Verksamhetsberättelse 2015 SPF Seniorerna Näset

Verksamhetsberättelse
2015
SPF Seniorerna
Näset Önnered
1
Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Näset Önnered 2015
Vid årsskiftet 2015/2016 hade föreningen 476 medlemmar, 283 kvinnor och 193 män.
Föreningen bestod av 336 hushåll. 15 personer var vänmedlemmar. 33 nya medlemmar har
tillkommit under tiden 2015-01-01—2015-12-31.
Styrelsen efter årsmötet den 4 februari 2015
Ordförande
Gunilla Swanteson Larsson
Vice ordförande
Britt Kjellberg
Sekreterare/e-postansvarig
Britt Wernlundh
Kassör
Åke Lindén
Medlemssekreterare
Mona Hagström
Ledamöter
Lars-Göran Karlsson
Arne Karrin
Margit Kärrström
Thore Åhslund
Adjungerad styrelseledamot
Sture Eliasson
Övriga funktionärer:
Revisor
Revisorssuppleant
Leif Solving
Sune Birging
Pensionärsråd
Lars-Göran Karlsson
Bridge
Inga-Britt Löfström/Harald Vallander
Friskvård
Lisa Strömberg
Hemsida
Thore Åhslund
Korta promenader
Långa promenader
Brita Sjöberg
Sture Eliasson t.o.m. 2015-06-30
Thomas Samuelson fr.o.m. 2015-09-01
Programkommitté
Margit Kärrström
Ivan Byfeldt
Åke Lindén
Birgit Lycke
Resekommitté
Gunilla Swanteson Larsson
Bo Andersson
Lars-Göran Karlsson
Studiebesök, teater
Arne Karrin
Britt Kjellberg
Trafikombud
Helge Johansson
Valberedning
Bo Andersson
Hans Kjellberg
Bertil Larsson
Värdinnor
Eva Andersson
Gunilla Lindén
2
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Övriga funktionärer var
kallade till sammanträdena den 25 mars och den 30 september.
Månadsmöten i Åkeredskyrkan
Månad
Närvaro
Program
Januari
76
Martin Bagge sjöng svenska visor från Lasse Lucidor och
Bellman till egna tonsättningar av Harry Martinssons dikter.
Februari
70
Årsmöte. Catrin Andersson från Göteborgs färdtjänst
informerade om nyheter inom färdtjänsten, flexlinjen och
kollektivtrafiken.
Mars
68
Stefan Kaleby från NTF Väst informerade på ett underhållande
sätt om cykelproblemen i Göteborg och andra
trafiksäkerhetsfrågor.
April
51
”Wien, Du Stadt meiner Träume.” Susanne Pettersson
sjöng Wienermelodier ackompanjerad av Eugeni Dimitrov.
Maj
54
”Sorgen är kärlekens pris.” Gillis Edman talade om
sorgearbete och praktiska frågor vid dödsfall och begravning
på ett fängslande och lättsamt sätt.
Juni
71
”Kustnära stämningshöjare som sjunger för livet.”
Sånggruppen Matroserna underhöll.
September 90
Fjärås Mode visade höstens mode med hjälp av
mannekänger från vår egen förening.
Oktober
Elisabeth Bergenstråhle och Maria Stoltz spelade gitarr och
sjöng gamla populära schlagermelodier.
88
November 95
Fågelexperten Jan Stenberg berättade på sitt underhållande
sätt om fåglar och om hur flyttfåglarna ”hittar hem igen”. Han
visade också bilder på olika fågelarter.
December 91
Lasse Dahlquistsångarna med Mona Sundell underhöll på vår
årsavslutning med både julsånger och andra trevliga sånger.
Möte med nya medlemmar
Månad
Antal
Program
Mars
14
Möte med nya medlemmar anordnades den 11 mars. 13 nya
medlemmar kom av de 25 som tillkommit under 2014.
Dessutom deltog 7 från styrelsen.
3
Kulturarrangemang
Under ett antal tisdagar har föreningen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
arrangerat olika aktiviteter i Åkeredskyrkan.
Månad
Närvaro
Program
Januari
25
”Egenvård som minskar behovet av tandläkarbesök.” Docent
Solveig Fure – medlem i vår förening – informerade.
