ÅRSBERÄTTELSE 2014 - Svenska missionsrådet

1
ÅRSBERÄTTELSE 2014
2
Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma
E-post: [email protected]
Webbplats: www.missioncouncil.se
Telefon: +46 (0)8 453 68 80
Tryck: Print One
Redaktör: Ninna Ekstrand
Form: Ingela Westling, Bitoki Design
Copyright: 2015 Svenska missionsrådet
ISSN: 1651-2243
Innehåll
INLEDNING
Intervju med Eva Christina Nilsson och Mattias Ingeson ........................................... 4
MEDLEMMAR
Axplock ur medlemmarnas verksamhet.................................................................................. 6
Läkarmissionen ny medlem i SMR............................................................................................. 17
UTVECKLINGSSAMARBETE
Bidragsförmedling ................................................................................................................................. 18
SMRs humanitära arbete.................................................................................................................. 20
Verktyg för rättighetsbaserats arbete................................................................................... 22
Avvikelseärenden – bra eller dåligt?....................................................................................... 22
En ny generations kvinnorättskämpar................................................................................... 23
PÅVERKAN
Biståndspolitisk hearing inför valet ........................................................................................ 24
Lansering av rapporten Religionsfrihet för alla............................................................. 26
Religion och utveckling..................................................................................................................... 27
MÖTESPLATSER
Mötesplatsstrategi ................................................................................................................................ 28
Fördjupad handläggarkurs .............................................................................................................. 29
SMRs medlemsdagar 2014 ............................................................................................................... 30
Space for Grace i Mombasa ........................................................................................................... 31
EKUMENISK SAMVERKAN
Ekumenisk samverkan ........................................................................................................................ 32
Missionsteologisk arbetsgrupp ..................................................................................................... 32
Samråd om situationen i Syrien och norra Irak ............................................................. 33
Årskonferens och årsmöte i Örebro ........................................................................................ 34
PERSONAL
SMRs kansli ................................................................................................................................................. 36
MEDLEMSDAGARNA 2015
ÅRSREDOVISNING
............................................................................................................
38
...............................................................................................................................
40
3
”Det har varit ett
händelserikt år när
vi ser tillbaka, sammanfattar Eva Christina Nilsson och Mattias Ingeson.
FOTO: NINNA EKSTRAND
Värdegrundsarbetet
– en hälsokontroll
Det har varit ett händelserikt år för Svenska missionsrådet.
Bland annat har ett värdegrundsarbete pågått under året.
Jag träffar Mattias Ingeson, Svenska missionsrådets ordförande, och Eva Christina Nilsson, Svenska missionsrådets general­
sekreterare, för att prata om betydelsen av en uppdaterad
värdegrund och om att vara en organisation i rörelse.
4
dan då att samarbete är nödvändigt i ett missionsARBETET MED DEN NYA värdegrunden startade i
ett trångt och varmt rum på Fryshuset i Stockholm.
och utvecklingssamarbete. Vi behöver varandra
– Att lämna sammanträdesrummet och träffas
för att levandegöra evangeliet, säger Eva Christina
Nilsson.
på en plats där människor möts och samhällsengagemanget är stort var värdefullt, säger Mattias
SMRs nuvarande värdegrund antogs 2005. Men
Ingeson.
nu har den skrivits om. Eva Christina och Mattias
Det var i mars 2014 som styrelsen och personal
berättar varför:
från kansliet första gången träffades för att dis– En värdegrund är grunden man bygger sin
verksamhet på. Den ska visa vilka värderingar som
kutera värdegrunden utifrån de olika avsnitten i
är väsentliga och vara relevant för sin tid och hitta
Kyrkornas världsråds missionsdokument, Tillsamsitt språk. Den blir på sätt och vis en hälsokontroll
mans för livet.
av organisationen. Det handlar också om att både
I SMRs historia har det nog alltid funnits en
för oss själva och för andra förtydliga vilka vi är och
värdegrund, även om den inte varit nedskriven på
vilket uppdrag vi har.
det sättet som den är idag.
Processen har ägts och drivits av styrelsen, men
– Troligen lades grunden redan på missions- det har varit viktigt att involvera medlemsorganikonferensen i Edinburgh 1910. Man förstod nog re- INLEDNING
Vi behöver varandra för
att levandegöra evangeliet.
sationerna och kansliet, vilket har gjorts genom
bland annat medlemsdagarna.
Vad ska då en värdegrund förmedla?
– Jag tycker att den ska säga något om identitet, om vem man är och vad som är viktigt för organisationen, säger Eva Christina. Den är en sorts
värderingsmässig verksamhetsplan.
– Den ska svara på ett varför, fortsätter Mattias.
Värdegrunden är även ett teologiskt dokument som
beskriver grunden för det uppdrag vi har och som
handlar om tjänande.
– Vi lever idag i ett samhälle där olika värderingar blir tydligare och då inte enbart i samförstånd. Om vi nu tycker att alla människor har lika
värde, då måste det ju prägla vilken verksamhet vi
bedriver, säger Eva Christina.
– I detta läge finns det två vägar att välja mellan, antingen släta ut sin värdegrund och försöka
passa in och smyga med eller förtydliga för sig själv
och andra vilka vi är och varför. Vi har valt att försöka förtydliga och inte bara peka på ett gammalt
dokument utan ha något färskt att peka på. Vi har
tänkt efter, och det här är vi, säger Mattias.
– Sen är det viktigt att styrelsen och medlemmarna känner att detta är en värdegrund som är
deras, fortsätter Mattias. SMR har en vision att vara
starkt medlemsdrivet med engagerade medlemmar.
De behöver känna att det som SMR står för, det vill
de backa upp. Att det finns en gemenskap och kraft
som de vill vara en del av. Därför tror och hoppas jag
att värdegrunden fyller en särskild funktion.
Glimtar från året som varit
Förutom värdegrundsarbetet har det hänt mycket
annat inom SMR. Jag ber Eva Christina och Mattias att göra en liten återblick från året som varit.
– Årskonferensen i Örebro tillsammans med
Sveriges kristna råd var värdefull. Där fick vi ge-
mensamt utmanas under temat Över gränser. Under året har vi tagit nya steg i samarbetet med SKR.
Samtidigt som SMR och SKR är två ekumeniska organisationer med mycket gemensamt, är de också
ganska olika och det i sig är en utmaning, säger Eva
Christina.
En annan utmaning är det humanitära arbetet.
Det växande förtroendet från Sida manifesterades
tydligt i HUM-avtalet.
– Att vid årsavstämningen få höra en tjänsteman på Sida säga att de förstår att religion och
utveckling hänger ihop och att SMR vet saker som
inte de vet och att de ser oss som en resurs, det var
ett slags genombrott, säger Mattias.
– Att få till ett så stort verksamhetsområde som
HUM ger också utmaningar, men fungerar vi ska vi
också klara av sådana utmaningar. Det sker förändringar, vi står inte still, och det är ett hälsotecken,
säger Eva Christina.
– Man vinner förtroende genom att åta sig uppgifter och utföra dem väl. Vi vill bygga SMR framåt
och göra SMR relevant, och då ska vi suga åt oss
uppgifter som ligger inom vårt område och vi ska
göra det bra, för då följer det nytt förtroende på det,
säger Mattias.
Året har präglats av tillväxt, och det märks även
på kansliet. Ny personal har anställts och lokalerna
har byggts om för att rymma fler och för att vara
mer funktionella. Vid årsmötet 2014 fick SMR en
ny medlem, Läkarmissionen. Medlemsdagarna har
haft många deltagare och deras engagemang har
varit stort.
– Man märker att det händer mer mellan medlemmarna, att de hittar varandra i gemensamma
insatser, och det är vår förhoppning att sådant
samarbete ska öka i framtiden, avslutar Mattias
och Eva Christina.
Ninna Ekstrand
Styrelsen
ORDFÖRANDE
Mattias Ingeson, Erikshjälpen
ORDINARIE LEDAMÖTER
Yusuf Aydin, Syrisk-Ortodoxa
kyrkan
Bo Paulson, Individuell
Människohjälp
Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan
Helena Engkvist, Folk&Språk
Helena Nyström, KFUM Sverige
Kati Hirvonen, PMU interlife
Kjell Bonerfält, Evangeliska
Frikyrkan
Sven-Erik Fjellström, Svenska
kyrkan
ERSÄTTARE
Henrik Alberius, Caritas Sverige
Leif Larsson, MAF Sweden
Gustaf Ödquist, Life & Peace Institute
STYRELSENS PRESIDIUM
Helena Engqvist, Sven-Erik Fjellström
och Mattias Ingeson
5
Unga människor får möjlighet
till yrkesutbildning och arbete
genom byutvecklingsprogram
i Elfenbenskusten.
FOTO: ANDERS MÅRTENSSON
/BARNMISSIONEN
Axplock
ur medlemmarnas verksamhet
Under ett år gör våra medlemsorganisationer och deras sam­
arbetsorganisationer många insatser av olika slag. Det går
inte att berätta om allt de gör, men här ger organisationerna
små glimtar från vad som har hänt under 2014.
6
I skolorna tränas barnen en gång
i månaden i vad de ska göra när
en cyklon drabbar deras område.
FOTO: PER BOLLING/ADRA
MEDLEMMAR
ADRA Sverige
Jordbruksprojektet skapar förutsättningar för pojkarnas
utbildning. FOTO: GÖRAN ZETTERLUND/ARKEN
Varje år hotas människorna längs Bangladeshs
kust av cykloner som kan svepa in över landet
och krossa allt i sin väg. Många människoliv har
gått till spillo för att befolkningen inte har blivit varnad i tid. Tillsammans med invånarna i en
del av Khulnadistriktet har Adventistsamfundets
biståndsorganisation ADRA Bangladesh skapat
varningssystem som gör att människorna i området snabbt får veta när en cyklon närmar sig
och kan föra varningen vidare till sina grannar.
I områdets fem skolor har barnen fått öva på hur de
ska skydda sig när en cyklon drabbar dem. Barnens
föräldrar säger att de själva lär sig av sina barn hur
de ska rädda sina liv och sin boskap när cyklonen
kommer.
Församlingen Arken
Arken har sedan 2005 stött fattiga pojkar i Katmandu, Nepal, med utbildning och hälsovård.
Utifrån ett förslag från ledarna på pojkhemmet har
vi tillsammans startat och utvecklat ett jordbruksprojekt med djurhållning, mjölkproduktion och
odling av olika grödor. Projektet har redan börjat
ge vinst och hjälper pojkhemmet att bli mer självförsörjande. Pojkar som kommer från en bakgrund
av missbruk och kriminalitet har fått en ny framtid
och idag är två av dem anställda i projektet.
På utvecklingscentret för flickor i Kolkata, Indien, har en hälsoklinik byggts, som i samarbete
med organisationen Hope Hospital kommer att
ge flickorna och lokalbefolkningen grundläggande
hälsovård, vaccinationer och rådgivning.
Barnmissionen
Genom Barnmissionens avdelning Devent pågår
entreprenörsutbildningar och samhällsutvecklings­
program i Kenya, Uganda och Elfenbenskusten ge­
nom samarbetspartner knutna till den lokala organisationen The Navigators.
Flera hundra unga människor genomgår årligen
utbildning för att kunna utveckla affärsidéer och
inkomstgenererande verksamheter. I Kenya engageras människor via det så kallade SEAL-konceptet
i att ta och kräva ett större samhällsansvar.
logsamtal kring mänskliga rättigheter kan bli en
väg till större medvetenhet och tilltro till likavärdesprincipen. Oavsett vilket land man växer upp i
som döv ska inte funktionsnedsättningen och inte
heller kön, sexuell läggning eller religion få vara
hinder för personlig utveckling och medskapande.
Erikshjälpen
Under 2014 arbetade barnrättsorganisationen
Erikshjälpen med ett drygt hundratal utvecklingsinsatser i 24 länder med fokus på barns rätt till
utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Att
barnen är med och påverkar sina liv är centralt för
Erikshjälpen. Genom att låta barnen vara delaktiga och få vara med och bestämma tror Erikshjälpen att ett bättre slutresultat kan uppnås.
Dövas Afrikamission (DAM)
Dövas Afrikamission arbetar utifrån principen att
döva i vår värld ska ha rätt till ett liv där medskapande och acceptans är en självklarhet, oavsett var
man är född.
Ett treårigt projekt kommer att startas under
2015 med mål att stärka och stimulera döva i
Tanzania och Sverige utifrån rättighetsfrågor. Dia-
7
Lärare på
Mwangaskolan.
FOTO: DÖVAS
AFRIKA MISSION
FOTO: HELENA
HÄGGQVIST
/ERIKSHJÄLPEN
MEDLEMMAR
En sjuk man transporteras
till sjukhuset i Kingoyi.
FOTO: KIMY KONDE
/EQUMENIAKYRKAN
I mitten av februari drabbades Albanien av
de svåraste översvämningarna på över 50 år.
Vi är glada att vi snabbt kunde få iväg nödhjälp.
Equmeniakyrkan
8
Equmeniakyrkan tog under 2014 fram ett missionssynsdokument för det nationella och det internationella arbetet, Mission som förvandlar världen. Kontakterna med samarbetskyrkan i Syrien
har ökat med humanitärt stöd och besök i landet.
Ökat stöd har getts till hälsovård, pastorsutbildning och utvecklingssamarbete i de båda Kongorepublikerna.
700 ungdomar från Sverige och samarbetskyrkorna har de senaste åren deltagit i Lärjungaskolan
Apg 29 i olika delar av världen. Ömsesidighet i mission ökar genom fler missionärer till Sverige samtidigt som rekrytering pågår för insatser av svenska
medarbetare i andra länder.
