BINGO 1 - Gyldendal

BINGO - Kapittel 1
Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 1 er gjennomgått. Klipp opp tabellen
(nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,
loddrett, diagonalt eller en av alle de nevnte som skal oppnås for å kunne rope BINGO! Trekk fra
bunken med lapper. Les det som står på lappen. Eleven krysser av i sitt bingobrett - fortsett slik.
Spillet blir kanskje ekstra motiverende hvis du har en liten gevinst.
Bilde av gull
(bilde side 9)
En form av karbon
som er svært hard
og brukes i
smykker
(diamant)
Mendelejev
(bilde side 10)
Bilde av kobber
(bilde side 12)
Bilde av svovel
(bilde side 9)
Loddrett kolonne i
periodesystemet
(gruppe)
Vannrett rad i
periodesystemet
(periode)
Et natriumion
+
(Na )
Formelen for
oksygengass
(O2)
Navn på grunnstoff
med atomsymbol
N
(nitrogen)
Navn på
hovedgruppe 1
(alkalimetaller)
Navn på
hovedgruppe 18
(edelgasser)
Positiv partikkel i Negativ partikkel i Et atom som har
kjernen på et atom
et atom
mottatt ett elektron
(proton)
(elektron)
(negativt ion)
Et atom som har
avgitt et elektron
(positivt ion)
En skallmodell av
et atom
(bilde side 14)
En
En form av karbon En edelgass som
kulepinnemodell
som leder elektrisk fylles i ballonger
av et molekyl
strøm (grafitt)
(helium)
(bilde side 25)
Atomsymbolet for Atomsymbolet for
natrium
oksygen
(Na)
(O)
Navn på grunnstoff Navn på grunnstoff
med atomsymbol med atomsymbol
C
H
(karbon)
(hydrogen)
Brett 1
1
2
3
4
Diamant
Gruppe
Periode
Na+
Na
O
O2
Nitrogen
Karbon
Hydrogen
Alkalimetallene
Edelgassene
Proton
Elektron
Negativt ion
Positivt ion
21
xxxxxx
Grafitt
Helium
Brett 2
Edelgassene
2
Proton
Gruppe
Helium
1
Elektron
O
Na
Negativt ion
Positivt ion
xxxxxx
O2
Hydrogen
Diamant
3
Grafitt
Alkalimetallene
4
Na+
Karbon
Nitrogen
21
Periode
Brett3
Diamant
Negativt ion
Edelgassene
Hydrogen
Karbon
Na+
Proton
Positivt ion
O
Alkalimetallene
xxxxxx
Na
21
Elektron
1
3
Nitrogen
Grafitt
Gruppe
4
2
Periode
O2
Helium
Brett 4
Nitrogen
xxxxxx
Alkalimetallene
4
Helium
Negativt ion
1
Na+
Karbon
Hydrogen
Diamant
Gruppe
Na
Positivt ion
3
Grafitt
Elektron
Proton
O2
2
21
O
Edelgassene
Periode
Brett 5
+
Na
Positivt ion
Proton
xxxxxx
Diamant
Gruppe
Karbon
3
Periode
O2
4
Negativt ion
Helium
O
Nitrogen
Na
2
21
Elektron
Alkalimetallene
Edelgassene
1
Hydrogen
Grafitt
Brett 6
+
21
Negativt ion
Na
O
Proton
Helium
Hydrogen
Alkalimetallene
Na
Karbon
4
xxxxxx
1
O2
Edelgassene
2
Gruppe
3
Grafitt
Elektron
Nitrogen
Positivt ion
Periode
Diamant
Brett 7
1
O2
Elektron
Na
Diamant
Helium
Edelgassene
xxxxxx
Nitrogen
Negativt ion
Periode
Proton
3
Positivt ion
21
Hydrogen
Karbon
Gruppe
Grafitt
Na+
O
Alkalimetallene
4
2
Brett 8
+
Diamant
2
Na
Helium
xxxxxx
Positivt ion
1
Grafitt
Karbon
Nitrogen
Na
3
Elektron
Hydrogen
Alkalimetallene
Periode
O
O2
4
Proton
21
Negativt ion
Gruppe
Edelgassene
Brett 9
Alkalimetallene
21
Elektron
Karbon
xxxxxx
Negativt ion
Diamant
3
O
Hydrogen
Positivt ion
Helium
Gruppe
Na
Nitrogen
Edelgassene
Periode
Na+
Proton
1
O2
2
4
Grafitt
Brett 10
+
O2
Karbon
Proton
Na
Na
O
3
Gruppe
Diamant
Grafitt
1
xxxxxx
21
Edelgassene
Positivt ion Negativt ion
Nitrogen
Periode
Hydrogen
Elektron
4
2
Alkalimetallene
Helium
Brett 11
Alkalimetallene
Helium
Proton
21
O2
Edelgassene
Karbon
O
Periode
Positivt ion
3
Gruppe
2
Hydrogen
Grafitt
Negativt ion
xxxxxx
1
Diamant
4
Na
Nitrogen
