zegiy ihewl zegiy ihewl

yhiee`aeil
Ð miciqgd xve` Ð 'ixtq
________________________________________________
zegiy ihewl
zyecw ceakn
lcprn mgpn x"enc`
od`qxe`ipy
E
b
‫מליובאוויטש‬
CD
jzelrda
glya
bk wlg
zegiy
ihewl
ly
zegiyd
itl
caerne
mbxezn
`k
wlg ]HJL\
zegiy LKHZO
ihewl O\
ly ]HJL\G
zegiyd LWO
itl FDHUQH
caerne PE[H]Q
mbxezn
IK ZOJ
(iytg
mebxz)
(iytg PHE[]
mebxz)
L\WJ
C
,ufzk
'iaua-ic whjha iugna wr j"uuv
,cy t"f ',una wp e"a 'u,skuv ouhk
'.hbuhn whjha inkz ruthba wr ,"vrv
,cy t"f ',una wp e"a 'u,skuv ouhk
'heytkp whjha rzgkt wr j"uuv
,cy s"f 'u,skuv ouhk
'inrk whjha tsuvh wr ,"vrv
,cy v"f 'u,skuv ouhk
'ihuukuahn whjha (s"rc) ejmh ;xuh wr ,"vrv
yca j"r 'u,skuv ouhk
'chky-d whjha kuta
yca j"r 'u,skuv ouhk
'hzbfat whjha rhtn wr ,"vrv
yca wc 'u,skuv ouhk
'tbzux whjha ktfhn wr j"uuv
yca wd 'u,skuv ouhk
';ktuu whjha ivfv icutr wr ,"vrv
yca ws 'u,skuv ouhk
'iheytkp whjha van wr ,"vrv
yca u"tu 'tc wp e"a 'u,skuv ouhk
'rgshk whjha van wr ,"vrv
yca wz 'u,skuv ouhk
'krgp whjha ouka wr ,"vrv
yca wz 'u,skuv ouhk
esm ktud ,thc sg ,ucuy ohbau ohnh ,ufhrtk
r"udc vjkmvu vfrc ,baku vbufbv ,uthrc lu,nu
*
ovhshsh h"g xpsb
cukda uhjha kjr kyhd ,rn u,duzu hukv ejmh ;xuh wr ,"vrv
ici lr xe`l `vei
ici lr xe`l `vei
"wgvi
"wgvi iel
iel oekn
oekn"
'a c"ag xtk "
'a c"ag xtk
‫ושבעי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬
‫לבריאה‬
‫שישי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬

‫לבריאה‬
™¢±š¥‫ותשע‬
²²ž
¦¢«š²
³ž™§
«š²
¦¢­¥™
³²§ ³©²
‫לבריאה‬
‫ושבעי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬
For this and other books on Moshiach & Geulah, go to:
http://www.torah4blind.org
TO DEDICATE AN ISSUE IN HONOR OF A LOVED ONE, CALL (323) 934-7095
OGZG
]S\
ldwd
giynd jln x"enc`
w"kzpy
ze`iypl miyiyd zpy
giynd jln x"enc` w"k ze`iypl dpy miyiy
zpy
US ZFY JQYG [HQFC ZN O\ldwd
COHOLGœ]HZO]TGO
PL\LQJH GCQG ]S\
:ybrybhtc ,ujhav dhavk ,cu,fv
http://www.torah4blind.org
CD
,nab hukhgk
t"ht ,"vrv j"vrv
v"g ojbn kth,ueh wr
t"yhka tdra r"c
ptr
uapb hnhb kfc rauenu shxj
n"vn r"unst e"fk
ghpanu jhdan
ohnhn, hfnu, ,chahc
770 ,hzfrnv ayhuutcuhk
s"cj ,hcv kvhb
vpug,v hknbc
sjuhnc "kg kt" ,rcjcu
h"g ,umnv jka hcrva vfzu
"kth,ueh rgzbut" uhkg rntu
770-c o"cnrv hnuhxc guce otub
"ojbn ,ue,"c oxhpsvu
"ohfbjnv sgu" kvhb
.rtv ,unhka hbhbgc .rnc kgp
vrnzu vrha vyn atr
ubesm jhan hbp ,kcek
ogub hfrscu ubcr kt ohcr crhe
lruch ohrah rus rhtav
ubthab ubh,ucr hfrsc ohfkuv
ohfrs ,but,c ;yeb
"ktrahn yca oeu" wpk hbav ouhc
v"ga,wv zun, c"h
/v /c /m /b /,
(vcmnv jxubn)
*
uhshsh h"g xpsb
cukda uhjha kjr kyhd ,rn u,duzu hukv ejmh ;xuh wr ,"vrv
 H]KLJ\O H]JLZO PLFZG C
MN OU ]HOC\GH L\[ L[DF
PG[DCO L]UD\S\ GUHD\ GULEG MLOU
ZTU]GO ]HHYQ PFLD HLG COH HLSD ]C OCEC\
GL[UH PH[U ]CH [QCS\ HOCEL\ LFN PGD
GOLQ PFH JTW PF ]HHYQ L]\ PGO R]SH
GOLOG H]HCD HOQ\
RLDGO \L
GHLY UHFQ Z[ [LDTQ \[J RD CL]Q LD[ C
]HHYQ PFLD HLGL\ LFN JTW RD[ZD G P]HC
GOC\G ODC HOCEL\ LFN PGD ZTU]GO
UHFQH H]KLJ\O H]JLZO PLFZG GQ LSWQ
"][C\S RLLFU PLQL GUD[C CZHF
HSLC \[J RD CL]Q LD[ RNœOUœ[]L D
]HFHC COC G\G ]JLZO ]HFHC OON [DFQ
LHHLYO CLG GSHHNG ]HK\WD [\C JTW PF
]HIHIQG L]\ OU HS]SH PFG RQ HJZOH
[JCO Z[ G]LG JTWG PFD HI ]HZTU]GH
"PLLD[UG RLD RTLS FLD GKLJ\G
PFD ]HZTU]GG\ ZJHFD [QCS PC VC E
