snabbast växande områdena är
Limhamn, där det ska byggas 1 200 nya
bostäder i området kring färjeläget och
cementfabriken.
Det blir blanJust nu
dad bebyggelse,
har vi ett
flerfamiljshus
med hyresrätter
90-tal
och bostadsrätradhus i olika sketer, radhus och
den av produktion
villor.
– Satsningen i och vi ser att det
Limhamn är ett
finnas ett mycket
viktigt steg för
oss i att nå målet stort intresse för att
med 500 nybosätta sig här i den
byggda lägenheter per år. Det är unika, havsnära
roligt att vi kan
miljön. Henrik Sundqvist
tillföra funktionella, kvalitativa, hållbara och estetiskt tilltalande
hyresbostäder med hög tillgänglighet
i en eftertraktad stadsdel, säger Claes
Jeppsson, ny- och ombyggnadschef på
MKB, som tillsammans med NCC bygger
300 lägenheter i området.
Skanska, som har sina rötter just i cementfabriken på Limhamn, bygger både
lägenheter och radhus på Limhamn.
Totalt handlar det om närmare 400 bostäder som Skanska ska bygga i området
fram till 2018/2019.
– Just nu har vi ett 90-tal radhus i
olika skeden av produktion och vi ser att
det finnas ett mycket stort intresse för
att bosätta sig här i den unika, havsnära
miljön, säger Henrik Sundqvist, projektutvecklare på Skanska.
Skanska satsar på Svanenmärkta
hus där allt från materialval till energiförbrukning lever upp till högt ställda
miljö- och klimatkrav.
– Det blir högkvalitativa, sunda och
energieffektiva hus där det kommer att
vara lätt att leva miljö- och klimatsmart
och där bebyggelsen kopplas ihop med
grön- och gångytor som gör att det är att
man kan uppleva närheten till hav och
natur.
Malmö Live – en miljö
En annorlunda mötesplats, ett nav för musik och kultur och en ny utmanare
på kongresskartan. Men Malmö Live sticker ut på fler sätt. Inte minst för att
anläggningen går i bräschen för nya, klimatsmarta bygg- och driftmetoder.
Malmö
Live är
unikt
på väldigt många
sätt, ett stort och
ambi­tiöst projekt
som har rönt stort
intresse från hela
Europa.
Roland Zinkernagel
I Limhamn byggs de närmaste
åren 1 200 nya bostäder.
Illustration: SKANSKA
Miljöarbetet har präglat hela byggprocessen
av Malmö Live. Från det att första spadtaget
togs på den gamla hamntomten och kalkrikt
pumpvatten så småningom forsade fram, renades och återfördes till kanalen, till att de första
hyresgästerna nu flyttar in och börjar använda
de energibesparande systemen.
Det berättar Roland Zinkernagel, hållbarhetsstrateg på Malmö stad och koordinator för
EU-projektet Buildsmart, där Malmö Live ingår.
– Buildsmart är ett arbete som ska bidra till
att nå EU:s klimatmål om 20 procents minskning av växthusgaser och energianvändning
till 2020. Tillsammans med Spanien och Irland
testar vi olika kostnadseffektiva lösningar och
tekniker för lågenergibyggnation. Vår uppgift
är att sprida de goda och dåliga erfarenheter
som vi gör längs vägen, säger han.
NÄRPRODUCERAD ENERGI
Buildsmart handlar dels om teknik och materialval – i Malmös Lives fall arbetar man med
självgenererad kyla och uppvärmning samt
närproducerad energi som bergvärme och solenergi.
Men det handlar också om hur byggnaderna
används och om hur alla som bor och verkar i
Malmö Live kan styra och därmed minska sin
energianvändning. Hotellrummen värms eller
kyls inte i onödan. Detta styrs av var hotellgästen befinner sig i incheckningsprocessen, ex-
12
KLIMATSMARTA MALMÖ LIVE
• Ingår i Buildsmart – ett projekt delfinansierad
av EUs 7:e ramprogram som drivs i samarbete
med WSP, IVL, Skanska och Roth Fastigheter,
samt aktörer i Spanien och Irland. Syftet är
att demonstrera tekniker och metoder för
lågenergi­byggnation.
• Certifieras enligt det internationella
miljösystemet LEED, där bland annat
materialval, inomhusmiljö och
vattenförbrukning bedöms.
• Byggs i enlighet med Miljö­byggprogram Syd
Klass A.
empelvis går ventilationen upp på full styrka
först när hen drar sitt nyckelkort till rummet.
De två bostadshusen i området, som kommer att innehålla sammanlagt 156 lägenheter,
byggs enligt passivhuskonceptet. Lågenergibelysningen av LED-typ i de allmänna utrymmena styrs av närvarogivare. Frånluften från
lägenheterna värmer upp tilluften, vilket bidrar
till låga uppvärmningskostnader.
Många mätpunkter för energianvändningen
ger möjlighet att enkelt identifiera besparingspotentialen, både för de boende och fastighetsägaren. Det innebär att man kan anpassa
I direkt anslutning har Skanska byggt ett 90-tal bostadsrätter med inflyttning underjuni månad. Hela fastigheten är byggs
enligt passivhusstandard, vilket ger en extremt låg energiförbrukning. Illustration: Skanska
Smart bygge mitt i stan
Malmö live-området blir inte bara ett område
för upplevelser och möten. Här blir det också
möjligt att bo hållbart på bästa läge, mitt i
Malmö, med stadens hela utbud om knuten.
Illustration: Tomas Örling/Skanska
ö­pionjär
– Vi har byggt ett 90-tal bostadsrätter i anslutning till Malmö Live med mesta möjliga klimat­
anpassning så att man ska kunna bo både
klimatsmart och centralt, säger Mats Pauli,
projektledare på Skanska för brf Sopranen.
Inflyttning i den nybildade bostadsrättsföreningen Sopranen är det under juni månad och
intresset för lägenheterna har varit rekordstort.
– Många tilltalas av det centrala läget, den
spännande arkitekturen och möjligheten att bo
och leva klimatsmart mitt i stan med närhet till
upplevelser, kommunikationer och havet, säger
Mats Pauli.
Bostäderna i Sopranen är byggda enligt pas-
sivhusstandard, vilket innebär att de är extremt
energismarta.
– Men det är inget som de boende kommer
tänka särskilt mycket på, mer än när de ska
betala energiräkningen – där kommer det att
märkas rejält, eftersom husen är extremt energieffektiva med högprestandaisolering i väggarna, energieffektiva fönster och effektiv energiåtervinning av frånluften.
Husbygget ingår i projektet Buildsmart och
det innebär att energiåtgången också kommer
att följas upp över tid – och de boende kan se
hur mycket energi som går åt via speciella skärmar.
– Det här är ett smart och spännande hus där
vi förenar hög boendekvalitet och en mängd
klimatsmarta lösningar – och det är roligt att så
många är intresserade av att bo klimatsmart,
säger Mats Pauli.
HALLÅ DÄR ...
