Närheter-områdestidning för Bäckby-nr 1 2015

T E M A:
1
O
TIDSTR
FR A M
BÄCKBY
O M R Å D E S T I D N I N G E N F R Å N VÄ S T E R Å S S TA D
I D E T TA N U M M E R
LEDAREN
UPPSNAPPAT
PROFILEN
REPORTAGET
INTERVJUN
PLATSEN
VI FRÅGAR
BLANDAT
PÅ GÅNG
2
3
4
6
7
8
10
11
12
Satsning
på trivsel,
miljö och
hälsa
REPORTAGET SIDAN 6
Bäckbyhuset har varit under ombyggnation under några år. Till hösten kommer
huset att stå klart, men redan nu arbetas
det intensivt med viktiga frågor som trivsel,
miljö och hälsa. I Bäckbyhuset finns många
verksamheter, bland annat skola, fritidsgård,
bibliotek, mötesplats äldre, familjecentrum
och folkhögskola. Tillsammans satsar man
nu på både den fysiska miljön, aktiviteter
och förhållningssätt. Målet är att huset ska
bli en trivsam mötesplats för alla.
Här ser vi Yasmiin Gaydh
tillsammans med elever i år 4,
Kristoffer, Sainabou och Emira
Jobbet förde
honom till Bäckby
Möt Arian –
en ung förebild
En viktig mötesplats
för småbarnsföräldrar
Läs om Peder Malm, ”Knallen” som blivit
Bäckbybo och som stortrivs här. Till vardags
arbetar han som behandlingspedagog på
Bäckby Vårdcentral och erbjuder stöd kring
alkoholberoende och riskbruk.
På Bäckby finns det flera ungdomar och
unga vuxna som valt att engagera sig för
andra barn och ungdomar. I det här numret
intervjuar vi Arian Omar, som kom till
Sverige 2008 från Irak. För honom är framtiden för alla barn viktig.
På Bäckby öppna förskola möts vuxna
tillsammans med sina små barn. Där bygger
de nätverk, utbyter erfarenheter och har
möjlighet att få stöd av personalen. Möt
Ann-Christine och Angelica och deras barn.
PROFILEN INTERVJUN PLATSEN
SIDAN 4
SIDAN 7
UPPSNAPPAT – SIDAN 3. Sedan förra året finns
Västerås Folkhögskola i Bäckbyhuset. Där har många
unga vuxna fått hjälp och motivation att ta första
steget ut i arbetslivet.
SIDAN 8
VI FRÅGAR FEM – SIDAN 10. Temat för detta
nummer är Framtidstro. Några elever i år 8 gick ut
och frågade om vad fem personer hoppas om sin
framtid.
2
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
FÖRÄLDRALEDIG?
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
Ledaren
och snart är det
dags att på allvar fira vårens
ankomst. Här på Bäckby arrangerar Nätverket Bäckby-Skälby
traditionsenligt Valborgsmässofirande vid Hällbyplanen den
sista april. Det blir tivoli, underhållning, försäljning, brasa och
vårtal. Välkommen dit!
I det här numret av Närheter
har vi tema Framtidstro. Och våren
är väl den årstid som är mest
efterlängtad och som är starkt
förknippad med hopp om framtiden. I naturen börjar det gro,
det blir allt ljusare och för många
innebär ljuset att livet känns mer
hoppfullt. Men framtidstro kan
betyda så mycket olika för olika
människor. I det här numret
kommer du att få ta del av några
aspekter av framtidstro. Du får
bland annat möta småbarnsföräldrar på öppna förskolan,
en behandlingspedagog som
erbjuder hjälp kring alkoholberoende, en diakon i Bäckbykyrkan
och en ung ledare som arbetar
med here4U neighbourhood.
Nästa nummer av Närheter
kommer att komma ut i början
av september. I kalendariet på
baksidan finns mycket att välja
på fram till dess.
APRIL ÄR HÄR
1
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNINGEN
FR Å N VÄ S TE R Å S S TA D
Från och med hösten 2014 delas Närheter ut
tre gånger per år till hushåll på Bäckby, Vallby/
Pettersberg och Bjurhovda/Skiljebo/Malmaberg. Här ställs området i fokus med syfte att
skapa delaktighet, en känsla av sammanhang
och närhet. Du kan läsa alla nummer av
Närheter digitalt på vasteras.se.
Bäckbysatsningen avslutades
ju under 2014. Nu finns det en
”populärversion” av slutrapporten
för den som är intresserad.
Kontakta mig direkt eller fråga
efter den på biblioteket. Arbetet
med att utveckla Bäckby fortsätter
förstås. Vi ser fram emot att
ombyggnationen av Bäckbyhuset är klar under hösten.
Då blir det stor invigningsfest!
Det finns också fastighetsägare
som vill vara med och utveckla
den fysiska miljön, framförallt
i anslutning till Bäckby torg.
Kul! Arbetet med ungdomar
och unga ledare som förebilder
fortsätter. Den första gruppen
i here4U neigbourhood har
avslutat sitt arbete och en ny
grupp är på väg. Samtidigt
utbildar fritidsgården åtta Unga
Ledare som också kommer att
finnas som unga förebilder här
på Bäckby och på Råby.
Jag hoppas att du njuter av våren
och ljuset och jag vill passa på att
önska dig en riktigt skön sommar!
Du vet väl om att det finns en öppen förskola på Bäckby?
Ingång vid Vårdcentralen, Välljärnsgatan 492.
Välkomna önskar Jeanette och Helena.
NÄRHETER I FJÄRRAN
Övriga områdestidningar
Du hittar alla Närheter på www.vasteras.se.
Nästa nummer kommer v.36.