Evangeliska Brödraförsamlingen
(EBF)
Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm fortsätter sitt arbete i Lettland, Tanzania och Albanien.
I Tanzania får 200 föräldralösa barn möjligheter
till en bra start i livet. Vi tar ansvar för allt som rör
deras skolgång. I Albanien är Klas Lindberg, präst
i EBF, tillsammans med prästerna Håkan Sunnliden och Jörgen Böjtler från Danmark, involverad i
en nationell ledarutbildning för ledarna i Europas
yngsta lutherska kyrka, den Luthersk-herrnhutiska
kyrkan i Albanien. I mitten av februari drabbades
Albanien av de svåraste översvämningarna på över
50 år. Vi är glada att vi snabbt kunde få iväg nödhjälp till 50 drabbade familjer.
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
(EFS)
2014 präglades EFS internationella mission dels
av en växande skara missionärer, dels av kontakter
med nya platser och länder i Asien och Europa. Under 2014 sändes sex nya missionärer ut, och EFS
har nu fjorton utsända missionärer i Etiopien och
Tanzania.
På grund av den allt allvarligare situationen i
Syrien och norra Irak beslutade EFS att starta en
10-årsjubileum på Bethesda
Children Ministry i Nakuru Kenya.
FOTO: ERIK J ANDERSSON/EVANGELISKA
LUTHERSKA MISSIONEN
insamling till förföljda kristna och andra minoriteter. Detta lede till nya samarbeten i norra Irak för
stöd till humanitärt arbete i regionen.
Evangeliska Frikyrkan (EFK)
Att arbeta för barn och barns rättigheter är ett viktigt fokusområde för Evangeliska Frikyrkan, och
det görs på många olika nivåer, både praktiskt,
genom förändring av attityder och påverkan på
makthavare. Frågan är högaktuell även i vår egen
världsdel.
I två områden i Belgrad har 153 romska barn
med familjer fått hjälp och stöd att slutföra sin
grundskoleutbildning. Det lokala arbetet som görs
genom vår samarbetspartner, Bread of Life, har
fått genomslag och blivit nationell norm i Serbien,
och även uppmärksammats av tidigare EU-minister Birgitta Olsson.
Evangelisk Luthersk Mission (ELM)
Under 2014 firades 10-årsjubileum på Bethesda
Children Ministry i Nakuru, Kenya. Bethesda är
en gatubarnsverksamhet som Evangelisk Luthersk
Mission (ELM) var med och startade och fortfarande stöder ekonomiskt. Bethesda når ut till gatubarnen i staden och driver ett rehabiliteringscenter.
De driver också en förskola för ett 50-tal barn från
den närliggande slummen för att förebygga att de
hamnar på gatan.
I norra Peru har ELM sju missionärer som arbetar med evangelisation, församlingsarbete och
studentmission. Studentarbetet påbörjades under
hösten 2013 och under har det utvecklats vidare.
Nu finns det regelbundna studentgrupper på universitetet och det arrangeras regelbundna studentläger, både lokalt och regionalt. Via studentarbetet
har flera peruanska ungdomar fått möta Jesus.
Evangeliska Östasienmissionen
(EÖM)
På begäran av kyrkan i Kina har EÖM översatt missionärsbrev och missionstidningar från 1887 och
fram till 1930-talet från svenska till mandarin. Boken Min farfar i Kina av Mick Lidbeck trycks nu i
tredje omarbetade upplagan. Den har tillsammans
med boken Med en get som ressällskap av Anna
Haglund Slevin fått ett fint mottagande både av
myndighetspersoner och i kyrkorna. EÖM vill genom detta historieprojekt återge kyrkan i Kina dess
skrivna historia, som gått förlorad genom kulturrevolutionen.
EÖM fortsätter att arbeta bland många gömda
barn med funktionshinder i flera projekt. I Mongoliet ges stöd till rehabiliteringsarbete och i Japan
till församlingsarbete.
9
MEDLEMMAR
Ekologiskt odlingsprojekt i Nepal.
FOTO: ERIK TÖRNER/IMS BILDARKIV
Folk&Språk
Ett av Folk&Språks Sida-stödda alfabetiseringsprojekt finns i Kamerun och handlar mycket om
mänskliga rättigheter. Materialet som tagits fram
för projektet ligger till grund för diskussionsgrupper och ger en påtaglig positiv förändring av människors liv.
Andra församlingsstödda projekt kring bibel­
översättning och alfabetisering berör över 100 talade språk och teckenspråk. Människors modersmål
och kultur bevaras genom språkutvecklings- och
översättningsarbetet, enskilda språkkommittéer
stärks och människor får en chans att göra sin röst
hörd i sitt samhälle.
Individuell Människohjälp (IM)
I Nepal har ca 29 grupper (med totalt 1 500 hushåll)
fått utbildning i ekologisk odling under 2014. Detta
har lett till att familjerna som deltagit har fått en
bättre diet med större intag av grönsaker som ger
viktiga näringsämnen, inte minst för små barn och
gravida kvinnor. Överskottet av jordbruksprodukter
har kunnat säljas på den lokala marknaden, vilket
har lett till ökade inkomster för familjerna. Deltagarna har lärt sig jordförbättrande markvårdsteknik,
vilket i sin tur ger ökade utkomstmöjligheter på sikt.
International Aid
Services (IAS)
Antalet humanitära insatser ökade under år 2014
och omfattade länderna Sudan, Sydsudan, Uganda,
Kenya, Etiopien och Niger. Insatserna har hanterats av våra landkontor i respektive land. Återkommande torka och konflikter skapade stora behov för
insatser inom vatten, sanitet och utdelning av mat.
Fantastiskt att få vara och rädda liv!
10
Några av de kvinnor som skaffade äktenskapscertifikat
efter en av lektionerna i Läsa för livet-materialet.
FOTO: PERSONAL/FOLK&SPRÅK
Katolska kyrkan/Caritas
Biståndsdelen av det internationella arbetet i den
katolska kyrkan i Sverige utförs i första hand ge-
Matutdelning i Kenya.
FOTO: ANDREAS
ZETTERLUND/IAS
nom Caritas Sverige. Medel som samlas in under två
årligt återkommande kampanjer slussas genom det
världsvida Caritas-nätverket ut till de behövande.
Vid stora katastrofer görs riktade insamlingar.
Lokala Caritas-grupper i församlingarna stöder
egna projekt utomlands. Men mer internationellt
arbete utförs, bland annat genom Missio som förmedlar stöd till lokalkyrkor i andra världsdelar liksom till missionen.
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Syd­sudan, Organization for Nonviolence and Development (ONAD), har under 2014 tagit en ledande
roll i civilsamhällets påverkansarbete i relation till
fredsförhandlingarna mellan de stridande parterna
i landet. Trots en mycket svår humanitär situation har ONAD kunnat fortsätta att utbilda ledare
för olika religiösa och etniska grupper i ickevåld.
ONAD och personer som gått deras ickevåldsutbildning har också startat fredsklubbar på sex skolor i huvudstaden Juba. Där får eleverna möjlighet
att prata om kriget, om ett samhälle utan våld och
hur man kan lösa konflikter på fredlig väg.
– Det är så lätt att bli uppgiven, att börja tänka
att krig är naturligt och att vilja använda våld mot
dem som inte vill samma sak som vi. Jag har sett
Najwa Salbistor är en av dem som
gått ONADs ickevåldsutbildning och
hon har startat en fredsklubb.
FOTO: KRISTNA FREDSRÖRELSEN
det hos så många jag möter. Kriget föder mer krig,
mer våld. Jag vill vara med och förändra, säger
Najwa Salbistor, en av dem som har gått ONADs
ickevåldsutbildning och startat en fredsklubb.
Kväkarhjälpen
Att värna människors värdighet är en grundtanke
i SUS (organisation för hjälp till självhjälp) arbete
bland de allra fattigaste i nordöstra Bangladesh.
Samarbetspartnern SUS fortsätter att utveckla sitt
arbetssätt där olika projektområden integreras och
engagerar hela byar. Därtill har vi under 2014 haft
glädjen att få vara delaktiga i Svenska missionsrådets
pågående Learning Review om gender och religion.
11
Bybesök under Learning Review.
FOTO: SUE GLOVER FRYKMAN
/KVÄKARHJÄLPEN
MEDLEMMAR
En flicka i Honduras som får utbildning genom Läkarmissionen.
FOTO: HANS JÖRGEN RAMSTEDT
/LÄKARMISSIONEN
Lepramissionen Sverige
En kvinna som ingår i en självhjälpsgrupp i leprabyn Durgh, Indien.
FOTO: BARBRO AGNESTRAND/LEPRAMISSIONEN
12
Dr. Kumar, chefsläkare
på leprasjukhuset
i Champa, Indien.
FOTO: BARBRO AGNESTRAND
/LEPRAMISSIONEN
Under mottot Hälsa, Hopp och Rättvisa sprider Lepramissionen information i Sverige om sjukdomen
lepra och de många lepradrabbades utanförskap
och diskriminering. Lepramissionen stöder också
utvecklingsinsatser och bedriver påverkansarbete
i Nigeria, Kongo, Burma, Indien, Sydsudan och
Bangladesh. Fokus i insatserna är integration av
lepradrabbade, deras familjer och byarna där de bor.
Lepramissionen samarbetar med The Leprosy Mission International med arbete i ett 50-tal länder.
Läkarmissionen
Läkarmissionen har under år 2014 bedrivit utvecklingssamarbete med partnerorganisationer i 42
olika länder, med fokus på länder i Afrika. Läkarmissionens arbete sker inom fyra fokusområden:
utbildning, social omsorg, självförsörjning och humanitärt bistånd.
Av utbetalade medel, totalt ca 82 miljoner kronor, går en tredjedel vardera till social omsorg och
utbildning. Inom utbildningsområdet har alfabetisering och yrkesutbildning varit i fokus under det
gångna året. Bland annat har ett stort utbildningsmaterial översatts från spanska till portugisiska
i ett samarbete mellan Läkarmissionens partner­
organisationer i Afrika och Latinamerika.
Flyktingpojkar hjälper till att
distribuera matpaket i norra Irak.
FOTO: ISAK NILSSON, OM SVERIGE
Life & Peace Institute (LPI)
Förutom ett växande arbete i Stora sjöområdet
i Afrika har under året ett nytt regionalt fredsprogram etablerats på Afrikas Horn genom ett så
kallat värdavtal med etiopiska UD. Programmet
lanserades officiellt vid ett heldagsseminarium
i Addis Abeba hösten 2014. På plats fanns LPIs styrelse, representanter från ambassader, Afrikanska
Unionen, universitet, fredsexpertis med flera.
Samtidigt har Etiopienprogrammet noterat fortsatt framgång i arbetet med Sustained Dialogue.
Hittills har inte mindre än 1 700 studenter deltagit
i dialogprocessen.
Biniam Gorfu var med i LPIs dialog­
program vid Addis Abebas universitet.
Nu driver han en egen fredsinriktad
talkshow i etiopisk radio.
FOTO: NOTES MAPHALALA, LPI
Verksamheten med partnerorganisationen
Peace and Development Center finns nu också vid
universiteten Haramaya och Jimma i östra respektive västra Etiopien. I Addis Abeba fortsätter
dialogarbetet i universitetets egen regi. Betydelsen
av studentarbetet visade sig i samband med delvis
våldsamma konflikter på universitetscampus sommaren 2014. De studenter som varit med i Sustained Dialogue deltog inte i upploppen utan försökte
aktivt bidra till icke-våldslösningar på sina universitet.
OM Sverige
Internationellt finns OM i 115 länder. Vi arbetar
med målet att se förvandlade liv och samhällen
med Jesus i centrum. Under 2014 har arbetet bland
syriska flyktingar i Syrien med grannländer fortsatt
och utvecklats ytterligare. Som ett gensvar på den
stora flyktingström IS orsakat utökades hjälparbetet till att också innefatta norra Irak. Vi delar ut mat
och vinterhjälp och mitt i den katastrof som råder
ser vi människor möta Jesus för första gången.
”Kvinnorna uttrycker att det bästa som hänt dem
sedan flykten från Syrien har varit när de kommit
in genom kyrkans dörrar, för här känner de att de
är älskade för den de är”, säger en av våra medarbetare på plats.
13
En socionom och en
patient på Panzisjukhuset.
FOTO: MATILDA HECTOR/PMU
Pingstmissionens
Utvecklingssamarbete (PMU)
14
PMUs uppdrag är att leda och utveckla de svenska
pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsarbete. Under 2014 var PMU engagerat i 183 insatser i 42
länder. Det handlade om såväl humanitära projekt
som långsiktiga utvecklingsinsatser. PMUs strategiska målområden är demokrati och god samhällsstyrning, jämställdhet, välstånd (utbildning, hälsa
och försörjning), omsorg om miljön och hållbar utveckling, kapacitetsutveckling samt upprätthållande
av mänsklig värdighet genom humanitära insatser.
I Sverige fokuserar PMUs arbete på opinions­
bildning, ökad kunskap om utvecklingens hinder och drivkrafter och ökat engagemang för
rättvisearbete. Second Hand är en central strategi för kommunikation och insamling. En viktig insats under 2014 var det fortsatta stödet till
kvinnor som utsatts för sexuellt våld i DR Kongo.
Genom arbetet utbildas medicinsk personal i nätverk som remitterar patienter till Panzisjukhuset i
Bukavu. Utöver detta pågår arbete med att undervisa befolkningen i hälsovård. Man informerar då
specifikt om att sexuellt våld är ett allvarligt brott
och framhåller vikten av att genast söka vård om
man har blivit utsatt.
