Inbjudan 2016 års tävling

Swedish Open 2016 med Fält-SM
Lilla Brattön
Field archery competition, May 5-7
www.bratton.se
Swedish Open 2016
på Lilla Brattön, 5-7 maj
M ö t v å r e n , o c h s k y t t a r f r å n a n d ra l ä n d e r, i n a t u r s k ö n a B o huslän på trevliga utmanande fältbanor i skärgårdsmiljö.
Swedish open med
Fält-SM
F ö r å t t o n d e g å n g e n a r ra n g e ra r A n g e r e d s B å g s k y t t a r e n
3-dagars fältskyttetävling på
e n a v v ä s t k u s t e n s va c k ra s t e
ö a r. T ä v l i n g e n l o c k a r, f ö r u t o m
s k y t t a r f r å n h e l a Sv e r i g e , ä v e n
skyttar från många Europeiska
länder som kommer för att få
u p p l e va f ä l t s k y t t e p å u t m a n a n d e b a n o r.
Tävlingsform
Tävlingen pågår under tre
d a g a r. D a g 1 s k j u t s 2 4 m å l
omärkt. Dag 2 skjuts 24 mål
märkt. Dag tre skjuts en elimineringsomgång med 12 märkta
mål följt av semifinaler och
m e d a l j f i n a l e r m e d va r d e ra fy ra
märkta mål.
F ä l t- S M a v g ö r s p å t ä v l i n g a r n a
dag 1 och 2.
Boende
På ön finns det ett 30-tal mod e r n a s t u g o r. D e s s a s t u g o r h a r
s e x s ä n g p l a t s e r, t o a l e t t o c h
d u s c h s a m t e t t p e n t r y. D e t
finns även ett 30-tal omoderna
s t u g o r m e d fy ra e l l e r t v å s ä n g p l a t s e r. A n t a l e t p l a t s e r i s t u gorna är begränsat så en del
skyttar kanske måste bo på and ra p l a t s e r, p å fa s t l a n d e t f i n n s
b å d e c a m p i n g o c h h o t e l l i n ä rheten.
Transporter m.m.
Om du kommer med bil så finns
parkering på Almön och sedan
s k e r t ra n s p o r t m e d b å t t i l l L i l l a
B ra t t ö n .
E n k v ä l l a r ra n g e ra s e n r ä ka f t o n d ä r d u k a n n j u t a a v v ä s tk u s t e n s l ä c k e r h e t e r.
På kvällarna kan du njuta av
salta bad efter ett besök i den
vedeldade bastun som finns på
ön.
Fö r de t a lj e ra d in fo r m atio n o m tävl ingen, anmälan, avgi fte r e t c , b e s ök vår hem sid a:
www.bratton.se
eller: www.angeredsbagskyttar.se
Bilder från tävlingen 2015.
Photos from the competition
2015.
Swedish Open Field archery
Lilla Brattön, May 5-7, 2016
Ta k e t h e o p p o r t u n i t y t o m e e t t h e s p r i n g , a n d a r c h e r s f r o m
other countries, in the scenic Bohuslän on nice challenging
field courses in the archipelago of the Swedish west coast.
Swedish open 2016
Fo r t h e e i g h t h t i m e w e w i l l a r ra n g e a 3 - d a y F i e l d a r c h e r y
competition at one of the west
c o a s t ’s m o s t b e a u t i f u l i s l a n d s .
T h e c o n t e s t a t t ra c t s , b e s i d e s
archers from all over Sweden,
also archers from all over Europe who come to gain experience in Field archery on challenging courses.
Competition form
The contest runs for three days.
Day 1: 24 goals unmarked. Day
2: 24 goals marked. Day three
is an elimination round of 12
marked targets, followed by
semi-finals and medal finals,
each with four marked targets.
Accomodation
On the island, there are about
30 modern cabins. These cabins have six beds, toilet, show e r a n d a p e n t r y. T h e r e a r e
also around 30 simpler cabins
with four or two beds. The
number of beds in the cabins is
limited so some athletes may
need to stay in other places on
the mainland, there are both
c a m p i n g a n d h o t e l s n e a r b y.
Transportation etc.
I f y o u a r r i v e b y c a r, t h e r e i s
parking at Almon and then all
visitors and competitors are
carried by boat to the Little
B ra t t o n .
One evening we organize a
seafood dinner where you can
e n j o y t h e We s t C o a s t d e l i g h t s .
In the evenings we recommend
you to try the sauna with a ref r e s h i n g b a t h i n t h e s e a a f t e rwards.
Fo r fu l l a n d d e t ai led i n fo r m atio n, re gis t rat ion, c os t s et c ,
v i s i t o u r w e b s i tes:
www.bratton.se
or: www.angeredsbagskyttar.se