NUMME
I D E T TA
TEM
A:
TIDST
FR AM
1
RO
VA L L BY
OMRÅD
ESTIDN
/PETTE
INGEN
RSBER
FRÅN
G
VÄ S T E
AD
RÅS ST
LEDAREN
UPPSNAPPAT
PROFILEN
AKTUELLT
ET
REPORTAG
PLATSEN
VI FRÅGAR
BLANDAT
PÅ GÅNG
R
2
3
4
5
6
8
10
11
12
Vallby & Pettersberg
TEMA:
FRAMTIDSTRO
Framtidstankar
1
SIDA N 3
T
UPPSNAPPA
ummer är
eters apriln
Temat för Närh inne i tidningen hittar
o” och
on till
”framtidstr
att gå i pensi
tankar kring
römmar”.
ni allt från
jag blir stor-d
BJURH
när
bli
vill
O V rDpå
den bjude
A/B
”vad jag
Pettersbergsgår
ektiv R A N D T H O V D A /
SKILJE
Veronica från från Kabale och persp
BO/O D
lse
O M Rjar byggENSVI
en reseberätte
/M A L M
ESTIDN
Mimer avslö Å D tar
r,
ABERG
tione
INGEN
på livet-reflek
Bandy berät
FRÅN
Lillis från VSK sningar. Trevlig
VÄ S T E
planer och
RÅS S
a framtidssat
TAD
om optimistisk
läsning!
bergs
från Petters
Beritan Tomen
med
tillsammans
ca
Fritidsgård
. Foto: Veroni
barnen i Kabaleg
Eriksson Odeha
Beritan
Veronica och är hemg
från Pettersber
resan till
ma igen efter
i Kabale.
barnhemmet
upplevelser
deras
om
Läs
och 7.
på sidorna 6
på BVC
Efter 10 år
r AnnaVallby ladda
tar med
Lena om och
och glädje
nyfikenhet
livet.
nästa steg i
T
UPPSNAPPA
mtid
Schysst Fra
n
Hemma ige
llby
Hej då Va
SIDA N 3
T
REPORTAGE
SIDA N 6
SIDA N 8
PLATSEN
Petter
fångade
elevern
intresseas
er, musikk vällar
ariet
PÅ
du hitta i kalend
t annat kan
och mycke
på sidan 12.
elsfest
GÅNG. Stadsd
om din
och tror du
Vad tänker
sidan 10.
elva svar på
framtid? Se
BLANDA
T
SIDA N 10
&11
”Min fram
tid”, var Skilje
boskolans tema
i januari. På
olika sätt fick
vecka
med sin fram
alla
tid och få lära elever arbeta
studie- och
sig mer om
yrkesval.
olika
En höjdpunkt
var föreläsning
kyrkan med
en
i Tomasrapparen Pette
med sig av
alla sina erfar r. Han delade
enhe
var så verkl
iga, vilket gjord ter. Petters ord
intresse fånga
e att elevernas
des
från Skiljebosko direkt, berättar Baha
ra
lans mediagrup
På sidan 10
p.
och 11 kan
temaveckan
du
och inter vjun läsa om
med Petter.
Petter förelä
ser för alla
elever
från Skiljeb
oskolan.
Möt There
se
En rolig
Idag är Ther
ese
företagare och egen
arbetar
med det hon
brinner för.
Jag kan inte
tänka mig
att hålla på
med något
annat, säger
Therese.
PROFILE
N
dag
Nya mötes
platsen
Det här gör
vi om, sa alla
som för först
a gången
provat på att
åka skidor
i Vedbobac
ken.
Johannas initia Läs om
tiv på
sidan 6.
SIDA N 4
REPORTAGE
T
Skiljebo biblio
tek och Hjärt
kommer att
samverka på punkt Skiljebo
den nya möte
platsen. Hur
skommer det
att bli? Hur
kommer det
att
heta? På sidan se ut? Vad ska huset
8 kan du läsa
mer.
SIDA N 6
PLATSEN
SIDA N 8
HÄN T I
OMR ÅDET
– SIDA N
har det varit
3. Under
många aktivit
våren
bibliotek.
eter för barn
Du kan läsa
på Skiljeb
om det och
o
sinfonietta
om när Väster
spelade på
ås
Skiljebosko
lan.
PÅ GÅN
G – SIDA
N 12. Valbo
midsommar
rgsmässofira
firande, allsån
nde,
med mera.
g, kulturcafé,
På sista sidan
grillkvällar
händer i områd
kan du läsa
om allt som
et.
Bjurhovda, Brandthovda,
Skiljebo & Odensvi
TEL 021-39 84 07
[email protected]
REDAKTION
FORM & PRODUKTION
ANNONSER
A N S VA R I G U TG I VA R E:
Åsa Sundgren Häggberg, 021-39 29 32
Verksamhetschef Västerås stad Fritid
och Förebyggande
[email protected]
Care of Haus, 021-444 04 00
[email protected]
I Närheter får ditt företag, organisation eller
förening en unik chans att synas i ett positivt
sammanhang. Köp annonsplats i Närheter
som delas ut på ditt område eller syns i alla tre
tidningarna samtidigt. För frågor, prisuppgifter,
bokning av annonsplats och inlämning av
annonsmaterial, välkommen att kontakta oss.
R E DA K TÖ R:
Ann-Cathrine Linér, 021-39 84 07
[email protected]
TRYCK
Edita Västra Aros
E-post: [email protected]
Telefon: 021-398405
R E DA K T I O N S R Å D:
Helen Sangemark, 021-39 88 05
Carin Mavica, 021-39 84 90
B I L DA N S VA R I G:
Ann-Cathrine Linér
ANNONSER
DEN HÄR ANNONSPLATSEN
KAN DU BOKA!