GSNGN G\G ]JLZO ]C PE ]OOHN JTWG
LD[ RCN [LNIQ UHFQ RDHQ RLC RLLFU H]KLJ\O
PLFZG GQ LSWQ O\ RLSUD \[J RD CL]Q
"GOLQ PF ]C PE H]JLZO
GHHLY PE GOLQ PF OU ]CIQ G[L]L F
PFHZQ OHQLS GLG [DN\ LQH ]H[HF JTWD
"PL[YQ JTWD PE MN OU GHHKYS CO
RLDO PL[YQœJTW RLD PLOFDGG RQ FJC
PLFZG PL[YQœJTWD\ CHG ]H[HFœJTW
[H\UD PLQL F H]KLJ\O H]JLZO
]H[HFœJTWD RN GHLY CO\ GQ \FHJO
PHQQ [HZLD \H[F ]H[HF JTWD PE\ ]H[QO
]JLZO ODC GKLJ\ PFHZ PLQL GUD[C
\FHJO [H\UD ]H\ULGO GNL[Y GSLC G\G
H]KLJ\O H]JLZO ]QFZGO GDLTG ]C
JTW HQN CO PL[YQœJTWD PLQL GUD[C
LD[ GLG C]OLNQ LWO L\[ RLLYQ ]H[HF
[HDUCH [QHC CHG L[G [QHC \[J RD CL]Q
WGU C]OLNQQ H DL HS]\[W L\[W P\ HS]\[W G[UG GC[H P\ L\[ RH\O P\ HS]\[W L\[WH C]OLNQ C HY PLJTW ]H[HF JTWD PE RLF CHG\ UQ\Q L\[ RH\O ]QL]TQH
ETZ U PLQHQ [HZD U ]LFHQO] LFWHOZLYSC GC[H
DL LT CL M[NO PLCHOLQ HS]\[W GQO\ G[H] S\H
WGU UDL]H C]OLNQQ GIG GF E P\ L\[W P\ PLJTW
RH\O GI ][Q\QO PNO LGH \[WQ\ L[JCO H P\ OLN\Q FHF L[DF CHE L\[ L\[WQ GC[H HN [HZD
K[[email protected] L\[WD\ PLSLSUG D M\QG [HCLD FHUH FHFO
OY G[HCNO LG HN H]JLZO PLFZG GQ LSWQ GOC\G\
 >FHUH PC[G ]LL\HZN E ZHTWD OLUO GQHZQ
JTWD PE CHG PLQL F PHQQ [HZDF RLSUG\ RHLNQF
CLG GJLZOG\ GIF OYNU NC G[UG OSN ]H[HF
JTWD L[G\ PHQQ [HZD OLD\D GSLC \FHJO [H\UD
LSWQ G\Z NCH \FHJO [H\UD GJLZOG OY RLC ]H[HF
RN GHY CO\ GQ PLQL GUD[C H]KLJ\O H]JLZO PLFZG GQ
]H[HF JTWD
C]OLNQG RH\O OU L\[ ]WTHG PE IWU ]Y[H][email protected]
GOC\G FHTL HGI LN ]H[HF JTWD RN GHY CO\ GQ
>P\ FHF L[DF GC[ OSN HN PLFZG GQ LSWQ
WGU J IK OCZIJL I P\ OLN\Q GC[H HSLSWO\ C]OLNQD C]LO HOC ]HDL] G[UGH D VLUT PLSWD RQZO RCN FHFO
]HZTU]G RHUK JTW\ RHLNQF \[WQ RCN CHED LFN PLQL F H]JLZO PE PLFZG RNO PLQL F PHQ [HZDF
L[DFD OON IQ[S CO GI [HCLD ODC PLQL F HD HZTUL\
]HYQD PLZHTU HLGL\ M[HYG Z[ [CDQ JDQ[ LN JDQ[
OOND
DN P\ I P\ HS]\[W JTW CLYHGO ][Q\QO PNO LGH PLLTQ P\ C]OLNQD P\ \H] C]OLNQG L\[WQ GC[H RQI ON HJZQ ]H[HF
[H\UD JZOS LGL E ZHTW OLUO LLJD HSLD[D UYH PLQL GUD[C [HZD RHUK CHG\ DH]NG MFQO FLD KJ\SH
P\ \H] GC[H PLQL GUD[C H]KLJ\O H]JLZO PLFZG MNOH
RCN M[FO GFLYD\ L]G RNH DG HYH[L] CG L]D \U K\WG FU HSLC
2
]HJL\
CD
LKHZO
E
PLQL FD GJLZOG ]QFZG D
GOLQO V[YO LFN
PLWHK\ HLG\H L\[ [QHC M\QGD
HN\Q PNO HJZH HN\Q PGO [QC PLOLOCD
GHYQ O\ RCY PNO HJZH PLOLOCQ PNLFL
RD CL]Q LD[ L[DF M\QG HSLC GI RLSU
[WZG [IULOC LD[ O\ H]UF COC \[J
HLG RN\ [DHTH \[J RD CL]Q LD[ OU ZOHJG
]HHYQ GUD[C GD[FCH ]HHYQ OC[\LO
PGD LCFN POHUG ON RLC\
[DF [QHO GLG ML[Y L\[ CHWC GHQ]
]HUF GOC LN GQHFNH PL[QHC \LH HC [JC
PLWHK\ HLG\H [QHC CHG UHFQH ]H[]HT
RD CL]Q LD[ L[DFO M\QGN [HDLJG HCHD 
"\[J
RD CL]Q LD[ L[DF LFL OU\ PL[LDTQG \L
PFH JTW PF ]HHYQ L]\ PGO R]S\ \[J
G\G ]C ]JZO GLG ML[Y UHFQ RDHQ GOLQ
GKLJ\G LSWO PLQL GUD[C
G\HO\ M[FO ]CYO RLC GOLQ ]L[D [JCO
L\[ RLLY [DN\ LWN GSNTG LSWQ PLQL
OC[\L LSD ]OLQ G]LG RNOH ]HQ\ ]\[WD
PL[YQ ]CLYLO PSLNGO LFN \FHJO [H\UD
GOLOO CLG L\[ ]SHHN GOLOG H]HCD HOQD
JTWG ]JLZO O\
JTWG ]JLZO ]C PE HQLFZG MNLWOH
L]\ ]C PLLZO LFN \FHJO [H\UDO
GOLQ PEH JTW PF FJLD ]HHYQG
LN FCQ G\Z L\[ ]SHHND GI \H[LW ODC
PU FJLD GLG GOLQG PF\ RCN [QHC L\[
PLQF LS\D MLLQFD ]TTHD]Q JTWG PF
RTLS HKO [HC GLG GIH
M\QG OU ]HWTHS ]HOC\
\H[LWG
OUD O\ HQ\ KHKLYO GDLTG
[QCQG
F
OONO ]KOHD CQEHF CHG GI L\[ \H[LW
