Ladda ned instruktionsbok

2GB
®
Klippare med hydraulisk arm
SHARK
GREEN
“B”
“R”
EXPERT
GOLDEN
GOLDEN “HP”
GOLDEN ZP
Drifts- och underhållshandbok
Importör: Närlant Import AB
Filarevägen 8, 703 75 ÖREBRO
Tel 019-603 60 60, Fax 019-31 20 96
E-post [email protected]
www.narlant.se
Denna handbok har tagits fram av den tekniska avdelningen vid AGRIMASTER.
All återgivning och oauktoriserad användning är uttryckligen förbjuden.
INNEHÅLL
0
I
VARNINGAR
Säkerhet............................................................................................................................................................................0-1
Personal som ansvarar för klipparen ................................................................................................................................0-1
Varningsetiketter på klipparen...........................................................................................................................................0-4
Handbok............................................................................................................................................................................0-5
1
INFORMATION
Uppgift om tillverkaren
och klipparen.....................................................................................................................................................................1-3
För din säkerhet ................................................................................................................................................................1-3
Felaktig användning..........................................................................................................................................................1-5
Driftsätt..............................................................................................................................................................................1-5
2
BESKRIVNING
Allmän beskrivning............................................................................................................................................................2-3
Hydraulsystem GREEN ....................................................................................................................................................2-5
Hydraulsystem SHARK B .................................................................................................................................................2-5
Hydraulsystem SHARK R480/600 ....................................................................................................................................2-7
Hydraulsystem SHARK R650 - EXPERT..........................................................................................................................2-7
Hydraulsystem GOLDEN ..................................................................................................................................................2-9
Hydraulsystem
GOLDEN ZP - SHARK B FRONT.....................................................................................................................................2-9
Specifikationer.................................................................................................................................................................2-13
Ljudnivå...........................................................................................................................................................................2-13
3
LYFT
Lyft ....................................................................................................................................................................................3-3
4
INSTALLATION
Anslutningar ......................................................................................................................................................................4-3
Traktoranslutning ..............................................................................................................................................................4-3
Kraftöverföringsaxel ..........................................................................................................................................................4-7
Kraftöverföringsaxel
längdkontroll......................................................................................................................................................................4-7
Anslutning av kraftöverföringsaxel ....................................................................................................................................4-9
Kontroll av
montering klippare-traktor ...............................................................................................................................................4-10
5
Säkerhetssystem
Säkerhetsanordningar.......................................................................................................................................................5-3
SHARK
I-1
INNEHÅLL
6
I
DRIFT
Förberedande kontroller................................................................................................................................................... 6-3
Manöverspakar med kablar GREEN................................................................................................................................ 6-5
Manöverspakar med kablar SHARK B............................................................................................................................. 6-5
Justering av kablar ........................................................................................................................................................... 6-5
Manöverspakar för kablar
SHARK R - EXPERT........................................................................................................................................................ 6-7
Manöverspakar med kablar GOLDEN ............................................................................................................................. 6-7
Justering av kablar ........................................................................................................................................................... 6-7
Elektrisk styrning med joystick GOLDEN ZP ................................................................................................................... 6-9
Elektrisk styrning med joystick
SHARK B FRONT ...........................................................................................................................................................6-11
Start av arbetet............................................................................................................................................................... 6-13
Under arbetet ................................................................................................................................................................. 6-15
Avbrott i arbetet.............................................................................................................................................................. 6-17
Korta avbrott................................................................................................................................................................... 6-17
Långa avbrott ................................................................................................................................................................. 6-17
Uppställning av klipparen ............................................................................................................................................... 6-17
Vägtransport .................................................................................................................................................................. 6-19
Justering av arbetshöjden .............................................................................................................................................. 6-19
7
FELSÖKNING
Att hitta problemets orsak ................................................................................................................................................ 7-2
8
UNDERHÅLL
Före ett arbetspass .......................................................................................................................................................... 8-3
Efter de 2 första arbetstimmarna...................................................................................................................................... 8-3
Var 8:e arbetstimma ......................................................................................................................................................... 8-5
Efter de 100 första arbetstimmarna.................................................................................................................................. 8-7
Efter de 200 första arbetstimmarna.................................................................................................................................. 8-7
Var 500:e arbetstimma ..................................................................................................................................................... 8-7
Var 600:e arbetstimma ..................................................................................................................................................... 8-7
Var 1200:e arbetstimma ................................................................................................................................................... 8-7
Lagring av klipparen......................................................................................................................................................... 8-9
Åtgärder efter långa stillestånd ........................................................................................................................................ 8-9
Kraftöverföringsaxel ......................................................................................................................................................... 8-9
I-2
SHARK
INNEHÅLL
9
I
TILLBEHÖR
Vantskruvar .......................................................................................................................................................................9-3
Pneumatisk ackumulator...................................................................................................................................................9-3
Byte av slagor ...................................................................................................................................................................9-5
Elektrisk styrning med joystick SHARK B .........................................................................................................................9-7
Elektrisk styrning med joystick
SHARK R - EXPERT - GOLDEN ......................................................................................................................................9-9
Hydraulsystem EXPERT “MP” ........................................................................................................................................9-11
Hydraulsystem GOLDEN “HP”........................................................................................................................................9-11
Hydraulsystem GOLDEN ZP “HP” ..................................................................................................................................9-13
10 BILAGOR
Rättelseblanketter ........................................................................................................................................................10-2/4
SHARK
I-3
VARNINGAR
0.1
0
Säkerhet
När man använder jordbruksredskap är det viktigt att vara medveten om att mekaniska delar med linjära och roterande rörelser
kan orsaka allvarliga personskador och stora materiella skador.
Användaren bör alltid tänka på följande:
• Följ instruktionerna i denna handbok.
• Använd inte klipparen på olämpligt sätt.
• Manipulera inte säkerhetsanordningarna.
• Ta inte bort säkerhetsanordningarna utom i samband med underhåll. Montera alltid tillbaka säkerhetsanordningarna efter utfört
arbete.
• Utför regelbundet underhåll.
• Montera alltid originalreservdelar. Det är särskilt viktigt för klipparens säkerhetskomponenter.
Av säkerhetsskäl är det viktigt att tänka på följande:
• Se till att drifts- och underhållsinstruktionerna alltid finns till hands.
• Läs denna handbok noggrant och följ alla anvisningarna i den.
• Se till att den personal som använder maskinen är väl utbildad.
• Förvara handboken väl, så att den alltid finns tillänglig.
0.2
Personal som ansvarar för klipparen
Den personal som ansvarar för klipparen kan, beroende på erfarenhet och ansvar, delas in enligt följande:
Förare - Person som inte behöver vara teknisk expert, utan endast utbildad i att använda klipparen, det vill säga starta, stoppa
och utföra grundläggande underhåll (rengöring, småskador), samt justera klipparens inställningar.
Utbildad tekniker - Person som kan utföra mer avancerade underhålls- och reparationsåtgärder.
Det är viktigt att föraren inte utför några åtgärder som ligger utanför förarens kompetens och ansvarsområde.
SHARK
0-1
VARNINGAR
0
Bild A
Bild B
Bild C
Bild D
.... HP
.... kW
Bild E
Bild F
Bild G
Bild H
E
F
A
F
G
F
C
H
B
B
C
GREEN SHARK
0-2
SHARK
VARNINGAR
0
H
B
A
C
C
D
C
B
G
G
F
E
E
C
F
F
C
F
GOLDEN - GOLDEN ZP
SHARK B
G
E
F
F
F
SHARK R - EXPERT
SHARK
0-3
VARNINGAR
0.3
0
Varningsetiketter på klipparen
De varningsetiketter på klipparen som är särskilt viktiga beskrivs nedan:
Bild A
Maximalt varvtal och rotationsriktning för växellådans axeltapp. Var noggrann med detta, eftersom ett för högt varvtal
kan orsaka allvarliga skador på klipparen.
Bild B
Allmän fara, gå inte i närheten av klipparen när den är igång.
Bild C
Smörjställen som bör smörjas regelbundet. Se kapitlet 8 “Underhåll”.
Bild D
Säkerhetsavstånd.
Bild E
Läs alltid igenom Drifts- och underhållshandboken innan du startar klipparen.
Bild F
Krossningssrisk.
Bild G
Klipparens lyftpunkter.
Bild H
Teoretisk effekt till rotorn.
0-4
SHARK
VARNINGAR
0.4
0
Handbok
Denna handbok har utformats enligt EU-riktlinjerna för harmonisering av säkerhetsregler och för att gynna frihandel inom EU
(Rådets direktiv 98/37/EG, som kallas Maskindirektivet).
Denna handbok innehåller viktig information för Förare och Utbildad tekniker för att säkert kunna installera, starta, använda
och underhålla klipparen. Du kan få mera information direkt från Närlant Import AB eller från din auktoriserade AGRIMASTERåterförsäljare.
Beteckningar
I denna handbok används vissa symboler för att uppmärksamma personalen på viktiga funktioner, som har betydelse för att
undvika personskador och maskinskador.
FARA!
Denna text varnar för allvarliga risker som kan
innebära fara för liv.
FÖRSIKTIGHET
Denna text hänvisar till särskilda procedurer som
måste följas för att undvika personskador.
VARNING
Denna text hänvisar till särskilda procedurer som måste
följas för att undvika allvarliga skador på klipparen.
SHARK
0-5
INFORMATION
1
Introduktion
Detta kapitel innehåller information för att identifiera tillverkaren och klipparen. Den personal som ansvarar för produkten bör läsa
det följande, till exempel: Förare och Utbildad tekniker.
Innehåll
1.1
Identifiering av klipparens tillverkare
och klipparen .................................................................................................................................................................1-3
1.2
För din säkerhet.............................................................................................................................................................1-3
1.3
Felaktig användning ......................................................................................................................................................1-5
1.4
Driftsätt ..........................................................................................................................................................................1-5
SHARK
1-1
INFORMATION
1
1
S.R.L.
