הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים

‫מספר פנימי‪573160-1522 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/991-‬א'‬
‫הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' ‪ ,)6‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ט"ז בטבת התשע"ו‬
‫(‪ 28‬בדצמבר ‪ ,)2015‬והועברה לוועדת הכנסת‪ ,‬לקביעת ועדה לדיון בהצעה‪.‬‬
‫ביום י"ח בטבת התשע"ו (‪ 30‬בדצמבר ‪ )2015‬הודיעה ועדת הכנסת‬
‫לכנסת כי החליטה‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪(83‬ב) לתקנון הכנסת‪ ,‬להעביר‬
‫את הצעת החוק לדיון בוועדה משותפת לוועדת העבודה‪ ,‬הרווחה והבריאות‬
‫ולוועדת העלייה‪ ,‬הקליטה והתפוצות‪.‬‬
‫הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית ביום י' בשבט התשע"ו (‪ 20‬בינואר ‪.)2016‬‬
‫להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫מספר פנימי‪573160-1522 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/991-‬א'‬
‫חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' ‪ ,)6‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫תיקון סעיף ‪6‬‬
‫‪.1‬‬
‫תקנות ראשונות‬
‫‪.2‬‬
‫בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ט–‪( 11979‬להלן – הפקודה)‬
‫בסעיף ‪ ,6‬אחרי סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬
‫"(ג) השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה‬
‫הרווחה והבריאות של הכנסת‪ ,‬רשאי‪ ,‬לקבוע בתקנות תנאים למתן פטור‬
‫מחובת בחינות כאמור בסעיף קטן (א)(‪ ,)3‬כולן או חלקן‪".‬‬
‫תקנות ראשונות לפי סעיף ‪(6‬ג) לפקודה‪ ,‬כנוסחו בחוק זה‪ ,‬יובאו לאישור ועדת‬
‫העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסומו של חוק‬
‫זה; בתקנות כאמור ייקבעו תנאים למתן פטור מכלל הבחינות שנקבעו לפי‬
‫סעיף ‪(6‬א)(‪ )3‬לפקודה‪ ,‬למבקש שהוא בעל רישיון או תעודה הנדרשים לעיסוק‬
‫ברפואת שיניים במדינת חוץ‪ ,‬ושעסק כדין וברמה מקצועית הולמת ברפואת‬
‫שיניים במדינת חוץ במשך תקופה של חמש שנים לפחות‪.‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪1‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,32‬עמ' ‪ ;614‬ס"ח התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.743‬‬
‫‪-2-‬‬
‫נספח מס' מ‪/991-‬א'‬
‫הסתייגויות ובקשות רשות דיבור‬
‫להצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' ‪ ,)6‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הסתייגויות‬
‫אין הסתייגויות‬
‫***************************************************************************************‬
‫בקשות רשות דיבור‬
‫חברי הכנסת עבדאללה אבו מערוף‪ ,‬אחמד טיבי‬
‫***************************************************************************************‬