[\CN\ PLQUW [WTQ [DN \EFHGH RLLHY\
H[QHC P\D OIJ [QCQ H\H[LWD L\[ KKYQ
HQ\ ]ULFL LFL OU\ ]FJHLQ GDLT MNO \L
PL[DFG []HL PLSDHQ [QCQG OUD O\
LS\ C]OLNQQ L\[ CLDQ HSSLSUD
]C RLLYQ CHG RH\C[D GI [JC GID PL\H[LW
LS\D HOLCH \[J RD CL]Q LD[ [QHCG P\
[QHCG P\ ]C KLQ\Q CHG
RD CL]Q LD[ O\ HQ\ RHLYD\ [QHO LJ[NG
]C []HL DHK [LDTGO L\[ GYH[ \[J
HLG\H O\ GDLTG LDEO MN COH \H[LWG
PLWHK\
vkutdv ,ruac q vpxuv
,ubhgnv ,mpvu ,uyap,vc rxjba vn od tknhu ohkah tkukhvv
unmgk usunhk h"g iv 'tkukhvv kgcs ruchsv jfc cufhgu vghbnv kkdc
/ohrjtk vmuj ,ubhgnv ,mpvc ivu ruchsc
PLSZI [FG E ZHTW PLSZI ]UF ]GUD HSL]HD[ GC[H RH[JCG LWD RCN DU[H CDL[D IFUH H ZHTW
RQZO GC[H ]YZ CHCD RCN FHFO OLN\QH ML\OC PE
G[UG
GQO L\[ O\ HQUK\ PL\[WQ ISWO P\ DU[H CDL[D
]U\D GJLZOG ]HLGO LFN CHG GKLJ\ PFHZ PLQL F PLFZG
 HJZH HN\Q [H\UD CLG\ IUQ R]\[WG PFL ]NL\Q
H[QCQ H\H[LWD L\[ CLDG GQO H[CLD CO\ GIO VTHS ODC
GJLZOG\ GID RLSUG HGQ [HCLD [TJ RLLFU JDQ[ O\
J[D LG [HDLFG MFLCOH IUQ PFL ]NL\Q ]U\D LG]
"\FHJO [H\UD O HJF OUHWD IUQ HN HN\QF LHHLYGH
FN F HOHQL\ PHHLY GDZGF \[WQ FHFO OLN\QD HK OLOD UC HOQH IC HOQ CO P]YZ\ COC \FHJO [H\UD
ODC \U GOLOG H]HCD HOQ D L\[ ]SHHN PGLOCH
G[UG RQZOFN H\H[LW VHED ]H\ZGO \L\ GQ OU VTHS
IQ[D CO HOLWC L\[WD CYQS CO GI RLLSU L[G MLQFD ]TTHD]Q GOLOG H]HCD HOQ HSH\O ]QL]TQH
HK OLOD LSD ]OLQ FU Z[ [DFQ\ UQ\Q
DH]NG RH\O Z[ CDHG C]OLNQDH HSH\O M\QGD MLQFD ]TTHD]Q
H P\ OCZIJL E DL CW [\G\ G KLW [HQ\D \[HWQ RNH P\ HS]\[W UDL] KNW C[FW OIJF LWO JNHQ RNH
PL]DG OU ]HCO HS]S GOLQ PFQ PEF FHUH EL
O[U ONF G[GICG EQ ZHTW RQZO L\[WO\ [LUGOH
UY [email protected] RTLSD FLD G[QCS JQ P\ HD ONCL CO
[H\UO H]JLZO PLFZG\ GQF RCN FHFO OLN\QD \QD
P[LNIGO HJZLH OC OHQO HY[]L\ LFN CHG \FHJD
HN HD ONCL CO [NS RD ONH JTWG ]H\UO PLNL[Y PG\
>FLD GI L[JCO G[QCS HI G[GIC L[G\ 
CN P\ HS]\[W RCN FHUH PC[ GC[ L[DF M\QG HGI\ ]HUKO PHZQ R]HS\ K[WDH JDQ[
3
14
CD
vkutdv ,ruac q vpxuv
]HJL\
f"ufc okugv ,unuta (vburjtk p"nf rcusnf) kgupc ohtur / / /
,thmhc whva hpfn r,uhu s"g) o,sucgc h"bck ohghhxn ,ubhsn
'ohba huchr ,rduxnu vrudx v,hva thvv vbhsnc oda sg '(ohrmn
m"nu, ohhek ovk urapht tku vbnn ,tmk ohsuvhk ub,b tku
tk ,gfu 'vmev kt vmev in v,b,ab vburjtk hrv _ wufu ,unhkac
,tmk ovk ohraptnu 'obumrf dvb,vk ohsuvhk ohraptna sckc uz
/lfc ovk ohghhxn _ r,uh sug tkt 'oan
PLWHK\ HLG RLDO ]CI RLD [\ZG HGQH
"PLOLOCD
[ [QCQ ]C HL[DFD L\[ PLFZQ MNLWO
OU GDZG OLKG\ ]HHYQG\ \[J RD CL]Q
OKDO LFN [ZLUD HS]LS GOHCEG LSWO OC[\L
HLGL\ LFNH GL[UH PH[U ]CH O\ DYQG ]C
HOCEL\ LFN PGD ZTU]GO ]HHYQ PGO
PFH JTW PF ]HHYQ L]\ PGO R]S\ MNQH
LDEO JTWG ][KQ [ZLU\ RDHQ GOLQ
HD\ LDHLJG RLSUD GSLC GL[UH PH[UG ][TG
LOLO\G RLSUD COC HNH H]OLNCH H]KLJ\ 
ROGOFN LHY[œL]OD RLSU ][TG
/6"tm, h,tn vasj
"ofkuf ifv" ohsnug h"bca vzk ;xuba 'kgupc ouhf ohtura sg
ufkhu ,ukdvn rcf utmh h"bca "ofkuf ifv" ohsnug g"vut od 'vkutdk
'vnhkavu ,h,hntv vkutdc ktrah .rtk
,unhkav ,hkf,k shn ohtc 'kkf expv oua hkc ohpudc ,unabu
hukhdv ,unhka 'vnhkavu ,h,hntv vkutdc "vgrp kt tc"s
/7"okug rutk whuv lk whvu" '"ihruvb kf ughrp,t"s
vkutdvu 'kfv unhhx rcfu 8"ihmhev kf ukf" rcfa 'p"nf rcus / / /
kkfu kkf ohbcun obhta ohngy hbpnu 'inzn rcf tuck vfhrm v,hv
/vtc tk ihhsg
/ann shnu ;fh, tuck vkutdv vfhrm ',gf p"fga 'icun vzn