NÄRHETER – VÄSTERÅS STAD FRITID OCH FÖREBYGGANDE
ER
2
3
4
5
6
7
8
10
12
Bandy
Lillis från VSK
orna in i
tar idrottsstjärn
i projektet
klassrummen
id.
Schysst framt
AR.
VI FRÅG
AN N - CATH RIN E LIN ÉR,
OMRÅDESSAMORDNARE
BÄCKBY
I D E T TA
NUMM
LEDAREN
UPPSNAPP
AT
PROFILEN
AKTUELLT
REPORTAG
ET
INTERVJUN
PLATSEN
BLANDAT
PÅ GÅNG
Du läser väl Bäckbys egen blogg? I Vlt´s webbtidning www.vlt.se/bloggerian/
backby kan du läsa mer om vad som händer på Bäckby.
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
BÄCKBY MÖTESPLATS
Välljärnsgatan 488, telefon: 021-39 84 90
Öppettider: måndag–fredag 10.00–16.00
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
3
UPPSNAPPAT
Hänt i området
Härliga möten
mellan kvinnor
möts
kvinnor i alla ådrar och från alla
kulturer i Bäckbyhusets restaurang. Då är det kvinnocafé.
EN GÅNG I MÅNADEN
Under våren har vi haft somaliskt
tema, kurdiskt/arabiskt tema och
tema kärlek och respekt. Vårens
sista kvinnocafé är den 5 maj.
Tina Wilhelmsson gästade kvinnocaféet i mars. Foto: FeminsistFotografen.se
Inför mötesplatsens flytt
Här några av de som var med och trygghetsvandrade,
Birgitta Hammar, Agnes Lindblom och Marianne Forsström.
Trygghetsvandring med
fokus Gröna
stråket
EN KVÄLL i början av mars
anordnade vi en trygghetsvandring för alla intresserade.
Tillsammans vandrade vi i det
så kallade Gröna Stråket, med
början uppe vi Bäckbyskogen
och hela vägen genom centrum
och ner mot Köpingsvägen. Vi
valde att vandra i mörkret för att
känna hur området upplevs när
det är mörkt. Mycket positivt
lyftes fram, som belysningen på
torget och på gång- och cykelvägar.
En del trasiga lampor behövde
bytas ut. Många positiva platser
lyftes också fram, som nya
lekparken, uteklassrummet
och konstgräsplanen. Trygghetsvandring är ett bra sätt att få en
gemensam bild över positiva och
trygga platser, såväl som mindre
trygga platser som behöver
förbättras.
Bäckbyskrapans mötesplats för äldre
in i Bäckbyhuset. Kom på våra
samråd och tyck till om hur du
vill ha det när vi flyttar. Där har
du chansen att vara med och
I OKTOBER FLYTTAR
påverka din framtid på Mötesplatsen. Möten hålls på tisdagar
14.00, i regel sista tisdagen i
varje månad. Du kan se datum
i vårt månadsprogram. Kom in
och hämta ett på mötesplatsen!
Folkhögskolan – en bra start
VÄSTERÅS FOLKHÖGSKOLAN
finns sedan ett år tillbaka i
Bäckbyhuset. Där erbjuder de
inspirationskurs för de som är
arbetslösa och är inskrivna på
arbetsförmedlingen samt saknar
Håll vårt stickkafé levande
mellan 13–15 är
det Stickkafé på Bäckbyskrapans
mötesplats. Här ser vi gärna att
alla åldrar möts. Det gynnar vårt
framtida arbete med att utveckla
olika generationsmöten.
VARJE ONSDAG
fullständiga gymnasiebetyg. Av
de elva ungdomar som startade
i februari är samtliga på väg ut
i praktik eller studier. Ett bra
första steg in i arbetslivet.
Foto: Carin Mavica
4
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
FAMILJECENTRUM
Behöver du stöd i föräldraskapet?
Vi erbjuder vägledning/coachning.
Kontakta familjevägledare Lotta
Stridh-Tingberg på telefon 39 85 90.
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
PROFILEN
”Knalle”
som fastnat
för Bäckby
Det här numrets
profil kommer från Borås,
men jobbet förde honom till Västerås redan
1983 och här har han blivit kvar. Och han
stortrivs på Bäckby! Han tycker det är lugnt
och fint och han uppskattar närheten till både
skogen och centrum.
HAN HETER PEDER MALM och
startade här som präst inom
frikyrkan. Sen har han fortsatt
att arbeta med människor på
olika sätt, som föreståndare
för ett härbärge, undervisat i
skolan och varit skolpräst. För
närvarande arbetar han som
behandlingspedagog på Bäckby
Vårdcentral. Det började som
en försöksverksamhet, men har
nu permanentats. Två dagar per
vecka, måndag och tisdag, finns
Peder på plats på vårdcentralen
för att vara ett stöd kring alkoholproblematik, riskbruk eller beroende. Hans patienter är allt från
unga människor till äldre med
han var ung. Han ”räddades” av
att en bibliotekarie såg att han
behövde hjälp och erbjöd honom
praktik. Samtidigt fick han
möjlighet att bo hemma hos sin
slöjdlärare. Det var två vuxna
som såg honom och trodde på
honom. Det blev hans räddning.
Förutom att arbeta som
behandlingspedagog arbetar
Peder på ett inslussboende för
hemlösa. Där handlar det om att
ge människor tak över huvudet
och motivera dem till förändring. På fritiden älskar han
att måla. Han målar i olja och
använder också en del av sina
tavlor i arbetet.
ett ordnat socialt liv, men med
ett problematiskt förhållande
till alkohol eller andra droger.
Här kan du få både rådgivande
samtal, motiverande samtal,
bedömningssamtal och behandling som kurs. Du kan också
få hjälp som medberoende.