VIA NOBILI 44 - 40062 MOLINELLA (BO) - ITALIEN
TEL. +39 51 882701 r.a. - FAX +39 51 882542
2
4
3
max
Leq
dB (A)
7
bar
max
5
8
max
6
Bild 1-1
1-2
Märkskylt
SHARK
INFORMATION
1.1
1
Identifiering av klipparen och tillverkaren
På klipparens stomme finns det en märkskylt (bild 1-1) som innehåller följande information:
1
Information om tillverkaren
2
Klipparens modell
3
Tillverkningsår
4
Serienummer
5
Klipparens maximala vikt
6
CE-märke som intygar att klipparen överensstämmer med EU-direktivet 98/37/EG.
FARA!
Klipparen överensstämmer med direktivet i 98/37/EG, när maskinen
arbetar med huvudet mot marken.
7
Ljudnivå.
8
Maximalt tryck i hydraulsystemet.
1.2
För din säkerhet
•
Ta aldrig bort säkerhetsskydden när klipparen är igång.
•
När klipparen körs får slagorna aldrig nudda marken.
•
Innan arbete på klipparen, koppla alltid ur traktorns kraftuttag och vänta tills rotorn står stilla. Stäng sedan av motorn och
koppla bort kraftöverföringsaxeln på traktorsidan, innan till exempel rengöring eller underhåll utförs.
•
Ha aldrig passagerare på klipparen under drift eller transport.
•
Försök inte att stoppa in eller ta bort material med verktyg, och särskilt inte med händerna eller fötterna, när rotorn är igång.
•
Övervaka alltid klippningsområdet. Om operatören måste lämna sin plats, bör hytten låsas. I annat fall är det lämpligt att
koppla bort kraftöverföringsaxeln från traktorns kraftuttag.
•
Om du måste lämna klipparen obevakad, kontrollera att utrustningen står på jämn stadig mark och att huvudet vilar stadigt
mot marken.
•
Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd om traktorn inte har en sluten hytt.
•
Använd alltid skyddade kraftöverföringsaxlar.
1.3
Felaktig användning
Klipparen FÅR INTE användas för följande:
•
För att lyfta vikter
•
För arbeten under natten, annat än under kontroll av specialutbildade operatörer och med lämplig belysning enligt lag.
•
Med huvudet under vatten
SHARK
1-3
INFORMATION
1
A
B
C
D
Bild 1-2
1-4
Driftlägen
SHARK
INFORMATION
1.4
1
Driftlägen
Klipparen kan användas i fyra olika driftlägen (Bild 1-2):
A
Med huvudet horisontellt ovanför marken eller vinklad i kontakt med marken.
B
Med huvudet lyft från marken, horisontellt (till exempel för klippning av häckar).
C-D Med huvudet lyft från marken och i vertikalt läge.
Driftläge A är säkrast och rekommenderas därför, men om det är nödvändigt att använda driftläge B, C eller D, tänk på detta:
•
Kontrollera att inga personer finns området före drift.
•
Låt en medarbetare stå på marken och ha uppsikt över arbetsområdet.
SHARK
1-5
BESKRIVNING
2
Introduktion
I detta kapitel ges en allmän beskrivning av klipparna i serie SHARK.
All personal som ansvarar för klipparen bör läsa följande, till exempel: Förare och Utbildade tekniker.
Innehåll
2.1
Allmän beskrivning ........................................................................................................................................................2-3
2.1.1 Hydraulsystem GREEN .................................................................................................................................................2-5
2.1.2 Hydraulsystem SHARK B ..............................................................................................................................................2-5
2.1.3 Hydraulsystem SHARK R480/600.................................................................................................................................2-7
2.1.4 Hydraulsystem
SHARK R650 - EXPERT ...............................................................................................................................................2-7
2.1.5 Hydraulsystem GOLDEN...............................................................................................................................................2-9
2.1.6 Hydraulsystem
GOLDEN ZP - SHARK B FRONT .................................................................................................................................2-9
2.2
Specifikationer .............................................................................................................................................................2-13
2.2.1 Ljudnivå .......................................................................................................................................................................2-13
SHARK
2-1
BESKRIVNING
2
GREEN 250
SHARK B
GREEN 320-400
SHARK R
SHARK B FRONT
EXPERT
GOLDEN ZP
GOLDEN
Bild 2-1
2-2
Klippare i serie SHARK
SHARK
BESKRIVNING
2.1
2
Allmän beskrivning
GREEN SHARK är en tvåarmad hydraulisk klippare lämplig för små traktorer med lyft baktill eller reversibel drivning.
Den är särskilt lämplig för underhåll av allmänna grönytor och parker.
Klipparna SHARK “B” och SHARK “B” FRONT är tvåarmade klippare för medelstora jordbruk och för rensning av till exempel
vägrenar och diken.
De är lämpliga för att klippa gräs, små och stora buskar, sly och stammar med maximal diameter 2-3 cm.
SHARK “R”, EXPERT, GOLDEN och GOLDEN “ZP” är hydrauliska klippare med två armar och vridbart underrede för
medelstora och stora jordbruk, samt för professionell användning.
De är lämpliga för rensning av vägrenar och diken, och används för att klippa gräs, små och stora buskar, sly och stammar med
maximal diameter 2-3 cm.
SHARK
2-3
BESKRIVNING
2
2
1
4
3
Bild 2-2
5
Hydraulsystem GREEN 250
7
8
6
9
2
1
3
4
10
5
7
Bild 2-3
Hydraulsystem GREEN 320-400
8
6
9
2
1
3
4
5
Bild 2-4
Hydraulsystem SHARK B
6
7
8
9
2-4
SHARK
BESKRIVNING
2.1.1
2
Hydraulsystem GREEN (Bild 2-2 och bild 2-3)
1
Manöverspakar
2
Oljefilter
3
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
4
Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud).
5
Rotorns drivmotor
6
Oljetank
7
Växellåda
8
Huvudmotorns pump
9
Cylinderpump
10 Overcenter-ventil (endast GREEN 320-400).
2.1.2
Hydraulsystem SHARK B (Bild 2-4)
1
Manöverspakar
2
Oljefilter
3
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
4
Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud).
5
Rotorns drivmotor
6
Oljetank
7
Växellåda
8
Huvudmotorns pump
9
Cylinderpump.
SHARK
2-5
BESKRIVNING
2
2
1
3
4
Bild 2-5
Hydraulsystem SHARK R 480/600
6
7
8
5
9
2
1
3
10
4
6
Bild 2-6
Hydraulsystem SHARK R 650
7
8
5
9
2
1
3
10
4
Bild 2-7
Hydraulsystem EXPERT
6
7
8
9
2-6
SHARK
5
BESKRIVNING
2.1.3
2
Hydraulsystem SHARK R 480/600 (Fig. 2-5)
1
Manöverspakar
2
Oljefilter
3
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
4
Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud).
5
Rotorns drivmotor
6
Oljetank
7
Växellåda
8
Huvudmotorns pump
9
Cylinderpump.
2.1.4
Hydraulsystem SHARK R 650 och EXPERT (Bild 2-6 och 2-7)
1
Manöverspakar
2
Oljefilter
3
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
4
Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud).
5
Rotorns drivmotor
6
Oljetank
7
Växellåda
8
Huvudmotorns pump
9
Cylinderpump
10 Pneumatisk ackumulator.
SHARK
2-7
BESKRIVNING
2
2
1
3
5
4
Bild 2-8
Hydraulsystem GOLDEN
7
8
9
6
10
2
1
3
Bild 2-9
5
4
Hydraulsystem GOLDEN “HP”
8
7
6
9
10
4
1 2
3
7
6
5
13
Bild 2-10
Hydraulsystem GOLDEN ZP
8
10
9
11
12
2-8
SHARK
14
BESKRIVNING
2.1.5
1
2
Hydraulsystem GOLDEN och GOLDEN “HP” (Bild 2-8 och 2-9)
Manöverspakar
2
Oljefilter
3
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
4
Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud).
5
Pneumatisk ackumulator
6
Rotorns drivmotor
7
Oljetank
8
Växellåda
9
Huvudmotorns pump
10 Cylinderpump.
2.1.6
Hydraulsystem GOLDEN ZP (Bild 2-10) och SHARK B FRONT (Bild 2-11)
1
Joystick
2
Manöverspak för körning av rotorn i båda riktningar
3
Oljefilter
4
Värmeväxlare
5
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
6
Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud).