vkutdk ("yhhm gyxfgv") vkgb hfv inzv uvz :okugv iuakcu
!vnhkavu ,h,hntv
,unhka rcf ah (",ukgb hfv" ,udrsk sg) ohbhbgv ,uhbjurc / / /
ka ,uhbjurv ohhbhgv '(,hbjur) vkutds ,unhkak od sg ohbhbgv
ohbhgv ,t ju,pk er lhrm ,gf Qvkutdv ,t rcf ohtur hsuvh
inzc rac hbhgk hukdc thva hpf vkutdv ,t utrh ov oda ',uhnadv
/ / / vzv
kgc ka u,ru,c sunhkva unmg kg kceh sjt kf / / kgupk gdubcu
13
LKHZO
ZW]TQ HSLC L\[ RLDGO \L MNO VTHSD
]C KKYQ COC \[J RD CL]Q LD[ HQ\ RHLYD
\[J RD CL]Q LD[ GLG C]OLNQG RH\O
VLTHQ GQ [QHO FLQ] EGS CHG MN [QHC
"\H[LWG ]SDGO GI K[W
HLG\H OHKLD JTWG ][KQ
PLWHK\
G
\[J RD CL]Q LD[ L[DFD PLSLLUQ\N
DYQD HLG PG LN ]HHYQ L]\ PGO R]S\
GOC\G ]OC\S GL[UH PH[U O\
M\WS GQQ "]HHYQ L]\ CZHF UHFQ
GZLWTQ PH[U O\ DYQG ]C OKDO LFN
LWO CHGœMH[Dœ\HFZG GY[ PCH ]JC GHYQ
H]LTNH PH[U GC[] LN O\ EGHSG
 ]HLHNIH ]HHYQ PL\HDO []HLD P\LDOGO
"]HHYQ L]\D ZW]TG UHFQ
]HHYQG L]\Q ]JC ON CHG MNO [DTGG
GL[UH PH[U DYQD\ [JC K[W GOKD
OHWN RH[TJ IC GLG OC[\LO
COH ]HHYQ PHLZ DHK G\U PGO [TJ C
]C RHFDU] ]C[ZO FHUYO GQD PGO GLG
MCLYHG ]CI ]HNID\ GIG [GG OU PLZOCG
PL[YQQ PUG ]C
PGD ZDFS U[Q [HTD PLQHEW HLG PG D
CHG ]CI ONO [DTGG
[DF COH PLWHK\ HLG\H [QHC L\[
HN[F K\WG M[F LWO\ LSWQ GQHFNH [JC
\[J RD CL]Q LD[ L[DFD RLC L\[ O\
H]JLZO PLFZG GQ LSWQ GOC\O GDH\]
OON [LNIQ CHG RLCH PLQL GUD[C H]KLJ\O
G\G ]JLZO ]C
VHTD CLG HI GOC\O K\WG LWO GDH\]G
PGO [QC PLOLOCD PLWHK\ HLG\ L\[ L[DF
PNO HJZH HN\Q
HJZO PLLHC[ ]HLGO LFN\ Z[ CO [QHON
GOLJ] PLLZO PGLOU GHYQ O\ RCY PNO
[HTC ]CI COHOLC\ PLOLOCQ PNLFL HN\Q
COC JTW RD[ZQ OHNCO
GHYQ O\ RCY HJZL OC[\L\ ]CI PYUD
ROGOFN PLOLOCD PLWHK\ HLG ]C HOKDL PG
GLGL G\G\ ML[Y MNO VTHSDH I VLUTD
GKLJ\G LSWO PLQL GUD[C P]H\[D
ROGOFN
G[KQG MNO GQFZGD M[HY \L\ COC
K\WG LWO PL[YQ JTW RD[Z O\ ]L[ZLUG
GJLTWGH EHOLFG P\œOU JTW HQ\N CLG
P]HC\ ]HQHZQO RQLT CHG JTWG PF\
XWHZH EOFQ GDZG
G[UGDH FHL VLUT RQZO GC[H I JS LU\L GDZG GY[ GS\QD D EN ]HNQ OI[QQ [LUGO YQH] PGO GD[G MNLWO OC[\L ]C ]HNIO
GOW G ]H[HDE RCN CHE \H[FG FU GC[ CDKL[ GC[H L[UH PH[U ]HSH\OG DNH HGQH ]HYQG RQ PLQH[U PH[U \[WQ\ W\EGO
GOLQ ]HYQ HQLLZ CO\ L[U
L\[DH DL E ]HQ\ LG ]DL] ZL]UG CO L\[F LS\ THWFD\ [LUGO LG ZHLFG HGI\ P\H RCN ]GU M\ PE GC[ GQFZ GQO X[]O CD CO JDQ[ LN HN [QHC JDQ[
JDQ[ LG\ CLDQ C]OLNQG OUD\ COC HN H]JLZO
\U HI GOC\ PE ]Y[H]Q H]\[F WU LN HN [QHC
RCN ML\OC PE GC[H
L\[WDH EQ P\ HS]\[W CL P\ L\[W U[Q [HT FESN ]HHYQ L]\
DHK G\UH
H
4
]HJL\
CD
]H\WS ]TNQ O\ RWHCD ]LDO G\ ]HLGO
LHC[\ GI CZHFH HONC LWO \LC
GOHJO K[W GOLNCO
JTWG PF\ RDHQ OLUO [HQCG LWO COC
O\ U[G OHKLD GOLO\G ]C \LEFQ
>PL[YQ
P]HLG OHKLD G\G ]JLZO
PLOLOCD PLWHK\
LKHZO
VC RNOH X[CG ]HH[U PL[YQ X[C O\ U[G
RN]LL CO PGD ZTU]GO ]HHYQ PGO HLGL PC
]C H[LTL CO PC PL[YQQ L[QEO HOCEL\
\L PC PL[YQQ ]CYO [\WC MLC LN U[G
"PL[YQ O\ U[G PGD
]JC GHYQ ]HHYQ L]\ PGO HS]LS MNLWO
GTLSNQG GOLQ PF DHK G\UO GCLDQG
]JC GHYQH G PU ]L[DD OC[\L LSD ]C
ROGOFN JTWG PF U[Q [HTO ]Q[HEG
I LUTD
]C PGO HS]S\ G\EFGG []HL ]SDHQ [email protected]
G[HCNO LN GD ZTU]GO GHYQN JTW PF
H]OLNC CLG JTW RD[Z ]HHYQ [ZLU
HLOU G\G ]JLZO PU FLQ\ PLCH[\ LWN
I
"U[Q [HTO JTWG PF [H\Z FYLN
RDHQ ]HHYQ PFLD HLG CO\ RHLNQ RNH
]HLOON ]HHYQ RG PGO R]S\ ]HHYQG\
PE COC ]LK[W GHYQ Z[ GSLC\ GOLQ ]HYQN
PNLSLDH LSLD ]L[D ]HC HGI ]LOON
LOON RLSU \L JTWG PFD PE\ [QHO ML[YH
