ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1

ERSÄTTNINGSPOLICY
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
Bakgrund
Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller
bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra,
rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem kan
medföra.
För att kunna attrahera, motivera och behålla de bästa krafterna är
det
avgörande
för
Solidum
AB
u.ä.t
Nordiska
Kreditmarknadsaktiebolaget (bolaget) att ersättningen till
medarbetarna är konkurrenskraftig på den marknad och inom det
segment där bolaget verkar.
Ersättningspolicyn fastställs årligen av styrelsen.
Ansvarig för implementering är verkställande direktör.
Definitioner
Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha
följande betydelse:
Anställda i den verkställande ledningen: De anställda i bolaget
som omfattas av definitionen i avsnitt 5.2.
Anställda i ledande strategiska befattningar: De anställda i bolaget
som omfattas av definitionen i avsnitt 5.3.
Anställda med ansvar för kontrollfunktioner: De anställda i bolaget
som omfattas av definitionen i avsnitt 5.4.
Anställda som är Risktagare: De anställda i bolaget som omfattas
av definitionen i avsnitt 5.5.
Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala
ersättningen till någon i den Verkställande ledningen: De anställda
i bolaget som omfattas av definitionen i avsnitt 5.6.
Ersättning: Alla ersättningar och förmåner till en anställd (t.ex.
kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av
aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar,
avgångsvederlag och bilförmåner).
Kontrollfunktion:
Bolagets
funktioner
för
riskkontroll,
regelefterlevnad (compliance) och internrevision jämte eventuella
ytterligare kontrollfunktioner.
Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till
belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com
provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida
riskåtaganden vilka kan komma att ändra företagets resultat- eller
balansräkning.
Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och övriga
anställda som bolaget har identifierat som särskilt reglerad
personal enligt nedan.
3.
3.1.
Bakgrund, övergripande mål m.m.
Riskanalys
Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd
riskanalys.
3.2.
Syfte m.m.
Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för
hur ersättningar inom bolaget skall fastställas, hur policyn ska
tillämpas och följas upp samt vilka anställda som skall anses vara
Särskilt reglerade personer och för vilka därför särskilda regler om
Rörlig ersättning ska gälla. Vidare är syftet att policyn och dess
tillämpning skall främja en effektiv riskhantering, motverka ett
överdrivet risktagande i verksamheten samt att även bidra till att
upprätthålla allmänhetens förtroende för bolagets verksamhet.
3.3.
Övergripande mål m.m.
Bolagets långsiktiga målsättning är att i enlighet med Lagen om
bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamhet så att bolagets
förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. Den totala
ersättningen för en enskild period får inte äventyra bolagets
förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en
konjunkturcykel. Alla ersättningssystem ska uppfattas som sunda
och rimliga och syfta till anställds motivation, vara långsiktigt
värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för bolaget.
4.
4.1.
4.1.1.
Styrning
Styrelsens ansvar
Övergripande ansvar
Styrelsen har det övergripande ansvaret för ersättningsfrågor i
bolaget. Som framgår av p. 4.1.2 nedan är styrelsen även
operativt ansvarig för de ersättningar som betalas ut till de
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com
Anställda i den verkställande ledningen samt Anställda med
ansvar för kontrollfunktioner.
4.1.2.
Ersättningar till Anställda i den verkställande ledningen m.m.
Styrelsen skall besluta om ersättning till dels Anställda i den
verkställande ledningen, dels Anställda med ansvar för
kontrollfunktioner.
4.1.3.
Uppföljning
Styrelsen skall besluta om åtgärder för att följa upp tillämpningen
av denna ersättningspolicy.
4.2.
Oberoende styrelseledamot
Styrelsen skall inom sig utse en ledamot, som skall ha lämplig
erfarenhet av och kunskap om riskhantering och ersättning, som
skall bereda styrelsens beslut om ersättning samt åtgärder om
uppföljning av tillämpningen av ersättningspolicyn. Ledamoten i
fråga får inte höra till kategorin Anställda i den verkställande
ledningen.
5.
5.1.
Särskilt reglerad personal
Allmänt
Bolaget har, med utgångspunkt från genomförd riskanalys, bedömt
vilka av bolagets anställda som skall utgöra Särskilt reglerad
personal, och som därigenom omfattas av särskilda begränsningar
i ersättningshänseende.
Bolaget har beslutat att anställda hörande till någon av följande
kategorier – om inte undantagna i enlighet med vad som anges i
5.7 nedan – skall anses vara Särskilt reglerad personal:
a. Anställda i den verkställande ledningen.
b. Anställda i ledande strategiska befattningar.
c. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner.
d. Anställda som är risktagare.
e. Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala
ersättningen till någon i den Verkställande ledningen.
5.2.
Anställda i den verkställande ledningen
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com
Till denna personalkategori hör den verkställande direktören, den
verkställande direktörens ställföreträdare (vice verkställande
direktör) och de som ingår i bolagets ledningsgrupp.