Peder är en varm och glad
person, som är bra på att se
alla människors resurser. ”Alla
människor är genier”, säger
han. ”Vi har alla 18 miljarder
hjärnceller, det gäller att hitta
det geniala hos var och en och
frigöra det!” Men livet har inte
alltid varit så ljust för Peder. Han
har själv varit mycket illa ute när
Vill du komma i kontakt med
Peder på vårdcentralen, ringer
du honom måndag eller tisdag
mellan 8.30–9.30 på telefon
021–175270. Vill du se mer
av hans tavlor kan du kika på
flickr.com/photos/pedermalm.
FAKTA
Namn: Peder Malm
Född: 1954 i Borås
Familj: Fru, fyra barn och fyra
barnbarn, två bonusbarnbarn
Bor: På Bäckby sedan 1983
Viktigt i livet: Att möta människor
och skapa förtroenden. Att inventera sina tankar och se möjligheter
T E X T & B I L D: AN N - CATH RIN E LIN ÉR
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
5
AKTUELLT
Skuldsanering kan
ge hoppet tillbaka
av stress. Där det inte finns
hopp, finns det inte drömmar
och vi behöver alla drömmar
för att kunna leva ett friskt liv.
Vem kan söka skuldsanering?
GISELLE HEDMAN , diakon i
Bäckbykyrkan, berättar om
skuldsanering. – Skuldsanering
innebär att du som är svårt
skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela
eller delar av dina skulder. Jag
har träffat så många som inte
klarar att betala sina vanliga
räkningar för att de redan har
så stora skulder. Det blir ett liv
med ständig oro och ångest när
man vet att pengarna inte räcker
till allt. Då skjuter man lätt upp
att betala räkningar och skulden
ökar snabbt. Man börjar leva i
en sån hopplöshet. Det drabbar
familjelivet och det sociala livet,
för att inte tala om flera sjukdomar som kan uppstå på grund
– För att räknas som svårt
skuldsatt ska man inte ha möjlighet att betala sina skulder inom
överskådlig tid. Vem som helst
kan ansöka hur många gånger
som helst, men som regel får
man bara skuldsanering en
gång i livet. Man betalar av sina
skulder enligt en betalningsplan,
vanligtvis under fem års tid. Om
man redan lever på existensminimum när skuldsaneringen
börjar kan man få ett beslut utan
betalningsplan. Då betalar man
inte av något på sina skulder.
Hur söker man skuldsanering och
hur kan du som arbetar i kyrkan
hjälpa till?
– Man kan söka skuldsanering
själv, men jag rekommenderar
att man söker hjälp av en budgetrådgivare från kommunen. Det
kostar ingenting. Det handlar
om ett viktigt beslut och vilja att
ändra sitt liv. Själva skuldsaneringen är en start på någonting mycket
större. Man får hjälp att bli av sina
skulder, men man måste också
vilja leva ett liv där man lär sig att
leva med en budget. Den största
förändringen är att man får sitt liv
tillbaka. Man får tillbaka hoppet,
glädjen och man får drömma
igen. Det finns många som mår
så dåligt att de inte ens vågar gå
ut och söka hjälp. Jag kan vara till
stöd, jag kan följa med och kan
följa upp situationen så att man
får hjälp och stöd att orka. Vill
man ha min hjälp kan man boka
en tid hos mig. Man behöver inte
gå genom detta ensam.
Kontakta Budget och skuldrådgivning via Västerås stads
hemsida 021-39 00 00.
TEXT & BILD: VICTOR GUNSTEDT
ANNONSER
VÄSTERÅS FOLKHÖGSKOLA
BÄCKBY • CENTRUM • KÖPING
Allmä
n
kurs
Nätverket Bäckby-Skälby anordnar
Valborgsmässofirande
på Bäckby vid Hällbyplanen
Stort tivoli 15.00–22.00
Försäljning runt brasan från 18.00
Musikcafé i Bäckbykyrkan från 19.00
Program från scenvagnen:
19.30 Vårsånger med Bäckbykyrkans kör
Vårtal
Brasan tänds av Scouterna
21.00 Stort fyrverkeri
Nivå
Grund er:
s
Gymn kola
asium
Konta
k
vfhsk t
021-1 .se
40705
I Bäckbykyrkan:
20.30 Gospelkonsert, fritt inträde
Välkomna!
www.vfhsk.se • [email protected] • 021-14 07 05
Svens
ka
för
invan
drare
Vägle
dn
Arbet ing
e
6
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
BÄCKBY ÖPPNA FÖRSKOLAS ÖPPETTIDER
(OBS! Sommarstängt 29 juni–9 augusti)
Mån 9–14, alla åldrar
Ons 9–14, alla åldrar
Tors 9–14, babytid upp till 10 månader
Fre 9–14, alla åldrar
REPORTAGET
Här är gänget som åkte till Stockholm för att lära mer om hälsa.
Nu förverkligas visionen
Bäckbyhuset har under året arbetat med trivsel,
miljö och hälsa. Genom den stora ombyggnationen, som är klar till hösten, kommer verksamheterna i huset närmare varandra. Det är viktigt
att vi har en gemensam värdegrund och att vi
alla som finns i huset känner varandra och bygger nätverk, säger Kasper Lundell, bibliotekarie
på Bäckby bibliotek.
jobbat
förebyggande mot skadegörelse
och alla elever har varit delaktiga i
arbetet. Alla klasser fick frågan:
”Vad behöver vi göra för att
få en trivsam miljö i skolan/
huset?” Efter att varje elev tänkt
till själv och sedan i grupp, blev
ledorden ”rent, café, aktiviteter,
förhållningssätt och inre miljö”.
Efter det började arbetet med
att förverkliga visionen.
Nu hjälps alla åt att hålla
rent från skräp i korridorerna.
Väggarna är målade i fina färger
och eleverna har fått bord att
sitta vid.
