Møteprotokoll 24. juni

2015-04 Drangedal næringsråd
Møteprotokoll
Tid/sted:
Onsdag 24.juni 14.00 – 15.30 / Formannskapssalen
Innkalte:
Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn
Yngve Karlsen, Idunn Haugland
Tore Halvorsen
Kristin Flom
Idunn Haugland
Tore Halvorsen
Fra adm:
Forfall:
Møtt vara:
Referent:
………………………………………………………………………………………………….
Sakliste:
22/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden.
23/15 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2015
Vedtak:
Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 3/2015 – 19.mai 2015.
24/15 Ladestasjon for el-bil i Drangedal
Vedtak:
1. Drangedal Næringsråd godkjenner bruk av midler til å dekke kostnadene til utredning
som beskrevet i sak 20/15
2. Drangedal Næringsråd gir tilsagn om å støtte en søknad om å etablere en ladestasjon
for hurtiglading på Kåsmyra. Leder får fullmakt til å godkjenne oppstart med inntil
40 % av totalkostnaden i prosjektet.
25/15 Søknad fra Drangedal Jernvare AS
Tiltakshaver bør da kunne dokumentere vesentlig egeninnsats/ egenkapital i prosjektet og at
de er tilknyttet Telemark Online eller har tilgang på denne kompetansen på annet vis.
Samtidig skal støtten vurderes å ha utløsende effekt og ikke være vesentlig
konkurransevridende lokalt.
Vedtak:
Drangedal Næringsråd gir Drangedal Jernvare et tilsagn på 30.000 til kompetanseheving
innen netthandel.
26/15 Støtte Olaf Skoglunds minneløp
Vedtak:
Drangedal Næringsråd gir et tilsagn på 30.000 kr fra Kommunalt Næringsfond i et spleiselag
sammen med Vekst i Grenland IKS og Kragerø kommune for å profilere løpet og derved
kommunene. Det presiseres at vedtaket er et unntak for 2015.
27/15 Søknad fra Wenche Straume
Vedtak:
Næringsrådet innvilger et tilsagn på 200.000 kr fra kommunalt næringsfond til Wenche Straumes
prosjekt som beskrevet i søknad.
28/15 Søknad fra Sørter Gård/ Ole - Kristian Jørgensen Honerud
Vedtak:
Næringsrådet utsetter behandlingen av saken.
29/15 Referatsaker/ Eventuelt
Ingen saker