5.3.
Anställda i ledande strategiska befattningar
Till denna personalkategori hör anställda, som inte ingår i bolagets
ledningsgrupp men som på regionsnivå eller motsvarande ändå
leder verksamheten i bolaget.
5.4.
Anställda med ansvar för kontrollfunktioner
Till denna personalkategori hör anställda som är ansvariga för
någon av funktionerna för regelefterlevnad (compliance),
internrevision och riskkontroll. Till denna kategori hör i bolaget
följande befattningar:
- Ansvarig för Compliance
- Administrativ chef
- Ansvarig för Riskkontroll
- Ansvarig för Kreditriskkontroll
5.5.
Anställda som är risktagare
Till denna kategori hör anställda som i tjänsten kan utöva ett
väsentligt inflytande över bolagets risknivå. Utgångspunkten för
bedömningen av vilka som hör till denna personalkategori är att
anställda som kan ingå avtal för bolagets räkning eller ta positioner
för bolagets räkning skall höra till denna personalkategori. Vidare
skall anställda som på annat sätt kan påverka bolagets risker höra
till aktuell personalkategori. De som är anställda i följande
befattningar eller motsvarande skall anses höra till denna kategori:
- Medlemmar i bolagets kreditkommitté
- Försäljningschefen samt
- Firmatecknare som inte ingår i kategorierna ovan.
Vad gäller övriga anställda säljare görs bedömningen att dessa
inte är risktagare. Deras huvudsakliga uppgift som ger rörlig
ersättning är att hitta nya klienter till bolaget avseende fakturaköp.
De ingår inte några avtal för bolagets räkning och de fullgör inte
någon funktion som kredithandläggare eller beslutsfattare gällande
fakturaköpsavtalet med klienten. Därutöver ligger typiskt sett
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com
risken vid fakturaköp hos fakturagäldenärerna och där sker en
prövning och en handläggning som inte involverar säljaren på
något sätt. Säljarens rörliga ersättning påverkas även negativt vid
kreditförluster. Såsom verksamheten avser att bedrivas tills vidare
kommer dessutom bolaget att kräva en kreditförsäkring
omfattande upp till 90 % av utestående fakturafordringar för en
viss klient, vilket reducerar risken. Säljarens totala årsinkomst från
bolaget (både fast och rörlig ersättning) kommer att vara
begränsad till högst 750 000 kronor för 2014. Således finns ett
rimligt tak för hur hög den rörliga ersättningen kan vara ett enskilt
år.
5.6.
Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala
ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Till denna
kategori hör anställda som har en ersättning som är lika stor eller
som överstiger den person i den Verkställande ledningen med
lägst ersättning.
5.7.
Möjlighet till undantag
Anställda i den Verkställande ledningen, Anställda med ansvar för
kontrollfunktioner samt Risktagare enligt vad som angivits ovan
skall alltid höra till Särskilt reglerad personal. Möjlighet att undanta
sådan anställd från kategorin Särskilt reglerad personal finns
således inte. Det skall dock vara möjligt att undanta anställd i
ledande strategisk befattning och anställd vars ersättning uppgår
till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den
Verkställande ledningen från Särskilt reglerad personal. En
förutsättning för att så skall kunna ske är att det finns positivt stöd
för att sådan anställd inte påverkar bolagets risker i väsentlig mån.
En sådan bedömning skall dokumenteras.
5.8.
Beslut om kategorisering
Den verkställande direktören ansvarar för att all personal i bolaget
delas in enligt de kriterier som anges ovan.
6.
6.1.
Rörlig ersättning
Beslut
Beslut om Rörlig ersättning fattas av styrelsen.
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com
6.2.
Resultatbedömning och riskjustering
Ett beslut om att anställda i bolaget skall erhålla Rörlig ersättning
skall grunda sig på en bedömning av riskjusterande vinstmått,
varvid särskilt följande faktorer skall beaktas:
- Nuvarande risker.
- Framtida risker.
- Faktiska kostnader för hållande av kapital och likviditet.
6.3.
Balans mellan fast och rörlig ersättning
Om ersättningen innefattar en rörlig del skall det finnas en lämplig
balans mellan den fasta och rörliga delen. Principen skall vara att
det är den fasta delen av lönen som är den primära Ersättningen
medan den Rörliga ersättningen är en möjlighet som den anställde
inte bör räkna med. Den Rörliga ersättningen skall således kunna
bestämmas till noll.
Styrelsen har beslutat att den Rörliga ersättningen för närvarande
får uppgå till maximalt 50 % av den fasta lönen per anställd och år.
6.4.
Särskilt om rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal
Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal skall – utöver vad
som angivit ovan – grunda sig på följande faktorer:
- Den anställdes enskilda prestation och bidrag till bolagets
resultat.
- Berörd resultatenhets resultat.
- Bolagets totala resultat.