– Vi har även fått ett rastrum
där man kan hänga på rasterna,
säger Sajad Alhakim, år 7.
– Restaurangen satsar på
SKOLAN HAR UNDER ÅRET
”Framtidens mat”, vilket
innebär en hälsosammare kost
med mer grönsaker, linser och
bönor. Policyn är att det inte
ska vara något socker i maten
och därför görs all mat från
grunden.
– Maten har blivit lite godare,
säger Aryan Pirow i år 9. Nu
finns det även hink och trasor så
att det går att torka rent efter sig.
Det är inte bara den fysiska
miljön som har blivit bättre utan
även förhållningssättet. Alla
hälsar på varandra när man
möts och det är viktigt för
klimatet på skolan.
– Det har blivit mycket
lugnare på skolan, berättar Diya
Burhan elev i år 9. Jag har valt
att gå kvar på Bäckbyskolan trots
att jag inte bor på området och
har åkt buss under två års tid
bara för att jag trivs så bra här.
Eleverna har även efterfrågat
aktiviteter. Nu har vi Try It på
Bäckby, vilket innebär att det
finns prova-på verksamheter för
ungdomar 10–15 år. Genom samverkan mellan Västerås stad och
föreningslivet har barn möjlighet
att prova på olika aktiviteter. I
Bäckbyhuset finns möjlighet att
prova på parkour, innebandy,
fotboll, streetart och rap.
– Det är en unik möjlighet för
barn och ungdomar att prova på
olika idrotter i närområdet,
säger Stefan Nordin, fritidsledare på Bäckby och med i
arbetsgruppen för Try It.
Under våren kommer skolan
att samarbeta med fem kända
konstnärer inom ramen för
Skapande skola. Tillsammans
kommer de att utsmycka korridorer för att skapa en trivsam
miljö under temat framtid.
Skolan har även satsat på
elevernas egna drivkrafter för att
starta hälsosamma aktiviteter.
Ett gäng ungdomar och personal
åkte i februari till Stockholm för
att gå med i riksorganisationen
REACTA, en organisation som
stöttar och inspirerar ungdomar
till att starta egna hälsoråd.
Nu har vi två olika hälsoråd på
gång, berättar Anna Magnusson,
elevstödssamordnare på skolan.
Några tjejer tänker satsa på cirkelträning för enbart tjejer och ett
killgäng ska ordna en plats för
lugn och ro i en av husets atriumgårdar. Tillsammans kommer
dessa två hälsoråd att vara med
i den kommande hälsoveckan
för hela Bäckbyhuset v. 17.
Västerås Folkhögskola har
funnits i huset under ett år och
kommer sannolikt att utöka sin
verksamhet. Ungdomar kommer
till skolan för att få motivation
att gå vidare i livet med antingen
skola eller jobb. De allra flesta
lyckas i vår verksamhet, säger
Vesa Sandström. Det är viktigt
att finnas med i ett större sammanhang och kunna samverka med
skolan, biblioteket och andra
verksamheter.
Att hälsa är viktigt och att vi
hälsar på varandra kommer vi
som arbetar i huset att jobba vidare
med. Välkommen att hälsa på
och se hur huset växer fram!
TEXT & BILD: HELEN SANGEMARK,
SA MORDNARE BÄCKBYHUSET
ÖPPETTIDER BÄCKBY BIBLIOTEK
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
Mån & tis: 10–15 samt 18–20
Fre: 9–15
Ons: 10–17
Lör: 11–15
Tors: 9–15 samt 18–20
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
7
INTERVJUN
Intervju med Arian
Vad gör du just nu?
Just nu arbetar jag i projektet
here4U neighbourhood, anställd
inom Ung Resurs på AMA. Jag är
timanställd i here4U på Förebyggarcentrum, engagerad i here4U
föreningen och har nyss fått en timanställning på Bäckby Bibliotek.
Jag går i skolan också och läser
upp mina gymnasiebetyg, på
distans.
På fritiden är jag med
vänner. Jag mår bra av mitt
sociala umgänge. Jag tycker
om att kolla på dokumentärer
och få reda på fakta.
Hur såg din resa ut fram tills idag?
När jag var liten bodde jag i
Kurdistan, Irak. Sen flyttade vi
till Tyskland och jag har gått i
grundskolan där. Jag kom till
Sverige 2008 och gick på
Wijkmanska gymnasiet. Det
var då jag gick med i here4U.
Vad har gett dig styrkan att
komma så här långt?
Att jag haft rätt vänner och fått
mycket stöd från familjen. Jag
tänker långsiktigt när jag fattar
beslut och gör val. Jag är
strategisk, vill inte ta några
risker utan göra rätt.
Namn: Arian Omar
Ålder: 23 år
Bor: På Bäckby
Framöver, hur ser din framtid ut
om du får gissa?
Jag har som mål att komma in
på Högskolan. Det kan dröja
men jag ska dit! Sen vill jag resa
runt lite. Till platser jag inte
varit på förut, som USA, delar av
Asien, Filippinerna till exempel.
Jag vill också ge en bättre
chans till mina barn och andras
barn i framtiden. Jag vill fortsätta engagera mig i here4U.
Oavsett var i världen jag hamnar
eller vad jag gör, kommer jag
alltid ha erfarenheten, engagemanget och arbetet med here4U
med mig.
TEX T & BILD: EMMY R ASTIN
ANNONS
Bäckby Vårdcentral
Alkoholproblematik eller annat beroende,
det finns hjälp och stöd att få:
• Rådgivande samtal
• Motiverande samtal
• Bedömningssamtal
KBT –behandling
• Anhörigstöd
Välkommen!
Peder Malm
Behandlingspedagog
Telefontid med behandlingspedagogen:
Måndag – tisdag, kl. 8:30-9:30.