... Karin Karlsson, programansvarig för innehållet i konserthuset i Malmö Live.
energianvändningen för att undvika onödig
förbrukning på de tider på dygnet då elnätet är
som mest belastat och elen därmed dyrast att
nyttja, säger Roland Zinkernagel.
INNOVATIV TEKNIK
De smarta styrnings- och regleringslösningarna är bara några exempel av många på den
innovativa teknik som använts i byggandet av
Malmö Live.
– Men det mest unika är ändå kombinationen av olika lösningar, från bra fasadmaterial
som minskar energibehovet och Skanskas geoenergianläggning för kylning och uppvärmning
till styrsystem som gör att vi inte behöver värma upp tomma rum, säger Roland.
PLATS FÖR PILGRIMSFALKAR
En annan viktig miljöaspekt är de gröna
sedumtaken och holken på ett av tornen som
skapar livsmiljöer för fåglar och insekter, bland
annat hoppas man att den sällsynta pilgrimsfalken ska häcka här.
– Jag tycker att det är kul att man tar hänsyn
och vill bidra till biologisk mångfald istället för
att bygga en stenstad för oss människor.
– Malmö Live är unikt på väldigt många sätt,
ett stort och ambitiöst projekt som har rönt
stort intresse från hela Europa, säger Roland
Zinkernagel.
Build­
smart
är ett
projekt som ska
bidra till att nå EU:s
klimatmål om 20
procents minskning
av växthusgaser och
energianvändning
till 2020.
Roland Zinkernagel
Vid sidan av Malmö
Symfoniorkesters digra
utbud - vad bjuds det
mer på höst?
– Väldigt mycket! Det
kommer
spännande
namn och akter som
den isrealiska basisten
Avishai Cohen och MSO,
konsertpianisten Lang
Lang med DR:s Symfoniorkester, Annika Norlin och MSO samt Bob Karin Karlsson
Dylan. Det blir också en
hel del permanenta inslag, lördagförmiddagarna viks åt barnfamiljerna medan det under lördagkvällarna bjuds på
livemusik och möjlighet att prova på en dans,
som Lin­dy hop eller folkdans.
Malmö Symfoniorkester, MSO, kommer att
ge torsdagskonserter. Jag hörde själv min första konsert där nyligen och blev alldeles tårögd, miljön är otrolig och akustiken fantastisk.
På tisdagarna blir det nyskriven symfonisk och
elektronisk musik, många spännande musikkrockar. MSO kommer också vid fyra tillfällen
T…
● VISSTE DjatUbygAT
get av 130 nya
... MKB precis har bör
hamnen? Målet är att
studentbostäder i Västra
ende för under 4 000
kunna erbjuda studentbo
ing sker under 2016.
kronor i månaden. Inflyttn
under hösten bjuda på genreöverskridande möten med olika artister.
Konsertsäsongen drar igång med en fullmatad
invigningshelg 28 augusti?
– Ja, då händer det saker från morgon till
kväll som speglar utbudet på Malmö Live. Det
blir en mastig helg med allt från symfoniska
konserter till framträdanden av folkkära artister. Men det är inte bara en helg egentligen
utan en öppningssäsong då det kommer att
hända en massa spännande saker. Ett exempel
är ”barnveckorna” i oktober då Kuben byggs
om till en interaktiv konst- och musikupplevelse och Kulturskolan håller i workshops och
olika aktiviteter.
Malmö Live sägs bli en dygnsöppen mötesplats för alla, vad kommer att dra oss dit?
– Programmet, stämningen och kaféet. Vi vill
skapa ”en plats utan trassel”, en plats där man
kan och vill vara utan en massa krav. Vi har
inspirerats av ett torg, typ Gustav Adolfs torg,
där du sitter, käkar, umgås – lite den känslan
ska det vara.
● VISSTE DU ATT …
… 1 882 nya bostäder påbörjades i Malmö
under 2014. Det är drygt 700 fler än året
innan.
13
TRAFIK
Klart för
hyrcyklar!
Nu gör Malmö som flera andra
stora cykelstäder – erbjuder
såväl invånare som besökare
att hyra cyklar för kortare eller
längre perioder. Beslutet har,
efter diverse turer, nu fattats i
tekniska nämnden och just nu
pågår upphandlingen av ett
hyrcykelsystem som i första
etappen ska omfatta 500 cyklar.
Satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga för att skapa en tätare och mer sammanhållen stad. Satsningen på Malmöexpressen har fått
trafiken mellan Stenkällan och Västra hamnen att öka kraftigt. Foto: kimson/Shutterstock.com
– Det är ett efterlängtat beslut som
kommer att göra en bra cykelstad
ännu bättre, säger Christoffer Hedberg, trafikplanerare på Gatukontoret
som arbetar med hyrcykelprojektet.
Malmö stad kommer dock inte att
köpa cyklarna, utan hyrcykelsystemet
upphandlas som en tjänst som är
utformad så att användarna får använda cyklarna mot en mindre avgift.
– Exakt hur modellen kommer att
se ut vet vi först när upphandlingen
är avgjord, men målet är att vi med
start i höst ska rulla ut 500 cyklar och
att vi ska vara i full drift under 2016,
säger Christoffer Hedberg.
Cyklarna ska finnas tillgängliga på
ett 50-tal platser runtom i Malmö, i
första hand i de centrala delarna av
staden.
– Ambitionen är att det ska vara
enkelt och attraktivt att hyra cyklarna
och att det ska finnas hyrcyklar på de
flesta platser där vi knyter an till kollektivtrafiken, så att den som pendlar
in till Malmö lätt kan ta cykeln från
tåget till sin arbetsplats, säger Christoffer Hedberg.
– På sikt hoppas vi kunna få ut fler
cyklar och då även på andra platser
runtom i Malmö.
Trafiksatsningar
får hjulen att rulla
Malmö ska enligt den nya översiktsplan som antogs förra året fortsätta växa kraftfullt – men
snarare inåt än utåt. Med nya storsatsningar på cykel- och kollektivtrafik ska Malmö bli en ännu
tätare, mer hållbar och mer attraktiv stad.
– Satsningar på infrastruktur och trafik spelar en avgörande roll för utvecklingen i en stad som växer så snabbt
som Malmö, säger Klas Nydahl, tidigare trafikchef på Gatukontoret och numera senior advisor på Stadskontoret
i frågor som rör stora trafik- och infrastrukturprojekt.
– Förmår vi inte hantera trafiken slår
det direkt mot möjligheterna till tillväxt och utveckling. Därför måste vi
samtidigt som Malmö fortsätter växa
arbeta vidare med att göra staden mer
tillgänglig för såväl de egna invånarna
som för inpendlare och besökare.
NYCKEL TILL UTVECKLING
Malmö brukar lyftas fram som ett
föredöme när det gäller hållbar stadsutveckling och just satsningarna på tillgänglighet är en viktig del av den uppmärksammade stadsomvandling staden
har genomgått på senare år, menar Klas
Nydahl.