Na+
Elektron
Brett 12
Positivt ion
O2
3
4
Karbon
Elektron
1
Gruppe
Helium
Edelgassene
Periode
Na+
Proton
Na
xxxxxx
Alkalimetallene
O
Nitrogen
21
Grafitt
Diamant
Hydrogen
Negativt ion
Brett 13
Periode
Helium
Gruppe
O
Proton
xxxxxx
Elektron
Hydrogen
Edelgassene
Karbon
Nitrogen
4
1
Na+
Negativt ion
21
2
Alkalimetallene
Grafitt
Positivt ion
Na
Diamant
O2
3
Brett 14
+
Proton
Na
Karbon
3
Positivt ion
O2
1
21
Alkalimetallene
Periode
4
2
Nitrogen
Gruppe
Grafitt
O
Diamant
Na
Elektron
Helium
xxxxxx
Negativt ion
Edelgassene
Hydrogen
Brett 15
O2
Diamant
Nitrogen
Negativt ion
3
4
xxxxxx
O
Na+
1
Grafitt
Periode
Elektron
Karbon
Hydrogen
21
Gruppe
Proton
Na
Positivt ion
Alkalimetallene
Edelgassene
2
Helium
Brett 16
Positivt ion
Elektron
Na
Karbon
Negativt ion
O
Na+
O2
Proton
3
21
Gruppe
Grafitt
Diamant
xxxxxx
Alkalimetallene
4
Hydrogen
Periode
Edelgassene
2
Helium
1
Nitrogen
Brett 17
+
Positivt ion
4
2
xxxxxx
Na
3
Negativt ion
Nitrogen
Na
O
Elektron
O2
Hydrogen
Karbon
Edelgassene
Periode
Alkalimetallene
21
Diamant
Grafitt
Proton
Helium
Gruppe
1
Brett 18
Elektron
21
O
Grafitt
xxxxxx
Alkalimetallene
Nitrogen
Na
Karbon
Negativt ion
Proton
Na+
Gruppe
3
Periode
Positivt ion
Edelgassene
1
O2
Helium
Hydrogen
Diamant
2
4
Brett 19
+
21
4
Proton
Na
Gruppe
Grafitt
Edelgassene
1
2
Diamant
Alkalimetallene
3
O2
Karbon
Hydrogen
xxxxxx
Nitrogen
Elektron
Periode
Helium
O
Na
Positivt ion Negativt ion
Brett 20
Edelgassene
1
Gruppe
Nitrogen
Positivt ion
Alkalimetallene
Periode
Proton
Elektron
2
Karbon
Na
0
xxxxxx
21
Negativt ion
Hydrogen
3
O2
Helium
Na+
O
Diamant
Grafitt
4
Brett 21
Periode
Negativt ion
xxxxxx
Positivt ion
Helium
Nitrogen
Gruppe
Elektron
O2
Edelgassene
Grafitt
Na
0
2
O
3
4
Alkalimetallene
21
Diamant
Hydrogen
Karbon
Na+
1
Proton
Brett 22
21
Karbon
Na
4
Edelgassene
O2
Periode
Proton
Grafitt
2
Helium
Hydrogen
0
1
xxxxxx
3
Positivt ion
Na
Gruppe
O
Alkalimetallene
Elektron
Negativt ion
Nitrogen
Diamant
+
Brett 23
3
Helium
4
O
Negativt ion
2
1
Na+
Hydrogen
Elektron
Nitrogen
Proton
0
Positivt ion
Periode
Diamant
O2
Karbon
Grafitt
Gruppe
Edelgassene
Alkalimetallene
xxxxxx
Na
21
Brett 24
xxxxxx
O2
Na
Edelgassene
1
2
Periode
3
Positivt ion
O
Helium
21
0
Gruppe
Elektron
Grafitt
Karbon
Alkalimetallene
Diamant
Negativt ion
Nitrogen
Proton
Hydrogen
4
Na+
Brett 25
Edelgassene
Proton
Nitrogen
1
Elektron
O2
Na+
xxxxxx
Karbon
O
Hydrogen
Na
0
Diamant
Gruppe
Positivt ion
21
Grafitt
Alkalimetallene
Negativt ion
Helium
4
Periode
3
2
Brett 26
+
Na
Helium
Grafitt
O2
Hydrogen
3
Edelgassene
Proton
O
4
Karbon
Elektron
0
Gruppe
Na
Positivt ion
xxxxxx
1
Diamant
21
Negativt ion
2
Periode
Alkalimetallene
Nitrogen
Brett 27
Elektron
1
Positivt ion
xxxxxx
Na
Hydrogen
Alkalimetallene
Edelgassene
O
Negativt ion
Periode
Karbon
0
21
3
Grafitt
Diamant
Proton
4
Gruppe
Nitrogen
Helium
O2
2
Na+
Brett 28
Hydrogen
xxxxxx
1
Alkalimetallene
O
O2
Positivt ion
Periode
Na+
21
3
Na
2
Grafitt
Gruppe
Diamant
4
Edelgassene
Proton
Karbon
Negativt ion
Elektron
Helium
Nitrogen
Brett 29
Grafitt
Negativt ion
Nitrogen
Hydrogen
Edelgassene
xxxxxx
1
Positivt ion
Periode
Na
O2
Diamant
0
Gruppe
Alkalimetallene
Na
2
Proton
Elektron
21
3
Helium
4
O
Karbon
+
Brett 30
Positivt ion
Edelgassene
Karbon
xxxxxx
Diamant
21
Proton
4
Na+
Hydrogen
Alkalimetallene
Na
Periode
Nitrogen
O
2
O2
1
Gruppe
3
Elektron
Helium
Negativt ion
Grafitt