7
Elbox
8
Overcenter-ventilenhet
9
Oljetank
10 Växellåda
11 Huvudmotorns pump
12 Cylinderpump
13 Pneumatisk ackumulator
14 Rotorns drivmotor.
4
1 2
3
5
6
Bild 2-11
7
Hydraulsystem
SHARK B FRONT
13
8
10
9
11
14
12
SHARK
2-9
BESKRIVNING
2
F
L
E
M
N
H
G
P
R
I
L1
H1
D
M1
C
A
N2
P1
N1
B
S
T
Med huvud
Modell
Med häckklippare
A
B
C
D
E
F
G
H H1
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
I
cm
Green 250-60
247 171 114 100 323 110 226 143 75
60
Green 250-80
257 181 124 100 333 110 236 143 83
80
Green 320-60
320 170 114 100 358 182 280 170 120 60
Green 320-80
330 180 124 100 368 182 290 170 127 80
Green 400-60
380 210 122 100 457 190 365 257 183 60
Green 400-80
390 220 132 100 467 190 375 257 192 80
Modell
Green Shark 250-60
Green Shark 250-80
Green Shark 320-60
Green Shark 320-80
Green Shark 400-60
Green Shark 400-80
800
800
800
800
800
800
Tabell 2-1 Specifikationer
SHARK
T
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
170 245 96 238 101 10 60 62 43 132 145 289
240 310 165 250 106 10 130 76 87 132 178 354
253 375 194 348 135 10 140 76 87 132 178 432
Minsta traktorvikt
kg
2-10
L L1 M M1 N N1 N2 P P1 R S
min
rpm
540
540
540
kg
Antal
394
405
401
412
417
428
16+8
24+12
16+8
24+12
16+8
24+12
BESKRIVNING
2
A
F
H
E
B
SHARK B
SHARK R
SHARK B FRONT
C
D
G
A
Modell
B400- 80
B400-100
B400-125
B450- 80
B450-100
B450-125
B500- 80
B500-100
B500-125
B560- 80
B560-100
B560-125
R480- 80
R480-100
R480-125
R500- 80
R500-100
R500-125
R530- 80
R530-100
R530-125
R550- 80
R550-100
R550-125
R600- 80
R600-100
R600-125
R650- 80
R650-100
R650-125
B540- 80 Front
B540-100 Front
B540-125 Front
“CP” “M” “S” “A”
Minsta
traktorvikt (kg)
rpm
kg
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2200
2200
2200
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2800
2800
2800
3200
3200
3200
1800
1800
1800
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
1000
1000
1000
754
781
811
774
801
831
783
809
839
811
838
868
870
897
927
874
901
931
889
916
946
915
942
972
940
967
997
960
987
1017
859
886
916
“D”
B
C
D
E
F
G
H
“Z”
Antal Antal Antal Antal Antal Antal cm cm cm cm cm cm cm cm
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24
32
40
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
24+12
32+16
40+20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
12
16
20
386
409
432
434
457
480
482
505
528
537
560
583
438
461
484
455
478
501
486
509
532
504
527
550
551
574
597
604
627
650
517
540
563
181
204
227
206
229
252
231
254
277
303
326
349
288
311
334
310
333
356
313
336
359
335
358
381
360
383
406
382
405
428
307
330
353
139
155
172
170
187
203
200
217
233
237
253
269
271
292
314
239
258
277
313
334
355
274
293
312
309
328
347
334
353
371
238
254
270
80
100
125
80
100
125
80
100
125
80
100
125
80
100
125
80
100
125
80
100
125
80
100
125
80
100
125
80
100
125
80
100
125
408
431
454
456
479
502
504
527
550
559
582
605
424
447
470
451
474
497
471
494
517
497
520
543
543
566
589
590
613
636
535
558
581
Tabell 2-2 Specifikationer
SHARK
2-11
187
187
187
212
212
212
237
237
237
267
267
267
186
186
186
193
193
193
211
211
211
217
217
217
241
241
241
279
279
279
212
235
258
160
160
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
160
160
160
160
160
160
170
170
170
170
170
170
180
180
180
200
200
200
180
180
180
346
395
443
369
418
466
392
441
489
491
514
537
392
415
438
410
433
456
440
463
486
458
481
504
506
529
552
560
583
606
473
496
519
BESKRIVNING
2
A
EXPERT
B
GOLDEN
E
A
H
F
B
D
H
F
E
C
G
D
C
G
A
B
C
D
E
F
G
H
Antal Antal Antal cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
258
281
291
314
327
354
290
313
334
366
221
148
165
198
214
230
269
149
169
184
210
213
100
125
100
125
125
125
100
125
125
125
150
495
518
569
592
616
677
536
559
595
655
658
348
348
408
408
431
483
398
398
428
478
478
160
160
160
180
180
200
160
160
180
200
200
396
419
474
497
514
568
452
475
514
574
573
Modell
“CP” “SG” “RM”
Minsta
traktorvikt (kg)
EXPERT R400-100
EXPERT R430-125
EXPERT R480-100
EXPERT R500-125
EXPERT R530-125
EXPERT R590-125
GOLDEN R460-100
GOLDEN R480-125
GOLDEN R520-125
GOLDEN R580-125
GOLDEN R580-150 “HP”
1800
1800
2000
2000
2500
3000
2000
2000
2500
3000
3000
rpm
kg
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
1005
1045
1025
1065
1073
1090
1065
1097
1105
1117
1300
32
40
32
40
40
40
32
40
40
40
—
24
30
24
30
30
30
24
30
30
30
—
Tabell 2-3 Specifikationer
2-12
SHARK
16
20
16
20
20
20
16
20
20
20
24
410
433
485
508
533
593
460
483
530
580
583
BESKRIVNING
2.2
2
Specifikationer
Se tabell 2-1, 2-2, 2-3 och 2-4.
VARNING
Klipparen är inte gjord för markbearbetning, och slagorna får aldrig
röra marken under arbetet.
Om detta skulle inträffa, innebär det en kraftig överbelastning på
drivsystemet och klipparen kan skadas av vibrationerna.
2.2.1 Buller
GREEN:
Bullertester har gjorts med en traktor Goldoni “IDEA 30 DT”, 21,7 kW vid 2800 rpm. Testet gav följande ljudnivåer (ekvivalent
kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå): 64 dB.
SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP:
Bullertester har gjorts med en traktor Massey Fergusson 375, 54 KW vid 2200 rpm. Testet gav följande ljudnivåer (ekvivalent
kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå):
• 73 dB (A) vid slagning av gräs.
• 98 dB (A) vid klippning av trä.
A
510
B
210
F
H
E
120
C
D
G
GOLDEN ZP
600
Modell
Minsta
traktorvikt (kg)
3400
B
C
D
E
F
G
H
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
“CP” “SG” “RM”
rpm
600-125 ZP
A
540
kg
Antal
Antal
Antal
1370
40
30
20
600 220 219 125 683 550 210 594
Tabell 2-4 Specifikationer
SHARK
2-13
LYFT
3
Introduktion
Detta kapitel innehåller information om hur klipparen ska flyttas på rätt sätt.
Det följande avsnittet är avsett för Utbildade tekniker med tillräckliga kunskaper om användning av gaffeltruck, travers och
annat som kan behövas för arbetet.
Innehåll
3.1
Lyft.................................................................................................................................................................................3-3
SHARK
3-1
LYFT
3
Lyftögla för lyft med kran eller
travers
SHARK B
Framsida
GREEN SHARK
Lyftögla för lyft med kran eller travers
Lyftögla för lyft med kran eller
travers
SHARK B
Balkar för lyft med gaffeltruck
Balkar för lyft med gaffeltruck
EXPERT
Lyftögla för lyft med kran eller
travers
Lyftögla för lyft med kran eller
travers
SHARK R
Balkar för lyft med gaffeltruck
Balkar för lyft med gaffeltruck
Bild 3-1
3-2
Lyft
SHARK
LYFT
3.1
3
Lyft
FARA!
Kontrollera före lyftet att de kedjor och lyftstroppar som
används klarar klipparens vikt (se tabellen 2-1, 2-2, 2-3
och 2-4 på sidorna 2-10, 2-11, 2-12 och 2-13).
Klipparna GREEN SHARK har en särskild lyftögla, där kroken på kranen eller traversen kan sättas in.
Klipparna SHARK B, SHARK R, SHARK B FRONT, EXPERT, GOLDEN och GOLDEN “HP” har en särskild lyftögla där kroken
på kranen eller traversen kan sättas in, och balkar för gaffeltruck, om sådan används.
För att lyfta klipparen GOLDEN SHARK “ZP” , för in lyftstropparna under den första armen.
Klipparna har också uttag för gaffeltruck, ifall en sådan används.
FARA!
Följ instruktionerna ovan. Andra lyftmetoder kan leda till
personskador eller skador på utrustningen.
GOLDEN
GOLDEN “HP”
Lyftögla för lyft med kran eller
travers
GOLDEN
ZP
Balkar för lyft med gaffeltruck
Balkar för lyft med gaffeltruck
SHARK
3-3
INSTALLATION
4
Introduktion
I detta kapitel finns information för installation och anslutning av klipparen.
Den del av informationen som behandlar första anslutning och bestämning av kraftöverföringsaxelns längd berör främst
Utbildade tekniker, medan den del som handlar om normal användning av klipparen främst berör Föraren.
Innehåll
4.1
Anslutningar...................................................................................................................................................................4-3
4.1.1 Traktoranslutning ...........................................................................................................................................................4-3
4.2
Kraftöverföringsaxel.......................................................................................................................................................4-7
4.2.1 Justering av kraftöverföringsaxelns längd .....................................................................................................................4-7
4.2.2 Anslutning av kraftöverföringsaxel.................................................................................................................................4-9
4.3
Kontroll av montering klippare-traktor..........................................................................................................................4-10
SHARK
4-1
INSTALLATION
4
Medurs rotationsriktning
Bild 4-1
Kontrollera rotationsriktningen
traktorns kraftuttag
hos
SHARK B
SHARK B FRONT
GRÖN
3:e lyftstagets bult med låspinne
3:e lyftstagets bult med låspinne
Bult med låspinne
Anslutning av lyftarmarna
3:e lyftstagets bult med låspinne
Bult med låspinne
SHARK R - EXPERT
GOLDEN - GOLDEN “HP”
GOLDEN ZP
Anslutning av lyftarmarna
Bild 4-2
4-2
Anslutningspunkter till traktorn
SHARK
Bult med låspinne
INSTALLATION
4.1
4
Anslutningar
VARNING
Klipparna av typ SHARK är lämpliga för traktorer med
kraftuttagsvarvtal 540 rpm och medurs rotation. Kontrollera alltid att
specifikationerna överensstämmer (se bilden på sidan 0-2).
Om klipparen är konstruerad för 540 rpm, får den INTE anslutas till en traktor med 1000 rpm, då kan klipparen bli allvarligt
skadad.
Om traktorns kraftuttag roterar moturs eller med annat varvtal än 540 rpm, kontakta AGRIMASTER eller din återförsäljare.
4.1.1 Traktoranslutning (bild 4-2)
• Kontrollera att klipparen står på plant underlag.
• Kör fram traktorn så att den kommer nära anslutningspunkterna.
• Anslut traktorns lyftarm till klipparen.
• Anslut den tredje lyftarmen.
• Lyft klipparen tills anslutningarna för lyftarmarna är 38 cm från marken (GREEN, bild 4-3), eller 60 cm från marken (SHARK B
- SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP, bild 4-3).
• Lyft stödbenen.
• Justera den tredje lyftarmens anslutning med vantskruven så att klipparen står helt vertikalt.