– Öresundsbron och Citytunneln har ju
bidragit till att rita om kartan både i och
utanför Malmö med nya stationslägen
och för Malmös del till och med en helt
ny framsida mot söder i Hyllie, där ju en
hel stadsdel håller på att växa fram kring
stationen. Det visar på att infrastrukturen kan spela en avgörande roll för att vi
ska kunna matcha ambitionerna om att
bygga en tätare, mer sammanhållen stad.
ATT …
● VISSTE DU ern
a för
... de tre viktigaste åtgärd
korsningar,
säker cykeltrafik är säkra
afiken är
snöröjning och att gångtr
rna?
ano
separerad från cykelb
… 22 procent av malmö
borna cyklar
regelbundet i dag. Målet
är att andelen
ska öka till 30 procent fram
till 2018.
Foto: Ewa Levau
... 66 procent av alla cykelolyckor är
singelolyckor? Totalt inträffade 572
cykelolyckor i Malmö 2013, en minskning
med 130 olyckor jämfört med året innan.
MALMÖRINGEN NÄSTA
För att nå målen är det viktigt att fortsätta bygga ut gång- och cykelstråk –
men också att få större projekt som Malmöringen och Öresundsmetron på plats,
menar Klas Nydahl.
– Malmöringen är viktig eftersom den
knyter ihop östra Malmö med resten av
staden via en ringlinje med trafik på
Kontinentalbanan med stationer som
Östervärn, Persborg och Rosengård.
Ärendet är dock juridiskt komplicerat
eftersom Kontinentalbanan är en befintlig bana som har byggts ut, men med
tidsbegränsat tillstånd för persontrafik.
Ärendet behandlas just nu i mark- och
miljööverdomstolen respektive i Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
– Men vi hoppas att besluten ska finnas
på plats i höst och då är vi tillsammans
med Trafikverket redo att sätta igång arbetet så snart som möjligt, säger Klas Nydahl.
Senast 2018 är det meningen att Pågatågen på Malmöringen ska vara i drift.
"TREDJE VÅNING PÅ BRON"
Parallellt rullar planerna på Öresundsmetron vidare. Den kan beskrivas som
en förlängning av Köpenhamns metro
till Västra Hamnen och Malmö centralstation. Två utredningar har gjorts hittills med EU-bidrag, en tredje är på gång
och det finns en bred samsyn när det
gäller behovet av "en tredje våning på
Öresundsbron", som Öresundsmetron
ibland kallas.
– Ska vi kunna skapa en större arbetsmarknadsregion med höghastighetståg
behöver vi frigöra kapacitet på Öresundsbron, säger Klas Nydahl. Med Öresundsmetron kommer det bara att ta 20
minuter mellan Malmö och Köpenhamn.
Därmed bidrar vi både till att skapa en
starkare storstadsregion där Malmö och
Köpenhamn fungerar som stadsdelar i en
gemensam stadsbebyggelse och till att förbättra kontakterna med såväl Stockholm
som Hamburg via höghastighetståg.
Nya cykelstråk på gång
Malmö har flera gånger utsetts till
Sveriges bästa cykelstad – och rankas i
dag som en av de tio bästa cykelstäderna
i världen.
– Malmö satsar verkligen på att det ska
vara lätt och säkert att cykla och att det
ska finnas många och lättillgängliga stråk
där cykeln slipper samsas med biltrafiken,
säger Catrin Andersson, projektledare på
14
FRAMKOMLIGHETEN AVGÖRANDE
Malmö växer för närvarande med närmare 5 000 invånare per år och den stora
utmaningen nu är just att klara av att förtäta och binda ihop staden och samtidigt
klara framkomligheten i trafiken.
– Ska vi lyckas med det måste vi ge mer
plats åt cyklar och kollektivtrafik, annars
kommer det förr eller senare att bli stopp
i trafiken, det får helt enkelt inte plats fler
bilar i centrum, säger Klas Nydahl.
I Malmös nya trafik- och mobilitetsplan
sätts konkreta mål för person- och godstrafiken. Målet är att 70 procent av malmöbornas resor 2030 ska utgöras av gång-,
cykel - eller kollektivtrafik (mot 60 procent
i dag). Samtidigt ska minst hälften av alla
pendlare välja kollektivtrafik och/eller cykel 2030 (jämfört med 38 procent i dag).
Gatukontoret, som just nu håller på med ett
nytt cykelstråk längs S:t Knuts väg.
– Det blir en sammanhängande
cykelbana från Amiralsgatan ända bort till
Industrigatan, ett stråk där vi väntar oss en
kraftigt ökad cykeltrafik när bebyggelsen vid
de gamla bussgaragen står klar.
Andra cykelbanor som byggts eller ska
byggas under 2015 är Lantmannagatan,
Nordenskiöldsgatan, Tessins väg och
Storgatan/Fersens väg. Under 2016
påbörjas sträckningen Spånehusgatan –
Dalaplan längs Nobelvägen.
– Det innebär att vi får allt fler
sammanhängande cykelstråk där cyklisterna
slipper ha biltrafiken inpå sig och där
cykeltrafiken kan prioriteras i förhållande
till exempelvis trafiken på lokalgatorna,
säger Catrin Andersson. Det gör att ännu fler
cyklister vågar ge sig ut i trafiken.
ANNONS
www.atriumljungberg.se
INDUSTRIARVET PÅ MOBILIA
SKAPAR ATTITYD OCH SJÄL
Mobila med sitt ursprung i den gamla textilfabriken är en riktig arkitekturpärla. Tidigare dold
kulturhistoriskt värdefull arkitektur har lyfts fram och restaurerats. Platsen har utvecklats rejält
och fyllts med nya bostäder, caféer, restauranger och andra verksamheter och 2014 tilldelades
Atrium Ljungberg Malmö stads Stadsbyggnadspris för omvandlingen av Mobilia.
decennier framöver” säger Peter Svanberg,
affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.
Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg vill
skapa hållbara, attraktiva miljöer där
människor gärna vistas, arbetar och bor.
Man vill lyfta det bästa med platsen och ta
tillvara på dess unika möjligheter. Genom
att kombinera olika verksamheter som han­
Kvarter med unik prägel
Inför utvecklingen av Mobilia från köp­
centrum till ett levande kvarter med flera
▼
”Det händer mycket runt Mobilia just nu och Atrium Ljungberg
har ett bredare engagemang än de flesta. De är de första
ägarna av Mobilia som ser till hela områdets potential”.
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö
del och kontor, men också kultur, service,
restauranger och inte minst bostäder, som
på Mobilia, lever platserna dygnet runt.
Kontor och Malmös nästa torg
Mobilia, som Atrium Ljungberg äger och
driver sedan många år, utvecklas nu vidare
och förra året förvärvade man även kon­
torslokaler på Bergsgatan vid Möllevång­
en – bolagets första kontorsförvärv utan­
för Stockholm.