Svenska Alliansmissionen
Våren 2014 avslutades en mindre Sida-stödd insats
på Fairhaven, en skola för funktionshindrade barn i
Alexandria, Egypten. Insatsen har gett lärare, barn
och föräldrar kunskaper i hur man använder visuella hjälpmedel för att hjälpa barn utan ett språk
att kommunicera. Detta har förändrat tillvaron för
barnen och deras familjer.
Under 2014 har vi haft glädjen att anta fem nya
missionärskandidater för tjänst i Tchad, Centralasien och Nordostasien. Utresa sker i mitten av
2015. Två missionärspar har återvänt från Papua
Nya Guinea där de jobbat med bibelöversättning
till dedua- och kolspråken.
Barn på Fairhaven
får lära sig att kommunicera via visuella hjälpmedel.
FOTO: SVENSKA
ALLIANSMISSIONEN
MEDLEMMAR
Från firandet att Världsböndagen i Stockholm.
FOTO: RAGNI LANTZ/SEK
Svenska Bibelsällskapet
Bibelsällskapets program The Good Samaritan i Togo och Uganda hjälper kyrkor och kristna att kämpa
mot spridningen av hiv och aids. Projektet fokuserar
på beteende och attityder. Människor som har smittats får kunskap och metoder att hantera sin situation. Längre fram i processen stannar många kvar
inom projektet för att i sin tur hjälpa andra drabbade. Materialet utgår från Bibeln och människors
lika värde. De som lever med hiv eller aids får se nya
möjligheter till ett värdigt liv. Material och metoder
är lämpliga även för analfabeter. Man ger också kurser riktade till ungdomar, gifta par och föräldralösa
barn och deras vårdnadshavare.
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK)
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd tillhör olika internationella nätverk, men det som skapar mest engagemang i Sverige är Världsböndagen som firas
varje år första fredagen i mars över hela världen.
I Sverige firas dagen med gudstjänster på cirka 300
platser. Temat för 2014 var ”Strömmar i öknen” och
var utarbetat av en ekumenisk kvinnokommitté i
Egypten. Temat gav upphov till många möten med
egypter och kopter i Sverige, men hela situationen
i Mellanöstern kom samtidigt i fokus. Pengar som
samlas in under dagen används till stipendier för
kvinnors utbildning i olika samarbetsländer och
förmedlas genom svenska kyrkor och samfund.
15
Kvinnor som arbetar
med The Good Samaritan.
FOTO: BIBELSÄLLSKAPET/UBS
Från firandet av Världsböndagen i Gävle.
FOTO: MICHAEL AGAIBY/SEK
Komatutura
utbildnings­center
i Kenya med inriktning på att hjälpa
flickor som avstår
från kvinnlig kösstympning (FGM).
FOTO: MICAEL KOLSMYR, TROSGNISTAN
Svenska kyrkan
Det panafrikanska pilotprogrammet Genus, hälsa
och teologi fokuserar på sambandet mellan hälsa
och genus och kombinerar praktiska erfarenheter
från arbete på gräsrotsnivå med så kallade mentormödrar.
En masterutbildning för teologer i ämnet hälsa,
genus och teologi har startats för att stärka kyrkans
roll som röstbärare i dessa frågor. Pilotprogrammet har bedrivits under två år. Fyra masterkurser
startades på fyra universitet i Afrika (Sydafrika,
Tanzania och Etiopien).
Ytterligare två mentormödraprogram har startats med kopplingar till masterutbildningarna
(Swaziland och Etiopien). Kyrkoledarutbildningar
har genomförts på flera håll. En utvärdering visar
att modellen med stor sannolikhet kan bidra till att
minska barnadödlighet och bidra till förbättrad reproduktiv hälsa.
Svenska kyrkan har nu integrerat det som var
ett pilotprogram i det ordinarie programmet och
ser det som ett gott exempel på hur kyrkan på ett
integrerat sätt kan bidra till utveckling.
Syrisk-Ortodoxa kyrkan
Det internationella arbetet inom den Syriskortodoxa kyrkan har huvudsakligen fokuserat
på situationen i Mellanöstern, särskilt Irak och
Syrien. Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige har under 2014 arbetat på olika sätt för att uppmärksamma de kristnas utsatthet i Irak och Syrien men
också arbetat med att samla in medel i stiftet för
humanitär hjälp. I Irak har vi försökt hjälpa de många kristna
som har tvingats fly från Mosul och andra kristna
städer på Nineveslätten och som befinner sig i norra Irak. I Syrien har man gett hjälp till internflyktingar men också till dem som befinner sig i grannländer som t ex Turkiet, Libanon och Grekland.
Trosgnistans Mission
Trosgnistans Mission stöder utvecklingsinsatser
i 16 länder genom lokala partnerkyrkor. I Kenya
har ett nytt barnhem för ett 40-tal barn byggts i
området runt Homa-Bay. Trosgnistan ger stöd till
kampen mot kvinnlig könsstympning i Kenya och
har upprättat skyddsläger för flickor under perioder då dessa ceremonier förekommit som mest.
Ungdom med uppgift (UMU)
16
Mentormamman Thandi Nzima besöker 15-åriga
Louisa Mangi Philisile och hennes förstfödda
son Thembinkosi Mavimbela som är 15 veckor.
FOTO: SIMON STANFORD/IKON
Under 2014 hade UMU Sverige 21 personer utsända, varav 20 arbetade i Asien. En av våra utsända
som är fotograf arbetar med vår partner Create
International. De skapar media som förmedlar
bibelns budskap på lokala språk och med relevant
kulturdräkt. I år deltog han bland annat i ett filmprojekt i Pakistan där man filmade en återberättelse av Den förlorade sonen på punjabi.
MEDLEMMAR
Läkarmissionen ny medlem i SMR
– Det främsta motivet bakom vårt beslut är att vi inte anser att ”ensam är
stark”, utan vi önskar ett utökat samarbete och vill samverka med andra
som har ambitionen att verka för fattigdomsbekämpning som vilar på en
kristen värdegrund, säger Läkarmissionens direktor Johan Lilja.
FÖRVÄNTNINGARNA PÅ MEDLEMSKAPET har varit
kopplade till kvalitetsutveckling och möjligheterna
att lära av SMR och dess medlemmar. Det tycker Johan Lilja redan har förverkligats på många sätt. Som
ett exempel nämner han att en större utvärdering av
Läkarmissionens kapacitet och kvalité har gjorts.
– Den har gett oss stöd för en intern utvecklingsprocess som har varit mycket positiv. Andra
exempel är att vi har deltagit i olika utbildningsseminarier och medlemsdagar.
Genom medlemskapet i SMR har Läkarmissionen fått ökade möjligheter att söka Sidabidrag. Johan Lilja menar att det är bra att ha en viss andel
institutionellt stöd för att se till att organisationen
har kvalité och kompetens för att genomföra olika
utvecklingsinsatser utifrån svenska statens högt
ställda krav.
– Det är naturligtvis viktigt för oss att se till att
vi kan etablera en ekonomisk stabilitet som står på
flera ben, och därför är det viktigt med viss andel
Sidafinansiering i framtiden, säger han.
Läkarmissionen har ett nära samarbete med
många av SMRs medlemmar och det känns därför
extra naturligt att finnas med i SMR. Det finns också sedan gammalt flera relationer som är kopplade
till hur Läkarmissionen historiskt har organiserat
sig, utifrån ett externt huvudmannaskap, där flera
SMR-medlemmar också har varit huvudmän hos
Läkarmissionen. Idag samarbetar man främst med
Erikshjälpen, IAS, ADRA och PMU.
Johan Lilja blir intervjuad på årsmötet.
FOTO: ELISABETH KORSWING
– Det viktigaste för oss är att nätverka och samverka med andra. Det innebär att vi på olika sätt
kommer att bidra med våra erfarenheter och samtidigt ta del av andras.
Läkarmissionen ser en utveckling där samtliga
inriktningsområden samverkar för att förflytta
människor i en värdeförädlingskedja där olika
medlemsorganisationers kompetens kan samverka
till en bättre helhet och ett större resultat.
– Vi tror att vi utifrån våra kärnvärden, där rättighetsperspektiv och hållbarhet är aktuella frågor
för många av SMRs medlemmar, kommer att samverka kring social omsorg, utbildning och självförsörjning som är våra huvudområden, säger Johan
Lilja.
Kristina Lundqvist
Medlemsorganisationer
Barnmissionen/NavPartners
Bibelsällskapet
Dövas Afrikamission
EFS
Equmeniakyrkan
Erikshjälpen
Evangeliska Brödraförsamlingen
Evangeliska Frikyrkan
Evangeliska Östasienmissionen
Evangelisk Luthersk Mission
FHI Sverige
Folk&Språk
Frälsningsarmén Sverige
Församlingen Arken
Hoppets Stjärna/Tältmissionen
Individuell Människohjälp (IM
International Aids Services (IAS)
Katolska kyrkan i Sverige/Caritas
Sverige
KFUM Sverige
Kristna Fredsrörelsen
Lepramissionen Sverige
Life & Peace Institute
Läkarmissionen – från maj
MAF Sweden
OM Sverige
Operation Mercy
Pingst – fria församlingar i sam­
verkan/PMU
Sjundedags Adventistsamfundet/
ADRA Sverige
Svenska Alliansmissionen
Svenska kyrkan
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Syrisk-Ortodoxa kyrkan
Trosgnistans Mission
Ungdom med Uppgift
Vännernas samfund/Kväkarhjälpen
17
Barn utanför en skola i Sutarkhali,
Dacope, Khulna i Bangladesh.
Foto: Anders Malmstigen
Bidragsförmedling
SMR förmedlar bidrag från
fem olika anslag. Av SMRs
medlemsorganisationer är
det 21 stycken som under
2014 fått del av något bidrag.
DESSUTOM ÄR Sveriges Kristina Råd mottagare av
bidrag för informationsinsatser och SMR driver
också ett eget religionsfrihetsprojekt. 2014 var sista
året då SMR förmedlade bidrag till IM, då organisationen från och med 2015 erhållit egen ramstatus
i förhållande till Sida.
I jämförelse med 2013 har bidragsvolymen som
förmedlats under 2014 ökat, från ca 144 miljoner
kronor 2013 till 178 miljoner för 2014. Dels handlar
det om det nya humanitära anslaget som SMR bör18
2014
– ett år på
SMR
Januari
NY HEMSIDA. Hemsidan fick ny
layout och blev mer användarvänlig och mobilanpassad.
MISSIONSDOKUMENTET
Tillsammans för livet. Robert
Odén och Olle Kristenson
presenterar dokumentet på
Stockholms katolska stift.
jade hantera under 2014, dels om ett extraanslag
på 10 miljoner som SMR ansökte om och fick för
sydanslaget. Dessutom beslutade samtidigt Sida att
SMR för 2015 kan ligga kvar på beslutat ursprungligt bidragsbelopp trots att IM då inte längre kommer att söka bidrag genom SMR.
Anders Malmstigen
Så här har medlen fördelats:
Antal orga
Totalt
Varav SMR
nisationer
med insatser
Syd 140 000 000
Öst
11 319 000
18
5 604 000
109 000
Humanitärt 23 498 970
1 410 000
3
3
Info
4 000 000
350 000
3
Praktikant
4 806 000
400 000
7
177 908 970 13 588 000
23
TOTALT: UTVECKLINGSSAMARBETE
Genom informations- och kommunikationsanslaget får SMRs medlemsorganisationer möjlighet att bidra till att
människor i Sverige får god kunskap om
situationen i utvecklingsländer, utvecklingens drivkrafter och svenskt bistånd
och dess resultat.
Informations- och
kommunikationsanslaget
DE FYRA INSATSER som har fått informationsbidrag under 2014 är: SKRs informationsprogram
om Israel och Palestina (Sveriges kristna råd),
Kyrkornas globala vecka (samarbetsprojekt Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet), Fred
genom ickevåld (Kristna Fredsrörelsen) och ’Rafiki
- världen är full av nya kompisar’ (samarbetsprojekt Erikshjälpen och Individuell Människohjälp).
Samtliga fyra insatser har treåriga avtal och har beviljats medel för perioden 2013-2015.
I augusti inbjöd Sida till en workshop kring strategin för informations- och kommunikationsanslaget hos Sida Partnership Forum i Härnösand. Under
workshopen fick deltagarna bland annat diskutera
strategins genomförande, utmaningar och goda
exempel samt lära sig mer Results-Based Management. Representanter från såväl Svenska missionsrådet som de olika medlemsorganisationer som
berörs av anslaget fanns med. Totalt var omkring
30 organisationer representerade och workshopen
blev en bra möjlighet att utbyta erfarenheter med
andra organisationer som också får del av anslaget.
Hanna Mellergård
Syd- och östanslagen
TVÅ AV DE ANSLAG SMR hanterar är syd- och östanslagen. För dessa finns ett gemensamt avtal med
Sida-CIVSAM. Där samlas merparten av SMRs
bidragsförmedling genom stöd till långsiktiga utvecklingsinsatser. Det handlar om stöd till ett åttiotal insatser i ca 40 olika länder. Insatsernas storlek och omfattning varierar. Det kan vara allt från
mindre projekt till ett större programavtal som i sig
innehåller stöd till flera olika samarbetsrelationer
och projekt.
Utvecklingsutskottet
Andreas Zetterlund, International Aid Services
Helena Nyström, KFUM Sverige, styrelsens representant
Carsten Berglund, ADRA
Jon Bergeå, Kristna Fredsrörelsen, slutade under året
Klara Jamison, Individuell Människohjälp
Ola Olsson, Erikshjälpen
Maria Soukka, Folk&Språk/PMU
Johanna Olaison, Sveriges kristna råd
Marcus Bernström, Svenska Alliansmissionen
Ett arbete med att följa upp den tidigare gjorda rättighetsutvärderingen har gjorts under året.