021-17 52 70, [email protected]
Välljärnsgatan 492, 724 73 Västerås
Tidsbeställning via 021-17 49 00
8
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
PLATSEN
Ett besök
på öppna
förskolan
– en del av fredagsmyset
I Bäckbyhuset finns en
av stadens alla öppna
förskolor. Hit är vuxna,
föräldrar eller annan
vuxen, välkommen
tillsammans med sina
små barn. Jag besökte
verksamheten en dag
och träffade två mammor,
Ann-Christine Conteras
och Angelica Höggren,
och deras barn.
DET ÄR FREDAG och öppet på
öppna förskolan för vuxna tillsammans med barn i förskoleåldern. Både Ann-Christine
och Angelica brukar vara här på
fredagar och gärna någon mer
dag i veckan. Den öppna förskolan
på Bäckby har blivit en viktig
mötesplats för dem, då de båda
valt att vara hemma extra länge
med sina barn. Här får de en
chans att möta andra föräldrar
och utbyta erfarenheter. Idag
möter man nästan aldrig några
föräldrar i lekparkerna, säger
de. Barnen får också möjlighet
att vara tillsammans med andra
barn.
Ann-Christine började gå till
öppna förskolan redan med sina
äldre barn som idag är 12 och 11
år. Hon håller fortfarande kontakten med föräldrar hon lärde
känna då. Både Ann-Christine
och Angelica har provat andra
öppna förskolor, men har fastnat
för den här. Här känner de sig
hemma och barnen trivs. Det är
bra rutiner och personalen har
bra regler. En annan fördel är
att det är öppet över lunch och
att alla äter tillsammans. De
uppskattar också lokalerna och
att det är flera små rum. Både
Ann-Christine och Angelica vill
lyfta fram de båda förskollärarna
Jeanette och Helena. De finns
alltid där och ser alla och har tid
om man behöver prata. De uppmärksammar alla och ser hur vi
vuxna mår. Dessutom märks det
Här pysslar storasyster
Elina i målarrummet.
att de älskar barnen och det är
viktigt.
Ann-Christine och Angelica
träffades här på öppna förskolan
för 3 ½ år sedan. Idag ser de
till att vara här samtidigt. De
lite äldre barnen ser fram emot
att träffa sina kompisar. Som
Sebastian, snart 4 år, säger när
man frågar honom om vad som
är bäst med öppna förskolan:
”Att leka med Elias och att dega
med Jeanette”.
Det är roligt att det idag är
fler pappor som kommer till
öppna förskolan. Hit brukar det
komma en farfar också, det är
jättetrevligt säger Angelica och
Ann-Christine instämmer. Jag
är lite nyfiken och undrar vad de
har för förhoppningar om sina
barns framtid. De säger båda
att de hoppas att barnen ska bli
goda människor som kan skilja
på rätt och fel och som vill göra
gott för andra. Det är viktigt att
de är måna om sina syskon. För
dem alla är besöket på öppna
förskolan en bra start på
fredagsmyset.
BÄCKBY ÖPPNA
FÖRSKOLA
Hela gänget samlat, från vänster:
Angelica, Elissa, Elina, Ann-Christine,
Caroline, Sebastian och Elias.
Eli 3 månader sov när bilden togs.
Bakom står förskollärarna Helena
och Jeanette.
Öppna förskolan är en del av
Familjecentrum. Här kan du också få
råd & stöd och föräldrautbildning.
Öppettider: Mån, ons, fre 9–14
(alla åldrar). Tors 9–14 (babydag,
upp till 10 mån)
Personal: Jeanette StrokirkRogefeldt och Helena Kedborn,
förskollärare
Syfte: Skapa nätverk, dela erfarenheter, förberedelse inför förskolan,
samspel med andra barn
Adress: Välljärnsgatan 492,
ingång via Bäckby Vårdcentral
Kontakt: tel 021-39 88 46
Här ser vi kompisarna
Elias och Sebastian
T E X T & B I L D: AN N - CATH RIN E LIN ÉR
[Traj it idá]
Är du 10-15 år och vill prova på olika
idrotter och kulturaktiviteter i sommar?
Då är Try it IDA någonting för dig. Under två veckor i
augusti har du möjlighet att prova på massor av kulturoch idrottsaktiviteter.
Datum, tid och plats
3-7 augusti kl 10-15 på Rocklunda, Swedbank park
10-14 augusti kl 10-15 på Rocklunda, Swedbank park
Kostnad
Det är gratis
Anmälan
Du anmäler dig på plats
Håll er uppdaterade på www.tryitida.se för de senaste nyheterna
kring prova-på-verksamheten. Där finns också kontaktuppgifter och
information om ledare.
10
17
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
Önsta
Rönnby
VI FRÅGAR
18
Vi frågar fem
Södra
Gryta
ANNONS
Billsta
Rocklunda
Tipsa oss Brottberga
om ditt
bästa smultronställe!15
KORTA FRÅGOR – KORTA SVAR
Du lade kanske märke till förra årets karta med
smultronställen som Västerås stad
delade ut? Nu
Vallby
16
gör vi årets upplaga och vi behöver din hjälp. Tipsa
oss om ditt smultronställe i Västerås med omnejd
och varför platsen är speciell för dig! Skicka ditt tips
till [email protected]
HUR HOPPAS DU ATT DITT LIV
KOMMER ATT SE UT I FRAMTIDEN?
Stig Stenlin, fastighetsskötare
i Bäckbykyrkan
– Att det får fortsätta som
det gör nu och hoppas på det
bästa. Jag har nämligen inget
fast jobb så ett heltidsjobb
skulle inte sitta fel.