• Anslut vantskruvarna till traktorn och ställ in dem så att klipparen inte glappar.
Bild 4-3
38/60 cm
SHARK
4-3
INSTALLATION
4
2
1
2
1
2
1
Bild 4-4
Vantskruvar
GREEN - SHARK B
SHARK R - EXPERT
GOLDEN - GOLDEN “HP”
GOLDEN ZP - SHARK B FRONT
Bild 4-5
4-4
Rotorspakar och joystick
SHARK
INSTALLATION
4
Den högra vantskruven 1 (huvudsidan - bild 4-4), som tar upp större delen av klipparens vikt ska vara ordentligt åtdragen. Den
vänstra vantskruven 2 (oljetankssidan) ska ställas in så att klipparen ligger helt horisontellt i förhållande till marken. Stagens
uppgift är att avlasta klipparen så att hela vikten inte ligger på traktorns lyftarmar.
• Anslut kraftöverföringsaxeln (om detta görs första gången, se punkten 4.2).
FÖRSIKTIGHET
Se till att trepunktsfästet är rätt anslutet till traktorn. Det är viktigt
att bultarna är låsta med låspinnar efter monteringen.
Kontrollera att kraftöverföringsaxeln är rätt monterad. Se vid behov punkt 4.2.2.
• Montera manöverspaksenheten (bild 4-5) på en för föraren lättillgänglig plats.
• Montera rotorn och joysticken (GOLDEN ZP - SHARK B FRONT, bild 4-5) på en för föraren lättillgänglig plats.
• Montera backspeglar på båda sidor om traktorn så att operatören kan överblicka trafiken och klipparen under användning.
• Montera en blinkande lampa ovanpå hytten (på gatusidan).
SHARK
4-5
INSTALLATION
4
A
B
Med kraftöverföringsaxeln helt hopskjuten
Bild 4-6
Inställning av avståndet mellan klipparens och traktorns axeltappar
Minst 2 cm
Traktorsidan
Klipparsidan
Bild 4-7-B
Bild 4-7-A
Klipparsidan
Bild 4-7
4-6
Minst 20 cm
Rätt arbetsförhållanden för kraftöverföringsaxeln
SHARK
Traktorsidan
INSTALLATION
4.2
4
Kraftöverföringsaxel
Typ
Mått B
Bild 4-6
GREEN 250-320-400
4
90 cm
SHARK B
4
90 cm
SHARK R
SHARK R mes system “MP”
4
5
90 cm
90 cm
SHARK B FRONT
4
90 cm
EXPERT SHARK
EXPERT SHARK med system “MP”
4
5
90 cm
90 cm
GOLDEN SHARK
GOLDEN SHARK med system “HP”
4
5
90 cm
90 cm
GOLDEN R600 ZP
GOLDEN R600 ZP med system “HP”
4
5
90 cm
90 cm
Klippare
4.2.1 Kontroll av kraftöverföringsaxelns längd
Denna kontroll bör utföras i följande fall:
• Vid mottagning av klipparen.
• Vid byte av traktor.
Personal som krävs: En utbildad tekniker
Gör så här:
• Se till att trepunktsfästet har anslutits korrekt (se punkt 4.1.1).
• Mät avståndet mellan axeltappen på klipparens växellåda och axeltappen i traktorns kraftuttag, mått A (bild 4-6).
• Mät kraftöverföringsaxeln i helt hopskjutet läge, mått B.
VILLKOR:
Om B är lika med A
VARNING
Anslut först kraftöverföringsaxeln till både traktorn och
klipparen (se punkt 4.2.2), kontrollera att villkoren i bild 4-7-A
och 4-7-B är uppfyllda.
Om A är större än B
VARNING
Anslut först kraftöverföringsaxeln till både traktorn och
klipparen, kontrollera att villkoren i bild 4-7-A och 4-7-B är
uppfyllda.
SHARK
4-7
INSTALLATION
4
Bild 4-8-A
Bild 4-8-B
Bild 4-8-C
Bild 4-8
Justering av kraftöverföringsaxelns längd
1
Bild 4-9
4-8
Anslutning av kraftöverföringsaxeln
SHARK
2
INSTALLATION
4
Om B är större än A
Dra isär kraftöverföringsaxelns två halvor.
VARNING
De arbeten som beskrivs här ska utföras på båda
halvorna av kraftöverföringsaxeln.
• Skär till plastlocket så att det passar måttet B “minus” A i bild 4-8-A.
• Använd höljets avsågade del som referenslängd för att såga av axeln, som visas i bild 4-8-B.
• Ta bort grader (bild 4-8-C), rengör ordentligt och smörj in de glidande axlarna.
• Sätt ihop kraftöverföringsaxelns två halvor.
VARNING
Anslut först kraftöverföringsaxeln till både traktorn och
klipparen, kontrollera att villkoren i bild 4-7-A och 4-7-B är
uppfyllda.
4.2.2 Anslutning av kraftöverföringsaxeln
VARNING
Innan anslutningen görs, kontrollera att låspinnen 1
(bild 4-9)kan glida fritt. Rengör och smörj pinnen vid
behov.
Anslut kardanaxeln först till klipparen och sedan till traktorn, kontrollera att den hamnar på rätt sida (se bild 4-7).
• Tryck in kraftöverföringsaxeln på växellådans splinesaxel, tills det tar stopp (bild 4-9).
• Tryck ner låspinnen 1 med tummen och håll den nertryckt tills kraftöverföringsaxeln glider framåt ungefär 2 cm.
• Minska trycket på pinnen men håll kvar tummen och fortsätt trycka in kraftöverföringsaxeln sakta. När pinnen 1 är i sitt läge 2
på splinesaxeln, ska det kännas ett svagt tryck mot tummen, vilket visar att anslutningen lyckats.
• Ta tag i kraftöverföringsaxeln och dra ordentligt för att kontrollera, att den är låst.
• Upprepa proceduren på traktorsidan.
SHARK
4-9
INSTALLATION
4
FARA!
En kraftöverföringsaxel som är felaktigt ansluten är
mycket farlig och kan orsaka allvarliga skador på både
traktorn och klipparen.
4.3
Kontroll av montering klippare-traktor
FARA!
Åtgärderna nedan bör utföras av kunniga personer eller
av personer som förstår vikten av att göra anslutningen
rätt.
Anslutningen mellan klipparen och traktorn bör göras enligt rekommendationerna nedan, för att förhindra farlig obalans beroende
på felaktig fördelning av vikten.
Balanseringstestet bör göras försiktigt, så att inga farliga situationer uppkommer i samband med arbetet (till exempel lutande
underlag, massobalans.).
Det är lämpligt att göra testet under tuffare förhållanden än de som gäller när maskinen ska användas. Om klipparen ska
användas på lutande ytor, är det lämpligt att testa på en yta som lutar mer än den som arbetet ska utföras på.
4-10
SHARK
SÄKERHETSSYSTEM
5
Introduktion
I detta kapitel finns information om säkerhetssystemen och tillbehör som gör det säkrare att använda klipparen.
Det är inte tillåtet att ta bort eller manipulera några säkerhetsanordningar.
Följande information är avsedd för Förare och för Utbildade tekniker.
Innehåll
5.1
Säkerhetsanordningar ...................................................................................................................................................5-3
SHARK
5-1
SÄKERHETSSYSTEM
5
1
Skyddshölje för traktorns kraftuttag.
2
Skyddshölje för kraftöverföringsaxeln på traktorsidan.
3
Utdragbar röraraxel.
4
Skyddshölje för kraftöverföringsaxeln på traktorsidan.
5
Skyddshölje för axeländen på klipparens sida.
6-7
Fjädrande låspinne.
1
2
4
3
6
5
7
Bild 5-1
3:e lyftstagets bult med låspinne
Kraftöverföringsaxel
SHARK B
SHARK B FRONT
GRÖN
3:e lyftstagets bult med låspinne
Bult med låspinne
3:e lyftstagets bult med låspinne
Anslutning av lyftarmarna
Bult med låspinne
SHARK R - EXPERT
GOLDEN - GOLDEN “HP”
GOLDEN ZP
Anslutning av lyftarmarna
Bild 5-2
5-2
Traktoranslutningar
SHARK
Bult med låspinne
SÄKERHETSSYSTEM
5.1
5
Säkerhetsanordningar
Kraftöverföringsaxel (bild 5-1)
Kraftöverföringsaxelns rörliga del roterar inuti det fasta skyddshöljet 2-3-4 (bild 5-1) och sitter fast i båda ändar med låspinnar 6
och 7 vilket ger en felfri anslutning mellan traktorn och klipparen. Skydden 2 och 4 går in i skydden 1 och 5 vilket helt skyddar de
roterande delarna.
VARNING
Kraftöverföringsaxeln får inte komma i kontakt med marken.
När klipparen kopplas bort från traktorn, lämna kvar
kraftöverföringsaxeln i klipparens växellåda.
Anslutning för lyftarmar, vantskruv och tredje lyftarmens anslutning (bild 5-2):
De tre fästpunkterna har bultar som är låsta med låspinnar.
FÖRSIKTIGHET
Föraren måste kontrollera att låspinnarna är
rätt monterade innan klipparen startas.
SHARK
5-3
SÄKERHETSSYSTEM
5
1
3
GREEN 250-320-400
1
3
2
SHARK B - SHARK R
SHARK B - SHARK B FRONT
SHARK B FRONT
1
3
2
EXPERT - GOLDEN - GOLDEN “HP” - GOLDEN ZP
SHARK R - EXPERT - GOLDEN
GOLDEN “HP” - GOLDEN ZP
Bild 5-3
5-4
Säkerhetsanordningar
SHARK
SÄKERHETSSYSTEM
5
Remdrivning (bild 5-3)
Remdrivningen finns i ett hölje med ett lock 1 som sitter fast med skruvar.
Förarskydd (bild 5-3)
Klipparen har skyddsplattor 2, som skyddar föraren mot omkringflygande material.