”Malmö är en stark tillväxtort och en
spännande stad med attityd, historia och
själ – precis som Mobilia. Vi tror på Malmö
och satsar vidare här. Vårt nästa steg i ut­
vecklingen av Mobilia är att skapa Malmös
nästa stadstorg som ska fungera under
funktioner initierade Atrium Ljungberg en
kulturhistorisk undersökning – Från manu­
faktur till köpcentrum*, för att säkerställa
att alla kulturhistoriska värden skulle be­
varas. Undersökningen slog fast, att trots
att industribyggnaderna präglats av 40 år
som köpcentrum, var de i stort sett be­
varade. Kvarterets karaktäristiska tegel­
fasader, stomme, bärande pelare och i viss
mån takkonstruktioner fanns kvar. Vissa
ursprungliga fasadutsmyckningar likaså.
Mest framträdande är norra byggnadens
fasad mot Trelleborgsvägen, spinkler tornet
och maskinhuset.
Atrium Ljungberg gjorde en satsning
för att lyfta fram byggnadernas unika indu­
strihistoriska karaktär som kombinerades
der mycket runt Mobilia just nu och Atrium
Ljungberg har ett bredare engagemang än
de flesta. De är de första ägarna av Mobilia
som ser till hela områdets potential” säger
han.
med modern arkitektur och hållbara ma­
terial. Flera tegelfasader rekonstruerades
med återvunnet tegel och gjutjärnsfönst­
ren i maskinhuset bevarades.
”Vi har gjort samma sak i Sickla i Stock­
holm där Atlas Copcos historiska industri­
område varsamt utvecklats till ett blomst­
rande stadskvarter, likaså i det gamla
Rådhuset i Uppsala som vi omvandlade
till ett modevaruhus utöver det vanliga
och där det historiska arvet blandats med
en annorlunda och spännande atmosfär”
berättar Peter Svanberg.
* Malmö Kulturmiljö, Enheten för kultur och miljö­
vård. Rapport 2008:005 av Olga Schlyter.
▼
”Malmö är en stark tillväxtort och en spännande stad med
attityd, historia och själ – precis som Mobilia. Vi tror på
Malmö och satsar vidare här”.
Peter Svanberg, affärsutvecklare Atrium Ljungberg
Malmös Stadsbyggnadspris 2014
Omvandlingen av Mobilia var framgångsrik
och Atrium Ljungberg tilldelades Malmö
stads Stadsbyggnadspris 2014. Christer
Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö
tycker att samarbetet med Atrium Ljung­
berg, som ser långsiktigt på området ur ett
helhetsperspektiv, fungerar mycket bra.
”Det finns en stor och ömsesidig förståelse
och en öppen attityd mellan oss. Det hän­
15
ODLING I CENTRUM
Banar väg
för stadsbruk
Även i en tätbebyggd stad som Malmö finns gott
om odlingsbar mark som står oanvänd. Odlingsentreprenörer och kunder som vill köpa närodlade grönsaker finns också inom stadens gränser.
Företagaren Lena
Friblick såg möjligheter
och skapade projektet
Stadsbruk.
Med bakgrund i sitt
arbete med Kryddor från
Rosengård, som lyfte odling i Malmöstadsdelen,
såg Lena Friblick en stor
potential för fler och nya Lena Friblick.
former av odling i Malmö.
– I Malmö har vi många fantastiska odlings­
initiativ, säger Lena Friblick. Det kommersiella
jordbruket har hittills funnits på andra sidan
Ringvägen, nu skapar vi Stadsbruk där dessa två
möts.
25 ODLARE IGÅNG
Med stöd av Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten, har Lena Friblicks företag
Xenofilia i samarbete med bland andra SLU och
Malmö stad nu genomfört de första faserna i
projektet Stadsbruk, och hittat mark inom staden
som står utanför detaljplan och som nu står
tillgänglig för odling.
– 25 odlare är nu redo att sätta spaden i jorden
och vill förse Malmö med grönsaker, säger Lena
Friblick. Det här är jättekomplext och jättespännande och vi är mitt uppe i att hitta metoder för
arbetet, exempelvis ska vi hitta en distributionskedja med tvättning och paketering av grönsaker
inför försäljning.
GRÖNA IDÉER GER INKOMST
En del av företagarna kommer från Rosengård
där projektets huvudkontor finns, andra är exempelvis studenter utbildade inom odling på SLU.
– Vi hittat människor som har gröna idéer,
säger Lena. Vi har varit öppna och försökt bereda en plats till dem som vill vara med och som
verkligen intresserade av att skapa en inkomst
på detta. Det här är en chans att testa om odling
är något för en själv att satsa på och då är steget
kanske lättare att skapa en större verksamhet.
Stadsbruk odlar nu i Ögårdsparken, Hyllie
och Riseberga, och nästa år finns utrymme för
flera odlingsintresserade att vara med. De odlade
grönsakerna säljs till butiker och på marknader,
som Stadens skafferi i Folkets Park.
– Vi vill göra det enkelt att odla och tanken är
att vem som helst ska kunna komma hit med lite
fröer och spontant ta en bit mark att odla på,
säger Lena Hirsch från kooperativet Concrete
Farming.
Foto: Gugge Zelander
Ta chansen att spontanodla!
Det som började som små enskilda odlingsinititaiv och "guerilla gardening" har växt till en
odlingsboom som starkt präglar Malmös gatubild. I dag odlas det på gator, bakgårdar, i
skogsdungar och på husväggar, fullt lagligt och ofta dessutom i samarbete med Malmö stad.
Lina Hirsch.
ÄTBAR ODLING
I Lindeängelund skapas odlingsterrasser
med visningsträdgårdar, bland annat som
inspiration för skolgårdsträdgårdar och för
köksträdgårdar i stadsmiljö. Ätbar odling är
det genomgående temat, liksom innovativa
lösningar för att göra odlingen tillgänglig för
alla.
– Här vill vi göra det enkelt att odla, tanken
är att vem som helst kan komma hit med lite
fröer och spontant ta en bit mark att odla på.
Redskap finns på plats, det är bara att låna
och sätta igång, säger Lina Hirsch.
HALLÅ DÄR ...
... Gert Schultz, butikschef på Ica Kvantum Emporia.
Varför satsar ni på närodlat?
– Det handlar om att värna om området vi bor
i och det är en stolthet att kunna erbjuda det
som är odlat i Skåne! Vi har ju bland de bästa
odlingsmarkerna som finns omkring oss, även om
vi inte är lika bra på att lyfta fram det som man är
på andra håll i världen. Transporterna blir mindre
dessutom. Vår ambition är att sälja så mycket närodlat som möjligt.
Vilka närodlade varor har ni i sortimentet?
– Vi räknar Skåne som närodlat, och har till exempel vår leverantör av ostronskivling, kantareller, champinjoner och skogschampinjoner i Torna
Hällestad. Vi köper grönsaker från Lillgården i
Klagshamn och färska kryddor från Kabbarps
trädgård i Åkarp. När tomaterna är i säsong kommer de från Ingelstorp på Österlen och sparrisen
från Lund. Vi vill gärna sälja det som är stadsodlat från Malmö och har anmält oss att sälja
när Stadsodlat är igång med grönsaksodling här i
Hyllie.