"HGQH U[Q [HTD
HLG\H [QHCH L\[ ML\QQ MN P\O
PNO HJZH HN\Q PGO [QC PLOLOCD PLWHK\
O\ G]HLG ]C OKLD JTWG GHYQ O\ RCY
PLOLOCD OLE[N P]T CO\ PLWHK\ OC[\L
ROGOFN P]T LHY[œL]OD RLSU CO
GLG RCYG\ HSFQO [DN C[CH ]\[WD
PYU\ CHWC CYHLH PL[YQ O\ G[IœGFHDUG
O\ G[KQD PL[YQ ]C[L G\G ]JLZO
G[IœGFHDUQ P]HC Z]LS H]HC HKJ\H
MWLGO HKJ\O O\ RWHCD RNœOUœ[]LH
PLOLOCD PLWHK\Q
L\[ ZL]UG\ GI [CDO \L PLSWD [CHDQG WU PFD ]C PE DH]NG PHLT PE CL K L[NIQ DG LC[D
RLC G[HCNOF HD PLQ RLC [HDQ ML[LTC L]JO\ M]L[D
 LC[GD PHON VLTHQ GI
WGU D\LH WD H\H[LWO L\[ IQ[Q HOC ]HDL]D LN
PL\JS ODC HD RLC PLQ PLQ HD RLC Z[ [HDGH FN IO
HD PLCD HD RLC PLQ [\CNF HSLLG HD \L PLD[ZUH
U HKJ >PE[H][email protected] \HZO GC[ PLD[ZUH PL\JS COLQD
]HYQ PFLD HLG CO \ RHLNQF HSSLSUD IFUH MOLCH U[G PGD ZDF]S PLOLOCD PLWHK\ H\US COLQQ M[FD
PL[YQ O\
CLG GOLQF \[WQ P\\ COC P\ G ]H[HDE PE GC[ GCDG G[UG GC[H ]L HO H]FHDU CHG JTWGH GO[UG ][TG
I M[N H[]L ]GHC GC[H RCN ML\OC IFU GC[ UQ HD\ CI ]OQ GDH OQ CHG JTW IY[]
D U
YJ[]
D U P\ GC[H CI FHTL GOLQ LU HSLLGH
JTWG PFD ]HYQ L]\D PL[YQD IW] U \G\ ]GHCDH
G GOLQ PFH ]HNOQD\ ]H[HDE G JTW PF GOLQG PFDH
FHTLD\ PLFTJ
PFO JTW PF L\[H JDQ[ PLFZG\ GQ X[H]Q IWUH
DHK G\UH NJCH U[Q [HT C[ZDN [FTGO PLC]Q GOLQ
L\[O PE PL[YQD LSD OYC PE LG RNH P\ ML\OC GC[
GOLOG H]HCD GOLQH PLLD[UG RLD LG JTW L[G\
]HYQ HQLLZ CO\ IU RHZL] OY LG\ RHLNQ PEH GHYQ COH [DNQ GD PLDLLHJQ HLG\ GHYQ LU OY LG
G]U Z[ G\FJ]S\
CD CO JTWG D HU PLJTW GS\QG RH\OD GOLNCO COC H]OLJ]Q
FœE P\ HS]\[W P\ L\[ ]HYQ \ FHFO OLN\QD \Q NE X[]O \L IWU C[UY PH\ GD RLC\ GHYQ CLG\ LCFN GD RLC FHJO JTWG
JTWG ]HYQD [ZLUG LN CQUKH GCSG GD[FC CWHEF
PLSWDN U[G ]OLO\ JTW PF CHG RCN
]H]L[N HO G]OJ]D ]H]L[N OIJQQ [LUGO H[]L ]GHC GC[H G\U ]HYQD GOLQGH JTWG HN G[H]D
P\
RCN CHE GC[H CL IL MO L\[DH DN J P\ L\[ RH\O ]Y[H]Q IWUH RCN JGHCH ML\OC PE GC[ LGL NC F RCN O[GQG LJCO PLLJ PLQ [CDG ]LL\HZ
IU ]\L[WH JTW LN IU ]\L[W PE ]HYQ E PGO
MG HSLLG FHFSD P]OUH]H PSNH]
CN O[U CGL CO\ Z[ CO CLG GOLQ ]HYQF [LUGO GOLQ OG \L[ PDQ[O SUWY GC[ OHGQ CGL\ PE
FU GC[H MOLCH U EJ >PE[H][email protected] \HZO QNDH
]L\C[D ]GHC GOLQ ]HYQ YYGO YQGT ]HFLTJG
MO WT F M[N
5
vkutdv ,ruac q vpxuv
;fh, ignue vkutd hs ;rRs 'rgymht p"fg zR 'icun zht iuprgs
vkutd rgs ;hut yhhm gyxfgv hs zhtwx :okugv iuakcu /ann shnu
!vnhkavu ,h,hntv
ign yTv (,udrs "gyxfgv" hs iht zhc) ohbhbgv ,uhbjurc / / /
hs '(,hbjur) vkutd iup ,unhka hs lhut zhc ohbhbgv ,unhka ihua
hs ihhz ;rRs rgymht Qvkutd hs ihua iggz isht R iup ohhbjur ohhbhg
zht hz huu vkutd hs igz ikTz hhz lhut zR 'ohhnad ohhbhg hs iup vjh,p
/ / / yhhm iehymht ogs iht rac hbhgk hukdc
sunhk ihhz zR igngbbT lhz ;hut kTz rgrgsgh / / kgupk gdubcu
xTuu xTs ihhz tknnu ohkan lhut kTz tkukhvv kgc ogs iup u,ru,c
vghbn rgs chkum ,ubhgnv ,mpvu ,uyap,v rgs iht ykgpgd yTv
ogbgdhht ogs lrus hhx 'tkukhvv kgc ogs iup ruchsv jfc cufhgu
/grgsbR um vmuj ,ubhgnv ,mpv iht hhx iut ruchsc sunhk
(c"ba, yca wu 'tc p"au 'yca wd 'tc wp ws ouh ,ujhan)
sg 'vz hbpka ,urusv kf hcdk hgha,v rusv _ ubruss aushjv
tc"v 'kgupc zt vtc tk vkutdva iuhfn :(hbhnav rus) z"bpka rusk
,hkf,c whv tk (vynk 1"ihruvb kf ughrp,t"s hukhdv) "vgrp kt
odu ';udv in vnabv ,uek,xv v,hv) thrc ;udc vnabf ,unhkav