Växellådsskydd (bild 5-3)
Klipparens axelände har ett plastskydd 3, som hindrar kontakt med roterande delar.
FÖRSIKTIGHET
När klipparen körs, får det inte finnas några personer
inom 70 meters avstånd från fram- eller bakdelen
på klipparen.
FARA!
När klipparen är igång får du inte försöka att
sätta in eller ta bort material från huvudet
med något verktyg eller händerna och fötterna.
SHARK
5-5
SÄKERHETSSYSTEM
5
4
4
4
3
2
1
3
3
1
2
2
1
GREEN 250-320-400
SHARK B
SHARK R - EXPERT
GOLDEN
Bild 5-4
Fördelarenheter
5
Bild 5-5
Stötdämpningsmekanism med
återföringsfjäder på den andra armen
(GRÖN)
Bild 5-6
Stötdämpningsmekanism med
flytande stötstång (SHARK B)
6
7
Bild 5-7
Stötdämpningsmekanism med automatisk
återgång (SHARK R - EXPERT - GOLDEN)
5-6
SHARK
Bild 5-8
Stötdämpningsmekanism med
automatisk återgång ( SHARK B
FRONT)
SÄKERHETSSYSTEM
5
Hydraulsystemets säkerhetsventiler för maximalt tryck (bild 5-4)
Fördelarna 1 (huvudspakarna) och 2 (cylinderspakarna), har säkerhetsventiler för maximaltryck 3 och 4, som släpper ut
oljetrycket, ifall belastningen på klipparens rörliga delar blir för stor.
FÖRSIKTIGHET
Ventilerna har ställts in korrekt vid AGRIMASTERfabriken.
Manipulering kan orsaka svåra skador på
hydraulsystemet och även personskador.
Manipulering kan medföra att garantin blir ogiltig.
Stötdämpningsmekanism med återföringsfjäder på den andra armen (GRÖN, bil 5-5)
Om huvudet under arbetet stöter på ett hinder, tas stöten upp av fjädern 5 som trycks ihop och trycker tillbaka armen. När
förhållandena blir normala, går armen tillbaka till utgångsläget.
Stötdämpningsmekanism med flytande stötstång (SHARK B, bild 5-6)
Om huvudet under arbetet stöter på ett hinder, tas stöten upp av stötstången som trycker tillbaka armen. När förhållandena blir
normala, går armen tillbaka till utgångsläget.
Stötdämpningsmekanism med automatisk återgång (SHARK R - EXPERT - GOLDEN, bild 5-7)
Om huvudet under arbetet stöter på ett hinder, tas stöten upp av dämparen 6 som öppnar så att armen återgår. När förhållandena
blir normala, använd cylindern för att återföra armen till utgångsläget.
Stötdämpningsmekanism med automatisk återgång på den andra armen ((SHARK B FRONT, bild 5-8)
Om huvudet under arbetet stöter på ett hinder, tas stöten upp av dämparen 7 som öppnar så att armen återgår. När förhållandena
blir normala, använd cylindern för att återföra armen till utgångsläget.
SHARK
5-7
SÄKERHETSSYSTEM
5
1
1
2
1
2
2
Bild 5-9
5-8
Backspärr
SHARK
SÄKERHETSSYSTEM
5
Backspärr (bild 5-8)
För att växla rotationsriktning, gör så här:
• Sätt spaken 1 i mittläget.
• Vrid backspärren 290°.
• Vänta till rotorn har stannat helt.
• Dra spaken 1 i motsatt riktning.
SHARK
5-9
ANVÄNDNING
6
Introduktion
I följande kapitel beskrivs användningen av klipparen. Följande åtgärder kan utföras av Föraren som ansvarar för klipparen eller
av Utbildad tekniker .
Innehåll
6.1
Förberedande kontroller ..............................................................................................................................................6-3
6.2
Manöverspakar med kablar GREEN ...........................................................................................................................6-5
6.3
Manöverspakar med kablar SHARK B ........................................................................................................................6-5
6.3.1
Justering av kablar ......................................................................................................................................................6-5
6.4
Manöverspakar med kablar SHARK R - EXPERT ......................................................................................................6-7
6.5
Manöverspakar med kablar GOLDEN - GOLDEN “HP”..............................................................................................6-7
6.5.2
Justering av kablar ......................................................................................................................................................6-7
6.6
Elektrisk styrning med joystick GOLDEN ZP...............................................................................................................6-9
6.7
Elektrisk styrning med joystick SHARK B FRONT ....................................................................................................6-11
6.8
Start av arbetet ..........................................................................................................................................................6-13
6.9
Under arbetet ............................................................................................................................................................6-15
6.10
Avbrott i arbetet .........................................................................................................................................................6-17
6.10.1 Korta stopp ................................................................................................................................................................6-17
6.10.2 Långa stopp...............................................................................................................................................................6-17
6.10.3 Klipparen i vila ...........................................................................................................................................................6-17
6.11
Vägtransport..............................................................................................................................................................6-19
6.12
Justering av arbetshöjden .........................................................................................................................................6-19
SHARK
6-1
ANVÄNDNING
6
2
1
Bild 6-1
Kranar för oljetillförsel
3
3
Bild 6-2
6-2
Kontroll av oljenivå
SHARK
ANVÄNDNING
6.1
6
Förebyggande kontroller
• Kontrollera skicket på hydraulsystemets slangar. Om slangarna är slitna, byt ut dem mot motsvarande.
FÖRSIKTIGHET
Utbytet ska göras med klipparen i vila (huvudet på
marken), hydraulsystemet tryckfritt och
kraftöverföringsaxeln frånkopplad från traktorn.
• Kontrollera att kranarna för oljetillförsel 1 och 2 (bild 6-1) är öppna.
VARNING
Om en kran är stängd kan det bli svåra skador på
pumpen när den startar.
• Kontrollera oljenivån i tanken med pluggen 3 (bild 6-2). Med maskinen vilande på ett plant underlag och med hydraulsystemet
fyllt av olja, ska pluggens stång doppas 1 cm (GREEN) eller 1,5 cm (SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT GOLDEN - GOLDEN ZP). Fyll vid behov på med olja “LI 46 AI”.
SHARK
6-3
ANVÄNDNING
4
3
6
2
1
Green Shark 320-400
Green Shark 250
8
8
7
7
6
6
10
11
Shark B
5
9
Bild 6-3
Manöverspakar
12
13
Bild 6-3-1
6-4
SHARK
ANVÄNDNING
6.2
6
Manöverspakar med kablar GREEN 250 - 320 - 400 (bild 6-3)
1
Balanseringsspak (cylinder 6).
2
Parallellogramspak (cylinder 7).
3
Spak för huvudets lutning (cylinder 8) med flytande position. Flytläget kan fås genom att helt dra tillbaka (mot de böjliga
kablarna) spaken 3 och som sedan ska stanna kvar i tillbakafört läge i förhållande till de andra spakarna.
4
Rotationsspak.
5
Backspärr för växling av rotorns rotationsriktning.
6.3
Manöverspakar för böjliga kablar SHARK B (bild 6-3)
1
Första armens manöverspak (cylinder 9).
2
Andra armens manöverspak (cylinder 10).
3
Spak för huvudets lutning (cylinder 11) med flytande position. Flytläget kan fås genom att helt dra tillbaka (mot de böjliga
kablarna) spaken 3 och som sedan stannar kvar i tillbakafört läge i förhållande till de andra spakarna.
4
Rotationsspak.
5
Backspärr för växling av rotorns rotationsriktning.
6.3.1 Justering av kabeln (bild 6-3-1)
Alla kablar justeras och testas vid AGRIMASTER:
Om spaken inte ligger kvar i låsläget, justera enligt följande:
Personal som krävs: En utbildad tekniker
- Lossa muttern 12,
- Vrid hylsan 13 medurs eller moturs, 1/4 av ett helt varv
- Om spaken nu låser i sitt läge, dra åt muttern 12, i annat fall gör om justeringen. Vrid hylsan 13 medurs eller moturs 1/4 varv åt
gången, tills justeringen blir rätt.
- När justeringen är rätt, dra åt muttern 12.
SHARK
6-5
ANVÄNDNING
6
Shark R
5
4
3
2
1
8
10
9
7
9
Expert Shark
7
10
8
6
Bild 6-4
Manöverspakar
13
14
11
12
Golden Shark
15
16
Bild 6-4-1
6-6
SHARK
ANVÄNDNING
6.4
6
Manöverspakar med kablar SHARK R - EXPERT (bild 6-4)
1
Spak för vridrörelse (cylinder 7).
2
Första armens manöverspak (cylinder 8).
3
Andra armens manöverspak (cylinder 9).
4
Spak för huvudets lutning (cylinder 10) med flytande position. Flytläget kan fås genom att helt dra tillbaka (mot de böjliga
kablarna) spaken 4 och som sedan stannar kvar i tillbakafört läge i förhållande till de andra spakarna.
5
Rotationsspak.
6
Backspärr för växling av rotorns rotationsriktning.
6.5
Manöverspakar med kablar GOLDEN - GOLDEN “HP” (bild 6-4)
1
Spak för vridrörelse (cylinder 11).
2
Balanseringsspak (cylinder 12).
3
Parallellogramspak (cylinder 13).
4
Spak för huvudets lutning (cylinder 14) med flytande position. Flytläget kan fås genom att helt dra tillbaka (mot de böjliga
kablarna) spaken 4 och som sedan stannar kvar i tillbakafört läge i förhållande till de andra spakarna.
5
Rotationsspak.
6
Backspärr för växling av rotorns rotationsriktning.
6.5.2 Justering av kabeln (bild 6-4-1)
Alla kablar justeras och testas vid AGRIMASTER:
Om spaken inte ligger kvar i låsläget, justera enligt följande:
Personal som krävs: En utbildad tekniker
- Lossa muttern 15,
- Vrid hylsan 16 medurs eller moturs, 1/4 av ett helt varv
- Om spaken nu låser i sitt läge, dra åt muttern 15, i annat fall gör om justeringen. Vrid hylsan 16 medurs eller moturs 1/4 varv åt
gången, tills justeringen blir rätt.