16
Under de senaste åren har odlingsinitiativen
i Malmö blivit så många att staden fått skapa
nya sätt att samordna dem. Under 2014 tog
antog Malmö ett övergripande stadsodlingsprogram för att bättre överblicka och ytterligare främja odling i staden.
I Seved finns sedan flera år kvartersodlingar
och en unik på vertikal odling på en husvägg
och i Enksifteshagen några kvarter bort har
Odlingsnätverket Seved även en gemensamhetsodling. Samtidigt växer en nya arena för
stadsodling fram i Lindängelund, just intill de
mer traditionella odlingslotterna i området
Vårsången.
Lina Hirsch från kooperativet Concrete Farming är Gatukontorets koordinator på plats,
med fokus på experimentell odling liksom
den pedagogiska inriktningen för skolor och
förskolor.
Och viktigast av allt, att skapa en mötesplats för utbyte av kunskap och inspiration
kring odling, inte minst för de boende i närliggande områden.
– Hela konceptet för Lindängelund och terrasserna är att inspirera och utbilda kring och
sprida tanken om hållbarhet och just nu satsar vi mycket på barn och ungdomar.
PLANER PÅ CITYFARM
Planer finns också på en framtida cityfarm
med djur som mår bra och trivs i staden.
– Det blir inget visningszoo, utan snarare ett sätt att se djur som är en viktig men
kanske bortglömd resurs för oss, säger Lina
Hirsch. Som bin, maskar i komposter och
kanske höns och vaktlar.
I en skogsdunge ett stenkast bort finns
också Malmös första skogsträdgård, Mullbärsbacken, med träd, buskar och perenna
växter, många av dem ätbara, som planteras
med skogens hållbara kretslopp som modell.
SPÄNNANDE UTFLYKTSMÅL
Lindängelund planeras som stadspark och
ett spännande utflyktsmål med botanisk trädgård, odlingslotter, koloniträdgårdar, en sjö,
skogar, ängar och festplats och färdigställs
fram till 2020. Marken var tidigare Katrinetorps gårds åkermark och hela ytan är ungefär
100 hektar, dubbelt så stor som Pildammsparken.
MER ODLING I MALMÖ
Plantparken
• Yta i Västra Hamnen där
boende, studenter, skolor
och förskolor odlar och
experimenterar på egna
lotter. www.plantparken.
obebyggd tomt i kvarter
Galeasen 1 på Fregattgatan i
Västra Hamnen.
skolor och förskolor kan
odla. www.slottstradgarden.se
malmo.se/Kultur--fritid/Idrott--
blogspot.se
Vastra-hamnen.html
Ambulerande odling
• Malmö stads första
ambulerande odlingslådor
är i år placerade på en
Slottsträdgården
• Små odlingslotter för
privatpersoner att hyra och
skolträdgård där närbelägna
Odla med Ekolivs
• Ekolivs odlar på ABF:s
mark på Spånehusvägen
46. Öppet för alla att vara
med och odla och gratis att
skörda. www.ekolivs.se
fritid/Natur--friluftsliv/Kolonier/
Temaodlingar/Odlingslador-i-
Stora Lekan
• I lekparken Stora lekan
samarbetar Sofielunds
Folkets hus med Byalaget
Sofia och Malmö stad
för att erbjuda barn
odlingsaktiviteter.
Odlingsnätverket Seved
• Ideell förening som
skapar gröna mötesplatser i
Soefielund.
www.odlingsnatverket.se
Drömmen om...
LÄGENHETER • BRF BARCELONA • VÄSTRA HAMNEN
Storlek: 2–4 r o k
Pris från: 1 745 000:Avgift från: 3 166:Inflyttning: 2015
Visning: Kontakta mäklaren
Adress: Lilla Varvsg/Kostergränd
Kontakt: [email protected]
Mer info: brfbarcelona.se
LÄGENHETER • NORRA SORGENFRI • MALMÖ
Storlek: 1–4 r o k
Beräknad inflyttning: 2017
Kontakt: [email protected]
Mer info: veidekkebostad.se/Norra-sorgenfri
I Norra Sorgenfri, strax öster om stadskärnan,
kommer du snart att kunna bo i härliga gröna
urbana omgivningar. Anmäl intresse för inbjudan
till VIP-säljstarten!
RADHUS • BRF VIKHEMS LYCKA • STAFFANSTORP
Storlek: 4–5 r o k
Pris från: 2 095 000:Avgift: 4 995:Inflyttning: 2016
Visning: Kontakta mäklaren
Adress: Vikhemsvägen
Kontakt: [email protected]
Mer info: vikhemslycka.se
LÄGENHETER • GRAND CANYON • LIMHAMN
Storlek: 1–4 r o k
Inflyttning: 2016/2017
Kontakt: [email protected]
Mer info: brfgrandcanyon.se
Bo vid naturreservat med egen odlingslott och
30 restauranger på gångavstånd.
Anmäl intresse för inbjudan till VIP-säljstarten!
LÄGENHETER • BRF LOMMA LÄGE • LOMMA
Storlek: 2–5 r o k
Pris från: 1 906 600:Avgift från: 3 480:Inflyttning: 2016
Visning: Kontakta mäklaren
Adress: Strandvägen/Hamntorget
Kontakt: [email protected]
Mer info: lommaläge.se
LÄGENHETER • BRF HYLLIE • MALMÖ
Storlek: 1-4 r o k
Inflyttning: 2016/2017
Kontakt: [email protected]
Mer info: veidekkebostad.se/hyllie
Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se
I Hyllie kommer vi att bygga för dig som vill ha ett
modernt, hållbart boende med internationell atmosfär
nära Emporia Shoppingcenter, Malmö Arena och
citytunnelstationen.
veidekkebostad.se
AUGUSTENBORG
Här kan du bo och odla på höjden
I takt med att staden blir allt tätare gäller det att slå vakt om grönytorna. Med
Greenhouse satsar MKB på ett spjutspetsprojekt för en grön och klimatsmart
livsstil där inte bara husbygget utan även växtligheten går på höjden.
MKB:s Greenhouse är ett unikt projekt som kommer att rymma en mängd olika satsningar för att
minimera miljöpåverkan och maximera trivsel
och boendemiljö. Samtidigt blir hela huset en
forskningsstation "in real life" där bland andra
Energimyndigheten och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm är med för att studera och
utvärdera de smarta lösningarna i huset[j1] .
I Greenhouse samlas mycket av det allra senaste inom miljöteknik samtidigt som själva
bygget genomförs med nya typer av byggmaterial och miljöanpassad byggteknik.
STORT INTRESSE FÖR ATT BO GRÖNT
– Huset är, kan man säga, optimerat för att göra
det enkelt att göra klimatsmarta val i vardagen och det är något som tycks uppskattas av
många, eftersom intresset för lägenheterna har
varit väldigt stort, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB.