Bland annat har en webbaserad verktygslåda utvecklats som ska vara en hjälp i det konkreta arbetet, både för medlemsorganisationer och för deras
samarbetsorganisationer. Flera av SMRs uppföljningsresor under året har fokuserat på frågor med
koppling till religion och jämställdhet utifrån den
utvärdering (Learning Review) som pågår utifrån
dessa teman.
Anders Malmstigen
Praktikantanslaget
ÅR 2014 BEVILJADES SMR 54 nya praktikantschabloner, och en schablon fördes över från år 2013.
Genom praktikantprogrammet får praktikanterna ökad kunskap om omvärlden och om att möta
andra kulturer. SMR ser också att perioden ofta påverkar praktikanternas engagemang för fattigdomsbekämpning och rättvisefrågor. En praktikantperiod kan ha stor betydelse för att förbereda personer
inför att arbeta med internationella frågor.
Under 2014 har SMR medverkat vid Evangeliska
Frikyrkans utreseutbildning och uppföljningsmöte
och talat om begreppet fattigdom, om Sveriges system för bistånd och om trender i utvecklingssamarbete. I mars bjöd SMR in samtliga organisationer
till ett erfarenhetsutbyte med fokus på rekrytering
och uppföljningsarbete.
EFS, Evangeliska Frikyrkan, Erikshjälpen,
KFUM Sverige och Trosgnistans Mission har sökt
och beviljats praktikantanslag för 2015.
Lisa Arlbrandt
19
FOTO: MATILDA PEARSON
KARTLÄGGNINGSRAPPORT av
SMRs mötesplatser.
RESA TILL INDIEN med besök
hos organisationer som jobbar
för minoriteters rättigheter som
en del av SMRs fokus på religionsfrihet.
MEDVERKAN I AKTUELLT
angående konvertiters situation
i Tunisien.
MEDLEMSDAGAR på Tollare
folkhögskola med tema Pengar,
tro och allt däremellan.
BREV TILL BISTÅNDSMINISTER
HILLEVI ENGSTRÖM.
Ett brev skrivs tillsammans med
nio andra medlemmar
i Concord Sverige angående:
”Revidera informationsanslaget”.
Svenska missionsrådets
humanitära arbete
Vy över området
vid vattendistribution
i Berena Zone, Etiopien.
FOTO: MIKAEL WIKING
20
Februari
fortsättning på temat ”Helig
fred – tro som fredsskapare”.
PRAKTIKANT till SMRs enhet
för internationellt utvecklingssamarbete som bland annat
undersökte några medlemmars
syn på jämställdhet i utvecklingssamarbetet.
INSPIRATIONSDAG för Kyrkornas
globala vecka på Fryshuset med
DIALOGFORUM i Härnösand.
Alla ramorganisationer och
Sida-CIVSAM pratar om biståndseffektivitet.
Kyrkornas
globala vecka.
SMR SKICKAR IN remissvar på
biståndspolitisk plattform.
UTVECKLINGSSAMARBETE
SMR HAR UNDER ANDRA HALVÅRET 2014 kunnat
rivstarta det humanitära arbetet med stöd till sju
akuta humanitära insatser och till sex mer långsiktiga med fokus på katastrofförebyggande och återhämtning. Arbetet sker genom SMRs humanitära
team, där personal från SMRs kansli tillsammans
med ADRA, Erikshjälpen, IAS och PMU ingår och
möts regelbundet. Under hösten har samarbetet allt mer börjat hitta sina former. Nya moment
som utvecklats handlar bland annat om tätare
kontakter mellan SMRs humanitära samordnare,
medlemsorganisation och respektive partnerorganisation (för att kunna följa upp insatserna mer i
realtid) samt ökat lärande mellan medlemsorganisationerna i HUM-teamet genom att läsa varandras humanitära strategier och till exempel bidra med perspektiv där en medlem har särskild
kompetens. I slutet av året inledde SMR även en
kapacitetsgranskning, med extern konsulthjälp, av
HUM-teamets medlemsorganisationers humanitära kapacitet. Studiens resultat blir en viktig utgångspunkt för fortsatt utveckling av de områden
där arbetet behöver stärkas.
Sammanlagt har stöd förmedlats till akuta humanitära insatser i Burkina Faso, Etiopien, Indien,
Kenya och Malawi samt till mer långsiktiga insatser med fokus på återuppbyggnad och katastrofförebyggande arbete i Bangladesh, Niger, Sudan,
Sydsudan, Tchad och Uganda. Målgruppen för
akut livräddande humanitära insatser har uppgått
till 93 138 personer under det halvår 2014 då SMR
haft möjlighet att stödja lokala partner med humanitära medel från Sida. Räknas de mer långsiktiga
humanitära insatserna in överstiger målgruppen
långt över 200 000 personer. För 2015 uppgår
SMRs humanitära ansökan hos Sida HUM till 32
miljoner SEK.
Mikael Wiking
SMRs humanitära team
Per Bolling och Duhitha Wijeyratne, ADRA
Sara Bergqvist, Erikshjälpen
Daniel Zetterlund och Andreas Zetterlund, IAS
Jessica Hedman, PMU
21
Mars
RESA TILL KENYA med Learning Review om religion och
jämställdhet tillsammans med
Barnmissionen och deras partner I Choose Life.
WORKSHOP I MOMBASA med
kyrkoledare från Östafrika.
”Leadership and organisational change with churches in
Africa” arrangerat av SMR,
Digni, CORAT Africa genom
lärgruppen Space for Grace.
SMR OCH SKR skriver brev till
Ugandas president. ”Riv upp
nya lagen” som kränker homosexuellas rättigheter.
FOTO: MATILDA PEARSON
UTVECKLINGSSAMARBETE
Verktyg för rättighetsbaserat arbete
EFTER ATT UNDER LÅNG TID ha arbetat med lärande kring och utveckling av policy för rättighetsperspektivet har SMR under 2014 fokuserat på att ta
fram en så kallad ”verktygslåda” för rättighetsbaserat
arbete. Verktygslådan lanserades på medlemsdagarna 2015 och finns nu tillgänglig på SMRs hemsida.
Tanken är att innehållet ska fortsätta utvecklas och
att SMR framöver ska jobba mer med kapacitetsutveckling kring hur verktygen kan användas i relation
till medlemmar och samarbetsorganisationer.
Målet med verktygslådan är att
inspirera, vägleda och stärka organisationer i tillämpningen av ett
rättighetsperspektiv i utvecklingssamarbetet. Verktygslå­
dan innehåller ett urval av
referensmaterial, metoder,
verktyg och övningar som
bland annat knyter an till
de fyra principer som SMR
lyfter fram i sin policy för
rättighetsperspektivet:
Icke-diskriminering, Deltagande, Ansvarstagande
– Ansvarsutkrävande och Transparens. Där finns
också flera verktyg till hjälp för att göra makt- och
genusanalyser liksom verktyg till stöd för planering
och uppföljning, bland annat en guide som vi kallar
för Five Steps to Successful Human Rights-Based
Programming.
I verktygslådan finns både material som tagits
fram av andra organisationer och verktyg som SMR
utvecklat. Urvalet och framtagandet har gjorts i
nära samarbete med en referensgrupp bestående
av representanter för några av medlemsorganisationerna. Under processens
gång har några av verktygen
också testats av samarbetsorganisationer, vilket är
ett arbete som fortsätter
och kommer att fördjupas inom ramen för ett
särskilt kapacitetsutvecklingsprojekt under 2015.
Joel Malmvall
ILLUSTRATION: NINNA EKSTRAND
Avvikelseärenden – bra eller dåligt?
I DE INSATSER OCH PROJEKT som SMR stöder går
inte alltid allt som planerat. Det kan vara helt i sin
ordning. Men det finns även fall då det inte är i sin
ordning. Om det finns misstankar om oegentligheter ska det rapporteras in till SMR som ett avvikelseärende. SMR har en antikorruptionspolicy som
styr vårt arbete i hur vi ser på vad korruption och
oegentligheter är och utifrån den handlingsplanen
och systemet hanteras avvikelserna. (www.missioncouncil.se/om-smr/policyn/)
Under 2014 har SMR haft 14 pågående avvikelseärenden och vi har nu slutfört och kommit fram till
slutbedömningar för åtta av dessa. För att kunna gå
vidare och avsluta ärendena behöver SMR få respons
och godkännande från Sida, vilket vi nu väntar på.
För vissa ärenden handlar det om att vi kommit fram
till att oegentlighet faktiskt har förekommit, vilket
medför att pengar måste betalas tillbaka. I andra fall
har vi kommit fram till att inrapporterad avvikelse
har kunnat förklaras på ett godtagbart sätt.
Är det bra eller dåligt att SMR har haft så många
avvikelseärenden? På ett sätt kan vi tydligt säga att
varje form av oegentlighet och korruption är negativ och något som vi inte kan acceptera. I vart och
ett av de fall då det händer och vi får vetskap om det
väljer vi att agera. Å andra sidan tycker vi det är positivt att vårt arbete med antikorruption har lett till
större öppenhet och transparens och att det finns
en angelägenhet om att rapportera in varje form av
misstanke som kan finnas. Det är en förutsättning
för att kunna arbeta vidare med frågor kring hur vi
inte bara upptäcker att det går fel utan att vi även
aktivt arbetar med att förebygga.
Anders Malmstigen
22
SEMINARIUM MED FUF
Religionens roll i utvecklingssamarbetet.
ÖVERENSKOMMELSE med civila
samhället. Biståndsminister Hillevi Engström öppnar för dialog
om det svenska civilsamhällets
roll i utvecklingssamarbetet.
SMR med i arbetsgrupp på UD.
POLITIK FÖR GLOBAL
UTVECKLING (PGU)
Seminarium arrangeras av
Concord där PGU-barometern
2014 lanseras.
MISSIONSDOKUMENTET
Styrelsen och kanslipersonalen möts på Fryshuset för att
diskutera missionsdokumentet
Tillsammans för livet.
NY POLICY
Beslut i styrelsen om ny policy
för rättighetsperspektivet.
PRAKTIKANTSEMINARIUM
Seminarium för organisationer
som tar del av SMRs praktikantbidrag.
NY KOLLEGA
Eva Palmqvist, handläggare och
rådgivare kapacitetsutveckling.
April
BESLUT OM ATT SMR FÅR
FORTSATT RAMAVTAL MED
SIDA.
En av SUS tonårsgrupper tillsammans
med Görel och Sue från Kväkarhjälpen.
FOTO: SHOWPOUN KUMAR PAUl
En ny generation
kvinnorättskämpar
Han är 35 år och hon är 14 och ska
bli hans andra hustru. Det var så
överenskommelsen var. Hon skulle
komma till ett främmande hus och till
en man som tog henne för en ägodel.
EN MAJORITET AV ALLA FLICKOR i Bangladesh
blir bortgifta före den lagstadgade artonårsgränsen. Många av dem är fortfarande barn, tvingade
ut ur sina fattiga familjer, ofta för att bli hunsade i
ett nytt hushåll. Kanske bli slagna och ständigt påminda om en ännu inte helt betald hemgift. Kanske få smaka på den frätande syran och aldrig mera
känna igen sitt eget ansikte.
Tamanna arbetar för SUS, Kväkarhjälpens partner i nordöstra Bangladesh. Hon tar sig ut i byarna
för att stödja olika grupper, där främst kvinnor och
flickor får utbildning i att ta ansvar för sin egen
utveckling och byns framtid. I SUS tonårsgrupper
för flickor ingår systematisk utbildning i att analysera och hitta lösningar på problem som de själva
identifierat. Flickor, alla klädda i vackra färger och
mönster och med hårsvallet hårt åtdraget i nacken,
berättar stolt om sitt arbete. Hur de lär känna sig
själva och sin kropp. Hur de börjar hävda sina rättigheter och utbildas i färdigheter som det en dag
går att försörja sig på.
I tonårsgrupperna formas en ny generation av
kvinnorättskämpar. Med iver och målmedvetenhet
skapar de själva de verktyg de behöver för att påverka sin omgivning. Det är sin egen framtid som
de formar. Och de gör det väl.
Görel Råsmark
23
HUMANITÄRANSÖKAN
Ansökan för humanitärt stöd för
2014–2016 lämnas in till Sida.
NY KOLLEGA
Ninna Ekstrand, kommunikatör.
Maj
ÅRSKONFERENS OCH ÅRSMÖTE
i Örebro tillsammans med SKR.
FOTO: NINNA EKSTRAND
Medverkan av Agnes Abuom,
Kyrkornas världsråds nya ordförande, med flera. Temat var
Över gränser.
NY MEDLEM. Läkarmissionen
blir ny medlem.
RAPPORT inlämnas till Sida för
2013.
DEBATTARTIKEL på bistånds­
de­batten.se angående mino­
riteters rättigheter i och
med regeringsskifte i Indien
(www.bistandsdebatten.se/
exkldebattartiklar/valet-iindien-sverige-maste-bevakaminoriteternas-manskligarattigheter/)
Biståndshearing med debatt kring utvecklings- och
biståndspolitik på Almedalen.
FOTO: NINNA EKSTRAND
Biståndspolitisk
hearing inför valet
Under Almedalsveckan var Svenska missionsrådet tillsammans med 17 andra organisationer arrangör av en debatt
kring utvecklings- och biståndspolitik. Alla riksdagspartierna var företrädda och det blev en livlig debatt.
INLEDNINGSVIS VERKADE de två blocken eniga.
