Overføring av gnr 102, bnr 95, Store Milde hovedgård.

Byrådssak 1339 /15
Overføring av gnr 102, bnr 95, Store Milde hovedgård til Nord- og Midthordland Høgskolelag.
MEGJ
EBE-1613-201415565-21
Hva saken gjelder:
Saken gjelder overføring av eiendommen gnr 102, bnr 95, Store Milde hovedgård til Nord- og
Midthordland Høgskolelag (Fana folkehøgskole).
Store Milde hovedgård (hovedbygget) er eiet av Bergen kommune. Hovedbygget er fredet og har vært
disponert av Fana folkehøgskole som administrasjonsbygg fra 1971. Bygget inngår som del av en større
bygningsmasse i en festeavtale på et større område, der folkehøyskolen etter hvert har oppført egne bygg.
Festeavtalen ble i sin tid inngått mellom Fana kommune og folkehøyskolen. Det gjenstår 55 år av
festetiden.
I festeavtalen mellom folkehøyskolen og Fana kommune ble det avtalt at skolen skulle være ansvarlig for
at hovedbygningen og hage ble vedlikeholdt. Hovedbygningen har likevel i dag et stort
vedlikeholdsetterslep. Bygget er i dag i dårlig stand og husets tekniske verdi er satt til kr. 528.000,-.
Kostandene til rehabilitering og tilbakeføring av bygget til fordums prakt vil pga. de antikvariske krav bli
svært omfattende.
I forbindelse med at folkehøyskolen i 2015 har 100 årsjubileum, tok folkehøyskolen kontakt med Bergen
kommune med ønske om å overta hovedbygget. Det har vært avholdt flere møter mellom kommunen på
byråd – og kommunaldirektørnivå og folkehøyskolen, der man har utarbeidet en avtale om overtakelse på
visse vilkår, forutsatt politisk godkjennelse.
Anbefalt vedtak bunner i en vurdering av at kommunen ikke bør prioritere å igangsette et stort og kostbart
rehabiliterings- og restaureringsprosjekt på et bygg som i de neste 55 år avtalefestet skal disponeres av
folkehøyskolen, og ikke av kommunen selv. Folkehøyskolen ønsker å overta bygget og vil selv søke om
midler til rehabilitering og restaurering.
Vilkårene er en vederlagsfri overtakelse. Bergen kommune må i henhold til gjeldende økonomireglement
utgiftsføre eiendommens verdi basert på taksten, stor kr. 528.000,-. Kommunen dekker i tillegg
kostnadene knyttet til overføringen. Eiendommen skal tilbakeføres kommunen vederlagsfritt dersom den
ikke lenger anvendes til skoleformål.
EØS- regelen om forbud mot offentlig konkurransevridende støtte får ikke anvendelse i dette tilfellet,
mellom annet på grunn av eiendommens verdi. Dette er nærmere redegjort for i vedlagte fagnotat.
Vedtakskompetanse:
Budsjettfullmaktene pkt. 2.3 bokstav k, siste avsnitt: «Salg av eiendom uten vederlag. Vederlagsfrie
overdragelser av kommunal eiendom til andre medfører en belastning i kommunens driftsregnskap.
Tilsvarende vil det beløpe en inntekt i investeringsregnskapet som kan avsettes til å opprettholde
egenkapitalen. Beløpet bestemmes ved en taksering av markedsverdi på eiendommen ut fra gjeldende
reguleringsbestemmelser. Denne regnskapsmessige forståelsen er tiltrådt av Foreningen for god
kommunal regnskapsskikk.»
1
Byråden for finans, eiendom og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Store Milde Hovedgård, gnr 102, bnr 95, overdras til Nord – og Midthordland Høgskulelag (Fana
Folkehøgskole) i forbindelse med folkehøyskolens 100 årsjubileum 2015.
2. Takstverdien stor kr. 528.000,- bokføres i driftsregnskapet til Etat for bygg og eiendom.
Dato:
13. oktober 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Eiler Macody Lund
byråd for finans, eiendom og eierskap
Vedlegg:
Fagnotat av 7. oktober 2015 med følgende vedlegg:
1. Takst av 2015
2. Festeavtale av 1971
3. Avtale av 2015
2