– Tanken är att skapa ett miljö- och klimatoptimerat bra boende för våra kunder där vi
samtidigt, tillsammans med dem, kan testa och
utvärdera olika lösningar och därmed få med
oss värdefull kunskap som kan användas även
i andra projekt.
GRÖNA TAK MED SOLCELLER
Greenhouse blir miljöcertifierat som passivhus
och miljöbyggnad och kommer bland annat att
rymma gröna tak med solceller, odlingsutrymmen såväl på marken som på höjden i det 14
våningar höga huset, energieffektiva tvättstugor och avancerade lösningar för att optimera
insläppet av dagsljus. Plus möjligheter att både
styra och övervaka energianvändningen i realtid.
Totalt blir det 46 lägenheter, varav 12 etagelägenheter och två odlingskollektiv. I anslutning
till huset kommer det att finnas en ekoprofilförskola, bilpool med laddstolpar för elbilar,
separat cykelgarage och såväl individuella som
gemensamma odlingsutrymmen. Den första
etappen ska stå klar vid årsskiftet 2015/2016
och inflyttning i höghusdelen är planerad till
april 2016.
Huset är optimerat för att göra
det enkelt att göra klimatsmarta
val i vardagen. Jenny Holmquist
Greenhouse är MKB:s spjutspetsprojekt för alla som vill leva grönt och klimatsmart. De
första hyresgästerna flyttar in vid årsskiftet. Illustration: Jaenecke Arkitekter.
Tänk nytt!
KV SJÖFARAREN – MASTTORGET I VÄSTRA
HAMNEN, MALMÖ
Två föreningar med lägenheter för alla. Allt från små ettor till
stora fyror. Anmäl ditt intresse redan idag, snart säljstart!
Kontakt: Henrik Persson, 072-5001071,
[email protected]
Riksbyggen.se/sjofararen
BRF GULDSPIRAN – HOLMA, MALMÖ
Mitt i Holmas gröna kvarter bygger vi 21 nya, prisvärda
lägenheter med bostadsrätt. Alla lägenheter har balkong
och du kan flytta in i början av 2016.
Kontakt: Emma Svensson, Svensk Fastighetsförmedling,
0768-84 01 43, [email protected]
Riksbyggen.se/guldspiran
Känslan av att flytta till ett nytt hem är något utöver det
vanliga. Modern design så klart, men även smarta tekniska
lösningar och nytänkande miljölösningar. Att titta närmare
på något nybyggt från just Riksbyggen är dessutom ännu
mer speciellt. Vi utvecklar inte bara bostäder, vi är med och
förvaltar fastigheten i många år framåt. Just nu har vi nya
personliga, hållbara hem som passar alla oavsett om du är
student, har familj eller är senior.
Är det dags att tänka nytt? Välkommen till Riksbyggen.
www.riksbyggen.se/skane
BRF KÄLLBY DAL – KÄLLBY ÄNGAR, LUND
BRF MUSSLAN – NYA LINERO, LUND
Sista etappen av vårt vackra område på Källby Ängar.
55–133 kvm fördelade på 2–4 rok, alla med balkong. Anmäl
ditt intresse redan idag, snart säljstart.
Kontakt: Marie Lundström, 040-10 94 47,
[email protected]
Riksbyggen.se/kallbydal
24 moderna lägenheter med inflyttning redan i början
av nästa år. På bottenplan kan du bo i fem rok, med en
fantastisk uteplats.
Kontakt: Marie Lundström, 040-10 94 47,
[email protected]
Riksbyggen.se/musslan
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
18
44092_Riksbyggen_Skane_233x166.indd 1
2015-05-13 13:22
Vä
p
ANNONS
Möt sommaren i
Europa!
Malm

o
ö
Trave
490kr*
Morg
münd
n- och
e
dagav
gå n ga
r
Passa på att ladda upp med tax-free varor till sommarens
grillkvällar eller varför inte bara njuta av solen på en uteservering?
Med Finnlines reser du smidigt och prisvärt mellan Malmö och
Travemünde på 9 timmar.
Erbjudandet:
Sträcka: Malmö <–> Travemünde
1 bil t.o.m. 6m lång + max 5 personer*
Bokas med bokningskoden ”BIL490“
Tel. 0771 - 340 900
[email protected]
www.finnlines.se
*Priset gäller morgon- och dagavgångar från Malmö-Travemünde och v.v. Begränsat antal platser.
Bokningperiod 15.6.2015 - 31.8.2015. Resperiod 22.6.2015 - 31.8.2015. Se www.finnlines.se för fullständiga villkor.
MALMÖ LATINSKOLA
HALLÅ DÄR...
Foto: Jakob Fridholm
… Paul Svensson, stjärnkock och en av
hjärnorna bakom framtidens skolrestaurang
på Nya Malmö Latin.
Hur kan andra skolor inspireras att
minska sitt svinn?
– Hela grundbulten är att laga mat när
gästerna är där och den stora anledningen till att svinnet minskar är det i
många fall går att kylförvara maten tills
gästen är på plats, och därmed också
att laga en ny rätt av det som blir över
nästa dag. Fisken bakas efter hand och
eleverna ser hur den kommer direkt från
ugn till tallrik. Kocken bromsar de rätter
som inte går åt, det innebär att det inte
behöver bli så mycket över och mindre
mat slängs.
På Malmö latinskolan är det matupplevelsen som står i centrum. All mat lagas från grunden och med ett strukturerat arbetssätt har matsvinnet mer än
halverats. Foto: Gugge Zelander
HUR ÄR SKOLMATEN?
Malmö latinskola har minskat matsvinnet med en tredjedel genom sin satsning på att skapa
framtidens skolrestaurang. 60 procent av maten som serveras är ekologisk och i skolans
foodcourt tar grönsakerna plats på tallriken först. Eleverna väljer sedan bland rätter som
lagas utifrån efterfrågan av kockar i öppna kök.
Annie Holm,
går Natur och musik:
– Jag tycker om att äta här.
Här är alltid mycket folk och
det är en uppgradering från
högstadiet där jag gick på en liten skola och
vi satt i kyrksalen och åt. Det hände att jag
hoppade över lunchen förr, den såg ut som
tuggade hamstrar. Och jag blir trött om jag
inte äter. Nu kanske jag blir trött för att jag
äter för mycket istället!
Succé för grön skolmat
Vi lagar
all mat
här på
plats. Peter Haeggblom
Alexandra Friis,
går Estet och media:
– Det här är ett lite udda
koncept med mer att välja
på. Det är lyxigare och
finare mat. Idag äter jag spagetti och sallad,
köttfärssåsen var slut när jag kom.
Émile Petersen,
går Film och Media:
– Jag tycker att det är
jättegod mat och sallad.
Ibland är det för långa köer
och för lite plats, annars är det bra. Jag har
för vana att alltid äta upp, men jag vet att folk
ofta tar till sig mer än de orkar äta.