När moderatorn Therese Larsson Hultin från SvD
ställde frågan om vad de skulle göra om de blev biståndsminister, svarade Hans Linde (V), Kenneth
G. Forslund (S) och Pernilla Stålhammar (MP) att
de ville samla civilsamhället och andra viktiga aktörer för att diskutera hur Sverige på ett effektivt
sätt kan arbeta med biståndet. Désirée Pethrus
(KD), Kerstin Lundgren (C) och Linda Nordlund
(FP) lade alla fokus på jämställdhet, sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter och att hålla enprocentsmålet. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
skulle fortsätta ”utveckla biståndet till ett utvecklingsbistånd” och fokusera på de tematiskt priori-
24
Juni
MÖTE MED GRUPP FRÅN PAKISTAN. En ekumenisk grupp var i
Sverige för att uppmärksamma
den svåra situationen i Pakistan
gällande mänskliga rättigheter.
KINABESÖK. Om hur kyrkan
etablerades där. Inbjudna av
Evangeliska Östasienmissionen.
MÖTE PÅ UD om religionsfrihet.
Uppföljning av manifestationen
i oktober tillsammans med SKR.
VECKLINGSSAMARBETET
Studier inom ramen av överenskommelsen.
SVENSKA ORGANISATIONER
enas i position för post-2015
Concord samordnar.
AVTAL MELLAN SMR OCH SIDA
om det humanitära arbetet
skrivs på.
MERVÄRDET AV DET SVENSKA
CIVILA SAMHÄLLET INOM UT-
ALMEDALEN. Lansering av
rapporten ”Religionsfrihet för
PÅVERKAN
Det var en bred enighet mellan partierna om
att Sverige ska avsätta
en procent av BNI till
biståndsbudgeten.
terade områden som finns idag. Julia Kronlid (SD)
skulle satsa på kvalitet före kvantitet och sänka
målet från 1 % till 0,7 %.
Alla partierna var överens om att fokus på fattigdomsbekämpning måste stärkas i det svenska
biståndet, något som civila samhällets organisationer har efterlyst i exempelvis den biståndspolitiska
plattformen.
Det var även bred enighet mellan partierna om
att Sverige ska avsätta en procent av BNI till biståndsbudgeten, sedan moderaterna vänt i frågan.
Enda undantaget var SD.
Däremot är partierna oense om innehållet.
En av de frågor där partierna uppvisade skiljelinjer
var om kostnader för flyktingmottagande i Sverige
ska ingå i biståndsbudgeten. De fyra allianspartierna uttryckte sig tillsammans med Socialdemokraterna positiva till att göra detta, medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
sa nej.
Finansiering av klimatåtgärder var också en
livligt diskuterad fråga under paneldiskussionen.
På frågan om Sverige ska använda medel utanför
biståndsbudgeten för att bidra till FNs gröna klimatfond blev det tydliga nej från Moderaterna och
Sverigedemokraterna medan resten av partierna
var för eller delvis för.
När det gällde samstämmighet i svensk utvecklingspolitik var alla partier eniga om att arbetet
mot skatteflykt måste stärkas. Däremot rådde det
oenighet om Sverige ska kunna exportera vapen till
länder som får svenskt bistånd.
Hearingen i Almedalen följdes i slutet av sommaren upp med en hearing i Stockholm. Concord
Sverige samordnade arbetet.
Eva Christina Nilsson
Globala mål
efter 2014
UNDER 2014 har det pågått intensiva
förhandlingar om de nya globala utvecklingsmålen. De nya målen ersätter millenniemålen, men mycket skiljer de nya målen från de gamla. Medan millenniemålen
främst riktar sig till utvecklingsländer,
gäller de nya målen för alla länder.
Det svenska civilsamhället har under
CONCORD Sveriges samordning samlat
sina krafter för att påverka denna nya
agenda. SMR har deltagit aktivt i styrgruppen för den svenska delen av kampanjen Beyond 2015, som bland annat
utarbetat en position i frågan.
Där föreslås bland annat ett särskilt
mål för jämställdhet. Likaså betonas att
det är viktigt att den nya agendan har ett
rättighetsperspektiv. De tre dimensionerna av hållbar utveckling – miljömässig,
ekonomisk och social hållbarhet
– bör också finnas med och genomsyra
agendan.
Den svenska styrgruppens position
presenterades på seminariet Business as
usual is not an option i början av november. I seminariet medverkade bland annat biståndsminister Isabella Lövin, som
kommenterade styrgruppens position och
informerade om regeringens viktigaste
prioriteringar när det gäller den framtida
utvecklingsagendan. Jämställdhet är en
prioritering, liksom frågor om hållbar utveckling och då särskilt miljö och klimat.
Birgitta Rosén
25
Augusti
alla”. (Debattartikel i Dagen
27/6 samt fler artiklar på
ämnet 1 och 4 juli). Hearing
om biståndspolitiken.
KONTORET BYGGS OM för
att göra plats för fler medarbetare.
Juli
EVA CHRISTINA NILSSON
invald som rådgivare
i Kyrkornas världsråds
kommission för mission
och evangelisation (CWME).
RIKSDAGSMOTIONER om
religionsfrihet. Uppmaning
till riksdagsledamöter.
FOTO:NINNA EKSTRAND
Katherine Cash inleder seminariet Religionsfrihet för alla på
Almedalen inför en fullsatt lokal.
FOTO: NINNA EKSTRAND
Lansering av rapporten Religions­
frihet för alla på Almedalen
2014 var ett mörkt år för religions- och övertygelsefrihet
i världen. Hundratusentals människor drabbades av förtryck
och våld på grund av sin religionstillhörighet, inte minst
i Irak, Syrien och Nigeria.
SMRS ARBETE med religions- och övertygelsefrihetsfrågor fokuserar på att stärka Sveriges och EUs
långsiktiga arbete med att förebygga kriser genom
att integrera religions- och övertygelsefrihetsfrågor
tydligare i det långsiktiga, proaktiva utrikespolitiska arbetet. Det var inom ramen för detta arbete
som SMR den 30 juni 2014 lanserade sin senaste
rapport, Religionsfrihet för alla, vid ett seminarium i samarbete med tidningen Dagen.
Rapporten belyser situationen för religionsoch övertygelsefrihet internationellt, lyfter fram
exempel på hur ett antal europeiska länder jobbar med frågan i sin utrikespolitik samt ger förslag
på hur Sverige kan bli en ledande aktör för denna
mänskliga rättighet. Den uppmanar även alla riksdagspartier som står för religionsfrihet för alla att
utveckla sina ståndpunkter i frågorna och uppma-
nar enskilda riksdagsledamöter att engagera sig.
(Länk till rapporten: http://np.netpublicator.com/
netpublication/n30651862)
Lanseringen blev lyckad. Seminariet lockade till
sig över 100 besökare, och både bland publiken och
i panelen fanns en stark uppslutning kring vikten av
att prioritera frågorna i utrikespolitiken. I panelen
var Peter Weiderud (Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet) och Tuve Skånberg (KD) inte alltid överens om problemformuleringen, men både insikten
om problemets allvar och viljan att agera var gemensam. Under Almedalsveckan nätverkade SMR och
delade ut rapporten till flera politiker från riksdagens
utrikesutskott. Katherine Cash deltog även i två panelsamtal på temat Kristna – världens mest förföljda
grupp? som anordnades av Clapham-institutet.
Katherine Cash
26
DET HUMANITÄRA ARBETET
Mikael Wiking blir samordnare
för det humanitära arbetet.
NY KOLLEGA
Lars Bond, ekonom och
löneadministratör.
September
FULLT HUS vid politikerutfrågning inför valet om hur politikerna ser på biståndet.
STUDIEHANDLEDNING till
missionsdokumentet lanseras
Samarbete mellan Sensus,
Bilda, SKR och SMR.
MISSIONSTEOLOGISK ARBETSGRUPP STARTAR. Gemensam
grupp för SMR och SKR.
NORDISKT MÖTE OM
RELIGIONSFRIHET.
Danske Kirkers Råd inbjuder.
PÅVERKAN
Religion och utveckling
2014 har varit ett spännande år
för SMRs arbete med religion och
utveckling. Intresset för frågorna
har varit stort och de har väckt
intresse i breda kretsar.
ARBETET TILLSAMMANS med de kristna ramarna
har fortsatt inom Arbetsgruppen för religion och
utveckling som nu har bytt namn till Kunskapsforum för religion och utveckling. Ett namnbyte som
signalerar en ambition att växla upp vårt arbete
ännu ett steg.
Som så ofta är samarbete vägen framåt. Förutom samarbete med andra kristna utvecklingsaktörer vill vi att frågor som rör religion och utveckling
ska vara väl förankrade också hos andra aktörer.
Därför strävar vi hela tiden efter ett levande samtal
och goda samarbeten. Under året har det bland annat resulterat i att vi tillsammans med Föreningen
för utvecklingsfrågor anordnade ett gemensamt
seminarium på Myntkabinettet i mars. Seminariet
blev snabbt fullbokat och samlade drygt 60 personer, från riksdagsledamöter och ambassadörer till
branschfolk och studenter.
Under 2014 började Sida planera ett seminarium om religion och utveckling. Det ingick i Development talks som är namnet på en seminarieserie
som Sida anordnar för fackfolk och en intresserad
allmänhet. Initiativet togs, som ett svar på en utmaning från de kristna ramarna, i samband med
SMRs ordförande- och chefsforum där Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka medverkade.
Robert Odén var med i en referensgrupp och seminariet ägde rum 29 januari 2015. Inget tidigare Development talks har dragit en så stor publik!
Under 2014 tog SMR/Kunskapsforum för religion och utveckling också initiativ till ett erfarenhetsutbyte kring religion och utveckling. Initiativet
togs som ett svar på en utmaning från de kristna
ramarna och då i samband med SMRs ordförandeoch chefsforum som Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka medverkade i. Erfarenhetsutby-
tet planerades under 2014 och ägde rum i början av
2015. Samtalet samlade en bred grupp av utvecklingsaktörer – sekulära och religiösa, Sida och UD.
Dagen utmynnade i ett öppet och konstruktivt samtal och kommer att följas upp med en workshop på
Sida Partnership Forum under hösten 2015.
Arbetet med religion
och utveckling bedrivs
också tillsammans med
ett stort antal internationella aktörer.
Arbetet med religion och utveckling bedrivs
också tillsammans med ett stort antal internationella aktörer. Under 2014 har SMR fortsatt sitt
mycket goda samarbete med bland andra norska
Digni och Danska missionsrådets utvecklingsavdelning, DMRU. Eva Christina Nilsson och Robert
Odén deltog också vid en internationell konsultation om religion och utveckling i Berlin, och SMR
finns även fortsättningsvis med i ett uppföljningsarbete kring konsultationen.
Robert Odén
Kunskapsforum för
religion och utveckling
Eva Christina Nilsson (SMR)
Robert Odén (SMR)
Olle Kristenson (SKR)
Petter Jakobsson (Diakonia)
Sven-Olof Möller (PMU)
Margareta Koltai (Svenska kyrkan)
27
SPACE FOR GRACE bulletin om
att vara kvinna och ledare med
Eva Christina Nilsson, SMR, och
Karin Wiborn, SKR, med flera.
NY KOLLEGA
Hanna Mellergård, handläggare
för utvecklingssamarbete.
NY BISTÅNDS- OCH UTRIKESMINISTER. Ramchefernas första
möte med Isabella Lövin.
FNs GENERALFÖRSAMLING
öppnar med fokus på nya utvecklingsmål Post 2015. Intensiva förberedelser i Concordnätverket, debatt­artikel, etc.
Oktober
SMRs STYRELSE OCH KANSLI
TRÄFFAS för att lära känna
varandra och samtala om värdegrund.
November
DE NYA UTVECKLINGSMÅLEN
POST 2015 – BUSINESS AS
USUAL IS NOT AN OPTION
Concord-seminarium med
Fikastund med tid för samtal på
medlemsdagarna i Vadstena 2015.
FOTO: NINNA EKSTRAND
Mötesplatsstrategi
DET VAR NÄR TILLTRÄDANDE ORDFÖRANDE Mattias Ingeson förlorade kampen mot kansliets Sara
Dynesius i SMR-kunskap på årsmötet 2013 som
jag förstod att något nytt var på väg in i Svenska
missionsrådets sätt att arrangera mötesplatser. En
lust att lära tillsammans och att bygga på varandras
erfarenheter har länge varit drivkrafter i hur mötesplatser planerats och lagts upp, men det här var
något nytt och lekfullt och väl genomtänkt. Det här
vill jag vara en del av, kände jag direkt.
Tanken är till synes enkel. SMR ska vara en mötesplats för reflektion och utbyte. Det ska väl inte
vara så svårt att mötas eller att se till att mötesdeltagarna lär sig något? Men för de allra flesta av
oss är det inte sällan vi går besvikna från många av
de seminarier, workshops och kurser vi deltar i. Vi
sänker nästan automatiskt våra förväntningar för
att inte bli besvikna, eller ännu värre, frånsäger oss
ansvaret helt och blir passiva mottagare med ett
öga ständigt på klockan.
Men hur genomförs då Svenska missionsrådets
mötesplatser på ett sätt och med innehåll som är
relevant? Och vad ska vara SMRs roll? För att utforska detta genomfördes under 2013 en kartläggning av behov och förväntningar bland SMRs mest
aktiva medlemsorganisationer. Slutsatser från
kartläggningen användes sedan för att utforma en
strategi som trädde i kraft i april 2014. En tydlig
slutsats var att medlemsorganisationerna har förväntningar på att Svenska missionsrådet ska skapa
mötesplatser och ha en faciliterande funktion i deras erfarenhetsutbyte.