- När justeringen är rätt, dra åt muttern 15.
SHARK
6-7
ANVÄNDNING
6
Parallellogramcylinder
Vridcylinder
3:e armens cylinder
Huvudcylinder
Balanseringscylinder
5
4
9-10
(1+8)
8
(2+8)
1
2
(1+7)
7
Bild 6-5
6-8
(2+7)
Elektrisk styrning med joystick GOLDEN ZP
SHARK
6
3
11-12
ANVÄNDNING
6.6
6
Elektrisk styrning med joystick GOLDEN ZP (bild 6-5 och 6-6)
1
Öppning parallellogramcylinder
2
Stängning parallellogramcylinder
3
Stängning vridcylinder
4
Öppning vridcylinder
5
Flytande:
6
1:a och 2:a armens snabbkörning.
7
Öppning balanseringscylinder
8
Stängning balanseringscylinder
9
Öppning huvudcylinder
10 Stängning huvudcylinder
11 Öppning 3:e armens cylinder
12 Stängning 3:e armens cylinder.
VARNING
Kom ihåg att koppla bort joystickens matningskontaktdon för att förhindra,
att traktorns batteri laddas ur.
Bild 6-6
Elschema för joystick till GOLDEN ZP
SHARK
6-9
ANVÄNDNING
6
2:a armens cylinder
Återställningscylinder
1:a armens cylinder
Huvudcylinder
3
7-8
(1+6)
6
(2+6)
1
2
(1+5)
5
Bild 6-7
6-10
(2+5)
Elektrisk styrning med joystick SHARK B FRONT
SHARK
4
9-10
ANVÄNDNING
6.7
6
Elektrisk styrning med joystick SHARK B FRONT (bild 6-7 och 6-8)
1
Stängning 2:a armens cylinder
2
Öppning 2:a armens cylinder
3
1:a och 2:a armens snabbkörning
4
Flytande:
5
Stängning 1:a armens cylinder
6
Öppning 1:a armens cylinder
7
Stängning huvudcylinder
8
Öppning huvudcylinder
9
Stängning återställningscylinder
10 Öppning återställningscylinder
VARNING
Kom ihåg att koppla bort joystickens matningskontaktdon för
att förhindra, att traktorns batteri laddas ur.
Bild 6-8
Elschema joystick SHARK B FRONT
SHARK
6-11
ANVÄNDNING
6
A
B
Bild 6-9
Bestämning av rotorns rotationsriktning
6-12
SHARK
ANVÄNDNING
6.8
6
Innan arbetet påbörjas
FÖRSIKTIGHET
Innan klipparen startas måste föraren kontrollera att
kraftöverföringsaxeln är ordentligt ansluten enligt
beskrivningen i punkt 4.2.2.
Kontrollera att det inte finns människor eller djur i
närheten, åtminstone inom 70 meter från arbetsstället.
VARNING
Om olika typer av traktorer används, kontrollera att villkoren
för kraftöverföringsaxelns längd, som anges i kapitel 4 alltid
är uppfyllda.
• Innan klipparen startas, se till att rotorbladen inte berör marken. Om bladen eller slagorna berör marken kan följande inträffa:
- Skadliga vibrationer uppkommer i klipparen.
- Slagorna slits ut snabbt.
- Överbelastning i kraftöverföringen.
• Ställ in rotorns rotationsriktning beroende på vilken produkt som ska klippas. För gräs och annat fint material (bild 6-9-A), samt
för klippning av buskar eller träaktigt material är det lämpligt att köra rotorn moturs (bild 6-9-B).
• Starta klipparen en bit ovanför det material som ska klippas, kör på lågt varvtal och sänk den försiktigt.
• Huvudet får inte sänkas ner i vatten.
VARNING
Under vintern, före start av motorn, låt pumparna och
huvuddrivmotorn gå på tomgång under minst 5 minuter.
Under sommaren, om oljetemperaturen överskrider 70 °C,
stoppa maskinen och byt ut oljan i hydraulsystemet mot en
olja som är lämplig för höga temperaturer. Om problemen
återkommer, så är det lämpligt att montera en värmeväxlare
på maskinen (vänd dig till återförsäljaren eller till
AGRIMASTER direkt).
SHARK
6-13
ANVÄNDNING
6
Grön
Shark B
1
2
1
2
Shark B Front
Shark R - Expert - Golden - Golden ZP
Bild 6-10
Håll lämpligt säkerhetsavstånd, beroende
på hur marken ser ut.
Bild 6-11
6-14
Säkerhetsavstånd
SHARK
ANVÄNDNING
6.9
6
Under arbetet
Om maskinen under arbetet stöter på hinder, tas motståndet delvis upp av fjädern på den andra armen (GREEN, bild 6-10). Om
armen under arbetet har en tendens att röra sig bakåt, innebär det att trycket på huvudet är för stort. Föraren ska i så fall lyfta
upp huvudarmen något.
Om maskinen underarbetet stöter på hinder, tas motståndet delvis upp av det flytande staget i lyftaren (SHARK, bild 6-10). Om
armen under arbetet har en tendens att sluta sig, innebär det att trycket på huvudet är för stort. Föraren ska i så fall lyfta upp
huvudarmen något.
Om armen har en tendens att sluta sig under arbetet, öka trycket i ventilen 1 något genom att dra åt skruven 2 (SHARK B
FRONT - SHARK R - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP, bild 6-10).
• Ställ in körhastigheten så att den är lämplig för det material som ska klippas och för den önskade finfördelningsgraden. Vi
rekommenderar att hålla hastigheten under 2 km/h.
• Kontrollera att traktorns hjul inte ligger för nära vägkanten eller diket (bild 6-11).
FARA!
Föraren måste vara uppmärksam på vägrenens
stabilitet.
• Se till att inga människor eller djur finns i närheten av maskinen vid drift.
SHARK
6-15
ANVÄNDNING
6
Grön
Shark B
Shark R
Expert
Golden
Golden “HP”
Golden ZP
Bild 6-12
6-16
Klipparen i vila
SHARK
ANVÄNDNING
6
6.10 Avbrott i arbetet
6.10.1 Korta avbrott
• Parkera traktorn i ett säkert område.
• Stoppa rotorn.
• Låt klipphuvudet vila mot marken.
• Ta ur tändningsnyckeln.
6.10.2 Långa avbrott
• Parkera traktorn i ett säkert område.
• Låt klipphuvudet vila mot marken i horisontellt läge.
• Koppla loss kraftöverföringsaxeln från traktorn.
• Ta ur tändningsnyckeln.
6.10.3 Klipparen i vila (bild 6-12)
• Parkera traktorn på ett säkert och plant underlag.
• Sätt klipparmarna i slutet läge.
• Fäll ut stödbenen innan klipparen kopplas loss från traktorn.
• Koppla loss vantskruvarna från traktorn.
• Sänk ner lyftenheten tills benen vilar mot marken.
• Koppla loss klipparen och kardanaxeln från traktorn.
SHARK
6-17
ANVÄNDNING
6
3
2
Bild 6-13
1
Justering av rulle på GREEN
Shark B - Shark R
Shark B Front
8
7
4
Expert - Golden - Golden ZP
5
6
4
Bild 6-14
SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP justering av rulle
6-18
SHARK
ANVÄNDNING
6
6.11 Vägtransport
Innan klipparen transportkörs, särskilt om det sker på allmän väg, ska huvudet och armen avlastas mot traktorn på lämpligt sätt.
6.12 Justering av arbetshöjden
Personal som krävs: En förare
• Justering av rulle på GREEN
Justera rullens 1 höjd med skruvarna 2 och 3 som håller stödet 2 i klipparens sidor (bild 6-13). Detta arbete ska göras både
på vänster och höger sida.
• SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP justering av rulle:
Justera rullens 4 (bild 6-14) höjd enligt följande:
- Lossa skruven 5.
- Lossa skruven 6 så att rullens stöd kan rotera.
- Flytta skruven 5 i hålen 7 eller 8 som finns i rullfästena.
- Dra åt skruven 5 och 6.
Detta arbete ska göras både på vänster och höger sida.
VARNING
När alla justeringar har gjorts, men innan klipparen startas,
kontrollera att alla justeringsskruvar är ordentligt låsta.
SHARK
6-19
FELSÖKNING
7
Introduktion
I detta kapitel finns en felsökningsguide för problem som uppkommer vid användning av klipparen.
Innehåll
7.1
Att hitta problemets orsak ..............................................................................................................................................7-2
SHARK
7-1
FELSÖKNING
7.1
7
Att hitta problemets orsak
När du stöter på ett problem, stoppa omedelbart klipparen, och vänta tills rotorn har stannat. Sök sedan efter orsaken till
problemet med hjälp av tabellerna på sidorna 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 och 7-7.
FÖRSIKTIGHET
Släpp ut trycket ur hydraulsystemet innan några rör
kopplas loss. Olja under tryck som strömmar ut kan
orsaka svåra skador.
Föraren eller teknikern ska använda personlig skyddsutrustning, till exempel handskar och ansiktsmask.
7-2
SHARK
FELSÖKNING
7
ÅTGÄRD
PERSONAL SOM
KRÄVS
PROBLEM
TROLIG ORSAK
Ingen av klipparens
armar rör sig.
• Pumpen ger ingen olja.
• Kontrollera att
luftningsnippeln är öppen.
Kontrollera oljetillförseln.
Kontrollera trycket med en
manometer och jämför med
det tryck som anges på
märkskylten. Om trycket är
korrekt ligger problemet i
fördelaren.
UTBILDAD TEKNIKER
• Fördelaren har fastnat.
• Kontrollera att det rör som
kommer från pumpen är
ordentligt anslutet. Ta loss
returröret och kontrollera,
att olja strömmar ut. Om
inte, byt fördelare.
UTBILDAD TEKNIKER
• Säkerhetsventilen har
fastnat.
• Byt ut ventilen.