Emily Cheesman,
går Teater:
– Jag tycker att maten är
jättebra, den är nyttigare
än tidigare. Och variationen
är större, jag tycker att vi är väldigt lyckligt
lottade.
Daniel Ödlund,
går Teater:
– Jag är ganska kräsen,
så för mig är det bra att
det finns flera alternativ
att välja på. Förr hände det att jag bara åt
knäckebröd till lunch, men just idag äter jag
kyckling och grönsaker med ris till.
20
900
Drygt så många elever äter
lunch varje dag i restaurangen.
Klockan närmar sig lunchtid och aktiviteten i
Malmö latinskolas restaurang Choice är i full
gång. Kön ringlar lång till det öppna köket, där
kockar lagar dagens rätter. Vid stationen där
eleverna hämtar tallrikar finns olika varianter
av varma och kalla rotfrukter och grönsaker
och många av eleverna har redan halvfulla tallrikar när de kommer fram till serveringen.
– Det här är absolut ingen buffé, säger kökschef Peter Haeggblom. Vid bufféservering blir
svinnet som störst. Eleverna väljer en av dagens rätter och alla får dagens grönsaker.
Peter Haeggblom har 20 års erfarenhet av att
driva restauranger och har tillsammans med en
projektgrupp arbetat med att ta fram det nya
skolrestaurangkonceptet som projektledare.
Här är det inte bara maten på tallriken, utan
hela matupplevelsen som står i centrum. Ljudmiljön i restaurangen är specialdesignad och
på en av väggarna skapar vertikal grönska en
lugnande känsla.
LYFTER GRÖNT PÅ NYA SÄTT
Matdoften sprider sig från det öppna köket.
– Vi lagar all mat här på plats, säger Peter
Haeggblom. Eleverna ser kockarna arbeta och
kan fråga om de undrar något om maten.
Hur maten presenteras har betydelse för vad
som väljs, och vad som äts upp, och Peter har
experimenterat med olika sätt att presentera
menyn.
– När vi skrev vegetarisk lasagne på menyn
gick det åt tre serveringsbleck av den rätten.
När vi nästa gång beskrev den som lasagne
med zuccini gick det åt åtta bleck, av exakt
samma rätt, säger Peter Haeggblom. Att servera
mer grönsaker är bra av hänsyn till miljö och
hälsa, och dessutom är det bra ur ett ekonomiskt perspektiv.
VÄGER MATAVFALL
I köket görs alla rätter från grunden och rå-
varukostnaderna ligger inte högre än på andra
skolor.
– Personalkostnaderna är lite högre eftersom
vi nästan uteslutande har anställt kockar med
stor arbetslivserfarenhet. Men när vi ser på
helheten blir den ekonomiska skillnaden marginell.
Svinnet från eleverna har minskat med en
tredjedel, vilket också ger avtryck ekonomiskt
sett.
I diskrummet, där överbliven mat slängs, sitter en lista som varje dag uppdateras med hur
mycket mat som har slängts dagen innan och
hur mycket som slängts hittills i år. Den uppdateras även med många portioner mat svinnet
motsvarar och vad den mat som kasserats har
kostat.
STOR ANDEL EKOLOGISK MAT
Varje dag äter drygt 900 elever i restaurangen
och ungefär 60 procent av maten som serveras är ekologisk. För Malmö skolrestauranger i
stort är siffran ännu högre.
– 65 procent ekologiskt är beundransvärt
med tanke på att det är en så stor verksamhet
vi bedriver, säger Gunilla Berggren, koststrateg vid Malmö stad Skolrestauranger. Vi driver
skolrestauranger på alla kommunala grundoch gymnasieskolor i kommunen, strax under
90 restauranger, alla utom Värnhemsskolan där
kockeleverna sköter skolrestaurangen.
Att Malmö latinskola ligger något lägre i andel ekologisk mat beror delvis på att en del av
de råvaror de efterfrågar ännu inte finns ekologiska hos leverantörerna.
– Vi har en aktiv dialog med våra leverantörer, de vet vilket håll de är på väg, säger Gunilla Berggren. Det gäller att vara tydlig med
att nyheter bara är intressanta för oss om de är
ekologiska.
Senast 2020 ska all mat som serveras i Malmö stad vara ekologisk.
Havsnära, stadspuls
eller något helt nytt
Masthusen, i hjärtat av Västra hamnen, blomstrar nu med
nya hyresrätter, äldreboende, studentbostäder och gym. Allt
detta på ett hållbart sätt. Masthusen är, som första stadsdel i Norden, hållbarhetscertifierat enligt BREEAM Communities.
I stadsdelen möts kollegor, boende och besökare. Service finns runt
knuten med både apotek, Malmös bästa ICA Maxi, systembolag, gym,
restaurang och café. Välkommen hit!
Vi är en aktiv och långsiktig fastighetsägare som tillsammans med
Malmö Stad och marknadens aktörer har ambitionen att utveckla
Malmö och Öresundsregionen på lång sikt.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer:
Andreas Ivarsson, tel 040-20 63 41
www.diligentia.se
www.masthusen.se
GESTALTAD LIVSMILJÖ
Foto: Ewa Levau
Malmö leder
arbetet för ny
arkitekturpolitik
Mitt Odla, en gårdsodling på Möllevången av och med boende i fastigheten.
MALMÖ VÄXER.
DET GILLAR VI.
När Malmö växer vill vi bidra med hållbara
boendemiljöer och arbetsplatser där
människor trivs och stannar kvar länge.
Därför satsar vi på samarbeten som ger unga
en meningsfull fritid och bättre skolresultat.
Utöver det erbjuder vi unga sommarjobb,
praktik- och lärlingsplatser i Malmö och Lund.
STENAFASTIGHETER.SE
22
Christer Larsson har under sina tio år som stadsbyggnads­
direktör varit med om att rita om Malmökartan i grunden.
Nu utreder han på regeringens uppdrag en ny politik
för arkitektur, form och design – och där kommer
erfarenheterna från arbetet med hållbar stadsutveckling i
Malmö väl till pass.
– Vi behöver stärka arkitekturens, formens och designens roll för att kunna
lösa samhällets stora utmaningar och
här har Malmö fungerat som ett föredöme på många sätt, säger Christer
Larsson, som just nu pendlar mellan
Malmö och Stockholm i sina dubbla
roller som stadsbyggnadsdirektör och
regeringens specielle utredare.
– Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar utveckling har varit
vägledande i den nya översiktsplanen, där vi tagit fasta
på just hur vi kan använda
den byggda miljön för att skapa hälsa och social hållbarhet.
son. Med en väl genomtänkt bebyggelse i staden, en gestaltad livsmiljö,
kan vi bidra till att skapa goda livsbetingelser i vardagslivet för alla som bor,
verkar och besöker staden.