Februari
26
Karin Asplund från Gillis Edmans begravningsbyrå informerade
om juridiska frågor i samband med testamente och begravning.
Februari
16
Bernt Egerbladh och hans flygel med Bosse Parnevik (film).
Februari
21
Information om SeniorNet Sweden och SeniorNet Göteborgs
verksamhet, en förening för seniorer, där äldre lär äldre
digital kommunikation och internet.
Februari
23
Det vackra Machu Picchu. (film).
Mars
28
”Näset förr och nu.” Medlemmar från vår förening och från
Västra Frölunda Hembygdsförening kåserade.
Mars
47
En brandman från Västra Frölunda brandstation informerade
om brandskydd och säkerhet i hemmet.
November 16
Katarina Ahlquist från Synskadades Riksförbund berättade
om olika synproblem och hur man klarar sig i det dagliga
livet med sådana problem.
November 32
”Lyssna till Ditt Hjärta!” Hjärtspecialisten Marianne Hagman
berättade om framsteg inom hjärtsjukvården och gav
praktiska tips för vardagslivet.
November 13
”Hur lever man som papperslös?” Anna Sjögren från Röda
Korset och Rosengrenska Stiftelsen berättade om vården av
papperslösa.
November 13
Filmen ”Vikingarna” visades. Denna film belyser vikingarnas
segertåg men också hur de utvecklades till duktiga
skeppsbyggare och hantverkare.
December 11
Vi visade filmen ”En ding, ding, ding värld” om en fantastisk
resa med många underhållande episoder.
4
Övrigt
Månad
Närvaro
Program
Oktober
45
Vinprovning med Björn Fogelmark från Munskänkarna i
Toftaåsens samlingslokal.
December 36
Sedvanlig julträff på Olles gård med kaffe, Ollebröd med ost
och skinka samt julsånger.
Studiebesök
Månad
Närvaro
Program
Januari
17
Besök på Göteborgs nya Stadsbibliotek.
Februari
25
Besök hos Göteborgs Tingsrätt.
Mars
8
Besök på GöteborgsOperan.
April
4
Besök på Idrottsmuséet, Kviberg
Oktober
12
Besök i Remfabriken, Gårda
November 12
Besök hos Brandstationen i Gårda
Friskvård
Månad
Närvaro
Program
Våren
106
Korta promenader (jämna veckor) har ägt rum vid 11 tillfällen.
82
Långa promenader (ojämna veckor) har ägt rum vid 10 gånger.
63
Korta promenader har ägt rum vid 7 tillfällen.
94
Långa promenader har ägt rum vid 7 tillfällen.
Våren
715
I Göteborgs Pensionärsgymnastik Korpen har SPF-medlemmar
deltagit vid totalt 26 tillfällen.
Hösten
819
I Göteborgs Pensionärsgymnastik Korpen har SPF-medlemmar
deltagit vid totalt 26 tillfällen.
Hösten
Mattcurling
Månad
Närvaro
Program
Hösten
115
Under hösten ägde 14 sammankomster rum där mattcurling
spelades i Åkereds idrottsarena.
5
Bridge
Period
Närvaro
Program
Våren
288
I IF Västers klubblokal vid Önneredsskolan har spelats bridge
vid 18 tillfällen (1 ggr/vecka).
Hösten
220
Vid 16 tillfällen har bridge spelats under höstterminen.
Resor
Månad
Antal Resmål
Januari
29
Falkenbergsrevyn med lunch på Grand Hotel.
Mars
54
Resa i Göteborgs Nordöstra stadsdelar, i samarbete med RekåResor/Hisingebuss, vilken avslutades med lunch hos Ester
Mosessons Restaurangskola.
April
45
I samarbete med Rekå-Resor/Hisingebuss genomfördes en 8 dagars
resa till Wien där vi bl. a. besökte klostret Heiligenkreuz, Mayerling,
Gumpoldskirchen m.m. Förutom stadsrundtur ingick även Heurigenbesök i Grinzing samt utflykt till Burgenland.
Juni
33
Resa till Gränna och Andrée-muséet samt besök på Visingsö med
Brahekyrkan. Lunch avnjöts på Restaurang Solbacken.