Erikslund
Skallb
19
14
E1
22
Aroslund
E18
Jakobsberg
Råby
21
4
Stallhagen
Mohammed Said, studerande
Bäckbyskolan, årskurs 9
Bäckby
– Jag vill att min framtid ska
vara bra. Jag vill inte spendera
min framtid på gatan utan
jag vill ha ett bra jobb och
en fin familj.
23
ANNONS
Nimo Said Salah, studerande
år 9 Bäckbyskolan
– Jag vill bli tandläkare.
Jag gillar att hjälpa folk
och så beundrar jag alla
läkare runt om världen.
Karl Göranson, bibliotekarie
Bäckby bibliotek
– Jag vill bo i ett radhus, det
verkar mysigt för jag bor i en
lägenhet nu.
Thomas Hagbo, ICA-handlare
Bäckby Supermarket
– Det är att må bra och vara
lycklig. Vem vill inte det?
T E X T & B I L D : E D A , Z AY N A B , M A D L I N, FATM A , I S I S O C H J O H A N N A ,
M E D I AG RU PPE N Å R 8 BÄC K BYS KO L A N
25
Hammarby
2
Detta är en annons från Bäckby
Lövudden
Socialdemokratiska förening
Välkommen till
Bäckby S-förening
3
VI I BÄCKBY Socialdemokratiska
förening är verksamma på Bäckby
10 km
och Skälby. En viktig uppgift
för
oss är att vara en röst för våra
stadsdelar i kommun- och landstingspolitiken. I S-föreningen
pratar vi om vardagsfrågor och
om frågor som är viktiga i våra
stadsdelar. Under året kommer
vi att ha ett antal öppna möten
i Bäckbyhuset 18.00. Du är
välkommen att vara med:
29/4 medverkar here4U, en
organisation och förening som
arbetar för ökad trygghet i
skolan och i samhället i stort.
26/5 medverkar Västerås
kommun, Integrationsenheten.
1/9 medverkar Håkan
Wåhlstedt, ny landshövding
i Västmanland.
Barkarö
Vår verksamhet bygger på demokrati, rättvisa och jämställhet.
Dessa värderingar är grunden
för vad vi vill med framtiden.
Vi välkomnar alla som vill vara
med och påverka vårt arbete. Ta
gärna kontakt med oss i Bäckby
S-förening om du vill veta mer:
Ordförande Anny Bustos tel
0709 394 798.
En
SAGOSTUND PÅ BÄCKBY BIBLIOTEK
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
Sagostund för barn mellan 2–5 år
Varje lördag kl 13. Det är gratis och
det behövs ingen föranmälan.
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
11
BLANDAT
Äldre leder yngre
har Bäckby
Fritidsgård ett ungdomsprojekt
som vi kallar Ung Ledare. De
utvalda ungdomarna har hjälpt
till och drivit aktiviteter och
event såsom Bäckby VM och
Summer Jam. De har också haft
hand om aktiviteter på Bäckby
Fritidsklubb, 10–12 års verksamhet, och Bäckby Fritidsgård.
Antalet ungdomar har varierat
genom åren. Tanken med Ung
Ledare är att ungdomarna ska
vara goda förebilder för barn
och ungdomar i området. De ska
vara drivna individer som vill
göra bra saker för människorna
på Bäckby, både stora som små
saker. Aktiviteterna som de
Unga Ledarna anordnar ska till
en början utgå från deras egna
intressen. Målet är att de sedan
ska kunna kliva ur sin ”trygghetsbubbla” och våga prova på nya saker.
SEDAN 2012
Tanken med Unga Ledare har
vuxit fram ur att vi ser att ungdomar ofta bara blir inkastade
i olika sammanhang där de har
samma förväntningar på sig som
vuxna. Vi på Bäckby Fritidsgård
vill ge någonting mer tillbaka till
ungdomarna. Det är nu extra
roligt att Råby Fritidsgård har
fått upp ögonen för projektet
och från och med i år valt att
hoppa på tåget.
Från och med i vår kommer
4 killar och 4 tjejer från Bäckby
och Råby att få chansen att gå en
ledarutbildning. Stefan Nordin
och Annika Persson, båda fritidsledare med lång erfarenhet, har
tillsammans med Emmy Rastin,
projektledare för Neighbourhood,
snickrat ihop en utbildning.
Utbildningen kommer att
innehålla:
Fem tips för tonårsföräldrar inför Valborg
• Att vara en god förebild
• Att vara en god ledare
• Studiebesök på Fryshuset i
Stockholm
• En analysdel där de får bedöma
sig själva som ledare/förebild
och även andra ledare och
deras egenskaper
• Hålla i aktiviteter utanför sin
trygghetszon och i andra stadsdelar i Västerås
• Lära sig hur man startar en
förening
• Lära sig hur man söker till
olika projekt
Utbildningen är på 1 år och
ungdomarna går den vid sidan
om sin gymnasieutbildning och
sina fritidsintressen. Med denna
utbildning får ungdomarna fler
verktyg som de kan använda i sitt
ledarskap, vilket i sin tur får dem
att känna sig tryggare i ledarrollen.
Det som märkts tydligt är att
de ungdomar som varit med i
projektet tidigare vuxit med
uppgifterna och att de har
väldigt lätt att bygga relationer
till både barn och vuxna.
Vi tycker om att se människor
VÄXA!
T E X T : A N N I K A P E R S S O N
OC H STEFAN NORDIN
Snart är sommaren här och vi kan alla se fram emot
en ljusare och varmare tid. Det finns mycket positivt
med våren och sommaren, men tyvärr för den även
med sig att många ungdomar gör sin alkohol- och
drogdebut. Plötsligt finns det nya mötesplatser utomhus
där kontrollen från vuxna är liten.
HÄR HAR VI
samlat fem tips som
enligt vetenskapliga studier, hör
till de bästa för att få tonåringar
att vänta med att börja dricka
och dricka mindre.