ubrusc f"tan Q(wufu ",ukdc tuv ruchsv"a cmnc v,hv ;udc vnabv
uk,b" h"nu, vagb _ vkutdk iuatrv rusvu ,ukdk iurjtv rusv _ vz
hukhds ohkusdv ,urutnc u"j rxj tka sckc uz tka '",urutnv
r,uh ,hkgb ,unhka vzc ,pxub _ vcrst tkt '2p"gcau,u f"cau,
t,hhrutn iuak scfu p"gca t,hhrutn vp scf"s iputc tk]
ohkcen ohpudc ,unabfa iputc '[vzn vkgnk u,uhvk '3"c,fca
tc ubesm jhana z"hg 'v,g "uk,b"a "ihruvb kf ughrp,t" ,uhnhbpc
vru," sg '5ukuf ogv kf ,t vru, snkhu '4"jka, shc tb jka" 'shn
12
vkutdv ,ruac q vpxuv
ughrp,t" ,uhnhbpc ;hut ign yngb ohpudc ,unab xkR zR iputc '[vzn
jhan lhhkd ynue xg xTuu ogs lrus 'rgymht "uk,b" xTuu "ihruvb kf
vru," zhc '5ukuf ogv kf ,t vru, snkhu '4"jka, shc tb jka" 'ubesm
/6"tm, h,tn vasj
,unut hs huu (vburjtk p"nf ysgrgd huu) kgupc ygzwn / / /
iut s"g) vsucg rghhz iht isht ghhxn igbhhz ,ubhsn f"ufc okugv
thvv vbhsn lhut zR zhc '(ohrmn ,thmh Rc iguugd zhtwx huu rgnfTb
yrTs iup yTvwn iut 'ohba huchr R ,rduxnu vrudx iguugd zht gfkguu
m"nu, ihhz ohhen um yzTkrgs yhb hhz iut isht yzTkgdxhurR yhb
iut 'vmev kt vmev in irTuugd vb,ab vburjtk zht _ wufu ,unhkac
ynue hhz hhc huu yrTs irhp lhz isht yzTkwn xTuu rTb yhb zht rgymht
hhz zhtwn _ rgnfTb rTb 'irTpxhurR yrTs iup hhz yzTkwn iut 'xhut
/ghhxn umrgs
ifv" igbhhz isht xTuu vzk ;xub zR kgupc ybhhv ygzwn zR zhc
isht zR "ofkuf ifv" g"vut hs lhut ighhya 'vkutd rgs um "ofkuf
vkutdc ktrah .rt iht ihhd iut ,ukd iup ihhdxhurR ihua ikTz
'vnhkavu ,h,hntv
,hkf, um lhhkd ign ynue 'kkf expv oua hkc ohpudc ,unab iut
,unhka hs 'vnhkavu ,h,hntv vkutdc "vgrp kt tc" iup ,unhkav
/7"okug rutk whuv lk whvu" '"ihruvb kf ughrp,t" iup hukhdv
iut 8 "ihmhev kf ukf" ihua zhtwx zR 'p"nf ysgrgd yTvwn / / /
dbRk iup ihua yTv vkutd hs iut 'yehsbgrRp .kR ihua yTvwn
lTb hz zht kkfu kkf ohbcun obhta ohngy hbpn iut 'ignue yprRsgd
/ignuegd yhb
/dh 's ,una (4
/n"fcu /lkhtu t 'zh um ,"uek /c"v y"p vcua, wkv o"cnr vtr (5
/d 'd"hp r"ehu /s 'tb whgah (6
/yh 'x whgah (7
/c 'zm ihrsvbx (8
11
]HJL\
CD
L\[ RLLYQ HOCEL\ LFN PGD ZTU]GO
\[J RD CL]Q LD[ CHG [QCQG OUD\
\[J RD CL]Q LD[ GLG GIG [QCQG ]C\H
GI LN HLFLQO]O ]CI [QCO EGS [QHC
HO\ ]LFLQ]G HN[FO [DTGG GLG
RL[FGST ]NTQD C[QED [WHTQ
LQH[D G]LG \[J RD CL]Q LD[ O\ H]DL\L\
OC[\L X[CD PEH ]H[JC ]HDL\L HLQLD HLG
H]WHZ]D []HLD GOHFEG HO\ GDL\LG ODC
LQH[D CZHF G]LG
LQH[D H]DL\L ]C PLZG UHFQ G[HCNOH
PL[JC ]HQHZQQ ]NOO M[HY CGL\ MNO P[EH
MOG VHF[] ZFY ZFY C[QEG L[DFN LQH[ OC
LQH[O CL]Q LD[ [JC GDL\LO PLQNJ [JC
CDLZU LD[N OC[\L X[CD G]HC PLZG COH
"GQHFNH Z[D LSDO CDLZU LD[ [JC [\C
\[J RD CL]Q LD[ GLG PL[QHC MN OU
HLFLQO] ]C PJSO FLQ] EGS CHG [QHC
GLHO] GOHCEG\ H[QHCD LQH[D PCYQLG OU
 LQH[ O\ DYQD CZHF GDL\L HQLZL\ MND
GL[UH PH[U GIN DYQD CHG\ LFHGL CHYQO
O\ RWHCD GDL\LD D\HLO LQH[Q HNWGOH
LFLQ]G HZTU HGI\ PGD ZTU]GO
PHZQD LQH[D H]DL\L ]CYQS HI G[KQOH
MN LFLœOUH HOC PLFHGLO [HIUO LFN ]HOEG
GOHCEG ]C CLDGO
LKHZO
G\G ]C ]JZO GLG ML[Y UHFQ RDHL MNQ
GKLJ\G LSWO PLQL GUD[C
COH PLOLOCD PLWHK\ HLG OC[\L\ RHHLN
G]LG GNL[Y ]JC PUW Z[ G[I GFHDU HFDU
HLG HOLC HI ]HCLYQ [HZU]\ GOHUW UYD]GO
GOHUWD FLQ H]HC PLKJH\H G\G ]C PLJZHO
P]HLGQ PZ]SO LFN MND LF GLG CO ]JC
]JLZO ]HUYQCD Z[ G[I GFHDUD PLWHK\
LFN M\HQQ RQIO PGLOC PL[YQ ]C[L G\G
PLWHK\ P]HLG ]C OKDO GLG R]LS HKJ\O
PLOLOCD