UTBILDAD TEKNIKER
SHARK
7-3
FELSÖKNING
PROBLEM
7
PERSONAL SOM
KRÄVS
TROLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Rotorn har stoppat eller
arbetar inte ordentligt.
• Övertrycksventilen har löst
ut.
• Sätt rotorns manöverspak i
neutralläge, låt motorn
rotera i motsatt riktning så
att rotorn körs fri. Välj rätt
rotationsriktning igen och
återstarta. Om rotorn inte
startar, tillkalla
servicetekniker.
FÖRARE
Föraren kan inte
kontrollera en viss
rörelse.
• Oljetillförsel eller retur från
cylindern fungerar inte.
• Kontrollera oljematningens
tryck.
UTBILDAD TEKNIKER
• Manöverkablen bruten.
• Byt ut kabeln.
UTBILDAD TEKNIKER
• Glidöglan trasig.
• Byt ut sliden.
UTBILDAD TEKNIKER
• Säkerhetsventilen har
fastnat.
• Byt ut ventilen.
UTBILDAD TEKNIKER
7-4
SHARK
FELSÖKNING
PROBLEM
7
TROLIG ORSAK
ÅTGÄRD
PERSONAL SOM
KRÄVS
En spak är blockerad i ett
läge.
• Sliden sliten.
• Byt ut. Försök att ta bort
rost, även med fint
sandpapper, skadar sliden.
UTBILDAD TEKNIKER
För maskiner med
värmeväxlare. Fläkten
startar inte: startar endast
i intervallet 45-50 °C.
• Säkringen har gått.
• Byt ut säkringen.
UTBILDAD TEKNIKER
• Magnetventilen trasig.
• Byt ut magnetventilen.
UTBILDAD TEKNIKER
Ojämnt snitt.
• Rotorn roterar åt fel håll.
• Byt rotationsriktning.
FÖRARE
• Skadade eller trasiga
slagor.
• Byt ut slagorna
FÖRARE
• Stödrullen i fel läge.
• Justera rullens höjd.
FÖRARE
SHARK
7-5
FELSÖKNING
PROBLEM
7
TROLIG ORSAK
ÅTGÄRD
PERSONAL SOM
KRÄVS
Slagorna slits snabbt.
• Slagorna rör vid marken.
• Justera klipparens
arbetshöjd.
FÖRARE
Buller under drift.
• Dålig smörjning av rotorns
kullager.
• Smörj.
FÖRARE
• Låg oljenivå i tanken.
• Fyll på.
FÖRARE
• Växellådsoljans nivå är låg.
• Fyll på.
FÖRARE
• Fel varvtal i traktorns
kraftuttag.
• Kontrollera kraftuttagets
varvtal (540 rpm).
FÖRARE
• Materialrester lindade kring
rotorn.
• Ta bort de främmande
föremålen.
FÖRARE
7-6
SHARK
FELSÖKNING
PROBLEM
Kraftiga vibrationer.
Armen tenderar att
återgå under arbetet.
7
TROLIG ORSAK
ÅTGÄRD
PERSONAL SOM
KRÄVS
• Fel varvtal i traktorns
kraftuttag.
• Kontrollera kraftuttagets
varvtal (540 rpm).
FÖRARE
• Slagorna slits för fort och
ojämnt.
• Byt ut slagorna
UTBILDAD TEKNIKER
• Skadade eller trasiga
slagor.
• Byt ut slagorna
UTBILDAD TEKNIKER
• Olika vikt på motstående
slagor.
• Kontrollera att vikten ligger
inom toleransen 2 %.
UTBILDAD TEKNIKER
• För lågt tryck i
återställningscylinderns
ventil.
• Justera ventilens
kalibreringstryck (120÷130
bar).
UTBILDAD TEKNIKER
SHARK
7-7
UNDERHÅLL
8
Introduktion
Detta kapitel innehåller information om underhållsintervall och arbetsgång.
VARNING
Använd endast orginalreservdelar från AGRIMASTER.
Om originaldelar inte används, upphör garantin att gälla.
VARNING
Åtgärderna som föreslås i detta kapitel är minimiåtgärder
för att klipparen ska fungera effektivt.
Ytterligare åtgärder kan behöva utföras, beroende på
användarens erfarenhet, på arbetsbelastning, på
klipparens arbetsförhållanden och på vilket slags material
som ska klippas.
FÖRSIKTIGHET
Följande gäller för alla underhållsåtgärder:
• Klipparen ska stå stilla och vila med huvudet mot marken.
• Kraftöverföringsaxeln får inte vara ansluten till traktorn.
• Hydraulsystemet ska vara tryckfritt.
Innehåll
8.1
Före ett arbetspass........................................................................................................................................................8-3
8.2
Efter de 2 första arbetstimmarna ...................................................................................................................................8-3
8.3
Var 8:e arbetstimma.......................................................................................................................................................8-5
8.4
Efter de 100 första arbetstimmarna ...............................................................................................................................8-7
8.5
Efter de 200 första arbetstimmarna ...............................................................................................................................8-7
8.6
Var 500:e arbetstimma...................................................................................................................................................8-7
8.7
Var 600:e arbetstimma...................................................................................................................................................8-7
8.8
Var 1200:e arbetstimma.................................................................................................................................................8-7
8.9
Lagring av klipparen ......................................................................................................................................................8-9
8.10
Åtgärder efter långa stillestånd ......................................................................................................................................8-9
8.11
Kraftöverföringsaxel.......................................................................................................................................................8-9
SHARK
8-1
UNDERHÅLL
8
3
2
1
Bild 8-1
Kontroll av oljenivån i växellådan
P
=
=
f
Bild 8-2
Kontroll av drivremmens spänning
Klipparens modell
Varvtal i traktorns kraftuttag
rpm
P
f
kg
mm
GREEN SHARK
540
5
6,5
SHARK B
540
5
8,5
SHARK R
540
5
8,5
SHARK B FRONT
1000
5
8,5
EXPERT SHARK
540
5
8,5
GOLDEN SHARK
540
5
8,5
GOLDEN SHARK ZP
540
5
8,5
Tabell 8-1 Värden för remspänning
8-2
SHARK
UNDERHÅLL
8.1
8
Före ett arbetspass
Personal som krävs: En förare
• Kontrollera slagorna. Om de är kraftigt slitna, ska en utbildad tekniker byta ut dem.
• Kontrollera oljenivån i växellådan 1 (bild 8-1) genom siktfönstret 3, fyll på vid behov, ta bort pluggen 2.
• Kontrollera att muttrar, skruvar, anslutningar och klämmor är åtdragna.
• Kontrollera skicket på hydraulsystemets slangar. Om slangarna är slitna, byt ut dem mot motsvarande.
8.2
Efter de 2 första arbetstimmarna
Personal som krävs: En utbildad tekniker
• Kontrollera drivremmarnas spänning (bild 8-2). Lägg på trycket “P” vid pilen, och kontrollera att remmens intryckning
motsvarar värdet “f” i tabell 8-1.
VARNING
Detta ska utföras på varje rem.
SHARK
8-3
UNDERHÅLL
8
5
1
Expert
Golden - Golden ZP
Grön
2
7
3
4
8
9
10
Golden - Golden ZP
Shark B
Shark R
15
11
16
12
13
14
Bild 8-3
Smörjställen
17
17
17
8-4
Bild 8-4
SHARK
6
UNDERHÅLL
8.3
8
Var 8:e arbetstimme
Personal som krävs: En förare
• Rengör klipparen och ta bort all smuts (jord, klipprester m m). Tvätta vid behov med högtryckstvätt, och låt torka.
VARNING
Spruta inte direkt mot områdena 17 (bild 8-4).
• Smörj med ROLOIL "ISOMOV-MS/2" eller motsvarande i smörjpunkterna (bild 8-3).
• Smörj kraftöverföringsaxelns kardankors och glidaxlar.
SHARK
8-5
UNDERHÅLL
8
1
2
1
2
Bild 8-5
Oljefilter
3
2
1
4
Bild 8-6
8-6
Växellåda
SHARK
UNDERHÅLL
8.4
8
Efter de 100 första arbetstimmarna
Byt ut oljefilterpatronen 2 (bild 8-5) på tanken, ta bort pluggen 1.
8.5
Efter de 200 första arbetstimmarna
Kontrollera växellådans oljenivå 1 (bild 8-6) genom siktfönstret 3, fyll på vid behov, ta bort pluggen 2. Använd endast olja SAE 90
eller motsvarande. Oljan ska täcka fönstret 3.
8.6
Var 500:e arbetstimme
Kontrollera oljefilterkassetten på tanken genom att ta bort plugg 1 (bild 8-5), rengör vid behov.
8.7
Var 600:e arbetstimme
Personal som krävs: En förare
Gör så här för att byta växellådsolja:
• Skruva bort dräneringspluggen4 (bild 8-6) och tappa ur oljan helt.
• Dra åt dräneringspluggen 4.
• Skruva ur pluggen 2 och fyll på med ROLOIL “VARIAX-EP/85W140 GL-5” eller motsvarande. Volymerna visas i tabell 8-2.
• Dra åt pluggen 2.
8.8
Var 1200:e arbetstimme
Byt ut kassetterna i oljetanken och oljefiltret (bild 8-5).
VARNING
Kontrollera oljenivån genom tankens plugg. Med maskinen
vilande på ett plant underlag och med hydraulsystemet fyllt av
olja, ska pluggens stång doppas 1 cm (GREEN) eller 1,5 cm
(SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT GOLDEN - GOLDEN ZP). Fyll vid behov på med olja “LI 46 AI”.
FÖRSIKTIGHET
Oljan i hydraulkretsarna är mycket giftig.
Vid underhåll, särskilt vid oljepåfyllning eller oljebyte
ska föraren använda personlig skyddsutrustning (till
exempel handskar och ansiktsmask).
Olja får inte spillas ut i naturen.
