Sammanträde med trafiknämnden den 17 november 2015

1 (3)
Trafiknämnden
FÖREDRAGNINGSLISTA nr 1
2015-11-06
Sammanträde med trafiknämnden den 17 november 2015
OBS!
Informationsmöte inför nämndens sammanträde
äger rum den 12 november mellan kl 14.00 – 16.00 i
trafikförvaltningens lokaler på Lindhagensgatan 100.
Anmälan av ärenden senast kl. 12.00 den 11 november till
[email protected]
Dag
Tisdag 17 november
Tid
14.30 – 17.00
Plats
SLL landstingshuset, Hantverkargatan 45, lokal Gjörwellsalen
Gruppmöten
(M, FP, C, KD) mötesrum Mälarsalen, kl 13.30 – 14.30
(S) mötesrum Röda rummet på s-kansliet, kl 13.30 – 14.30
Ev. förhinder
meddelas till
[email protected] , tfn 08-686 1751 eller mobiltelefon
070-786 1751
1
Godkännande av utsänd föredragningslista
2
Fastställande av datum för justering av protokoll
3
Förvaltningschefsinformation
BESLUTSÄRENDEN
4
Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling busstrafik Södertälje och
Nykvarn (E27)
(TN 2014-0393)
(utsändes, endast till nämndens ledamöter)
5
Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling busstrafik Järfälla och Upplands-Bro
(E28)
TN 2014-0420)
(utsändes, endast till nämndens ledamöter)
6
Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i
Stockholms skärgård (E29)
TN 2015-0159)
(utsändes, endast till nämndens ledamöter)
7
Genomförandebeslut avseende upphandling av underhåll av likriktarstationer
med tillhörande kabelnät
(TN 2015-1369)
(utsändes)
2 (3)
8
Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen – Tranholmen – Ropsten
(TN 2015-1256)
(utsändes)
9
Förslag till fortsatt hantering av försöken med tre olika typer av nya
pendelbåtslinjer i Mälaren
(TN 2015-1230)
(utsändes)
10 Trafikförvaltningens inriktning för forskning och innovation 2016-2018
(TN 2015-0529)
(utsändes)
11
Svar på skrivelse från (MP) angående ordning för beredning av åtgärder för
att nå budget i balans
(TN 2015-1223)
(utsändes)
12 Svar på skrivelse från (MP) och (S) angående efterskänkta viten
(TN 2015-1222)
(utsändes)
13 Svar på skrivelse från (SD) angående kostnaden per plats/passagerar-km för
olika färdmedelsslag inom SL-trafiken
(TN 2015-1224)
(utsändes)
14 Svar på skrivelse från (MP) angående det nya linjenätet i innerstaden och
Lidingö
(TN 2015-0891)
(utsändes)
15 Svar på skrivelse från (V) angående ungas möjlighet att resa till We are
Stockholm
(TN 2015-0888)
(utsändes)
16 Svar på skrivelse från (V) angående konsekvenser för färdtjänstresenärer
med stängda sekundäruppgångar
(TN 2015-1225)
(utsändes)
17 Svar på skrivelse från (V) angående SL-resenärers betalningsmoral
(TN 2015-1221)
(utsändes)
18 Förslag till sammanträdestider för trafiknämnden 2016
(TN 2014-0714)
(utsändes)
3 (3)
INFORMATIONSÄRENDEN
19 Månadsrapport per september 2015
(TN 2015-0079)
(utsändes)
20 Förändringar i spårtrafiken 2016
(TN 2015-1382)
(utsände)
21 Information om UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 lägesrapport
(TN 2015-0421)
(utsändes)
ANMÄLNINGSÄRENDEN
22 Anmälan av delegationsbeslut
(TN 2014-0104)
(utsändes)
23 Inkommande post till nämnden
(utsändes)
24 Föregående protokoll
25 Övriga frågor
26 Nästa sammanträde
Kristoffer Tamsons
Ordförande