När SMR fungerar i sin uppgift som skapare av
mötesplatser ger det utrymme för inspiration och
lärande. Det är en viktig del i vår identitet och det
ger lust att fortsätta arbetet när vardagen är tillbaka. Och blundar jag kan jag fortfarande se lampan
som tänds och en ordförande som svarar fel.
Lorentz Forsberg
Mötesplatsstrategi
Svenska missionsrådets nya mötesplatsstrategi,
som finns på vår hemsida, förtydligar sitt förhållningssätt för att utgå från deltagarnas behov och
förväntningar. Mötesplatser är viktiga för medlemsorganisationerna och har olika funktioner
som kunskapsinhämtning, fördjupning, erfarenhetsutbyte och nätverkande, men huvudsyftet är
att de ska kunna göra ett effektivare arbete och
i sin tur kunna bidra till ökad kapacitet hos sina
respektive samarbetsorganisationer.
28
medverkan av nya biståndsministern Isabella Lövin.
BREV TILL STEFAN LÖFVEN
OCH ÅSA ROMSON. En
ansvarsfull biståndsbudget
efterlyses.
AIDWATCH-RAPPORT
Avräkningar i biståndet kritiseras, debattartikel i OmVärlden.
FORUM FÖR
MISSIONSVETENSKAP
TILLSAMMANS MED UPPSALA
UNIVERSITET
Teologi och rättighetsbaserat
arbete.
RÅDSMÖTE OM SITUATIONEN
I NORRA IRAK OCH SYRIEN
SKR och SMR samlar medlemmar till erfarenhetsutbyte.
SMRs kansli deltar i kampanjen Thursdays in Black.
FOTO: NINNA EKSTRAND
MÖTESPLATSER
Fördjupad
handläggarkurs
DEN ÅRLIGA FÖRDJUPADE handläggarkursen genomfördes på Tollare folkhögskola på Värmdö den
26-27 november, utifrån temat ”Så gör du som
handläggare projektet bättre”. Delmoment i kursen
tog bland annat upp rättighetsperspektivet, nätverkande, rapportering och utvärdering. 32 deltagare
från 15 medlemsorganisationer och SKR deltog,
vilket är rekord.
Röster från deltagare ”Det är ett bra sätt för oss
som medlemsorganisationer att träffas, nätverka
och hämta hem inspiration och erfarenheter till
våra respektive organisationer.” Jessica Albertsson, Erikshjälpen
”Mötet med människorna gav energi. Det är extremt många härliga och kunniga människor som
satsar sin själ och sitt hjärta på att arbeta med biståndsfrågor. Det känns härligt att få vara en del
av en större helhet.” Marcus Bernström, Svenska
Alliansmissionen.
Lorentz Forsberg
Deltagarna samlas på
Tollare folkhögskola.
FOTO:LORENTZ FORSBERG
Det var värdefulla
samtal under dagarna.
FOTO: LORENTZ FORSBERG
Gruppsamtal under handläggardagarna.
FOTO: CLAES JOHAN ALEXANDERSSON
Det är extremt många härliga och
kunniga människor som satsar sin själ och sitt
hjärta på att arbeta med biståndsfrågor.
29
KYRKORNAS GLOBALA VECKA
Hundratals evenemang äger
rum under Kyrkornas globala
vecka med temat ”Helig fred –
tro som fredsskapare”.
Debattartikel om Thursdays in
Black.
extra för sydinsatser inom
ramen för CIVSAM.
SIDA BESLUTAR OM EXTRA
ANSLAG. SMR får 10 miljoner
FÖRDJUPAD HANDLÄGGARKURS
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE
Verktygslådan på remiss till
medlemmar och samarbetsorganisationer.
Rekordmånga deltagare: Så gör
du som handläggare projektet
bättre.
December
RESA TILL BANGLADESH med
Learning Review tillsammans
med Kväkarhjälpen och deras
partner SUS.
UTRIKESMINISTER MARGOT
WALLSTRÖM inbjuder civilsamhället till samtal om vad en
feministisk utrikespolitik bör
innehålla.
PRAKTIKANTPROGRAMMET
Hela ansökan beviljas.
MÖTESPLATSER
Full aktivitet under medlemsdagarna.
FOTO: MATILDA PEARSON
SMRs medlemsdagar
Tollare folkhögskola på Värmdö var
platsen där våra medlemsdagar ägde
rum den 28-29 januari. Det var omkring
60 deltagare från cirka 25 medlemsorganisationer och merparten av SMRs
kansli som deltog. Temat för dagarna
var Pengar, tro och allt däremellan.
30
FÖRSTA DAGEN ägnades åt insamlingsfrågor. Talare var professor, teologie doktor och forskningsledare Erik Blennberger från Ersta Sköndal högskola. Han utmanade deltagarna med frågor om varför
vi ger. Deltagare från olika medlemsorganisationer
delade med sig av sina erfarenheter gällande testamenten, skattebefrielse för gåvor med mera.
Till kvällens aktivitet hade deltagarna fått i upp-
drag att ta med sig gamla insamlingsaffischer. Uppdraget var nu att måla av dessa efter bästa förmåga
och tolkning. Detta skapade stor aktivitet och kreativitet och de nya insamlingsaffischerna presenterades på en vernissage senare på kvällen.
Den andra dagen inleddes med ett gemensamt
samtal kring Kyrkornas världsråds missionsdokument Tillsammans för livet. Därefter fick deltagarna två pass att välja på: fördjupning i missionsdokumentet eller om aktuella frågor i SMRs
vidareförmedling av bistånd.
Medlemsdagarna avslutades med ett pass om
Aktuella trender i biståndet – de nya utvecklingsmålen efter 2015, Biståndsplattformen och Ramsystemet i framtiden, där Hanna Hansson från
CONCORD Sverige, Sofia Karlsson från UD och
Annika Sandell från Sida medverkade.
Ninna Ekstrand
Space for Grace i Mombasa
SMRs styrelsemedlem Sven-Erik Fjellström var med i workshopen ”Leadership and organisational change with
churches in Africa” den 3–7 mars i
Mombasa, Kenya. Med 43 deltagare
från 29 organisationer i Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Etiopien, Sudan,
Sydsudan, Danmark, Sverige, Norge och
Storbritannien blev mötesplatsen en
färgstark upplevelse.
ARRANGÖRER
VAR
Svenska missionsrådet, norska Digni och
CORAT Africa genom
lärgruppen Space for
Grace som är en grupp
för lärande, inspiration och erfarenhetsutbyte. Mötet var det andra i sitt slag och var utformat till en trygg miljö för
ledare för kyrkor och kristna organisationer inom
SMRs och Dignis breda nätverk i östra Afrika. Betoningen låg på ledarskapsfrågor och erfarenhetsutbyte med strategiska afrikanska kyrkoledare som
Agnes Abuom, ordförande för Kyrkornas världsråd.
Det fanns också utrymme för partnerdialoger
och arbetsmöten. En blandning av fallstudier, intervjuer och samtal samt utrymme för gemensam
och individuell bön och reflektion gjorde de fyra
dagarna minnesvärda och rika på intryck. Så här
skriver Sven-Erik när han bloggar på Svenska missionsrådets hemsida några veckor efter hemkomst:
Agnes Abuom och
Eva Christina Nilsson i samtal
under workshopen i Mombasa.
FOTO: MATILDA PEARSON
”Själv var jag där i egenskap av styrelseledamot i
Svenska missionsrådet, men också som ekumenisk
handläggare i Svenska kyrkan. Mombasa gav tillfälle att stärka kontakten med några av de kyrkor
som var där. Skärvor av förtvivlan och hopp plockades upp bit för bit. Precis som alltid kan det vara
pauserna – ett nära samtal i den varma kvällsbrisen nere vid havet eller en spontan bön som avslutning på ett samtal runt ett bord en afton – som ger
de största minnena.
Till de egna starka minnena lägger jag också när
vi två och två satt ner för att dela några dilemman
vi haft eller har i vårt ledarskap. Kollegial handledning när den blir som bäst. Tvärs över samfundsgränser och geografiska gränser.”
Lorentz Forsberg
http://developingchurches.ning.com/
Mombasa gav tillfälle att stärka kontakten
med några av de kyrkor som var där. Skärvor
av förtvivlan och hopp plockades upp bit för bit.
31
Gruppbild
på deltagarna
i Mombasa.
FOTO: MATILDA
PEARSON
Ekumenisk samverkan
Att Svenska missionsrådet är en ekumenisk organisation tar
sig många uttryck. Ett är den ökade samverkan med Sveriges
kristna råd inom olika områden. Ett annat uttryck är relationen
till Kyrkornas världsråd, bland annat dess kommission för mission
och evangelisation (CWME) som generalsekreterare Eva Christina
Nilsson under året valts till rådgivare för.
Eva Christina Nilsson
Deltagarna i den
missionsteologiska arbetsgruppen samlade på Eku­
meniska centret i Alvik.
FOTO: NINNA EKSTRAND
Missionsteologisk arbetsgrupp
32
SVENSKA MISSIONSRÅDET är just vad det heter –
ett missionsråd. Som ett uttryck för det vill vi vara med och driva samtalet om vad mission är och
skulle kunna vara. Därför tog SMR tillsammans
med SKR under 2014 initiativ till att bilda en missionsteologisk arbetsgrupp.
Arbetsgruppen träffas ett par gånger per termin
och består av representanter för våra kyrkofamiljer
och akademin samt SMR genom Robert Odén och
SKR genom Olle Kristenson. Gruppen fyller en tyd-
lig funktion för missionssamtalet i Sverige och är
en möjlighet för oss att uppdatera varandra på vad
som händer i våra respektive sammanhang, nationellt såväl som internationellt. På många sätt ser
vi en positiv utveckling för missionsteologin, bland
annat med en stärkt samsyn i flera frågor. Samtidigt finns det frågor som behöver bearbetas ekumeniskt och arbetsgruppen är där ett viktigt forum för
svensk mission.
Robert Odén
EKUMENISK SAMVERKAN
Samråd om situationen
i Syrien och norra Irak
Den 12 november möttes ett 30-tal
representanter från Svenska missionsrådets och Sveriges kristna råds medlemsorganisationer och -kyrkor för ett
samråd om situationen i Syrien och
norra Irak.
BISKOP MAR ODISHO ORAHAM i Österns assyriska
kyrka, kyrkoledare i Sveriges kristna råd, och Yusuf
Aydin, Syrisk-ortodoxa kyrkan, ledamot i Svenska
missionsrådets styrelse, inledde samrådet. Deltagarna delade med sig av kunskap och erfarenheter
och berättade om olika insatser i regionen och i
Sverige. Det fanns en tydlig önskan om att samverka och om möjligt samordna resurser.
Som ett resultat av samrådet träffade senare
representanter för SMR och SKR medarbetare på
utrikesdepartementets enhet för Mellanöstern och
Nordafrika. De förmedlade vad som görs av SMRs
och SKRs olika medlemsorganisationer/kyrkor
och gav en bild av den utsatthet och vanmakt som
många av rådens medlemmar uttrycker inför situationen i området.
UD delade med sig av sin syn på situationen och
om vad Sverige gör genom UD, Sida och internationella organ. Sverige är en av de största givarna
inom FN-systemet, både till de direkt utsatta länderna och till de kringliggande länderna som tar
emot många flyktingar. UD gav även uttryck för att
utrikesministern är mycket engagerad i situationen
och att man arbetar intensivt med att göra vad man
kan för att lindra den akuta nöden och arbeta för en
hållbar lösning på konflikterna.
UD ser ett stort behov av försoningsarbete i
framtiden i området och hoppas att SMRs och
SKRs medlemskyrkor/organisationer kan bidra till
detta även i Sverige.
Ninna Ekstrand
Det fanns en tydlig önskan om att samverka
och om möjligt samordna resurser.
Missionsteologisk
arbetsgrupp
Robert Odén (SMR)
Olle Kristenson (SKR)
Sara Gehlin (Lunds universitet)
Jan-Åke Alvarsson (Uppsala universitet)
Ann Aldén (Svenska kyrkan)
Karin Sarja (Svenska kyrkan)
Misha Jaksic (Ortodoxa kyrkan)
Fredrik Emanuelsson (Katolska kyrkan)
Anna Ljung (Equmeniakyrkan)
Bertil Ekström (EFK)
Intressanta och givande möten på
samråd om Syrien och norra Irak.
FOTO: MATILDA PEARSON
33
EKUMENISK SAMVERKAN
Årskonferens och
årsmöte i Örebro
Den 14-15 maj arrangerade Svenska
missionsrådet och Sveriges kristna råd
en gemensam årskonferens i Örebro.
125 representanter från SMRs medlemsorganisationer och SKRs medlemskyrkor deltog.
ÅRSKONFERENSEN INLEDDES med att landshövding Rose-Marie Frebran bjöd alla deltagare på
mingellunch på Örebro slott.
Eva Ahremalm och peter
Tikkanen framförde föreställningen Fred i sikte.
Temat var Över gränser och programmet präglades
av samtal om migration, religionsdialog, mission
och fred. Under dagarna kom den stora ekumeniska
bredden till uttryck i blandningen av andakter och
mässor, från ortodox till frikyrklig tradition.
Onsdagens kvällsevent gick i temat Tillsammans
gör vi skillnad. Europaparlamentariker Cecilia
Wikström och ärkebiskop Anders Wejryd möttes
i ett samtal om flyktingsituationen i Europa och
kyrkans roll. Eva Ahremalm och Peter Tikkanen
framförde föreställningen Fred i sikte.