SHARK
8-7
UNDERHÅLL
8
Underhållsschema
Underhållsintervall
Före ett arbetspass
Efter de 2 första arbetstimmarna
Var 8:e arbetstimme
Funktion
• Kontrollera slagorna
• Kontrollera oljenivån i växellådan
• Kontrollera att muttrar, skruvar, anslutningar och klämmor
är åtdragna.
• Kontrollera remspänningen
• Rengör klipparen
• Smörjning
Efter de 100 första arbetstimmarna
• Byt oljefilterkassett
Efter de 200 första arbetstimmarna
• Kontrollera oljenivån i växellådan
Var 500:e arbetstimme
• Kontrollera oljefilterkassetten
Var 600:e arbetstimme
• Byt olja i växellådan
Var 1200:e arbetstimme
• Byt olja i tanken
• Byt oljefilterkassett
Klipparens modell
Oljevolym i liter.
Växellådans volym i liter.
GREEN SHARK
70
0,4
SHARK B
110
1
SHARK R 480/600
120
1
SHARK R 650
175
1
SHARK B FRONT
175
1
EXPERT SHARK
175
1
GOLDEN SHARK
175
1
GOLDEN SHARK R600 ZP
175
1
Tabell 8-2 Oljekvalitet i tanken och växellådan
8-8
SHARK
UNDERHÅLL
8.9
8
Lagring av klipparen
Klipparen behöver inget speciellt underhåll vid lagring. Om klipparen ska lagras under en längre period (3–4 månader),
rekommenderar vi att den rengörs ordentligt, torkas och smörjs.
Förvara klipparen i lämpligt utrymme och vik ihop den till viloläge (se bild 6-9 sidan 6-12).
8.10 Efter långa stillestånd
Om klipparen varit oanvänd länge, skruva loss oljepluggen och dränera kondens innan den startas.
VARNING
Det är viktigt att se till, att vatten aldrig hamnar i pumpar
och cylindrar. De kan förstöras av vatten.
8.11 Kraftöverföringsaxel
Kraftöverföringsaxeln ska underhållas enligt instruktionerna i den medföljande handboken.
SHARK
8-9
TILLBEHÖR
9
Introduktion
I detta kapitel beskrivs de tillbehör som kan köpas separat, för att det ska bli enkelt att installera dem på klipparen. Nästan alla
tillbehör kan installeras av Föraren. I vissa fall behövs en Utbildad tekniker.
FÖRSIKTIGHET
Gör alltid justeringarna medan klipparen står stilla och när
kraftöverföringsaxeln är losskopplad från traktorn.
Innehåll
9.1
Vantskruvar....................................................................................................................................................................9-3
9.2
Pneumatisk ackumulator ...............................................................................................................................................9-5
9.3
Byte av slagor................................................................................................................................................................9-5
9.4
Elektrisk styrning med joystick SHARK B......................................................................................................................9-7
9.5
Elektrisk styrning med joystick
SHARK R - EXPERT - GOLDEN...................................................................................................................................9-9
9.6
Hydraulsystem EXPERT “MP”.....................................................................................................................................9-11
9.7
Hydraulsystem GOLDEN “HP” ....................................................................................................................................9-11
9.8
Hydraulsystem GOLDEN ZP “HP”...............................................................................................................................9-13
SHARK
9-1
TILLBEHÖR
9
2
2
1
3
3
3
1
Grön
Bild 9-1
Shark B - Shark R
3
Vantskruvar
Green 320-400
Green 250
1
1
1
1
Shark R
Shark B
Bild 9-2
9-2
Hydrauliska anslutningar för pneumatisk ackumulator
SHARK
TILLBEHÖR
9.1
9
Vantskruvar(Bild 9-1)
Personal som krävs: En förare
• Montera vantskruvarnas 1 och 2 ena ände med bultarna 3 och lås med låspinnarna.
• Anslut den andra änden till traktorn.
• Justera vantskruvarna enligt beskrivningen på sidan 4-5.
9.2
Pneumatisk ackumulator
Personal som krävs: En utbildad tekniker
• Montera den pneumatiska ackumulatorn 1 i klipparens ram och anslut hydrauliken enligt
bild 9-2.
SHARK
9-3
TILLBEHÖR
Bild 9-3-A
Bild 9-3-C
Bild 9-3-E
Bild 9-3-G
9
Bild 9-3-B
Slaga typ “CP”
Slaga typ “S”
Slaga typ “D”
Slaga typ “SG”
Bild 9-3
9-4
Slaga typ “M”
Bild 9-3-D
Slaga typ “A”
Bild 9-3-F
Slaga typ “Z”
Bild 9-3-H
Slaga typ “RM”
Typer av slagor som kan monteras på klippare i serie SHARK
SHARK
TILLBEHÖR
9.3
9
Byte av slagor (Bild 9-3)
Personal som krävs: En förare + 1 utbildad tekniker för att flytta klipparen
• När en slaga byts ut, är det viktigt att slagan på motsatt sida väger lika mycket. Viktskillnaden får högst vara 2 %.
• Om klipprotorn har slagor av typ “M”, “S”, “Z” or “SG”, kontrollera att monteringsriktningen är korrekt i förhållande till rotorns
rotationsriktning.
• Dra åt muttrarna med 6 kgm.
• Muttrarna ska alltid bytas ut samtidigt med slagorna.
VARNING
Montera aldrig slagor av olika typ samtidigt! Alla slagor på
samma rotor ska ha samma typbeteckning (till exempel "CP").
VARNING
När slagorna monterats, kontrollera alltid att skruvarna
är ordentligt åtdragna.
FARA!
EN SKRUV SOM INTE ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGEN
UTGÖR EN MYCKET STOR RISK.
SHARK
9-5
TILLBEHÖR
9
3 (on-off)
7
Bild 9-4
Elschema för joystick till SHARK B
8
2
4 (on-off)
5
6
1
9-6
SHARK
TILLBEHÖR
9.4
9
Elektrisk styrning med joystick SHARK B (bild 9-4 och 9-5)
1
Öppning cylinder 2:a armen.
2
Stängning cylinder 2:a armen.
3
Flytande:
4
1:a och 2:a armens snabbkörning.
5
Öppning cylinder 1:a armen.
6
Stängning cylinder 1:a armen.
7
Öppning huvudcylinder
8
Stängning huvudcylinder
VARNING
Kom ihåg att koppla bort joystickens matningskontaktdon för
att förhindra, att traktorns batteri laddas ur.
Bild 9-5
Reläbox
SHARK
9-7
TILLBEHÖR
9
3
Bild 9-6
4
Elschema för joystick till SHARK R EXPERT - GOLDEN
7-8
(1+6)
6
(2+6)
1
2
(1+5)
9-8
5
(2+5)
SHARK
9-10
TILLBEHÖR
9.5
9
Elektrisk styrning med joystick SHARK R - EXPERT - GOLDEN (bild 9-6 och 9-7)
1
Stängning cylinder 2:a armen.
2
Öppning cylinder 2:a armen.
3
1:a och 2:a armens snabbkörning.
4
Flytande:
5
Stängning cylinder 1:a armen.
6
Öppning cylinder 1:a armen.
7
Stängning huvudcylinder
8
Öppning huvudcylinder
9
Stängning vridcylinder
10 Öppning vridcylinder.
VARNING
Kom ihåg att koppla bort joystickens matningskontaktdon för att
förhindra, att traktorns batteri laddas ur.
Bild 9-7
Reläbox
SHARK
9-9
TILLBEHÖR
9
Bild 9-8
Hydraulsystem EXPERT “MP”
2
1
3
10
4
7
6
8
9
5
2
11
1
Bild 9-9
Hydraulsystem
EXPERT
“MP” med värmeväxlare
3
10
4
7
6
8
5
9
2
1
3
5
4
8
7
6
9
10
9-10
Bild 9-10
SHARK
Hydraulsystem GOLDEN “HP”
TILLBEHÖR
9.6
9
Hydraulsystem EXPERT “MP” (Bild 9-8 och 9-9)
1
Manöverspakar
2
Oljefilter
3
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
4
Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud).
5
Rotorns drivmotor
6
Oljetank
7
Växellåda
8
Huvudmotorns pump
9
Cylinderpump
10 Pneumatisk ackumulator
11 Värmeväxlare.
9.7
Hydraulsystem GOLDEN “HP” (bild 9-10 och 9-11)
1
Manöverspakar
2
Oljefilter
3
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
4
Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud).
5
Pneumatisk ackumulator
6
Rotorns drivmotor
7
Oljetank
8
Växellåda
9
Huvudmotorns pump
10 Cylinderpump
11 Värmeväxlare.
11
2
1
3
5
4
8
7
Bild 9-11
9
10
6
Hydraulsystem GOLDEN “HP” med värmeväxlare
SHARK
9-11
TILLBEHÖR
9
2
1
4
3
5
6
7
13
8
10
9
14
11
12
Bild 9-12
9-12
Hydraulsystem GOLDEN ZP “HP”
SHARK
TILLBEHÖR
9.8
9
Hydraulsystem GOLDEN ZP “HP” (Bild 9-12)
1
Joystick
2
Manöverspakar
3
Oljefilter
4
Värmeväxlare
5
Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil).
6
Elektrisk fördelare för cylindrar (med säkerhetsventil).
7
Elbox
8
Ventilblock
9
Oljetank
10 Växellåda
11 Huvudmotorns pump
12 Cylinderpump
13 Pneumatisk ackumulator
14 Rotorns drivmotor.
SHARK
9-13
BILAGOR
10
Introduktion
Bäste kund! Om du under läsning av denna handbok hittar några termer som du tycker har blivit felöversatta, vill vi på
AGRIMASTER gärna få dina ändringsförslag via fax, brev eller e-brev. Kontaktuppgifter finns omslaget. Använd gärna blanketten
nedan.
SHARK
10-1
BILAGOR
10
Översättning i handboken
Rätt översättning
SHARK
Sida
10-2
BILAGOR
10
Översättning i handboken
Rätt översättning
SHARK
Sida
10-3
BILAGOR
10
Översättning i handboken
Rätt översättning
SHARK
Sida
10-4