De kriterier (såväl finansiella som icke-finansiella) som bolaget
lägger till grund för Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal
skall dokumenteras.
6.5.
Särskilt om rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner
Rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner skall bestämmas
utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen och som är
oberoende av resultatet i de affärsområden som de kontrollerar.
De personer som omfattas av denna begräsning är de som arbetar
med regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision.
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com
7.
7.1.
Uppskjuten ersättning
Allmänt
Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal överstigande 100
000 kronor skall, till en del om minst 40 procent, skjutas upp under
en period av tre år innan den betalas ut eller äganderätten övergår
till den anställde. Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen
besluta om att skjuta upp rörlig ersättning i fem år. Sådana skäl
kan vara exempelvis den anställdes ansvar, storleken på den
rörliga ersättningen eller bolagets ekonomiska läge i en
konjunkturcykel.
7.2.
Särskilt om Rörlig ersättning till den Verkställande ledningen samt
avseende rörliga ersättningar avseende höga belopp.
I det fall Rörlig ersättning enligt vad som anges ovan under 7.1
utgår till den Verkställande ledningen eller med ett högt belopp
skall minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp.
7.3.
Pro-rata
Oberoende av vad som angivits ovan om uppskjutande av Rörlig
ersättning skall bolaget kunna betala ut uppskjuten rörlig
ersättning enligt ovan jämt fördelat över den tid som ersättningen
skjuts upp, dock att den första utbetalningen får ske först med
början året efter det att den rörliga ersättningen beslutades.
7.4.
Bortfall av utestående icke-förfallen del av uppskjuten ersättning
Bolaget skall tillse att Rörlig ersättning som betalats ut endast
betalas ut eller övergår till den anställde till den del endast om det
är försvarbart enligt bolagets, den berörda resultatenhetens och
den anställdes resultat. Vad nu angivits skall vidare innebära att
utestående icke förfallen del av uppskjuten ersättning helt skall
kunna bortfalla.
Anställd som tilldelas uppskjuten Rörlig ersättning, vilken skjutits
upp enligt ovan, skall underrättas om ovan angivna inskränkningar
samt skall sådan anställd förklara sig medveten härom samt
acceptera dem.
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com
8.
8.1.
Övrigt
Garanterad rörlig ersättning
Bolaget skall normalt aldrig tillämpa garanterad rörlig ersättning.
Skulle så bli aktuellt skall styrelsen fatta beslut om detta och
normalt endast ske i samband med nyanställningar och under det
första anställningsåret. För år 2014 kan vid nyanställning av
säljare den garanterade rörliga ersättningen uppgå till högst 8 000
kronor under det första anställningsåret.
8.2.
Risksäkringsstrategier
Bolaget skall tillförsäkra sig att anställda förbinder sig att inte
använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som
syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten
ersättning justeras eller bortfaller.
Detta skall ske genom att anställda som erhåller uppskjuten rörlig
ersättning skall underteckna en skriftlig förbindelse därom.
8.3.
Avgångsvederlag m.m.
Ersättning som utgår till anställd i samband med att anställning
upphör skall stå i relation till den anställdes prestationer under
anställningstiden samt beräknas så att den inte belönar osunt
risktagande.
9.
Kontroll
Utöver den kontroll som skall göras av den oberoende
styrelseledamoten enligt ovan skall efterlevnaden av denna
ersättningspolicy
kontrolleras
årligen
av
bolagets
internrevisionsfunktion. Internrevision skall löpande rapportera
resultatet av sin granskning till styrelsen i bolaget och i vart fall
årligen senast i samband med att årsredovisningen fastställs.
10.
10.1.
Transparens m.m.
Anställda
Bolaget skall informera samtliga anställda om vid var tid gällande
ersättningspolicy. Detta sker genom publicering på interna
hemsidan.
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com
Bolaget skall därutöver informera samtliga anställda om vilka
kriterier som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat
bedöms.
10.2.
Offentliggörande
Bolaget skall minst en gång om året i samband med
årsredovisningens fastställande offentliggöra information i enlighet
med Finansinspektionens föreskrifter om offentliggörande av
information (FFFS 2007:5). Utöver dessa regler skall även annan
relevant lagstiftning och föreskrifter beaktas vad avser information
som skall offentliggöras.
Sådan information skall bland annat innehålla information om hur
ersättningspolicyn beslutats, den riskanalys som ligger till grund
för hur ersättningspolicyn utformats, och i tillämpliga fall även
uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning och
befogenheter samt relevanta uppgifter om ersättningar i bolaget.
Uppgifterna ska offentliggöras på bolagets hemsida på ett sätt
som inte riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska eller
andra förhållanden.
11.
Uppdatering m.m.
Denna policy skall bli föremål för regelbunden uppdatering dock
minst en gång per år.
———————————————————————
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget | Stockholm Organisationsnummer: 556760-6032
Postadress: Box 173, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm.
Telefon: 08-23 28 00, [email protected], www.nordiska.com