Kyrkornas världsråds ordförande, Agnes
Abuom, talade på torsdagen om vikten av enighet
inom kyrkan och utmaningen i detta. Efteråt följde
panelsamtal om hur kyrkor i Sverige kan jobba
över gränser. Därefter hölls årsmöte för SMR
respektive SKR.
Dagarna var innehållsrika med olika föredrag
och samtal men också med tid för mingel och för
att bygga relationer vilket var oerhört värdefullt.
Text & foto: Ninna Ekstrand
Samtal på Örebro Missionsskola.
34
Samtal under mingellunchen på Örebro slott.
Cecilia Wikström och Anders
Wejryd i samtal om flyktingsituationen i Europa. Konferencier var Suzanne Jenner.
Ortodox gudstjänst
i S:ta Mariakyrkan.
Kyrkornas världsråds ordförande Agnes
Abuom talade på Örebro Missionsskola.
Eva Christina Nilsson tackar
för inbjudan till Örebro slott.
Mingellunch på Örebro slott.
Dagarna avslutades
med SMRs årsmöte.
35
Personal under 2014
36
Generalsekreterare
Administration
EVA CHRISTINA NILSSON, generalsekreterare
ANDERS ASPEGREN,
ekonomi- och kansliansvarig.
ANN SUNDELL,
administratör och
webbkommunikatör.
BIRGITTA JOHANSSON, personalstrateg.
LARS BOND,
ekonom och löneadministratör – från 11
augusti.
SARA V. DYNESIUS,
ekonom och löneadministratör till
31 juli, därefter
controller för humanitärt arbete.
TOMAS LINDÉN,
controller.
Kommunikation & lärande
BIRGITTA ROSÉN,
ansvarig för enheten
för kommunikation
och lärande.
KATHERINE CASH,
rådgivare religionsoch övertygelsefrihet.
KRISTINA PATRING,
projektledare kapacitetsutveckling
religionsfrihet – föräldraledig januarioktober.
LORENTZ FORSBERG, rådgivare utvärdering.
ROBERT ODÉN,
rådgivare teologisk
reflektion, religion
och utveckling.
VIKTORIA ISAKSSON,
kommunikationsstrateg – till början
av april därefter
tjänstledig.
MATILDA PEARSON,
kommunikatör,
föräldraledig junioktober.
NINNA EKSTRAND,
kommunikatör
– från 28 april.
PERSONAL
Internationellt utvecklingssamarbete
Nätverk och
arbetsgrupper
som SMRs kanslipersonal
samarbetat i under2014
• Afghanistannätverket, Joel Sverker
• Commission on Church Mission and
Evangelism, CWME/Kyrkornas världsråd,
Eva Christina Nilsson
ANDERS MALMSTIGEN, ansvarig för utvecklingssamarbetet.
CLAES JOHAN
ALEXANDERSSON,
handläggare för utvecklingssamarbete.
EVA PALMQVIST,
handläggare och rådgivare kapacitetsutveckling – från 1 mars.
•C
ontrollernätverket, Tomas Lindén,
Sara V. Dynesius
• Ekumeniska Centrets styrelse,
Anders Aspegren
• European Ecumenical Mission Councils,
Eva Christina Nilsson
• European Forum on Religious Intolerance
and Discrimination, Katherine Cash
• European Religious Liberty Forum,
Katherine Cash
• Evangeliska världsalliansens missionskommission, Eva Christina Nilsson
• Fairtrade Sverige, Ann Sundell
HANNA MELLERGÅRD, handläggare
för utvecklingssamarbete – från 1
september.
JOEL MALMVALL,
handläggare för utvecklingssamarbete.
JOEL SVERKER,
handläggare för utvecklingssamarbetet.
•G
eneralsekreterarnätverket,
Eva Christina Nilsson
• Globalportalens redaktionsråd, Matilda
Pearson, Ninna Ekstrand, Ann Sundell,
Viktoria Isaksson
• International Association for Mission
Studies, Robert Odén
• Kyrkornas globala veckas storgrupp,
Matilda Pearson, Ninna Ekstrand
• Nordic Institue for Missiological and
Ecumenical Research, Robert Odén
• Nordiska missionsråden, Eva Christina
Nilsson
LISA ARLBRANDT,
handläggare för utvecklingssamarbete.
MIKAEL WIKING,
humanitär samordnare – från 1 september, föräldraledig
januari-augusti.
JOANNA LILJA,
handläggare för
utvecklingssamarbete
och information
– till och med 31 juli.
• Nätverk för praktikantprogrammet
(organisationer som har avtal angående
programmet), Lisa Arlbrandt
• Nätverket för global hälsa,
Mikael Wiking
•O
SSE-nätverket, Katherine Cash
•P
ressekreterarnätverket,
Viktoria Isaksson, Matilda Pearson
• Programchefnätverket utvecklingssamarbete, Anders Malmstigen
• Programchefnätverket humanitära arbetet, Mikael Wiking
• Ramorganisationernas metodnätverk,
Lorentz Forsberg
• Styrgruppen för svenska delen av Beyond
2015, Birgitta Rosén
Under året har även Carl-Henrik Olaisson Jacobsson (vik
rådgivare inom religions- och övertygelsefrihet, januari-april)
och Elisabeth Korswing (vik handläggare för religions- och
övertygelsefrihet, april–oktober) arbetat på kansliet.
• Svenska nätverket för humanitära aktörer, Joel Sverker, Mikael Wiking
• Concord Sverige AidWatch-grupp,
Matilda Pearson
37
MEDLEMSDAGARNA 2015
SMRs ordförande
Mattias Ingeson avslutade
dagarna i Vadstena.
Att mötas
är värdefullt
Under kvällsaktiviteten
bjöds det på överraskning.
38
En båt var symbol
för årets tema.
Vadstena klosterhotell med en
omgivning där man känner historiens
vingslag var platsen där vi träffades
för 2015 års medlemsdagar den
27-28 januari. Temat för dagarna var
Ora et Labora, be och arbeta.
NÄR MAN ROR EN BÅT behöver man använda
båda årorna, annars går det bara runt. Därför fick
dagarna en båt som logga, där en åra var be och
den andra arbeta. Vi behöver båda för att komma
framåt.
Dagarna fylldes av seminarier med olika innehåll som Be och arbeta, SMRs värdegrundsarbete,
Utvecklingssamarbete/verktygslåda för rättighetsperspektivet och Teologisk jämställdhet. Några av
medlemsorganisationerna var med och delade med
sig av sina erfarenheter.
Kvällsaktiviteten bestod i att med hjälp av pärlor
och pärlplatta visualisera vad Svenska missionsrådet är lika med (=). Pärlplattorna sattes sedan ihop
till en enda stor tavla och varje grupp fick berätta
om vad deras platta stod för. Kvällen avrundades
i Vadstena kyrka med en orgelkonsert som gav tid
för eftertanke. Därefter blev det avspänd samvaro
med ostbricka på hotellet.
Det blev två fullspäckade dagar med rekordmånga deltagare. ”En bra mötesplats som känns
viktig”, var en kommentar från en av deltagarna på
årets medlemsdagar.
Text & foto: Ninna Ekstrand
Kvällsaktivitet: att med
hjälp av pärlor illustrera
vad SMR är lika med (=).
SMRs personal
visar vad SMR
kan vara lika
med (=).
FOTO:
BJÖRN
HUMMERDAL
Deltagarna fick chans
att lära känna varandra
genom konversationskort.
Seminarium om
Utvecklingssamarbete på
”rätt” sätt?
39
ÅRSREDOVISNING
SVENSKA MISSIONSRÅDET
Org nr 802002-3209
Årsredovisning för
räkenskapsåret 2014
Styrelsen för Svenska missionsrådet avger härmed
årsredovisning för tiden 2014-01-01--2014-12-31
Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tkr. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
40
Svenska missionsrådet, SMR, är en paraplyorganisation med 34 medlemmar vilka utgörs av kyrkor, samfund, ekumeniska organisationer och missions- och biståndsorganisationer.
SMR har till uppgift att verka för samfunds och
kristna organisationers samverkan och enhet och
ska vara en mötesplats för reflektion, utbildning
och kompetenshöjning. SMR har tre prioriterade
områden: teologisk reflektion, religion och utveckling samt utvecklingssamarbete. Genom detta ar-
bete vill SMR bidra till ett internationellt utvecklingssamarbete i vittnesbörd, tjänst och gemenskap
av god kvalitet. SMR har ett ramavtal med Sida och
företräder därmed sina medlemmar i relation till
Sida.
Resultat och ställning
Verksamhetens resultat efter finansnetto och utnyttjande/avsättning till ändamålsbestämda medel, upp­går till 512 tkr, (föregående år 319 tkr).
Flerårsjämförelse
FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
201420132012201120102009
Antal medlemmar
343435363636
Medelantal anställda
221817171718
INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS (TKR)
Verksamhetens intäkter
Vidareförmedlade Sida-bidrag
Verksamhetens kostnader
Resultat från finansiella poster
175 331
144 234
127 860
115 853
111 279
127 343
-158 690
-130 015
-113 727
-100 951
-97 339
-112 358
-16 147
-13 954
-14 669
-15 327
-13 986
-13 973
18
48
87
96
-18
73
6
567
393
-952
Förändr. ändamålsbestämda medel
Överfört till balanserat resultat
Balansomslutning
Eget kapital
512319-449238329133
56 466
25 647
19 638
17 712
18 379
56 249
8 640
8 127
7 814
8 263
8 593
8 655
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
År 2014 var andra året i en treårig verksamhetsplan. Baserad på den långsiktiga strategin är verksamhetsplanen strukturerad i fyra delar: teologisk
reflektion, religion och utveckling/religions- och
övertygelsefrihet, utvecklingssamarbete samt SMR
som organisation. Arbetet har därför bedrivits
inom dessa fyra områden. Centralt är kunskapsoch erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna och
kansliets roll att facilitera detta. Med förmedlingsuppdraget följer fortsatt ansvar för metodutveckling, kapacitetsutveckling och kvalitetssäkring.
SMR har även uppgiften att påverka beslutsfattare
i frågor som rör utvecklingssamarbetet och inom
området religion och utveckling inklusive religions- och övertygelsefrihet.
Efter beskedet i december 2013 att Sida hade
godkänt SMR som strategisk partner inom det humanitära arbetet påbörjades i januari 2014 planeringen av detta arbete. Strukturer för arbetet har
införts och personal har rekryterats. En ansökan
till Sida för 2014-2016 lämnades in i mars och i juli
skrevs avtal med Sida. Sammanlagt har under året
stöd förmedlats till sju akuta humanitära insatser
samt sex mer långsiktiga insatser. Arbetet med de
humanitära frågorna bedrivs inom ett humanitärt
team där Adra, Erikshjälpen, IAS och PMU ingår.
Under året har arbetsformerna för det humanitära
teamet ytterligare utvecklats och som stöd för detta
har en kapacitetsstudie av det humanitära teamet
genomförts. Inom det humanitära arbetat har SMR
under 2014 erhållit 5 miljoner ytterligare jämfört
med ursprungligt beviljat anslag.
Det långsiktiga utvecklingssamarbetet löpte under året som planerat. För 2014 ansökte och fick
SMR 10 miljoner utöver tidigare beslut. Dessutom
beslutade Sida att SMR för 2015 kan ligga kvar
på beslutat ursprungligt bidragsbelopp trots IMs
utträde ur SMR. Ett arbete med att följa upp den
tidigare gjorda rättighetsutvärderingen har gjorts
under året. Bland annat har en webbaserad verktygslåda utvecklats som ska vara en hjälp i det konkreta arbetet, både för medlems- och samarbetsorganisationer. Flera av SMRs uppföljningsresor
under året har fokuserat på frågor kopplade till
religion och jämställdhet utifrån den utvärdering
(Learning Review) som pågår utifrån detta tema.
Ett påverkansarbete har under året bedrivits
inom utvecklingssamarbetet, främst inom samarbetet i Concord Sverige. Att 2014 var ett år med två
val inverkade på det politiska påverkansarbetet,
eftersom politikerna under stora delar av året var
upptagna med valen. SMR har varit särskilt aktivt i
arbetet med att förbereda de nya utvecklingsmålen
som ska ersätta millenniemålen.
Ett aktivt påverkansarbete och kunskapsutveckling inom området religion och utveckling inklusive religions- och övertygelsefrihet har pågått under
året. Under Almedalsveckan presenterades studien
”Religionsfrihet för alla. Så kan Sveriges utrikespolitik stärkas”. Den har sedan spridits brett bland
beslutsfattare. SMRs arbete med religion och utveckling har tagit steg framåt under året. Det är nu
inne i en fas med god respons för SMRs arbete och
budskap hos andra biståndsaktörer, inklusive Sida.
41
42
Arbetet med religions- och övertygelsefrihet
som under 2013 breddades till att även få ett fokus
på arbetet i samarbetsländerna och att där stärka
religions- och övertygelsefriheten, har fortsatt under året med utbildningar, nu även i Indien. Dessa
har genomförts i samverkan med några av SMRs
medlemsorganisationer och deras samarbetspartner.
Vid årsmötet i Örebro godkändes Läkarmissionen som ny medlem.
Under året fattade IM beslut om att lämna SMR,
vilket de gjorde vid utgången av året. Dessförinnan
hade ett gemensamt utvärderingsseminarium anordnats.
Utifrån Sidas beslut våren 2014 att inte ge PMU
fortsatt ramstatus har samtal förts mellan SMR och
PMU kring hur Sidaanslag till PMU kan integreras i
SMRs förmedlingsuppdrag. Eftersom Sida har fortsatt utreda frågan om PMUs ramstatus har planeringen inte konkretiserats ytterligare.