September 58
Resa till ”Tunnelbygget genom Hallandsåsen”, i samarbete med
ENVO-resor, med guidad visning vid tunnelbygget. Lunch på
Restaurang Enehall i Båstad och avslutningsvis guidad visning av
Skottorps slott med fika och ostköp i det forna stallet.
December 50
Julmarknadsresa till Wapnö Gård, i samarbete med ENVO-resor,
som inleddes med grötfrukost i slottet. Därefter stor julmarknad i
godsets byggnader. Jultallrik intogs därefter på Kvibille Gästgiveri.
Teater
Månad
Antal
Program
Mars
20
”Tomas sista revy” på Lisebergsteatern.
Juni
4
”Sing-along” med GWO på Kronhuset.
Oktober
22
”Crazy for you” på GöteborgsOperan
December
20
”Spargrisarna kan rädda världen” med Galenskaparna After
Shave.
6
Hemsida och veckomail
All information om föreningen och föreningens aktiviteter finns på vår hemsida,
www.SPF907.se. Detaljerad information läggs ut när aktiviteten närmar sig.
Informationen ligger kvar på hemsidan till dess den är genomförd. När en aktivitet har
genomförts presenteras den om möjligt, i någon form av bildmaterial, på startsidan eller
i bildgalleriet.
Antalet besök på hemsidan per dag under 2015 har varit cirka 30.
Ca 255 medlemmar har sina e-mailadresser registrerade i förbundets medlemsregister.
Till dessa skickar ordföranden ett e-mail inför kommande vecka med information om
veckans händelser. Hänvisning sker också till hemsidan. E-mail skickas också ut vid
särskilda händelser som bör nå medlemmarna snabbt.
Svenska Flaggans dag
Vår SPF-förening hade förmånen att motta Sveriges Fana i Slottskogen på Sveriges
Nationaldag den 6 juni. Ordföranden mottog fanan ur fankommitténs vice ordförandes
hand, Monica Pålsson. Totalt delades 3 fanor ut. Ca 20 av föreningens medlemmar var
närvarande vid ceremonien.
Pensionärsrådet i Västra Göteborg
Pensionärsrådet har under året haft 6 sammanträden.
Under året har bristen på korttidsboende genererat stora kostnader vilka förorsakat ett
budgetunderskott. Pensionärsrådet har i skrift uttryckt att man inte får skära i
äldrevården för att täcka underskottet.
Rapport har skrivits om införande av ”Attraktiv hemtjänst” som skall vara genomförd
senast 2021. Detta innebär att det skall vara attraktivt för personalen, där det f.n. finns
rekryteringsproblem. Alltför få utbildar sig till undersköterskor/vårdbiträden vilket till
största delen beror på dåliga löner.
Implementering av trygghetskameror har skett; d.v.s. kameraövervakning i hemmet.
Gemensam äldre- och korttidsboendeplanering för alla stadsdelar har införts och skall
fungera fullt ut under 2016.
Information om utvecklingen av Opaltorget har lämnats.
En äldreboendeplan för Göteborgs stad 2016-2019 har presenterats.
Kvalitetsrapporter äldreomsorg, äldreboende och insatser i ordinärt boende 2015 har
lämnats.
Information från CÄT, Centrum för ÄldreTandvård, ”Tänderna på ålderns höst” har
lämnats.
7
Pensionärsrådet har rapporterat det som skett till föreningen, på styrelsemöten, på
månadsmöten samt på hemsidan.
Årsstämma i SPF:s Göteborgsdistrikt m.m.
Den 23 mars 2015 ägde distriktets årsstämma rum i Dalheimers Hus. Från SPF
Seniorerna Näset Önnereds styrelse deltog följande: Gunilla Swanteson Larsson, Britt
Kjellberg, Britt Wernlundh, Mona Hagström, Arne Karrin Lars-Göran Karlsson samt
utanför styrelsen: Bo Andersson och Hans Kjellberg = 9 personer.
Ledamöter från styrelsen (5 personer) har dessutom deltagit i olika styrelseseminarier i
distriktets regi vid några tillfällen. Tillika har ledamöter från styrelse, kommittéer och
ombud deltagit i trafikmöten, reseseminarier, friskvårds- och pensionärsrådsmöten m.m.
Några ledamöter deltog också i Seniormässan på Nordstadstorget i september.
8
9
10
11