GUD[C M\QLGO [DFG ML[Y GLG MNLWOH
LDEO RNœLSWO L\[ \[LW [DN\ LWN PLQL
PHZQ ]C PG[DCO GC[G GDZG\ GFLZUG
H[QCL CO\ LFN L\LO\G PHLD Z[ GFLZUG
HO GLG HOLCH H]UF F[KH PHC]W HDD[UH HQQG
G\HU GLG CO HDO OC MOQLGO ]HG\
DH\LD GOHUW UHYLDO GJNHGG [QHON
GUD[C [JCO Z[ CLG GD\JQDH ]UFG
PHLG GLG PG[DC OYC\ P\N PLQL
CS JZ LHHLYG L[JC LULD[G PHL L\LO\G
OC MOLH PZLH L[G\ MSD ]C
LHHLYG [JCO\ [ZHDD GLG PHZQG
[LDTQ CL]Q LD[ O\ HQ\
\H[LWG ]C
J
[]HL DHK RLDL C[ZQO \QJ RD\ LFN
LOD\ \[J RD CL]Q LD[ [QCQ ]C
PG[DCO L]UD\S\ GUHD\D D\J]GO
]HHYQO OC[\L PLZHZI HLSD ]C OCEC\
]OC\\ DL E ]HQ\ OLUO L\[W [DN\ K[WDH ODZO PLFL]U PL[YQQ HCYL\ OC[\LO \L ]HNI GQ
G[H]G
D DO HWT RL[FGST OG ]HLSHQLLQ ]HGEG JO\LH WT L\[W WU K[WDH L[WT HLFED U[Z OHJO JDQ[ CYL\N\ K[WDH KN DL GC[
ODL[C GFT CJTHSH GF IQT JHCKO JD GC[ JW[] HLTNS HN
FGTD CDHG ZLFYG VTHL XHYLS CL]Q [\ [LUGO PL[YQD LSD ]C ONON\ VTHL O\ HSLSU L[GH HN[UD
PL[YQ ]OHCE COLQDH PL[H[LDG ]FHDUO JNG CD HSQQH
MOLCH U EJ >PE[H][email protected] \HZO GNH[CD GC[
P\ C[CH S\QNH WSTQ PU [H\Z LG\ K[WDH ]GUDD CDHG\ \[FQ GC[H HSHOZTL COH HE JDIS RG
PE GC[H P\ JDDH O] LT JHC [HK G[UG OLUOF
RCN UDL]
F DN C[LH F PHL CHG IK KL H[]L L\[Q [LUGO H]LDQ CYL\Q HSLLG L\LO\G PHLD ]HK\WD LN RDQ[G LTHWF GQND E P\ RDQ[ P\ UDC[G \QN
PLNOHGH ]DL] GKQ\S
D P\ E P\ 6
]HJL\
CD
LKHZO
GCLYL HSLQLO GC[HGG
OHFE \HN[D
]HHYQ ]YWGO FUH \WS ]H[LTQ LFN FU
LWN PLFHGLG LEHT ON RLD ]HL\UQ
PL[HWLT GQNH GQN MN OU PLQT[HWQ\
[LDTG CHG\ LWN RWHCD ]CI ONH
H]LTNH PH[U GC[] LN O\ GJL\D
LFHGL PLCH[ [\CN\ POU]] CO M[\DQH
H]LTNH RLOLW] COOH ]LYLY COO PH[U
PH[U ]CH [QHC \[J RD CL]Q LD[\ P\N
]HHYQ L]\ PGO R]SH GL[UH
œXHJD CZHF H]DL\L G]LG HI GFHDU RUQOH
MH]D CZHF P\ PEH GOHEG MH]D X[CO
P\\ LFN LQH[ O\ GSHQG OHZ MH]D [LUG
PH[U O\ DYQD PLLH[\G PLFHGL H\WJL
MNH ]HHYQ L]\ ]JC GHYQ PGO HS]LH GL[UH
[HCH VLTHQH MOHGH PGD ZTU]GO GCOG
[C\LL CO GSH[JCG HI ]HOEQ GOHCED L[G\
\WJO ML[Y RNOH ]HOED FJC LFHGL HOLWC
HFLD GLG]\ EHCFOH PHZQ OND LFHGL ON
LN PH[U GLGL CO\ ]JC GHYQ ]HJWO
OC[\L OON ]OHCE GLHO] MND
GOT JYS HL]HJ[HCD GNOS\ LFLœOUH
FLQH [DFG PH[EL GI RWHCD FUH
CHGH [WU LSNH\ HSS[H HYLZGH HOCEL\
\QQ HSLQLD G[GQD PNH]D
IO\] CD W\ ]JL\Q
vkutdv ,ruac q vpxuv
K
HSLQLO GC[HGG ]UDHS MNQ
GSH[JCG ]HOEG ZQHUD PLLH[\ HS]HLGD
[DN\ OIJ L[DF ]C HSUFHLDH LQH[ ]HOE
OC[\L PLSUHK RLYLZG ON HON P]WHZ]D
HGQ GS\ PLLWOC KUQN ]HOED PLCYQS HSC
"]HOED OC[\L O\ PODTO OHDEG
Z[ GLG ML[Y HOLC\ L\[ GSHU MN OU
]H\ULGO OHNL [DFG GLG ]HOEG RQ ]CYO
LFHGL VC\ GYH[ CHGœMH[Dœ\HFZG ODC RQIQ
GL[UH PH[U O\ DYQD ]HOEG RQ CYL CO
]HLHNIH ]HHYQ HLGL POHNO\ COC
G]LG GLDEO\ PL[YQ ]CLYLO GQHFD
OHFE \HN[D HCYL RN L[JCH GJKDGG
\HN[G OU []HHO PLSNHQ PG\ HSUK OC[\LH
ODC ]HOEG RQ ]CYO [ZLUGH OHFEG
OHFE \HN[D HCYLL\ GY[ CHGœMH[Dœ\HFZG
MN OU PL\H[WG ON LWO
LQLN [\C DH[ZD GFL]UG GOHCED PE MNH
GYH[ ]HCOWS HSC[C PL[YQ X[CQ M]CY
LWO OHFE \HN[D HCYLL\ CHGœMH[Dœ\HFZG
MN OU PL\H[LWG ON
CZHF H]DL\L YLL[G LD[G
GOHCEG RUQO OHJD
Z
[HCLD MOLCH U FJ MOLCH U DJ >PE[H][email protected]
IU[ U ZEC YLHO LKHZO GC[H GS\ PL\O\F RLSU
WU CHGH C KN\] FJ FHZO CY[] PL[HW INW [CDF]
CYHQ G]C RNH P\ [CDF]D M\QGGN ]HYQG RQ PLSZH[]S\ L[UH PH[U ]CH PL[YQD\
GOLQ PF ]JCH JTW PF ]JC ]HYQ L]\ COC MD RLCH
FU U EJ >PE[H][email protected] \HZO ]S\QQ [LUGO G[UG OLUO GC[ ZLFYG VTHLH [HQFC JHQ ZN