3. Förklara vad du är rädd ska
hända om ditt barn dricker
alkohol. Som tonåring mår man
bra av att höra att ens föräldrar
engagerar sig och bryr sig om.
1. Var tydlig med vad du tycker
är okej eller inte i er familj. Barn
som är väl medvetna om sina
föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till
dem. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även
äldre syskon att sätta gränser
gentemot yngre, exempelvis att
vägra köpa ut.
4. Stå på dig. Tonåringar förväntar
sig att föräldrar sätter gränser
kring alkohol. Den som lyckas
övertala sin förälder att till exempel köpa ut, blir förstås nöjd
för stunden men innerst inne
misstrogen mot föräldern. Den
förälder som både varnar och
köper ut ger motstridiga signaler.
2. Prata med andra föräldrar
om vad som gäller kring fester,
alkohol, tider m.m. Gemensamma regler är lättare att hålla,
samtidigt som de gör argument
som att ”alla andra får” verkningslösa.
5. Inse din stora betydelse.
Tonåringar bryr sig mycket om
vad deras föräldrar säger – även
om det inte verkar så i stunden.
T E X T: W W W.TÄ N KO M . N U
FOTO: JUSTEM JOHNSSON/
S C A N D I N AV B I L D BY R Å
12
N Ä S TA
TIDNINGEN
NÄRHETER
#1
2015
NUMMER
KOMMER V. 36
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
PÅ GÅNG
April
19
BULLAN
Barnteaterföreställning i
Bäckbyhuset 16.00, från
3 år. Biljetter på Bäckby
bibliotek.
21
SOPPLUNCH
I Bäckbykyrkan, inleds med
andakt 11.45. Kostnad 30 kr.
21
BAKIS I BURKAN
Med Zinat Pirzadeh, ståupp
föreställning 18.00 i Bäckbyhuset, entré 100 kr, biljetter
kan köpas på Bäckby
bibliotek.
22
ONSDAGSTRÄFFEN
I Bäckbykyrkan 14.00. ”Älskade psalmer”, kom, och sjung
och önska med Eva Linder vid
pianot. Kostnad 20 kr.
23
STÄDDAG
För områdets förskolor
och skolor. Gröna Gubben
samlar ihop allt skräp på
Bäckby torg.
28
SOPPLUNCH
I Bäckbykyrkan, inleds med
andakt 11.45. Kostnad 30 kr.
31
VALBORGSMÄSSOFIRANDE
På Hällbyplanen kl
15.00–22.00, tivoli,
försäljning, underhållning, vårtal, brasa
och fyrverkeri.
21
TORGFEST/JUBILEUMSFEST
Vi firar Mimer 95 år med
talangjakt, underhållning,
aktiviteter och försäljning.
Bäckby torg 17.00–20.00.
29
–
30
GEMENSAM ÖPPEN
FÖRSKOLA
På Paletten, Vallby, för dig
med barn i förskoleåldern
v. 27–29. För tider se
www.vasteras.se.
Maj
5
SOPPLUNCH
I Bäckbykyrkan, inleds med
andakt 11.45. Kostnad 30 kr.
12
SOPPLUNCH
I Bäckbykyrkan, inleds med
andakt 11.45. Kostnad 30 kr.
19
SOPPLUNCH
I Bäckbykyrkan, inleds med
andakt 11.45. Kostnad 30 kr.
5
KVINNOCAFÉ
I Bäckbyhuset restaurang
18.00–20.00.
13
ONSDAGSTRÄFFEN
I Bäckbykyrkan 14.00. Lennart Urby berättar och visar
bilder från de vackra svenska
fjällen. Kostnad 20 kr.
20
ONSDAGSTRÄFFEN
I Bäckbykyrkan 14.00. Ha
Roligt kören – ”Så roligt som
vanligt”. Kostnad 20 kr.
16
–
17
SUMMER JAM
Fotbolls- och basketturnering på Bäckby torg med
öppen scen.
22
–
24
KLUBBENLÄGER
På ”Skattkammarön”.
Kanotpaddling, skattjakt,
bad, fiske, matlagning,
övernattning på öde ö.
Ålder 10–12 år.
Juni
8
–
25
SOMMARÖPPET
Med aktiviteter på Bäckby
öppna förskola. Hämta
program på öppna förskolan.
11
SKOLAVSLUTNING
Juli
Augusti
September
1
–
17
GEMENSAM ÖPPEN
FÖRSKOLA
På Paletten, Vallby, för dig
med barn i förskoleåldern
v. 27–29. För tider se
www.vasteras.se.
3
–
14
TRY IT
Gratis prova på kultur- och
idrottsaktiviteter på Swedbank Park måndag–fredag
10.00–15.00 för 10–15
åringar.
14
–
15
BÄCKBY-VM
Fotbollsturnering på Bäckby
IP för alla åldrar.
6
–
23
SOMMARSKOJ
Måndagar–torsdagar
12.00–17.00 för barn
mellan 7 och 13 år.
Samling Café 57:an.
13
–
16
DRAGET
Dagläger för barn i åldern
7–13 år på Hällbyplanen och
i Bäckbykyrkan. Arrangör
Bäckbykyrkan.
20
SKOLAN BÖRJAR
10
TORGFEST
Bäckby torg 17.00–20.00.
Underhållning från scenen,
försäljning och aktiviteter.
Dessutom
KAFÉ LIVSKVALITET
Bäckbyskrapans mötesplats
tisdagar 14.00.
MUSIKKAFÉ
Bäckbyskrapans mötesplats
fredagar 14.00.
VÅFFELKAFÉ
Bäckbyskrapans mötesplats
onsdagar 10.00–15.00.
Med reservation för ändringar.