– Ytterst handlar det också om att
vi bygger städer som är utformade så
att välfärden kan distribueras på ett så
effektivt och rättvist sätt som
möjligt. Jag skulle till och med
vilja gå så långt som att påstå
att frågan hur vi gestaltar våra
livsmiljöer är livsviktig för hela
samhällets utveckling.
SPÄNNANDE FAS I MALMÖ
I Malmö pågår en mängd olika
stadsutvecklingsprojekt, där
Nu fokus ligger på att skapa en
PRISAT PLANARBETE
Malmökommissionens arbete
är god kombination av social,
har uppmärksammats i många
det miljömässig och ekonomisk
hållbarhet.
olika sammanhang, bland an– Västra Hamnen, Hyllie och
nat genom att Malmö stad dags att ta ytförra året fick Sveriges Arki- terligare steg kvarteren kring Malmö Live är
bra exempel på hur vi med getekters planpris.
för att skapa nomtänkt stadsplanering kan
– Många städer står införtäta staden och riva barriäför samma utmaningar som ekonomisk,
Malmö med en snabbt väx- ekologiskt och rerna mellan såväl människor
som olika stadsdelar.
ande befolkning och där kan
Med den nya översiktsplaarkitekturen, formen och de- social hållbarsignen – alltså de verktyg vi het. Christer Larsson nen som utgångspunkt är vi
använder för att gestalta våra
nu inne i en spännande och inlivsmiljöer – vara en vital faktensiv fas där fokus är att förtor för att utveckla attraktiva och håll- täta och knyta samman stadens olika
delar ännu mer, via exempelvis Rosenbara städer som klarar tillväxten.
gårdsstråket och Amiralsstaden, menar
Christer Larsson.
GESTALTAD LIVSMILJÖ
– Jag brukar få frågan när vi är klara
Begreppet "gestaltad livsmiljö" är
centralt i både planeringen av Malmö med allt byggande och mitt svar på
och arbetet med att utforma en ny ar- den frågan är enkelt – aldrig. Malmö
kitekturpolitik. Men vad betyder det är en stad i ständig rörelse, en stad
som engagerar och förmår att leverera
egentligen?
– Det handlar ytterst om att vi sätter och som inte räds att hantera de stora
in stadsbyggnad och stadsutveckling utmaningarna. Det ska vi vara både
i ett större sammanhang, där vi utgår glada och stolta över.
från människan, säger Christer Lars-
23
ANNONS
Sedan starten med musselodling har över åtta miljoner musslor, 20 000 per kvadratmeter, fötts upp bara i Malmö. Foto: Michael Palmgren SEA-U Marint Kunskapscenter
Stor potential för musselodling i Öresund
Kan ge renare vatten och nya jobb
Under havsytan i Öresund gömmer sig norra
Europas största musselbank, där miljarder musslor
helt naturligt renar havet. För att reningen ska ge
större effekt behöver musslorna skördas. Genom
ett gemensamt forskningsprojekt ser Malmö stad
och SEA-U Marint Kunskapscenter på metoder för
musselodling och på nya sätt att använda musslorna efter skörd.
I Öresund finns hela 75 kvadratkilometer havsbotten
som är täckt med musslor.
– Musslan erbjuder en fantastisk ekosystemtjänst
när den bekämpar övergödningen helt naturligt, säger Rasmus Fredriksson, projektledare för musselodling vid Malmö stads miljöförvaltning. Men så länge
de är kvar i vattnet ger de ingen nettoeffekt.
Utanför Ribersborgsstranden bedriver Malmö stad
och SEA-U Marint Kunskapscenter sedan 2010 ett
utvecklingsprojekt med musselodling.
– Eftersom ingen odlat musslor i Öresund tidigare
visste vi inte vilken metod vi kunde använda, säger
Martin Karlsson, marinbiolog och projektledare på
SEA-U.
Alternativ till våtmarker
De första försöken gjordes med Long line-odling,
en metod som används framgångsrikt i Bohuslän
där tunnor som flyter vid havsytan håller repen där
musslorna växer på plats. Metoden visade sig dock
mindre lämpad för väderförhållandena i Öresund
och efter en hård vinter med stor isdrift havererade
odlingen.
– Vi har testat flera metoder för att hitta den rätta i
Öresund, och odlar nu på nät som hänger från bojar
nedsänkta under vattenytan, säger Rasmus Fredriksson.
Musslor renar vatten från
bland annat kväve och fosfor,
några av de ämnen som ställer
till stora problem med övergödning i haven när de läcker
ut från bland annat jordbruk,
reningsverk och trafik.
– Vanligtvis är åtgärden mot
övergödning att anlägga våtmarker uppströms i åarna, säger Rasmus Fredriksson
Rasmus Fredriksson. Men det
innebär att jordbruksmark tas
i anspråk och därmed konkurrerar man med livsmedelsproduktion.
– Musselodlingarna kan
tvärtom bidra till livsmedelsproduktion, samtidigt som de har
samma reningseffekt som våtmarker på samma yta, fortsätter
Martin Karlsson.
Martin Karlsson
Möjlig musselskörd från bron
Odlingen kan dessutom bli ekonomiskt lönsam vid
rätt avsättning för musslorna.
– Biogasproduktion var ett tänkbart alternativ, men
det är dyrt att producera gas på musslor och känns
dessutom etiskt svårt att odla djur för att göra gas,
fakta om projektet
Pilotprojektet med musselodling i Öresund ingår i ett större EU-projekt kallat BUCEFALOS som är ett samarbete
mellan Malmö stad, Region Skåne och Trelleborgs kommun. Projektet delfinansieras av EU:s miljövårdsfond LIFE+..
säger Rasmus Fredriksson. Istället ser vi på lösningar
som musselmjöl till fiskfoder.
Musselskalen kan malas till ett kalkrikt pulver att
använda som jordförbättrare eller som kalkberikare
i sjöar.
I projektet undersöks också möjligheten att skörda
musslor i Öresund, exempelvis från Öresundsbrons
54 bropelare där musslor växer i ett decimetertjockt
lager.
– Om vi skulle börja med att skörda i ena änden
av bron så är vi tillbaka vid den första pylonen igen
efter 5-6 år och så är nya musslor redo att skördas,
säger Rasmus Fredriksson. Så kan vi fortsätta utan
att skada bottnar eller ta av det naturliga kapitalet
musslor i havet.
– Den primära miljötjänsten är redan gjord när vi
plockar upp musslorna ur havet, säger Martin Karlsson. Men det är levande djur vi handskas med, så vi
ska också kunna använda musslorna till något vettigt
efter skörd.
Möjlighet att skapa jobb
Den bästa metoden för avsättning vill de arbeta
vidare för att hitta.
– Vi har tagit fram en odlingsmetod som fun­ge­r­ar,
och vet att det här är en ekosystemtjänst värd att satsa
på antingen för kommuner och nationella myndigheter eller för privata aktörer, säger Rasmus Fredriksson.
– Det här går att göra så lönsamt att det är en affär­s­
idé. Här finns goda förutsättningar för att skapa jobb,
säger Martin Karlsson.