GWHTD ]HNQ T\G RH\O S\H MOLCH U CLJ \HZO GNH[CD GC[ U[Q [HT GHYQ ONF PHLZD \L ]HLK[WD\ [LUGO G RHY[ DHK G\U G RHY[ OU G[LDU 
PEH DQ FW ]HDC GHYQ ][[HE GHYQ\ K[WDH HNH GHYQ ][[HE G[[ES \ GHYQG
MI LT ZGEC RH\O RLOCES RG FLQH GG IW GDH\] OG PDQ[ GC[ L
COHOLGG PHLO G\[WD\ PLIQ[G RQ FJC HGI
ZO]TG\ KD\ FHL [HQFC JHQ ZN O\
CD ]\[W ]D\D
GL]HHYQH G[H]G ]YWGD ZTU HQYUD LD[G
D IY RL[FGST FL HK MO DU \L[ K ]HN[D ONO FUH HKH\WN PL[YQ ]C P]OYSHD OLJ]Q E T HS]\[W CH] GC[H P\ HLG\ G\HFZ LYHYLS
HN HOWS\ JW[GQ PLYHYLS D[ P\Q HOUG\
HK I GNLQ \HZO GC[ ]L\
G ]S\ GS\ PL\O\ LSWO ‰
7
OHQG Q\] ]S\D OL HI GJL\ inz ghdv"a vghshv _ thv h"bck vkt ,ugrutns ,ufhhav / / /
kkuf 'ubesm jhan hbp ,kcek ofkuf ifv usng 'ifka '"of,kutd
,t ghrfv ',jt vumn" h"g 'rat 'm"nu, hbhbgc vpxuvv h"g sjuhncu
/6"vkmvu vgua, ovku uk ordu ',ufz ;fk ukuf okugv kf ,tu unmg
(t"ab, yca ws 'tc p"a ,ujhan)
/s"v d"p vcua, wkv o"cnr (6
/tx
,urusv kf hcdk hgha,v rus rgs _ rus rgzbut iup aushj rgs
vkutd hs zR skRchuu :(hbhnav rus) z"bpka rusc lhut zhc 'vz hbpka
hukhd rgs) "vgrp kt tc" rgs zht 'kgupc ignuegd yhb ykungs zht
xkR ,unhkav ,hkf,c iguugd yhb (vynk 1"ihruvb kf ughrp,t" iup
lhut iut ';udv in vnabv ,uek,xv hs iguugd zhtwx) thrc ;udc vnab
Q ( w u f u " , u k d c t u v r u c h s v" r g s z R c m n c i g u u g d z h t ; u d c v n a b h s
vkutd iup iuatrv rusu ,ukd iup iurjtv rus rgs _ vz ubrusc f"tan
u"j yhb ykgp xg xTuu rTb yhb zR '",urutnv uk,b" h"nu, yrguu _
vcrst rTb '2p"gcau, iut f"cau, hukhd iup ohkusdv ,urutn hs iht
vp scf" iup iputc yhb] vzc ,unhka grgfgv R lTb um ynue xg _
vkgnk ehsbghhz ' 3"c,fca t,hhrutn iuak scfu p"gca t,hhrutn
/t 'hr t"jz (1
/s 'th a"va ,"uek vtru /t 'tme uka ,uguca wxn /t"gx 'zy u,nsevc v"ka vtr (2
/zhr wg l"b /(yne wg _ b"a, ,tmuvc) t"dn /un wg rcsnc /c"gx 'uk /t 'sh ,hatrc ,"vut
/lkhtu 10 wg k"j a"uek vtru /sugu
/t"gr 'jf d"jz (3
10
vkutdv ,ruac q vpxuv
vpxuv
vkutdv ,ruac
/sh
iujycvu vbuntv euzhj h"g vkutdvk vbfvk gdubc vrh,h vadsvu
:2tkukhvv kgc iuakf _ 1"tucha ouh kfc uk vfjt" 'vkutdk whpmvu
/ubesm jhan hbp kcek ofkuf ifv usng
utr rcfa hrjtku '"ubtrt ,utkpb ,ba tv, whv" 'uz vbac yrpcu
ohcr ka o,thmh _ sjuhncu kkuf 'vburjtv vpue,c ,utkpbu ohxb
vru, ,usvhk ocurhe od z"hgu 'ktrah .rtk thvv vbhsnn ktrahn
kve" 3sughv ouhek vcure vbfvu tndusu ihgn tuv vz ihbga 'wh,uumnu
/"vbv ucuah kusd
:ann ohburjtv ohnhc r,uh sug ;xu,hb vzcu
]HNIO
ƒŽ‡–ƒ ƒŽ–ƒŒ ƒŽŽƒ~ •‰
…
‡—Œ‚ ˆŠŒ
s s s
]C[HG PHLZ LU\ [GLH
"uzc uz ,urd,n ,uhfkn"s ihbgvc ohburjtv ohnhs ,ugrutnv
4k"zj harsnc rtucnf 'vkutdvk ann ,ufhnxc ohtmnba ohahdsn
/vkutdv hbnhxn tuv vz ihbga
JQ\]
G RTLS D ]JL\D JL\QG MOQ [HQFC ZN
vrd,n xrp lkn / / uc vkdb jhanv lkna vba" 5arsnv iuakcu
ovk rnutu / / ihkvc,nu ihagr,n okugv ,unut kfu / / hcrg lknc
tkt h,hag tk h,haga vn kf 'utrhh,, kt hbc (ktrahk v"cev)
/"of,kutd inz ghdv / / ofkhcac
s s s
_ u"j gudpk ohxbna ktrah htbua ka ovh,ukugpk gdubcu / / /
'oshc rcsv vkgh tku 'ann ovc iht
/ohrehg d"hn c"hv rehg (1
/n"fcu /,cy u"y "ouh ouhv" (2
/z 'tk whnrh (3
/t 'sh lk lk cuy jek arsn /s 'c"np r"c (4
/ym, znr whgah a"kh (5
9
ZG H]JKDG PLLHZL
LJL IL[NGO
CJL\Q CNOQ FHF ]CLD
OUW] GI[NGG\
…
‡—Œ‚ ˆŠŒ ƒŽ‡–ƒ ƒŽ–ƒŒ ƒŽŽƒ~ ‡…‡

ƒ ‹ŠƒŠ