Rölle fiber - Leader Sjuhärad

Leadercheck
2014-149 AP
Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för
Sjuhärads landsbygd.
Du kan söka för
 att komma igång med nytt företag
 samverkan med andra företag
 att skapa nya mötesplatser och kulturaktiviteter
 att skapa nya turistiska besöksmål
 förbättring av ungdomars villkor på landbygden
 lokal bygdeutveckling
 mobilisering för fiberutbyggnad
 bevarande av natur- och kulturarvet
 kompetensutveckling (ej egen utbildning)
 tillgängliggörande av natur och landskap
 annan idé som utvecklar landsbygden i Sjuhärad
Du kan inte få stöd för
 Investeringar
 Drift av pågående verksamhet
 Verksamhet som tidigare fått Leaderstöd för samma ändamål
Vem kan söka?
Sökande kan vara enskild person, företagsnätverk, förening, byalag eller annan sammanslutning.
Hur och när man kan söka
Vi tar emot ansökningar, via e-post, löpande fram till den 30 juni 2015.
Presidiet för Leader Sjuhärad tar beslut om ansökningar. Dessa beslut kan inte överklagas.
Ring gärna och prata med oss på Leaderkontoret innan du fyller i ansökan.
Annika Andersson 0325 618 690, [email protected]
Marie Oscarsson 0325 618 691, [email protected]
A Sökande
Anna Karlsson
Hallabron Sjögläntan
51692 Äspered
Organisations/personnummer
Telefonnummer
Mobil
0707433107
Fax
[email protected]
B Kontaktpersoner
Eva Öberg
Dalslund Dalshester
51692 Äspered
Telefonnummer
medarbetare
[email protected]
Jerry Nilsson
Dalslund Dalshester
51692 Äspered
Telefonnummer
Mobil
0739-995020
Fax
Mobil
0704-690932
Fax
medarbetare
E-post
[email protected]
C Projektet
Projektets namn
Rölle fiber
Projekttid
D Andra stöd
Har du sökt andra stöd för samma ändamål eller likartad verksamhet? ….ja …x.nej
Om ”ja”, vilka stöd och när?
Har du beviljats något sådant stöd? ….ja ….nej
Om” ja”, vilket?
E Bilagor
Markera de bilagor som bifogas ansökan
…. Intyg om behörig firmatecknare (obligatorisk)
… Medfinansieringsintyg (om du har fler finansiärer)
…. Kopia på offerter
…. Andra bilagor
F Beskrivning av projektet
Vi som söker ekonomiskt stöd är en helt nybildad arbetsgrupp som börjat arbeta för att vi skall få
fiber i vårt område. Upprinnelsen till detta är att vi insåg att ”vårt” område hamnat mellan två
fiberprojekt, Äspereds fiber och Draereds fiber. Då vi studerade deras kartor insåg vi att vi lämnats
utanför och eftersom vi är ett område på ca 60-70 hushåll ev fler, varav vi misstänker att merparten
är intresserade av att anslutas, bestämde vi oss för att börja arbeta för att få tillgång till fiber.
Vi är en förening under bildande, vi har bara träffats en gång i arbetsgruppen, men redan
strukturerat upp hur vårt arbete kommer att se ut inom den närmaste tiden. Vi kommer i första
hand undersöka intresset i vårt område och de boende kommer att få lämna klara besked om de vill
vara med eller inte. Ev kommer vi att utöka orådet till ytterligare ett bostadsområde i närheten
(Stuvhult, Dannike) då vi fått indikationer på att de är intresserade. Vi utformar just nu ett avtal med
information som kommer att distribueras personligen till alla i området. Vi kommer också att
behöva göra en projektplan, samt har många planeringstimmar framför oss. Vi räknar med ett
samarbete med Draereds fiber (gränsar till området), men de är mycket tydliga med att de inte
kommer att rita om sin karta och de kommer inte att äventyra sina medlemmars pris. Möjligen kan
vi arbeta ikapp så att vi kan göra ansökningar samtidigt med Draereds fiber och få offerter
tillsammans med dem på grävning, IT-företag osv
F 3 Syfte
Arbeta för tillgång till fiber för alla
F 4 Geografiskt verksamhetsområde
Ett område mellan Äspered och Dannike, Borås kommun. Sydspetsen Tolken, Dalshester, Rölle och
ev Stuvhult
F 5 Projektets mål
Projektets mål är tillgång till fiber i området
F 6 Genomförande och tidsplan
Vi kommer att bilda en förening, undersöka intresset i området, de boende får göra en bindande
anmälan under förutsättning att vi får en någorlunda prisbild. Vi kommer att arbeta fram en
projektplan och förhoppningsvis så småningom kunna ansöka och förhandla om offerter, helst
tillsammans med Draereds fiberförening.
Det är svårt att i förväg uppskatta kostnader och utlägg varför vi ber att få redovisa detta i
efterhand.
F 8 Hur ska verksamheten bedrivas efter projekttiden?
Detta är fortfarande oklart beroende på utfallet.
Hur mycket kan man söka?
Stöd lämnas med högst 50 000 kr (mobilisering för fiberutbyggnad max 20 000 kronor) och du som söker
måste själv vara med och finansiera projektet med minst lika mycket som beloppet du söker. Denna
medfinansiering kan ske genom ideellt arbete eller med material, lokaler och/eller pengar.
G BUDGET
G 1 Kostnader
beskriv vilka kostnader du har i projektet och berätta hur du kommit fram till dem. Bifoga gärna
offerter eller uppgift om vem som gett priset.
Kostnad (tex vara, tjänst eller
lön)
Infomaterial, ev. hemsida,
km-ersättning, möten etc. för
mobilisering
Pris
20 000
Beskriv hur du/ni kommit fram till beloppet.
(tex offert, prisjämförelser etc.)
Summa faktiska kostnader
Ideellt arbete värderas enligt följande:
175 kronor per timma för dig som är över 18 år.
50 kr/tim för personer 13 – 16 år gamla.
120 kr/tim för personer 16 – 18 år gamla.
Det ideella arbetet är din medfinansiering till projektet och du kan aldrig få pengar för ditt ideella arbete. Den tid
du lägger ned räknar du istället om till ett värde du använder till att motfinansiera det stöd som delas ut av
Leader Sjuhärad.
G 2 Finansiering
Typ av finansiering
Summa
Beskrivning av hur du/ni kommit fram till
summan
Egna pengar
Sponsring/andra bidrag
Värdet av ideell tid
20 000
Sökt stöd från Leader
Sjuhärad
20 000
Annat
Summa finansiering 40 000
Avtal
Om din/er ansökan bifalls kommer vi att skriva ett avtal som reglerar genomförandet och villkoren för
utbetalning av stödet.
Redovisning
Förskott kan betalas ut med maximalt 50 % av det totala stödet. Om projektet inte genomförs eller slutredovisas
inom angiven tid skall förskottet återbetalas.
Stödet betalas ut då projektet är genomfört och du har skickat in:

Tidlistor över den genomförda ideella tiden

Rapport över genomfört arbete
Det innebär att delprojektet inte redovisar kvitton för sina kostnader utan det är presidiet som bedömer kostnaden
som rimlig och ersätter med den summa man godkänt vid beslut, under förutsättning att delprojektet genomförts
enligt avtal. I vissa fall kan presidiet godkänna en lägre kostnad än den sökta eller begära in underlag för den
sökta summan.
INDIKATORER
Fyll i det antal ni tror er komma upp i och en kort beskrivning av hur ni ska nå dit.
Använd siffran 0 och uppåt.
Mål
Indikator
Det har skapats nya
företag på landsbygden
och fler arbetstillfällen.
Antal nya eller bibehållna
jobb
Antal
Antal nya företag
Antal nya företagsnätverk
Den individuella
försörjningsmöjligheten
för små och mindre
företag har ökats genom
diversifiering i
näringslivet.
Antal företag som
diversifierat sin verksamhet
Ökad inflyttning till
Sjuhärad är en effekt av
projekten som
genomförs inom Leader
Antal projekt som syftar till
en positiv
befolkningsutveckling
1
Antal projekt som arbetar
med lokal byutveckling
1
Ökat samspel mellan
miljö- natur - kulturmänniskan.
Antal projekt som bevarar
o/e utvecklar det lokala
natur- och kulturarvet
Antal projekt som syftar till
att främja ekologiskt o/e
närproducerade produkter
Befintlig basservice ska
hållas på samma nivå
eller utvecklas
ytterligare. Vid avsaknad
av basservice i vissa
områden ska dessa ha
Antal projekt som syftar till
att öka den lokala
basservicen
1
Beskrivning
åtgärdats genom
etablering av nya
basserviceinrättningar.
Nätverk har skapats för
gemensamma
satsningar, ökad
livskvalitet och nya
mötesplatser.
Antal nya
kommunöverskridande
nätverk som tillskapats
Kompetensutvecklingstil
lfällen har genomförts
inom många av planens
verksamhetsområden.
Antal personer som deltar i
kompetensutvecklingstillfällen som anordnas av
icke ordinarie
utbildningssamordnare
(utöver
värdskapsutbildningar)
Sjuhärad har stärkt sin
position som turistmål
Antal nya besöksmål
Antal nya mötesplatser och
kulturaktiviteter
Antal nya
övernattningstillfällen,
tillgängliga minst 30 nätter
per år
Antal deltagare i
värdskapsutbildning
Boende i Sjuhärads
landsbygd skall ha
möjlighet att vara med i
utvecklingen av sin bygd
Antal deltagare i projekt
8
Därav ungdomar under 25 år
Därav kvinnor
4
Därav invandrare
H Försäkran och underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.
Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.
Jag medger att uppgifter om projektet får publiceras av LAG, i informationssyfte.
Datum
Namnunderskrift
150429
Anna Karlsson
Namnförtydligande
Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande
Undertecknandet kan ske efter beslut, då även intyg om behörig firmatecknare skall lämnas in.
Ansökan skickas digitalt till
[email protected] eller
[email protected]