Under året har SMR varit aktiv i en mindre arbetsgrupp på UD som har arbetat fram ett förslag
till en överenskommelse mellan regeringen och det
svenska civilsamhället inom utvecklingssamarbetet.
Under början av hösten redovisade Sida en halvtidsöversyn av CSO-strategin. Det skapade mycket
diskussion bland ramorganisationerna, då Sida
starkt ifrågasatte svenska organisationers särskilda värde inom utvecklingssamarbetet. I december
hölls upptaktsmöten för nya strategier för det långsiktiga utvecklingssamarbetet och informationsanslaget. Det gavs då tydliga politiska signaler om att
regeringen värdesätter det svenska civilsamhället.
Samarbetet med Sveriges kristna råd har fördjupats under året. I maj hölls årskonferens för de
båda organisationerna i Örebro på temat Över gränser. Inbjuden gäst var Agnes Abuom, som länge har
samarbetat med SMR och som hösten 2013 valdes
till ordförande för Kyrkornas världsråd. I december hade organisationerna ett delvis gemensamt
styrelsemöte. Ledningsgrupperna har regelbundet
mötts. Sedan tidigare delar organisationerna på
en personalstrategtjänst och SMR sköter lönehanteringen åt SKR. Det missionsteologiska arbetet
bedrivs till stora delar gemensamt och under året
har en gemensam missionsteologisk arbetsgrupp
börjat arbeta. Under hösten inbjöd SMR och SKR
tillsammans till ett samråd om situationen i Syrien
och Irak, något som följdes upp med samtal på UD.
Vid Kyrkornas världsråds centralkommitté
sommaren 2014 utsågs Eva Christina Nilsson till
rådgivare åt kommissionen för mission och evangelisation (CWME).
Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
På initiativ från bland andra SMR bjöd Sida i januari in till ett Development Talk om religion och
utveckling. Efter att ha arbetat med dessa frågor
under ett flertal var det glädjande att Sida nu uppmärksammade detta område och gjorde utfästelser
om att arbeta vidare med frågorna.
SMRs styrelse beslutade i början av året om ett
övergripande samarbetsavtal med SKR som reglerar samarbetet och uttalat möjliggör för SKR att
söka Sidamedel hos SMR. Styrelsen beslöt också
att SKR kan vara del av SMRs humanitära team
och därmed kan söka medel för det ekumeniska
följeslagarprogrammet. SKR har hittills fått medel
direkt från Sida som nu velat finansiera programmet genom en ramorganisation.
Det som under 2014 kallats för Överenskommelse bytte i början av året namn till Regeringens
och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan
inom utvecklingssamarbetet. Beslut har ännu inte
fattats.
Framtida utveckling
För SMR kommer det att vara viktigt att utveckla
former för det humanitära arbetet, inte minst genom att det ekumeniska följeslagarprogrammet
och SKR blir en del av det humanitära teamet. Eftersom detta arbete är nytt, kommer SMR och det
humanitära teamet och de medlemsorganisationer
som ingår i detta att få pröva sig fram. Det humanitära arbetet har inneburit att kansliet har vuxit.
Det ger nya möjligheter, men ställer också krav på
att kansliet drivs i samklang med sin volym och sitt
delvis förändrade uppdrag.
Under året kommer regeringen att besluta om
nya strategier för både CSO-anslaget och informationsanslaget. Det kommer att spela stor roll hur
dessa strategier utformas. Regeringen har gett signaler om att ramarna åter kan få använda statliga
medel för opinionsbildning och påverkan, något
som kan få konkret betydelse för verksamheten.
Samarbetet med Sveriges kristna råd kommer
även fortsättningsvis att vara av vikt. Samverkan
både när det gäller innehållsfrågor och när det
gäller administration behöver utvecklas. För SMR
kommer det även att vara betydelsefullt med strategisk samverkan med andra organisationer. Det är
viktigt för SMR att bearbeta sin roll utifrån identiteten att vara en samarbetsorganisation mellan
kyrkor och kristna organisationer kring missionsoch utvecklingsfrågor.
ÅRSREDOVISNING
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
8 127 101
512 444
8 639 545
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
8 639 545
RESULTATRÄKNING
Not 20142013
FÖRENINGENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
1 841
1 658
Anslag Sida
2
172 764
141 875
Förmedlade anslag
3
-158 690
-130 015
Bidrag 399417
Övriga verksamhetsintäkter
328
284
Summa föreningens intäkter
16 642
14 219
FÖRENINGENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
-4 861
-3 844
Personalkostnader
4
-11 131
-10 025
Av- och nedskrivningar
-85
5
-149
Övriga verksamhetskostnader
-7
-
Summa föreningens kostnader
-16 148
-13 954
VERKSAMHETSRESULTAT
494265
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter
18
48
Summa resultat från finansiella investeringar
18
48
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
512313
ÅRETS VINST
512313
43
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
512
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år
-
313
6
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital
512
319
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Not 2014-12-312013-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
5 843127
Summa anläggningstillgångar
843
127
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 878713
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6
44
39
775
743
1 697
1 495
Kassa och bank
53 926
24 025
Summa omsättningstillgångar
55 623
25 520
Summa tillgångar
56 466
25 647
Balanserat kapital
8 127
7 808
Använda ändamålsbestämda medel
-
6
Årets resultat
512
313
Eget kapital och skulder
EGET KAPITAL7
8 639
8 127
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 282534
Skatteskulder -Övriga kortfristiga skulder
11 031
16 273
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
36 514
713
8
47 827
17 520
Summa eget kapital och skulder
56 466
25 647
Ställda säkerheter IngaInga
44
Ansvarsförbindelser IngaInga
ÅRSREDOVISNING
Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Grunder för upprättande
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens
(BFN) allmänna råd. Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges.
Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr)
om inget annat anges. Beloppen inom parentes
anger föregående års värden.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas.
Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR
2002:11, vilket innebär att intäkten ställs mot den
kostnad bidraget är avsett att täcka. För villkorat
bidrag från stat, landsting, kommun gäller särskilda regler för redovisning och återbetalningsskyldighet. Intäktsredovisning sker därför endast när
det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att
bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget
ska täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas
mot kostnader.
För ändamålsbestämda medel tillämpas principen enligt BFNAR 2002:10, vilket innebär att ej
förbrukade ändamålsbestämda medel ingår i årets
resultat och eget kapital. Det resultat som genereras kan bestå av medel som samlats in eller beslutats användas för ett specifikt ändamål, för att
användas under kommande år. Sådana medel behöver öronmärkas för ändamålet och reserveras
därför under rubriken Eget kapital som tillförda
ändamålsbestämda medel. Det året dessa medel
har kommit ändamålet tillgodo redovisas kostnaden och årets resultat försämras. Eftersom medlen
för ändamålet redan är insamlade och öronmärkta
redovisas ianspråkstagandet som utnyttjade ändamålsbestämda medel.
Det som återstår av resultatet efter reservering
och ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel
ökar eller minskar balanserat resultat och är fritt
för styrelsen att använda.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt
över den bedömda nyttjandeperioden. Avskrivning
för inventarier sker över 3-5 år. Vid varje balansdag
sker en prövning av anläggningstillgångens värde
och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre
värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
45
Not 2 Anslag Sida
20142013
ANSLAG FRÅN SIDA:
Anslag Sida för vidareförmedling
154 593
126 143
Anslag Sida egna SMR-projekt och adm
18 171
15 732
172 764
141 875
Not 3 Förmedlade anslag
20142013
Svenska Missionsrådet klassas som ramorganisation gentemot Sida.
Under året har missionsrådet förmedlat nedanstående belopp per organisation:
Arken 89
-
ADRA Sverige
22 979
16 451
Barnmissionen
4 595
4 293
EFS534440
Equmeniakyrkan
4 968
7 673
Erikshjälpen
29 152
26 853
Evangeliska Frikyrkan
12 568
12 893
Evangeliska Östasienmissionen
-
26
Folk & Språk
6 139
4 123
Frälsningsarmén891303
Hoppets Stjärna
166
-
Individuell Människohjälp
17 846
11 589
International Aid Services
20 368
8 176
KFUM Sverige
13 913
11 537
Kristna Fredsrörelsen
10 174
10 671
Kväkarhjälpen899871
Lepramissionen
5 863
5 477
Life & Peace Institute
2 743
2 743
Operation Mercy
2 073
2 641
Svenska Alliansmissionen218764
Svenska Bibelsällskapet
880
1 002
Sveriges Kristna Råd
1 455
1 490
Trosgnistans Mission
178
-
158 691
130 016
Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
20142013
ANTAL ANSTÄLLDA
Kvinnor12 9
Män10 9
Totalt2218
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
7 488
6 836
3 091
2 806
Till SMRs styrelse, utskott och arbetsgrupper har inga arvoden utgått.
SOCIALA KOSTNADER ENL LAG OCH AVTAL
46
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE PÅ BALANSDAGEN
Kvinnor45
Män65
Totalt1010
ÅRSREDOVISNING
Not 5 Inventarier
2014-12-312013-12-31
Ingående anskaffningsvärden896830
Årets inköp
871
Försäljningar och utrangeringar
-298
66
-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
1 469
896
Ingående avskrivningar-769-684
Försäljningar och utrangeringar
291
-
Årets avskrivningar
-149
-85
Utgående ackumulerade avskrivningar
-627
-769
Utgående restvärde enligt plan
842
127
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
20142013
Förutbetalda hyror209189
Förutbetalt anslag avseende 2015
290
-
Upplupna medlemsavgifter261350
Övriga poster
16
204
Summa776743
Not 7 Eget kapital
Balanserat resultat
Använda Årets resultat
ändamåls-
best. medel
Ingående balans
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat
Utgående balans
Totalt eget
kapital
7 808
6
313
8 127
319
-6
-313
-
-
-512512
8 127
0
512
8 639
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20142013
Semesterlöner390340
Upplupna sociala avgifter
122
Rekvirerade anslag avseende 2015
35 190
107
-
Medel att återbetala till Sida
434
-
Övriga poster377266
Summa
36 513
713
47
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-05-19 för fastställelse.
ÅRSREDOVISNING
Bromma 2015-05-04
FÖR STYRELSEN:
Mattias Ingeson
Ordf
Kjell Bonerfält
Sven-Erik Fjellström
Kati Hirvonen
Bo Paulsson
Yusuf Aydin
Helena Nyström
Helena Engkvist
Gerard Willemsen
VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS 2015-05-07
48
Marie Welin
Auktoriserad revisor
Stig Lundberg
Förtroendevald revisor
Revisionsberättelse
Till årsmötet i Svenska missionsrådet, org.nr 802002-3209
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Svenska missionsrådet för år 2014.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade
revisorn innebär detta att denna utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Svenska missionsrådet för år 2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 7 maj 2015
Stig Lundberg
Marie Welin
Auktoriserad revisor
PwC
49
50
Det här är Svenska
missionsrådet
SVENSKA MISSIONSRÅDET är en paraplyorganisation för 34 kyrkor och kristna organisationer.
Tillsammans arbetar vi för att ge möjligheter för
människor och samhällen att förändras.
Medlemsorganisationerna representerar en
unik bredd av kristna organisationer och samfund,
alla med stort engagemang och lång erfarenhet av
såväl internationellt utvecklingssamarbete som
folkbildnings- och kommunikationsarbete i Sverige.
SMR stödjer medlemmarna och deras
samarbetsorganisationer i det utvecklingssamarbete de bedriver, anordnar mötesplatser för erfarenhetsutbyte. kapacitetsutveckling och teologisk reflektion och arbetar
med påverkansarbete om religionens roll i
utvecklingssamarbetet, religions- och övertygelsefrihet och biståndspolitik.
På medlemsorganisationernas uppdrag är SMR
avtalspart med Sida och har haft rollen som ramorganisation sedan 1980. Under 2014 uppgick bidragsvolymen från Sida till 178 miljoner kronor
som framförallt går till det arbete som samarbetsorganisationerna bedriver i samarbete med SMR:s
medlemmar i cirka 40 länder.
Svenska missionsrådet har
enligt stadgarna uppdraget:
• att verka för kyrkors, samfunds och kristna organisationers samverkan och enhet;
• att förnya och fördjupa den bibliska och teologiska
förståelsen av den kristna kyrkans uppdrag i vittnesbörd, tjänst och gemenskap i ett globalt perspektiv;
• att vara en öppen mötesplats med en strategiskt
vald agenda för att tydliggöra det kristna uppdraget
och kyrkans roll i det globala samhället för medlemmar, kyrkor, ekumeniska organ och övriga intresserade, samt att delta i det offentliga samtalet i dessa
frågor;
• att i kontakt med andra ekumeniska organ och
medlemsorganisationer representera de gemensamma intressena i förhållande till in- och utländska
organisationer och myndigheter
• att i sin verksamhet och samverkan med kyrkor och
organisationer bidra till ett internationellt samarbete i vittnesbörd, tjänst och gemenskap av god
kvalitet. (det här stycket kan man kanske lyfta ut
och göra en liten faktaruta av, om det kan hjälpa till
utrymmesmässigt)
SMRs vision är att Guds rike gestaltas i världen.
Detta innebär en värld befriad från fattigdom och
förtryckande strukturer, där människor kan påverka
sin egen situation och där Guds skapelse förvaltas
med ansvar inför kommande generationer.
51
Följ oss!
FACEBOOK:
facebook.com/svenskamissionsradet
352 gillar oss
TWITTER:
twitter.com/Svenskamissionsrådet
1 161 följer oss
INSTAGRAM:
instagram.com/svenskamissionsradet
92 följer oss
www.missioncouncil.se
På vår hemsida finns nyheter, information, publikationer och mycket mer!